Miksz�th K�lm�n

A j� pal�cokTARTALOM

A n�hai b�r�ny
Bede Anna tartoz�sa
P�ri l�nyok sz�p haj�r�l
A kis csizm�k
T�m�r Zs�fi �zvegys�ge
Az a pog�ny Filcsik
A b�gyi csoda
Sz�cs Pali szerencs�je
Galand�n� asszonyom
A g�zoni Sz�z M�ria
K�t major reg�nye
A "kir�lyn� szokny�ja"
Szeg�ny G�lyi J�nos lovai
A gyerekek
Hova lett G�l Magda?

A n�hai b�r�ny

Az napr�l kezdem, mikor a felh�k el� harangoztak Bodokon. Szeg�ny Csuri J�sk�nak eg�sz h�lyagos lett a tenyere, m�g elkergette a hat�rb�l Istennek fekete haragj�t, melyet a vill�mok keskeny p�ntlik�val hi�ba igyekeztek beszegni pirosnak.

Minden �rezte az Isten k�zeled� l�togat�s�t, a lib�k felriadtak �ji fekhelyeiken, �s felrep�lve g�gogtak, a f�k recsegve hajladoztak, a sz�l �sszes�p�rte az utak por�t, s haragosan csapkodta f�lfel�. A Cs�k�n� asszonyom s�rga kakasa f�lsz�llt a h�zfed�lre, �s onnan kukor�kolt, a lovak nyer�tettek az ist�ll�ban, a juhok pedig egy csom�ba ver�dve riadoztak az udvarokon.

Hanem a harangsz�, mely f�ns�gesen rezgett a viharban, egy kis es� h�j�n, s az is ink�bb haszn�lt, mint �rtott, elford�totta a veszedelmet. A k�s�rtetiesen szalad� b�zavet�sek �s kukoricasz�rak meg�llottak, lassank�nt kitisztult az �g, s csak a megdagadt B�gy h�mp�lyg� vize, mely szilajon, z�gva v�gtatott el a kertek alatt, mutatta, hogy odaf�nn Majornok, Csolt� k�rny�k�n nagy j�ges� volt vagy tal�n felh�szakad�s.

No, ha most ez egyszer ki nem csap az a patak, s ki nem �nti a bodokiakat, mint az �rg�t, akkor m�gis j� dolog kereszt�ny katolikus falunak lenni - luther�nus vid�ken.

Megn�pes�lt a part, s itt-ott megvillant egy-egy �s� vagy kapa. Az �reg S�s P�l m�g cs�kly�t is hozott. A gazd�k bar�zd�kban eresztett�k a foly�ba az es�vizet. Csak azt�n vissza ne t�rjen t�bbedmag�val!

Piszkosan h�mp�lyg�tt al� az �r, s a partok t�m�tt f�zfabokrair�l nemcsak a leveleket t�pdelte le alul, de a k�rget is leh�mozta, itt-ott kirepedt az olvad�kony f�ldb�l egy darab, s elm�llott a v�zben. Hajnalra sz�lesebb csipke szeli majd a hat�rt, s a cikcakkjai is �jak lesznek!

Gerend�k, ajt�k �s mindenf�le h�zi eszk�z�k �sztak a hull�mokon, szakajt�, zs�p �s ablakt�bla. (Eg�sz h�zakat mosott el a v�z valahol!) Azut�n j�tt egy petrence, ut�na pedig valami n�gysz�gletes tusk�t gur�tottak a habok...

A holdf�ny �ppen oda v�g�dott. Nem tusk� biz az, de tulip�ntos l�da, s nini, eg�sz csuda, milyen sz�pen �l ott a tetej�n egy picike b�r�ny.

Az �m, most, hogy �m a partnak hozza a sz�l, T�th-Pernye J�nos�kt�l eg�szen j�l l�tszik, amint k�t h�tuls� l�b�t al�szedve, az els� l�bacsk�ival megkapaszkodik. Sz�p patyolatgyapjas, k�t fekete folt van a h�tgerinc�n, piros p�ntlika a nyak�ban. Nagyon szerethette valahol valaki!

Olyan t�relmesen �l az ide-oda billeg� j�sz�gon, mintha j�sz�nt�b�l haj�k�zn�k, s ha mekken is n�ha, csak az�rt, mert �hes. Pedig itt m�g ehetik is, ha a l�da bolondj�ban utol�ri a petrenc�t. Nincs valami messze... amott fordul ni, a P�ri�k pajt�j�n�l! Nosza, szaladj h�t ut�na, �reg l�da!

N�zt�k egy darabig, hogy majd csak el�bukkan a kanyarod�n�l, de meg nem l�thatt�k. Elnyelte nyilv�n a s�t�ts�g, vagy hogy tal�n S�s P�l uram fogta ki �tk�zben a cs�kly�val...

Hanem h�t azt mondja �kigyelme, hogy ott volt ugyan, de sz�n�t se l�tta a j�sz�gnak, ami �gy is van akkor, ha olyan m�dos, tekint�lyes ember �ll�tja, ki m�r az id�n is kevesellte a mez�b�r�i hivatalt, mert �regb�r� lesz, ha �l�nk, esztend�re ilyenkorra.

�mb�tor, ha m�r sz�ba j�tt az a b�r�ny, m�gis furcsa eset, hogy m�g a fels�v�gen mindenki tud r�la, S�s P�l�k kertj�n�l egyszerre nyoma v�sz, az als�v�giek k�z�l m�r nem l�tta senki.

Amennyi itt a rossz nyelv, m�g mindj�rt m�snap, ott a h�laad� mis�n is csak addig pihentek, m�g az im�ds�gosk�nyvek leveleit ny�lazt�k, ahol pedig az �r k�m�l� kegyelm�t kellett volna ink�bb megk�sz�nni, ami�rt nem s�jtotta a falut... de amennyi itt a rossz nyelv, sz�zan is kiny�jtj�k lap�tnak, hogy a m�sok becs�let�t hordj�k el rajta.

Nyomban nekiestek a gyan�s�t�ssal S�s P�lnak: csak � h�zhatta ki, senki m�s, a l�d�t! Hanem 'iszen, az Isten nem alszik, rossz t�z el nem alszik, nem marad ez annyiban.

Ker�l annak gazd�ja ak�rhonnan!

S�gtak, b�gtak, hogy (ugyan kis szopja az ilyeneket az ujj�b�l?) ennyi meg annyi t�m�rdek r�gi ez�sttall�r volt a l�d�ban.

Ami igaz, igaz, lehet az �regnek is tarka macsk�ja, mert a "nagyital�" M�csik Gy�rgy, a g�zoni sz�cs olyasf�l�t mondott a minap itt j�rt�ban, hogy ebben a dologban, ha nem volna lakat az � sz�j�n... Ki tudhatja h�t? De az m�r egyszer m�gis bolond besz�d, az ez�sttall�rokr�l.

Nem volt abban a l�d�ban egy veszett garas sem, hanem (ma m�r tudjuk) benne volt a sz�p majornoki Bal� �gnes kelengy�je: h�rom perk�lszoknya, n�gy sz�lb�l az egyik, hat olajos kend�, nyakba val� kett�, ez�stcsatos mell�ny, t�z patyolat ingv�ll s azonfel�l a mente meg egy r�m�s csizma, �jdonat�j, m�g a patk� se volt r�verve. Szeg�ny Bal� �gnes, benne volt abban a l�d�ban mindene!

Hogy az �r elmosta a cs�szh�zat, elmosta a h�zass�got is. G�nya n�lk�l nem l�phet az olt�rhoz sz�gyenszemre. M�r mindene megvolt, pedig beh keservesen mint csel�d szerezte, minden ruhadarabot egyenkint. Sz�retre lett volna meg a dolog, legal�bb �gy mondta az utols� szombaton maga a v�leg�ny - de most m�r vagy lesz valamikor vagy sem.

Bezzeg a b�b�nat venn� fel a Bal� Mih�ly h�z�t, ha a h�z megvolna, ha nem �ppen amiatt venn� fel, mert a v�z felvette. �gnes majd kis�rja k�t ragyog� szem�t, pedig legal�bb � vigasztalhatn� azt a szeg�ny Borcsa gyereket, kinek a b�r�nya veszett el gonoszul, a tarka Cukri b�r�nyka, akivel egy�tt j�tszott, egy�tt h�lt... J�, hogy a cudar B�gy el�nt�tte a r�tet is... �gy sincs m�r, aki selyemf�v�t megegye, mert a kedves, az �des Cukri b�r�ny odalett...

Milyen sz�pen r�zogatta a fark�t m�g az utols� nap, ugr�ndozott ott k�nn a ver�f�nyben, Borcsa picike tenyer�t hogy megnyalogatta, j�mbor szemeivel ny�jasan b�multa, mintha �rezn�, hogy utolj�ra l�tja!

De h�tha megker�l, h�tha visszahozz�k?

J�tt is hetek m�lva valami nesze az �sz� l�d�nak, amelyiken egy b�r�ny �lt, makacsul, mintha �rizn�. L�tt�k Csolt�n, s�t m�g Bodokon is, k�r�lbel�l �jf�lre vitte od�ig a haragos foly�.

No ez, ha �gy igaz, nem lehetett m�s, mint a Bal� l�nyok kincse!

El is indult Bal� Mih�ly azonnal. Majd kiker�ti � a l�nyai igaz j�sz�g�t, ha t�rdig kopik is a l�ba.

S �gy esett meg a cs�fs�g Bodokon, hogy a legm�dosabb ember h�z�t kikutatt�k. Istenem, de csak nagy �r is a t�rv�ny! Maga volt ott a b�r� meg a tizedes, mert Bal� Mih�ly a pletyka ut�n indulva, a hatalomhoz fordult.

De nem volt foganatja: semmit sem tal�ltak a S�s-port�n. Bossz�san indult haza Bal�, l�nyai eg�sz a hat�rig eleibe j�ttek, ha v�s�rba lett v�n, se v�rhatn�k jobban.

- Megvan-e a b�r�ny? - k�rd� �gnes fojtott hangon. Jaj, dehogyis mern� a l�d�t k�rdezni el�bb! M�g t�n el is �julna, ha hirtelen azt hallan�, hogy megvan.

- Se a b�r�ny, se a l�da. Pedig mindent kikutatott a b�r� ann�l az embern�l, akire gyanakszom.

Apr�ra elbesz�lte, amit tudott. �gnes a sz�p fej�t rosszall�an cs�v�lta.

- Kend, az er�, a hatalommal ment ellene, most �n megyek, a gyenge - sz�lt dacosan -, �s a furfang lesz a fegyverem.

Csak a gyermek nem sz�lt. Pedig m�g � is ott �llt: a leggyeng�bb.

Egy h�tig j�rt oda �gnes, kutatott, f�rk�szett, f�t-f�t kik�rdezett. G�zonban is megfordult, hol egy l�nya van f�rjn�l S�s P�lnak, h�tha ott lesz a ruha? De nem ment semmire, s�t m�g tetej�be meg is betegedett, kocsin kellett �rte menni Bodokra.

H�t l�m, hi�ba volt az �gnes �tja is. Nem seg�tett sem a hatalom, sem a furfang. A gonoszok ereje nagyobb ezekn�l.

Hanem ha t�n elindult volna az igazs�g, nem �lruh�ban, nem ker�l� �ton, nem pallossal, hanem csak puszta k�zzel?...

Le kellett most m�r mondani a rem�nyr�l is. K�r volt ak�r egy szalmasz�lat is kereszt�ltenni ebben a dologban; mert csak rosszabbra fordul.

Nemcsak a hozom�nya van oda a szeg�ny �gnesnek, hanem most m�r az eg�szs�ge is.

Ahogy �rte mentek, v�nkost �s dunyh�t t�ve a kocsi�l�sbe, Borisk�t is mag�val vitte az �reg, hadd l�sson egy kis vil�got � is. Nyolc�ves innen-onnan, s m�g nem volt ki soha a falub�l, nagyon any�s... vagy mit is besz�lek, hiszen r�g nincs m�r anyja szeg�nynek!

Nagyobb volt az ijedelem, mint a betegs�g, amint, nehogy a kocsi megr�zza, gyalog mentek mind a h�rman a k�vezett nagy utc�n kereszt�l, hogy a harangl�bn�l majd fel�lnek. �gnes olyan k�nnyed�n l�pdelt, hogy ak�r haz�ig kib�rn�. Bizony Isten, k�r volt a kocsi�rt!

H�t amint a Csorba Gergely�kt�l befordulnak, a Kocsip�l�k cs�re m�g�l egyszer csak szembe j�n az eg�sz el�lj�r�s�g meg a f�emberek, k�zt�k S�s P�l uram is, �nnepiesen fel�lt�zve, �jdonat�j k�dm�nben, mely pany�k�ra fogva l�gott a v�ll�r�l. Igaz biz'a - az �j templomot szentelt�k itt f�l a mai napon.

- N�zd, Borisk�m! N�zd meg j�l azt a hossz� haj� magas embert - s�gja kis h�g�nak �gnes -, az vitte el a Cukrit.

�ppen a k�zs�gh�z�hoz �rtek �kegyelmeik, s minthogy S�nta-Rad� Ferenc uram azt tal�lta megjegyezni a f�d�lre, hogy �j zs�p kellene r�, meg�llottak a falu hatalmasai, s m��rt�leg n�zegett�k az �cska eszterhajat. M�r csak k�l�n�s az, hogy minden kopik a vil�gon, m�g a k�zs�gh�za is!

Borcsa f�l�nken n�zte meg azt az embert, nagy, k�k szemei telelettek k�nnyel.

- Ne r�ngass h�t! - f�rmedt r� �gnes, s eleresztette a kez�t.

- Nem �n... csak megrezzentem... Mintha a Cukrit l�ttam volna fel�m szaladni a leveg�ben.

Ek�zben �k is oda�rtek a faluh�z�hoz. Bal� Mih�ly uram dics�rtess�ket mondott, �s tov�bbment. �gnes nemk�l�nben. De nini, az a bolond gyerek, a bizony odamegy eg�sz k�zel, s m�g meg is sz�l�tja azt a hatalmas embert. Ejnye no, mire val� az!

- B�csi! - sz�lt cseng� szel�d hangon. - Adja vissza a b�r�nyomat.

A tan�csbeliek �sszen�ztek. Ki� vajon ez a sz�p, szomor� arc� le�nyka?

- Adja vissza a b�r�nyomat! - ism�tl�, s a v�kony gyermeki hang �gy s�v�tett a leveg�ben, mint egy parittyak�.

S�s P�l odan�zett fanyarul, azt�n megigaz�totta h�tul pal�cosan f�s�re fogott, deres haj�t, s ny�jasan k�rd�:

- Mif�le b�r�nyodat, fiacsk�m?

- Az �n Cukri b�r�nyomat, a k�t fekete folttal a h�t�n, piros p�ntlik�val a nyak�ban. De hiszen tudja maga nagyon j�l...

- Nem l�ttam �n a te b�r�nyodat soha - sz�lt szeml�tom�st kedvetlenedve. - Takarodj innen, azt mondom...

Azt�n odafordult a tan�csbeliekhez:

- Biz ez m�r r�gi fed�l, b�r� uram, becsurog biz ezen...

- Be �m, de a kelmed fedel�n is nagyon becsurog, �gy n�zem. Alighanem lyukas az valahol, S�s P�l uram.

F�lig v�r�s�d�tt �kigyelme a b�r� g�nyos v�dj�ra.

- Esk�sz�m, b�r� uram, ebben a b�r�nydologban...

A gyermek b�m�szan n�zte a jelenetet, amint inger�lten h�tr�bb tasz�t� k�dm�n�t, s kez�t el�vonv�n al�la, felemelte k�t h�sos ujj�t az �gre.

- Esk�sz�m kendtek el�tt, itt a szabad �g alatt, az egy �l� Istenre...

A gall�rzsin�r megereszkedv�n a r�nt�sban, mag�t�l old�zott, s a neh�z �j k�dm�n kezdett lassan-lassan lefel� cs�szni, m�gnem a cs�p�kt�l egyszerre lecsap�dott a f�ldre.

Boriska sikoltva egy sz�kken�ssel termett a leesett ruhadarabn�l.

Mindenki r�n�zett. M�g a v�n S�s P�l sz�j�ban is ott akadt a k�vetkez� esk�sz�. J� is, hogy ott akadt.

- Cukri! Kis b�r�nyk�m! - ki�ltott fel a le�nyka f�jdalmasan.

Lehajolt. Fejecsk�j�t odaszor�totta, ahol a b�l�sen k�t barna folt l�tszott...

�gyes sz�csmunka �s sz�p tiszt�ra mosott b�r�nyb�rb�l volt az eg�sz b�l�s, hanem az ismer�s k�zepe m�gis a legk�l�nb.

A kis Bal� Borcsa k�nnyhullat�s�val m�g tiszt�bbra mosta.

Bede Anna tartoz�sa

Mind egy�tt �ltek a b�r�k. Ott k�nn a k�d nekinehezedett az idomtalan �p�letnek, s szinte �ssz�bb szor�t� annak falait, r��lt az ablakokra, �s elhom�lyos�t� a j�gvir�gokat. Minek is ide a vir�gok?

A teremben neh�z, fojtott leveg� volt, k�dm�n- �s p�linkaszag, s a legfels� ablakt�bl�n csak lassan, lomh�n forgott az �lomkarika.

A b�r�k f�radtan d�ltek hanyatt sz�keiken, az egyik behunyta szemeit, s kez�t b�gyadtan leeresztve hallgatta a jegyz� toll�nak perceg�s�t, a m�sik �s�tozva dobolt ir�nj�val a z�ld asztalon, m�g az eln�k, letolva p�paszem�t orra hegy�re, izzad� homlok�t t�rl� kend�j�vel. Sz�rke, hideg szemei f�rk�szve szegz�dtek az ajt�ra, melyen most t�vozik az im�nt let�rgyalt b�n�gy szem�lyzete, a beid�zett tan�k �s v�dlottak.

- Van-e m�g odak�nn valaki? - k�rdi vontatott, hideg hangon a szolg�t�l.

- Egy le�ny - mondja a szolga.

- Hadd j�jj�n be az a le�ny.

Az ajt� kiny�lt, �s a l�ny bel�pett. - �de l�g�ramlat surrant be vele, mely szel�den meglegyintette az arcokat, s megcsiklandoz� a szempill�kat: a vastag k�d�n �t mintha egy sug�r is lop�zott volna az ablakhoz, �s ott t�ncolna a j�gvir�gok k�z�tt, megsokszorozva mag�t a t�rgyal�si terem falain �s b�torzat�n.

Takaros egy teremt�s. D�lceg, ar�nyos termet, melyre a kis vir�gos k�dm�nke olyan m�dosan simult, mintha szoborra lenne �ntve; fekete szemei szend�n les�tve, magas, dombor� homloka elborulva, megjelen�s�ben b�j, mozdulataiban kecs, szokny�ja suhog�s�ban var�zs.

- Mi j�ratban vagy, gyermek? - k�rdi az eln�k k�z�ny�sen. (Az ilyen merev, szigor� hivatalnoknak nincs �rz�ke semmi ir�nt.)

A l�ny megigaz�tja fekete kend�j�t a fej�n, �s m�ly s�hajjal feleli:

- Nagy az �n bajom, nagyon nagy.

Hangja l�gy �s szomor�, a sz�vekig hat, mint a zene, mely mikor m�r elhal is, mintha m�g mindig zend�lne a leveg�ben elv�ltoztatva mindenkit �s mindent.

A b�r�k arca nem olyan mogorva t�bb�, a kir�ly k�pe meg az orsz�gb�r�� is od�bb, ny�jasan integet neki a n�ma falr�l, hogy csak besz�lje el azt a nagy bajt.

Ott az �r�s, elmondja az; csakhogy azt m�g el�bb meg kell keresni a kebl�ben, ki kell gombolni a pruszlik fels� kapcs�t, s kezeivel beleny�lni �rte.

�, a cs�f kapocs! Ni, lepattant... leesett. Milyen elb�v�l� l�tv�ny, amint lehajol �rte szem�rmesen, s az �r�s is kihull onnan.

A kegyetlen sz�rke fej, az eln�k�, elfordul, csak a nagy, k�v�r k�z van kiny�jtva az �r�s fel�.

- Egy v�gz�s! - d�nny�gi, amint sz�r� szeme elszalad az iraton. - Bede Anna felh�vatik, hogy f�l�vi fogh�zb�ntet�s�t mai napon megkezdje.

A l�ny szomor�an b�lint a fej�vel, s amint azt m�lyen les�ti, h�tracs�szik rajta a gy�szkend�, s a gazdag fekete haj egy vastag fonata kiold�zva �mlik arc�ra. Jobb is, ha eltakarja, mert ha feh�r liliom volt el�bb, olyan most a sz�gyent�l, ak�r a b�bor.

- Ma egy hete kaptuk az �r�st - rebegi t�redezve. - Maga b�r� uram hozta, meg is magyar�zta az �rtelm�t, �desany�m pedig �gy sz�lt szeg�ny: "Eredj l�nyom, a t�rv�ny t�rv�ny, nem lehet vele tr�f�lni." H�t �n el is j�ttem, hogy ki�lljam a f�l esztend�t.

Az eln�k k�tszer is megt�r�lgeti a szem�veg�t, m�rges, hideg tekintete f�lkeresi a koll�g�k arc�t, az ablakot, a padl�t, a nagy vask�lyh�t, melynek likacsos ajtaj�n szikr�z� t�zszemek n�zik vissza mereven, �s azt morogja �nk�ntelen�l: "A t�rv�ny t�rv�ny."

Majd �jra meg �jra v�gigolvassa az id�z� v�gz�st, azokat a kacskaring�s szarkal�bakat a feh�r lapon; de bizony k�vetkezetesen azt mondj�k, hogy Bede Anna orgazdas�g v�ts�ge miatt f�l�vi fogs�gra van �t�lve.

A b�dogkarika �r�lt sebess�ggel kezd forogni. Bizonyosan sz�l t�madt odak�nn, aminthogy r�zza is m�r az ablakt�bl�kat, s mintha valakinek a hazaj�r� lelke volna, hideg borzongat�st keltve bes�v�t a ny�l�sokon: "A t�rv�ny, t�rv�ny."

A kegyetlen fej helyesl�st b�lint a t�lvil�gi hangnak, a nagy k�v�r k�z pedig a csengetty�t r�zza meg a t�rv�nyszolg�nak:

- K�s�rje �n el Bede Ann�t a fogh�zi fel�gyel�h�z.

A szolga �tveszi az iratot, a l�ny n�m�n fordul meg, de pici, piros ajka, amint g�rcs�sen megmozdul, mintha szavakat keresne.

- Tal�n valami mondanival�d van m�g?

- Semmi... semmi, csak az, hogy �n Erzsi vagyok, Bede Erzsi, mert tetszik tudni, a testv�rn�n�m, az az Anna. Ma egy hete temett�k szeg�nyt.

- Hisz akkor nem te vagy el�t�lve?

- �, �des Istenem! H�t mi�rt �t�ln�nek el engem? Nem v�tek m�g a l�gynek sem.

- De h�t akkor minek j�ssz ide, te bolond?

- H�t �gy volt az, k�rem, hogy mialatt "ez a dolga" a kir�ly t�bl�j�n j�rt, meghalt. Mikor kiter�tve fek�dt a vir�gos kamr�ban, akkor j�tt ez a parancsolat, a "f�l esztend� miatt", hogy m�gis ki kell �llnia. �, mennyire v�rta! Beh j�, hogy nem b�rta kiv�rni. Nem ezt v�rta...

K�nnyei megeredtek a visszaeml�kez�sben, alig b�rja folytatni:

- Amint ott fek�dt mozdulatlanul, becsukott szemekkel, �r�kre eln�mulva, megsiket�lve, meg�g�rt�k neki az any�mmal, mindent j�v�tesz�nk, amit a szeret�je miatt elk�vetett. (Mert nagyon szerette azt a K�rtony G�bort, miatta keveredett b�nbe.) Azt gondoltuk h�t...

- Mit, gyermekem?

- Azt, hogy legyen meg a teljes nyugodalma a hal� por�ban. Ne mondhassa neki, hogy ad�sa maradt: �desany�m a k�rt fizeti ki, �n meg a v�rmegy�n�l szenvedem el helyette azt a f�l esztend�t.

A b�r�k egym�sra n�ztek mosolyogva: "Milyen naiv, milyen egy�gy� l�ny!" Az eln�k arca is, mintha nem volna m�r olyan szertart�sosan hideg. S�rga kend�j�vel nem is annyira a homlok�t t�rli; tal�n lejjebb valamit...

- J�l van, l�nyom - sz�l halkan �s szel�den -, hanem meg�llj csak, most jut eszembe...

Sz�les tenyer�t homlok�ra tapasztja, s �gy tesz, mintha gondolatokba m�lyedne.

- Igen, igen, nagy t�ved�s van a dologban. Hib�s �r�st k�ldt�nk hozz�tok...

Nagy, m�l�z� szemeit �l�nken emeli fel a l�ny az �regre, s moh�n sz�l k�zbe:

- L�ss�k, l�ss�k!

Olyan f�j� szemreh�ny�s van hangj�ban, hogy az �reg eln�k megint a zsebkend�h�z ny�l. A kegyetlen ember eg�szen el van �rz�keny�lve. Odal�p a l�nyhoz, megsimogatja gy�ng�den azt a holl�hajat a fej�n.

- Odaf�nt m�sk�pp tud�dott ki az igazs�g. Eredj haza, l�nyom, tisztelem �desany�dat, mondd meg neki, hogy Anna n�n�d �rtatlan volt.

- Gondoltuk mi azt! - suttog�, s kis kez�t sz�v�hez szor�totta.

P�ri l�nyok sz�p haj�r�l

H�t bizony a P�ri l�nyok h�res aranysz�ke haja ink�bb ne n�tt volna soha olyan hossz�ra, olyan sz�pnek, t�m�ttnek, ink�bb v�ltozott volna lennek, vagy hullott volna ki egyenk�nt.

Len ha lenne, patyolatnak fonn�k, ha kihull, azt hitte volna a f�ld, ahov� leesett egy-egy sz�l, hogy mennyei f�, s meghozn� �j tavaszkor megk�tszerezve.

Hanem �gy mi t�rt�nt? Szeg�ny �reg P�ri!... de minek is eresztette el �ket hazulr�l, fel�gyelet n�lk�l olyan messze f�ldre? Valahol a Cserh�ton aratott r�szb�l a k�t sz�p hajadon. Ott esett meg a nagy sz�gyen.

Kati, a nagyobbik, sarl�val dolgozott, m�g a kis Judit csak a markot szedte �ssze k�v�be, amiket azt�n a hetyke Csat� Pista k�t�getett �ssze ut�na izmos kezeivel, s valah�nyszor lehajolt a le�ny, kibontott �sz� haja is �ppen olyan volt k�pr�z� szem�ben, mintha aranyfelh�v� lett b�zak�ve lenne. Azut�n meg a b�zak�v�k lettek olyanok, mintha mindenik a P�ri Judit sz�ke haja volna.

Pedig Csat� Pist�nak nem szabad ilyen k�tf�lek�pp l�tni, h�zas ember m�r, s nem is utols� asszony a feles�ge, ott az a magas, d�lceg a P�ri Kata mellett. (Ni, bizony megv�gja a kez�t a sarl�val!) Olyan nyugtalanul n�zeget vissza f�rj�re. Vagy nagyon szereti, vagy nagyon gyanakszik.

Karik�ban nyisz�l a sarl� az arat�k kez�ben, ropog a kal�szsz�r, nagyobbodik a tarl�, s nyitva marad rajta a mad�rf�szek; a picike s�rga f�rjek k�v�ncsian n�zegetik, hova lett az �rny�kos szalmaerd�? H�t m�g szeg�ny anyjuk, hogy elcsod�lkozik majd?

Judit leold� fej�r�l a kend�t, �s a f�szekre ter�tette. Arr�l majd r�akad, mikor este hazamennek - addig pedig hadd tartson nekik �rny�kot.

Pista azonban elvette onnan, �s a kebl�be rejt�. Beh �des kend� volt. �gette, csiklandozta. Rajta volt m�g a kis mad�rfiak melege s annak a selyemhajnak az illata.

- Teszi kend vissza azt a kend�t mindj�rt! - f�rmedt r� Judit haragosan.

- Od'adom egy cs�k�rt! - lihegte Csat� Pista szenved�lyesen, s olyat csavar�tott a gerc�n, hogy hatfel� szakadt.

- Menjen! Nem sz�gyenli mag�t?! - mond� Judit elpirulva. - Ink�bb sose l�ssam azt a kend�t.

Elfordult, durc�san, mintha nehezteln� a vakmer� sz�t. No bizony, nem a vil�g, hadd vigye el, van m�g ott el�g kend�, ahol ez volt.

- De j� dolga is van a mad�rnak - s�hajtott fel Pista... Judit nem k�rdezte meg, mi�rt van j� dolga. Hallgatott.

- M�s f�szket rakhat, ha az egyiket megunta.

Judit nem k�rdezte meg, mire �rti; les�t�tte a fej�t.

M�snap is hi�ba k�rte Pista a cs�kot, hanem mikor azt�n harmadnapon hazaindultak, lent a tiszt�son, hol a f�zes eltakarta �ket a h�tul j�v� arat�k el�l, egyszerre �tkapta a Judit dar�zsderek�t, s el nem bocs�t� addig, m�g egy par�zs cs�kkal ki nem v�ltotta kend�j�t.

No, bizony, nem a vil�g, van ott m�g el�g cs�k, ahol ez az egy termett.

Pista pedig nevetett mag�ban: "Ha m�r egyszer peregni kezd a kal�sz szeme, meg�rett eg�szen."

Azt�n �gy sz�lt hangosan:

- Mikor az �jf�lt ki�ltj�k, l�gy a csalitosban a templom m�g�tt. �n m�r el�bb ott leszek.

A le�ny ijedten n�zett h�tra.

- Lassabban besz�ljen! H�tha meghallott�k?

- Mez�tl�b gyere el - suttogta -, �t ne �zzon a csizm�d: arr�l megtudn�k reggel. R�vid szokny�ban l�gy: csatakoss� tenn� a hossz�t a harmat.

N�gyes�vel, �t�s�vel fek�dtek a l�nyok, asszonyok az asztag m�g�tt. �j betakarta a b�jos k�pet. Csak a csillagok n�zt�k fenn, mialatt a sz�p szemek behuny�dtak idelenn. Csillagoknak mindig kell lenni.

Kakassz� el�tt fel�bredt egyszer P�ri Kata, k�zb�l fek�dt Juditnak �s Csat�n�nak; �szrevette, hogy egyik sem alszik. Csat�n� v�nkosa al�l, amint h�nykol�d�k, valami f�nyes t�rgy cs�szott ki. - Kata megtapogatta: oll� volt. "No ez bizonyosan babon�t csin�lt most."

Kakassz� ut�n ism�t f�l�bredt P�ri Kata, de csak h�lt helye volt Juditnak, Csat�n�nak. Elr�m�lve ugrott fel, hova lehetett a h�ga? Mintha z�rzavaros hangokat is hallana onnan, �szt�nszer�en a csalitos fel� futott, hol megtal�lta Juditot, �lettelen�l �sszerogyva.

K�r�s-k�r�l a f� mintha arany h�mmel lenne kivarrva, a Judit hossz� haja csillogott rajta. Le volt v�gva t�vest�l. Bossz��ll� k�z feldobta az eg�sz csom�t a leveg�be, szell� felkapta, s mintha egy sz�thasogatott �st�k�s csillag foszl�nyai lenn�nek, pajkosan sz�tsz�rta a hajsz�lakat. A megtaposott f�vek elismert�k testv�reiknek, s szel�den engedt�k maguk k�z� fon�dni... Kati mindent meg�rtett.

- Kelj fel! Menj�nk innen! Hazavezetlek ap�nkhoz.

De csak a szomsz�d v�rosk�ig mehettek. Judit l�zba esett, napokig kellett fek�dnie idegenek k�z�tt, messze a falujukt�l. Kati meg �polta, gondoskodott r�la.

Mikor minden p�nz�k elfogyott, m�g a f�l�sleges ruhadarabok is, nem volt m�r egy�b gazdas�guk, csak az a haj, amit Kati szedett �ssze a csalitosban, az a sz�p aranyos haj, melybe a Csat� Pista sz�ve belefon�dott, s melyet a Csat�n� oll�ja lev�gott, vagy hogy csak fele annak a sok hajnak. Ha sz�gyen lehetett abb�l, ami gy�ny�r�s�g volt, h�tha lehetne bel�le m�g p�nz is.

Kati remegve, rem�nykedve nyitott be a zsid� boltoshoz.

- Vegye meg ezt a hajat. Egy beteg testv�rem� volt. Orvoss�gra van sz�ks�g, �s nincs p�nz�nk. - De vegye meg t�st�nt. Sietnem kell. Egyed�l hagytam.

V�llat vont a boltos, nem haszn�lhatja, mert egymag�ban nagyon kev�s, arra pedig nagyon k�l�n�s sz�n�, hogy �sszekeverhetn� m�s hajjal, hanem mivel a Katinak is szakasztott olyan haja van, a kett�t egy�tt megveszi j� p�nzen. A l�ny elhalv�nyult, szomor� pillant�st vetett a t�k�rbe, s�hajtott, �s lehajtotta sz�p fej�t, mint a b�zakal�sz a sarl� al�.

Lihegve �rt haza nemsok�ra, de a beteg nem volt m�r egyed�l. Az �reg P�ri j�rk�lt s�t�ten fel s al� a szob�ban. Elj�tt, ide tal�lt; a h�r megs�gta neki, mi t�rt�nt, s a keser�s�g �tra k�sztet�.

- Hov� lett a h�god koron�ja? - k�rd� a bel�p�t�l d�h�sen.

- Lev�gt�k - sz�lt Kati dacosan, az �gyhoz l�pve, mintha el volna k�sz�lve megv�deni azt, ki eszm�letlen�l fekszik benne.

P�ri elhallgatott, majd egyszerre vadul szegez�dtek meg�vegesedett szemei Katira.

- H�t a te hajad hov� lett?

- Lev�gtam! - mond� f�l�nken, s kivette az orvoss�gos �veget a k�t�nyk�je al�l.

S�hajtott az �reg, azt�n sok�ig n�zte, n�zte a k�t sz�p l�ny k�z�l hol az egyiket, hol a m�sikat. Az egyik, aki ott �ll, olyan piros, mint a r�zsa, a m�sik, aki ott ny�g, olyan feh�r, mint a liliom.

�s m�gis a r�zs�t sajn�lta meg el�bb. Hozz�ment, megsimogatta azt a csitri fejecsk�t gy�ng�den, szeretettel:

- Szeg�ny Kat�m! A te hajad kin� m�g!

A kis csizm�k

Keskeny, sz�rke felh�foszl�nyok �sznak a k�rny�k f�l�tt. Nagy �gih�bor� lehetett az �jjel, es�vel, viharral, vill�ml�ssal vegyes. L�tszik is a nyoma mindenfel�, a f�k gallyai le vannak t�rdelve, faleveleken, f�sz�lakon es�szemek csillognak, a templomsoron a nagy gar�dban zuhog a v�z. V�neki J�nos uram port�j�n eg�sz t�cs�k �llnak, a Z�k� Mih�ly�k kertj�ben pedig - �ppen az im�nt mes�lte Mih�k Magda - a mad�rf�szket is lemosta a f�rul a zuhog� z�por.

K�d g�m�r�dik a s�r f�l�tt, �tl�tsz� �s feh�res, mint a muszlinruha, a falusi k�m�nyek f�stje f�lfel� sz�ll, megannyi jele, hogy m�r nem lesz es�, b�r az �g morcos, bor�s m�g, ak�r a Bizi ap� arca, ki meghajolva, ingadoz� l�ptekkel megy a hossz� utc�n Sz�cs Ist�kkal, a k�m�vessel. Hogy �sszeesett az �reg! Nem is csoda, cs�vest�l �ri a veszedelem. A l�ny meghal, �krei f�lf�j�dnak, cs�re, asztagja meg�g, lovait elhajtj�k a szeg�nyleg�nyek.

Hanem �rzi is a s�ly�t az Isten "m�sik" kez�nek, ha nem tudta megbecs�lni a jobbikat. Bezzeg kellemeztetn� most m�r mag�t � szent fels�ge el�tt, mi�ta a leg�nyfia is a hal�llal v�v�dik, megfogadta, csak arra val� lesz a vagyona, hogy j�t tegyen vele.

De bizony hidegen fogadj�k az egek. Val�s�gos csoda t�rt�nt. Mikor a M�ria-k�pet hozt�k, amit a templomnak vett - leszakadt a szek�r alatt a B�gy h�dja, l� odaveszett, kocsi, k�p diribdarabra z�z�dott.

Az emberek az udvarukr�l �s a ker�t�sek m�g�l n�zik, amint v�gigmegy a hossz� krispinben, apr�, kopasz fej�t a v�ll-lapock�i k�z� h�zva.

- Csiba te, ne te - veszi f�l a sz�t B�ng�r Panna -, legal�bb m�r ti ne b�nts�tok. Eleget veri az Isten. Ugyan tegyen, lelkem, egy-k�t has�bot az �st al�, m�g megkavarom.

- Nedves ez a t�zel� - veszi �t a sz�t �zvegy Csupor M�ty�sn�. - Az �n id�mben m�g a fa is jobban �gett, Panna. Hanem ez a Bizi dolga! Tudod-e, mi t�rt�nt megint az �jjel?

- Tal�n a k�kereszttel a temet�ben?

- Bele�t�tt a mennyk�, lelkem. �sszet�rte. Pedig csak tegnap �ll�tott�k f�l nagy k�lts�ggel.

- �, �! - h�ledez�k B�ng�r Panna. - Akkor bizonyosan odamennek. Eredj csak, kis Andris, n�zz ut�nuk, fiam, hova fordulnak el a savany� k�tt�l?

A "falu gyermeke" (�gy h�tt�k a szel�d k�p�, any�tlan-ap�tlan fi�t) ott guggolt az udvar k�zep�n a lekv�rf�z� katlan mellett, ami igen irigylend� �llapot volt r� n�zve, mert nemcsak a l�bait melengethette a t�zn�l (cs�p�s az id� egy kicsit), hanem a j�sz�v� B�ng�r Panna a k�stol�st is engedte.

Hogy most m�r ott kell hagyni a v�n Bizi miatt ezt a nagy boldogs�got! Kelletlen�l kullogott ut�nuk. Csakugyan a temet�be mentek.

Az asszonyok igazat mondtak, a gy�ny�r� piros k�kereszt ott hevert k�t darabban a s�rgul� p�zsiton. Nini, hova lettek az aranyos bet�k! "Isten dics�ret�re emeltette Bizi J�zsef." �ppen a bet�kn�l, der�kon t�rte kett� nyil�val az Isten, mintha mondan�: "Nem kell a dics�reted, Bizi J�zsef, a M�ria-k�p sem kellett, ez sem kell."

Az �regember elkapta fej�t a f�ldr�l, hol adom�nya sz�tt�rve hevert, �s nem mert f�ln�zni az �gre sem, ahol olyan nagyon haragszanak r�. R�ved� szeme a gyermeken akadt meg, mintha annak a boglyas feje lenne k�zb�l �gnek-f�ldnek. Andr�s a k�risf�nak d�lt, s az ittas, k�v�r temet�i f�ldbe bes�ppedt l�bait f�lv�ltva emelgetve, b�m�sz k�v�ncsis�ggal n�zte Bizi�ket.

- Menj�nk innen... - mond� Ist�k.

- H�t a kereszttel mi t�rt�nj�k? - k�rd� Bizi fojtott hangon. - �sszeragasztod?

- Nem �n! - viszonz� Ist�k tomp�n. - Amit az Isten ujja �sszet�rt, azt nem szabad az ember ujjainak �sszeilleszteni. Bizony, kigyelmedet megl�togatta az Isten...

Az �regember fogai �sszevacogtak.

- Hiszen ha csak l�togatna! - ki�ltott f�l keser�en. - � m�r n�lam lakik, Ist�k, �lland�an n�lam lakik.

- T�rni kell, Bizi uram!

- Pedig hidd el, Ist�k, nem vagyok rossz ember.

- F�sv�ny volt kelmed, sz�vtelen, g�g�s. A vil�g elej�nek k�pzelte mag�t. Azt�n, valljuk meg az igazat, uzsor�val szerezte kincseit.

- Nem becs�l�m m�r �ket semmire... - h�rg�. - F�zom, reszketek. Valami rossz el��rzetem van. Mintha marokkal fogn� �ssze valaki a sz�vemet. Megl�sd, ism�t szerencs�tlens�g v�r re�m... �, te kifogyhatatlan Isten, mivel engeszteljelek meg? - Elhagyt�k a temet�t.

- Hej, ni! - ki�ltott f�l Ist�k. - H�t ez a poronty mindig a sarkunkban van! Milyen v�r�sek a l�bsz�rai a hidegt�l! Takarodsz innen mindj�rt, te k�ly�k!

- Ne kergesd azt a gyereket, Ist�k. Olyan j�lesik, hogy itt l�tom mellett�nk. Gyere id�bb, kisfiam!

Az �reg arra gondolt, hogy abb�l a bor�s �gb�l egyszerre lepattanhat m�g egy vill�m, de csak akkor, ha m�r az a gyerek itt nem lesz.

- No, gyere h�t k�zelebb!

- De csak hadd menjen haza - v�li Ist�k -, megveszi a l�b�t az isten hidege!

- Mi�rt nem h�zt�l csizm�t, fi�? - k�rdi Bizi uram szel�den.

- Nincsen csizm�m - mond� a gyerek szomor�an.

- H�t mi�rt nem varrat ap�d?

- Nincs ap�m! - felelte k�z�ny�sen.

Ez a k�z�ny�s sz� fogta meg Bizi ap�t. Hogy nevelkedik ez f�l, ha m�g a szeretetet sem �smeri?...

Sz�tlanul megfogta a kis Andr�s kez�t, s vitte mag�val v�gig a nagy utc�n, le eg�szen a templom mell�.

Ott azt�n benyitottak egy h�zba, amelynek kapuj�ra k�t sarkanty�s csizma volt kifestve, aranyos rojtokkal s a k�vetkez� al��r�ssal: Filcsik Istv�n csizmadiamester.

- M�rjen ennek a gyereknek egy p�r csizm�t, Filcsik uram, az �n kont�mra! - mond� Bizi ap�.

Filcsik megn�zte a gyereket, s �gy sz�lt:

- �ppen van egy ilyen kis csizma k�szen. F�lteszem a bund�mat egy �cska lajbi ellen, hogy j� lesz.

A kis csizm�t el�hozt�k, csakugyan j� volt: mintha a l�b�ra �nt�tt�k volna.

A gyerek �r�lt neki, ragyog� mosoly �lt ki arc�ra, s v�gan kopogott az �reg ut�n a pitvarba.

Ott k�nn ezalatt eloszlottak a felh�k. Mikor Bizi ap� kil�pett az udvarra, a napf�ny el�nt�tte szomor� arc�t, az �gbolt ny�jasan mosolygott. A f�vek nevettek r� az �ton, s�t m�g a meggy�lt es�vizek is. Mintha �j leveg�t sz�vott volna be, k�nnyebben �rz� mag�t.

- Add ide a kezedet, fiam! Olyan j� meleg kezed van. Elj�ssz-e hozz�m?

A gyermek a csizm�t n�zte gy�ny�rk�dve, s �gy sz�lt:

- A lekv�rf�z�shez szeretn�k menni!

- Nem, te velem j�ssz. �me, itthon vagyunk m�r, itt lakunk ebben a cserepes h�zban.

A kapuajt�ban a kocsis v�rta azzal a h�rrel, hogy az ellopott lovak megker�ltek, a torn�con a doktor fogadta vid�m arccal, a fia m�r t�l van a vesz�lyen.

Bizi ap� h�lateljesen n�zett f�l az �gre.

Milyen messze van �s m�gis milyen k�zel...

Egy p�r csizm�val meg lehet j�rni egy �ra alatt...

T�m�r Zs�fi �zvegys�ge

Ezek a kedves kis port�k�k, ezek a sz�ke asszonyok olyan szel�dek, olyan j�k, mint a b�r�nyok. Legal�bb ez a T�m�r Zs�fi, ez eg�szen olyan.

Mi�ta f�rjhez ment, csak a mosoly�t l�thatni. Azel�tt a boldog mosoly�t, most a f�j�t.

A boldogs�g�val nem volt terh�re senkinek, a f�jdalm�val sincsen. Nem k�rkedett, nem panaszkodik. Hanem az a feh�r arca, az a mindig feh�rebb arca, elbesz�li mindennap mindenkinek, amit �gyis mindenki tud.

Itt hagyta a f�rje kegyetlen�l, gonoszul. Pedig der�k fiatalember volt, a legdolgosabb, leg�gyesebb �cs a k�rny�ken; ki hitte volna, hogy megcsalja azt az �ldott, kedves asszonyt, k�t hamis szem �jszak�ja hogy annyira megfeket�ti a lelk�t... s elmegy azzal a m�sik n�vel a vil�gba elk�rhozni.

H�r�t sem hallotta, ki tudja, merre mentek; �t pora, melyben nyomuk veszett, el nem besz�li, szell� nem �rulja el, hol vannak, suttog� lombok nem mondj�k meg �rtelmesen, pedig arr�l besz�lnek.

Csak legal�bb egy sz�t mondott volna, mikor elment B�gyr�l, nem f�jna �gy a sz�ve annak a sz�p, sz�ke asszonynak, akinek most az a neve, hogy "szalma�zvegy". Ha legal�bb megcs�kolta volna m�g egyszer, ha hidegen is, ha er�ltetve is, �s �gy sz�lt volna: "Engem te m�r nem l�tsz soha t�bb�: m�st szeretek, annak adom az �letemet."

Hanem lopva mentek el, �ssze voltak besz�lve. Elment, �s nem j�tt vissza. Pedig m�r egy �ve, eg�szen egy �ve.

Visszaj�n. �, bizonyosan visszaj�n. P�ter nem rossz ember. A sz�ve mindig j� volt, nem lehet v�gk�pp elromolva; az a szem�ly elvehette az esz�t, bevehette mag�t a sz�v�be: hanem olyan az csak, mint a hamis fest�k, az id� kisz�vja, meghalv�ny�tja; vissza fog � t�rni.

T�m�r Zs�fi rem�lt, s mikor az oll� varr�s k�zben kiesett a kez�b�l, mindig fels�hajtott, �, b�rcsak a f�ldbe sz�r�dn�k; mikor rep�l� szark�t l�tott az ablakb�l, mindig fels�hajtott, �, b�rcsak az � ker�t�s�kre �lne r�.

De az oll� sem akart hazudni, a szarka mad�r sem...

Est�nk�nt a k�sz�bre �lt ki, onnan el lehetett l�tni messze-messze a k�gy�z� orsz�g�ton, eg�szen od�ig, hol m�r a felh�k l�ba l�g le.

A sz�p halov�ny arc f�l� erny�t csin�lt kis kez�b�l, �s �gy b�mult arra a nagy, titkos lapra, amelyr�l, mint egyes bet�k bontakoznak ki furm�nyos szekerek, utaz� v�s�rosok, v�ndorok s a j� Isten tudn� elmondani: kik m�g.

A falubeliek sokszor mentek el mellette, k�sz�ntek is neki, de �szre nem vette.

- Zs�fi az ur�t v�rja! - suttogt�k egym�s k�zt, �s m�g nevettek is hozz�.

Pedig m�gis a szeg�ny Zs�finak volt igaza. Az � sz�ve t�bbet tudott, t�bbet sejtett, mint amennyit az eg�sz vil�g b�lcsess�ge megmondhatna.

Amint egy d�lel�tt a doh�nypal�nt�t �nt�z� nagy gonddal (ha megj�n a gazda, legyen mit f�st�lnie a t�len), ragy�s �regasszony l�pett be az udvarra: �zenetet hozott.

- A f�rjedt�l j�v�k, Zs�fi. Arra k�r, bocs�ss meg neki, megb�nta, amit tett. Ott dolgozik a harmadik faluban, G�zonban: a b�dogtornyot repar�lj�k. � maga nem mert elj�nni, f�lt, nagyon haragszol. Ha megbocs�tasz neki, j�jj el hozz�, azt �zeni.

- Menj�nk! - mond� a szel�d, sz�ke asszony.

A fekete kend�t leoldotta, s piros olajosat k�t�tt fel az �tra. P�ter kedvenc sz�ne, meg azt�n ill�bb is ehhez a sz�p naphoz.

Egy aranyozott keresztet kellett feltenni a torony tetej�n a gombra. A tekintetes asszony, a tiszttart�n� ikreket sz�lt, annak az �r�m�re aj�nd�kozta az ekl�zsi�nak.

- Ki v�llalja a dolgot, fi�k - k�rdi az �csmester, R�gi Mih�ly uram.

- �n! - mond� P�ter. - �n megyek, majszter uram.

- Ink�bb tal�n Belindek Samu. Te m�r neh�z vagy egy kicsit.

- Sohasem �reztem magam k�nnyebbnek.

- Elhiszem. Megszabadult�l a ny�gt�l. H�t csakugyan elkergetted? Hm. El�g csinos v�szoncsel�d volt. Igaz-e, Samu?

- Megut�ltam benne magamat. De meg az igazat megvallva, ami egyszer karika, gurul az.

- Gurult a te kezedb�l is, ugye? Hallod-e, Samu, hehehe? Ejnye, k�p�, k�p�! No, most m�r csakugyan te teszed fel az aranygombot.

P�ter megvet�, nyugodt pillant�st vetett Samura.

- Hagyja Samut, R�gi uram! Majd f�lteszem �n. V�rok valakit valahonnan. �gy dobog a sz�vem, ha vajon elj�n-e? M�r csak az�rt is felmegyek a toronyra, hogy egy pillant�st vethessek B�gy fel� v�ges-v�gig az orsz�g�ton.

- No, �n azt se b�nom. Eredj h�t szapor�n, a fels� ablakb�l magam adom ki majd a keresztet, ha m�r fent leszel.

Fent is volt P�ter nemsok�ra; olyan �gyesen k�szott a deszkap�rk�nyzatr�l, ak�r az evet.

- Ide most azt a keresztet! - ki�lt� al�hajolva - hadd tegyem f�l szapor�n.

- Itt van, fiam.

P�ter m�g f�ljebb kapaszkodott, s mikor m�r eg�szen hely�n volt, legel�sz�r is odan�zett a b�gyi orsz�g�tra.

Amott j�n! Zs�fi az! A v�nasszony mellette �get� l�ptekkel, �ppen most fordul be a faluba.

Sz�ve nagyot dobbant, majd �sszeszor�tja valami, keze megreszket, szeme elhom�lyosul.

- Hoh�, P�ter! F�ltetted-e m�r?

- Melyik gombra tegyem f�l?

A v�n �cs els�padt, a toronyablakban keresztet vetett mag�ra, s szomor�an d�nny�g�:

- Teheted m�r ak�rmelyikre!

Nem volt ott t�bb gomb egyn�l. Azt a sz�d�l� ember l�thatja csak kett�nek, h�romnak. Tudta, mi k�vetkezik.

Eszeveszetten rohant le a gr�dicsokon; tudta, mire le�rt, azalatt m�r P�ter lent lesz... m�g messzebb lesz - a t�lvil�gon.

Egyszerre �rtek a torony al� f�rj, feles�g. Csakhogy az egyik a magasb�l, halva.

M�giscsak a fekete kend�t kellett volna elhozni ehhez a tal�lkoz�shoz!

Zs�fi n�m�n borult a holttest f�l�, s cs�kokkal bor�totta, s sok�ig tart� �tkarolva, g�rcs�sen.

Mikor er�szakkal elszak�tott�k onnan, akkor is olyan szel�d, olyan nyugodt volt az a b�natos arc, mint egy�bkor. Nem volt m�g sem szava, sem k�nnye.

Visszafordult, egy utols� tekintetet vetett a halottra, s �sszeroskadt.

Majd felkelt, megragadta ac�ler�vel az �regasszony v�ll�t, s szilaj, d�lt arccal, tompa hangon k�rd�:

- Minek hozott kend ide? Honnan fogom �t ezent�l v�rni?

S k�nnye csak most eredt meg, mint a kiengedett patak.

Az a pog�ny Filcsik

Olyan bolond gyan� van elterjedve Csolt�n, Majornokon, Bodokon, hogy az �reg Filcsik h�res bund�ja csak k�pzeletbeli; besz�l r�la, k�rkedik vele, f�lteszi, de tulajdonk�ppen nincs bund�ja, s tal�n nem is volt soha.

M�rpedig volt. A g�zoniak (mert a B�gyon t�lr�l k�lt�z�tt mihozz�nk) nagyon j�l eml�keznek r�, kiv�lt az �regebbek.

Hossz�, s�rga alkot�s volt az, sz�les fekete b�r�nyb�r gall�rral, melynek k�t v�g�n in natura l�g le a b�r�nyl�b k�rm�st�l, bojtnak, s k�t sz�p ez�stcsat tartja �ssze. A bunda k�t als� cs�csk�n egy-egy z�ld tulip�n kih�mezve sk�fiummal. T�volabb k�l�nf�le madarak val�nak l�that�k, rendesen v�r�s sz�nben, h�tul pedig Miskolc v�rosa sz�mtalan h�z�val �s valamennyi templom�val: m�g a k�lvinista kakas is ott �ll az egyik tornyon.

Igazi remekm� ez, melyn�l nem k�m�lt sem f�rads�got, sem anyagot a sz�cs.

De nem is a g�zoni M�csik csin�lta azt, hanem a legh�resebb sz�cs eg�sz Miskolc v�ros�ban. M�g ha f�lr�fnyit hajt is f�l Filcsik, gombokra szedve alul, akkor is a f�ldet s�pri a vil�g e kilencedik csod�ja. Egysz�val ehhez a bund�hoz k�pest m�g a muszka cs�sz�r� is csak vatt�s lajbi.

De b�rmilyen nevezetes ruhadarab is, s ak�rmit b�szk�lkedett vele Filcsik Istv�n, az�rt az id� vasfoga el�tt m�gsem volt respektusa. Az csak olyan goromb�n b�nt azzal is, mintha a n�t�rius�k jurista fi�nak t�li bekecse lett volna. A h�mz�s sz�ntelen, foszladozott, a s�rga alapb�r pedig piszkos, zs�ros. A molyok is megtett�k a maguk�t, kiv�lt a b�l�sben �s gall�rban okozva botr�nyos k�rt.

De Filcsik, mint a szerelmes f�rj, ki �szre nem veszi, feles�ge arc�n a r�zs�k hogy fogynak, pedig � maga t�pdeli... nem vett tudom�st e szomor� �talakul�sr�l; � mindig a r�gi bund�t l�tta az �csk�ban, s rendes sz�j�r�sa: "F�lteszem a bund�mat", sohasem vesz�tett kev�ly jelleg�b�l k�r�mnyit sem.

Egy nagy, f�nyesre csiszolt sz�g�n f�gg�tt t�len-ny�ron, hogy ha a kaptafa mellett �lt a gazda, szemben legyen vele, �r�kk� l�thassa.

No, az igaz, hogy nem valami sokat �lt ann�l a kaptaf�n�l. Hiszen az�rt cs�folt�k az "Isten csizmadi�j�nak", mert tulajdonk�ppen nem volt m�s kuncsaftja, csak maga az �risten.

Lusta volt az �reg. Ha n�ha megvarrta is valakinek a k�v�nt csizm�t, szinte kegyelemk�ppen tette azt is. Nemigen h�borgatt�k h�t a megrendel�sek, mert m�g ezenfel�l goromb�skodott is az emberekkel: "Mire val� a parasztnak a csizma? J�rjanak kendtek mez�tl�b!"

Mogorva, rideg ember volt; nem szeretett az a vil�gon senkit, semmit, azon a bund�n k�v�l.

H�t 'iszen nem lehet �gbeki�lt�bb kegyetlens�g, mint amit a saj�t egyetlen gyermek�vel tett: a Terk�val.

Pedig mi volt a v�tke? Az apja a csolt�i s�nta moln�rhoz akarta er�ltetni. Egy cser�pbe �ltetni a rezedavir�got a csal�nnal.

Nem csoda, ha elb�sulta mag�t, ha elfacsarodott a sz�ve, elsz�d�lt a feje, f�lrel�pett a l�ba. Elment, megsz�k�tt a fiatal szolgab�r�val.

Nagy hiba volt, de h�t fiatals�g, bolonds�g. Az eg�sz vil�g k�vet dobhatott volna r�, csak �ppen az apja nem.

Az�ta m�g komorabb, vadabb lett az �reg, s mikor egy id� m�lva, b�nb�n� arccal hazaj�tt a Terka l�togat�ba, hogy sz�leit kiengesztelje, az �reg Filcsik elfordult: "nem ismeri a kisasszonyt", leakasztotta a bund�j�t a sz�gr�l, s �gy elment hazulr�l, hogy vissza sem j�tt addig, m�g el nem ment a l�nya.

Azut�n m�r nem mert hazaj�nni soha t�bb� a szeg�ny Terka. Mind�ssze egyszer l�tta m�g az apj�t, mikor a falun kereszt�lkocsizott a szolgab�r�val. Filcsik �ppen a Patyolat-inghez ballagott, ahogy a kocsir�l ut�na ki�ltott: "Ap�m, �desap�m!"

Az �reg f�ln�zett, lekapta nagy al�zattal a s�veg�t, azt�n od�bb ment sz� n�lk�l. Bizony k� van az �regembernek a sz�ve hely�n.

Ah�ny majornoki ember a szolgab�r�n�l megfordult, az mind nem gy�zte elbesz�lni, hogy milyen j� dolga van Filcsik Terk�nak: ak�r � lenne a nagys�gos asszony. Biz' az a lelkem eg�szen eltanulta az �ri m�dot. Azut�n micsoda becs�lete van az�ta a falunak! A majornokiak igazs�ga bezzeg lenyomja most a t�bbi falu�t. Meg azut�n azt is elmondt�k az �regnek, hogy mit izent s�gva: l�togassa �t meg az � �desapja, kocsit k�ldenek �rte, selyemv�nkosra �ltetik, m�zes p�link�t ihatik �jjel-nappal, megbecs�lik, megtisztelik, maga az �r is sz�vesen cser�l vele parol�t, csak j�jj�n el min�l el�bb, mert m�r a Terka nem mer elmenni t�bb�.

De h�t az �reg Filcsikkel semmire sem lehetett menni.

Pedig ha esze lett volna, nemcsak a saj�t sors�n seg�thet, de a nemes helys�g szerencs�j�t is megalap�thatta volna �r�kre.

Mert... de k�zt�nk maradjon, ez a Majornok a leghitv�nyabb falu az eg�sz k�rny�ken. Egyr�szt, hogy legszeg�nyebb a n�pe, de kiv�lt mert nincs egyetlen k�vezett �tja, h�dja, m�g csak helys�gh�za sincs.

Ami nem is csoda, mert a megyei uraknak m�g sohasem volt szeret�j�k Majornokon, min�lfogva arrafel� �p�tett�k az orsz�gutat, amerre j�rtak.

Ott van, teszem azt, a csolt�i orsz�g�t: olyan, mint a pall�; a sz�p Bitr� Erzs�betnek k�sz�nheti a B�gy-mell�k, m�g a Karancsalja a deli V�r J�nosn� tejsz�n arc�t �ldhatja.

Mert hi�ba, olyan a vil�g, egy sz�passzony arca szebb form�t adhat az eg�sz hat�rnak.

No, ennek a Majornoknak ugyan nem adott.

A megyei vicem�rn�k, ki mapp�t csin�lt a v�rmegye �br�zat�r�l, �gy besz�lik a k�rny�ken, kihagyta bel�le. S�t a tekintetes megyei karok �s rendek sz�znyolcvan v�lt�forintot �g�rtek volna a szomsz�d Hont v�rmegy�nek, ha elv�llalja a mag��nak; de annak bizony m�g r�fizet�ssel sem kellett. Majd bizony, �t �rje mindaz a cs�fs�g �s szidalom, ami Majornok ut�n h�ramlik a nemes v�rmegy�re!

Hanem ha Filcsik akarta volna... lett volna Majornokon �t, m�g t�n v�r�s m�rv�nyb�l is... Mindny�jan boldogok lehetn�nek most. De visszautas�totta a szolgab�r� �r nemes indulatj�t. Pedig ugyancsak r�f�rt volna egy kis j�l�t. Az Isten csizmadi�ja nagyon v�konyan �llt a f�ldi javak dolg�ban. A m�lt hetekben m�r az ez�stcsat is lek�v�nkozott a bund�r�l a Patyolat-inghez. Ott is van az�ta a Sz�li szekr�ny�ben.

No de nem az�rt volt az Isten csizmadi�ja, hogy ez a "kuncsaft"-ja legnagyobb baj�ban ne seg�tse. Egyszer csak j�nni kezdtek n�vtelen levelek a post�n, t�z, h�sz, �tven forinttal terhelve. Rendesen valami r�gi ismeretlen, hirtelen meggazdagodott ad�sa k�ldte meg tartoz�s�t, nagy h�l�lkod�sok �s k�sz�net mellett. M�giscsak sok becs�letes ember van a vil�gon.

Egy ideig hitte, hogy ez bizony megeshetett, ha nem is �vele, de az apj�val, ki szint�n Istv�n volt. Csak az a csod�latos, honnan adta k�lcs�n apja azt a sok p�nzt.

S amint gyan�ja f�l�bredt, mindj�rt kital�lta a dolog nyitj�t is. Egyenk�nt visszak�ldte az �rkez� p�nzesleveleket a szolgab�r�nak. Hogy mer az Filcsik Istv�nnak aj�nd�kot k�ldeni? Tudja-e, hogy az � nagyanyja a h�res Becsky fam�li�b�l val� asszony s a t�bbi.

Nem is j�ttek h�t p�nzeslevelek t�bb� ezut�n, hanem szomor� h�reknek akadt el�g hoz�ja.

A sz�p Filcsik Terka hal�losan megbetegedett. S amiben kedv�t lelte eddig, megvetette a f�nyt, a pomp�t, eltolta mag�t�l a dr�ga �teleket �s a medicin�s�veget, hanem az �desapj�t k�v�nta l�tni. M�gse volt h�t olyan rossz l�ny az a szeg�ny Terka!

S annyira ment ez a forr� k�v�ns�ga, hogy v�gre is maga a szolgab�r� volt k�nytelen elj�nni az �reg�rt.

- No, �reg, most �n mag�t viszem, ha akar, ha nem. Ne tagadja meg beteg l�ny�t�l...

- Nekem nincs le�nyom!

- Velem j�n, punktum.

- Nem lehet, k�rem al�ssan. Nagyon s�rg�s dolgom van. Nem lehet!

- Tegye meg az �n kedvem�rt! - sz�lt a f�szolgab�r� �r ny�jasan.

Filcsik s�hajtott. Tal�n ez volt az els� s�hajt�sa, mi�ta �l.

- Nem j�n? �n megtagadja teh�t gyermek�t?

- Igenis, k�rem al�ssan.

- �n a t�rsadalom s�pred�ke!

- Az bizony nem lehetetlen. Az ilyen magamforma v�n csizmadi�t�l kitelik minden.

Most m�r sz�p sz�ra, �g�retre fogta a fiatal�r, de bizony minden visszapattant arr�l a m�rv�nysz�vr�l, m�g a fenyeget�s is.

- Fogasson el, tekintetes uram, veressen l�ncra. Akkor azt�n megyek, ha visznek, ak�rhov�.

Bizony v�gre is a csizmadia n�lk�l kellett hazamennie annak a hatalmas �rnak, ki az eg�sz k�rny�knek parancsol.

Hanem h�t nem az�rt volt a hajd�ja Suska Mih�ly, hogy ki ne gondolt volna valami �gyes haditervet �tk�zben.

- �smerem �n azt a Filcsiket, tekintetes uram! �gy j�nne ut�nunk, mint a malac a kukoric�s szakajt� ut�n, ha...

- Besz�ljen kend.

- Ha ellopatn�nk a bund�j�t. Mert �l-hal ez�rt a bund��rt. Nagyon k�l�n�s ember az.

- No h�t, lopassa el kend, min�l el�bb!

'Iszen egy�b sem kellett az �reg kiszolg�lt obsitosnak, csakhogy �r� b�zz�k. A revol�ci� �ta �gyse volt m�r a kez�ben ilyen nagy dolog. Bezzeg akkor... de nem mondja el, mert m�g el sem hinn�k.

A beteg n� nyugtalanul h�nykol�dott ezalatt selyemp�rn�i k�z�tt, megrezzenve, valah�nyszor kocsiz�rg�st hallott. F�lk�ny�kre emelkedett, hallgat�zva, megsov�nyodott kezeit fekete, hossz� haj�ba m�lyesztve, mely k�r�ltakarta a feh�r h�l�k�nt�s�t.

Mindennel el van l�tva, amit szeme-sz�ja k�v�n, s m�gis a legszeg�nyebb a vil�gon, mert az eg�szs�g hi�nyzik s m�g valami: a szeretet.

A szerelem �get csak, �t m�r el�gette, a szeretet meleg�t, s � sohasem f�zott m�g ilyen nagyon.

Semmi sem j� neki; a f�rfi hangja, kit szeretett, oly ki�llhatatlan, ink�bb ne is virrasztana mellette, hagyn� mag�ra; az �gy kem�ny, hi�ba van selyemb�l, l�gy pehelyb�l, hi�ba igazgatj�k minduntalan a csel�dek.

Milyen m�s lenne most, ha otthon fek�dhetn�k a szeg�nyes atyai kunyh� fedele alatt, a b�bos kemenc�n�l, a nyitott ablakon ha hallan�, hogy sz�lnak vecserny�re a majornoki harangok, s be lenne takarva hideg�l� l�ba az atyai h�res bund�val. Err�l besz�lt, err�l �lmodott az �jjel, s �me - reggelre a sors meghallgatta, amikor f�l�bredt, a sz�p piros paplan f�l�be oda volt ter�tve kedves, r�gi ismer�se, a bunda.

�s azok a r�zs�k, piros tulip�nok, amik a gall�rj�t olyan sz�pp� teszik, Terka halov�ny arc�ra m�sokat vetett�k. Az utols� �r�m �ppen olyan �des, mint valaha r�gen az els� lehetett.

Suska Mih�ly hamar v�ltotta be szav�t, s nagyon j�l sz�m�tott. Mikor Filcsik �jjel hazaj�tt a "Patyolat-ing"-b�l, lak�s�t felt�rve, s a bund�nak h�lt hely�t tal�lta. A nagy sz�g �resen, �rv�n volt, megfosztva minden �kess�g�t�l. Pedig okt�ber v�g�t mutatta a kalend�rium. A t�l k�sz�b�n v�rakozott.

Filcsik k�ts�gbeesve, s�t�t homlokkal, m�lyen szem�re h�zott kalappal j�rt-kelt a faluban. Nem evett, nem ivott, �s nem besz�lt. Ez a csap�s v�gk�pp megt�rte. Nem mert az emberek szem�be n�zni, mert mindenkinek ajk�n ott l�tta lebegni azt a g�nyos k�rd�st: "H�t a kegyelmed h�res bund�ja ugyan hova lett?"

De a rem�ny nem hagyta el. �rezte, hogy a dr�ga j�sz�g el�bb-ut�bb megker�l. Nem veszhet el, aki ellopta, nem haszn�lhatja, az eg�sz vid�k tudja, hogy az �v�.

Nem is csalatkozott. A h�r meghozta, hogy a tettesek csakugyan k�zre ker�ltek, s a bunda most ott van az igaz hivatalban. N�gy nap alatt �tveheti a tulajdonosa, ellenkez� esetben el�rverezik, mint gazd�tlan t�rgyat, a k�rh�z jav�ra.

Nyomban �tra kelt a kast�lyba. Nem habozott egy percig sem. Hiszen csak az igaz juss�t megy keresni.

A szolgab�r� nem tett semmi ellenvet�st, beismerte, hogy a bunda itt van, s n�m�n intett Filcsiknek, hogy j�jj�n ut�na. Sok f�nyes, sz�nyeges beny�l�n kereszt�l vezette a s�ros csizm�j� Filcsiket, ki f�l�nken tipegett ut�na, m�g v�gre egy f�lig s�t�t szob�ba �rtek.

- Ott van a bund�ja! - sz�lt reszket� hangon, egy sz�gletbe mutatva. - Vigye el!

Az �reg szemek lassank�nt szokt�k meg a hom�lyt. De az�rt �nk�ntelen�l is odatal�lt, ahonnan a halk ny�sz�rg�s hallatszott.

A szolgab�r� odal�pett, s sz�th�zta az �gyf�gg�ny�ket. Filcsik h�trat�ntorodott. Ott fek�dt Terka halov�nyan, mint a let�rt liliom, hossz� fekete szempill�i lecsukva, l�bai a h�res tulip�nos bund�val letakarva.

Sz�p volt �gy haldokolva is. Egy a f�ldt�l b�cs�z� angyal. Vajon hov� siethet? Hiszen az �gb�l m�r lebukott egyszer!

Lehet, hogy fel sem nyitja t�bb� azokat a b�b�jos szemeket, melyek olyan hamisan tudtak kacsintani, azokat az �des ajkakat, melyeket olyan gy�ny�r volt cs�kolni.

Filcsik n�m�n, mozdulatlanul �llott egy percig, mintha gondolkozn�k; azut�n szil�rdan l�pett az �gyhoz, �s levette a haldokl�r�l azt a takar�t, mely ut�n az olyan nagyon v�gyott. Meglehet, �gy sem lesz r� sz�ks�ge t�bb�. A haldokl� angyal m�g csak meg sem mozdult. Filcsiknek m�g csak a keze sem reszketett. M�g csak egy utols� pillant�st sem vetett a szeg�ny le�nyra. N�m�n, sz�tlanul ment ki, mintha nem f�jna neki semmi.

M�g arra sem fordult vissza, mikor a szolgab�r� borzalommal sziszegett ut�na, hogy "pog�ny".

Ott k�nn nyak�ba kanyar�totta igaz juss�t, annak dac�ra, hogy esteledett, hazaindult j�ratlan utakon. Nem akart most emberekkel tal�lkozni. Tal�n �rezte, hogy � nem az.

Arc�r�l nem lehetett leolvasni semmit, �gy l�tszott, nyugodt. Tal�n m�g n�mi megel�ged�s is van rajta, a bunda megker�l�se miatt. Csakugyan k� van ennek az embernek a sz�ve hely�n.

Egy cserj�hez �rve, a majornoki hegyszakad�kn�l (ott, ahol �jente, mint mondj�k, a G�lyin� lelke nyargal megriadt lovakon) megbotlott valamiben a gyalog�ton.

Egy koldustarisznya volt, sz�raz keny�rdarabokkal megrakva. J�l im�dkozhatott a gazd�ja, holnapra is maradt neki a mindennapi keny�rb�l.

De nini, hiszen ott fekszik a tulajdonosa is a fa alatt: egy rongyos koldusasszony, �l�ben gyermek�vel.

Mell�j�k tette a tariszny�t, �s gyuf�t gy�jtott, hogy jobban l�ssa, nincsenek-e meghalva?

A m�ly l�legzet el�rulta, hogy �des �lomban szunnyad anya �s gyermek. �ld�kl� f�radts�g altathatta el �gy. Mert a cs�p�s id�, hideg sz�l �s a rongyos ruha nem alkalmasak az �lomhoz. Csak az alhatik �gy, aki el van csig�zva. Arcuk, k�l�n�sen a gyerek�, m�r most is k�k a hidegt�l, s par�nyi tagjai reszketnek, mint a kocsonya.

Filcsik el�kereste a pip�j�t a dolm�nyzseb�b�l, megt�mte, r�gy�jtott, �s le�lt a f�ldre - az alv�k mell�.

N�zte, sok�ig n�zte �ket. J�l l�thatott. Az �g tele volt csillagokkal. A csillagok �t n�zt�k, �s tal�n integettek is neki, biztatt�k. Egyre lejjebb hajolt az alv�khoz, homlok�rul izzads�g csurgott, feje lehanyatlott, a h�res bunda lecs�szott v�ll�r�l. J� volt az �gy; olyan melege van k�l�nben is. Azt�n sohasem nyomta m�g �gy, sohasem volt m�g ilyen neh�z az a bunda.

Amint lecs�szott, f�lemelte, s hirtelen v�gigter�tette az alv�kon. Azzal felugrott, s lassan, gondolkodva megindult a gyalog�ton. Egyszer meg�llt, megfordult. H�tha m�giscsak visszamenne �rte?

Nem, nem! Mit sz�lna hozz� az a milli� szem az �gen?

Most m�r sietni, majdnem futni kezdett hazafel�.

Az �j csendes volt, de hideg; az �regember pedig bunda n�lk�l, �s m�gsem f�zott.

Egy gondolat meleg�tette ott bel�l, azon a helyen, hol sz�ve szokott lenni m�s embernek, de ahova neki ahelyett csak egy k�vet tett - a k�zv�lem�ny szerint - a gondvisel�s.

Az�ta nincs meg a bund�ja. De � az�rt mindig csak �gy emlegeti, mintha megvolna. Fogad r�, henceg vele.

Az emberek tudj�k m�r, s ha nem f�ln�nek a nagy sz�j�t�l, csak nevetn�nek, de �gy mind�ssze nem t�r�dnek vele. Isten, ember elfordult t�le, mert istentelen rossz kereszt�ny. Ha maholnap meghal a l�sza alatt [*], holl�, varj� lesz megsirat�ja, a temet� �rka lesz pihen� �gya.

[*] Meghal a l�sza alatt - �gy hal meg, mint egy kivert kutya, a ker�t�s alj�n.

A b�gyi csoda

Kicsi a b�gyi patak. A keskenyebb� v�lt ez�stszalag sz�les homokr�m�t kapott, �s a csillog� homoknak is, melyet a n�preg�k t�nd�reinek pici l�bai taposnak, sehol v�get nem �r� f�zesek a kerete.

A b�gyi malomban nem tudnak �r�lni. Tele van zs�kkal az udvar, s t�relmetlen f�rfiak, asszonyok, G�zonb�l, Csolt�r�l, �lik a B�gy partj�t a malom k�rny�k�n, �s a vizet v�rj�k.

Ha nem j�n, tesznek r�la. Kocsip�l Gyuri, a moln�rleg�ny m�r Szent Mih�ly lov�t is ellopta a majornoki temet�b�l, l�v�n annak az el�get�se csalhatatlan m�dja a z�pores� kier�szakol�s�nak az �gi hatalmass�gokt�l.

Legyen is foganatja, mert a zsilipek le vannak ugyan eresztve, s minden �jszak�ra gy�jt is annyi vizet a g�t, hogy a kereket megmozgassa, egy-k�t �r�ig - de mi az ennyi �letnek? Kieszi a pen�sz az utols� zs�kot, mire sor ker�l r�.

Mindenki bosszankodik, csak a moln�rn�, a gy�ny�r� V�r Kl�ra j�r-kel mosolyogva az �rl�k k�z�tt, pedig neki van a legnagyobb k�r�ra az idei sz�razs�g.

Ha �gy megy, elpusztul a b�gyi moln�r, kiv�lt, ha sok�ig odamarad a katonas�gn�l, mert hi�ba, nagy az �renda is - de meg, csak asszony az asszony, ha aranypaszom�nnyal �vezi is derek�t.

Hanem ezt a v�lem�nyt nem hagyja sz� n�lk�l Pill�r Mih�lyn� G�zonb�l.

- Asszonya v�logatja biz azt. Igaz-e, T�m�r Zs�fi. �mb�tor a moln�rn��rt magam sem teszem kezemet a t�zbe, mert a veres haj... hej, az a veres haj... Igaz-e, Zs�fi lelkem?

- Nem igaz, Zsuzsi n�ni! J� asszony az, ha sz�p is.

- L�tod is te a fekete kend�d alul!

- Itt voltam, mikor f�rje elment... hogy megsiratta, sz�zszor meg�lelte.

- Minden okos asszony �gy viseli a vigan�j�t, h�gom, hogy a sz�nes oldala van k�v�l. Ej no... h�t csak �rz�kenyen b�cs�ztak?

- A moln�r azt k�rdezte Kl�ra asszonyt�l: "H� maradsz-e hozz�m?" V�r Kl�ra �gy sz�lott: "El�bb folyik f�lfel� a b�gyi patak, mintsem az �n sz�vem t�led elfordul."

- A B�gy f�lfel�? - kacagott fel Pill�rn� g�nyosan. - Ehhez tartsd magadat, G�lyi J�nos!

A t�bbiek is nevettek. No 'iszen az kellene m�g, hogy az a kev�s v�z is visszaforduljon... J�mbor b�gyi patak m�g lefel� is csak �mmel-�mmal folyik. Maholnap nekigy�rk�zik a homok, s megissza az eg�szet egy kortyra.

Mindenik j�l mulatott a patakon �s a moln�rn� fogad�s�n, csak G�lyi J�nos nem. Elpirult a Pill�rn� szav�ra, m�lyen a szem�re h�zta a kalapot, de m�gsem olyan m�lyen, hogy el ne l�thasson al�la a s�v�nyig, ahol a moln�rn� ruh�kat ter�tget a kar�ra sz�radni.

A napf�ny ki�lt�tt nyelvecsk�i v�gigt�ncoltak a s�v�nyen, s ahol megnyalj�k a nedves v�sznat, feh�rebb� v�lik.

A G�lyi J�nos szeme is arra vet sugarakat, s a V�r Kl�ra arca pirosodik t�l�k.

�szreveszik... hogyne... az �rl� asszonyok az odan�z�st is, a visszan�z�st is. Sz�ba rakj�k... hogyne... s amit nyelv�k �rint, nyomban feket�bb lesz.

De nini, mintha �k besz�lt�k volna hirtelen �ssze azt a s�t�t felh�t, egyszerre elbor�tja nyugat fel�l az eg�sz �gboltot. No emberek, g�zoniak, majornokiak, mozogni fog itt a garat est�re.

Kis uzsonna t�j�n olyan z�pores� kerekedett, hogy m�g a bar�zd�k is patakk� dagadtak. De 'iszen m�gse bolond ember Kocsip�l Gyuri, hogy el�gette Szent Mih�ly lov�t.

H�rom nap, h�rom �jjel j�rt a malom, megfogyott az �r�lni val� meg az �rl�. Harmadnap estefel� nem maradt m�s, csak G�lyi J�nos t�z zs�k b�z�ja.

Tal�n sz�nd�kosan hagyta utols�nak a menyecske, hogy � maradjon a legtov�bb? De h�tha csak incselkedik vele? H�tha az ak�cfa vir�ga a kacsint�sa... Mindenkire hullatja, de olyan magasan ny�lik, hogy nem lehet �gat szak�tani r�la...

Alig v�rta, hogy kij�jj�n a sz�p moln�rn�.

- Hallod-e, V�r Kl�ri... Magunkban maradtunk. J�l tetted, ami�rt utols�nak hagyt�l...

- Nem �n hagytalak. �regek� az els�s�g a malomban - felelte V�r Kl�ri s�rt�dve, s h�tat ford�tott J�nosnak.

A k�pc�s, z�m�k leg�ny el�je �llott, s sz�p nagy szemei m�moros f�nyben �gtek.

- Ne menj be. Azt akarom mondani, n�gy napja vagyok itt m�r szek�rrel, elfogyott a takarm�nyom, �hesek a lovaim. Adj egy k�teg sarj�t a padl�sr�l.

- Ak�r kett�t.

- �n pedig m�r k�t �ve vagyok szomjas egy cs�kodra - suttog�, s szemei b�m�szan tapadtak arra a liliomder�kra, mely megt�rni l�tszott ett�l az egy sz�t�l. - Adj egy cs�kot, Kl�ra!

- Egy felet se, G�lyi J�nos. A te szeret�d voltam valaha, de cs�kot m�gsem adtam. Most m�snak a feles�ge vagyok.

F�lszakadt a s�hajt�s a G�lyi J�nos mell�b�l:

- Verje meg h�t az Isten azt a csillog� veres hajadat, mely a nyugalmamat megint els�p�rte.

Befutott az asszony, m�g az ajt�t is mag�ra z�rta. Nem is j�tt ki t�bbet, csak az ablakr�l t�r�lgette le egyszer bel�lr�l az �szi k�nnyez�st.

J�nos ott is megpillantotta.

- Hej, majsztern� asszony! Mikor lesz m�r lisztt� az �n b�z�m? - k�rd� fojtott g�nnyal az ablakhoz l�pve.

- Nem lesz az, csak derce - v�gta vissza csintalan mosollyal a moln�rn�. - Vagy igaz, hisz te a zs�kjaidat �rted! �ppen mostan �rlik, a fele m�r megvan.

Ajkaiba harapott G�lyi J�nos, s zavartan hebegte:

- H�t a m�sik fele?

- Egy-k�t �ra alatt az is meglesz, s mehetsz isten h�r�vel.

- Hanem addig legal�bb eressz be magadhoz a melegre. Otthon felejtettem a k�dm�n�met; f�zom.

Kl�ri megsajn�lta, oly szomor�, panaszos hangon k�ri. Azt�n igaz�n hideg lehet ott k�nn... hiszen � is f�zik, reszket az ablakn�l, mikor azt feleli:

- No, gyere be h�t, ha sz�pen viseled magad...

Bement G�lyi J�nos, �s ak�r ki se menne t�bb� soha. De takaros asszony, de mindene m�dos, j�r�sa, n�z�se, szava, mosolyg�sa. Csak meg ne �r�ln�k hamar azt a b�z�t!

Gondolt valamit, s kiosont a moln�rleg�nyhez. R�tal�lt a s�t�tben a f�tty�r�l. A g�dorhoz volt t�maszkodva.

- Te, Kocsip�l Gyuri! Tied lesz a furuly�m, ha meg�ll a malomk�, �s meg nem mozdul reggelig.

- H�m! De mikor annyi viz�nk van!

- Mondd az asszonynak, hogy nem elegend�, hogy gy�jteni kell, s ereszd le a zsilipeket.

A p�rgetty� meg a pitle zaja elnyelte fojtott hangj�t, de Kocsip�l Gyuri m�gis meg�rtette.

- �h�m! Csakhogy akkor �tcsap a g�ton...

- Ne t�r�dj te azzal, neked adom m�g a selyemvarrat� doh�nyzacsk�mat is.

- Szurk�l�val, ac�lostul?

- Mindenest�l.

Mikor leeresztette a zsilipeket Gyuri, meg�llt, v�rakozott. H�tha figyelmess� teszi a moln�rn�t a ker�k meg�ll�t�sa, s kij�n, megind�ttatja?

Senki sem j�tt sok�ig. Egyszerre a gyertyavil�g is elaludt bent a szob�ban. �s a nagy n�mas�gban csak mintha messze, nagyon messze csikordult volna egyet egy kulcs a z�rban.

Gyuri vigyorogva h�zta sz�t nagy sz�j�t, kivicsor�tott apr� fogai, amint bozontos fej�t megr�zta, �gy n�ztek ki, mintha valami feh�r lepke verg�dn�k a fekete �jben.

Nagyon meggy�lt a v�z �jjel t�j�n a malomg�tn�l, s amint a k�t szikl�s hegyoldal k�z�tt megtorl�dott, megduzzadt, de mert nem �radhatott ki, z�gva csapkodta egy darabig a g�tat, majd a partokat, hanem azt�n meggondolta mag�t, s sz�p csendesen visszafordult.

A hold most bukkan ki, s v�gigh�zza ez�st�s f�nyes haj�t a b�gyi patak t�kr�n.

A sz�l f�lsiv�t b�mulat�ban, fel�lr�l f�j, simogatni akarta a vizet - s �me, f�lborzolta. A f�zesek, a s�s, a mogyor�fabokrok reszketve hajtj�k le fejeiket, s g�nyosan suttogj�k: f�lfel� folyik a b�gyi patak!...

Sz�cs Pali szerencs�je

Ahogy az �reg Bizi�k nagy r�tj�hez �rt Sz�cs Pali, le�lt egyet pihenni a hat�rk�re. K�l�n�s gondolatai t�madtak. Nem jobb volna-e visszafordulni?

Ha akarn�, sem teheti m�r. Az eg�sz vil�g tudja, hogy G�zonba siet, Bede Erzsit megk�rni. L�tt�k v�gigmenni a falun �nnepl� ruh�ban, a gomblyuk�ba t�z�tt piros selyemkend�vel, melyet ki akar cser�lni m�sikkal. Az�ta m�r tal�lgatj�k odahaza, vajon lesz-e szerencs�je?

Nyomaszt� sejtelem nehez�ti meg l�bait, fej�t. H�tha most is cs�fs�g �ri? Mert m�r h�rom �v el�tt is Erzsi k�r�l legyeskedett, de a j�m�d� Bed�n� kereken kimondta: nem adja a l�ny�t korhelynek.

Igaz, hogy az�ta megjavult, j�zan, szorgalmas lett, s ha kedve j�tt is n�ha kil�pni a h�mb�l, mintha er�s gyepl� r�ntotta volna vissza mindig: sz�ve volt a gyepl�. Csakhogy mi�ta az �sszel meghalt a szeg�ny Bede Anna, Erzsi megint gazdagabb lett. R�tart� lett az � szeg�nys�g�vel szemben... Ha legal�bb szolg�latban nem �llna, akkor tal�n hozz�menne, hanem �gy, hanem �gy... Ejh, m�gis jobb lesz visszafordulni!

Haragosz�ld f�vek, amint a reggeli sz�lben remegve �sszes�gtak, a piros k�k�rcsin, mely b�san hajtotta le a fej�t, a z�g� n�das, melyet a felh� s�t�tre festett meg �rny�k�val, mind arra biztatt�k, hogy forduljon vissza...

Csak egy picike l�herebokrocska a l�bain�l, amint a felh� alul kibukkan� nap els� sugara r�esett, nevette ezt a rossz tan�csot. A napsugarak pajkosan szaladg�ltak rajta lev�lr�l lev�lre, a kis t�mzsi levelek mosolyogva ny�jt�zkodtak ki a meleg�t� f�nyt�l, s ragyog�sukban aranyos sz�nt nyertek, de elvesztett�k a csillog� harmatcs�ppeket.

Sz�cs Pali egy n�gylevel� l�her�t pillantott meg k�zt�k; lehajolt ut�na... szerencse az... let�pte.

Csakugyan egy a sz�ra mind a n�gynek. Azt�n milyen sz�pek, duzzadtak a levelek, mind kifejlett, h�sos, egyik sem csonka, rozsdavert, m�g csak s�rgul� sincs k�zt�k, a feh�res, eres foltocsk�k csillagoknak cs�kja rajtuk...

Gondosan betette ersz�ny�be az ez�stforintosok k�z� a szerencs�t, s mire �jra f�lvetette szemeit, m�r akkor teljes pomp�j�ban t�nd�kl�tt a nap, s az eg�sz B�gy v�lgye mosolygott. T�vol a g�zoni pl�hfedeles torony mintha arany szalagokat ny�jtogatna el�je, mik v�gighull�mzanak k�t falu hat�r�n...

De hiszen most m�r vissza nem fordul a szerencs�vel.

F�ty�r�szve folytatta �tj�t Bodokig, ahol a kocsma mellett g�zoni fuvarosok j�ttek r� szembe.

- Hova, Pali �cs�m? - sz�l�totta meg M�k Gergely.

- G�zonba.

- L�tom rajtad. Csak siess, otthon vannak! - mond�, �s meg�ll�totta szeker�t. - Valami jut eszembe, te Pali! Tal�n hallottad is m�r, hogy hajd� leszek "Mindenszentekt�l" kezdve. S ha meg a te sorsod is �gy fordul, kivehetn�d a kis j�sz�gomat haszonb�rbe.

- Bizony mond valamit kegyelmed... csakhogy p�nz kellene ahhoz - teszi hozz� hirtelen elkomolyodva.

- Fizeted majd a haszonb�l. Embernek ismerlek. Megk�stoltad a rosszat is, s vissza nem est�l. Ink�bb neked adom, mint m�snak. Gyere �t vas�rnap, megcsin�ljuk a kontraktust.

P�l sz�ve megdagadt a rem�nys�gt�l. M�gsem bolonds�g a szerencsef�!... B�zott m�r a j�v�ben, s nem is ment, de futott G�zon fel�. �ppen delet harangoztak, mikor Bed��kn�l benyitott a kapuajt�n.

Bed�n� kendert tilolt az udvaron, ny�jasan fogadta a leg�ny k�sz�nt�s�t, s ler�zta k�t�ny�r�l a pozdorj�t, amint illik �rdemes vend�g el�tt.

- Ker�lj�nk beljebb, Pali �cs�m! �ppen j�kor j�tt�l: Erzsi f�zi az eb�det.

Csakugyan ott szorgoskod�k a konyh�ban, amint bel�ptek, s nem ejtette ugyan le a f�z�kanalat zavar�ban, hanem annyi bizonyos, hogy elpirult.

S az is bizonyos, hogy mikor anyja bement Palival a szob�ba, a macsk�t, amelyet csak az im�nt �t�tt meg cs�nyj��rt, f�lvette az �l�be, megcir�gatta szel�den, �s egy t�ny�r �telt adott neki.

- Ne haragudj�l, kis cirmosom... neked adom a r�szemet. Jaj, ha te tudn�d, kiscica, ki van itt?... Gyere, hadd veregessem meg a pof�csk�dat.

A macska okos �br�zatot v�gott, �ppen sz�ba lehetett volna vele eredni, mikor Pali valahogy nesztelen�l csak egyszerre el�tte termett.

- Tudod-e, Erzsi, mi�rt j�ttem? - k�rd� halkan, �s nyakkend�je csokr�t babr�lta.

- Sicc, te cudar! - ki�lt� Erzsike, s minden igazi ok n�lk�l elugrasztotta onnan a macsk�t, azt�n mintha haragj�val nem b�rva �ld�zn�, maga is ut�na iramod�k.

Ugyancsak v�rhatt�k! Neh�z volt visszacsalogatni. Elb�jt a vir�gos kertbe, az orgonabokrok m�g�, a feh�r babos kend�j�t eg�szen letolta �g� arc�ra, mikor sz�longatt�k.

Pedig �ppen azt a kend�t akarta elvinni Sz�cs Pali cser�be.

Nem is esett benne k�s�bb nagy neh�zs�g. Erzsi is akarta, az anyja sem b�nta, mert megjavult a leg�ny, de meg az a M�k Gergely dolog is kap�ra j�tt. Pali �gy indult vissza babos kend�vel gomblyuk�ban, mint a legboldogabb v�leg�ny a vil�gon.

�r�mt�l volt piros az arca, meg t�n a j� bort�l, mert ebben sem volt h�ja az eb�dnek, pajkos szikr�k ugr�ltak a szemeiben, �s csintalan �rd�g�k t�ncoltak el�tte: azok az �r�mt�l, ezek meg a bort�l.

Mikor a bodoki kocsm�hoz �rt, az apr� �rd�g�k mind beszaladtak el�re a kocsmaajt�n.

- Eh, mi�rt ne menn�k be magam is? - gondolta Sz�cs Pali. - �gyis csak egy ilyen nap van a napok k�z�tt.

Bement, ivott. Az els� icc�t�l m�g boldogabb lett, a t�bbit�l szilajj� v�lt, az utolj�t�l veszett�.

- H�zd el a n�t�mat, �reg Gilag� Marci!

Az ablakn�l egy hamiskod�, festett arcot pillantott meg �ppen kap�ra:

- Gyere be, R�ki Maris, r�gi szeret�m! Mulassunk m�g egyet! Neked adom ezt a babos kend�t.

A g�zoni fuvarosok megint arra mentek, de most m�r hazafel�, k�sz�nnel megrakodva.

- Ejnye, Pali, Pali! - ki�ltott be M�k Gergely szemreh�ny�an. - No, te ugyan sz�pen ment�l el G�zonba.

- Mi nekem G�zon! Bort ide m�g! Hogy is van a n�t�m? Megfizetem, itt az �ra...

Kivette az ersz�ny�t, �s kisz�rta, ami benne volt. Sz�tgurultak a forintok, mintha a s�t�n szeker�nek kerekei voln�nak. Gilag� f�lszedte. A l�here is kiesett. R�ki Maris �sszetaposta...

M�k Gergely uram fej�t cs�v�lta, s k�zibe v�gott a lovainak:

- No 'iszen, Sz�cs Pali, j�hetsz m�r te hozz�m kontraktust csin�lni!

A hajnali h�s sz�l k�kre marta d�lt arc�t, �sszecsapkodta gesztenyesz�n haj�t, mire otthon az udvaron m�mor�b�l f�locs�dott. Ki vezette haza, nem tudta. Z�gott a feje, forgott vele a vil�g m�g akkor is: alig tudott a szob�ba menni.

B�r ne tudott volna. M�r akkor ott volt az �gyon kiter�tve a piros jegykend�, amit Erzsin�l hagyott tegnap d�lben.

Eszm�lni kezdett. Hogy lehet az itt? Visszak�ldt�k volna? Lehetetlen, lehetetlen... mert a babos kend� m�g akkor is itt lenne, amit t�le hozott! H�t a n�gylevel� l�here? Jaj, csak azt ne vesztette volna el! Nincs, semmi sincs!...

K�d�s fej�t gondolkozva hajtotta le egy szusz�kre... H�tha nem is volt � G�zonban, hanem csak �gy �lmodta az eg�szet?

Galand�n� asszonyom

A pal�c n�p babon�s, szereti a miszt�riumokat, hisz az �rd�gben �s r�ml�tom�sokban. Egy s�t�t holl� r�pd�s f�l�tte: a v�gzet. Sz�rnya suhog�s�t tal�lgatja. Titkos, hom�lyos k�d veszi k�r�l, s hova el nem l�t a szem, ben�pes�ti a helyeket �rnyakkal, borzalmas, csod�latos dolgokkal. Fantasztikus n�pmes�k elhullatott morzs�it �sszegy�rja, s azok hitt� kem�nyednek lelk�ben.

�n magam is dajkames�kkel sz�ttam be a babon�t, s hiszek benne. A tapasztalatok vil�goss�ga csak megsz�rk�tette a fekete h�tt�rt, de nem oszlatta el, mert eml�kszem m�g, sohasem megy ki a fejemb�l a szeg�ny Palyus.

A kocsisunk volt, s ap�m egyszer valami apr� v�ts�g miatt bez�ratta huszonn�gy �r�ra. Egy s�t�t kamra volt a b�rt�ne, hol nyugodtan t�lt�tte az �jt. Katonaviselt ember nem is veheti sokba az ilyesmit!

Reggel jelenl�temben vitt neki �telt a szolg�l�. V�g volt, �s f�ty�r�szett, mid�n az ajt�t ism�t r�z�rtuk.

Alig m�lt el azonban egy �ra, amint az udvaron j�tszogattunk, mi, gyerekek, egyszerre k�ts�gbeesett, f�jdalmas ki�lt�sokat hallottunk a kamr�b�l, mintha egy b�l�mbika b�d�lt volna el.

- Palyus, Palyus! - ki�lt�m az ajt�t megz�rgetve. - Mi baja van? Sz�ljon kend!

Semmi sem v�laszolt.

Ben�ztem a kulcslyukon. Metsz� sz�l v�gott a szemem k�z�, s k�nk�g�z t�dult kifel�, odabent pedig dobogott a padl�, mintha k�t ember viaskodn�k egym�ssal; egy-egy tompa h�rg�s, egy-egy elhal� szusszan�s vegy�lt olykor a zsivajba.

�szt�nszer� f�lelem fogott el. Ap�m�rt futottam, elmondtam neki, hogy a Palyussal t�rt�nik valami.

- Bolond vagy, fiam, nincs annak semmi baja. Benneteket ijesztget a v�n imposztor.

S hogy ezt mindj�rt be is bizony�tsa, felnyit� a kamraajt�t, s visszaadta a Palyus szabads�g�t.

Az hal�ls�padtan, er�tlen�l t�molygott ki, mintha kilenc esztendeig szagolta volna a b�rt�n pen�szvir�g�t.

- K�s�! - h�rg�. - M�r k�s� van!

- Mi van k�s�n, te medve, te?

- M�r al��rtam a kontraktust az �rd�gnek - liheg�, �s a fogai vacogtak.

- Bolondokat besz�l kend, Palyus - sz�ltam �n k�zbe. - M�r hogy �rta volna kend al�, mikor �rni sem tud?

- Kezem keresztvon�s�t adtam a v�remmel - mond� keser�en, s felgy�rve durva ingeujj�t, egy kis l�ket mutatott a bal karj�n, melyen akkor is domborodott egy s�t�tpiros v�rcs�pp. - Innen buggyantotta a v�rt a s�t�n.

- Azt�n mit �rt�l al�? - k�rd� ap�m nevetve.

- Eladtam magamat egy r�m�s csizm��rt meg egy piros selyemvigan��rt, amit a Galand�n� sz�m�ra hoz az �rd�g a putnoki v�s�rr�l. Csak egyetlen esztend�t engedett.

M�lyen eml�kembe v�s�d�tt e jelenet, melyre vissza nem t�rt�nk t�bb�, mert mindenki elfelejtette a h�zn�l, csup�n �n vigy�ztam az �reg Palyust, ki napr�l napra komolyabb lett, vas�rnaponk�nt pontosan elj�rt a templomba, s napk�zben is sokszor l�ttam valamely asztag m�g� vonulva, levett kalappal im�dkozni.

Szeg�ny Palyus! Hi�ba volt az im�ds�g, nem lett semmi foganatja! Esztend� fordul�j�n, egy viharos reggel, mikor f�l�bredt�nk, ott himb�lta a sz�l a kamraajt�n, mert ott akasztotta f�l mag�t a fels� p�ntra: nagy bagariab�r csizm�inak izmos k�t sarka �ssze-�ssze�t�d�tt, mintha a bok�z�t csin�ln� a szeg�ny Palyus.

Most azt�n egyszerre mindenki visszaeml�kezett az �rd�ggel k�t�tt kontraktusra, amit oly becs�lettud�an bev�ltott. Visszaid�zt�k minden szav�t, amit akkor mondott, k�l�n�sen a Galand�n�ra val� megjegyz�s�t.

Ez a Galand�n� m�r r�g boszork�ny h�r�ben �llt Bodokon: a k�zs�g teheneit � rontotta meg, ha nem tejeltek; ha pedig s�lyos beteg lett valaki, az is bizonyosan a Galand�n� b�b�jos f�zt�t l�pte kereszt�l. Ha a tisztelend� �rnak gyomorg�rcse t�madt, �s nem tarthatta meg az �nnepi pr�dik�ci�t, vagy a hat�rt a j�g elverte, azt is mind a Galand�n� okozta.

Ez a Galand�n� mosott a szeg�ny Palyusra. Ez a sz�: 'mosott', nem jelent tal�n a szalonokban semmit, de a k�zn�pn�l az egy viszony. Aki az aggleg�nyre mos, az annak az aggleg�nynek mindene, az a k�s�r� �rny�ka; megbecs�li, ha �l, megsiratja, ha meghal. Egy h�zass�g az, melyet nem az esk�, hanem egy csom� g�nya k�t �ssze.

A szeg�ny Palyust is Galand�n� k�s�rte ki a temet��rokba.

Ez �gy �sz elej�n volt. Kem�ny, makacs t�l k�vetkezett. Feh�r leped�vel volt a f�ld bor�tva, mint a po�t�k szokt�k mondani, a s�v�t� sz�lben a f�k z�zmar�s gallyai ropogtak, z�r�gtek, mint a csontok.

Aki valamikor Bodokon j�rt, annak bizonyosan felt�nt az a kis feh�r h�z, mely k�zvetlen�l a temet� mellett �p�lt, s melynek �sszes ablakai a temet�re n�znek. Any�m �p�ttette azt oda. Valakije volt ott, akihez k�zel szeretett lenni mindig. Itt laktunk, ebben a h�zban, ahol oly szomor�, olyan k�s�rteties volt minden.

H�t m�g egy-egy Luca-nap, mely �gyis a boszork�nyok napja.

Elevenen eml�kszem egy ilyenre, arra, mely Palyus temet�se ut�n k�vetkezett.

A juh�szbojt�rok hozz�fogtak a Luca-sz�kek farag�s�hoz, a kocsisok kereszteket ping�ltak fokhagym�val az ist�ll�ajt�kra, a gonosz boszork�nyok hat�sa ellen - mi, gyerekek, pedig remegve n�zt�k: hogyan esteledik, mint veszik �t az �jt hatalmukba a t�zes sepr� sz�rnyetegei.

F�lelmem azonban eg�szen eloszlott, mid�n este vend�g�nk �rkezett: ap�m n�v�re a kisle�ny�val. Felb�tor�tott az a tudat, hogy a szomsz�d szob�ban is aludni fog valaki. Most m�r a boszork�nyok csak azon kereszt�l j�hetnek be. Ebben a hitben aludtam el �desdeden, tov�bb sz�ve �lmomban �desany�m mes�it.

Sz�leim semmit�l sem f�ltek, �s �n akkor �gy csod�lkoztam ezen. �k �szre sem l�tszottak venni Luca-napj�t, legal�bb eml�t�sbe sem j�tt.

�jf�l t�j�n azonban egyszerre f�lr�zott mindny�junkat a Mari n�ni sikolt�sa a szomsz�d szob�b�l. Odarohantunk, hogy t�n a kisle�nyk�nak lett valami baja. Mari n�ni sz�tbontott hajjal ott fek�dt reszketve, f�l�jultan, �sszerogyva a szoba k�zep�n, s csup�n szaggatott szavakkal b�rta felh�vni figyelm�nket a k�v�l t�rt�n�re.

Val�ban pokoli z�rzavar hangzott k�v�lr�l, kutyavon�t�s, embersikoly, jajvesz�kel�s s mennyd�rg�sszer� roppan�sok.

Kitekintett�nk az ablakon. A hold k�s�rtetiesen vil�g�totta meg a temet�t. A h�val bor�tott s�rdombok, mint legel�sz� b�r�nyok, feh�redtek; csak kript�nk magas oszlopa piroslott.

T�volabb, a temet� legsz�l�n, hol a Palyus s�rja volt, egy csodasz�p le�ny �llt, lebontott, fekete hajjal, csillog�, f�nyes szemekkel, s egy csom� �ri�si szelindek t�pte, marta.

M�rv�nyhomloka, melyen valami d�moni s�t�ts�g �lt, sebb�l v�rzett, karjair�l az ing let�pve eg�szen, s d�lceg test�r�l is cafrangokban l�gott a ruha. A piros v�r v�kony v�zsug�r alakj�ban bugyogott f�l mell�b�l.

A v�rt piciny tenyereivel fogta f�l, s a pokolbeli szelindekeknek szemk�zt fecskendezte, amit�l azok �v�ltve, f�jdalmasan von�tva ugrottak sz�t, hogy csakhamar �j d�hvel ism�t visszaforduljanak.

S mintha ezalatt s�rok ny�ln�nak a temet�ben, kutya, kutya ut�n t�madt a feh�r r�g�kb�l. El�sz�r csak fekete, apr� pontok voltak, vill�mgyorsan n�veked�k, m�gnem idegreszkettet� csahol�ssal cs�rtettek soha meg nem fogy� falk�ban a Palyus s�rj�hoz.

Aty�m remegve csapta be az ablakot, s minket any�mmal, f�l�jultan, �gyunkhoz vonszolt.

Reggelre nagy h�re ment a faluban, hogy az �jjel, Luca-�jjel�n, egy boszork�nyt t�ptek sz�t kuty�k alakj�ban az �rd�g�k.

Minthogy mi is er�s�tett�k a t�ny�ll�st, a magisztr�tus nyomban bizotts�gg� alakult, hogy a helysz�n�n konstat�lj�k az esetet.

Elk�rezkedtem ap�mt�l, hogy �n is a nemes kupaktan�ccsal mehessek.

El�l az �regb�r� �kelme ballagott, ut�na Bug� Ist�k uram poroszk�lt, nagy somfabotj�val d�fk�dve az anyaf�ldet. Ott volt Suska Mih�ly is, ki v�ltig bizonykodott, hogy boszork�nyok nincsenek e vil�gon, hanem ez az egyetlen eset m�gis kiv�tel lehet.

A Palyus s�rj�hoz �rt�nk, �s megtal�ltuk a dulakod�s nyomait. Olyan volt a Palyus s�rja, mint egy �jdonat �j, h�mes sz�r. (Szeg�ny Palyus, eg�sz �let�ben egy ilyen sz�rre v�gyott.) Csakhogy azok a vir�gok v�rrel voltak ping�lva a feh�r havon!

A v�gzetes hely tele volt ruhafoszl�nnyal. Egy darab k�k gyolcs: ez a kend� - egy piros selyemdarab: ez a vigan� (tal�n �ppen az, mely�rt Palyus a kontraktust k�t�tte az �rd�ggel), imitt-amott egy-egy foszl�ny durv�bb h�zi v�szonb�l: ez bizonyosan az ingv�ll.

�regb�r� uram csurg�ra v�gta a fej�n a kalapot, �s �gy sz�lt (lest�k is mindny�jan a mond�s�t):

- M�r �n csak amond� vagyok, hogy ilyen dolog tal�n m�g Pesten sem esett az �jjel.

- M�gis, mit sz�l hozz� kegyelmed? - k�rdik s�rgetve a tan�csbeliek.

- Sz�lni sz�ln�k �n - mondja az �regb�r� -, csak egy nagyon nagy baj ne volna...

- Ugyan mi legyen az, nemzetes b�r� uram?

- Az itten a baj, hogy ez a hely, ahol �llunk, s ahol ez a lucifern�tus dolog esett, nagyon k�zel van a faluhoz; �s nincs el�g k�zel a hat�rsz�lhez; mert ha ez a hely, ahol ez a lucifern�tus dolog esett, k�zelebb volna a hat�rsz�lhez, azt cselekedn�nk, hogy odaaj�nd�kozn�k a falu hat�r�t eg�sz id�ig a g�zoniaknak, s akkor a g�zoni b�r� �kegyelm�nek f�jna a feje, s nem a mi�nk af�l�tt, hogy mi a cselekedni val�. �gy azonban nem adhatjuk oda a hat�rt, mert nek�nk semmi sem maradna.

E m�ly b�lcsess�gnek nagyot b�lintott a boszork�nydeput�ci�, s nyomban kik�ldt�k a kisb�r�t f�tisztelend� Kubcsik pl�b�nos �r�rt, hogy a helyet �s a ruhafoszl�nyokat f�lszentelni ne r�stelkedj�k, m�gpedig iziben, mivelhogy addig kereszt�ny ember oda sem k�zel nem l�phet, sem, amint a vizsg�lat megk�v�nn�, a gyan�s, pokolb�li t�rgyakat kez�be nem veheti.

Mialatt a f�tisztelend� �r megj�tt a f�st�l�vel, s beszentel� a k�v�nt helyet �s t�rgyakat, azalatt odagy�ltek a "fels� v�g" �sszes �regasszonyai, s azok csakhamar meg�llap�tott�k a t�pett ingv�ll gall�rj�n lev� h�mz�sr�l, hogy az senki m�s�, mint - dics�rtess�k a J�zus Krisztus - a Galand�n� asszonyom�.

- Meg kell �getni! Ny�rsra kell h�zni a meg�talkodott v�n boszork�nyt! - ki�lt�k mindenfel�l, csup�n �n r�ztam a fejemet, ki sz�nr�l sz�nre l�ttam, mintha e percben is szemem el�tt volna, hogy az egy gy�ny�r� fiatal le�ny volt, akit a m�lt �jjel a kuty�k sz�tszaggattak.

- Nem �g az meg a t�z�n sem! - hallatszottak a pal�c asszonyok feleselget�sei.

- Majd megl�ssuk, h�! - mondja az �regb�r� uram. - Ha Szegeden meg b�rt�k �ket �getni, h�t �n is csak b�rom... vagy micsoda?

S mell�re �tve, nagy kev�lys�ggel indult meg a menet �l�n, egyenesen a Galand�n� szurtos visk�ja fel�.

Eg�sz seregg� szaporodtunk, oda�rve. A ker�t�sn�l a k�t kisb�r�, amint azt az illedelem k�v�nja, hatalmas �tlegekkel sz�tkerget� vala a cs�csel�ket, s csup�n �n s a hivatalbeli szem�lyek lett�nk beeresztve. Legel�l minden�tt Kubcsik tisztelend� �r ment a f�st�l�vel.

A konyh�ba l�pt�nk. Ott a t�zhelyen hatalmas fazekakban mindenf�le koktumok rotyogtak, pokolbeli b�zt �rasztva. Befogott orral, lassan, l�bujjhegyen l�pt�nk a szobaajt�hoz, f�tisztelend� uram megh�zta az ajt�madzagot, s a ny�l�son �t beereszt� el�bb a szent f�st�t, s csak azut�n b�torkodtunk be.

Ott fek�dt tarka �gy�n lihegve, ny�sz�r�gve a v�n banya. Fej�n j�gborogat�s volt, ut�latos r�ncai nem �rultak el semmit, m�g k�v�ncsis�got sem, az �ll�n �t darab hossz�, �sz sz�rsz�l meredezett, m�g ijeszt�bb k�ls�t k�lcs�n�zve e varangynak.

- Hogy van kigyelmed, �des n�n�masszony? - k�rd� az �regb�r� tiszteletteljes gy�ng�ds�ggel, mert bizony senki sem evett bolondgomb�t, hogy egy v�n boszork�nyt mag�ra harag�tson.

- Bizony rosszul vagyok, �des fiam. Tele vagyok sebbel, harap�ssal. N�zz�tek a testemet!

S ezzel feltakarta a dunyha cs�csk�t, l�tni hagyva mell�n a sebet s aszott l�bain az ebharap�sok nyomait. Kidudorod� csontok k�k mez�ben - mint valami heraldikus mondan�.

- Hihihi! - r�h�g�tt f�l, fogainak hajdani lak�hely�t mutatva - egy kis dolgom volt az �jjel.

S v�r�ses szemeivel nagyokat sand�tott a tan�csbeliek fel�, �gyhogy azoknak �sszevacogtak a fogaik.

- M�r bizonyos, � a boszork�ny! - s�g� fel�m Buga Ist�k uram.

- Nem �!... Dehogy �! - feleltem halkan vissza. - Amellett maradok, hogy a boszork�ny egy sz�p l�ny volt. Sz�nr�l sz�nre l�ttam.

Csontos, bep�ly�zott kez�t Galand�n� kih�zta a dunyha al�l, s megfenyegetett vele:

- Ej, ej! H�t azt hiszi, hogy a v�n Galand�n� nem tud sz�p lenni, ha akarja? Ej, ej, vigy�zzon, hogy valahogy a v�n Galand�n�val ne tal�lkozz�k, mikor a legszebb n�i arcot l�tja maga el�tt...

�regb�r� uram megd�fte t�rv�nyb�r� uramat, t�rv�nyb�r� uram megd�fte a kisb�r� uramat, kisb�r� uram pedig megd�fte tisztelend� uramat, s sz�p rendben, sz� n�lk�l, cs�ndesen kisompolyogtunk a szob�b�l.

A g�zoni Sz�z M�ria

Az�rt lett olyan n�pszer� a kereszt�ny vall�s is, mert egy sz�p sz�ke asszony van az istenek k�zt. Az � szel�d, �gi arca seg�tett megh�d�tani az emberis�get. S �br�ndos, �lmodoz� embereknek, kik hisznek benne, � jelenik meg a legt�bbsz�r. Kutak fenek�r�l j�n, a B�gy hull�maib�l kel ki, vagy az erd� titokzatos hom�ly�ban mutatja meg mag�t azoknak, akik j�k, akiket megszeretett.

L�tta m�r a n�hai Pr�da J�nos is, azonk�ppen Sz�cs Gergelyn�, nemk�l�nben S�nta-Nagy Mih�lynak az apja, de meg azel�tt is kell, hogy megjelent l�gyen az el�d�knek, mert nem hi�ba �p�tett�k a g�zoni gesztenyeerd�ben a kilenc k�poln�t a k�lv�ri�val.

M�r ami a b�gyiakat illeti, azokb�l csup�n Gughi Pann�nak adatott meg, hogy M�ria megjelenik el�tte, s elbesz�lget vele a szent k�tn�l, valah�nyszor b�cs� van, mert � a legj�mborabb a h�vek k�zt, s oly sz�p, �jtatos hangon �nekli a zsolt�rokat, hogy az el��nekl� Mind�g Jancsi, ki a koszor�s Krisztust viszi, nem gy�zi mondogatni: "Ez azt�n hang, a k�ntor� otthon, az semmi."

De m�g a v�n Mind�g Jancsin�l is nagyobb b�mul�ja a menyecske hangj�nak, meg... ki tudja... tal�n a k�t piros orc�ja, cs�p�n ring� karcs� derek�nak is Cs�z G�bor, �ppen az�rt, mert olyan kih�resztelt vall�sos leg�ny, hogy n�la m�g Gughi Panna sem buzg�bb b�cs�j�r�. Mert �ppen abban van valami k�l�n�s, ha valaki �gy egyszerre nagyon a szentekhez fordul. Ki sokat �csorog a b�r� udvar�n, p�re van az olyannak.

Rebesgetik... Ki is besz�lte csak?... Alighanem a cs�pl�k a Bizi�k sz�r�j�n, hogy ott n�luk Csolt�n, ahol tavaly szolg�lt, valami Kov�cs Maris nev� �rdemes hajadonnal j�rt m�tkas�gban, s �gy megvette a sz�v�t, hogy az esz�t is elvette. Ezek a becs�letes emberek eg�szen fel vannak h�borodva a magaviselet�n; mikor szerencs�tlenn� tette, otthagyta. Hi�ba �zenget neki szeg�ny Maris, hogy meg�li a sz�gyen, hogy �geti fej�t a p�rta, r� sem heder�t, fel� sem n�z. Nem lesz ennek �gy j� v�ge. Egyszer csak itt toppan a le�ny sz�gyen�vel egy�tt.

Vigy�zz�tok meg j�l ezt a Cs�z G�bort, van annak az apr� sz�rke szemeiben valami alattomoss�g, ak�rhogy is ford�tja �ket az �g fel�. Ha meg a Kov�cs Marist emlegetik el�tte, kenetesen h�mez-h�moz, hogy �gy, hogy �gy, volt ugyan k�zt�k valami, de a le�ny luther�nus, esze �g�ban sincs elvenni, neki, a buzg� katolikusnak!

De 'iszen Cs�z G�bor, ilyen dolgokat m�r nem k�v�n az Isten.

Tisztelet-becs�let Gughi Pann�nak, de ez m�r alighanem az � dolga, mert vagy h�lye a leg�ny, �s � veri bele a vakbuzg�s�got, vagy viszony van k�zt�k... hej, Panna, Gughi Panna! - m�r Uram bocs�ss meg, ha v�tkeztem - de nem eg�szen tiszta dolog az � szent �lete sem.

Igaz, hogy im�ds�g a fekv�se, �bred�se, s �tf�le olvas� is van a rokoly�ja zseb�ben, a h�bortos ura meg a falu is �gy becs�li, mint egy szentet; azt sem lehet tagadni, hogy gr�ci�ban �ll a mennyeiek el�tt; ha valakinek baja van, � a k�zbenj�r� a boldogs�gos Sz�zn�l; de m�r az nagyon gyan�s, hogy ami p�nzt k�ldenek t�le az �gyes-bajos emberek a M�ri�nak, abb�l egy lyukas tall�rt m�ltkor f�lismert a kartali boltosn�l Bede Erzsi; tulajdon az a p�nz, melyet � k�ld�tt a M�ri�nak. Meg is k�rdezte Pann�t�l, hogy od'adta-e?

- Oda bizony, h�gom. A Boldogasszony meg�g�rte, kiengeszteli az �desany�d sz�v�t a Sz�cs Pali ir�nt. �tvette a tall�rt is, k�sz�ni al�ssan.

No, m�r hogy volt, hogy nem volt, senki sem tudhatja, hanem az az egy �ll, hogy maga a Sz�z M�ria nem vihette a tall�rt a kartali zsid�hoz.

Hanem hiszen �gy f�lig-meddig minden kivil�glott r� egy h�tre, a g�zoni �szi b�cs�n.

Sz�p, enyhe napok voltak. Sokan mentek B�gyr�l: T�m�r Zs�fi talpig fekete gyolcsruh�ban, az �reg Bizi J�zsef, B�ng�rn�, m�g az istentelen Filcsik Istv�n is eg�sz h�zn�pest�l (bizony vissz�j�rul fordul m�r a vil�g!), ott volt a hetyke-petyke V�r Kl�ri (hogy nem sz�gyell emberek k�z� j�nni a gyal�zatos!), meg ki gy�zn� elsz�ml�lni a t�bbit: voltak j�k, rosszak vegyest, k�zt�k mondanom sem kell Gughi Pann�t �s Cs�z G�bort.

Nagy sokadalom, vagy harminc processzi� j�tt a k�rny�kr�l. G�zon, Bodok, Kartal, Szilke, Tarj�n, Bel�d, Keszir�l, Csolt�r�l a pal�cok, m�g tal�n a messze Majornokr�l is a katolikus r�sz. Ilyenkor volna j� kivenni �rend�ba a papokt�l a perselyeket!

A b�gyiak hajlott est�n �rkeztek, s alighogy megj�rt�k t�rden a kilenc k�poln�t st�ci�r�l st�ci�ra, idej�k sem volt sz�tn�zni a m�zeskal�csosok k�zt, hol legjobban hull�mzott a n�ps�g, mindj�rt bes�t�tedett, s ott, ahol �jjelre megtelepedtek, a nagy r�sz�t nyomban elnyomta a buzg�s�g, csak kevesen hallgatt�k Gughi Pann�t, ki csod�s dolgokat besz�lt el a g�zoni Sz�z M�ri�r�l.

- H�t azt�n, azt�n... mondjad csak tov�bb, �des Panna l�nyom! - �szt�k�li Filcsikn�. - Mit mondott m�g a Szent Sz�z?

- Mindent el kell neki besz�lnem kegyelmetek fel�l.

- �, �, �! - hajtja a ragy�s B�ng�r Panna �nekl� hangon - de boldog is, aki olyan istennek tetsz�, mint te! Ne adjam al�d ezt a nagykend�t is, Pannus? �gy n�zem, kem�ny a fekhelyed, dr�g�m. Te pedig, Cs�z G�bris, piszk�ld meg egy kicsit a t�zet, hadd l�ssuk a galambom arc�t, mikor besz�l...

G�bornak nem volt kifog�sa: megcs�v�lt egy v�g�n zsar�tnok fahas�bot, s �gy vil�g�tja meg a t�m�tt fekete hajat s a szemveszt� k�t g�dr�csk�t, mely azon a piros arcon mintha feneketlen verem volna, hova a nyugalma, lelke odaveszett.

- Mondjad csak, �des sz�vem - faggatja Filcsikn� -, hogy n�z ki a M�ria?

- Jaj, neh�z azt elbesz�lni... Vak�t� feh�r arc, aranyos sz�ke haj, eg�sz v�ll�ra omlik, b�natos k�k szemek, h�feh�r jobb karj�n, mely t�vist�l v�rzik, egy kicsike gyermek �desdeden alszik...

- Az �m... a kis J�zus! Szakasztott �gy van lefestve az �n im�ds�gosk�nyvemben...

- Meg a bodoki templomban! - teszi hozz� G�bor, s �tszellem�lve sz�vja mag�ba Panna minden szav�t; hogy j�n, hogy t�vozik a Sz�z, vak�t� f�ny �vezi n�ha, m�skor meg egyszer� kartonruha van rajta. De csak � l�thatja, ha egyed�l van ott a M�ria-f�kn�l.

- H�t ma megl�tod-e? - k�rdik.

- Nem tudom; �lmomban szokott h�ni - felelte Panna, azt�n G�borhoz hajolt, �s a f�l�be s�gta: - De te az�rt csak gyere el, amikorra mondtam!

A t�z m�r nem �gett, csak itt-ott pislogott egy-egy szikra a pernye alatt; az �lom lecsukta lassank�nt a szemeket, t�volabb is kialudtak a t�zek, az eg�sz b�cs�sn�p, akihez j�tt, az �r �l�ben pihent a t�res tiszt�son, mely az erd� alj�n elter�lt. Csend volt, csak a g�zoni erd� z�gott balr�l, s a leveg�ben rebbent� meg sz�rny�t egy-egy �ji mad�r. Emiatt pedig �ppoly nyugodtan �lmodhattak a h�v�k a vak�t� feh�r arcr�l az aranyos sz�ke hajjal... mint amilyen nyugtalanul �lmodoz�k �bren Cs�z G�bor a g�dr�s, piros arcr�l a holl�hajjal.

A bodoki b�cs�sn�p, a tarj�niak, bel�diek, a t�ls� oldalon pedig a j� Isten tudja, mif�le n�pek feh�redtek k�r�s-k�r�l. Egy alak gyakran megmozdult k�z�tt�k, mintha errefel� k�mlelne. G�bor l�tta, hogy ott is h�nykol�dik valami nyugtalan l�lek, az sem tud aludni, az is a nagy semmit b�mulja tal�n, mint �. Hossz�, hossz� id� telt el, am�g v�ge megkondult fent a k�lv�ri�n a harang. L�tta f�lkelni Pann�t az asszonyok k�z�l, s elt�nni az �jben: v�rt el�bb egy f�l�r�t, �gy volt neki meghagyva, s azt�n � is ellop�zkodott.

Sietve ment az erd� t�visbokrokkal szegett gyalog�tj�n, n�ha meg�llt a t�sk�ket kivenni l�baib�l, s ilyenkor mintha l�pteket hallana a h�ta m�g�tt. K�veti t�n valaki? De ugyan ki k�vetn�?

Lihegve �rt a M�ria-f�khoz. Panna m�r v�rta. Ott �lt a k�t p�rk�ny�n, fekete lebontott haj�val j�tszadozott, s a csillagok f�nye mellett n�zte mag�t a k�t viz�ben.

- Sok�ig maradt�l! Gyere no, �lj mell�m! - suttog� l�gyan.

Kigyulladt a Cs�z G�bor sz�rke szeme, oda is �lt mell�, de nem merte �tkarolni.

- Mi�rt f�lsz t�lem? Hajtsd a fejedet az �lembe. Te is az �r h�ve vagy, megjav�tottam a lelkedet. A Sz�z M�ria megengedte, hogy szeress�k egym�st.

- Igaz�n mondta? - hebeg� a leg�ny babon�s �h�tattal s m�gis k�tked�leg.

- Isten a tan�m r�...

E pillanatban a hold t�ny�rja mintha a f�ldre v�g�dva �sszet�rt volna, �s f�nyes cserepei sz�tesve bevil�g�tott�k a selyemgyepet.

H�s szell� suhant �t az erd�n. Gy�nge z�rejjel v�ltak sz�t a gallyak s hirtelen �sszecsap�dtak... S el�j�k l�pett a f�k k�z�l egy mennyei l�tom�ny, egy n�: vak�t� feh�r arc, aranyos sz�ke haj eg�sz v�ll�ra omlik, b�natos k�k szemek... h�feh�r jobb karj�n, mely t�vist�l v�rzik, egy kicsike gyermek �desdeden alszik...

- A Sz�z M�ria! - sikoltott Panna r�m�lten.

G�bor n�m�n fedte el arc�t kezeivel.

- Jaj nekem, Sz�z Any�m! �, k�ny�r�lj rajtam! - verte mell�t Panna k�ts�gbeesetten, s leborult a f�ldre. - B�n�s vagyok. A p�nzedet loptam, nevedre hazudtam...

A szomor� arc� anya szel�den elmosolyodott.

- Semmi k�z�m hozz�d, j� asszony! N�zz ide, G�bor, a kisfiadat hoztam el. Ott a n�pek k�z�tt nem akartalak megsz�gyen�teni.

Akadozva �s szem�rmesen folytatta:

- Meglestelek... ut�nad j�ttem, s itt megtal�ltalak.

G�bor megd�rzs�lte �rdes kez�vel a homlok�t, s f�l�nken k�zeledett a besz�l� fel�. A gyermek �ppen most nyitotta ki szemecsk�it s mosolygott.

- Megtal�lt�l, Kov�cs Maris, de nem is vesz�tesz el soha t�bb�, ha megbocs�tasz...

Maris ny�jasan ny�jtotta neki engesztel�s�l a gyermeket. Moh�n kapott ut�na, de csakhamar eleresztette.

- Nem, nem! Hadd n�zzelek m�g. Olyan nagyon sz�p vagy vele!

K�t major reg�nye

Biz a szeg�ny Gyuri odavan. Ott fekszik a bund�n az eszterhaj alatt, m�r f�lig a s�r�. S�padt arc�n kerek piros foltok vannak, Szent Mih�ly lov�nak a kant�rkarik�i. Az �nye is, ak�r a r�zsa.

- Rossz jel! - mondj�k az �pol� asszonyok, kik ilyenkor tele vannak sz�val, tan�ccsal. - Itt van ni. Az ap�k haragja �tokk� n�tt meg a gyerekeken. Szerelem lesz az oka, ha meghal... Hanem valami nagy �r�m m�g t�n seg�thetne.

Az �reg juh�sz is azt gondolja.

- Ide hallgass, valamit gondoltam, Gyuri... Megteszem a kedved�rt. Nem b�nom, megteszem. Megal�zom magam a Fekete major juh�sza el�tt. Tudhattam-e, hogy olyan nagyon szereted Borisk�t? Gyereknek n�ztelek, �szre sem vettem... nem akartam �szrevenni. No, de most m�r ne b�sulj, nem ellenzem tov�bb, megk�rem a kez�t.

Az aszk�ros leg�ny arc�n mosoly jelent meg, gy�nge, b�gyadt. Fej�t f�lemeli, s f�lk�ny�kre d�l az �cska bund�n. Az is �j volt valaha �s vir�gos...

- M�g ma. Ugye, m�g ma, �desap�m?

- Mihelyt a ny�jat kihajtom az Ordasba, ott r�b�zom addig a bojt�rra, m�g �n elszaladok a Fekete majorba.

A beteg h�l�s szemeket vet az �regre, s elm�l�zva k�rdi:

- Mikor ker�l kend vissza, ap�muram?

- Naplemente t�j�n... valamivel el�bb, mint egy�bkor.

- Neh�z lesz kiv�rni! - s�hajtott a fi�. - Hanem egyre k�rem: van a Boriska apj�nak n�gy cseng�je... �smerem a hangjukat... ha j�l v�gezte a dolgot, ha a le�nyt ideadj�k, k�rje el a cseng�ket, k�sse a n�gy vez�r�r� nyak�ra, hogy �n messzir�l halhassam.

- �gy lesz, fiam.

- Att�l a csengetty�sz�tul, �rzem, meggy�gyulok.

- Hallani fogod, �des fiam.

A juh�sz elment. Elment ahhoz a kegyetlen emberhez, akivel �r�k�s ellens�g. De h�t mi�rt is ellens�gek tulajdonk�ppen? Eh, bolonds�g, a k�z�s legel� az oka; k�t juh�sz legelteti egym�s el�l a f� jav�t, ebb�l azt�n bossz�s�g lesz, bossz�s�gb�l harag, haragb�l gy�l�ls�g.

D�lben z�rgetett be a Fekete major ablak�n.

- Hallod-e, �reg fick�, Marci! �n vagyok itt, a Veres major juh�sza, �n, Koppanty� Demeter. Egy vir�g�rt j�ttem.

- No h�t gyere be, ha m�r itt vagy!

- Adod a l�nyt? Mi?

- Gyere be el�bb, hadd l�ssam az �br�zatodat.

- Bolond vagy! Nem magamnak k�rem. A fiamnak.

- H�t nem halt meg?

- Hiszen nem is beteg, csak gyenge.

- Azt mondj�k, sz�razbetegs�gbe esett.

- Hazudnak - mond� Koppanty� Demeter mogorv�n.

- Pedig tegnap besz�lte itt valaki, hogy haldoklik.

A V�r�s major juh�sza f�lkacagott, de bizony er�ltetve tette.

- Ostoba pletyka! Adod a l�nyt vagy nem?

- Nem adom, m�g nem l�tom az �br�zatodat, te kev�ly kutya!

- Gyere te ki!

- Nem megyek. �n nem al�zom meg magam.

- No h�t akkor itt v�rlak meg.

Le�lt egy k�re az udvaron, hallgatta, mit suttognak az eperfa levelei, mit d�ngnek a m�hek, mikor azt a s�rga h�met viszik a cs�pjaikon... �s n�zte az Isten teh�nk�it, amint kij�nnek a r�g�k alul s�tk�rezni a napra.

M�giscsak sz�p ez a vil�g tavaszkor. Hogy nevet, hogy �r�l a term�szet! Minden �let el�lr�l kezd�dik benne. Csak az az egy sorvad.

F�lugrott indulatosan, az ablakhoz ment, s �jra megz�rgette:

- H�t j�l van, no!... bemegyek hozz�d!

Megnyomta a pitvar kilincs�t, bement.

A Fekete major juh�sza mereven az arc�ba n�zett. Bizony �ssze-vissza volt az karcolva bar�zd�kkal, mintha lerajzoln�k l�that�nak azt a szomor� k�pet odahaza. Nem volt m�r azon az arcon semmi kev�lys�g, semmi g�g, a Veres major juh�sza meg volt t�rve.

- H�t j�l van no! - mond� a Fekete major juh�sza. - Odaadom a le�nyt. Isten neki... legyen a ti�tek. � is bele fog egyezni.

- Hogy tudod?

- Az � arc�t is l�ttam tegnap �s ma. Menj�nk a kertbe, n�zd meg te is, Koppanty�!

A kertbe mentek, de Boriska nem volt ott. Apja a nev�t ki�ltotta, de a t�j�k nem adott feleletet, csak az Ipoly locsogott bele a n�mas�gba.

- Nyilv�n az Ipoly fel� ment vir�got szedni... Itt a nyomok a homokban.

Arra tartottak a f�zesen �t. A t�gla�get� fel�l hatalmas s�ld�ny�l szaladt egyenesen fel�j�k, s azut�n, mintha az �tjukat szeln� kereszt�l, az �zvegy G�ln� lucern�sa fel� v�gott r�zs�t.

- Rossz jel! - mond� a Veres major juh�sza.

- Nini, a Boris kend�je! Bizonyosan elaludt a bokor t�v�ben.

De Borcsa nem volt ott, csak a kend�je; az a gallyba akadhatott meg... M�gis k�l�n�s dolog, hogy otthagyta!

Most m�r a parthoz �rtek a juh�szok. Az ereszked�n�l mintha k�t �ri�si tulip�n ny�lt volna ki a buja f� k�z�l, �ppen �gy piroslott messzir�l valami.

Odamentek. A Boriska piros karmazsin csizm�ja volt...

Az atya megd�bbenve k�rd�:

- Mi�rt h�zta ez le a csizm�j�t? Tal�n a l�b�t szor�totta, vagy tal�n...

A v�n Koppanty� Demeter kieg�sz�tette a s�t�t gondolatot:

- Vagy tal�n nem akarta mag�val vinni oda... oda, ahova ment...

A Fekete major juh�sza lehajtotta fej�t, �s nem merte megk�rdezni, hova �rti. Sz�tlanul, megmerevedve n�ztek a v�zbe. A pajkos Ipoly nem t�r�d�tt vel�k, v�gan locsogott tov�bb... de nem fecsegett ki semmit.

Pedig tal�n tudta, mi�rt h�zta le a piros r�m�s csizm�t az a szomor� sz�p le�ny. Mert nem volt r� semmi sz�ks�ge: az angyalok mez�tl�b j�rnak odaf�nn...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L�bujjhegyen j�rnak a Veres majorban. Gyuri rosszabbul van, benn a szob�ban fekszik s hallgat�zik: "Jaj, a juhok j�nnek!"

Hi�ba magyar�zz�k neki az �regasszonyok, hogy m�g nincsen este, minduntalan ki kell nyitni az ablakot, maga l�ssa, hogy m�g teli k�zzel sz�rja a nap a f�ny�t.

De lassan megy az id�! Menjenek, n�zz�k meg, porzik-e m�r az �t, �rkezik-e a ny�j?

De hisz m�g d�l sincsen.

Nem b�nja m�r � azt, tal�n nem is �rti. Egyszerre nagyot csuklik, feje er�tlen�l hanyatlik a p�rn�ra, szemeit behunyja:

- Hallom a cseng�ket... - suttogja - hallom, hallom...

�des mosoly piros�tja meg arc�t, de csakhamar azt�n k�kes �nsz�n v�ltja f�l.

...A csengetty�k mind k�zelebb, k�zelebb sz�lnak. M�r az �rkez� birk�k robaj�t is hallja. A n�gy selyem�r� v�gan ugr�ndozik a ny�j el�tt...

Behunyt szeme l�tja, m�g egyszer f�lnyitn�, de az m�r csak a feh�rje; m�g egyszer sz�vn� a balzsamos leveg�t, de az m�r csak h�rg�s.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Este megj�tt a ny�j, szomor�an csilingel az egyetlen cseng�. A n�gy vez�r�r� nyak�n nincs semmi.

- Csakhogy megj�tt�l, �reg Koppanty�!

- Megj�ttem, de nem sz�lnak a cseng�k, hogy a hangjukt�l a fiam meggy�gyuljon.

- Gyere be csak! Hallotta az m�r a szavukat d�lben, s meg is gy�gyult t�le!

A "kir�lyn� szokny�ja"

Reg�nyes v�lgyeink, ha ti megsz�laltok, ha oda�lltok az emberek k�z� igazs�got tenni...

Az �reg Bog�t-hegy, ha kil�p a k�db�l, a f�ldszakad�kok sz�nes kavicsai beleavatkoznak a j� pal�cok dolg�ba. Erd�k-mez�k, tavak, folyamok, n�dasok zordonan be�lnek a b�r�i sz�kbe...

Mert �gy volt az... mindenki eml�kszik. Sokszor negyven-�tven boglya is lett a "kir�lyn� szokny�j�n" (amint a Gy�csi had h�res r�tj�t h�vj�k), mert olyan sz�les r�t az a r�tek k�z�tt, mint amilyen sz�les a kir�lyn� vigan�ja lehet (kiv�lt vas�rnap) a t�bbi k�z�ns�ges szokny�k k�z�tt. T�bbet �r az az egy r�t a Gy�csi csal�d minden j�sz�g�n�l.

De hova besz�lek a Gy�csi csal�dr�l, mikor tudvalev�, hogy Gy�csi Ist�k hal�la ut�n Mudrik Mih�lyt �ll�totta maga mell� f�rjnek az asszony, s hogy �me, most a szem�t � is behunyta, az lett volna az igazs�gos: minden d�l�t, minden f�ldet h�rom egyenl� darabra osztani, az ing�-bing� j�sz�got azonk�pp; a porta pedig hadd lett volna a nyomor�k Imr��, � fizetn� ki mint leg�regebb �s f�rfi k�t kiskor� h�g�t. Gy�csi Esztert �s a mostohaapj�t�l val� Mudrik Erzsit. Mert �gy szok�s a becs�letes emberek k�z�tt.

Hanem a h�z, a nagy r�t is Erzsi� lett. Gonosz apja az oszt�sn�l megr�vid�tette, kij�tszotta a Gy�csi �rv�kat, pedig a megboldogult, aki� a vagyon volt, nekik is �gy anyjuk, mint az Erzsik��. Teljes lehetetlen, hogy meg ne forduljon a s�rj�ban!

Imre a Bog�t-hegyet kapta. �ppen olyan p�pos a j�sz�ga, mint a h�ta. Nyomorult egy irtv�ny, az bizony nem hozza meg a sz�raz esztend�ben a vet�magot sem. Esztert pedig odaszor�totta a Csipke d�l�be; �rok h�t�n �rok. Legel�nek se j�, m�g a telekk�nyvbe is �gy van be�rva, hogy "hasznavehetetlen".

Minden j� l�lek megbotr�nkozott a faluban, de a t�rv�nyes igazs�g meghagyta. J�l tudott besz�lni Mudrik Mih�ly uram annak az igazs�gnak a nyelv�n.

Nem is lehetett m�r ezen seg�teni sehogy, hacsak m�g mag�hoz a kir�lyhoz egy instancia?... De az is, ki tudja, milyen ember?

A n�t�rius meg is kompon�lta, olyan �rz�kenyen, sz�pen, hogy a k� is meghasadna t�le. De 'iszen okos ember a mi n�t�riusunk, hab�r nem fogant is meg sehol a magasban ez a neh�z panasz.

V�gan j�tt haza Mudrik, de ann�l szomor�bban Gy�csi Imre a v�rosb�l, ahol a tekintetes v�rmegye is kimondta, hogy �gy marad minden, amint van, Imr�� a Bog�t, Eszter� a kavicsos ugar, a "Csipke", Erzsi� a selyemr�t, a "kir�lyn� szokny�ja". No, ez ut�n a szoknya ut�n fognak m�g csak bolondulni igaz�n a csolt�i leg�nyek...

Hiszen az is testv�re neki, de csak az anyj�r�l, azut�n ez a m�sik az elhagyatottabbik; sz�ve ehhez h�zza. A maga dolg�t nem b�nn�, r�t is, p�pos is, haszn�t se vehetn� a vagyonnak, azt�n, ha a h�zb�l is kitudj�k �ket maholnap, � m�g be�llhat valahov� csel�dnek, de a szeg�ny Eszter?... Oly kicsike, v�zna; azt�n istenem, hiszen csak gyerek m�g.

F�lemelte �kl�t. "Hej, ha most itt volna, aki kolduss� tett!" Csordultig tele volt a sz�ve keser�s�ggel. Ha �gy ki�nthetn�, ha �gy elpanaszolhatn� valakinek, ha ezek a hegyek, folyamok �s b�rcek azt mind meg�rten�k!

Haragosz�ld sz�nben mosolyogtak fel�je t�volr�l a csolt�i r�tek, amint ott haladt a poros �ton a Bog�t alatt. A kir�lyn� szokny�j�nak" mintha r�nca volna, egym�s f�l� hajlik rajta hossz� hull�mz� cs�kokban a sug�r s az �rny�k.

�ppen a nap nyugszik, s m�g a v�n Bog�tot is hogy megaranyozza... Az ott rajta az � vet�se. Sz�p abban a hegyben az igyekezet. El�g hitv�nyok ugyan a kal�szok, de csak m�gis megn�ttek. A k�k b�zavir�gok is �ppen olyan sz�pen fon�dnak k�z�j�k, mint egyeb�tt.

Istenem, Istenem, de csak sz�p is ez a csolt�i hat�r! A paradicsom is nehezen lesz ilyen...

Igaz, hogy az �v� bel�le a legcs�ny�bb r�sz, ez a kop�r hegyh�t, de h�t m�giscsak van valamije benne. Azt�n nem is olyan rossz az, ha jobban meggondoljuk, csak j�l kell m�velni. �s legal�bb a v�z nem viszi el, ha terem rajta valami.

De m�r az Eszter jussa, az csakugyan nem �r semmit, azt m�g sz�ntani sem �rdemes.

Olyan innen az a sz�les nagy ugar a mezsgy�n t�l, mint egy odacsapott cs�f folt valami z�ld �nnepi k�nt�s�n, szemet b�nt�, szomor�: szakad�kaival egy mindig terjed� seb az anyaf�ld test�n.

Amint od�bb mellette vinn� �tja Imr�t, meg�llott, megn�zte m�g jobban.

Bizony csenev�sz egy tartom�ny! Nem terem itt meg semmi, csak az �rvale�nyhaj teng a szakad�kok partj�n. A szeg�ny kis Eszterk�� is �pp ilyen feh�res...

De nini, milyen sz�p f�bokor n�tt odalenn a kavicsok k�zt! Milyen buja k�v�r, s hogy r�nevet Imr�re! A "kir�lyn� szokny�j�n" sem terem enn�l k�l�nb, m�g annak is legszebb fodra lenne. De hiszen van ennek a f�ldnek ereje, ha akarja. A cukorr�pa is l�m, hogy nekiindult a t�ls� v�gben... Nem kell ezt a f�ldet m�gsem lebecsm�relni.

Lement az �rokba, megsimogatta a bokrot. De puha, de kedves, mint a selyemb�rsony! Ugyan besz�lgetnek-e n�ha ezek a f�sz�lak? H�t m�r mi�rt ne besz�lgetn�nek?...

Azt�n olyan furcsa az, ha valami durva l�b letapossa �ket, meggy�ri, �sszeg�zolja, reggelre az�rt megint csak felkelnek, mintha sohasem lett volna semmi bajuk. M�gis k�l�n�s az, hogy ezek a picike, gyenge f�vek er�sebbek az emberekn�l...

Patk�s csizm�i alatt megcs�rd�ltek a kavicsok, a j�, agyagos pal�c f�ld sz�p, sz�nes k�vei. H�t biz ezeket nemigen szokt�k gy�r�be foglaltatni, hanem az�rt m�gis nagyon sz�pek. Az emberek a hib�sak, nem a f�ld. Az csak olyan j� sz�vvel adja ezeket is, mint az aranyat, ez�st�t, csakhogy mi nem becs�lj�k meg, mert nem tudjuk kital�lni a hasznukat.

Pedig m�r az is milyen nagy j�s�g a f�ldt�l, hogy m�g odaf�nn a t�tok k�z�tt nagy sz�rke k�vekkel b�leli meg mag�t, amikkel azoknak annyi bajuk van, itt, mintha kedvezni akarna, apr�, tetszet�s kavicsokat h�ny ki.

Imre lehajolt, �s teleszedte a sz�re ujj�t. Volt azok k�zt k�k, s�rga, piros �s aranysz�n�. A szakad�kban alant egy nagy fekete k�nek l�tszott a cs�cske: amint sark�val r�h�gott, leh�mlott bel�le egy darab, azt is a t�bbi mell� tette. J� lesz a kis Eszternek otthon j�tszani.

Megk�nnyebb�lve folytatta �tj�t hazafel�. Eg�szen megbiztatta a hegy meg az ugar. Hiszen csak r�juk kellett n�zni, hogy megel�gedj�k vel�k. M�g t�n j�l is van az �gy, hogy Erzsi� lesz a selyemr�t. Maholnap meg tal�l halni az apja, nem marad senkije, � pedig csak itt lesz azont�l is a h�ga mellett. Azt�n Eszter arca is sokkal szebb, kevesebb r�ad�ssal jut annak idej�n f�k�t� al�. Bizony Isten, j�l van ez �gy, ahogy van!

�gy elgondolkozott, hogy �szre sem vette az �reg �ri vad�szt, ki a hegy fel�l k�zelgett, csak mikor m�r megsz�l�totta:

- J� est�t, fiam! Hova val� vagy?

- Csolt�ra.

- Akkor azt is tudod, ki� ez a hegyh�t?

Imre elmosolyodott. Eg�szen egyenesen m�gsem veszi mag�ra, nincs vele mit dicsekedni.

- A Gy�csi Imr�� - mondta kelletlen�l.

- �gy n�zem, sz�nt�nak haszn�lja. Arra ugyan nem lehet valami nagyon j�.

Imr�t bosszantotta a len�z� hang. De bizony csak nem hagyta b�ntani a Bog�tot.

- Maradhat�s biz az, eg�szen maradhat�s.

- H�t az �t milyen t�le a bel�di �veghut�ig?

- Csintalan, majd mindig csintalan...

A vad�sz d�nny�g�tt erre valamit, s mert �ppen a faluba �rtek, elv�l�ban k�rd�:

- Hol lakik az a Gy�csi?

- Itt a mostohaapj�n�l. �n magam vagyok az - vallotta be pirulva.

- Akkor veled alkuszom meg.

Imre nem b�rta elgondolni: mire, s �lm�lkodva n�zte, amint az idegen �r igaz�n ut�naj�tt a h�zba.

Mudrik otthon volt m�r, mert � kocsin j�tt.

Gyan�s szemekkel k�mlelte az idegent, att�l tartott, valami pr�k�tort hozott mag�val a fi�. Hanem hiszen j�kor hozza m�r...

Erzsike a m�zeskal�csaival �s a fab�buival j�tszott. A k�t �vvel id�sebb Eszter az asztalon k�ny�k�lt, �s s�v�rg� szemekkel n�zte a h�ga kincseit. Neki nem jutott semmi a v�s�rfi�b�l.

Sz�p k�k szemecsk�i a b�tyja fel� fordultak panaszkod�an, rem�nykedve, v�rakoz�lag.

A p�pos �szrevette, s a kedvetlens�g felh�je futott �t az arc�n. Nem is hallotta, hogy az idegen mit besz�l. Mudrik Mih�ly �kegyelme felelget neki.

- Micsoda? A Bog�t-hegyet akarja megvenni a mostohafiamt�l? Megbolondult az �r? Hallod-e, Imre, meg akarja t�led venni a Bog�tot. No, felelj h�t neki.

Azt�n nevetve csapta �ssze a tenyereit. No, ugyan pomp�s dom�nium az! Ugyan mit adna �rte az �r?

Imre maga is nagy szemeket meresztett, s zavarodottan makog�:

- Nem adom a hegyemet... dehogy adom. Hiszen �gysem venn� az �r semmi haszn�t... �n pedig megszerettem, igaz�n megszerettem.

Esz�be jutottak a kavicsok, amik a sz�re ujj�ban vannak. Elmosolyodott, meg�r�lt nekik, s hamisk�s hunyor�t�ssal mag�hoz intette Eszterk�t.

Az t�nd�kl� arccal sz�k�tt oda, s kezeivel �sszefogta a k�t�nyk�je als� sz�l�t: csak belef�r tal�n, amit Imre b�csi hozott.

Kirakta a k�veket egyenk�nt. F�l�nken n�zte, tetszenek-e h�g�nak. Hogyne tetszen�nek.

Tapsolt �r�m�ben, vagy tal�n az�rt is, hogy az Erzsi figyelm�t odavonja, mintha azt mondan�: "L�tod, mim van nekem!" Azt�n � is vissza�lt az asztalhoz, eleinte h�z�dozva Erzsit�l, messzire. Idegen�l, irigykedve m�regett�k az egym�s j�t�kait, melyik �r t�bbet, de mind a kett�nek l�tszott a tekintet�n, hogy a fagy nemsok�ra f�lenged.

- Ejnye, fiam, ide hallgass h�t... - sz�lt a vad�sz t�relmetlen�l. - Nem j�ttem �n ide tr�f�lni, komoly vev� vagyok... a bel�di gy�ros.

- Az a gazdag ember - v�gott bel� �l�nken Mudrik Mih�ly -, aki� az �veghuta meg a nagy majors�g?

- �ppen az �veghuta hozott ide. A Bog�t f�ldj�re sz�ks�gem van az �vegcsin�l�shoz. Eddig n�gy m�rf�ldnyir�l hozattam az anyagot, mert nem tudtam, hogy a Bog�t gyomra is visel�s vele. Ma megvizsg�ltattam. Nekem az a hegy sokat �r, mert k�zel van. Megveszem t�led j� p�nzen.

Mudrik arca olyan v�r�s lett, mint a skarl�tposzt�, de ann�l halv�nyabb az Imr��.

- Nem tudok �n megv�lni att�l a hegyt�l - sz�lt restelkedve. - Nekem jutott, legyen az eny�m.

- De ha j�l megfizetn�m?

- Nem adom �n azt m�g tal�n...

Gondolkozott, micsoda nagy dolgot mondjon:

- ...M�g t�n ez�rt az eg�sz hat�r�rt sem.

Az �veghut�s elmosolyodott. - No j�, j�... l�tom, hogy igazi pal�c vagy... odan�tt�l a r�gh�z - akkor h�t kiveszem �rend�ba. Vagyis csak a belsej�t. Sz�nthatod, m�velheted a tetej�t, adok �rte �venk�nt �tsz�z forintot.

Most m�r Mudrik Mih�ly s�padt el az irigys�gt�l, s Gy�csi Imre pirult el az �r�mt�l. Hiszen annyi p�nz egy�tt tal�n nincs is a vil�gon! �tsz�z forint! M�g a "kir�lyn� szokny�ja" sem �r tal�n annyit. Micsoda gazdag menyasszony lesz ebb�l a...

Eszterke volt az els� gondolatja.

- Eszterke! No, nevess h�t! Gyere ide, lelkem!

De az Eszterke nem nevetett, makrancos k�pet v�gott. Hogy �m, az egyik kavicsot a sz�j�ba vette, �s megnyalogatta, kis�lt, hogy nem cukorb�l van.

- Hisz ezek k�vek! - s�hajt� elpityeredve. - Egye meg �ket.

S durc�san v�gta f�ldh�z valamennyit.

H�t az egyik, a fekete k� �ppen odagurult a hut�s l�baihoz.

F�lvette, megkopogtatta az ujj�val, a p�paszem�n kereszt�l is m�g egyszer megn�zte.

- Ejnye, de finom fekete k�sz�n ez! Honnan hozt�tok?

- A kish�gom f�ldj�n egy nagy darab k�b�l t�rtem. Tele van annak a belseje ilyenekkel.

- No, fiam - mondta a hut�s f�lugorva -, tudod-e, hogy ti gazdag, de nagyon-nagyon gazdag emberek vagytok?!

A l�nyka, aki csak most lett figyelmes az idegenre, abbahagyta a s�r�st, �s b�m�szan n�zte �sz haj�t, hossz� feh�r szak�ll�t. Hallott � m�r valahol a mes�kben ilyen kin�z�s� emberekr�l.

Imre pedig behunyta a szemeit, s nehogy f�l�bredjen, nem merte kinyitni sok�ig.

Pedig kinyithatta b�zv�st, mert sz�n val�s�g lett a dologb�l. Hisz mindenki tudja, hogy t�rt�nt, hogy nyitott�k meg a csolt�i k�sz�nb�ny�t. S�t, a magv�t is kital�lt�k... mert nem ostoba n�p az... tud ez gondolkozni, ha akar... s van �m a v�rmegy�n�l is nagyobb hatalom... ak�rmit mondjon is Filcsik uram, aki istentelen pog�ny ember.

Hegyek, foly�k, v�lgyek vett�k itt kez�kbe ezt az oszt�lydolgot.

A Bog�t meg a "Csipke" m�g szel�dek voltak. Mudrik Erzsi r�tj�t nem b�ntott�k, a Gy�csi �rv�kat csak f�lseg�tett�k.

De a B�gy kegyetlen. (�mb�tor sokszor f�st�l�g a Bog�t is, h�tha az h�zza le neki a felh�ket?) A B�gy n�gy �ll� �vig egym�s ut�n �nt�tte el a r�teket, s akkora n�dast n�vesztett a "kir�lyn� szokny�j�n", hogy �vr�l �vre b�zv�st eheti a rozsda otthon Mudrik Mih�ly uram kaszapeng�j�t.

Szeg�ny G�lyi J�nos lovai

El�bb a Bokros aranysz�r� nyak�t csinos�tja ki bent az ist�ll�ban a gazda tengeri-haraszt p�ntlik�val, majd a T�nd�r �jfekete s�r�ny�t fonja be, azut�n sorba a t�bbi�t.

Meg�rti a n�gy okos �llat a par�d�t... a cs�rg�ket is a kant�rhoz kapcsolj�k... �ppen mint tavaly ilyenkor, mikor a sz�p �zvegy moln�rn�t, V�r Kl�r�t hozt�k a h�zhoz, s olyan kev�lyen h�nyj�k-vetik a nyakukat, mintha a vicisp�n h�taslova volna valamennyi...

De ha voln�nak b�r mag�� a n�dorisp�ny�, hogy aranyr�csb�l etetn�k r�zsa level�vel, ez�stv�ly�b�l itatn�k a g�zoni szent k�t viz�vel, m�gsem lehetne olyan j� dolguk, mint a G�lyi J�nos keze alatt.

Maga nevel�se mind a n�gy, a szemei el�tt n�ttek fel ilyen gy�ny�r�s�gnek, � gondozta, f�s�lte �ket �ber szeretettel, megmosta a zabot, de meg is rost�lta, miel�tt od'adta volna, kiszedte a sz�n�b�l, sarj�b�l, ami nem j� �z�, takargatta �ket t�len meleg pokr�ccal, ny�ron meg�sztatta, kiscsik�-korukban meg is cs�kolgatta.

Most m�r nem cs�kolja, mi�ta menyecske ker�lt a h�zhoz, m�gpedig az a bizonyos, a r�gi szeret�, mert m�s� volt m�r egyszer, k�tszer lett �dess�...

Most m�r nem cs�kolja, de az�rt �l-hal �rt�k most is, �s nem adn� n�gy lov�t tizenhat csolt�i, bodoki m�nes�rt.

Pedig ha van valami nagy dolog a vil�gon, mind morzsa csak a Csolt�, Bodok dics�s�g�hez m�rve. Kilenc v�rmegy�ben tudj�k, �tvenkett�ben mes�lik a lovak sz�p n�v�s�t, v�kony l�baikat, m�dos cs�p�iket, gy�ny�r� nyakukat.

Ahol egy nagy �r van, Csolt�ra, Bodokra j�n n�gyest v�logatni a parasztokt�l, �s bizony megesik ilyenkor... legal�bb az �reg Csillom P�l megmondta egykor a bel�di gr�fnak, mikor n�s�lt, hogy de bizony abb�l a h�zass�gb�l semmi sem lesz tavaszig, mert az �n kiscsik�m m�g fiatal, �s a P�ri J�nos�ra is kor�n volna a h�m; egyeb�tt a vil�gon pedig nincs ilyen l�.

...Bezzeg van m�r most, elleste a tudom�nyukat G�lyi J�nos, s olyann� nevelte ezt a n�gy csik�t, hogy mikor v�gigr�p�lnek Csolt�n, Bodokon, kiszalad a falu a csod�j�ra, s els�padnak az emberek az irigys�gt�l.

...Ahogy befonta a s�r�ny�ket, felrakta r�juk a szersz�mot. �gy be volt csom�zva az egyik h�mistr�ng, hogy alig b�rta kioldani. A n�gy t�zes cs�d�r nyugtalanul rakosgatta sz�p, karcs� l�bait, s csapkodott a fark�val ide-oda.

Az ist�ll� ajtaja ki volt nyitva, s sz�p pirospozsg�s menyecske jelent meg benne - de nem vette �szre G�lyi J�nost: a R�r� nyaka �s a sz�natart� eltakarta.

J�nos se vette �szre az asszonyt, de nemsok�ra hallotta suttog� hangj�t odak�nn... szaggatott szavakat, amelyeknek �rtelme is alig volt, mire hozz� �rtek.

Vajon kivel besz�lget?

"Mondja meg neki, a lagziba �n is elmegyek, de azt�n... nem tudom m�g, mi lesz..."

Ez a Kl�ri szava volt, tiszt�n hallotta. Azt�n egy cserepes, ny�sz�rg�, k�h�csel�st�l k�s�rt hang felelt, ki tudja, mit, nem lehetett meg�rteni. Hanem a Kl�ri suttog�s�t ism�t meg�rtette.

"K�t m�lyvar�zsa lesz a mellemen, legyen ott... legyen a kender�ztat�kn�l."

J�nos kiejtette kez�b�l a R�r� kant�rj�t, nagyot cs�rd�lt a dobog�n a sok karika meg a zabla, de nem hallotta... nem azt hallgatta.

"Ha a piros r�zs�t ejtem ki a kezemb�l az �tra, akkor maradjon, ha a feh�ret, akkor j�jj�n."

G�lyi J�nos alig b�rta felszersz�mozni a negyedik lovat, elszorult a sz�ve, megzsibbadt a keze, mindent vissz�j�rul tett. S�t�t sejtelem nehezedett a sz�v�re. Hallotta � m�r valaha ezt a szel�d hangot ilyennek!

Eh, bolonds�g! A szavak is megijessz�k? Aminek teste nincs, annak az �rny�k�t l�ssa? Fekete gyan�nak feh�r �gyat bontson?

Nyugodtan vezette ki a felszersz�mozott lovakat megitatni. Kl�ri �ppen akkor k�s�rt ki a kapun egy t�p�r�d�tt �regasszonyt.

- Ki volt az az �rd�g�k nagyanyja? - k�rd� a fiatal gazda f�ltr�f�san.

- V�nekin�, a templomsorr�l.

- Mit keres n�lad az a boszork�ny?

- Egy kis �leszt�t k�rt szeg�ny.

- H�m! H�t kenyeret dagaszt �kigyelme?... No de most m�r siess felk�sz�lni, Kl�ri! Mindj�rt indulunk.

A k�nny� szek�r m�r ki volt h�zva a sz�nb�l, s megkenve �llt az udvaron, egy perc alatt be volt fogva. Fel�ltek.

J�nos meglegyintette az ostort a n�gy t�zes �llat f�l�tt, s azok pr�szk�lve, zih�l� orrlyukkal, apr�z� t�ncban indultak ki az udvarb�l.

V�gigtekintett rajtuk, s amint eln�zte azt a n�gy form�s f�t, mely hol a sz�gybe v�g�dik, hol f�lhajlik nagy k�nyesen, a r�zkarik�k a szersz�mon, amint csillognak, t�nd�k�lnek, a cifra sallang hogy k�r�lr�pk�di ny�l�nk derekukat, �s az ac�lpatk�, amint meg akarja l�buk alatt gy�jtani az anyaf�ldet, sz�ve megdagad �r�m�ben.

De j� is, hogy oda nem adta a n�gy lovat senkinek, pedig h�nyszor k�rt�k. Csak nemr�g is n�gyezer forintot rakott �ssze Bodok, Csolt�, hogy megvegy�k, �s agyon�ss�k a hat�ron.

Hadd vesszen magva a k�l�nb fajnak!

De a lovakr�l egyszerre leesett a tekintete a feles�ge sz�p piros arc�ra, h�feh�r kebl�re, h�feh�r kebl�n a k�t m�lyvar�zs�ra, pirosra, feh�rre.

Megmondta... �gy mondta.

Kieresztette az ostort G�lyi J�nos, r�p�lt a n�gy l�, �gaskodott a gyepl�s �s az ostorhegyes, a sz�passzony r�zs�s tenyer�b�l erny�t csin�lt hamis szemeinek, merengve n�zte a vid�ket, s � is r�p�lt.

- Nem is hittem, J�nos, hogy elviszel, tudom, hogy nem sz�vesen teszed... mert m�g a rossz nyelvek nem teltek be velem, azt�n meg...

Megv�rta V�r Kl�ri, hogy az ura sz�ljon, k�rdezzen, de az is a vid�ket b�multa, a szalad� r�teket, a k�zeled� kender�ztat�kat, melyek �gy csillogtak z�ldes viz�kkel, mint valami g�nyos szemek, s messzebb a hegyszakad�kokat, ezeket az �bl�s, nyitott kopors�kat.

- Azt�n meg azt gondoltam, hogy mivel a holnapi v�s�rra k�sz�lt�l, a Csillom�k lakodalm�r�l egyenesen oda indulsz.

M�g erre sem felelt G�lyi J�nos. Csak hadd j�jj�n m�g k�zelebb az az asszony a t�viseivel.

- Ej, beh k�nyes lett kend! Besz�lni is restell. Hogy lesz h�t, hadd hallom? Itthagysz-e azalatt, vagy magaddal viszel?

- Otthagylak - mond� kelletlen�l. - �gyis h�rom napig tart a lagzi.

A kender�ztat�hoz �rtek. A d�l��ton ott mendeg�lt Csipke S�ndor a tulip�ntos sz�r�ben, az �nnepl� kalapj�val, s �gy tett, mintha csak v�letlen�l fordulna meg a kocsirobog�sra - pedig azt m�g a f�ld is meg�rzi, ha a G�lyi J�nos n�gy h�res lova j�n.

De mit most a lovak!... A feles�ge arc�t f�rk�szi. Ni, hogy csillog a szeme, ni, hogy odan�zett a nyalka leg�nyre, eped�n, lopva, hosszan vetette r� �des tekintet�t.

...S jaj, kiesett kez�b�l, nincs t�bb� mell�n a feh�r m�lyvar�zsa.

Ereszt� a gyepl�t ellankad� keze mindig jobban, jobban... mint a siet� sz�l, ha felh�ket vinne, v�gtatnak szilajon G�lyi parip�i; nem is parip�k m�r, a sz�rny� sebess�g �sszegy�rja �ket egy fekete sz�rnny�, amely r�p�l... r�p�l... Nem is sz�rny az, de a megvadult hal�l!

- Irgalom, seg�ts�g! �, tartsd azt a gyepl�t! - sikolt fel V�r Kl�ri. - Itt a hegyszakad�k, jaj, ott is egy �rv�ny!...

- Verjen meg az isten; de meg is fog verni!

- �, tartsd azt a gyepl�t, �des uram, f�rjem!

Tartotta is, de csak m�g kioldta rajta a bogot. Csettentett a sz�j�val, s egy l�riaszt� szisszent�st hallatott:

- Gyi T�nd�r! R�r�!

Azt�n odahaj�totta k�t kibontott gyepl�sz�r�t a Bokros �s Vill�m nyaka k�z�...

A gyerekek

Mikor megindultak a menyasszonyi h�zt�l, a malomz�g�ig �rt a n�szmenet, olyan hossz� volt, mivelhogy h�res k�t m�gn�sfam�lia ker�lt �ssze: a n�hai Csillom J�nos J�zsi fia Bodokr�l �s a kartali Major J�nos�k Anna le�nya.

Kilenc szek�rben �lt csup�n a n�szn�p, a tizedikben a Gilag��k band�ja. A legutols�n a tulip�ntos l�d�kat hozt�k meg az �gyat. A legels� kocsin a menyasszony �lt feh�r koszor�val, mellette lovagolt h�ka lov�n a v�leg�ny.

Hanem mikor a bodoki k�ves hat�rba �rtek, megbotlott a Csillom J�zsi lova: pedig nem vak, de meg l�mp�s is van a homlok�n. M�gpedig �gy botlott, hogy a lovas maga is lefordult r�la a h�ba, mert ha al�cs�szott a nyereg, hi�ba volt kez�re csavarva a kant�rsz�r.

Leesett; az �gyetlen �llat r�h�gott a dolm�ny�ra is: alig tudott f�lt�p�szkodni, s mi t�r�s-tagad�s... meg�t�tte mag�t a fagyos r�g�k�n, �s elkezdett keservesen s�rni.

A kis menyasszony csak n�zte, n�zte egy darabig, �s mert mindenki nevetett, addig-addig csucsor�totta a sz�j�t � is a nevet�sre, hogy egyszer csak elt�rt a m�cses... elpityeredett.

J�zsi nem mert t�bb� l�ra �lni; menyasszony�hoz k�v�nkozott a kocsiba. A lovat odak�t�tt�k a saragly�hoz. M�g kev�lyebben vagdosta fel kend�s fej�t, m�g bent a gyerekek �rz�kenyen r�ttak, ami azt�n lassank�nt csendes, piheg� zokog�sba ment �t.

Homokos P�ln�, Filcsikn� �s Fels�v�gi Kapor Istv�n - aki nagyobb pletyka a v�szonn�pn�l is - g�nyosan nevett�k ezt a dolgot.

H�t m�g ezek is h�zas emberek! �, hogy is lehetett k�t ilyen tacsk�t �sszeadni! Az egyiknek b�bu kellene m�g, a m�siknak papiross�rk�ny, nem feles�g... Vagy ha m�gis meg akarta h�zas�tani a gy�mja, kerestek volna neki olyan p�rt, akinek m�r megj�tt az esze. Ott van, teszem azt mindj�rt a szomsz�dban a nagyobbik P�ri l�ny... azzal j�r j�l valaki.

Hiszen sz�p, sz�p a menyasszony, ak�r a gy�nge major�nna; a leg�nyke is ny�l�nk, j� n�v�s�, mint a rozmaringsz�l, �ssze is illen�nek valamikor, de most m�g - uram �n Istenem! - mi lesz ezekb�l, ha majd a lakodalom ut�n hazamegy Majorn� asszonyom meg Sereg�ly uram, a gy�m, s magukra maradnak a nagy Csillom port�n?

H�t bizony az lett bel�l�k, hogy eg�sz nap cs�kol�ztak, s mikor a zajos n�szn�p elsz�lling�zott, m�g elevenebb lett a h�z az � nevet�s�kt�l �s ajt�csapkod�saikt�l.

Uzsonna t�j�n jutott csak esz�kbe, hogy m�g nem is eb�deltek.

- Ann�cska!... No, ne szaladj h�t! Nem a cs�kod kell... Tudod-e, hogy m�g ma nem ettem?

- Az �m - mondta az h�ledezve -, �n sem, J�zsi, �n sem ettem.

- Tudsz-e te f�zni? - k�rd� a f�rj aggodalmasan.

A kis Anna elgondolkozott; feh�r homlok�t asszonyosan r�ncba szedte, s a jobb kez�t m�lt�s�gteljesen cs�p�j�re szor�t�.

- H�t hogyne tudn�k! - felelt vontatottan, s l�ngba borult arccal osont ki a konyh�ba.

Egy f�l�ra m�lva m�r bent volt a leves. Belemer�tette J�zsi a kanalat, de az els� kortyn�l els�padt, felugrott.

- Megm�rgezt�l! - sziszegte hal�lra v�ltan.

- �, �n szerencs�tlen! Nem tudok �n semmit. Jaj, minek is vett�l el!

Nagy ijedelemben voltak a kicsinyek, amikor �ppen benyitott �zvegy T�l G�born�, s meg�zlelv�n az �telt, kital�lta, hogy ez bizony nem m�reg, hanem igazi s� helyett tims�t vett ki a poh�rsz�kb�l a menyecske, s azzal s�zta meg a kis gy�moltalan a ciberelevest.

H�re is ment, de nyomban, ennek a sz�gyennek a faluban, s az lett a k�vetkez�se, hogy T�ln�t meg kellett fogadni f�z�asszonynak: negyven v�lt� forint, tizenk�t r�f v�szon �s egy p�r fejel�s gyertyaszentel�kor.

Meg is �rte volna a summ�t, mert meg tudta adni a sav�t-bors�t az �telnek, megl�tszott, hogy a f�tisztelend� esperes �rnak f�z�tt hajadon kor�ban - csak ne lett volna olyan nagyon k�teked� �s goromba! Alighogy megmelegedett a port�n, mindj�rt � lett �r mindenben, kifogott az egy�gy� fiatalokon.

F�ltek t�le, mint a t�zt�l. Pletyk�nak, h�bor�nak � volt a sz�t�ja. A faluban � hordta sz�t a h�reket, s amennyit vitt, annyit hozott. Pedig minden h�re egy-egy �les t�vis volt, vagy ha nem, � idom�totta �t olyan �gyesen t�viss�, hogy ahova sz�rt, v�rig hatott.

T�rt�k a gyerekek egy ideig, s lopva sompolyogtak be a h�zba vagy ki a h�zb�l, nehogy sz�ba �lljon vel�k, de v�gre a rossz b�n�sm�d az � �rtatlan sz�veiket is csordultig t�lt�tte meg keser�s�ggel T�ln� ir�nt.

- Ha az �n j� any�m itt volna! - s�hajtott fel Anna nemegyszer.

- H�t akkor ugyan mi lenne?

- �tilaput k�tne a talp�ra. Mert az �n any�m nagyon hatalmas asszony �m, J�zsi...

- Ejnye, hogy az nem jutott eddig is esz�nkbe. De ha k�sett, nem m�lt. Meg mered-e tenni?

- �n. M�r hogy �n? - selyp�t� Anna h�z�dozva.

- �ppen, hogy te. Az asszonyok dolga az ilyen.

- Az asszonyok�? J�l van h�t. Holnap elk�ld�m.

Dehogy k�ldte, dehogy. S�t, mert �szrevette T�ln�, hogy forralnak valamit, m�g h�zs�rtosabb lett: ember, �llat nem maradhatott nyugton miatta. Gazd�j�t kamasznak nevezte, apr� gazdasszony�t ver�ssel is fenyegette.

- H�t m�gsem kergetted el!... - sz�lt J�zsi szemreh�ny�an. - L�tod... l�tod!...

Ann�cska megint s�rva fakadt, odaborult a J�zsi nyak�ba, �s behunyva szemeit szel�den suttogta:

- Ne k�v�nd azt t�lem, J�zsi! Nem merem... nem tehetem. Te vagy a f�rfi...

- Meg is mutatom! - v�gott k�zbe J�zsi kev�lyen.

De bizony csak a sz�n�l maradt ez is. Addig-addig halogatta holnapr�l holnaput�nra, m�g egyszer csak esz�be jutott az Anna anyja.

- Eredj �rte, kis pehelyk�m... � majd elk�ldi a csel�det.

- Hova gondolsz? Egynapi �t, ebben a nagy hidegben.

- Nem lesz semmi bajod, �gy betakargatlak. Holnap itthon lesztek.

- J�, nem b�nom, de a cseng�ket is f�ltessz�k a lovakra.

- Majd bizony! �n a cseng�imet nem adom koptatni.

- �n pedig nem megyek a cseng�k n�lk�l - durc�skod�k Anna -, ink�bb maradjon h�t a T�ln�; �gyis j� asszony az... h�la Istennek, hogy itt van.

De mi ilyenkor a harag, ha nem b�r�nyfelh�?

Es� se lett bel�le, �gy m�lt el hirtelen.

Anna elutazott az anyj��rt, s m�snap, mint mondva volt, estefel� be is robogott Csillom�k port�j�ra a cseng�s sz�n.

El�re ugrott le a menyecske, s beszaladt a f�rj�hez:

- Jaj, elhoztam!... Fussunk el messzire. Siess�nk a kertbe, mert mindj�rt elkezdi.

Azazhogy m�r kezdte is. M�g alig, hogy kik�sz�l�dott a nagy bund�b�l, m�r fenn a kocsin r�gy�jtott:

- Ej h�! Hol az a szem�ly? Hadd l�ssam azt az �spisk�gy�t! Majd mindj�rt megmutatom �n neki az utat innen! Hej, T�ln�, v�n T�ln�! J�jj�n csak ki!

A gyerekek �sszeb�jtak a kertben egy d�rt�l csillog� ribiszkebokor m�g�tt; orc�ik egym�st �rt�k, s nem a hideg cs�pte, de az ijedelem, az izgatotts�g festette pirosra. L�legzet�k el�llt, sz�veik hangosan dobogtak.

- Hallod? Jaj, hallod-e - suttogta Anna. - Istenem, Istenem, csak szerencs�sen v�gz�dn�k ez a rettenetes nap!

Hova lett G�l Magda?

Van is mit dicsekedni�k a bodokiaknak a savany�viz�kkel! Ha megszoktuk az �des vizet, h�t isszuk az �des vizet, �s nem v�gyakozunk a savany�ra. V�z, v�z! Hi�ba �ll�tott�k oda a hat�r�rz� Szent Vendelint a csevice h�ta m�g�, t�bb galib�juk volt m�r vele, mint amennyi gy�ny�r�s�g�k.

Igaz, hogy j� er�s v�z, a verebet, fecsk�t, ha nem magasan r�p�l f�l�tte, megk�b�tja, megfojtja, �gy, hogy az halva bukd�csol bele a leveg�be. Sok apr� mad�rnak lett a temet�je. Mert minek j�r alant, aki magasba termett.

Az se utols� dolog, hogy mikor cs�pelni mentek erre nagy rajokban a brezinai t�tok, az egyik, aki megszomjazott k�z�l�k, sz�les kalapj�val mer�tett bel�le, s �gy ivott egy nagy kortyot.

- Emberek! - mond� h�ledezve. - Bor, vesszek meg, ha ez nem bor.

Meg�zlelt�k egym�s ut�n. Persze hogy bor, csakhogy nagyon meg van keresztelve.

Moh�n nekiestek erre, s abban a tudatban, hogy csakugyan borban d�sk�lnak, becs�ptek a t�tok, s olyan t�ncol�st, dalol�st vittek v�gbe a k�t k�r�l, hogy eg�sz Bodok �sszeszaladt a csod�j�ra.

Hanem azt�n volt emiatt a k�t miatt "hiba" is. Mikor azt a hat�rigaz�t�si p�rt vitt�k a majornokiak ellen�k, s megnyert�k a fels� r�teket, �gyhogy imm�r a k�t is az � hat�rukba esett, a pr�k�tor felsz�m�totta az eddigi haszon�lvezetbe a savany�vizet is, melynek haszn�lata huszonh�t esztend� �ta naponta egy v�lt� forintnyi hasznot eszk�z�lt minden bodoki ember eg�szs�gi �llapot�ban, min�lfogva most ezen k�rt�tel egy kerek summ�ban l�szen visszat�r�tend� a majornokiaknak.

No, ha ezt �gy �t�li meg a tekintetes v�rmegye, nemcsak az eg�sz hat�r �szik ut�na a k�tnak, de a hajsz�laik sem az �v�k t�bb�.

A r�tet m�r nem sajn�lt�k, a Szent Vendelinen is seg�tettek, r�v�setve, hogy: "Ezen Szent Bodok helys�g k�lts�g�n emeltetv�n, �mb�tor most k�poln�st�l, mindenest�l a majornoki hat�rban vagyon, mindazon�ltal a bodoki hat�rra �gyel fel", de bezzeg a k�t, vagyis az �jonnan t�masztott k�vetel�s miatt nagy r�m�let volt a faluban.

Nem is tudom, mi lett volna a v�ge, ha �szre nem t�rnek, s nem fogadnak �k is egy �gyv�det, aki megint visszaperelte a r�gi hat�rt.

De ha elm�lt a veszedelem ez �ton, volt m�g az �rd�gnek is erre egy gyalog�sv�nye.

Mert tisztess�g minden p�rt�nak, ha f�nyes, de hi�ba h�mezn�nk-h�mozn�nk, ami �gy van, �gy van, a bodoki l�nyb�l sose lehet egy�b, mint legfeljebb bodoki menyecske. M�s falub�l val� leg�ny ide ugyan nem t�ved k�r�be, de m�g bodoki ember is, ha szer�t teheti, idegen helys�gb�l hoz mag�nak asszonyt.

Olyan v�kony itt a feh�rn�p erk�lcse, mint a suhog� n�d, koron�ja hajl�, t�ve mocs�rba v�sz. S ennek is csak, v�ltig bizony�tom, az a k�t az oka.

Sz�nes kors�ikkal odaj�rnak a l�nyok, arra v�rj�k �ket a leg�nyek. Az a savany� k�t az oka sok �des tal�lkoz�snak, sok keser� megb�n�snak.

Cifr�n ki�lt�zve, ropog�s szokny�ban, begyesen, kac�ran, ny�llal a szem�kben �gy h�z�dnak �t, mint a p�v�k. Az �rd�g� m�r az, aki ezt az utat egy-k�t �vig j�rja.

Ott van, hogy ne is eml�tsem V�r Kl�r�t, P�ri Juditot, el�g abb�l a szel�d G�l Magda esete. Mert nem �gy volt �m az, ahogy G�ln�, az �desanyja hiszi meg besz�li... Az ilyen �regasszonynak m�r l�tra van a sz�v�t�l az esz�hez!

Amilyen pirul�s, sz�gyenl�s, hisz gyerek m�g a Magda, bizony csoda esett, hogy �gy egyszerre r�kapott a k�thoz val� j�r�sra.

Akkor volt az, amikor azok a l�kupecek tany�ztak a faluban, s itt�k az �ldom�sokat a kocsm�ban. A leghetyk�bb k�zt�k valami S�s Gyuri, ki-kikacsingatott, kij�tt az ajt� el� is, n�melykor pedig �tban tal�lta a kis Magd�t.

Csinos fiatalember volt. Minden esztend�ben megfordult itt egyszer, s a legjobb lovakat veszi �ssze. N�ha t�z darabot, m�skor nyolcvanat is. S err�l lehetett megtudni, csin�lnak-e vagy se h�bor�t az id�n a kir�lyok?

�zvegy T�ln� mondja, hogy nagyon szem�gyre vette azt az �retlen gyereket, a G�l Magd�t... Tegnapel�tt este sz�besz�dbe �lltak, tegnap m�r meg is csipkedte. Igaz, hogy Magda r��t�tt a kez�re, de ma m�r �sszecs�kolta - s az igaz, hogy r� sem �t�tt a sz�j�ra.

No de a T�ln� szava nem j�r komolynak, kiv�lt a Magd�ra n�zve, mert nem olyan nevel�s, sem nem olyan fajta... anyja is becs�letes asszony annak, s p�r�zon tartja.

Hanem hogy annyi savany�v�z fogy egy id� �ta a h�zn�l, az m�giscsak gyan�s volt egy kicsit. Azon a bizonyos napon is h�romszor volt Magda a k�tn�l. Nem volt odahaza marad�sa, nyugta, ami a keze�gy�n megfordult, mind vissz�j�rul volt megt�ve.

G�ln� asszonyom csak �gy szikr�zott a haragt�l.

- M�r megint azt a kors�t nyaggatod? Hova szaladsz m�r megint? Micsoda dolgod van neked �r�k�sen ann�l a k�tn�l? Azt szeretn�m �n tudni, h�?

L�ngba borult a kis Magda feh�r arca. Egy sz�t sem tudott volna kiejteni a vil�g�rt.

- Veted le mindj�rt azt az �nnepl� k�dm�nt! Ejnye, te, erdei gy�k, hogy mered azt a selyemkend�t a nyakadba venni? H�t h�tk�znapra val� az tisztess�ges emberek gyerekinek? H�nyd le, de mindj�rt! Nem vettem �n azt sem az als� v�gnek, sem a fels� v�gnek. Hanem vettem az �r h�z�ba, vas�rnapra. Az �rnak telj�k az � szent kedve abban a selyemkend�ben...

Magda elpityeredett, s f�l�nken, reszketve h�nyta le mag�r�l a ruh�kat.

- Most pedig takarodj a szemem el�l... Hanem azt mondom, �ssze ne t�rd azt az �jdonat�j feh�r kors�t... Uram, �n Istenem, ez m�r harmadik kors� h�sv�t �ta... Mert ha te azt a kors�t �sszet�r�d, vissza ne ker�lj ide t�bb�! De vissza ne j�jj, mert amilyen igaz, hogy �n vagyok az �zvegy G�ln�, olyan igaz, hogy �sszet�r�m a csontjaidat! Hallod-e, hej, vesd le m�g azt a csizm�t is!

Hossz�, fekete haj�b�l a selyemp�ntlik�t kifonta, a sz�p kis csizm�t is levetette. �gy, mez�tl�b ment el, mint a zsell�rl�nyok. Gondolkozott, hogy t�n el se menjen, de az�rt m�giscsak elindult. �nk�ntelen vitte ahhoz az �tkozott k�thoz a l�ba, jobb, ha mondom: sz�ve.

Alkonyodni kezdett. Csuri J�ska, a bakter, �ppen ott guggolt a falu v�g�n a harangl�bn�l, csak azt v�rta m�r, m�g a tiszteletes uram tehenei be�rnek a csord�val, mert ezeknek a meg�rkez�s�kt�l f�gg vala az est�nek pontosan val� elharangoz�sa Bodokon.

- Hova igyekszel, kis Magda?

- V�z�rt, J�ska b�csi! Hogy van kigyelmed?

- K�sz�n�m, h�gocsk�m. H�t csak �gy, hogy sehogy se legyek, m�g sohasem voltam. Az a legnagyobb bajom, hogy elvesztettem a p�tr�nusaimat, ezeket a l�kupeceket.

- Elmennek? - rebeg� Magda akadozva. Pedig �rezte � azt, hogy elmennek.

- Amott indulnak, ni... Csak azt az egyet neheztelem t�l�k, hogy az �n lovamat nem vett�k meg... pedig olcs�n adtam volna.

- Mif�le lov�t? - k�rd� Magda, de m�r t�k�n �llott.

- H�t az enyimet, Magd�cska... A Szent Mih�ly-lov�t, hehehe. Azt k�n�ltam nekik, hihihi!

- Maga mindig bolondozik, J�ska b�csi! - ki�lt� oda a l�ny, s a legr�videbb ker�l� �ton, a Csillom�k sz�r�skertj�n �t, futott ki a r�tre a "savany� k�t"-hoz.

Mikor oda�rt, egy l�lek sem volt ott. Kivette a sz�p feh�r kors�t a tariszny�b�l, a tarisznyamadzagot odak�t�tte a kors� f�l�re, megcs�r�gtette el�bb gyerekes kedvtel�ssel, azt�n, mint szok�s, nagy �vatoss�ggal lebocs�totta.

Bugybor�kolt a v�z, m�g megtelt a kors�, de � bizony �szre sem vette, hogy megtelt, szeme folytonosan az orsz�g�ton volt; m�r az�ta ide kellett volna �rni�k a kupeceknek!

Vajon meg�smeri-e S�s Gyuri az �tr�l? Jaj, ha meg�smeri! De jaj, ha meg nem �smeri!

Bizony meg�smerte. Nem az�rt volt olyan kerek, hamis szeme, hogy ezer l�ny k�z�l is, messzir�l ne l�ssa meg ezt az egyet.

Az utols� kocsin j�tt, meg�ll�totta r�gt�n, s a k�thoz sietett. �ppen j�kor j�tt arra, hogy feladja Magda v�ll�ra a kors�s tariszny�t. Szeg�ny G�l Magd�nak reszketett a keze, sehogy sem b�rta megk�tni a mell�n a tarisznyakant�rokat. Nem is voltak j�l f�lszedve a h�na alatt.

S�s Gyuri odany�lt, megigaz�totta. S ha m�r olyan k�zel j�rt a keze, egy�ttal �tnyal�bolta azt a gy�ny�r� derek�t. V�tek is lett volna elmulasztani.

- Jaj, �ssze ne t�rje a kors�mat, vigy�zzon! Mert ak�r haza se menjek soha t�bb�!

- Azt szeretn�m �n csak. B�r soha nem menn�l. Ne is menj, azt mondom. Gyere velem, Magda!...

- Ne besz�ljen bolondokat... mert mindj�rt itt hagyom!

- Magammal viszlek, ha akarod. Megbecs�llek, szeretni foglak. A szelet sem engedem r�d f�jni, s m�g a helyet is megf�jom, ahova �ltetlek.

A szenved�ly hangja, mintha viharos sz�l volna, a G�l Magda arc�t v�rv�r�sre marta.

- Nem... Ne besz�ljen �gy. Ne is szomor�tson... Mag�nak m�r feles�ge van. Mondt�k a t�bbiek...

- Esk�sz�m, csak t�ged szeretlek... soha senkit m�g �gy. Elviszlek... olyan helyre viszlek, hol senki sem tudja. Ott �l�nk mi ketten.

- Ne k�s�rtsen engem! Istenem, ne hagyj el!

- L�ttam, te is szeretsz, hi�ba tagadn�d. Gyere no, ne reszkess, �lj fel szapor�n a kocsira, senki sem l�tja meg.

De nini... Micsoda bossz�s�g ilyenkor! Itt j�n r�jok szemben a teh�ncsorda. A G�l�k Risk�j�nak nyak�n megsz�lalt �desen, ismer�sen a kolomp. �ppen arra, �mellett�k ment el a Riska, s nagy szel�d szemeivel olyan csod�latosan n�zett Magd�ra, m�g r�ncos nyak�t is megcs�v�lta hozz�.

- Ni, a Riska! Riska! Hazah� engem a mi Risk�nk!

S a l�ny er�szakosan kiszak�tva kez�t, futott a Riska ut�n hazafel�.

Hanem, amint vagy sz�z l�p�s ut�n oda�rt a legsz�ls� cs�rh�z, t�l a veszedelmen, meg nem �llhatta, hogy vissza ne tekintsen a szeg�ny Gyurira m�g egyszer... utolj�ra egyszer.

�s amint hirtelen megfordult - Istenem, Istenem! - oda�t�tte a cs�rb�l ki�ll� gerend�hoz a kors�t. Jaj, tal�n el is t�rt?

M�g �szre sem vette, csak a Gyurit n�zte, csak a Gyurit l�tta, liliom k�t arc�n a cs�kj�t �rezte. Egyebet nem �rzett, pedig a v�z kereszt�lbuggyant a tariszny�n, �tsziv�rgott az ingv�llon, v�gigcsurgott a szokny�csk�in. A v�kony gyolcsv�szon odatapadt sz�p derek�hoz, s annak az igazi form�j�t, sz�n�t mutogatta...

...Gyuri m�g mindig ott �llt m�l�z�n a k�tn�l �s integetett neki, hogy j�jj�n vissza.

- Ejnye, adta, adta... �sszet�rted, fiam, a kors�t - sz�lalt meg egyszerre a h�ta m�g�tt Csuri b�csi. - No 'iszen majd ad neked az any�d otthon!

A der�k f�rfi� �ppen most v�gezte el a harangoz�st, s amint l�tta, hogy Magda ijedten kapott a h�t�hoz, s eg�szen elhalv�nyodik, megesett a sz�ve rajta.

- No, semmit se f�lj! �n el�re megyek, �s kiengesztelem az any�dat, mert �smerem, hogy nagy s�rk�ny �kigyelme. Maradj el egy kicsit.

Magda meg�llt, odat�maszkodott ahhoz a ki�ll�, hegyes gerend�hoz, melyen a kors�t �sszet�rte, s mereven, f�tyolos szemekkel b�mult, tal�n a semmibe, tal�n a csevicek�t fel�.

Az esti sz�rk�let lassank�nt leereszkedett a h�zakra �s f�vekre. Azok legel�bb odaengedt�k neki a sz�n�ket, azt�n az alakjukat.

Lehet, nem is l�tta Magda, amint az az ember a k�t fel�l egyre k�zelebb-k�zelebb j�n fel�je. Lehet, ha �szreveszi, nem is v�rta volna be ott, de az se lehetetlen, hogy �ppen csak �t n�zte, �t v�rta.

A sz�rk�let azonban mindig barn�bb lett. Magd�t is eltakarta, beburkolta. �s nem oszlott el soha t�bb� r�la. Fedi most is. Elt�nt nyomtalanul, h�re-hamva sincsen. Senki sem l�tta, senki sem besz�lt vele t�bb�...

Szeg�ny �desanyja �vek �ta siratja, s epeszti mag�t �lmatlan �jszak�kon: hogy � volt az oka, tudhatta volna, az a szel�d, �rtatlan gyermek mennyire sz�v�re veszi a fenyeget�s�t. Egy hitv�ny kors� miatt nem mert hazaj�nni, vil�gnak bujdosik. Ki hallott m�r ilyet valaha? Hej, az a kors�, az a kors�!

Az emberek nem szomor�tj�k el m�g jobban, nem ellenkeznek vele.

Pedig meglehet, hogy nem is csup�n a kors� t�rt el... �s nem is az volt a gyenge.

...No, csak k�r azzal a k�ttal dicsekedni a bodokiaknak. Jobb volna bizony, ha beh�nyn�k, betaposn�k f�lddel... Hogy alant r�p�ltek, sok apr� mad�rnak lett a temet�je... temet�n�l rosszabb sok bodoki l�nynak.