N�METH L�SZL�

VILL�MF�NYN�L

t�rsadalmi dr�ma*

1936ELS� FELVON�S
M�SODIK FELVON�S
HARMADIK FELVON�S
NEGYEDIK FELVON�SSZEREPL�K

NAGY IMRE, k�rorvos
ANNA, feles�ge
BAKOS B�LA, f�jegyz�
MARGIT, feles�ge
SATA, le�nya
HAT�RV�RI �RP�D
VIRRASZT� ASSZONY


ELS� FELVON�S

Sz�n: f�rfiszoba Nagy�kn�l. A k�rorvosi lak�s, �pp�gy, mint a szomsz�dos jegyz�h�z, a h�bor� ut�n, a konjunkt�ra alatt �p�lt, az akkor m�g tehet�s k�zs�g telk�n. N�gyszob�s, v�rosias villa�p�let, k�r�l�tte a f�jegyz��k�vel �sszecsap� j� n�h�ny �ve term�re fordult kert egy-k�t r�gibb �ltet�s� f�val, mely az �p�tkez�s el�ttr�l maradt itt. A f�rfiszoba a vil�g�t�st jobb fel�l, egy verandaszer�en �vegezett kiugr�r�l kapja. Ez a kiugr� a sz�n elej�t�l a szoba felem�lys�g�ig terjed, egy kis asztal s n�gy fasz�k k�nyelmesen megf�r rajta. Szintje a szob��n�l valamivel magasabb, �gyhogy k�t l�pcs�n kell felmenni, a l�pcs�n vil�gos fut�sz�nyeg. A szob�nak h�rom ajtaja van. A bal falon a k�t sz�rnyas ajt� az el�szob�ba �s a vend�gl�t�ba visz, a h�ts� fal piciny tap�taajtaja a rendel�be. A k�t sz�rnyas ajt� k�zt sz�les, k�tr�szes szekr�ny, a f�ls� negyede �veges. A vend�gl�t� �s a rendel� ajtaja k�zt a sarokban egy h�rom helyis�get f�t� cser�pk�lyha, padk�val, �vegr�szekkel. A kell�s ny�rban kiss� �rtelmetlen�l gubbaszt �ri�si, kih�lt teste. A tap�taajt� �s a kiugr� h�ts� �vegfala k�zt szorul meg az igazi dolgoz�. A k�t egym�snak sz�gell� falon egy-egy nyitott k�nyv�llv�ny; keresztben k�zt�k sima lap� �r�asztal. A sz�k az �llv�nyok �s az �r�asztal k�zt �ll; aki le�lt r�, olvas�s �s �r�s b�torai k�z� rekesztette mag�t. A szoba udvara �res; egyetlen ferde t�ml�j�, b�ven k�rpitozott, �jm�di karossz�k �ll a k�zep�n hanyagul, de ezt nyilv�n m�s szob�b�l hurcolt�k �t. A vil�gos kiugr� �s a s�t�tebb f�rfiszoba k�zt a java d�lut�nban fokr�l fokra er�sebb� v�lik az ellent�t. A gy�m�lcsf�kon �t �rkez� f�ny a kiugr� vil�gos b�torain �mlik beljebb, az � patakja a vid�m poszt�sz�nyeg; az odadobott karossz�k is rajta reng m�g. A f�rfizug ezzel szemben a n�vekv� s�t�ts�g forr�sa. A szob�ban csak olyan b�tor van, amelyr�l a sz�vegben sz� esik. Nincs p�ld�ul csill�r vagy �r�asztall�mpa. A b�torok szerepl�k, mint a szem�lyek, s csak az t�rhet� meg k�z�l�k, amelyik besz�l is. A j�t�k kezdet�n Anna, a h�ziasszony �s Margit, a f�jegyz�n� van a sz�nen. A kiugr�ban tr�cselnek. K�zimunk�zni �ltek le, de a horgol�st az asztal sz�l�re vetette a besz�d, a t�l s�tem�ny mell�. Margit abban a pillanatban �ll f�l, mikor a f�gg�ny felg�rd�l. Anna egy pillant�ssal f�lm�ri tereb�lyes alakj�t.


ANNA.
Margit, te h�zol.

MARGIT v�gigsim�t mag�n. Mit tegyek? A b�ke �nrajtam zs�rr� v�ltozik.

ANNA. Sz�lok az uradnak: ideje, hogy megind�tsa a fogyaszt�k�r�t.

MARGIT tr�f�s ijedelemmel. Jaj, m�g tr�f�b�l se. Ami�ta az ad��gyi jegyz��ket elhelyeztettem, mintha az utols� szoknya is kiment volna a falub�l. A f�jegyz� �r eg�sz este r�di�t hallgat: h�reket �s cig�nyzen�t. H�rom h�napja nem volt f�lt�kenys�g k�zt�nk. Reggel nyugodtan �s�tozva �bredek, s forgathatom ide-oda az agyam: nem kezd el motozni, donogni, dar�zslani benn semmi. Micsoda nyugalom! Ink�bb n�j�n be eg�szen a h�j. Ma is egy lav�r k�poszt�s t�szt�t v�gtam be.

ANNA. S nem f�lsz, hogy B�la megint ki�br�ndul?

MARGIT. Ki�br�ndul?... K�z�tt�nk vastagabb dolog a szerelem; egy kis zab�l�s nem k�t, �s nem bont... S tudod, ha siker�l n�h�ny h�napra megf�keznem �t, olyan j�lesik eld�lni, falni, harsogni, kacagni. Ak�r egy megdolgozott �llatszel�d�t�. Ken�asszonyt j�ratok magamhoz ut�na. Nagyszer� h�velykujja van ennek az �j b�b�nak. Ahogy a l�baimon v�gigh�zza, csak �gy folyik ki bel�le a sok szaladg�l�s, izgalom, leselked�s.

ANNA. S a kutyaostor, amit a szokny�d al� k�t�tt�l?

MARGIT. Ott van a szekr�nyemben. S�hajt. Sok baj van ezekkel a besti�kkal. B�la le akart m�r l�ni. De most - hol kopogjam le? - eg�sz csendes. Eur�pa csendes, �jra csendes, ahogy az int�zetben mondtuk. Mit nevetsz? Persze, a ti mintah�zass�gtok...

ANNA. Hagyd ezt.

MARGIT. Mit tudsz te minderr�l.

ANNA. No, nekem is megvannak a besti�im.

MARGIT. De azok nem j�rnak szokny�ban, Ann�m.

ANNA. Ann�l nehezebb meglesni �ket. S f�leg elhelyeztetni.

MARGIT. A gondolatok, ugye? Sokat gondolkozik az urad. �n nem is �rtem, minek egy k�rorvosnak annyit gondolkozni. Csakhogy mik azok a gondolatok? Att�l � itt �l t�len az �r�asztal�n�l, s te beh�z�dhatsz a k�lyha el� malmozni a l�nyaiddal. Nagy Imre, a p�ldaf�rj, olvas vagy �r, s mintha az � j�s�ga �gne ebben a marha nagy kemenc�ben is. Nem is tudod, milyen sz�p ez. Dolgozatot �rhattunk volna r�la a Ba�r-Madasban... Ny�ron, az �j kerti h�zban is annyit gondolkozik?

ANNA. Est�nk�nt, ha r��r.

MARGIT. Az�rt ez n�ha f�lelmes lehet. Csod�llak, hogy �gy megtanultad a nyelv�t. �n meg sem �rtem m�r, amit egym�s k�zt gagyogtok.

ANNA. Egy asszony sok mindent megtanul.

MARGIT. Nekem mondod? Kimegy a form�j�b�l egy f�rfi�rt. Az int�zetben a bennlak�k k�zt �n voltam a legv�konyabb; az unokan�n�d, aki velem egykor� volt, akkor nyomott le az �gyra, mikor j�lesett neki. Csak a leck��rt meg a zen��rt bolondultam. Most megn�zhetsz. Minap el�szedtem az int�zeti szokny�csk�m; nevetnem kellett. Azt hittem eleinte, a l�nyom�. Azt gondolod, a Karenina Ann�t, amit k�lcs�nadt�l, el tudom olvasni? R�gt�n valamelyik d�szpinty patikuskisasszony vagy b�rl�n� jut az eszembe. L�nykoromban b�gtem rajta...

ANNA. �n meg, l�tod, k�zepes tanul� voltam s legjobb �sz�. Eml�kszel, mennyire szerettem �szni. Az ember r�gta, nyomta, bukta, nyelte, f�csk�lte a vizet.

MARGIT. De te legal�bb boldog lett�l. Az uradat az eg�sz vid�k tiszteli. A magad�hoz m�g sz�z holdat szereztetek.

ANNA. Boldog?... De a boldogs�g sem j�n ingyen. A boldogs�g is �sz�s, neh�z �sz�s, m�g �tkez�si sz�netek sincsenek benne, mint n�latok a boldogtalans�gban.

B�LA az el�szoba fel�l j�n, kopog, azt�n �vatosan bedugja a fej�t, majd maga is benyomul. Itt vannak m�gis? �letem �re is itt van, l�tom.

ANNA. J�jj�n, j�jj�n, ne adja a f�l�st. Lej�n a kiugr�b�l, s kezet ny�jt neki. Margit fennmarad, s f�lveszi a horgol�s�t.

B�LA. �gy-�gy, b�tor�tson, szomsz�dasszony. Eleget rettegek, am�g a sz�ne el� jutok. A kertben az a sz�raz fr�jla, k�nozza a gyerekeit; guggolva osonok be, nehogy n�met besz�dre fogjon. A torn�con a sok r�hes, k�dis, har�kol� embert kell ker�lgetnem, nehogy r�m ragasszanak valamit. A nappali el�tt el�ll a l�legzetem, s megtapogatok a ruh�mon, sz�mon minden gombot, rendben van-e, mert m�g elv�tek valamit idebenn. Nagy foh�szkod�s ut�n bedugom az orrom: �res. Mehetek, mint a k�rhozott, m�g rosszabb helyre. Nem szeretem ezt a szentegyh�zat; m�g a k�nyvesfal is a faragatlans�gomr�l besz�l. J�, hogy tov�bb nem k�nyszer�tettek a m�g� a kis tap�taajt� m�g�, a cs�p�vasas szob�ba. De oda m�r a feles�gem minden vonzereje se csalt volna be. Egyszer �ltem ott, mikor az agyaramat kivett�k...

MARGIT. J�, j�. Az kellene, hogy t�bbet j�rjon ilyen rendes helyen. Ha megj�n a l�nya Luzernb�l, nem tudom, hogy eresztem el�.

B�LA. Megj�n? Az �n l�nyom az. Az el�tt nem kell hideg borogat�sban �llnom.

ANNA. �nel�ttem abban kell?

B�LA. Mint a betegnek, s v�kony hangon sz�lni.

MARGIT. F�j, hogy nem udvarolhat neked.

B�LA. El van pancsolva ahhoz Anna asszony, hogy �n udvarolhassak neki. Ink�bb kenje ki mag�t egy asszony, mint hogy ilyen patikaszerekkel rontsa a b�r�t.

ANNA. Jegyz� �r, ha goromba, leleplezem.

MARGIT. Csak goromb�skodj�k. Te vagy az egyetlen megb�zhat� bar�tn�m.

B�LA. L�tja, hova s�llyedt. R�gebben csak s�ket postamestern�k �s csip�s szem� vasal�n�k voltak el�g megb�zhat�k ahhoz, hogy a bar�tn�i legyenek... Maga l�pett az �r�k�kbe... A t�k�letes f�rfi mit csin�l?

ANNA. Imre? M�g rendel. Ilyenkor tartja az ingyenrendel�st.

B�LA. Az�rt j�tt h�t ki annyi vid�ki k�dis t�le? Mondtam magamban, nincs az �n falumban ennyi �t�d�tt, foly�s f�l�, l�b�t h�z�, dagadt pof�j�, v�rt k�p�, l�legzet ut�n kapkod� ember, mint amennyi itt ki-be j�r. Utaz� javasokn�l szokott ilyen b�cs�j�r�s lenni.

MARGIT. De eleven! Jobban szeretn�m, ha dohogna kicsit.

B�LA. Hogyne lenn�k, mikor t�z perce sincs, egy sz�p fiatal n�vel kocsiztam.

MARGIT. Engem nem h�z fel.

B�LA. Becs�letemre.

MARGIT f�lvillan� gyan�val. Az �j tan�t�n�val?

B�LA. Ihlete van. Tegnap gondoltam r� el�sz�r, hogy egy ilyen ny�vog�, macskah�t�, sz�r�t borzol� n�mber is asszony valakinek.

MARGIT. Vigy�zzon, ne sz�lja le! Rendesen akkor fogok gyan�t, ha egy n�t nagyon lesz�l. Sav�sz�n�, ny�pic, affekta, v�rtelen, az ura beteg, megfert�zi, aki hozz��r...

B�LA. Akivel �n kocsiztam, egyik sem. Azt sem tudtam, hogy tartsam komolyan a pof�m, amikor megcs�kolt.

MARGIT. Azt hiszi, ugrat?

B�LA. �gy j�jj�n haza a l�nyom, ahogy nyakamba akasztotta a k�t meztelen karj�t. Jobbr�l is, balr�l is megd�rg�lte a borost�m a feh�r beretvaszappanh�s�val.

MARGIT. �gy j�jj�n haza a l�nya? Nem sz�gyenli mag�t?

ANNA a kiugr� ablak�n kipillantva. De hisz a l�nya m�r hazaj�tt. Ott ugr�lnak k�r�l�tte az eny�mek. A n�met alig gy�zi visszatartani �ket.

MARGIT. Sata!...

B�LA. �n hoztam meg kocsin. Csak ruh�t v�ltott.

MARGIT. M�rt nem ezen kezdte, v�n bak? Fecseg beretvaszappanr�l.

SATA az ut�na nyomul� gyerekekhez. Vissza, n�met�l tanulni!

EGY GYEREKHANG. Te is tudsz n�met�l. N�metorsz�gb�l j�ssz.

SATA. De mes�lni magyarul mes�lek. Ha az �r�toknak v�ge lesz.

B�LA tr�f�san bemutatja. �nagys�ga, a luzerni hercegn�.

MARGIT el�be megy, j� vaskosan �ssze�leli. Itt vagy, �sszeesk�v�? Hogy csin�lt�tok ezt? Egy h�t m�lva v�rtalak.

SATA. Ap�val f�zt�k ki; a h�tad m�g�tt.

MARGIT. M�rt nem �nvelem, az � h�ta m�g�tt?

SATA. A f�rfiak megb�zhat�bb �sszeesk�v�k. K�l�n�sen apa. Neki ahhoz rutinja van m�r... m�g�tted.

MARGIT Sat�hoz. Kapasd csak el. M�g elhiszi, hogy j�l �ll neki... a rutin, ahogy te nevezed.

SATA. Ha fi� lenn�k, olyan lenn�k, mint �.

B�LA. Hallod?

MARGIT. Ha fi�? De az�rt vagy n�. Ide haza se j�jj, ha nem velem akarsz �sszetartani. Gy�ng�den. Jaj, �des, nem t�rt �ssze az �t? H�ny �r�ja j�ssz Luzernb�l? Huszonhat, ugye?

SATA. Harminc.

MARGIT. Harminc? Ann�hoz. Mit sz�lsz hozz�? �n �gy tal�lom: sov�ny.

ANNA. Sov�ny? Te csakugyan azt n�zed, hogy sov�ny vagy k�v�r?

MARGIT. Mit n�zzek, istenem?...

ANNA. Amit �n, mi�ta itt �ll. Hogy mit csin�lt bel�le egy �v. Nem is n�t: kir�lyn�t.

SATA. Anna n�ni kics�fol.

ANNA. Ne merj n�nizni ezzel a der�kkal. �sszel, amikor elengedt�k, folyton h�nyta a karjait, ostort, cip�t, varkocsot font minden �sszetekerhet� tagj�b�l: ujj�b�l, l�b�b�l, f�l�b�l. Nem tudta, hogy tekeregje ki mag�b�l a s�ld� esetlens�g�t. Ma szinte visszal�k a tart�s�val. Itt, a cs�p�je k�r�l egyel�re m�g tartja mag�t valami a gyerekkorb�l, de az is csak sz�p�ti. L�tni a burkot, amib�l kit�rt. Igazs�g az, hogy egy ilyen n�bomb�t mosolyogva kell a h�zunkba engedn�nk?

SATA. Higgye el, Anna n�ni...

ANNA. Hidd el, Anna...

MARGIT Sat�hoz. Mondd csak, ha k�v�nja...

SATA. Hidd el, sokszor olyan cs�ny�nak �s �gyetlennek �rzem magam.

ANNA. S ann�l jobban kering, rep�l, emelkedik veled a vil�g, �szreveszed, hogy nem vagy az. �n is voltam tizenh�t �ves.

MARGIT. �n m�r nem is voltam.

B�LA. Ben�tte a tizenh�t �v�t, mint a fa. H�sban eresztett �vgy�r�ket.

MARGIT Sat�hoz. Meg�regedt�nk nagyon? N�zd, itt eg�sz csom� �sz sz�lam van.

SATA. Az arcod a r�gi, csak a termeted.

MARGIT. S ap�d? Vigasztalj meg, hogy � is kopik. Itt el�l kih�zta Imre b�csi egy fog�t.

B�LA. Hogy sz�mon tartja... Na, n�zz meg, mutatnak-e �gy Luzernben azok a h�b�rg� sv�jciak?

SATA. Tudod... a fiatalok.

MARGIT. A szeme dupla h�jt kapott; ez a zacsk� megtartana egy t�zfill�rest.

B�LA. Ne ny�lk�ljon nekem. R��r odatenni a krajc�rt, ha meghalok.

MARGIT. Lebernyegesedik a b�re, �reg. Elereszti a csont. Amit l�nyunkon kifesz�t az isten, rajtunk �sszeg�ngy�li.

B�LA. Ne f�ltse maga az �n vitorl�mat. Csak azt mondd meg, Sata, mit k�v�nsz t�lem, ha egyszer m�r �gy elvar�zsoltak Luzernben? Udvaroljak neked is, mint a t�bbinek, vagy s�rom �jjel�t n�zzem, am�g te gyermeki ny�lad az orc�mra kened...

SATA. Ahogy az �llom�son tetted els� ijedtedben... Valld be, megijedt�l t�lem.

MARGIT. Sata, hogy besz�lsz ap�ddal? A szemem el�tt fognak fertelmeskedni.

IMRE bel�ki a rendel�ajt�t, s k�zben a feh�r k�peny�t veti. Anna!... Megl�tja a jegyz�t. Ti vagytok itt? Visszadobja a kab�tot a rendel�be, s kiss� f�radtan, B�l�hoz siet.

B�LA. Szervusz, Imre! Megroggyantottak a k�disok?

IMRE. Az �ll�s f�raszt m�r. Ilyenkor l�tja az ember, mi egy j� talp, amikor a derek�ig minden izom hasztalan igyekszik a talp�t p�tolni. A l�legzete is f�j bele, s m�gis egyik l�b�r�l a m�sikra kell �llnia. Megl�tja Sat�t a kiugr�ban. Nicsak! Ilyen v�ratlanul? A l�nyaink j�v� h�tre v�rtak.

SATA. Imre b�csi sem tudott az �llamcs�nyr�l?

B�LA. Mit gondolsz? � az asszonyok bizalmija.

IMRE Sat�hoz, kiss� zavartan, csakhogy besz�lget�st kezdjen. Irigyellek Luzern�rt. Medikus koromban �tutaztam rajta, de nem sokra eml�kszem. Van ott egy haj�h�d, vagy mi, ugye. S a Vierwaldst�dti t�. G�z�s�n ment�nk a Rigi al�; nyaral�sorok mosolyogtak a s�t�tk�k v�zben, olyasform�n, mint Nagymarosn�l a Dun�n. A Rigin volt�l, persze?

SATA. Az eg�sz int�zet; megt�lt�tt�k a kis vonatot.

IMRE. �n egy angol t�rsas�ggal egy�tt voltam f�nn. Ahogy mind kiab�ltak, nevettek s f�leg f�nyk�peztek, olyan volt, mint a g�gog�s. Erre a hangra jobban eml�kszem, mint a kil�t�sra. Egy rep�l�g�pfelv�tel-f�le maradt meg az eszemben; s�r� tavakkal, falukkal, k�rben a havasok. Birk�k voltak a hegyen; egyik�k-m�sikuk k�h�g�tt. Tell Vilmos nev�t is sokszor hallottam aznap. Ennyit jegyeztem �n meg fiatal koromban mindenb�l. K�sz�letlen voltam. Ma b�lcsebben tudn�k utazni, de ideje m�lt. Sz�val, szerett�l Luzernben? T�k�letesen tudsz n�met�l?

SATA. A fogalmaz�ssal van egy kis baj. K�l�nben azt hiszem.

MARGIT Imr�hez. S maga nem mond semmit a l�nyomra.

IMRE. Sz�pen les�lt. J� napoz�juk volt, a sv�jci int�zetekben sokat teniszeznek.

MARGIT. L�tj�tok; � sem veszi �szre, amir�l ti fecsegtek. Luzernt dics�ri �s a napot. Tulajdonk�ppen meg vagyok s�rtve.

ANNA. Ne higgy te az alamuszinak. F�lm�rt � mindent az els� pillant�sra.

IMRE a feles�ge v�ll�ra fonja a karj�t. Mir�l besz�lsz, kedves?

B�LA Sat�ra mutat. A n�r�l, a n�r�l, te szent ember.

IMRE. Ja. Az orvos egy kicsit pedag�gus is. Nem rontja ok n�lk�l a gyermekeket.

ANNA. �, a tan�t� b�csi.

IMRE. El�g zavar lehet az an�lk�l is, amikor a sz�ps�g est�r�l hajnalra megrohan egy ilyen gyereket. Sokat gondolkoztam ezen. Mi, f�rfiak, mut�l� hangon k�nl�d� kamaszkorunk ut�n, el sem k�pzelhetj�k. Egy esetlen, citromot szopogat�, v�zna l�b� k�ly�k egyszer csak tele van mindazzal, ami�rt okos emberek megbolondultak, s gy�v�k embert �lnek. Feld�lja, �sszevissza gy�rja �t a sz�ps�g, mint egy geol�giai szerencs�tlens�g. K�s�bb, mikor anya lesz, csak egy gyermeket t�pl�l tejjel. Ilyenkor minden �j, mag�nak is ismeretlen testr�sze egy-egy mell, tele nyugtalankod� �s nyugtalan�t� itallal.

B�LA. Piszokr�t�sz, te vagy k�lt� vagy, vagy diszn�...

ANNA f�lmegy a kiugr�ba. Titkos �nyenc. A serd�l�k az esetei.

IMRE. M�r amennyire az esetei lehetnek egy csal�dap�nak. Ami m�g szabad, alakul, keletkezik, a legbefogottabb f�rfit is megind�tja. A k�lt� el�tt is becsesebb egy darab tiszta papiros, mint egy idegen verssel telefirk�lt.

B�LA. Ty�, te m�g ilyen kezd� vagy, bar�tom? Azt hiszed, van olyan beragadt szem�, macsk�nyi le�nygyerek, akire te tiszta pap�rk�nt verselgethetsz? A n� mindig a maga vers�vel van tele, fiam. �n megel�gszem, ha azt f�lmondja, s r�v�ghatom a k�denci�t.

MARGIT. Maga? Csak maga ne b�lcselkedj�k a n�kr�l, v�n k�nr�mel�... Szeg�ny Sat�m, sz�p t�rsas�gba ker�lt�l.

SATA. Mit b�nom �n, amikor olyan j� itthoni szag van. Ez a hazai por, olajfest�k, almaszag kever�k csak itt van meg, a k�t szomsz�dv�r k�zt, Imre b�csi�kn�l �s n�lunk. Alig v�rom, hogy egy takarod� szek�rbe j�l beleszagoljak; akkor veszem csak eg�szen �szre, hogy haza�rtem. A h�rom n� a kiugr�ban helyezkedik el.

ANNA az ur�hoz. Ide szabad mag�nak is �lni. N�zze, a s�tem�nye.

SATA. M�g mindig �gy szereti Imre b�csi ezt a s�tem�nyt?

IMRE f�lmegy k�z�b�k. Nem felejtetted el Luzernben?

B�LA a szoba k�zep�n �ll� karossz�kbe veti mag�t. Ez a karossz�k az egyetlen bar�ts�gos b�tor a szob�dban, Imre. Kicsit alacsony, az ember megijed, amikor beleveti mag�t, hogy mell� �lt, de azt�n m�giscsak f�nntartja, s mindenfel�l j�l k�r�lfogja, mint egy k�rpitb�l k�sz�lt �l�f�rd�. Az eg�sz moderns�gben semmi sem tetszik �gy nekem, mint ezek a ferde h�t� karossz�kek. Aki kital�lta, felismerte, hogy az emberek szeretnek m�lyre s�ppedni s m�gis f�nnmaradni. A n�k �s a sz�kek k�zt k�l�nben is van valami hasonl�s�g.

MARGIT. Akkor csak �lj�n �t kem�nyebb sz�kre.

B�LA. A fogorvosiba, ugye?... Mondd, Imre, mi a fen�nek tartod te ezt az ingyenrendel�st, k�pvisel� akarsz lenni?

IMRE. M�rt �ppen k�pvisel�?

B�LA. Mondj�k, hogy egy somogyi orvos h�rom �ven �t rendelt ingyen a szeg�nys�gnek. De az befektet�snek tekintette a nagylelk�s�get, s k�nyvet vezetett r�la. A h�romszoros�t szedte f�l k�pvisel�i j�vedelemben.

IMRE. Nem, nem leszek k�pvisel�.

B�LA. Pedig a f�b�r�, amikor lenn volt, faggatott, nincsenek-e politikai sz�m�t�said. Azt k�rdezte: mondja, Bakos �r, rendes, re�lis ember ez a Nagy doktor vagy fantaszta? Tudniillik, ha re�lis ember vagy, akkor a s�p�rt okoskodsz, ha fantaszta vagy: ki kell t�rni a nyakad.

ANNA hirtelen ijedelemmel. �szrevettem, hogy a f�b�r� ellens�g�nk. Imre mag�ra harag�tja a k�l�nck�d�seivel.

IMRE fokr�l fokra belemelegedve, a szokottn�l b�besz�d�bben. Valahogy csak kell v�dekezn�nk a szerencs�nk ellen. Maholnap eg�sz oligarch�kk� n�j�k ki magunkat itt, vid�kiek. A zsell�rek r�p�n �lnek, a gazd�k t�nkremennek, a k�rorvosr�l azonban gondoskodik a megye �s a hal�l. Elsej�n tulajdonk�ppen sz�tosztjuk az ad�t magunk k�zt. Te behajtod a k�zs�g nev�ben, �n megfelezem a k�zs�g �rdek�ben. Hisz magad mes�lted, hogy az egyik f�isp�n k�rlev�lben �vta a jegyz�ket a szem�rmetlen f�ldv�s�rl�st�l. M�r a f�isp�n is. Ha h�sz �vet tart ez az �llapot: az orsz�gban nem lesznek tisztvisel�k �s f�ldbirtokosok, csak tisztvisel� f�ldbirtokosok, mint a h�b�rvil�gban. A minisztereln�k �s miniszterei �gy osztj�k a f�ldet maguk �s szolg�ik k�zt, mint hajdan a h�t etelk�zi. Csoda, ha egy-k�t gyeng�bb alak megtorpan ekkora szerencse el�tt, s fantaszta lesz? Ingyen rendel a szeg�nyeknek.

B�LA. Hiszen, ha a k�zs�gbeli hektik�sokat fekteti ki a napra! Vagy, mit tudom �n, olajat �ntet a f�j�s f�l�kbe, vagy kisz�vat paradicsommal egy-k�t kel�st! De te az ingyenrendel�seiddel egy eg�sz j�r�sban terjeszted a betegs�get. A csel�dem anyj�nak f�jt a v�lla; ha hazak�ld�d, hogy tegyen s�t r�, r�g mos, sik�l, sulykol, pofoz. Te k�nt fecskendezt�l bele, s az�ta azt hiszi, olyan, mint a sz�l�: id�nk�nt k�nezni kell.

SATA. Apu, te komolyan mondod ezt?

IMRE. Komolyabban, mint amilyen komolyan abb�l a karossz�kb�l hallatszik. Egy deka lelkiismeret a mi helyzet�nkben m�zsa �rul�s.

ANNA. �n nem b�nom, ha B�l��k el�tt ilyeneket mondasz, �k j� bar�taink, de megszokod, s olyan el�tt is kit�rsz, aki sz�thurcolja. Mindenkinek van jel�ltje minden �ll�sra. A falunkban k�t orvos nyomorog.

IMRE. H�t azt�n. Ha kidobnak, m�g mindig f�ldbirtokos urak maradunk. Mi m�r lesz�vtuk a magunk�t. A keser� hangra mindenki elhallgat. Imre f�l-al� j�r, kiss� patetikus.

ANNA. Ma panasznapot tartunk, �gy l�tom. Ahogy itt n�gyesben �l�nk, ak�r bridzsezhetn�nk is. Sat�hoz. Tudsz?

SATA. Hogyne, ez az igazi eszperant�.

MARGIT. De nek�nk haza kellene n�zn�nk. M�g nem is volt�l otthon.

ANNA. Nem, sz� sincs r�la. Hozom a k�rty�t. A szekr�nyhez megy, az �veg m�g�l k�t pakli k�rty�t emel le.

B�LA mag�ban z�gol�dik. Minden becs�letes ember tarokkot j�tszik. A tarokk meg a bridzs k�t vil�gn�zet. Aki tarokkozik, �rnak sz�letett, aki bridzsezik, kupecnek. Volt itt egy malomellen�r, az asszonyok �juldoztak milyen bridzsm�v�sz; tarokkban elfogta a partnere huszonegy�t.

SATA. Az nagy b�n?

B�LA. Mit mondjak? Mint elszeretni a bar�tod l�ny�t.

MARGIT kin�z az ablakon. Anna, alighanem vend�geid j�nnek. A n�egylet; �j sz�sz�ktakar� jav�ra kell tort�t s�tn�nk.

ANNA. El�b�k megyek, nehogy ide t�rjenek be. Az kell, hogy a tisztelend�n� el�tt l�zadozz�k Imre. Nem j�ssz?

MARGIT. J�, legal�bb az �n tort�mat is elint�zz�k.

A k�t asszony a vend�gl�t� ajtaj�n kimegy.

B�LA �js�got tereget maga el�, Sata �s Imre �rv�n maradnak a kiosztott bridzsk�rtya mellett. Mit gondolsz, Imre, ez a G�mb�s betart ebb�l valamit?

IMRE. Amennyit te a dalegyleti besz�db�l.

B�LA. Ne m�k�zz. � komoly k�z�leti f�rfi. Hogy �n meg�g�rtem az �tk�vez�st? Azt minden �pesz� ember tudja, hogy az utakat nem �n t�ltetem �s nem �n k�veztetem. A Harapdel v�lgyre azonban mindenki haragszik, mert ott, ha megcs�rd�l a l�cs, csakugyan elharapod a nyelved. Annak �r�m�re, hogy a dalegylet �tven�ves, m�rt ne b�tor�tsam �n �ket azzal az �jabb �tven �vvel, amikor a Harapdel f�l lesz m�r t�ltve... Mit tudom �n, viadukt visz rajta �t. Csak felt�ltik egyszer, s akkor: l�m, a v�n Bakos megj�solta a dalegyletben. Jobb, ha b�znak, mint ha nem b�znak. A hangulat is szebb, a f�k is jobban fog. Ugyan�gy van a p�tad�val. Elengedhetem �n? De a polg�r azzal ment haza: a f�jegyz� m�r elengedn�.

IMRE. No, h�t a G�mb�s is �gy okoskodik.

B�LA. Csak neki nem szabad. � f�nn van, r�la tudjuk, hogy betarthatja.

IMRE. �pp�gy, mint te. A te utadhoz � kellene, az � �tj�hoz meg te. S mi mind, � is, mi is dalegyleti emberek vagyunk. Borral t�lt�nk, hanggal k�vez�nk.

SATA f�l�ll, s kin�z a kiugr� ablak�n.

IMRE. Unalmas, ugye?

SATA. Nem, dehogy... Ink�bb szeretem hallgatni. Csak a gyerekeket figyeltem.

B�LA f�lveti fej�t az �js�gb�l. Te, Imre, h�t csakugyan olyan ronda vadkanok vagyunk mi? �n sokszor a b�b�m mosd�viz�t tudom magamon az �rtatlans�gt�l.

IMRE. K�zben Luzernben nevelteted a l�nyod.

SATA. Az is b�n? Ez m�r engem is �rdekel.

IMRE. B�n? Nem �l �s nem lop �rte. �ppen csak beilleszkedik a t�rsadalmi rendbe.

B�LA. De ha az anyja a m�velts�gnek akarja �ldozni �t. V�lts�gul �rtem, ahogy r�gen a par�zna, fal�-lop� urak l�ny�t ap�c�nak.

IMRE. Ki sz�z napsz�m az �tik�lts�g, vissza sz�z. Azon, amit egy �vben ott elk�lt, fel lehetne t�lteni a Harapdel harmad�t. H�rom�vi k�lts�gen az eg�szet. Persze, esz�nkbe sem jut ilyesmi.

B�LA. �ldass�k �rte az esz�nk. Mi lenne, ha egy f�jegyz� D�don azon kezdene gondolkozni, hogy � mi�rt nem cs�sz Tiszadad�n? A rend az istent�l van, az ember� a helye meg egy kis f�szkel�d�s. Ha �n vadkan vagyok, aki megt�rom a f�ldet, s letiprom a vet�st, gyertek �s l�jetek agyon. De addig olyan �llat akarok lenni, amilyennek sz�lettem. M�sodik kapu �gysincs a hal�lon k�v�l, amin egy b�ba m�g egyszer �th�zhat. Sat�ra n�z. Bocs�nat, te is itt vagy.

IMRE. Az a legrosszabb, hogy majdnem igazad van. Majdnem, de ez a majdnem feneketlen, mint a cinizmusod. Cs�nd.

B�LA az �js�got pr�b�lja olvasni, de el�lmosodik; �s�t. Sose gy�t�rd a fejedet, Piszokr�t�sz. Ink�bb l�bujjhegyen sz�kdelj, vagy a szemeddel hunyorogj, ha valamidet gy�treni kell.

IMRE f�lig mag�nak, f�lig Sat�nak. Az ember �gy �rzi mag�t, mint Szud�nban az angolok. Feh�r ruh�t �s tr�pusi sisakot hord, f�gg��gyban pihen, rendes konyh�ja van; a f�ld term�szetes gazd�i pedig csaknem �llatok.

B�LA. Hajjaj, bizony. Elb�lint.

SATA. Ap�nak olyan a politika, mint nekem a hegyi leveg�; el�lmosodik t�le... Lesz�kik a kiugr�r�l, s sz�tn�z a szob�ban. Ez a szekr�ny �sszel m�g nem volt itt.

IMRE. Igen, tart a b�torok inv�zi�ja. Egy ny�ri h�zat �p�tettem magamnak a kertben, a m�hes mellett, majd megmutatom. Annyi k�nyvem volt m�r, hogy k�t sorban sem f�rt el; a legt�bbet oda telep�tettem. A szabad falra Anna betolta a maga szekr�ny�t. Az �r�asztalra mutat. Lassan csak ez a sarok lesz itt az eny�m. Err�l, a f�ny �tj�n, a kerti lombok j�ttek be. Megr�gja a sz�nyeget. Ez a poszt� m�r a szekr�nyig nyomult, azonk�v�l �tmeneti vend�geim is vannak, mint ez a vend�gl�t�b�l �thurcolt karossz�k. Folyton t�bben lesznek, mint a janics�rok Bud�ban. Nemsok�ra eg�szen kiszor�tanak a ny�ri h�zba. Nevet. No, nem akarok jelk�pet l�tni benne.

SATA. Hogy is? Anna n�ni... azaz Anna nem akarja kiszor�tani Imre b�csit. Bizony�ra az�rt hurcolkodik be, hogy k�zelebb legyenek egym�shoz.

IMRE kiss� g�nyosan. Igen, este itt alszik el az �r�asztal mellett, egy p�rn�n, am�g dolgozom. A h�rfa kics�szik a kez�b�l, s f�rt�s feje a t�rdemre hanyatlik.

SATA. Hi�ba g�nyol�dik, Imre b�csi. Egy idegen azt hihetn�, nincs is �gy. Mi tudjuk, hogy �gy van, csak p�rna �s h�rfa n�lk�l. Ami�ta az eszem tudom: Imre b�csi�k voltak a mintah�zasok. M�ty�s a j� kir�ly, Imre b�csi a j� f�rj; ezt m�g az elemiben tanultam. Mikor anyu velem az egyszeregyet �ratta, apu m�r Imre b�csit kapta fel h�zifeladatul...

IMRE. Philemon �s Baucis. A d�di Philemon. Nemsok�ra mi is f�k lesz�nk... eg�sz belef�sulunk a boldogs�gba.

SATA. Kapna Ann�t�l ez�rt a sz�j�t�k�rt... A k�nyvespolcot n�zegeti. A k�nyv�t keresem Imre b�csinak. Azt is a ny�ri h�zban tartja?

IMRE. Mif�le k�nyvemet?

SATA. Az "Egy k�rorvos napl�j�"-t. Amit D�dr�l �rt.

IMRE mogorv�bban, mint el�bb, de a mogorvas�g m�g�tt izgalommal. Ap�d �rta meg Luzernbe? Viccel�d�tt, mi?

SATA. Apa? �pp � �rt nekem; nagy sz�, ha al��rta anya leveleit. Egyszer �gy �rta: Bakos B�la. J�, hogy al� nem kanyar�totta: k�zs�gi jegyz�... Egy pesti bar�tn�m figyelmeztetett r�, a Ba�r-Madasb�l m�g, akivel Luzernb�l is levelez�sben maradtam.

IMRE. Ilyen unalmas bar�tn�id vannak?

SATA. Egy zsid� l�ny, kicsit k�v�r �s nagyon okos. Sokat olvas, hogy a szellemess�ge nagyobb maradjon, mint a mellb�s�ge. � �rta: a falutokb�l meg nevezetes hely lett; az ottani k�rorvos k�nyvet �r r�la. A t�rsas�gban sokat t�rgyalj�k, nagyon izgalmas szociogr�fiai munka legyen...

IMRE. �gy �rta: legyen?

SATA. Megjegyeztem, mert nem �rtettem a szociogr�fi�t.

IMRE. S most m�r tudod?

SATA. Megn�ztem a lexikonban. Tudom�nyos t�rsadalomle�r�s.

IMRE. M�g a lexikont is megn�zted?... Sajnos, bar�tn�d t�vedett, nem tudom�nyos �s nem t�rsadalomle�r�s.

SATA. A szociogr�fia?

IMRE. Nem... az a k�nyv. Eg�sz ig�nytelen. Egy k�nyvet h�z ki az �r�asztalfi�kb�l.

SATA gy�ng�den ut�nany�l. Ez az?

IMRE nem engedi el. Itt tartom a fi�kban, z�r alatt, mint amikor m�g k�zirat volt. Aff�le kulcsos napl�, amilyenbe az int�zeti l�nyok jegyzik a titkukat.

SATA. Csakugyan titokban �rta? Ann�nak sem mutatta meg?

IMRE. Nem... �pp az�rt kezdtem el �rni, mert vele sem tudtam mindent megbesz�lni. Volt itt egy-k�t eset a praxisomban meg a faluban, amir�l m�sk�pp gondolkoztam, mint �... S ahogy az ilyen esetek szaporodtak, k�v�nkozott, hogy tov�bb morfond�rozzak rajt.

SATA. Ilyesmik, mint el�bb az ingyenrendel�s meg az �tk�vez�s?

IMRE. Igen, �s m�smilyenek...

SATA. Hogy csin�lta, Imre b�csi? Bez�rta �s a t�rc�j�ba dugta a kulcsot? Nem f�lt, hogy Anna f�lfesz�ti... �n nem b�rtam volna ki.

IMRE. Tulajdonk�pp nem is z�rtam el. Csak k�pletesen mondtam az el�bb, hogy "z�r alatt". Cirill bet�kkel �rtam az eg�szet, s egy sz�t�r meg egy nyelvk�nyv k�z� csaptam; Anna azt hitte, oroszul tanulok.

SATA. Jaj de ravasz! Nem is gondoltam, hogy Imre b�csi ilyen rafin�lt tud lenni.

IMRE. Nem volt eg�sz becs�letes dolog. De az �let kezdte a csal�st, �n csak folytattam.

SATA. S hogy ker�lt nyomd�ba?

IMRE Egy �js�g�r� nyaralt itt a b�r��kn�l. Egyik este k�s�ig dum�ltunk, tudod, hogy van az ilyen falusi, ha egyszer hallgat�ja akad. Felf�tt fejjel elh�vtam magamhoz, s hajnalig olvastam neki... G�nyosan nevet. � azt�n f�lfedezett.

SATA elh�zza a k�nyvet s lapozza. S minden benne van, az eg�sz napl�?

IMRE. Csak ami k�z�rdek�.

SATA. S a t�bbi?

IMRE. El�gettem.

SATA. Nem jobb lett volna azt is kiadni? Engem jobban b�nt, ha valamit f�lig mondok meg, mint ha eg�szen elhallgatom.

IMRE. Az emberben mindig visszamarad valami. Ami visszamarad, az viszi el�re.

SATA. S most milyen bet�vel folytatja? H�berrel?

IMRE. Most csak olyan agybeli bet�kkel.

SATA. Nem �rja tov�bb?

IMRE. Valljam meg magamnak, azt�n dobjam ki mindenki el�? Ez kom�di�z�s volna. Egy �r�nak term�szetes, csakhogy �n nem vagyok �r�. Ha csak egyetlen ember van, aki beleveti mag�t abba a fotelbe, amelyikn�l most te �llsz, �s egyszer-k�tszer t�relmesen meghallgat, ez a k�nyv sosem sz�letik meg. Tal�n egy �sszetekeredett, r�m-r�mpislant� kutya is el�g lett volna a k�lyha el�tt.

SATA. Hogy mondhat ilyet? Anna biztosan...

IMRE indulatosan. Mondtam m�r, hogy �pp � nem. Indulaton �rve mag�t. Anna a legderekabb asszony; s �n boldog is vagyok mellette. Magad mondtad az el�bb, hogy M�ty�s kir�ly �s �n... De egy f�rfi m�giscsak olyan, mit a tenger. A haj�snak el�g, ha a felsz�ne sima, de az�rt a m�lyben is t�rt�nik valami. Mit akarsz, hogy �n a m�lys�g minden polipj�t, c�p�j�t, f�r�szhal�t kivessem szeg�ny asszony el�! Az ember azzal, akinek vagy aki�rt felel�s, sosem lehet bizalmas. Te sem mondan�l el mindent any�dnak, egy bar�tn�nak ink�bb. Vannak dolgok, amikkel �zl�stelen dolog egy feles�get trakt�lni. Gondold el; � kif�s�li a l�nyaim haj�t, havonta megsz�molja a kamr�ban az ubork�s �s bef�ttes �vegeket, fiatal asszony l�t�re helyettem kaszn�rkodik csizm�ban a puszt�n, s �n viszonz�sul t�rjam f�l neki, ahogy az �rzelmess�g �s szadizmus k�v�nj�k, a lelkemet. Sz�val, mutassam meg a k�telyeimet, rossz lelkiismeretem, lappang� gy�l�ls�gem az � csal�d�zeme alatt. Ami v�gleges, azt �gyis meg kell �rtenie egyszer. De ami csak folyik, gomolyog, sistereg, mit �rtessem meg vele? Mit �rthet meg egy�ltal�n? Legf�llebb a vesz�lyt. Vagy �n f�ggesztem fel a szabad v�leked�st, vagy a f�b�r� f�ggeszt f�l engem. Ahogy az el�bb hallottad.

SATA. Ezt, �gy hiszem, �rtem... De, Imre b�csi, akkor m�giscsak rosszul j�rt a k�nyv�vel.

IMRE. Rosszul?

SATA. A napl�t abbahagyta miatta. S ami b�ntotta, tov�bb b�ntja.

IMRE. Tov�bb... De csak b�ntson. �gy a becs�letes. Amit az ember le�r, att�l megszabadul... nem kell v�ltoztatni rajta, hisz le�rta. Ez becstelens�g.

SATA. S ha nem �rhatja le?

IMRE. Akkor nincs biztos�t� szelep, s el�bb-ut�bb... Megtorpan, csendesen. No, add csak ide azt a k�nyvet.

SATA mell�re szor�tja a k�nyvet. Szeretn�m elolvasni. Ha nem adja ide, Imre b�csi, meghozatom.

IMRE. Unalmas.

SATA hallja, hogy j�nnek az asszonyok. B�zza r�m. H�tha kedvet kapok meghallgatni a folytat�s�t. Hisz Imre b�csi mondta, hogy csak egy h�s�ges kutya kellett volna, aki meghallgatja... Margit �s Anna a vend�gl�t�b�l, nevetve.

MARGIT. Puncsos tort�t kell k�sz�ten�nk, fiam; ennyi kegyess�g egy kis rum n�lk�l elviselhetetlen.

ANNA. A n�egyleti kisasszonyok fognak f�lszolg�lni, hossz� hajjal �s nedves teny�rrel.

MARGIT. Ha azt a sz�t hallom: n�egylet, hal- �s gyertyaszagot �rzek. Elhajtja az ura orra el�l az �js�got. H�t kend mit tanulm�nyoz a szemh�ja m�g�tt?

B�LA f�lriad. M�r megint maga. Sz�tn�z, s f�lt�p�szkodik a karossz�kb�l. Mindennek ez a b�lcs� az oka. Megn�zi az �r�j�t. Ty�, nekem meg mennem kellene.

MARGIT. Mennie... most?

B�LA. N�vnap, L�szl�. Az ember nem t�rhet ki. A f�jegyz�vel v�gigitatn�k az eg�sz kalend�riumot. Jobban megunom a n�vad� szenteket, mint egy r�di�bemond�. Eleget szab�dtam most is, hogy nekem ma j�n meg a l�nyom; nem volt kib�v�... Pedig a nyilall� derekam is lenmagliszt ut�n s�r.

MARGIT. Az �j tan�t�n�hoz megy, ugye?

B�LA. T�ved, fiam, az ur�hoz...

MARGIT. Ismerem a h�z�dzkod�s�t. Ahol � ennyire kelletlen, ott valami nagyon kell neki.

SATA. Egy nap halad�kot k�r�nk, anya.

MARGIT. Mire?

SATA. A had�zenetre. Az apj�hoz. Elt�nni, Bakos �r.

B�LA vonakodva kimegy. Olyan rajta a f�lt�kenys�g, mint az epilepszia. Ha r�g nem volt rohama, egyszer csak �sszeesik. No, szervusztok. Kezit cs�kolom, asszonyka. Kimegy.

MARGIT. Ma dicsekedtem a viselet�vel... Gyer�nk, Sata, mi is.

ANNA. De hisz bridzsezni akartunk. Ki van osztva a k�rtya? �t�leli Margitot. Gyere, �reg, gondolj arra, hogy megj�tt a l�nyod. F�lh�zza a beny�l� asztal�hoz.

MARGIT odah�zza a Sata kez�t. �n arra gondolok, csak az idegeim...

ANNA megn�zi Sata kez�ben a k�nyvet. Az Imre k�nyve? �rdekel az ilyesmi?...

SATA. Igen, hallottam r�la.

ANNA. Sv�jcban? Tal�n valami forradalm�rt�l?... Imr�hez, aki az �r�asztaln�l �ll m�g. M�rt nem j�n, kedves? Megengedem, hogy a Sata partnere legyen.

IMRE kiss� keser�n. Csakugyan?... Akkor bridzsezz�nk h�t. Sat�hoz. A bridzs n�lunk olyan, mint a h�. Betemet mindent: haragot, f�lt�kenys�get, honfib�t, lelkiismeretfurdal�st, gyomorr�kot. S nagy el�nye, hogy ny�ron is esik, a vil�gos est�ken... Ki kezd?

ANNA. Mindig aki k�rdi.

IMRE. Igaz... Teh�t: egy k�r.

MARGIT. Passz.

SATA. H�rom k�r.

ANNA. Kontra.

IMRE. Kontra!... Sz�val, maga megkontr�zza. J�...

EGY GYEREKHANG KINTR�L. Anyuka, bej�het�nk m�r?

ANNA. Maradjatok, sz�vem, bridzsez�nk.


F�gg�ny

 

M�SODIK FELVON�S

Sz�n : Nagy Imre kerti h�za. Az eg�sz h�z egyetlen nagyobb szoba. A sek�ly sz�nen baloldalt el�l kicsiny ajt�, ez a bej�r�. A h�ts� fal k�z�ps�, �vegezett r�sze szint�n sz�ttolhat�, s a fal tokj�ban elt�nve sz�les r�st nyit a kertre. A j�t�k kezdet�n azonban be van t�ve, s a m�ter magas fat�bl�s l�bazat miatt hatalmas ablaknak l�tszik. A l�bazat fels� hat�r�t jelz� vonal nem �ll meg az �vegajt� k�t sz�l�n, hanem az eg�sz szob�t k�r�lfutja. A legt�bb helyen a mennyezetig �r� k�nyvespolcok fels� nyitott s als� z�rt r�sz�t v�lasztja el: a jobb oldali falon el�l egy fal�ca fels� t�ml�j�t a f�l�tte lev� k�nyv�llv�nyt�l. A szoba b�tora a k�nyv�llv�nyon k�v�l egyetlen karossz�k s kisasztal. A kisasztalon s a sz�k k�r�l k�nyvek hevernek. A szob�ban p�colt fa barna sz�n�n k�v�l nincsen m�s sz�n. Barna a sz�k, az asztal, az �vegfal far�sze; egyed�l a durva v�szonf�gg�ny s a s�rolt fapadl� feh�r. A j�t�k valamivel k�s�bb kezd�dik, mint az el�z�, java d�lut�nban indul� felvon�s. A bevont f�gg�ny�k f�l�tt a fels� t�bl�kon k�k �g �s di�lomb n�z be a kiss� hom�lyos szob�ba. A sz�n els� pillant�sra �resnek l�tszik; Imre a jobb oldali fal�c�n �l, t�tlen�l, elgondolkozva. A kisajt�n �vatosan kopognak; egyszer, azut�n m�g egyszer.


IMRE.
Igen... Beteghez?

SATA bedugja a fej�t. Nem zavarok?

IMRE. Te vagy az?... Azt hittem, az �reg Sulyokin� hivat; harmadnapja haldoklik...

SATA. A vasal�asszonyunk?

IMRE. Nem hallottad m�g?... A sz�ve. Hal�lf�lelmei vannak, s folyton hozz�m szalajt... �gy �rzi, egy mad�r a sz�ve, s valaki az �kl�ben szorongatja.

SATA. Szeg�ny Treszka, borzaszt� lehet meghalni... Szinte sz�gyellem, hogy �n nem haldoklom.

IMRE. Mi�rt?

SATA. H�t hogy bej�ttem ide. Imre b�csit csak a haldokl�nak szabad h�borgatni.

IMRE. N�ha az �l�knek is.

SATA. De m�r olyan k�v�ncsi voltam a kerti h�zra. Anna biztatott: kopogtass be b�tran, az uram �r�lni fog.

IMRE. Ezt mondta?

SATA. Mi�rt? Nem igaz? K�r�ln�z. M�smilyennek k�pzeltem. Kerti h�z; az ember feh�r ablakot v�r; az ablakon csipk�t.

IMRE. A fonott n�d�llv�nyon vir�got... s egy kalitban hint�z� kan�rit. Itt csak k�nyv van, p�colt fa, v�nember.

SATA. Imre b�csi tr�f�l... Visszahoztam a k�nyv�t.

IMRE. Tedd csak le... Sz�val, nem tetszik az od�m? Nekem sem tetszett volna h�sz �vvel ezel�tt. A fiatalember terjeszkedik, h�d�t. �nmag�val itatn� �t a vil�got - min�l nagyobb vil�got. A k�zvetlen k�rnyezete? Nem is heder�t r�. Csak �nti, pazarolja, �rasztja, ami benne van. Folyton a vil�gv�g�vel �lelkezik. Ki kell kapnunk, defenz�v�ba kell szorulnunk, hogy ilyenf�le fedez�ket k�v�njunk magunknak. A nagyvil�g - l�tjuk - nyomtalan felsz�v benn�nket, s legal�bb egy picurka vil�got k�v�nunk, amiben nem s�rt benn�nket semmi sem. Ha mindj�rt akkora is csak, mint egy di� belseje.

SATA. De ez a di� kopors�nak is elmegy.

IMRE. Ne b�ntsd a kopors�t, megb�zhat� b�tor. R�nk szabj�k, s h� hozz�nk. Vannak �regek, akik a kopors�jukban alusznak az �gyuk helyett.

SATA. De Imre b�csi nem �reg... Elolvastam a k�nyv�t.

IMRE. Ennyire unatkozol?... Ne, ne udvariaskodj; r�stelln�m. Vagy teniszezni tud valaki, vagy ilyenf�le k�nyveket olvasni. A te derekad... Egy pillanatig b�ntott is, hogy odaadtam. Aki �lvezetre termett, �lvezzen. Micsoda sunyi ir�gys�g fert�zne meg t�ged lelkiismerettel? De azt�n kikacagtam magam. �pp a te k�nyved fert�z meg - csaknem gy�l�lettel szalad ki a sz�j�n - egy ilyen kis parip�t.

SATA. K�sz�n�m... A k�nyvet azonban elolvastam.

IMRE. J�, nem k�rdezlek ki.

SATA. Tess�k kik�rdezni.

IMRE. Sz�l�tsam fel Bakos Sata kisasszonyt, s k�rjem sz�mon, mit jegyzett meg az elmondottakb�l? Vagy udvariasabban: mi tetszett legjobban neki?

SATA. �ltal�ban tetszett.

IMRE. �ltal�nos v�lasz.

SATA. Azt hiszi, Imre b�csi, nem olvastam el? Azonnal bebizony�tom, hogy mindenre eml�kszem. Eml�kszem a r�kos �reg b�resre, aki hal�la el�tt n�gy nappal esett �ssze csalam�d�s vill�val a kez�ben. Eml�kszem a fiatal csontszuvas gazda kit�r�s�re a parasztlakodalmon. Eml�kszem a csend�r�rmester n�gy kis halottj�ra, akik v�rhenybeteg bar�tn�jukat mentek l�togatni. Eml�kszem a v�zbeteg kisl�ny k�ny�rg�s�re meg a dobbaesett arat� vis�t�s�ra. A gyerektelen t�d�bajosra, aki hal�la el�tti este is az ur�val akart... Erre tal�n nem is szabadna eml�keznem. De borzaszt�an meghatott. Ugye, a fiatal S�r�n� volt?

IMRE. Az.

SATA. A f�rfinak volt m�r valakije... Szeg�ny ember, annak is elege lehetett. Valamikor szerethette az asszonyt...

IMRE. A v�ltoz�s tette t�nkre �ket. A j� �vekben f�lny�lt a szem�k, ad�ss�gon nagy h�zat �p�tettek. A b�za harmad�ra esett, s a h�zat m�g befejezni sem tudt�k. Ma is vakolatlan: az asszonyt meg�lt�k a f�tetlen, nedves falak, a f�rfit elz�llesztette a nyomor�s�g... Megtorpan. Sz�val, erre is eml�kszel. No, be�rem.

SATA. De �n m�sra is eml�kszem. Mindenre. Az �reg duhaj nagygazd�ra, aki eltitkolta csal�dja el�tt a diagn�zist, s krizant�mumokat �ltetett hal�la el�tt a kertben. Eml�kszem a golyv�s sorra s a szeg�nyh�z le�r�s�ra. Tudom, mi ment ki az arat�kos�rban t�z �vvel ezel�tt, s tudom, mi megy ki most, a v�ls�g �ta. Eml�kszem az elmebeteg fi�ra is, akir�l a Lip�tmez�n letettek, s idehaza a javas meggy�gy�totta. Ezt meg is akartam k�rdezni; Imre b�csi szerint ki gy�gy�totta meg: a javas vagy az �desanyja?

IMRE. Hogyan tudjam �n azt?... A f�zet, amelyben a javasok �s az �desany�k hisznek, az orvosok nem.

SATA. Na, ett�l nem lettem b�lcsebb. De nem sokallja, Imre b�csi, hogy borzaszt�, mennyi idegbetegs�g van ma m�r falun is? Az Imre b�csi k�nyv�b�l l�tom. A cip�szn� p�ld�ul, aki giliszt�t �rzett a tork�n. �n azt hittem, a n�p eg�szs�ges n�lunk. Megedzi a nap meg a munka.

IMRE. S benne van az �ser�... F�l-al� j�r. Mindez l�nyegtelen.

SATA. Mi a l�nyegtelen?

IMRE. Ezek a mes�k a hiszt�rikus cip�szn�r�l, a dobba esett arat�r�l, a f�rj�t szerelemre fog� t�d�betegr�l... Aki fel�letesen bel�lapoz, persze, ezt szemezi ki.

SATA. S aki m�lyen lapoz?

IMRE. Tudod mit, hagyjuk ezt. Egy k�zigazgat�si hivatalnok l�nya, aki Luzernben kapja meg az utols� csiszol�st! Nem is volna j�. M�rt sz�d�lj te ezen az el�ziumi szigeten, amikor ragyoghatsz is. Sz�th�zza a f�gg�nyt. N�zd ezt az �sz� paradicsomot a por f�l�tt. Az emberek k�tf�l�k, le�nyk�m: feh�rek �s feket�k. A feh�rek, mint az istenek, a hegyekb�l erednek; a feket�k a f�ldb�l t�madtak. A feh�rek pr�mes s�trakban laknak, a feket�k a lovak hasa alatt a sivatagban!

SATA. Ki tan�tja ezt?

IMRE. A mongol atya tan�tja l�nyk�j�nak. S a te ap�d �s nemzets�ged neked. Cs�nd; Sata visszafordul az ablakb�l.

SATA. Imre b�csi azt hiszi, hogy egy fiatal l�ny sz�ks�gszer�en buta.

IMRE. Buta?

SATA. Hogy bizonyos dolgok meg�rt�s�hez bizonyos sz�m� �vek kellenek.

IMRE. Nem... ezt tulajdonk�ppen nem hiszem.

SATA. H�t hogy gondolja, Imre b�csi?

IMRE. Ha becs�letes akarok lenni... �pp a n�kn�l... L�ttad a kisebbik l�nyom? Nagy l�lek; gyermek, de valahogy nagy. Az id�sebbik sosem lesz az. A serd�l�s ut�n m�g ink�bb �gy van. A n�i l�lek az �n szememben valami olyan, mint egy ed�ny. Vagy keszty�, mondjuk. Megvan a kapacit�sa. Vagy belef�r, amit bele akarunk szor�tani, s akkor r�gt�n belef�r, vagy egy�ltal�n nem, sohasem... Hiszen eml�kszel, mit mondtam, mindj�rt els� este, a serd�l�kr�l.

SATA. Hogyne, az tetszett is. De nem �rtem, m�rt besz�l akkor Imre b�csi olyan len�z�n velem. Annyira meg van gy�z�dve, hogy �n... alacsony sz�m� keszty� vagyok?...

B�la �s �rp�d a kisajt�n.

B�LA egy pillanatra megh�kken, de r�gt�n tr�f�ra fogja. A l�nyomat rontod itt? Udvarolni szabad, az erk�lcspr�dik�l�st megtorlom... Hoztam egy fiatalembert. Az �j tan�t�nk �ccse. A sz�p s�gorn�je mellett r�lad �lmodozott.

�RP�D meghajol. Val�ban f�jlaltam volna, ha �gy kell visszautaznom D�dr�l, hogy a mestert meg sem ismerhettem. Bajt�rsi egyes�let�nk lapja, az "Egyetemi Harsona" k�l�n is megb�zott, hogy a mester v�lem�ny�t a helyzetr�l megk�rdezzem.

B�LA. Hallod ezt, mester? Te orsz�gg� teszed, ami r�k, foly�s, kel�s, piszok, bolond�ria van a k�zs�gben, s nagy ember leszel a b�r�nk�n. De r�d tromfolok; �n is kiadom az eml�kirataimat. Egy jegyz� �r�asztala s d�v�nya. Az �r�asztali r�szeket �gyban kell olvasni: hogy hanyatt ne ess�k az olvas�, a d�v�nyr�l sz�l�kat asztaln�l, hogy eg�szen el ne romoljon. Arr�l �rsz-e, kedves �cs�m, a "Trombit�"-ban?

�RP�D. Nagy �rdekl�d�ssel v�rjuk, kedves B�la b�ty�m... Imr�hez. A mester k�nyve megr�zta a magyar ifj�s�got.

B�LA. N�zd meg, Sata: egy megr�zott ifj�.

�RP�D. A falu probl�m�i eg�szen �j sz�nben �llnak el�tt�nk.

B�LA. Bakacsinban.

�RP�D. �rezz�k k�teless�g�nket.

B�LA. Megeszitek a lencs�t, amit ap�itok m�r megettek.

SATA. Apa nem tudja komolyan venni Imre b�csi dics�s�g�t.

�RP�D. Pedig az ifj�s�g �gy tekint r�, mint egyik pr�f�t�j�ra. M�g egyszer mondom: megr�zott benn�nket.

IMRE. A mai ifj�s�g szeret r�zk�dni, kedves Heimbach �r.

�RP�D. Hat�rv�ri. Hat�rv�ri �rp�d, csak a b�ty�m Heimbach.

IMRE. Id�r�l id�re megr�zatja mag�t. Ez valami hasonl� sport, mint a motorbicikli; az is sok kis r�zk�d�ssal j�r.

�RP�D. Hogy tetszik ezt �rteni?

IMRE. �gy, hogy egy f�rfinak egy megrend�l�s el�g egy �letre. A mai ifj�s�g azonban vas�rnap aut�buszt b�rel, s kimegy a vid�kre megrend�lni. Nyaral�helyeik nem is �d�l�-, hanem megrend�l�helyek. K�l�n �gyn�k�k hajtj�k fel s adj�k tov�bb, mint a l�versenytippet: Hall�! Zal�ban van egy k�zs�g, ahol feleannyi magyar �l, mint �tven �ve! Sokkal t�bb nemzethal�lt hozhat fel onnan, mint Barany�b�l!

�RP�D. Mi meg akarjuk ismerni a magyar val�s�got. A mester ebben volt egyik p�ldak�p�nk.

IMRE. Att�l f�lek, f�lre�rtettek, kedves tan�tv�nyaim.

�RP�D. De m�gis: a k�p, amelyet a magyar falur�l festett.

IMRE. �n nem festettem semmif�le k�pet. �n a magam lelkiismereti �gy�t vittem a nyilv�noss�g el�. Azt hittem, a fiatalokra nem lehet k�z�mb�s. Itt van egy irigyl�sre m�lt� �s boldog ember, aki egyszer csak azt veszi �szre, hogy meg van m�rgezve. A szoci�lis v�gzet megm�rgezte a mag�n�let�t. Mi ez a m�reg? Hogy t�madja meg az embert? Mi�rt puszt�t �pp ma? Err�l akartam �rni. De az emberek �gy forgatt�k a k�nyvem, mint egy h�tborzongat� k�pesk�nyvet. A pornogr�fi�t p�tolja ez? Vagy az�rt arra is sz�ks�g van?

B�LA. Hoh�, az ifj�s�ggal goromb�skodhatsz - ezt az �rp�dot �n hoztam!

�RP�D. Meg�rdemelj�k mi a mester ostoroz�s�t.

IMRE. Ostor! Magukat ostorozz�k, maguk megrend�lnek, maguknak v�zi�ik vannak. No, nem akarom b�ntani. De m�giscsak k�l�n�s, hogy van kedv�k annyi horg�szfigyelemmel �lni az egyetem, f�v�ros, sajt� partjain ebben a megrend�lt, d�blingi hangulatban!

�RP�D. Szomor�, hogy a mesternek ilyen rossz v�lem�nye van r�lunk.

IMRE. Vannak dolgok, amelyeket egy f�rfi vagy nem tud, vagy ha egyszer �szrevesz, nem k�pes az lenni t�bb�, ami el�bb. Maguk azonban m�st sem tesznek, csak felismernek, an�lk�l, hogy �nmagukon v�ltoztatn�nak. Nem �rzik, milyen erk�lcstelen egy gondolat, amely csak a fejben vir�gozik.

B�LA. M�r megint az erk�lcs. Sata, t�vozz err�l a helyr�l, itt megrontanak.

SATA. De nem szeretem, ha f�lig rontanak meg. Elolvastam az Imre b�csi k�nyv�t, s �ppolyan buta vagyok, mint az ifj�s�g: fogalmam sincs, mit kellene tenni.

IMRE. Mondtam, hogy nem teniszbajnokn�k kez�be val�.

SATA. Sz�val, nem �rtem? Nincs meg a keszty�sz�mom hozz�?

IMRE. Azt te tudod... Egy gyerek is meg�rtheti, ha becs�letes.

�RP�D. Nagyon lek�telezne a mester...

SATA kedvesen. Nagyon lek�telezne a mester.

IMRE. Mi van itt magyar�zni val�? �n nem vagyok politikus. A foglalkoz�som is mutatja, hogy az �let jobban �rdekelt, mint a t�rsadalom. Az ember belesz�letik a term�szetbe, s eszik, mozog, szeret, a term�szet t�rv�nyei szerint. Az ember belesz�letik a t�rsadalomba, s meg�p�ti h�z�t, eteti k�lykeit, j�r-kel a m�szereivel a t�rsadalom szab�lyai szerint. Ilyen egyszer�en gondoltam �n ezt. Mert �n nem vagyok forradalm�r. Az igazs�gnak engem bottal kellett f�lvernie!

�RP�D. Mi az igazs�g?

IMRE. Az, hogy itt hamis j�t�k folyik. Becs�letes emberre elfogadhatatlanok a j�t�kfelt�telek. �nnekem magamnak t�l k�nnyen megy a boldogul�s. A feles�gem csal�dja kitett egy �ll�sba, s ott r�m z�dult, ami�rt k�zdeni akartam. A k�r�l�ttem �l�k pedig, mint valami s�rt�ba, homlokig cs�sztak a nyomorba. A t�rsadalom hamisan keverte a k�rty�t. Az eny�mbe rakott minden �szt; a t�bbi sansz n�lk�l indult. Olyan szerencs�tlen korban sz�lettem, mikor a t�rsadalom rendj�t nem fogadhatjuk el �gy, mint a term�szet�t.

B�LA. A t�rsadalom rendje sosem volt m�s. Gondolj a jobb�gyvil�gra.

IMRE. A t�rsadalom akkor, igenis, term�szet volt. Rendj�t isten �ll�totta, az oszt�lyok �gy �lltak egym�s f�l�tt s alatt, mint nemesebb �s sil�nyabb �llatfajok; s neh�z �letfelt�telek igazolt�k a jogfoszt�st �s a kiv�lts�got. Ma ebb�l semmi sincs meg. A rendr�l megtanultuk, hogy aff�le kartell csak, az emberek egyform�n k�z�ns�gesek �s ostob�k, s a szerepek egyform�n sz�rk�k �s jelent�ktelenek.

SATA. De mit lehet itt csin�lni? Mit csin�lhat Imre b�csi p�ld�ul?

�RP�D. Val�ban, mit, ha nem akar a v�r�s fert�be s�llyedni?

B�LA. �gy, �gy, �cs�m, a v�r�s fert�. Ott v�ge a gondolkod�snak.

IMRE. �n nem s�llyedek semmif�le fert�be. �rts�tek meg, nem vagyok politikus. �n egy�ltal�n nem vagyok meggy�z�dve, hogy amit ezek a t�rsadalomjav�t�k, negyed- �s f�lforradalm�rok kotyvasztanak, jobb lesz, mint ami most van. �n a magam r�sz�r�l akarom visszadobni a k�rty�t. A hamis k�rty�n nyert p�nzt akarom visszaadni.

�RP�D. Mint Tolsztoj. Igaz�n megr�zott, mester... A k�vetkez� k�nyv err�l fog sz�lni?

IMRE. A k�vetkez� k�nyv semmir�l sem fog sz�lni.

SATA. K�r.

�RP�D. Ugye, k�r? Gy�zz�k meg egy�tt a mestert.

IMRE. Tudja mit, ne gy�zzenek meg maguk engem... Megtorpan. Egy�ltal�n, mit szavaltattok itt, mint egy paprikajancsit... Itt �l k�t fiatal teremt�s, egy teniszbajnokn� �s egy... mi is?...

B�LA. Szerkeszt� �s b�lrendez�. � rendezi a lapossipk�s b�lat Pesten.

IMRE. Sz�val, b�lrendez� - s �n v�n, dohos dum�kkal untatom �ket... Sata, vidd ki a lugasba a b�lrendez� urat.

SATA. De nekem nincs kedvem a lugasba vinni a b�lrendez� urat.

IMRE. Velem ne feleselj.

B�LA. S velem se feleselj. Diakonissza akarsz lenni?

SATA. No, j�jj�n, b�lrendez� �r.

Imre �s B�la magukra maradnak.

IMRE. Szeg�ny b�ty�m hat �vet �lt Szib�ri�ban, s �gy belegabalyodott a magyar n�p eredet�be, hogy n�t�rsas�gban is folyton arr�l besz�l. A j�gp�ly�n azt bizonygatja a h�lgyeknek, hogy a korcsoly�t jakutul is korcsoly�nak h�vj�k. Az ilyesmi, �gy l�tszik, benne van a csal�dunkban. A r�geszm�ink t�lfecsegnek minket.

B�LA. R�g �lsz itt, k�z�tt�nk, Szib�ri�ban... K�l�nben j�, hogy itthagytak, van valami mondanival�m.

IMRE. R�stellem, hogy ezek el�tt a k�lyk�k el�tt �gy kiszavaltam magam.

B�LA. Sose f�ltsd �ket. Megr�zk�dnak: "be sz�p", s ugyanazzal a r�zk�d�ssal m�r le is r�zt�k magukr�l, ami�rt lelkesedtek. �pp ez a sz�p a fiatalok lelkesed�s�ben! K�l�nben �n is lelki probl�m�kban lubickolok most. Gondolhatod, nem a magam�ban.

IMRE. Azt hiszed, a fiatals�g okvetlen�l fel�letes? �n nem hiszem.

B�LA. Nem tudom, volt neked f�rjes asszonnyal dolgod? Van ennek egy nagyon ocsm�ny r�sze.

IMRE sz�rakozottan. F�rjes asszonnyal?

B�LA. A n� kiszolg�ltatja neked az ur�t. El�bb a lelki hib�it, azt�n, ahogy veled is testibb viszonyba ker�l: a testieket. Nem el�g, hogy becsapj�k: �gy kell �llnia el�tted szeg�nynek, mint a soroz�son; v�zna bord�i k�z� bedughatod az ujjad, megfoghatod a s�rv�t, hallod a horkol�s�t, s l�tod �t cs�dben a legfontosabb pillanatokban. Eleinte rendk�v�l undor�tott ez a dolog. Ma m�r mulattat. Ez az �let t�rv�nye. Aki nem csal, azt el�bb len�zik, azt�n megcsalj�k, el�rulj�k, darabokra t�pik. �gy kell neki: m�rt volt gyenge, vagy m�rt hagyta mag�t az erk�lccsel megp�nyv�ztatni. Mondom, megszoktam ezt. Enn�l a kis tan�t�n�n�l azonban val�s�gos m�nia ez. Egy eg�sz m�zeum az ura: a testi �s lelki pipogyas�g minden neme egy�tt van, sosem hittem, hogy egy f�rfi hull�j�t �gy lehet tapodni, l�kni, mocsk�tani. S k�zben nem jutunk tov�bb. Mintha maga ez a kiszolg�ltat�s volna az �lvezet. Te mint orvos, lehets�gesnek tartod ezt?... M�r arra gondoltam, otthagyom. De valami engem is vonz, h�z ehhez a dologhoz. Hiszed vagy nem? �gy �rzem magam, mint valami egyiptomi bikaisten, aki el�tt v�rt �ldoznak. Nem tudom, j�l id�zem-e a mitol�gi�t?

IMRE. H�ny �vvel vagy id�sebb n�la?

B�LA. Az asszonyn�l? Legal�bb huszon�ttel.

IMRE. �s mi a titkod?

B�LA. A titkom?

IMRE. Hogy tudsz ekkora kork�l�nbs�gen �t... Engem m�r a fele zavarba ejtene.

B�LA gondolkozik. A zsenialit�snak sok neme van, bar�tom. Hogy tudod te ezeket a k�lkeket "megr�zni"?

IMRE. �gy, hogy f�lre�rtenek. Ott rezeg az eg�szben valami, nem is a legl�nyegesebb, amire sz�ks�g�k van.

B�LA. H�t itt is �gy van. Az ember par�d�zik. Hossz�, �lland� gyakorlata van abban, hogy a n�k el�tt par�d�zzon. Nem is �pp finoman. Azt�n ki ezt t�vedi, ki azt. A kor nem sz�m�t.

IMRE. S t�ged nem zavar ez a t�ved�s?

B�LA. M�rt zavarna? Ez a t�ved�s: a szerelem. Tal�n meg�rtessem magam vel�k? Vagy �n �rtsem meg �ket, ahogy a r�gi fiatalemberek s�hajtozt�k?

IMRE. A f�rfinak m�giscsak t�rsra van sz�ks�ge. Az �let p�ros v�llalkoz�s. Nem?

B�LA. Mese. Valami p�r odaszeg�dik mell�nk, persze: de v�g�l is magunk vagyunk. Hogy magyar�zzam meg neked? Eml�kszel B�nkra �s Tiborcra: mindenik a mag��t mondja egym�s mellett. Az igazi szerelmes ezt megszokja.

IMRE. Sz�val, a nagy szerelmes �ppolyan mag�nos ember, mint a nagy gondolkoz�.

B�LA. �n ilyen te�ri�kat nem csin�lok. Nem is vagyok nagy szerelmes. Kiket szerettem �n el: falusi cemend�ket. De hogy a mag�noss�g az eg�sznek a felt�tele, az biztos. Mihelyt p�r akarsz lenni: elveszt�l.

IMRE. S nem siv�r ez?

B�LA. Siv�r? A ti Kantotoknak tal�n nem volt siv�r K�nigsbergben? S m�gis csin�lta. Mi�rt?

IMRE. Mert musz�j volt neki.

B�LA. Ez az, Piszokr�t�sz, musz�j. H�t azt hiszed, �r�m ez? K�nyszer�s�g. �n soha m�skor nem cs�b�tottam, csak amikor musz�j volt. Nem, mert egy n� j�tt el�m. Bel�lr�l, magamb�l emelkedik fel az eg�sz. Megsz�ll, mint t�ged az eszme. Hisz tudod, sokszor h�napokig meg�l�k k�ztetek.

IMRE. De ha ennyi az eg�sz, nem volna jobb megf�kezni magad?

B�LA. Hogy volna? Sz�tmarna az �n istenem. Ti megf�kezitek magatokat? Boldogtalanok vagytok, �s par�d�ztok a lelketekben. �n is par�d�zok a v�remben.

IMRE. S a lelkiismeret? Beleg�zolni a m�sok�ba?

B�LA. Ez vele j�r a dologgal. Ez a sz�ps�ge, vesz�lye. L�jenek le, ha le akarnak l�ni. Ez is lesz a v�gem. De ink�bb, mint �gyban.

IMRE. �s ha valaki a te l�nyoddal...

B�LA. Azt, term�szetesen, �n l�n�m le. Ez nem igazs�g dolga. Nem �ll�tottam, hogy igazs�gos ember vagyok. �n sok tekintetben gar�zda teremtm�ny vagyok. Lehet, hogy ez a mi korunk nem is tudja m�r az ilyenf�le embert, mint �n, felhaszn�lni, s ez�rt v�lunk gar�zd�v�.

SATA a kert fel�l menek�l, f�l test�t beh�zza az ajt�n, a m�sikkal kiles, majd eg�szen beh�z�dik, s elneveti mag�t. Jaj de buta! Az �vegfalhoz megy, s ott les ki a f�lreh�zott f�gg�ny mellett. Ide-oda m�szk�l; nem k�pzeli, hogy bej�ttem. A fiatalt�rv�ny szerint nem illik �t kiszolg�ltatnom. De a kudarc f�lment. Aki nevets�ges, azon nevetni kell... N�zz�tek, milyen elszontyolodva matat abban a m�lyvabokorban. Nem, nem vagyok ott, �rpi. Most meg�ll, dereng neki, hogy bej�ttem. Fogadok, nem mer�szkedik ut�nam j�nni. Elj�tszotta a mester el�tt a becs�let�t.

B�LA. Mondd m�r ki, mit v�tett. Azaz, mit v�tett�l vele?

IMRE. �sszecser�lte a b�lrendez�i botot �s Sz�chenyi ostor�t.

SATA vihogva. Meg akart cs�kolni.

IMRE gyors fellobban�ssal. Megcs�kolni?... Hisz nem is ismer.

SATA. Egy �rp�d percek alatt gy�z.

B�LA. Valld be, hogy beugrattad szeg�nyt.

SATA. Tal�n tajt�kozn�l, apuk�m.

B�LA. Nem nevelsz bel�lem d�h�ng� ap�t.

SATA. De igaz�n � kezdett. �n t�relmesen hallgattam, s megsz�d�lt a h�d�t� l�ny�t�l.

B�LA. Igaz�n?... Pofon verem. Indul ki.

SATA ijedten. No, ne bomolj.

B�LA nevet. Elhiszed, hogy egy f�rfit megverek �rted? Ismerem a bestiav�rt.

SATA. Goromba vagy.

IMRE a l�c�ra le�l, s er�ltetve a feln�tt hangot, B�l�hoz. L�tod, ez az, B�la, amir�l besz�lt�nk. El�ttem ez�rt �rthetetlen ez a dolog... tizen�t-h�sz �v kork�l�nbs�ggel. Akik k�zt ilyen z�lden megy a j�t�k. Egy kis szimatol�s ut�n egym�s sz�j�nak esnek. Nem is hi�s�gb�l; csak az�rt, mert egyed�l maradtak, s azt hiszik, ilyesmit kell csin�lniuk. Ut�nz�n. "Milyen sz�p alakja van mag�nak, Satika." "Ne mondja." "De mondom. Ha tagadja, akkor is mondom..." Nem, ez m�r t�l szellemes volna, ehelyett m�r a cs�kroham j�n. H�t ahol ilyen a t�nus, ott egy fiatalember...

B�LA. A n�k a br�cs�t �pp�gy meg�rtik, mint a pikul�t.

SATA. Rejt�lyesek vagytok, apuk�m. Imre b�csi nyilv�n s�rteget, de hogy megs�rt�dhessem, tudnom kell, mir�l besz�ltetek.

B�LA �lnokul. S�hajtoztunk, fiam, mint aff�le �regek. Olyan v�nek vagyunk, hogy egy fiatal n� el�tt el sem tal�ljuk a sz�t. B�muljuk, mint valami csalitot, amelyb�l nem tudjuk felverni t�bb� a vadat.

SATA. Sajn�llak, vad�sz... Imr�hez. Ilyen kev�s �nbizalma van Imre b�csinak?

IMRE. Mihez kell itt az �nbizalom? Figyellek benneteket, ahogy egym�s k�zt besz�ltek. Olyan siv�r. Mit �r az �let, ha k�t fiatal b�r k�zt csak ilyen szikr�k s�lnek ki. "Volt f�r�dni, Mancika? J� a v�z!" "Jaj, klassz. A fi�k is kinn voltak. K�pzelje, a B�ci elvitt cs�nak�zni." "Ne mondja, mert f�lt�keny leszek." "Lehet is, a B�ci csuda j� pofa..."

B�LA. Hogy f�jod! Hol lested ki; Szent Istv�nkor, Pesten?

IMRE. Kevesebb mondatuk van, mint az angliai b�ny�szoknak. �n ezt borzaszt�nak tal�lom. Ti meg engem tal�ltok borzaszt�nak, persze. S mert fiatalok vagytok, igazatoknak kell lenni.

SATA. Imre b�csi is elismeri, hogy igazunk van?

IMRE. Ha tudni akarod, nem ismerem el. �n azt hiszem, hogy sek�lyek vagytok. Elk�nyeztetett, vil�gvak, felserd�lt p�ly�sbab�k; egy szerelmi �voda bamba sz�kincs�vel. Olyan but�k vagytok, amilyen a fiatals�g a teremt�s �ta Magyarorsz�gon volt el�sz�r, 1935-ben.

SATA. De �n Sv�jcb�l j�v�k.

IMRE. Amint l�ttuk, foly�konyan besz�lsz t�ny�rsapk�sul.

B�LA. Megteszlek, Imre, apahelyettesnek. Az �s, buta, apai f�lt�kenys�g van benned.

IMRE. Van az �rd�g. Tudom, hogy kellene f�rfinak a n�h�z sz�lnia, s bosszant ez az �retlen dadog�s.

SATA. Hogy kellene f�rfinak a n�h�z sz�lnia?

IMRE. Ne feleltess.

SATA. Tudatlannak kell maradnom?

IMRE. M�sk�pp; mit tudom �n...

SATA. Hallani szeretn�m.

IMRE sebesen. Az �n v�n szam�r sz�mb�l elszoktak ezek a szavak... F�rfi vagyok. Dolgom van az �letben. Az �let minden f�rfival �jra kezd�dik. Mindnek �jra kell f�lmutatni. De n� n�lk�l nem megy. Bejelentem, hogy akarlak. Seg�tened kell. Bel�d akaszkodom a lelkem karm�val.

SATA. R�h�zlak az �kl�mre, mint egy keszty�t.

IMRE. Igenis, azt is. Gyerekeket k�vetelek t�led, mert ez az �let, s szem�tbe dobatom a gyermekeidet, mert a vil�gnak �hez� apostolokra van sz�ks�ge... No, l�tod, ilyen marhas�gokat mondan�k �n.

SATA. De ez nem az �letkort�l f�gg. Ez term�szet dolga. Imre b�csi h�sz�ves kor�ban is �gy udvarolt.

IMRE. Gondolod?

SATA. Komolyan fogta fel az �letet. Az�rt lettek mintah�zasok.

IMRE. Persze. Philemon... De te t�vedsz. H�sz�ves koromban �n t�kfilk� voltam. Nagyobb, mint ez odakinn. Ez neked esik, �s nem veszt semmit, hisz legrosszabb esetben is csak mag�t veszti el. �n azonban olvastam valami megillet�t a csal�dr�l, s an�lk�l, hogy tudtam volna, ki vagyok, �s mit akarok, eld�nt�ttem, milyen �gyban halok meg. Egy igazi f�rfinak harminc�t �ves kor�ra ny�lik ki a szeme. Akkorra tudja meg, hogy az isten milyen n�ven l�kte a vil�gba. S amikor egy kicsit dereng, hogy ki is �, s mire van sz�ks�ge, nemcsak hogy v�lasztott, de v�laszt�sa napr�l napra szorul� g�zs�ban �l.

B�LA. Azt mondtad, nem gy�z�d a kork�l�nbs�get, s �j v�leg�nyinghez csin�lsz elm�letet.

SATA. Imre b�csi csak besz�l... Az ilyen mintah�zasok sokszor besz�lnek... Hall�, Anna, anyu. Kiz�r�g az �vegfalon. Milyen aranyosak, az �n �rp�domat etetik csereszny�vel... Mit integetnek vissza?

IMRE. Hogy nyissuk ki az �vegfalat.

SATA. H�t ez kinyithat�?

IMRE sz�th�zza az �vegfalat, s el�reh�z�dik a l�c�ra. Az alkonyi kert egy darabja n�v�nyfal� alk�vk�nt �ll most a kerti h�z m�g�tt. A di�fa alatt kis bokorral szegett t�rs�g, k�z�pen k�asztal. A k�t asszony �s a fi� ann�l csereszny�zik egy kos�rb�l.

MARGIT. Sata, te is itt vagy? Nem is mondta Hat�rv�ri �r...

�RP�D. A nagy vit�ban elfeledtem.

ANNA Sat�hoz. L�ny van a h�zn�l, s a fiatalember v�nasszonyokkal csereszny�zik.

SATA kil�p a csereszny�z�kh�z, maga is belemarkol a kos�rba. Az �n csereszny�m m�g nem �rt be. Igaz, Hat�rv�ri �r?

�RP�D. A hasonlat nem eg�szen j�. A f�k, ha �retlenek is, n�m�k.

SATA. �, a kis cs�p�s.

B�LA �rp�d v�ll�ra teszi a kez�t. Ne b�sulj, �cs�m, az er�nynek kukor�kolnia kell, k�l�nben elalszik.

MARGIT. Mi baja mag�nak az er�nnyel? S mire c�lozgatnak itt egy�ltal�n?

�RP�D zavarodottan f�l�ll, s Imre fel� l�p, aki a kis h�zban maradt. A mester lelkiismereti v�ls�g�r�l vitatkoztunk a h�lgyekkel. Mondtam, hogy engem a mester Tolsztojra eml�keztet.

IMRE. Tud m�g valakit, akire eml�keztethetn�m?

�RP�D. A nagys�gos asszony nem szereti Tolsztojt. Azt mondta, ut�lja a hi� v�nembereket.

SATA. Hi�? Mi�rt hi�?

IMRE. A feles�gem szerint mindenki hi�, aki l�tv�nyoss�got csin�l mag�b�l... Ebben k�l�nben van valami.

ANNA. Ha helyettem besz�l, legyen pontos, kedves. Hi�, aki a lelkiismeret�b�l csin�l l�tv�nyoss�got. Aki a l�b�val t�ncol, vagy a g�g�j�vel �nekel: lehet m�v�sz. Aki a lelkiismeret�vel t�ncol �s �nekel: hi� v�nember. Az�rt csin�lja, hogy l�zeng� h�rver�k mint zar�ndokok �lljanak el�, s elvigy�k a l�rm�t: �l Kukutyinban egy ember, aki nem b�rja ki, hogy h�rom t�l �telt eszik eb�dre. Olyan lelke van, mint Tolsztojnak.

�RP�D. Nem r�m m�lt�ztatott c�lozni?

ANNA. Miben?

�RP�D. A l�zeng�sben... �n is interj�t k�rek kedves f�rj�t�l.

ANNA. Nem, egy�ltal�n nem a kedves f�rjemr�l besz�lek. � m�g messze van att�l, hogy v�s�ri k�rked�t csin�ljanak bel�le.

SATA. S a k�nyve... Az is k�rked�s?

ANNA kurt�n. A f�rfiaknak is van veszedelmes koruk.

MARGIT. Veszedelmes koruk? Veszedelmes �vsz�zaduk. K�l�nben, mit tudsz te, Ann�m, a f�rfiak veszedelmes kor�r�l? �rp�dhoz. A maga s�gorn�je t�bbet tud.

ANNA. A f�rfiak r�geszm�je az �r�k �let. A halhatatlans�g, ahogy �k mondj�k. Olyan ez nekik, mint nek�nk a boldogs�g. A deresed� haj azt mondja: meghalsz, s nem marad ut�nad semmi. F�lnevelt�l k�t gy�ny�r� gyermeket, els� volt�l a p�ly�don, bet�lt�tted, amit �let, illem, tisztess�g k�v�n, de nem csin�lt�l m�g semmit nevezetest. Ez az � veszedelmes koruk. Egy �sszecs�rrent teny�r vagy egy �rdekl�d� pillant�s ekkor csin�l paprikajancsit a legk�l�nbb�l.

B�LA. Hallod, bajt�rs. Tizenk�t h�zas �v t�k�letes tolm�csot nevel egy asszonyb�l.

IMRE. Igen, az eg�sz zenekarb�l csak a basszust hallja. �sz hajsz�l, hi�s�g.

SATA. De hisz Imre b�csinak nincs is �sz haja.

ANNA. Van. Mindenki elhallgat, �szrevehet�en s�t�tedik.

IMRE. A l�lektan a legundokabb tudom�ny. S ma k�zport�ka, mint az aszpirin. R�gebben az �r�lt szent volt, s egy gondjaiban elmer�lt ember tilalmas, mint a b�lpoklos. A l�lektannal ma mindent meg lehet magyar�zni. Delila l�lektani magyar�zatokkal ny�rja le S�mson haj�t, s l�lektani k�tel�kkel k�ti az oszlophoz. Ne moccanj, mert megmagyar�zlak, hallja a sz�rnyeteg.

ANNA fokoz�d� indulattal. S m�g ezt se? M�g csak meg se magyar�zzuk? Az ember hordja a napokat, mint a k�vet, falat rak egy alapra, melyet nem is � jel�lt ki, hanem a m�sik, s tizenk�t �vi k�hord�s ut�n megtudja, hogy az alapok rosszak: �ll�st v�llalni erk�lcstelen, a vagyon arra j�, hogy koldusk�rh�zat �p�ts�nk bel�le, s magunk �s l�nyaink, hogy visszeres mos�n�k l�bfek�lyeit kenegess�k.

MARGIT. De Anna, mit zagyv�lsz te itt �ssze?

ANNA kit�r. Ott akarja hagyni a k�rorvoss�got, ingyenk�rh�zat �p�ttet birtokunkon a szeg�nyeknek. �, mi, a gyerekek, a f�ld: az�rt legy�nk ezut�n, hogy a szeg�nyeknek visszaadjuk, amit elloptunk t�l�k.

SATA. De hisz ez gy�ny�r�...

ANNA. M�g nem hallott�l r�la?... Csod�lom.

SATA. Imre b�csi kizavart, amikor faggattam. A lugasba kellett mennem �rpival. Imr�hez. L�tja, Anna m�giscsak mindent tud.

ANNA. Egyel�re t�bbet, mint...

B�LA Ann�hoz. S hova akarja azt a k�rh�zat �p�ttetni?

ANNA. Ki, �ngy�nba, a puszt�nk mell�... K�l�nben k�rdezze meg �t.

B�LA tr�f�san. �n mint f�jegyz� tiltakozom. Ide be nem hoztok t�bb hektik�sat, bar�tom. El�g nek�nk a boz�t, j�n abb�l el�g d�gv�sz. M�s falu telehar�kolt f�ldpadl�j�r�l s �luk ablaka m�g�l nem gy�jt�d ide a k�pk�d�ket. Legyen pestises ki-ki a maga j�r�s�ban. Vagy nem a hektik�sokat akarod �sszeszedni?

IMRE. Veletek nem besz�lek err�l... Sat�hoz. Els�sorban a sz�vbetegeket gondolom. Akik megroppantak a di�t�r�ben, de repedten is el�lhetnek m�g egy darabig.

SATA. Mint Sulyoki Treszka, a vasal�n�.

IMRE. A gy�gyul�k a birtokon eldolgozn�nak. Aff�le rokkantotthon volna.

B�LA. M�g rosszabb. Hogy tele legy�nk hal�lf�lelemmel. A hektik�sok legal�bb fiatalok, az asszonya m�g a kopors�ban is f�rfit k�r. A te dagadt l�b�, felf�v�dott v�zibetegeid ki�ln�nek t�z kilom�ter k�rzetben minden �letkedvet. El�g volt kib�jt�lni szeg�ny any�somat. A paprik�scsirke f�l�tt csontv�zakr�l besz�lt, s �jjel bekopogtatott r�nk, mert f�lt egyed�l aludni. Te any�somm� tenn�d most a v�rmegye minden szilvasz�n�, reszket� bany�j�t. Reum�s mos�n�k, megszakadt kov�csok �s szeg�nyh�zi �regek ist�pja legyen a f�jegyz�... Ehhez nem kapsz szubvenci�t.

ANNA. A k�tsz�z hold f�ld�nk lesz a szubvenci�, meg amit a polg�rs�gn�l keres.

B�LA. Ja, a maguk f�ldje... Megk�nnyebb�ltem. M�r azt hittem, csakugyan a nyakunkra hoz egy k�rh�zat. Sz�val, ez csak olyan kiviteli k�rh�z?

IMRE. M�rt kiviteli?

B�LA. J�nosh�za barackot export�l, Nagyk�r�s ubork�t. Mi, d�diak, nemeslelk�s�get �s sz�vk�rh�z�lmokat. �rp�d �cs�m itt az els� nagy sz�ll�t�: �sszeszedi, mint a baromfis zsid� az angol pulyk�t... Majd csipognak a "Harson�"-ban, mi meg tarokkozunk tov�bb.

SATA. Apa, undok vagy.

B�LA. Nono! H�t hogy k�pzelitek ti? Az ilyen �br�ndoz�st ma eln�zik, s�t, k�zk�lts�gen t�mogatj�k. A fiatalokb�l kih�zza a t�rsadalomjav�t� h�bortokat, mint a pattan�s a zavaros kamaszv�rt. Egy-k�t �v m�lva bel�tj�k, hogy bolonds�g volt, s minden nagyobb baj n�lk�l �testek az eszm�s �letkoron. De Anna asszonynak k�r emiatt a Linuska meg az Esztike hozom�ny��rt agg�dni. Nem engedj�k ezt mi komolyra fordulni. Az kellene, hogy a n�p v�rszemet kapjon. A k�rorvos v�zibeteg bethezd�t csin�lt? Akkor a f�jegyz� rakja vissza a f�ldjeinkbe a h�sz�vi ad�t. H�t m�g a tisztelend� urak, a f�isp�n, a magas korm�ny, Kornfeld M�ric. A nemzetfenntart�k becs�let�t nem engedj�k lej�ratni. Szerencs�re az ilyen elm�leti h�s el�bb veti mag�t sz�val az Etn�ba, mint tettleg a kemenc�be.

IMRE indulatosan. T�vedsz. Ezennel lemondok a k�rorvosi �ll�somr�l.

ANNA. Imre!

SATA az apj�hoz. Ehhez mit sz�lsz?

�RP�D. Meg�rom az "Egyetemi Harson�"-ba.

B�LA. Bolonds�g! �n nem vagyok a te f�rumod! El�ttem nem mondhatsz le semmir�l. K�l�nben is, k�r felizgatnod magadat. Ink�bb elismerem, hogy k�pes vagy beleugrani a kemenc�be... Csakugyan, hi� v�nember vagy, Imre. Ha nem �llna itt a mi harson�s bar�tunk s rajta �t eg�sz Budapest, azt hinn�m, a l�nyomnak akarsz impon�lni... Margithoz. Asszonys�g, nem gondolja, hogy otthon volna a hely�nk? Vend�geink lesznek.

MARGIT f�l�ti a fej�t. Vend�geink? Most hallom el�sz�r.

B�LA �rp�dra mutat. Ennek a fiatalembernek a b�tyja.

MARGIT. Igen?... S a kedves s�gorn�je, term�szetesen.

�RP�D. B�la b�ty�m volt sz�ves megh�vni...

MARGIT. B�la b�ty�m �ltal�ban sz�ves ember. Nem ker�l az Imre sz�vk�rh�z�ba.

SATA az anyj�ba karol. Gyere, anyuk�m. Majd seg�tek neked a vend�gl�t�sban. Ann�hoz. Szervusz, Anna; a viszontl�t�sra, Imre b�csi. �rpi, maga apuval j�n. Margit �s Sata el a kerten �t a h�z fel�. B�la �s �rp�d b�cs�znak.

B�LA Imr�hez. B�kess�g, testv�r! V�llon r�zza. �rp�dhoz men�ben. A n�k sz�j�t mindig a v�g�re kell hagyni, kedves �cs�m. Csak amikor m�r minden er�d�tm�ny elesett, akkor szabad megrohanni. Csukl�, k�ny�k, k�z sokkal kezesebb. Kevesebb benne az er�ny �s az ir�nia.

�RP�D meglepve. Milyen alkalomb�l tetszik ezt mondani?

B�LA. Az �vszak �s az este alkalm�b�l. Megveregeti �rp�d v�ll�t. �n is mester vagyok �m, gyermek.

Elmennek. Imre �s Anna egyed�l marad a k�asztaln�l. �reg este van. A bes�t�tedett kerti h�zon t�l, �sszefut� fa�rny�kok k�zt, k�k, felcsillan� �g alatt hallgatnak a h�zasok.

ANNA. Bakos�k sem lesznek meg sok� mennyd�rg�s n�lk�l. Margit majdnem kit�rt az el�bb.

IMRE. Igen, Mars csillaga f�lkelt f�l�tte. Eg�sz megf�rfiasodik ilyenkor: olyan, mint valami pusztai kaszn�r, aki gub�t dob a v�ll�ra, s furk�sbottal j�r a kazlak alatt.

ANNA. El�g megal�z� szerep. Szerencse, hogy � m�r megszokta, s zavartalan cs�szk�dik a mag��n. Csakugyan, mintha sz�r� vagy gy�m�lcs�s volna az ura. Egy b�szk�bb n� nem tudn� ezt ilyen elsz�ntan csin�lni.

IMRE. Az elsz�nts�g megvan minden�tt. Hallgatnak.

ANNA. R�nk is neh�z id�k j�nnek, Imre.

IMRE. J�nnek?

ANNA. M�r itt vannak. S engem el�g k�sz�letlen�l tal�lnak. Bizonyos ir�nyban, �gy l�tszik, elk�nyeztett�l. Erre is nevelni kellene az asszonyokat, hogy k�nnyebben essenek �t rajta... Az embernek az az els� �szt�ne, hogy mindent felbor�tson...

IMRE. Az �szt�n b�lcs.

ANNA. Azzal biztatom magam; amit fiatal h�zas korunkban mondt�l.

IMRE. Mit mondtam?

ANNA. Hogy a h�zass�g nem paradicsom. Veszedelmes hegyi t�ra, ahol egym�shoz vannak k�t�zve a hegym�sz�k. Ha az egyik al�l kics�szott a f�ld, a m�siknak kell �llva maradni - a t�rs��rt.

IMRE. S most �nal�lam, persze...

ANNA. Igen.

IMRE. A szakad�k f�l�tt l�gok, s te tov�bb r�ngatsz... a c�l fel�. De milyen c�l fel�?... �rtetek hozz�, asszonyok, hogy kell a szavainkb�l �csolni kalitk�t.

ANNA. Imre!

IMRE. Minden deszkasz�l t�l�nk val�; �ppen csak ti illesztitek �ssze... Tizen�t �ve azt mondtam, sz�p dolog teli kamr�t hagyni j�l nevelt gyermekekre. B�ntet�s�l most magt�rakat kell megt�ltenem. Mint rabl�ncot cs�rgetitek m�g�tt�nk els� szepeg�, kamasz ide�ljainkat: t�zhelyr�l, csal�dr�l, k�teless�gr�l. Hogy �nnekem az�ta megkem�nyedett a szak�llam, �s f�lny�lt a lelkem? M�s hegyeket l�tok, mint amikre gyerekk�nt �sszek�t�zk�dt�nk?

ANNA. �n k�vetlek, am�g a m�ltad is k�vet.

IMRE. A m�ltam? Mit tudsz te a m�ltamr�l? Ott hagytad abba az olvas�s�t, ahol k�nyelmetlenn� v�lt. A m�ltam a te akaratod, s addig vagyok h� hozz�, am�g t�ged szolg�llak.

ANNA. Mindketten ugyanazt szolg�ltuk.

IMRE. De �n ezut�n m�st akarok szolg�lni.

ANNA. M�st vagy m�ssal?

IMRE megd�bbenve. Hogy �rted ezt?

ANNA. Ahogy te.

IMRE hallgat�s ut�n. Ezt nem �rdemeltem meg t�led... Sokkal t�bbet harcoltam veled...

ANNA. �r�l�k, hogy m�g megd�bbensz. Melegen. Ak�rmilyen rosszul k�vettelek, m�giscsak �n k�vettelek egyed�l. Mennyit zs�rol�dtunk, sebesedt�nk, varosodtunk egym�son. Tizen�t �v k�zdelme �l melletted. Ezt nem lehet �jrakezdeni. A mi �gy�nkbe nem lehet k�v�ncsian belecsipogni. Gondolj �p �sszel bele... Te nem vagy Bakos B�la. Az ilyen f�rfinak, mint te, egy n� jut csak. Azzal megy, amire megy.

IMRE csendesen. Milyen diadalittasan mondod.

ANNA r�vid hallgat�s ut�n. Ennyi diadalt csak meg�rdemlek.


F�gg�ny

 

HARMADIK FELVON�S

H�zimulats�g a f�jegyz��kn�l. Sz�n: k�t egym�sba ny�l� szoba. A k�t szoba k�zt nincs ajt�, a v�lasz fal h�tulr�l a sz�n k�zep�ig ugrik be; a sz�les, szabad �tj�r�s el�tt keskeny fals�v jelzi a v�laszfal el�ls� r�sz�t. Ez az oszlop a sz�nt k�t egyenl�tlen r�szre osztja; a bal oldali, nagyobb t�rf�l: a fogad�, a jobb fel�li, kisebb: a f�rfiszoba. A fogad� eg�sz h�ts� fala ablak, k�z�p�tt kij�r�val a teraszra, el�l balr�l az el�szoba ny�lik. A f�rfiszoba jobb fel�l kapja a vil�goss�got, s csak a fogad�val k�zlekedik. Ez a szoba kiss� m�lyebb a m�sikn�l, szemk�zti vak fal�t sz�les szekr�ny foglalja el; z�rt elej� k�nyvszekr�nynek lehetne gondolni, de j�t�k k�zben p�link�t vesznek ki bel�le. Balra, a v�laszfal m�g�tt, k�nyelmes karossz�k �ll; f�l�tte f�c�ntoll �s fegyvergy�jtem�ny. Jobbra, az ablak alatt, apr� doh�nyz�asztal, amellett, szemben egym�ssal, m�g k�t b�rkarossz�k. A fogad�ban: a v�laszfalon nagy �ll�t�k�r, alatta kis zs�rasztal, h�rom �l�nk bevonat�, hajl�tott l�b� sz�k. Az asztalon villanyk�v�f�z�. Az el�szobabej�r� �s a h�ts� fal k�zt t�lal�, rajta �vegek, cs�sz�k, t�ny�r, t�bb szendvicses t�l. Mind a k�t helyis�gnek k�l�n csill�rja van. Egyik helyis�g csill�rja a m�sikat csak t�k�letlen�l vil�g�tja meg. Ha a fogad�belit gy�jtj�k fel, a f�rfiszob�t �nti el a nyitott ablakon �t a csillagf�ny; ha a f�rfiszobabeli �g, a terasz fel�l k�klik be a ny�ri �jszaka. A felvon�s kezdet�n a fogad�ban van vil�gos; a f�rfiszob�ban a villany s�rga p�szm�ja s a becsap� este ez�st k�k f�nye elegyedik. A sz�n �res.


ANNA
az el�szobaajt�n kopog, majd benyit. K�nny�, g�r�g�s szab�s�, fekete ruh�ban van, sz�ke haj�n feh�r s�l, kez�n keszty�, ez�st retik�l. Sz�tn�z, a t�k�rh�z megy, ami feh�r rajta, lerakja mag�r�l, s a k�v�f�z� mell� teszi. Igen s�padt, mintha er�sen be volna p�derezve. Sz�rakozott mozdulattal a haj�t igaz�tja.

MARGIT a teraszr�l j�n, k�t �res szendvicses t�llal. Er�sen be van f�zve, melle �s fara ett�l m�g nagyobbnak l�tszik, arca rik�t� babapirosra festve, de a verejt�k a fest�ket itt-ott meglaz�totta m�r. Majd elcsattan az izgatotts�gt�l. - Ahogy bel�p, nyitva hagyja a teraszajt�t: a t�rsas�g moraja, a f�jegyz� hangja s egy v�kony n�i nevet�s hallatszik. Meg�leli Ann�t. Csakhogy! Elpukkadok, ha nem besz�lhetek valakivel. Leteszi a zongor�ra a szendvicses t�lakat, s becsapja a teraszajt�t.

ANNA elmosolyodva n�zi. A tan�t�n�?

MARGIT. A tan�t�!

ANNA. Hogyhogy a tan�t�?

MARGIT. Tudod, �n l�ttam m�r egy�gy� f�rjeket. �k voltak a sz�vets�geseim tizennyolc �ven �t; kitanulm�nyozhattam a term�szetrajzuk. Volt, amelyik r�szv�ttel pislogott r�m, az uram elhitette, hogy oktalan f�lt�kenys�ggel r�g szanat�riumban volna a helyem. A m�sik kik�rte mag�nak, hogy az � �rangyal�t gyan�s�tsam. A harmadik h�pogott, s t�lem k�rt tan�csot, mit szok�s ilyen esetben tenni? A negyedik a szemembe nevetett: csak nem fog egy szajh��rt karddal verekedni. Az �t�dik v�lt�t �ratott al� az urammal. A hatodiknak a b�kalencs�s boz�tba kellett ut�nag�zolnom: hogy nem mag�t, b�csi, hanem a feles�g�t. Ilyet, mint ez a tan�t�, nem l�ttam!

ANNA. K�z�mb�s?

MARGIT. Csuklik, pirul, dadog �s k�nnyez a f�jdalomt�l. A pohara egy latyakban �szik, ahogy az izzadt kez�vel �sszemarkol�ssza. Nem is tudom, mi tartja fenn a ny�l�s, feh�r h�s�t a sz�ken, mert csont nincs benne. T�n hossz�, dobver� ujjai vagy a holdnak �ll� kefehaj? Mi�rt is adnak ilyen gyereknek diplom�t? Hogy egy f�rfi�hes hiszt�rika n�s embert �s s�r� bab�t csin�ljon bel�le.

ANNA. Ha szenved, melletted van.

MARGIT. Szenved? De hogy szenved? Mintha csak � volna harmadik a j�t�kban. Az asszony koccint B�l�val, s sz�gyentelen megjegyz�seket tesz, lesz�lja az ur�t. A piros k�rme �gy j�r a leveg�ben, mintha a f�rje kinyitott mell�b�l emelte volna ki. K�zben, mint valami sz�d�lt ragadoz� mad�r, B�l�ra n�z.

ANNA. Csakugyan rajtad a betegs�g.

MARGIT. �lvezi, hogy megal�zz�k... De besz�lek �n vele.

ANNA. M�r ezzel is besz�lni akarsz? Ennyire vagytok?

MARGIT. Csak ezt a feket�t �ntsem ki. Ha nem szedi rendbe az asszonyt, a tanfel�gyel�n�l panaszlom be.

ANNA. Az ad��gyit a f�b�r�n�l, ezt a tanfel�gyel�n�l. Az �sszes f�hat�s�gokkal ismerets�gbe ker�lsz.

MARGIT. Gyerekekkel �ratom fel a rektorh�zra. A k�v�f�z�re n�z. Micsoda szersz�m ez, a fele v�z, a fele m�reg.

SATA beki�lt a teraszr�l. Anyus, hol maradsz? A fiatalemberek �heznek. Megl�tja Ann�t. V�gre... Imre b�csi?

MARGIT a szendvicses t�lat rakja meg. Igaz, az urad nem j�n?

ANNA. Otthon maradt.

SATA. Otthon?

ANNA. Nem neki val� az ilyen mulats�g.

MARGIT. Kinek val� ez?... Megl�tod, kidobom azt a n�t.

SATA. Te m�g mindig ott tartasz? Ann�hoz. Betege van Imre b�csinak?

ANNA. Nem. Tudtommal nincs. Otthon hagytam.

MARGIT. M�g mindig ott tartok? Nem l�ttad, mit m�velnek azok h�rmasban.

SATA. Menj m�r, eg�sz ked�lyes asszony. A mellett a pincevir�g f�rfi mellett m�g k�m�letes is legyen?... Imre b�csi d�lel�tt m�g biztosra �g�rte. �sszevesztetek?

ANNA. M�rt gondolod, hogy �sszeveszt�nk?

MARGIT. Rosszul ismersz, ha azt hiszed, nem sz�lok az ur�nak... Gyal�zat ez a k�v�f�z�; m�r a r�nt�s kever�s�re is g�pet tal�lnak ki. Sata, vesz�dj vele egy kicsit. Kifel� rohan.

SATA. A szendvicsek! Kez�kbe nyom egy-egy t�lat. Ann�hoz, aki Margit m�g�tt megy ki. Szeg�ny Imre b�csi rossz volt; a sarokba kell �llnia, ugye?

ANNA. Nem sajn�ln�d �rpik�t ink�bb? � is kimegy.

SATA v�llat von, s grimaszt v�g az elmen� ut�n; azt�n a villanyf�z�t kezdi tanulm�nyozni, lecsavarja a fedel�t, igaz�t benne. Megl�tja Anna s�lj�t, kiter�ti maga el�tt. K�t-h�rom kamaszl�nyos k�gy�mozdulat. A v�g�n a s�lt t�ncosn�k�nt dob�lja. Azt�n hirtelen a fej�re bor�tja, megk�ti, s a k�t sz�rny�t �pol�n�sen a v�ll�n �t h�traveti.

IMRE csendben bej�n az ajt�n, kis orvosi t�ska van n�la. Sat�t figyeli.

SATA a t�k�rben �szreveszi, elpirul, s leoldja a kend�t. M�giscsak megj�tt? Azt hittem, holdfogyatkoz�s van magukn�l.

IMRE. M�rt holdfogyatkoz�s?

SATA. A hold a f�ld �rny�k�ba ker�lt.

IMRE. Csillag�szati hangulatban vagy.

SATA. Most m�r csillagosban.

IMRE. Betegn�l voltam, az�rt j�ttem k�s�bb.

SATA. Szeg�ny Imre b�csi. Elveszi a t�sk�j�t, s a zongor�ra teszi. Szeg�ny k�rorvosi t�ska. L�tom, amint a Cig�nysoron viszi a m�szereket; a kuty�k abbahagyj�k a tutul�st, s a szeg�ny k�rorvosnak esnek. Akinek �gya van, alszik �jszaka, akinek gramofonja van, mulat, a k�rorvosnak azonban az akadoz� sz�vek �s az eleredt orrok parancsolnak. Anna azt mondta, otthon hagyta Imre b�csit.

IMRE. Otthon?

SATA. K�rdeztem, beteghez ment? Tudtommal nem, azt mondta.

IMRE. Sz�val, kivallattad? Teh�t hazudtam; nem voltam betegn�l. Megyek beteghez, s beszaladtam egy pillanatra.

SATA. M�rt olyan inger�lt, Imre b�csi? Az�rt, mert beszaladt?

IMRE kimutat. Musz�j ezt hallgatni?

SATA becsukja a teraszajt�t.

IMRE. Az�rt, mert beszaladtam.

SATA. Akkor m�rt szaladt be?...

IMRE. Mit faggatsz te engem? Adj egy poh�r p�link�t, s mondd meg ap�dnak, dolgom van, sajn�lom, nem j�hetek.

SATA. Ann�nak ne sz�ljak?...

IMRE. Minek?... K�l�nben... No, szervusz.

SATA. De csak nem megy m�g?... Ki az a s�rg�s beteg? M�g mindig a vasal�n�? �tmegy a m�sik szob�ba, s a s�t�tben a szekr�nyajt�n matat. Hogy nem tud meghalni a szeg�ny Treszka.

IMRE ut�namegy az ajt�ig, s bemered a s�t�tbe. Mit matatsz te ott a s�t�tben?

SATA. Nem p�link�t k�rt?

IMRE egy-k�t l�p�st tesz ut�na, azt�n visszamegy a kapcsol�hoz. De eldugt�tok ezt a kapcsol�t. A f�rfiszob�ban is felgy�jt. No, t�ltsd ki gyorsan, azt�n menj a fi�kat mulattatni. T�ncoltok is?

SATA. Most kezdt�k csak.

IMRE. Nah�t, csak menj. L�tom, ki�lt�zt�l. Kiakaszthatnak a t�rlaton: fiatal l�ny k�pe. A harangszoknya f�l�tt a v�kony der�k olyan, mint egy vicc: ez a v�konys�g mozog a szokny�ban is. K�l�nben b�josak az ilyen tejsz�nver�b�l kikelt l�nyok. Meg lehet tisztelve a t�ncosod v�lla a fodrok k�zt. Egyik l�ny feh�r, a m�sik r�zsasz�n, mert egy csepp m�lnasz�rp�t is ejtettek bel�...

SATA. Mi�rt nem t�ncol Imre b�csi velem?

IMRE. �n, fiam? Az ilyen odvi medve nehezen mozog m�r. A t�nc j�t�k: az ember elkap valakit s elengedi. �regebb ember nem kaphat� m�r ilyenre. Irigyen vicsorog r�, vagy eg�szen elragadja.

SATA. Igaz�n el kell mennie Imre b�csinak?

IMRE. El, el... Dohos �llatoknak meg�rt ennyi terasz, holdf�ny �s r�zsaszag. A doktor menjen a t�sk�ja ut�n; gesztenyep�r� kisasszony pedig a gramofon ut�n.

SATA. Milyen inger�lt. Mindig ilyen inger�lt? Pedig �n mindent megteszek, hogy meg legyen velem el�gedve. L�thatta az el�bb; m�g a s�lt is �pol�n�sre k�t�ttem. Elk�pzeltem magam, amint a Treszk�kat �polom az ingyenk�rh�zban. Vagy nem vesz fel �pol�n�nek?

IMRE. Hagyj ezekkel a m�k�kkal... Nevets�gess� akarsz tenni magam el�tt? Elvadult, ki�hezett kuty�t ugr�ltatnak �gy k�t �res ujjal. Olcs� mulats�g. Nem kell hozz� szellem, sem �gyess�g, k�l�n�s vonzer� sem. Csak �hs�g. Elfordul.

SATA. Fuj, micsoda hasonlat; a k�nyv�ben szebbek vannak. �n tanulni szeretn�k Imre b�csit�l, s Imre b�csi el�re �gy besz�l velem, mint aki tan�thatatlan. M�rt nem akar engem is megr�zni, mint a di�kokat? M�rt olyan nyugtalan? �sszev�sz a feles�g�vel, s engem b�ntet meg �rte; otthon maradt. Azt�n nem leli a hely�t, s idej�n. De akkor sem �szinte; el�bb betegt�l �rkezik, azt�n beteghez megy. Alig j�tt, indul m�r. P�link�t k�r, s a ruh�mon g�nyol�dik. M�rt nem akar �szinte lenni hozz�m?

IMRE szembefordul vele. Elolvastad?

SATA. A k�nyvet?

IMRE. L�tom, nem olvastad el.

SATA. De hiszen csak d�lel�tt adta, s d�lut�n szendvicseket kellett k�sz�teni.

IMRE. Persze, szendvicseket...

SATA. S �n k�l�nben sem azt a k�nyvet k�rtem.

IMRE. Holdf�nyt �s teraszt.

SATA. Amit adott, unalmas. "Wahlverwandtschaften." A c�m�t sem �rtem.

IMRE. El�g buta voltam, hogy odaadtam... �g�rd meg, egy sort sem olvasol el bel�le, s holnap reggel visszahozod... Ink�bb a csel�ddel k�ld�d �t.

SATA. Nem k�ld�m, elolvasom. S ha elolvastam, magam hozom �t.

IMRE. Nem hozod. �rted? Elneveti mag�t. Gesztenyep�r�. Nem r�stelled magad ebben a Courts-Mahler-ruh�ban?

SATA. Sz�gyellje mag�t, aki sz�gyelli, amit �rez.

ANNA benyitja a teraszajt�t, s kiki�lt. B�la, k�rem, egy pillanatra...

B�LA az ajt�ba l�p. Parancsol?

ANNA beh�zza. Besz�lni szeretn�k mag�val.

B�LA pirosan az izgalomt�l. Mint Margit k�vete?

ANNA. Udvariasabb lehetne, h�zigazda. Nemcsak mint Margit k�vete.

B�LA. L�tom, pukkad; a fest�k patakokban olvad az arc�r�l. A f�z�j�ben a halcsont �ri�si t�viskorona. Mondja meg neki, nincs �rz�kem az ilyen f�jdalmak ir�nt.

ANNA. Sz�l a f�rj�nek.

B�LA d�h�sen. V�r folyik, ha azt a n�t megs�rti... Ezt akarta csak, Anna?

ANNA. Nem, m�st is mint ap�nak. �tpillant a m�sik szob�ba s �szreveszi Imr�t �s Sat�t. Az ur�hoz. M�giscsak elj�tt�l, kedvesem?

B�LA a bar�tja el� megy. Szervusz. Lehoztad magas elveidet ebbe a tivorny�ba? Sat�hoz. �rp�d keresett.

SATA. Ugr�ltassa kicsit a k�v�r Gy�ri l�nyt. Vagy a s�gorn�j�t, hogy anya melle is k�nnyebb legyen.

IMRE. Ne zavartass�tok magatokat miattam. Csak az�rt szaladtam be, hogy kimentsem magam.

ANNA g�nyosan. K�r volt; �n m�r kimentettem.

IMRE dacosan. Akkor az�rt, hogy udvaroljak kicsit.

SATA. Sz�p udvarl�s. K�ny�rg�k, hogy t�ncoljon, s nem hajland�. Goromb�skodik helyette.

B�LA. Igaza van, az eg�sz Hangy�t kifosztottam a leg�nyeidnek, s te Keresztel� J�nossal akarsz t�ncolni. Kinek a l�nya vagy te, a Her�des�?

SATA. Megfogadtam, hogy Imre b�csival t�ncolok el�sz�r. Tudod, bogaras n� vagyok... Hajb�kol el�tte. Egy p�rd�l�st, mester... azt�n kiengedem a Cig�nysorra.

IMRE. Dicsekedn�l az ifjaid el�tt?

SATA. Itt, ahol nem l�tj�k.

B�LA. A t�nc: vizsga, le akar vizsg�ztatni.

ANNA. De nem tud t�ncolni. Leg�nykor�ban is ugr�lt, s �sszegy�rte az ember h�t�n a ruh�t.

IMRE. Tudok t�ncolni. A zen�re figyel. Mi ez, boszton?

SATA nevet. Boszton? Mi az?

ANNA. � m�g a bosztonn�l tart... A mostaniak kering�nek h�vj�k, kedvesem.

IMRE esetlen�l megfogja Sata derek�t. T�z �ve nem t�ncoltam. Lassan, kiss� t�ntorogva megindulnak. Sata gy�ng�den vezeti, mint egy beteget.

SATA. Eg�sz j�l megy. Imre megbotlik egy fut�sz�nyegben, Sata f�lreh�zza, s gy�ng�den �tp�rd�ti a m�sik terembe.

ANNA ut�nasz�l. Botladozik, kedvesem. Kiesett n�h�ny �v a praxis�b�l.

IMRE kicsit meg�ll. Szokatlan az ilyen v�kony der�k; az ember nem b�zik benne, hogy csakugyan megfogta. �jra nekikezdenek, s a fogad�ban p�r�gnek.

B�LA odamutat. Err�l akart m�g besz�lni?

ANNA. Igen... Miel�tt idej�tt�nk, heves jelenet�nk volt...

B�LA. Sata f�l�tt?

ANNA. Nem, minden m�s... Hogy nem �rtem meg �t; nem k�vetem a szeg�nys�gbe; sohasem voltam a p�rja.

B�LA. Azt tudja, hogy csakugyan beadta a lemond�s�t?

ANNA. Beadta? Ki mondja?

B�LA. Az ad��gyi hallotta f�nn. Gondolja, hogy a k�t dolog �sszef�gg?

ANNA. H�t persze. Sz�z l�ny, sz�z �let. Val�s�gos gyerek.

B�LA. Vagy �r�lt. B�zom Sat�ban. Bestia, mint az apja. Kiki�lt. H�, pajt�s, nem hopszpolka az, hanem kering�...

�RP�D ben�z a teraszajt�n. Ah, itt van a sz�kev�ny... �, a mesterrel. Nem is tudtam, hogy a mester ilyen sokoldal�.

IMRE elereszti Sat�t, s odal�ki �rp�dnak. De most m�r eridj. Magyar�z�lag �rp�dhoz. Ezzel a felt�tellel enged csak haza.

SATA pukedlit v�g. K�sz�n�m, nagyon kedves volt. �rp�ddal kikering�zik a teraszra.

IMRE le�l a fogad�beli zs�rasztalhoz. Anna odamegy hozz�, kisv�rtatva B�la is, kij�vet lecsavarja az �riszob�ban a villanyt.

ANNA. A t�rd�vel kell t�ncolni, nem a derek�val, �reg bar�tom. Olyan mereven tartja a t�rd�t, mintha m�l�bat hordana; a gerinc�t meg ide-oda csavargatja. J�jj�n ki a teraszra, s n�zze meg a b�lrendez� urat. A dereka �ppolyan mozdulatlan, mint az arca, csak a l�ny fels�test�t szor�tja oda az el�rehajolt melle al�. V�ltozik a st�lus t�ncban, b�torban, mindenben.

B�LA. Hallod az asszonyt? Betesz az alm�riomba, s kig�nyol, hogy megdohosodt�l.

IMRE. Igaza van. Vannak els�fok� k�teless�gek. Ilyen, hogy a f�rfi vigy�zzon a v�r�re �s az inaira. Egy n�t semmif�le nemes eszme sem b�r r�, hogy skorpi�t vagy med�z�t s�ttessen az arc�ra. A f�rfiak k�zt vannak ilyenek. A talp�ban elny�veti a szalagot, az �z�leteibe �lmot folyat, elszokik a nyugtalan paripamozdulatokt�l, s hagyja, hogy megb�d�s�dj�k a lehelete. S mi�rt? Mert megejtette egy sz�p sz�: hivat�s, csal�d, haza. Holott csal�d, hivat�s �s haza is azt k�veteli, hogy j�l mozg�, k�m�letlen, t�zes h�mek legy�nk. Ki nevethetne ki t�bb joggal egy poltront, mint a feles�ge?

ANNA. Ha fiatal l�nyokkal botladozik.

B�LA. Ne keser�tse a vend�gemet... M�g �sszevesznek, pedig ma este nek�nk kell a feles�gemmel meg�ln�nk egym�st. T�ncra k�ri Ann�t, s l�p�sben kivezeti.

ANNA a v�ll�n visszak�sz�n. M�... Elmen�ben tr�f�san r�oltja a villanyt.

IMRE f�l-al� j�rk�l a k�t szob�ban, azt�n a doh�nyz� nagy karsz�k�be �l. Kintr�l hallani, amint a gramofon kiszalad, s nevetve ut�nakapnak. A zene el�ll, ann�l �l�nkebb a t�rsas�g ricsaja; sorra hallani az ismer�s hangokat: B�l��t, Ann��t, Margit�t s egy k�nyesked� n�i nevet�st is, an�lk�l, hogy a szavak kivehet�k voln�nak. A nyitott teraszajt�n �t hossz� s�vban vet�dik be az este. �rp�d �s Sata a fogad�ajt�ba l�pnek.

SATA. No, j�jj�n csak, van m�g szendvics tartal�kban... Nagyon �hes?

�RP�D. Ennyi z�tyk�l�d�s ut�n...

SATA. Engem is bele�rt?

�RP�D. Nem, mag�t ken�m�jas�rt is elt�ncoltatom.

SATA. Ne szemtelenkedjen. Bel�p. Mi az, itt nincs senki? A kapcsol� fel� ny�l, de �rp�d lefogja a kez�t. Mi baja?

�RP�D. El�g vil�gosnak tartom a helyis�get.

SATA. Csakugyan. �pp a szendvicsig �r a holdsug�r is.

�RP�D. R�gen hatty�s tavakra vezetett, ma szendvicses t�lakhoz.

SATA. Nem is rossz alleg�ria; egy holds�t�tte szendvicses t�l el�tt mi ketten: az ifj�s�g.

�RP�D. Csak akkor k�zelebb kell �llnunk.

SATA. Maga mindig megakad�lyoz, hogy jobb v�lem�nnyel legyek mag�r�l. A kapcsol�hoz ugrik, s felgy�jtja a villanyt.

�RP�D az ajt�t csukja be, �s el� �ll. Maga a villanyt, �n az ajt�t; ez egy-egy... M�rt van rossz v�lem�nnyel r�lam?

SATA. Tal�n az els� benyom�s a kerti h�zban. Mesternek nevezte Imre b�csit, s olyan biztosan v�gott be a buta szavaival. Nevetve ut�nozza. Megr�z, pr�f�ta, ostor... Amikor meg akart cs�kolni, nem tudtam, mi ez: eg�szen h�lye vagy irt�n alattomos.

�RP�D. Megtisztel, megtisztel... Azt hiszi, rossz taktika azokkal a szavakkal bev�gni? Nagyon is kiforrott taktika. Nem � az els� irodalmi mufti, akit ingyennyilatkozatok�rt megfejek. Higgye el, szeretik. Bev�lt dolog ez: mosolyognak, g�nyol�dnak, mint a maga Imre b�csija, de a sz�v�k kenve van. Az ifj�, gondolj�k, mestert l�t bennem. Megr�ztam az ifj�s�got, �n m�r ostorozhatom is az ifj�s�got. S besz�llnak egy cikkel vagy nyilatkozattal. Olyanok, mint a n�k, azoknak is egy-k�t sz�t kell �llhatatosan ism�telni, s ak�rmilyen but�nak tartj�k az embert...

SATA. Kenve vannak. P�ld�ul mivel vagyunk kenve?

�RP�D. Azzal, hogy �rdekes az egy�nis�ge, vagy hazudn�k, ha azt mondan�m, hogy m�s n� nem hatott r�m, de maga m�sk�ppen. N�ha ilyet is lehet mondani: milyen sz�p nyaka van.

SATA. Gondolja?

�RP�D. Gondolom. K�zelebb h�z�dik hozz�. Milyen sz�p nyaka van.

SATA. Ez nem is eg�sz egy�gy� mond�s. Az egy�gy� az volna, ha a l�bamat vagy a szememet tartan� sz�pnek. A nyak m�r �rnyalat. Azt jelenti, hogy elmer�lt a n� anat�mi�j�ban, figyelmet szentel r�. S nekem csakugyan sz�p nyakam van. Megsimogatja a villanyf�nybe tartott nyak�t.

�RP�D melegen. Gy�ny�r� nyaka van. K�zel hajol, de a l�ny g�nyt�l csillog� szeme el�l visszah�z�dik. Nem paliz be m�g egyszer. A maga nyak�t talizm�n v�di.

SATA nyak�hoz ny�l. Talizm�n?

�RP�D. Mondja, nem sz�gyelli mag�t?

SATA. M�rt sz�gyelljem?

�RP�D. Ez r�gi fajta napl��r� le�nyoknak val�... akik m�g az irodalomt�rt�netbe is be akarnak ker�lni... A modern l�nyok vadeveznek, �s gramofonra t�ncolnak melltart�ban.

SATA. Mir�l besz�l maga?

�RP�D. �rti. Tal�n nem l�ttam �t mindent a kerti h�zban. Szerelmes a nagy emberbe.

SATA idegesen nevet. Hoh�.

�RP�D. Ez a talizm�nja... A fiam majd bifl�zhatja a j�v� Pint�rben: Ekkor �rkezett vissza Luzernb�l Bakos Sarolta, r�gi bar�tj�nak a l�nya. A hajadonn� serd�lt gyermek l�ngra lobbantotta az �rett kor� f�rfit. A l�ny odaad� figyelme azt a hitet keltette, hogy tolsztoji terveihez megfelel�bb t�rsat tal�lt benne, mint amilyen hitvese volt... Igaz�n meghat�. K�r, hogy sz�z �v m�lva olvass�k s nem sz�z �v el�tt... Sz�z �v m�lva elh�zz�k az orruk, pfuj, micsoda n�, ahelyett, hogy egy �sz�bajnokba szeretett volna... Sz�z �v m�lva mindenki tudni fogja, hogy egy negyven�ves kulinak visszerek vannak a l�b�n, az aranyerei ellen h�gan tartja a sz�k�t.

SATA felh�borodva. Pfuj, ez m�gis sok.

�RP�D. Akkor m�rt nem akar velem cs�kol�zni... Mit tehetne k�t mai, rem�nytelen ifj� egy szob�ban?

SATA. Nem is bek�pzelt! Vagy mag�val cs�kol�zik, vagy egy �reg krampuszba szerelmes... Mondja, maga jog�sz?

�RP�D. B�lcs�sz.

SATA. Nem ilyennek k�pzeltem a j�vend� tan�rokat.

�RP�D. Engem m�r az �letre nevelnek.

SATA. S milyen szakos? N�met?

�RP�D. Az is.

SATA. Akkor olvasta a "Wahlverwandtschaft"-ot?

�RP�D. Az sok lenne. De a tartalm�t bev�gtam alapvizsg�ra. Edu�rd boldog h�zass�gban �l feles�g�vel, Charlotte-tal. Ekkor t�r vissza az int�zetb�l Ottilia, az asszony els� h�zass�g�b�l sz�rmaz� l�nya... Hoh�. Ki adta oda mag�nak ezt a k�nyvet? De hisz ez kedves. Szerelmi vallom�s reg�nyen �t. Az ujjaikat nem nyomkodj�k? Ha a kisujjad nyomom, szeretlek, ha a k�z�ps�t, randev�t k�rek. T�rd�t veri a hahot�z�sban. Sata, aki megl�tja Imr�t, a k�ny�k�n�l fogva csillap�tja.

IMRE aki id�ig h�travetett fejjel, mereven �lt a karossz�kben, el�bb k�hent egyp�rat, majd k�nosan f�lemelkedik. El�bb egy k�ts�gbeesett, t�tova mozdulatot tesz, azt�n kiny�jtja, megropogtatja mag�t, s rosszul siker�lt �s�t�st imit�l. ����... De hisz ez nem a kerti h�z... El�v�nszorog a vil�goss�gba. Ti nevettetek itt? Mintha a k�m�nyen nevetett volna be valaki.

�RP�D megh�kkenten. A mester itt volt?

IMRE. Elnyomott az �jszakai leveg�... Mostan�ban sokszor megt�rt�nik. Vacsora ut�n belealszom a napi h�rekbe, mint szeg�ny boldogult ap�m. Rem�lem, nem horkoltam? �jabban Anna sokszor f�lr�z: h�, kedves, ne h�zza, nem tudok aludni. A horkol�st a l�gy sz�jpad �tmeneti b�nul�sa okozza, ott lityeg a b�na sz�jpad a leveg� �tj�ban, s reszel �s dud�l... Csoda, hogy mi minden meg nem b�nul az emberben. Talp�ban a szalag, b�r�ben a rostok, soknak a szemh�ja is leesik, mintha az egyik szem�vel �lland�an szuny�k�lna. R�gebben sohasem horkoltam.

�RP�D. �, van sok fiatal ember is, aki horkol. A katon��kn�l t�bben horkoltak.

SATA. Hallgasson.

IMRE. De nekem, �gy l�tszik, az eml�kezetem is b�nul... Azt sem tudom, hogy ker�ltem ebbe a karossz�kbe... Sat�hoz. Igaz, te ugr�ltatt�l meg... Ebben f�radhattam el... Mesterem volt a kis h�lgy, s megr�zott. � volt az ostor, s �n a csiga. Persze, csak mint a d�gl�d� csiga, miel�tt elhenteredik. Sz�les ellipszisen forog, mint egy hideg bolyg�, azt�n eg�szen elbillen. Azt lett volna �rdemes az "Egyetemi Harson�"-nak lef�nyk�pezni, s ut�na mindj�rt, ahogy horkoltam.

�RP�D. Nem tetszett horkolni.

IMRE. Csod�lom; a torkom eg�szen kisz�radt. Tal�n csak ti nem vett�tek �szre.

SATA. Nem sz�p, hogy hallgat�zott.

IMRE. �n, fiam?... M�rt, tal�n tilos dolgokat m�veltetek itt? Hogy is mondja a latin: solus cum sola... Az �n sz�mt�l ne f�ljetek; sokkal r�gibb, �reg bar�tja vagyok �n ennek a kisl�nynak... De maga, fiam, moh� fiatalember �m; hallottam, hogy ott a kertben mindj�rt nekiesett. A bemutatkoz�s ut�n nem v�rtam mag�t�l ennyi f�rges�get. De h�t a mai ifj�s�g nem szenveleg; haj�nk fal�n ott a l�k, s �k egym�s sz�j�t t�mik be. Az �n Sata h�gom sem hi�ba j�rt kinn Luzernben; igazi utols� divat szerint k�sz�lt l�ny; b�szke lehet r�, kedves �cs�m, hogy bej�tt mag�val a s�t�t szob�ba. Mert arra m�g eml�kszem, hogy a szoba s�t�t volt, amikor elaludtam. No, ne pirulj, m�hmagzatocska... Kit�lt k�t poh�rka lik�rt, s megl�ki a fi�t. Nem b�jos, amint �gy elpirul? A dundi szoknya f�l�tt az eg�sz l�ny egy v�kony hatty�nyak. Gratul�lok, Zal�n... F�laj�nlom, hogy tegezz�k egym�st.

�RP�D. Megtisztelsz, kedves b�ty�m.

IMRE. Szereted te a t�l okos n�ket? Ugye, nem; unalmasak? Na, akkor a mi kis Sat�nkban igaz�n mindent megtal�lsz. Vannak ugyan neki is k�kharisny�s szok�sai: �pol�n� szeretne lenni. Goethe-k�nyveket hurcol el t�lem, utolj�ra, k�pzeld el a "Wahlverwandtschaft"-ot. De csak r� kell n�zni: ha nem is hordja oldalt a szem�t; a feje csak az�rt van, hogy legyen valami, amin �t a b�jos �llati l�nye megsz�lal. Ne haragudj, egy n�n�l ez dics�ret. Race: mondj�k, ahogy valami ag�rra vagy csik�ra.

SATA. Imre b�csi beteghez k�sz�lt.

IMRE. Szeg�ny Treszk�hoz, igazad van. Ez a t�nc �s a ny�ri leveg�. Bezzeg szeg�ny Treszka l�gszomj�t nem nyomta el. �rp�dhoz. Azt�n ha valami cikk kell a Harson�ba...

SATA megfogja Imre kez�t. Itt marad m�g.

IMRE. Nono, hisz nem haragudtam meg, csak sz�rakozzatok.

SATA Imre karj�t fogja, s �rp�dhoz. A Gy�ri l�nyok biztosan �lnek.

�RP�D. T�lem �lhetnek.

MARGIT megjelenik a teraszajt�ban. �rp�d, a s�gorn�je m�r indul; maga nem tart vel�k?

�RP�D. Hogy? M�ris? �s ide be sem sz�ltak?

MARGIT. Siet�s volt nekik. K�l�nben mindenki elment.

�RP�D hebeg. Term�szetesen, akkor �n is. Kezit cs�kolom, kezit cs�kolom! Leszek b�tor, mester...

ANNA bej�n Margit ut�n. Ezek j�l elmentek.

MARGIT d�h�sen. Ezek el.

ANNA. De B�la visszaj�n...

MARGIT. �n nem f�lek. Az a h�lyag a feles�g�hez szaladt. De nem b�nom.

SATA. Kidobtad a vend�geket?

MARGIT. Csak az ap�d szuk�j�t. A t�bbi vele ment.

SATA. S apa?

MARGIT. � visszaj�n. Csak kik�s�ri �ket.

SATA. No, j� est�t...

ANNA Margithoz. Hogy gondolod? Itt maradjunk az els� sz�l ellen?

MARGIT megfogja Anna kez�t. �n nem f�lek t�le. Nekem igazam van. �n tisztess�ges asszony vagyok.

B�LA kik�s�rte a vend�geket, s v�r�sen, kit�r�sre k�szen t�r vissza. Nem sz�m�tott r�, hogy Nagy�k m�g itt vannak. Megtorpan kiss� el�tt�k. Sata, Imre �s Anna akaratlanul is a k�t h�zast�rs k�zt �ll f�l falnak, Margit a k�v�f�z�h�z h�z�dik, s idegesen babr�lja.

MARGIT. Az is bolond, aki g�pen f�z k�v�t. Sz�gyent vallottam vele.

B�LA Imr�hez. Ti m�g itt vagytok? Azt hittem, minden vend�g�nket kidobtuk.

MARGIT meg�ll a keze; reszket�n, de harcra k�szen. Nem a vend�geket, csak a tolvajokat. Akinek az kell, ami az eny�m.

B�LA. Hagyjuk ezt, j�? Nem k�vetem a m�dszer�t. �n tov�bbra is megadom a vend�gnek a tiszteletet. M�g akkor is, ha az ut�n ny�l, ami az eny�m. Imr�hez, de �gy, hogy nem n�z a szem�be. Parancsolj, Imre. �ttess�keli a f�rfiszob�ba. Egy poh�rk�val megiszunk. F�lgy�jt, s a f�rfiszoba asztal�n �ll� lik�r�sk�szletet n�zi. Sata, tiszta ed�nyt. Sata is �tmegy, s h�rom poharat tesz ki. Ann�hoz. Szomsz�dasszony, az ijedelemre.

ANNA. K�sz�n�m, nem iszom. De az�rt � is �tmegy a f�rfiszob�ba. Most m�r csak Margit van a fogad�ban. Leolt, de az�rt nem megy �t; a s�t�tben hallgat�zik. A k�t f�rfi egym�ssal szemben �l. Anna �s Sata m�g�tt�k �llanak.

B�LA. Az ad��gyi f�nn volt a szolgab�r�s�gon; azt mondj�k, beadtad a lemond�sod.

SATA az apja v�lla f�l�tt, izgatottan, de egy kis diadallal Imr�hez. Igaz ez?

IMRE nem n�z r�, Anna hallgat�s�val a h�t�ban, csendesen. Megmondtam.

B�LA. Nem haragszol, hogy el�hozom? �n ugyan azt tartom, f�rfiak ne �rtakozzanak egym�s dolg�ba. De a szomsz�ds�g, s a n�k, tudod... Az ember r�szokik, hogy a m�sik has�ba b�muljon.

IMRE. �gy �rted, �n is a ti...

B�LA. Mi? A mi bel�gyeink olyanok, mint az elhurcolt csirkeb�l, ott hempereg a porban, az eg�sz falu marcangolhatja. S�t, nagyon sz�pnek tartom, hogy mint lovagi �rz�s� ember...

MARGIT a s�t�tb�l. Mondja egyszer�en: tisztess�ges ember.

B�LA. Hallod? Milyen b�trak egy lovag h�ta m�g�l. A l�ny�hoz fordul. Sata, nem akarsz aludni menni?

SATA. Nem akarok.

B�LA. J�. L�tom, f�lizgatott Imre b�csi lemond�sa. Kisl�ny kor�ban is ilyen volt; ha mes�kkel felizgatt�k, nem tudott elaludni. Imr�hez. S mik a tov�bbi terveid, Imre? Mert hisz ezzel bizony�ra nincs befejezve m�g.

ANNA. M�g ez sincs befejezve.

IMRE visszan�z a feles�g�re, de nem sz�l; B�l�hoz. M�rt vagy k�v�ncsi a terveimre?

B�LA fojtottan. Tulajdonk�ppen nincs k�l�n�s okom. Annyiszor volt�l el�m eszm�ny�l �ll�tva. De eddig, ha nem is k�vettelek, legal�bb �rtettelek. Most elnehezedik a fejem, s csak kalimp�lnak benne a fens�ges szavak. Ha amolyan �tlag bar�t voln�l, azt mondan�m: vigyen az �rd�g. Egyik�nk �gy robban f�l, a m�sikunk am�gy. Nagy Imr�t az er�ny veti sz�t, Bakos B�l�t a par�znas�g. De te t�bb vagy, mint cimbora, nemcsak az �n bar�tom, hanem eg�sz h�zam bar�tja; val�s�gos h�zibar�t... A sz� fennk�lt �rtelm�ben, persze. De az�rt m�giscsak meg�l�d k�r�l�ttem a leveg�t. Elveidet �pp�gy f�ladj�k, mint a vas�rnapi kacs�t, s reggel �pp�gy be kell lehelnem t�ged, mint a l�nyom szappan�nak a szag�t. Egy ilyen emberre m�gsem mondhatom: b�nom is �n, hogy robban f�l. �st�k�s�kkel nem lehet pack�zni.

ANNA. Az id� nem alkalmas, B�la...

B�LA. Ki mondta, hogy alkalmas? �n eg�sz m�s sz�llel j�ttem be a szob�ba. De ha az embernek vend�gei vannak, besz�lget vel�k... S ez nem haszontalan besz�d. Egy ilyen kan�sz ap�ra, mint �n, aki nem l�t a v�reres szem�t�l, s nem hall a f�le z�g�s�t�l, mindig r�f�r az oktat�s. Itt van a l�nyom; Luzernben t�zszeres p�nzen ette a reggeli dzsemet �s vajat, megtanulta, amit az apja elfelejtett, s hozz� sokat, amit sosem tudott. Senki sem v�rja t�lem, hogy �n egy ilyen m�velt h�lgynek igaz�n apja legyek. K�nyvekkel l�ssam �t el, s mint valami vir�gos cser�pbe, eszm�ket �ltessek a fej�be. Erre szerencs�re itt van Nagy Imre. De az�rt m�giscsak l�p�st illene valamelyest tartani azzal, ami a fej�ben t�rt�nik. H�tha egy nap valami k�l�n�s dologgal �ll el�, amit�l butas�gomban �tni s ord�tani fogok.

SATA er�lyesen. Nem fogsz ord�tani. Rosszul �llna neked az apai f�lt�kenys�g. Am�g a tan�t�n�val...

B�LA f�lcsattan, s h�trafordul a sz�kt�ml�ra d�l� Sata ellen. Mit csin�ltam? Te taknyos...

MARGIT bel�p a szob�ba. Most m�r a l�ny�val is goromba. Igenis, igaza van. Sz�gyen, mit m�veltek.

B�LA. Az asszonys�g is k�zber�ffent. Bolond kotl�s, maga m�g mindig a tegnapi �lm�n�l tart? Jobb lesz, ha ezut�n a l�ny�t vigy�zza ink�bb s nem engem. Am�g ellenem emelgeti a sz�rny�t, a csib�t kilopj�k al�la.

MARGIT. Ki lopja ki? Mir�l besz�l itt ap�d? Csak nem arr�l a lapossipk�sr�l? Azt is maga hozta be a h�zba, a s�gorn�j�vel. Mondja meg neki, hogy ink�bb a b�tyj�nak seg�tsen, mint hogy itt...

ANNA. Margit! Lefogja.

IMRE mindenki �ll m�r, csak � �l. B�l�hoz, an�lk�l, hogy f�ln�zne r�. Sat��rt k�r izgulnod; � nem �t ki a csal�db�l.

SATA szenved�lyesen. Hogy �rti ezt, Imre b�csi?

IMRE r� sem heder�t, B�l�hoz. J�l mondtad a m�ltkor: ismered a v�red. Igaz. Nem veszi el senki sem t�led. Sem viceap�k, sem b�lrendez�k. Mag�nyos marad a szerelemben, ahogy magadr�l mondtad. Eml�kszel a minapi besz�lget�s�nkre a kerti h�zban. �n szenvelegtem, hogy az �let t�rsas v�llalkoz�s: f�rfi s n� meg�rt�se kell hozz�. Te leintett�l. A nagy szerelmesek �ppoly mag�nyosok, mint a nagy gondolkoz�k. A partner bet�ved a v�r�nk g�zk�r�be; botork�l ott; de a l�nyeges nem a partner, hanem a v�r par�d�ja... Noh�t, ez a l�ny... Az el�bb elb�lintottam a karossz�kben. Az ilyen cs�zos-rigoly�s embert elaltatja a gramofon. Ahogy f�l�bredtem, ezek ketten, a sv�b turul meg a l�nyod, itt enyelegtek a szomsz�dban a s�t�tben.

SATA Imr�hez. Sz�gyellje mag�t.

MARGIT. Sata, mit m�veltetek ti a s�t�tben?

IMRE. Nono, nem �rulkodni akarok, �pp ellenkez�leg. Semmi tilosat sem tapasztaltam; tal�n nem is volt s�t�t. Csak a l�nyodat l�ttam egy mag�hoz ill�, fiatal f�rfi mellett. Abban a pillanatban szakadt meg k�zt�k a villanyos t�r. Te jobban tudod, mi ez: k�t fiatal mag�nya k�zt mindig kialakul valami ilyesmi. Egy n� ebben a t�rben leleplezi mag�t. � a te l�nyod; nem kell f�ltened. Van k�rme, megszerezni a t�pl�l�kot, de nem fogja be �t semmif�le f�rfi. K�lcs�n�zhetem �n neki az im�ds�gos k�nyveket: te egy sz�t sem sz�lsz hozz�, s k�t-h�rom �v m�lva ugyanaz lesz a v�lem�nye mindenr�l, mint neked. Haldokl� vasal�n�kr�l, mazochista tan�t�kr�l, szerelemr�l, eszm�kr�l, m�g a harapdeli �tr�l is. Maga se legyen pr�d, Margit asszony: p�lya �ll a l�nya el�tt.

MARGIT. Mif�le p�lya? Mit besz�l maga?

SATA csaknem s�rva, az anyj�ra f�rmed. Az, az... Mit n�zel r�m?

ANNA g�nyosan. Nem �rtem, m�rt izgatjuk fel ezt a kisl�nyt. Csak mert mi magunk izgatottak vagyunk? Gyere, Sata, �tk�s�rlek, am�g lefekszel.

SATA. Mondtam m�r, hogy nem fekszem le.

IMRE B�l�hoz. Az el�bb arra c�lozt�l, hogy bele�rtakozom a dolgodba. S csakugyan �gy �lltunk veled szemben, amikor az im�nt bej�tt�l, mint egy ellens�ges fal. Mintha ez a h�rom asszony az �n oldalamon lett volna, s te vel�nk szemben magad. De ez csak l�tszat. Tulajdonk�ppen mind a h�rom n� a tied, az egyetlen b�n�d a szem�kben, hogy egy negyedik, �t�dik, hetedik is a tied akar lenni. B�n�d �s er�nyed! Mi ez az �n b�n�mh�z k�pest? �n �sszeelegy�thetetlen vagyok vel�k, mint r�z�kever�kben a v�z �s az olaj. Az �vtizedig tart� r�z�s v�r�nk egy cseppj�t sem egyes�tette.

ANNA. Imre, hallgass legal�bb, ha m�r...

IMRE. Igenis, hozz� tartoztok mind. Nem az erk�lcs tiltakozik az ilyen n�csk�k ellen sem, mint ez a tan�t�n�. Csak a f�lt�kenys�g... Ti valamennyien ugyanannak az erk�lcsnek az �rny�ban �lltok, s a feles�gem �pp�gy t�ged �nnepel, neked �ldoz, elvben, �szt�nben, ide�ban, mint ez a tan�t�n�.

B�LA. Megveszt�l. Az�rt, mert egy gyerekl�nnyal...

IMRE. Nem egy gyerekl�nnyal... Mind, mindenki.

ANNA. Nevets�gess� teszed magad.

MARGIT a k�t f�rfi k�zt, zavart kotl�sk�nt. Egy sz�t sem �rtek az eg�szb�l.

A k�t f�rfi mogorv�n n�zi egym�st. Anna �s Margit Imre m�g�tt �ll. Sata a sz�n el�ter�ben, a t�bbiek indulat�t�l elszakadva, de a mag��ba egyre jobban elmer�lve. A s�t�t fogad� ajtaja a cs�ndben kiny�lik, s egy k�cos, kend�s asszony j�n �t a szob�ba, ijedten s a virraszt�st�l v�r�s szemmel.

A VIRRASZT�. Bocs�natot k�rek.

MARGIT veszi el�sz�r �szre. Jesszusom, valaki j�r itt. Mind a j�vev�ny fel� fordulnak.

A VIRRASZT�. �n vagyok az, nagys�gos asszony. A csel�d m�r lefek�dt, s az el�szob�t nyitva tal�ltam.

B�LA. Ki az az �n?

A VIRRASZT�. A Sulyokin� l�nya vagyok, k�rem, s a Nagy Imre doktor urat keresem.

IMRE el�j�n. Meghalt?

A VIRRASZT�. M�g nem, k�rem. De most m�r igaz�n... Arra k�ri a doktor urat...

IMRE. J�, fiam, megyek m�r.

A VIRRASZT�. Ne tess�k haragudni, hogy ilyen kellemes t�rsas�gt�l...

IMRE. Dehogy haragszom. M�r r�g magukn�l volna a helyem.

A VIRRASZT� kimen�ben. Kezit cs�kolom, a tekintetes f�jegyz� �r eln�z�s�t k�rem.

A s�t�t szoba megint �res. A f�rfiszob�ban �csorg�k az elmen�k ut�n b�mulnak; azt�n


F�gg�ny

 

NEGYEDIK FELVON�S

A k�rorvos kerti h�za �s a f�jegyz��k ker�t�se k�z� es� kertdarab. A kerti h�z a telek h�ts� v�g�ben van; balr�l a h�zik� el�ls� sz�glete s oldalfala l�tszik, a piciny oldalbej�r�val, melyen a m�sodik felvon�s szerepl�i j�rtak be, h�tul magas gledicsias�v�ny, jobbra a jegyz��k telk�b�l egy s�v. A jegyz�telek magasabb a Nagy�k�n�l, �gyhogy a l�cker�t�s t�ls� fel�n a ker�t�ssel egymagas, bokros part van. A sz�nt k�toldalt gy�m�lcsf�k z�rj�k be; h�trafele, a gledicsi�n �t, egy-k�t fa �rny�t�l megszak�tva a hat�r ny�lik ki; a sz�rk�letb�l kibontakoz� kukoric�sok, egy dombra viv� �t s a dombon az ecetf�s �s ciprusos temet� foltja. Maga a sz�nt�r szabad lucern�s, egy-k�t n�vend�kf�val. A kis h�z el�tt egy asztall� alak�tott fat�nk, k�t kis t�nk�l�k�vel. A v�dett sarokban f�gebokor. A felvon�skezdet p�r�s sz�rk�let�b�l fokr�l fokra emelkedik ki a gazdag j�liusi kertr�szlet. Imre a felvon�s elej�n arcra borulva a lucern�sban hever. Anna a kis h�z ajtaj�n j�n, az ajt�t nyitva hagyja, �gyhogy amint vil�gosodik, odal�tni a k�nyvespolcokra. Csaknem belebotlik Imr�be, egy pillanatra megh�kkenten k�mlel az arc�ba, azt�n meg�rinti a v�ll�t. Imre k�ny�k�re t�maszkodik, majd hirtelen, kiss� sz�gyenkezve felugrik.


ANNA.
Megf�zol itt...

IMRE sz�tn�zve. Keresnek?

ANNA. Nem, csak �n kerestelek. Nyugtalan voltam m�r.

IMRE. Szeg�ny Treszk�val virrasztottam... Meghalt v�gre.

ANNA. Igen, hallottam, �jf�lkor m�r.

IMRE. J�rtam m�g egyet ut�na. Nagyon felizgatott.

ANNA egy darabig hallgat. Sokat k�nl�dott?

IMRE int. Mint aff�le sz�vbeteg. Fogta a kezem, �s k�ny�rg�tt... L�tja, m�giscsak meghalok, doktor �r. Azt �g�rte, nem fogok meghalni, s most m�gsem seg�t rajtam.

ANNA �jabb hallgat�s ut�n. Bakos�kn�l jav�ban �ll a h�bor�. �jszaka kinn �ltem a verand�n, v�rtalak... Sz�p dolgokat v�gtak egym�s fej�hez, nyitott ablakn�l. A f�rfi �gy ment el, mint aki sosem j�n vissza.

IMRE. A d�v�ny hivatal ut�nra megt�r�ti. �jszaka m�g csak elkujtorog, de a d�lut�ni alv�st megk�v�nja.

ANNA. Hangzott a k�rny�k az ort�joz�sukt�l. M�g a jobb �rz�s� paraszt is csukott ablakn�l int�zi el az ilyet.

IMRE. Nem most kezdj�k a megbotr�nkoz�st; k�l�nben is, ahol indulat van, ott kiab�lni kell: ez a term�szetes. Eg�szs�gesebb, ha a kel�sek kifakadnak.

ANNA. Eddig m�s volt a v�lem�ny�nk... �n sokkal t�bbet elviselek, ha a vil�g nem tud r�la. Am�g csak k�t ember k�zt van valami, addig j�v�tehet�.

IMRE. Igen, addig le lehet tagadni. A n�k szem�ben az van, ami a vil�gban van. Ami csak a l�lekben van, aff�le �br�nd.

ANNA. T�k�letesen. Az �pesz�b�l akkor lesz bolond, amikor kit�r.

IMRE hallgat�s ut�n. Az �jszakaira c�lzol?... Bakos�kn�l �n is kit�rtem.

ANNA. Igen... El�gg� b�ntott, hogy el�rulod magad.

IMRE. El�rulom?

ANNA. Bakosn� most el van foglalva a maguk �r�lts�g�vel. De a f�rfi �tl�t rajtad. Hisz majd a szemedbe v�gta... Szeg�ny Treszk�nak k�sz�nheted.

IMRE. �tl�t rajtam? S te is �tl�tsz?

ANNA. Ne besz�lj�nk err�l.

IMRE. Besz�lj�nk. Mit �rultam el? Mit l�ttak, akik �tl�ttak?

ANNA. �gy viselkedt�l, mint egy serd�l�. A te korodban leplezni illene.

IMRE. Leplezni, persze. �gy l�tszik, m�g mindig nem tanultam meg el�gg� a sz�v alattomoss�gait. Mit kellett volna lepleznem?

ANNA. Tudod.

IMRE. Hallani akarom. Sz�ntess�k be a c�lz�sokat. Nem vagyunk skandin�v dr�mah�s�k. Mit kellett volna lepleznem?

ANNA hallgat el�bb, azt�n elsz�ntan. Hogy egy int�zeti l�ny megsz�d�tett.

IMRE. S m�rt kellett volna ezt lepleznem?

ANNA. Mert mind a kett�nket nevets�gess� tesz. �gy ismertek id�ig minket, mint kiv�teles embereket, akik megtal�lt�k a h�zas boldogs�got. Mind a ketten sok �ldozatot hoztunk ez�rt. Nap nap ut�ni sok kis �ldozatb�l t�pl�lkozott a boldogs�gunk, s most felt�nik egy f�lig kitelt kar, beleny�l ebbe a boldogs�gba, �s nevet: ennyi volt. Csak k�nyveket kellett k�lcs�nk�rnie �s �rtelmesen hallgatnia, amikor Imre b�csi a szoci�lis k�rd�sr�l szaval. Ahogy az int�zetben egy hi�bb t�rt�nettan�rra... Ez megal�z�.

IMRE hallgat. Ez csakugyan megal�z�. �szint�n r�stellem, hogy el�rultam magam.

ANNA. Hisz nem j�v�tehetetlen... Kiss� f�jt, de h�t term�szetes. Nem folyhat le �gy egy f�rfi�let, hogy egyszer, mint idegen sz�rny a vizet, egy m�sik n� meg ne borzolja. A l�nyeges, hogy most m�r te is kigy�gyulj ebb�l a beteges hangulatb�l, megbecs�ld, ami k�r�l�tted van. Azt a k�nyvet sem lett volna szabad engednem. �lj te a hivat�sodnak �s a l�nyaidnak. A kez�be teszi a kez�t. Meg kicsit nekem.

IMRE visszah�zza a kez�t, s hirtelen megr�zza mag�t. E r�zk�d�ssal egyid�ben a sz�n is vil�gosabb lesz. F�lre�rtett�l. �n nem err�l besz�ltem.

ANNA. M�r megint nem err�l?

IMRE. Igenis, restellem, hogy amint �ll�tod, el�rultam magam. Igazad van, el�g volt, hogy egy k�l�k egy kis figyelmet sz�nleljen, csak �rtelmesen kellett r�m ford�tani a szem�t, s �n kiszolg�ltattam magam. �gy estem neki, mint szomjaz� a l�tom�s�ban cs�rg� pataknak. S a komikumba hasaltam. Ezt r�stellem... De ne hidd, hogy most m�r r�m teheted a kezed. Hogy kigy�gyultam. Nem, nem gy�gyultam ki. Abb�l, hogy egy �vtizede egyed�l vagyok, s am�g �lek, egyed�l maradok, nem lehet kigy�gyulni.

ANNA. K�nny� sz�: egyed�l.

IMRE. Egyed�l.

ANNA. Aki int�zeti l�nyok ut�n bomlik, a gyermekei anyja mellett egyed�l van.

IMRE. Akit a gyermekei anyja egyed�l hagyott, oda s�llyed, hogy int�zeti l�nyok ut�n bomlik.

ANNA. Gyenge v�dekez�s.

IMRE. Olyan f�rfi voltam �n, akit egy szoknya szele elsodor? Szerzetese voltam a h�zass�gnak. Annak is tekintettem: szerzetess�gnek. H�nek lenni a h�zass�gban egy f�rfira kem�nyebb aszk�zis, mint h�nek lenni a cell�ban. Mit gondolsz, tizenk�t �v alatt most t�ncolt k�r�l el�sz�r mellel, combbal, mosollyal a n�st�ny vil�g? Egy tekintetem sem volt, amely�rt szenvedned kellett. Sz�gyelltem volna, ha nem gy�z�m. Annyival t�bbre tartottam minden tolvaj gy�ny�rn�l k�t ember p�ros v�llalkoz�s�t. A maga f�l sz�rny�t v�gja le, aki asszonyt�rs�t itt megs�rti... S nem mondhatod, hogy t�relmetlen voltam. Tizenk�t �vbe ker�lt, am�g meggy�z�dtem, hogy mi �gysem sz�llunk; hogy mi ketten nem is vagyunk h�zasok.

ANNA. S most egyszerre megl�ttad? Egy karcs� test vill�mf�ny�n�l?

IMRE. Igen. Egy karcs� test vill�mf�ny�n�l. Valami vil�goss�g csak kell hozz�, hogy az ember �szrevegye, hov� jutott.

ANNA. A rossz lelkiismeret j�l �rvel.

IMRE. Lelkiismeret? De h�t mit k�vettem el? �szrevettem, hogy szabad vagyok. R�ges-r�g eleresztett�l. Pr�d�ul dobt�l kezd� cs�r�csk�knek. M�g azzal �ltattam magam, hogy csal�dom van, nem volt senkim. S most m�r nem is lesz.

ANNA. Ell�ttam a h�zadat, gyarap�tottam a birtokod, felneveltem a gyermekeid.

IMRE. �s mag�ra hagytad a lelkemet.

ANNA. A lelkedet? Ak�r egy v�nl�ny. Egy fl�rt: mi k�ze ehhez a l�leknek?

IMRE. Ennyire nem ismersz? De hisz csak tetteted magad. Asszonyi fog�said k�zt ott volt a lelki... Ha t�ls�gosan von�tottam, a lelkemnek dobt�l egy kis r�gnival�t. F�lemelted a l�bad, mintha elinduln�l az utamon. Eml�kezz, tavaly, amikor asszisztensn�v� k�peztetted magad. Azt hihettem, lassan m�giscsak r��llsz a terveimre. Magad mondtad, hogy kicser�ltek. Egy�tt j�rtunk a faiskol�ba ojtani, s este igaz�n t�ged cs�koltalak.

ANNA. Kiv�telesen engem.

IMRE. A t�rsamat.

ANNA. K�r cifr�zni... K�z�ns�ges elhideg�l�s, n�k, akik minden�k adj�k, j�l ismerik.

IMRE g�nyosan, keser�n. Elhideg�l�s?

ANNA. Mi�rt h�zod a sz�d? Nem hidegedt�l el? Vagy nem is volt, ami elhidegedj�k?

IMRE. Hagyjuk ezeket a n�i m�szavakat. �n nem �gy fogtam f�l a h�zass�got, hogy f�lmelegedhettem vagy elhidegedhettem benne. Legfeljebb f�lemelkedhettem vagy elz�llhettem. Sz�p, eg�szs�ges asszony vagy, mi tasz�thatna vissza t�led, ha t�rsam tudn�l lenni? Egy b�na mellett is m�morban �ln�k.

ANNA. Az ut�domat m�gsem a b�n�k k�zt kerested.

IMRE kit�r. �rtsd meg, nem t�r�m ezt a hangot. Ne akarj szimpla h�m-n�st�ny �gyet csin�lni... Csendesebben. Megal�zt�l. Az els� csel�d szerep�t sz�ntad nekem a j�sz�godon. Mert az volt itt minden: a te j�sz�god. Csakhogy �n nem illek bele a ti huszadik sz�zadi matriarch�tustokba.

ANNA. Hagyjuk ezeket a f�rfi m�szavakat. Ismert�l engem, miel�tt elvett�l. Tudtad, kinek a l�nya vagyok, l�ttad a hozom�nyom. M�g mint v�leg�ny j�tt�l le az �ll�sba. Azt hajtogatod: a h�zass�g nem h�m-n�st�ny �gy. T�bb: v�llalkoz�s. J�: �n nem hivatkozom a sz�vedre. A v�llalkoz�sra hivatkozom. Erre v�llalkozt�l vagy nem?

IMRE. Erre szeg�dt�l el vagy nem?

ANNA. Pfuj!

IMRE. Ha m�r �szint�n besz�l�nk, besz�lj�nk m�g �szint�bben. Fizet�stelen egyetemi gyakornok voltam; �zvegy any�mnak di�ktan�t�ssal p�toltam ki a postamesteri nyugd�j�t. Val�s�gos nulla voltam, mikor ap�d, a megyei ember alkalmazott. Adott egy l�nyt, egy k�rorvoss�got s sz�z hold f�ldet. �gy mondjuk: adott. Val�j�ban csak belehelyezett egy feudumba, amely egy asszonyb�l, egy k�rorvoss�gb�l �s sz�z hold f�ldb�l �llt. Szabad volt szolg�lnom �ket. Huszonn�gy �ves f�rfi voltam; nagykor�, l�thattam, mit aj�nlanak fel. Ahogy te is mondtad: tudhattam, mire v�llalkozom.

ANNA. Imre, ezt nem �rdemeltem.

IMRE. Hagyjuk az �rzelmeket. Tudhattam volna, de �n nem tudtam. S ha te a szolg�lati szerz�d�sre akarsz szor�tani: �n nem �gy �rtettem az aj�nlatot. Kiskor� voltam hozz�tok k�pest. Azt hittem, tov�bbra is szabad ember vagyok, k�l�n m�jjal, k�l�n aggyal, k�l�n lelkiismerettel. Ha nem is tudtam m�g k�l�kfejjel, hogy merre megyek, a h�zass�got �gy �rtettem, hogy k�vetni tartozol. S ha te azt mondod: az �zem a tied, �n azt mondom: elhagyt�l.

ANNA. Az a baj, hogy sosem szerett�l.

IMRE. Most eg�sz biztosan nem szeretlek.

ANNA f�ll�ngolva. Nem is tudt�l szeretni. A h�zass�g olyan neked, mint a k�nyv�r�s; volt egy t�m�d, s ahhoz �rt�l egy csal�dot. �j t�ma j�tt, s ahhoz �j csal�d kellene. Csakhogy egy asszonnyal nem lehet �gy b�nni, mint egy t�m�val. Azt mondod: a h�zass�g aszk�zis. Tudod, milyen s�rt�s ez! Hidd el, sokkal t�bbre ment�l volna velem, ha igazi szerelemmel hajl�tasz. De te �nz� ember vagy, k�ptelen a szerelemre.

IMRE. K�ptelen is most m�r!... H�t nem esztelens�g a szerelemben a sz�tart�s? Igazad van, egy �szt�ne ut�n kujtorg� eb k�l�nb, mint egy aszk�ta f�rfi, aki h�s�get mutat ott, ahol szerelmet tal�n sosem �rzett.

ANNA. Imre!

IMRE. Igen, sohasem. H�la volt, semmi t�bb. Nem ez a l�ny az els� n�, aki bel�m nyilallt, de egyik sem hasonl�tott hozz�d.

ANNA. Nem igaz. Ezt most tal�lod ki. Milli� c�folat van r�. Gondolj Nagymarosra, az Oper�ra.

IMRE. H�la �s eg�szs�g... Akkor �n is �gy �reztem. De most, hogy szemembe v�god a k�ptelens�gem, valami igazat ad. Tal�n csakugyan t�l rideg, t�l kem�ny, t�l �ngyilkos volt ez a szerelem, �ppen, mert nem volt az. Elb�jtam az igazi el�l, s most csod�lkozom. Ez a tacsk�, igaz, nevets�gess� tett... De tal�n csak egy r�gi hazugs�got, r�gi gy�vas�got bosszul meg. Ha tizen�t �ve �gy, a mai d�h�mmel k�zd�k �rte, bet�r�m arra, amire t�ged sosem t�rhettelek be, mert nem szerettelek el�gg�...

ANNA. K�ts�gbe vagyok esve, Imre. Hol van az �n �nfegyelmezett, komoly uram? Ha a lelketek m�ly�n ilyenek vagytok, j� f�rjek, ink�bb legyetek mind Bakos B�l�k. Azok legal�bb �rettek a gonoszs�gukban.

SATA a jegyz��k fel�n megjelenik. Hall�, Anna, j� reggelt. Te is f�nn vagy m�r? N�lunk is elhallgattak az �gy�k. Kij�ttem friss leveg�t sz�vni. Imre b�csi is ott van! �tugorhatok egy percre?

ANNA. Ha �t tudsz... Sata lesz�kik a lejt�n, s egy pillanatra elt�nik a ker�t�s m�g�tt. Anna Imr�hez. �n bemegyek. El�g, ha t�ged forgat t�k�rk�nt; az �n k�nnyeimben ne n�zze mag�t... Befel� indul.

SATA a ker�t�s tetej�n felt�nik: sort, k�nny�, feh�r trik�, meztelen l�b�n lapos sark�, feh�r cip�; Anna ut�n. Hall�, Anna? Nem v�rsz meg? Anna elmegy, an�lk�l, hogy megfordulna.

SATA leugrik, s Imr�re n�z. Valami baja van velem?

IMRE. Mi lenne?

SATA. Bement el�lem.

IMRE. K�v�t k�rtem t�le.

SATA. De a ki�lt�somra sem fordult vissza.

IMRE. Nem szokta m�g meg, hogy h�lgy vagy, akit meg lehet s�rteni.

SATA. De � �szrevette, hogy h�lgy lettem.

IMRE. �szrevette, amit egy ilyen kis nadr�g megmutat; csak az �n�rzetedet nem veszi �szre. Neki tov�bbra is a gyerekeink bar�tn�ja maradsz. Ilyen tehetetlen az �regek esze.

SATA. J�. �n csak �r�l�k, ha nem f�j r�m. Nem is gondoltam, hogy f�nn vannak m�r. �ppen csak �t akartam lesni a kis h�zra. Imre b�csi�k sem sokat aludhattak az �jjel.

IMRE. Nek�nk m�r nincs sz�ks�g�nk annyi alv�sra. Csecsem�k h�sz �r�t alusznak, kisgyermekek tizenkett�t, serd�l�k, mint te, kilencet, �regek hatot. Hisz tanultad az eg�szs�gtanban. Tanultatok Luzernben eg�szs�gtant?

SATA. Eg�szs�gtant, algebr�t, k�zgazdas�gtant. Mindent. S mit sz�l hozz�, m�gse hunytam le a szememet. Minden eg�szs�g�gyi parancs ellen�re.

IMRE. Ap�d�k sokat kiab�ltak. Luzernben elszokt�l t�le. Mi, magyarok, indulatos nemzet vagyunk.

SATA. Vettem �szre... nemcsak ap�m�kon. De �n nem a kiab�l�st�l nem tudtam aludni, hanem att�l, amit kiab�ltak. F�nn alszom a manzardban, betehettem volna az ablakot. De �rdekelt.

IMRE. Gyermekek n�ha meglesik sz�leiket. No �s �rdekes volt?

SATA. Igen, �rdekes. Most fedeztem fel a sz�leimet. R�gen is kihallgattam a veszeked�s�ket; legut�bb az ad��gyin� vak�ci�ra esett. De akkor csak k�v�lr�l hallgattam, mint valami l�rm�t, amely el�l neh�z a dobh�rty�t elt�mni. Apa v�g sz�rnyeteg volt, aki n�ket hurcol a barlangj�ba, az irodad�v�nyra, anya s�t�t sz�rnyeteg, aki a szokny�ja al� csatolt kutyakorb�ccsal �l�lkodik. Ma �jszaka m�sk�pp hallgattam �ket; bel�lr�l. Tal�n az�rt, mert bennem is tombolt valami. Ugyanaz, ami benn�k. Ezek az ap�m �s az any�m, suttogtam a der�kaljon fel�lve, am�g egym�s b�neit sorolt�k. Tudtam, hogy az utc�n elmen� r�szegek csuklanak, �s r�h�gnek rajtuk. �s m�gsem sz�gyelltem �ket. Cs�nya dolgokat kiab�ltak, s nem sz�gyelltem.

IMRE. Te is szerett�l volna kiab�lni.

SATA. Majdnem. Nevet. Ha lett volna kivel. Az jutott eszembe, amit Imre b�csi mondott a l�lekr�l, hogy megvan a m�rete, mint a keszty�nek, vagy a kalapnak. H�t ezek nem mindennapi lelkek. K�z�ns�gesek, de nem mindennapiak. Ahogy egym�st tiport�k, a szavaknak irt�zatos t�rd�k �s �kl�k volt. Isten bizony, nem b�nom, hogy a l�nyuk vagyok. Ak�rhogy len�z Imre b�csi, �reznie kell rajtam, hogy er�s emberek gyermeke vagyok.

IMRE. Tudn�l tiporni.

SATA. Tr�f�l, pedig ezt �rdemes meg�rteni. �n sok mindent meg�rtettem, am�g a sz�leim hallgattam. Az int�zetben a l�nyok megmutatt�k a szerelmi post�jukat; matathattam a lomocsk�ikban. Mindig nevets�gesnek tal�ltam. T�l buta volt az eg�sz; gyeng�d szavakkal csapkodt�k egym�st: alig karcol�, vir�gos �gakkal. Mintha �r�kre az erd� sz�l�n akartak volna j�tszani. De h�t ezek maguk is bumfordi pap�k �s r�zsav�zv�r� any�k gyermekei voltak. Nem h�zta �ket semmi befel�, a s�r�be. Nekik valami ugr�l�iskola volt a szerelem, amilyet a gyerekek csin�lnak a porban. A torn�cban kell kezdeni, s ha �gyes az ember, eljut a mennybe vagy a pokolba. Az �n v�rem azonban ott akarta kezdeni, ahol ap�im elhagyt�k.

IMRE g�nyosan. D�mon...

SATA. Ne tr�f�ljon most velem! Maga mondta, hogy egy n� vagy k�pes a legnagyobbra, s akkor r�gt�n k�pes...

IMRE. Te �rpira vagy k�pes.

SATA. �rpi egy majom.

IMRE. Ez az �rpi vagy m�s �rpi; ez az elemed, s �gy eg�szs�ges.

SATA. De nem igaz, Imre b�csi, ez nem igaz. Kik�rem magamnak, hogy �gy len�zzen.

IMRE. A tavasz �r�mei, fiam. Ezek ut�n s�hajtozunk mi, fonnyad�k.

SATA. Nem besz�l komolyan. Kihallgatott benn�nket, s meg van s�rtve.

IMRE. Ne �ruld el, hogy illetleneket mondt�l �reg, szenderg� b�ty�dr�l.

SATA. Kihallgatott.

IMRE. Makacs vagy.

SATA. Bocs�natot akarok k�rni. Az�rt leselkedtem itt ilyen kor�n, mert bocs�natot akartam k�rni. Itt fek�dt arcra borulva a lucern�n. A szobaablakb�l l�ttam.

IMRE. Nem igaz.

SATA. Igaz. A sz�rk�letben is kivettem. De amikorra megmosdottam, fel�lt�ztem, Anna m�r itt volt.

IMRE. Mire k�vetkeztett�l abb�l, hogy a lucern�n hevertem?

SATA. Hogy m�g van s�rtve.

IMRE. Nem is bek�pzelt! A f�be harapok, mert megs�rtett.

SATA. De h�t m�rt tagadja? Ha �n egyszer idej�v�k, �s bocs�natot k�rek. Mit gondol, m�rt k�rek bocs�natot?

IMRE. Tudom �n; valami dr�m�t olvast�l; vagy a csal�di sz�mum ment az idegeidre.

SATA. Hallja, ne k�nozzon engem... J�, lehet, ny�las voltam, A toj�s nedvess�ge volt rajtam, s egy darab toj�sh�j is. Nem csoda, most b�jtam ki, itt sz�lettem meg a szeme el�tt. Mindenhez id� kell. �n �rzem, mi lett bel�lem egy-k�t h�t alatt. N�zzen meg, ahogy itt �llok.

IMRE. Kev�s a ruh�d.

SATA. M�rt g�nyol�dik? Ha nem b�jik a g�nyol�d�sai, b�csiskod�sai m�g�, hanem r�gt�n kicsap r�m, ahogy egyp�rszor tegnap is... hamar�bb megy, s az az �retlens�g is elmarad. Higgye el, megszenvedtem �rte. F�nn, a manzard k�ny�kl�j�n, am�g a sz�leim hallgattam...

IMRE. Sajn�lom, ha f�lre�rtett�l. Olyan foly�kony anyagokat, mint v�z, h�s, ifj�s�g, szerencs�re, nem lehet megsebezni.

SATA. Csakhogy �n nem �rtettem f�lre. �n nem vagyok gyerek, engem nem vezet f�lre. Mire volt akkor a sok besz�d falunyomorr�l, a maga nyomor�r�l, a l�lek b�s�g�r�l? Ugratni akart?

IMRE. Ugratni? �n jelentkeztem tal�n a b�csi k�nyv��rt; �n v�gtam be k�v�lr�l, amit untam; �n surrantam be a bar�tn�m h�re n�lk�l az apai bar�t dolgoz�h�z�ba? Mit akart�l a v�n bolond medv�vel? Nem sz�gyelled magad v�n, sz�trohadt lelkekben turk�lni? Most is m�rt j�tt�l ide ebben a meztelens�gben?

SATA. Mert tetszik, tudja.

IMRE. H�t ne tess�k. �zetlens�g. D�rg�l�zz magadhoz ill�kh�z.

SATA. Imre, ezt megb�nja. Soha t�bb� nem �ll �gy senki maga el�. S csakugyan az lesz, aminek mondta mag�t: megrohadt l�lek.

IMRE. Az utols� alkalom teh�t? Nincs alkalmakra sz�ks�gem.

SATA. Elmegyek a sz�vk�rh�zba, a megszakadt vasal�n�kat �s kov�csokat �polom. Az leszek, amire sz�ks�ge van. Csaknem s�r.

IMRE. Ez nem j�l hangzik, kisl�ny. T�l elemist�s egy d�mont�l.

�RP�D a h�z fel�l j�n. Pardon, zavarok tal�n...

IMRE. �, dehogy, �pp r�lad besz�lt�nk, kedves �cs�m. Ugyeb�r, kedves �cs�m, te is a fokozatok embere vagy?

�RP�D. Hogy �rti ezt a mester, azaz, hogy �rted, kedves Imre b�ty�m?

IMRE. Azt tartod, minden �vszaknak megvan a rendeltet�se?

�RP�D. F�lt�tlen�l.

IMRE. S az iskol�t ki kell ugr�lni, k�l�nben nevets�gess� v�lik az ember.

�RP�D nevet. J�.

SATA. Mondja; mi j�? �rti maga, mit r�h�g; laposfej�... B�kol. Kezit cs�kolom, Imre b�csi, majd megl�tjuk, ki v�lik nevets�gess�. Nekifut a ker�t�snek, s egyetlen ugr�ssal �th�z rajta.

IMRE. G�tfut� tehets�g.

�RP�D ut�na n�z. Goromba kedv�ben volt.

IMRE. Ingerkedik. Biztos tudom, hogy tetszel neki... Le�l a t�nkasztalra, s an�lk�l, hogy �rp�dot hellyel megk�n�ln�. Szolg�lhatok?

�RP�D. Elutazom a d�livel, s kedves k�teless�gemnek tartottam, hogy tiszteletem tegyem.

IMRE. Kedves k�teless�gem, hogy fogadjalak.

�RP�D. Tudom, hogy f�l�tte �llsz, Imre b�ty�m, minden kicsinyess�gnek; m�gis b�ntott kiss� a tegnapi. Mintha egy kis s�rt�d�st olvastam volna ki a hangodb�l.

IMRE. Te is bocs�natot j�ssz k�rni?...

�RP�D. Nemcsak, b�r azt is term�szetesen, ha sz�ks�g van r�.

IMRE. Nemcsak, hanem?

�RP�D. Els� tisztelg�semkor m�r eml�tettem, hogy a mi sz�vets�g�nk lapja...

IMRE. Igen, a "Harsona".

�RP�D. Az "Egyetemi Harsona" boldog lenne, ha n�h�ny �tbaigaz�t� sz�t kapna t�led, kedves b�ty�m. Akkor sok izgat�t hallottam. Igaz�n eg�sz �j gondolat�raml�st ind�tott meg a fejemben. M�gis szeretn�m, ha, Imre b�ty�m, tulajdon szavaiddal m�lt�ztatn�l... K�r lenne, ha ezekben a kis falusi viharokban, amilyen a tegnapi is, �pp a pr�f�ta szava veszne el.

IMRE. Az�rt teszitek sz�mba a harson�t. De �n nem akarok trombit�lni.

�RP�D. Csak egy kis k�rd��vr�l van sz�. El�kotorja a zseb�b�l. �sszesen h�rom k�rd�s. R�stelln�m, ha �res k�zzel �lln�k a szerkeszt�nk el�.

IMRE. Mi a v�lem�nye a helyzetr�l? Miben l�tja a kibontakoz�s �tj�t? Mik a tervei a j�v�re?

�RP�D meglepetten. Valaki m�r j�rt el�ttem.

IMRE. Nem, hacsak az ifj�s�g g�niusza nem. Eltal�ltam?

�RP�D. Az els�t nem eg�szen.

IMRE. Nem? No, ez der�k. Ilyen eredeti fick�nak igaz�n �r�m nyilatkozni. Hogy sz�l az els� k�rd�s.

�RP�D olvassa. Hogy k�sz�lj�n az ifj�s�g a j�v�re?

IMRE. Ez az, igen... Persze, r�viden �s frapp�nsan kell felelnem.

�RP�D. El�bb tal�n epigrammaszer�en, s ut�na b�vebben kifejtve.

IMRE. No, �rd, kedves �cs�m. Legyen ig�nyes a n�kkel szemben. Ez az epigramma.

�RP�D nem �rja. Bocs�nat, mi m�s term�szet� k�sz�l�d�sre gondoltunk: Ilyenre, mint �nk�pz�s vagy szoci�lis tev�kenys�g.

IMRE. Ez mind a kett�. �nk�pz�s is �s szoci�lis tev�kenys�g is.

�RP�D. Ha lenn�l kegyes kiss� kifejteni.

IMRE. Mit kell itt kifejteni? Aki nem ig�nyes a n�kkel szemben, azzal szemben a n�k lesznek ig�nyesek. S aki n�i ig�nyek szerint �l, abb�l a szoci�lis ig�ny csak gajdolni fog.

�RP�D. Hogy �rted ezt, kedves b�ty�m?

IMRE. �gy, hogy a k�z�ss�gen csak az seg�thet, aki a maga jogair�l le nem mondott... Gondold el, a csecsem�k ma m�r a szoci�lis �rz�ket sz�vj�k a dudlijukb�l. Aki rug�dni tud, a t�rsadalmon akar seg�teni. Egyik az eur�pai id�j�r�sjelent�seket figyeli, a m�sik a munk�snyomort tanulm�nyozza, a harmadik falut kutat. K�zben pedig zs�rra j�rnak, s mondj�k, amin a l�nyk�k nevetnek. Azt�n megn�s�lnek, beb�torozkodnak a feles�g�k b�toraival �s erk�lcseivel. A romlott t�rsadalom ellen k�zdenek, de a t�rsadalmi roml�s ott p�rolog a leves�kben, ott gyarapszik a gyermekeik h�s�ban, s ott szuszog mellett�k az �gyban. A k�z�ns�g id�nk�nt megtapsolja �ket, az asszonyaik azonban tudj�k, hogy poj�c�k.

�RP�D. S mit lehet ez ellen tenni?

IMRE. Mondtam. Ig�nyesnek kell lenni a n�kkel szemben. Nem szabad leragadni. K�vetelni kell, amire sz�ks�g�nk van, s ne nyugodjunk, am�g kez�nkben nincs, amit k�vetel�nk.

�RP�D. De ha szabad k�rdenem, mit k�vetel�nk?

IMRE. Mit? El�sz�r is mag�t a n�st�nyanyagot. A szerelem nem valami v�letlen. A szerelem olyan, mint a terhes asszony �hs�ge: v�logat. � tudja, mit �p�t, m�rt v�logat. Meg kell keresni neki, amit k�v�n. Nem szabad becsapni, m�ssal bet�mni. A szerelemben a p�tk�v� m�reg. Azt kell k�veteln�nk magunknak, aki a l�t�vel szinte k�ts�gbe ejt. Csak ebb�l tudhatunk magunknak asszonyt teremteni. Ezzel szemben lesz csak meg a teremt�, vad f�rfid�h benn�nk. Mert kiel�g�teni is csak az k�pes, aki csig�zni k�pes. Ez a szerelem miszt�riuma.

�RP�D �r. A szerelem miszt�riuma... S azt�n?

IMRE. Azt�n k�vetelni �s k�vetelni. A mi ig�ny�nknek kell a csal�dot vinnie. A f�rfiig�ny a sz�rny, a n�i ig�ny a neh�zked�s. Meg kell ejteni �jra s �jra a n�t, hogy ne tudjon bel�l�nk szabadulni. A legm�lyebb �rz�kis�g s a legmagasabb eszm�nyis�g nem v�laszthat� sz�t. A f�rfinak harminc�ves kor�ig nem is volna m�s feladata, mint az ig�nyeivel a leveg�ben tartani mag�t. Tudod te, mi egy fiatal f�rfi, am�g le nem ragadt? Az isten ond�sejtje. Ha harminc�ves kor�ig m�st sem tesz, csak �rzi mag�t: az a legnagyobb szoci�lis munka. Az ilyen, ha valamibe bele�ll, azon tud is lend�teni.

�RP�D. K�l�nben?...

IMRE. Mit, k�l�nben?

�RP�D. Ha nem k�pes erre?

IMRE. Ha tucatember, h�t semmi. De ha valaki, akkor megfizet. Ismered Oedipust?

�RP�D. Oedipus, Th�ba kir�lya?

IMRE. Az... B�lcs �s tiszta fejedelemnek tudta mag�t. � fejtette meg a tal�nyt; v�rosa hatalmon volt, asszonya er�s; n�gy gyerek apja. De egyetlen nap minden kider�lt. N�p�re �, az apagyilkos hozta a pestist; �gyasa az anyja, s gyermekei a v�rfert�z�s vir�gai. �gy leplez�dik le egy nap minden hazug dics�s�g�vel az, akit ifjan az istenek t�r�kbe csaltak.

�RP�D. Ez szomor�... De vegy�k az ellenkez�t: ha egy f�rfi az ig�nyeivel minden n�t elver maga mell�l. Olvastam, hogy a n�k: egyetlen szabadk�m�vess�g. H�tha mint nem�k ellens�g�t, kik�z�s�tik a k�vetel�z�t. Nekik k�nyelmesebb �gy, s igazuk van, ha let�rnek minden megmoccan�st... N� n�lk�l v�gre is nem megy, ugyeb�r?

IMRE. M�rt nem megy? Persze, ha a f�rfi a kuck�ra h�z�dik... De ha d�h�sen, k�ts�gbeesve, mint cs�d�letben elveszett ember, ide-oda futva ki�ltozza-k�ny�rgi v�gig a n�vil�got? Akkor nem baj, ha a v�g�n maga marad. S tal�n nem is marad maga. A n�k szeretik, ha ig�nyesek vel�k szemben. T�zezer d�h�dt, t�rsat keres� f�rfi megism�telhetn� a szabin n�k elrabl�s�t. Megford�thatn� az eg�sz rohadt szerelmi divatot. De ha nem, akkor is t�k�letesebb, m�g f�rfinak is egy ilyen; ha an�lk�l r�ncosodik is meg a b�re, hogy n�b�r horzsoln�. A vil�gnak sem �rtana, ha megtelne elkeseredett, tiszta f�rfiakkal, akik eg�sz �let�kkel ki�ltj�k: a legnagyobbra kerestem asszonyt, s nem tal�ltam.

�RP�D. De ez neh�z, nagyon neh�z. Az ember nem �lhet elvadult farkask�nt.

IMRE. M�rt nem �lhet? Jobb elvadulni, mint hazudni. A vad�llat fogai k�zt tartja az �dv�ss�g�t. Csak az ejti ki, aki hazudik. Sz�p ez a kert?

�RP�D. Sz�p.

IMRE. S a feles�gem �s a gyermekeim?

�RP�D. Term�szetes.

IMRE. Boldog ember, akit ilyen csal�dba �ltet a szerencse?

�RP�D. Csakugyan.

IMRE. S �n m�gis ink�bb kimegyek farkasnak. Ha az �letem elhazudtam, legal�bb a hal�l el� �gy megyek, hogy �g, t�vis, sav lemarjon r�lam minden hazugs�got.

�RP�D. A mester mag�r�l besz�lt?

IMRE. Mir�l besz�lhet az ember? Itt hagyom a csal�dom, vagyonom. Eltiltom magam att�l, akit szerethetn�k. A szeg�nyek doktora leszek; a k�ts�gbees�s farkasa.

�RP�D. Ezt az ifj�s�gnak �zeni?... F�l�ll, s el akarja tenni a pap�rt.

IMRE elveszi t�le a pap�rt. Az ifj�s�gnak? Elt�pi. Nem... ezt az istennek �zenem.

�RP�D. S az ifj�s�g? Az �let el�tt �ll�k?

IMRE. Tanulja meg a maga leck�j�t, ahogy �n megtanultam.


F�gg�ny


* A dr�ma �sbemutat�ja 1938 m�rcius 30-�n volt a budapesti Nemzeti Kamara Sz�nh�zban. A darab 26 el�ad�st �rt meg.