J�kai M�r �reg ember nem v�n ember
El�sz�

Kedves Bar�tn�m!

�nnek a hozz�m �rt szeretetrem�lt� levele ind�tott ennek a furcsa irodalmi v�lfajnak a meg�r�s�ra.

Mert furcsa ennek m�r a c�me is: idegen nyelvre leford�tva tiszta k�ptelens�g.

Hogyan? „Ein alter Mann ist kein alter Mann?” – „Un homme vieux n’est pas un homme vieux?” – „An old man is not an old man?” – „Ten sztari cslovek bit nye sztari cslovek?” „Uomo vecchio non � uomo vecchio?” Hisz ez nonszensz!

Az �m; mert az eur�pai nyelvek egyik�ben sincsenek meg ezek a finoman megk�l�nb�ztet� hasonnev�s�gei (szinonima) a magyar szavaknak.

Ha azt mondjuk valakinek: „�reg ember”, az szel�d megtisztel�s, de ha azt mondjuk: „v�n ember”, az m�r �cs�rl�s; a „v�n asszony” pedig �ppen h�bor�s eset (casus belli).

Vannak azonk�v�l m�g „r�gi emberek” is, a szent�r�sban olvashatunk „�-embert”, s�t a harmad�vi k�pvisel�h�z n�vjegyz�k�n v�gigfutunk, m�g „�cska emberekre” is tal�lunk.

S mindezekre az eur�pai nyelveknek csak egy kifejez�se van: „alt, vieux, old, sztari, vecchio”.

De m�g furcs�bb a c�mhat�roz�: „K�pzelt reg�ny.”

H�t vannak nem k�pzelt reg�nyek is?

Ennek az �rtelme az, hogy ezek a t�rt�netk�k csak az �r�jukra n�zve k�pzeltek; de val�s�ggal mind eml�kezetben �l� t�rt�netek, amikbe azt�n a szerz� belek�pzeli mag�t.

Kegyed sz�ves volt az eg�szs�gi �llapotom fel�l k�rdez�sk�dni. Feleltem r�. Eg�szen j� �llapotban vagyok. Semmi bajomat sem �rzem, j�l eszem, iszom is, alszom eg�sz �jjel; nem ismerek se cs�zt, se gyomorbajt, se aranyeret (k�rem, fogja be kegyed a h�velykujj�t a mark�ba: „unberufen”), orvoss�got nem k�v�nok, csup�n konyakot hordok magammal egy kis kulacsban: abb�l h�zok egyet, ha azt �rzem, hogy megh�ltem – s azt�n, ami legf�bb dolog: van kedvem a munk�hoz, most is olyan l�lekkel tudok dolgozni, mint fiatal koromban. A szemeim is j�k. Azt�n azt is megvallom, hogy most is jobban dobog a sz�vem, ha sz�p asszonyt, sz�p le�nyt l�tok, s mikor a M�zeum l�pcs�j�n lej�v�k a f�rendih�z �l�se ut�n, mindig meg�llok egy pillanatra az el�tt a m�v�szi szobor el�tt, amelyre gr�f T. S. bar�tom k�p�nyeget akart szabatni.

Erre azt�n kegyed megint az �rta nekem, hogy mi�rt nem h�zasodom h�t meg? �zvegy vagyok, szabad vagyok: el tudn�k egy asszonyt tartani.

Azt mondta �m Aesopus mes�j�ben a b�tor vad�sz, hogy „nem az oroszl�nt keresem �n, hanem csak a nyom�t”. Kegyed azt�n sz�ves volt nekem h�rneves f�rfiak p�ldak�peit f�leml�teni, akik b�trak voltak az oroszl�nnyomokat k�vetni, s mag�ba az oroszl�nba is belek�tni.

F�rfiak, akik gyakorlati kivitelben �rv�nyes�tett�k ezt a mond�st: „�reg ember nem v�n ember”.

Ebb�l az �tletb�l �rom �n most, kegyednek v�laszul, ezt a k�pzelt reg�nyt, vagyis reg�nyk�ket.

Ennek a t�rgynak ugyanis n�gyf�le v�ltozata van.

Az els� az, hogy az �reg ember, miut�n harminc �s egyn�h�ny esztendei boldog h�zass�g ut�n (ahogy a fekete szeg�ly� �rtes�t� mondja) felejthetetlen �letp�rj�t a teremt� paradicsom�nak �tengedte, a gy�sz�v letelte ut�n, a sors int�z� keze �s a susog� asszonyok �ltal �sszeker�l egy kor�hoz ill� matr�n�val, akinek ugyan m�r t�bb rendbeli fiai �s le�nyai vannak: amazok a maguk sz�rny�n, emezek a m�s sz�rnyai alatt, de amellett el�g vagyonos �s becs�l�sre v�gy�; palot�ja van �s fogata, p�holyt tart az oper�ban, valaha nagy sz�ps�g volt, s abb�l m�g megtartotta legal�bb a k�vetel� tekintetet, nev�t a j�t�konys�gi rovatokban hirdetik, s a v�logatott b�lok h�rlapi tud�s�t�i le szokt�k �rni a ruh�zat�t.

A m�sodik eset az, hogy az �reg ember nem v�laszt �j �lett�rsat a j�l meg�rett matr�n�k k�z�l, hanem kiszemel mag�nak egy vil�gsz�ps�get, aki a vagyon��rt elfogadja a kez�t. Akkor azt�n c�lt �rve, behunyja a szem�t, bedugja a f�l�t, nem l�tja, nem hallja, ami k�r�l�tte t�rt�nik, fogadja a gratul�ci�kat, fizeti az �rjegyz�keket, s t�ri mag�t �j j�vedelmi forr�sok felfedez�se ut�n, hogy a feles�ge f�ny�z�s�vel l�p�st tarthasson, s v�g�l azt�n az el�tt a v�laszt�s el�tt �ll, hogy vagy maga l�je, vagy m�ssal l�vesse f�be mag�t.

A harmadik esetn�l az �reg ember szint�n az �lvezetesebb r�sz�t v�lasztja a megfejelt �letnek. Sz�pet, fiatalt v�laszt, s felteszi mag�ban, hogy azt boldog�tani fogja. Legel�sz�r is feket�re festi a szak�ll�t meg a haj�t. Azut�n elhiteti mag�val, hogy van a term�szetben is m�sodik ny�r. Az a baj, hogy m�ssal nem tudja elhitetni. K�vetkezik az, hogy �r�lten f�lt�keny lesz. M�g a leborotv�lt szak�ll� f�rjnek illik a f�lt�kenys�g, de a festett szak�ll� nevets�ges lesz t�le. K�nyszer�teni akarja a term�szet csodaer�it. Ezzel azt�n t�nkreteszi az eg�sz �letszervezet�t. H�rhedetts�gg� lesz a k�resetei �ltal. Azokkal v�gzi.

A negyedik eset azt�n az, amikor az �reg ember nagylelk�s�get v�l elk�vetni, amikor a mirtusz-koszor�val megk�n�l egy sz�p fiatal le�nyt, aki j� erk�lcs�, becs�letes. A le�ny sz�l�i szeg�nyek, a b�tyja korhely, ad�ss�gcsin�l�. R�besz�lik, hogy menjen n��l a jeles k�r�h�z. Nem v�n az, csak �reg. A le�ny megt�rt sz�vvel veszi fel a menyasszonyi f�tyolt. �s azut�n h� marad az esk�h�z, amit az olt�r el�tt fogadott. A f�rj sohasem l�tja �t s�rni; hanem l�tja elhervadni: t�z �v alatt hozz�v�n�l az �reg�hez: �s az �reg mindennap l�tja maga el�tt az �l� k�s�rtet�t, az �rtatlan lelk�, angyali t�relm� �ldozatot, akit �l� testben meg�lt, s ha van sz�ve, hallhatja annak a v�dol� szav�t: „Te nyomorult, �nz�, gyilkos!”

�s m�rmost engedje meg kegyed, kedves bar�tn�m, hogy belek�pzeljem magamat ebbe a n�gyf�le es�lybe, s kiv�lasszam magamnak bel�l�k azt, amelyikt�l legjobban irt�zom.

Els� k�pzelt reg�ny: EGLANTINE
I.

Bizony-bizony azt hittem, mikor �ldott j� feles�gemet ott kinn hagytam a Kerepesi �ti Istenkertj�ben, hogy vele egy�tt a m�zs�mat is eltemettem. Mert hiszen ki az a m�zsa? A ked�ly. Ha a ked�ly meleg napja nem s�t a f�ldre, hi�ba term�keny az, a vir�g cs�r�ja nem t�r ki bel�le.

Nem tudtam �rni: kialudt a k�pzeletem.

Ez pedig r�m n�zve komoly szempontb�l is nagy csap�s, mert nekem az �r�tollam a dom�niumom, a ny�jam; a t�kep�nzem: ha ez pihen, az r�m n�zve olyan, mint az �rv�z, a sz�razs�g, a j�ges�, a krach.

Sz�p gondolat az a halottak napj�nak a meg�nnepl�se. Ez bizony katolikus r�tus: a k�lvinist�k hagyj�k a halottakat halottaknak, s nem par�d�znak vel�k. Hanem m�r itt Budapesten minket is mag�val ragad ez a kegyeletes szok�s: november m�sodik�n mi is kivissz�k a koszor�kat a feledhetlenek s�rj�ra, el�ltetj�k a kedvenc vir�gaikat, m�g m�cseket �s l�mp�sokat is gy�jtunk meg, a r�mai hitvall�s�ak mint�j�ra.

Egy ilyen k�s� �szi harmatos est�n, mikor a Kerepesi �ti temet� a sok f�nyes l�mp�s�val �gy t�nt fel, mintha a f�ld visszat�kr�zn� a csillagos eget, magam is elhelyezve a magunk koszor�it az eml�kk�v�n, ott �lltam �sszetett kezekkel az el�tt a neh�z domb el�tt, melyet fekete gr�nit obeliszk jel�l meg: az �n halottam domborm�v� mellk�p�vel, amid�n a h�tam m�g�l egy n�i hang megsz�l�t: „K�pvisel� �r!” (M�g akkor viseltem valakinek a k�p�t.)

A megsz�l�t� ismer�s volt: mondhatn�m koll�g�nak, szokny�s k�lt�, sz�p szellem. R�gi ismer�s; de az�rt nem koros h�lgy; az �r�n�k �r�kk� fiatalok.

– J� est�t.

– Az a domborm� �nnek a megboldogult feles�g�t �br�zolja?

– Val�ban.

– Ilyen volt?

– A m�v�szi �tven�ves jubileuma alkalm�val mint Coriolan anyja.

– Mi�rt nem v�lasztotta a m�v�sz egy fiatalkori arck�p�t hozz�?

– Mert �n �gy akartam.

Azzal h�tat ford�tottam neki.

Nem is sejtettem, hogy ez a ban�lis bel�mk�t�s csak a bej�rat�t k�pezi egy fut�s�ncnak, mellyel engem fognak megostromolni.

– K�pvisel� �r! – sz�lalt meg �jra.

– Tetszik m�g valami?

– Nagy bajunk van.

– Kinek?

– Nekem meg Eglantine-nak.

– Ki az?

– Ah! �n nem eml�kszik r�. A kegyelmes asszonyra, ott van a kegyelmes �rnak a mauz�leuma, ahol az a sok l�mp�s ragyog.

– Ah! Hogyne? A sz�p Eglantine! Balatonf�redr�l. Hanem annak m�r huszonnyolc esztendeje.

– Nem! csak huszonh�t.

– Az�ta kegyelmes asszonny� lett: h�rom nagy fia van.

– Az egyik p�pai prel�tus, a m�sik dragonyos f�hadnagy, a harmadik miniszteri titk�r.

– S azok k�z�l egyik sincs itt a mam�jukkal a mai est�n?

– G�tolva vannak hivatalos funkci�ik �ltal.

– Az abb� is?

– Pedig nagy bajunk van. A kegyelmes asszony (az �n kebelbar�tn�m) a kocsis�nak meghagyta, hogy a k�zelben maradjon, a kocsis �sszeveszett a fel�gyel� rend�rtiszttel, az letart�ztatta, bek�s�rtette az �rszob�ba. Most Eglantine nem mehet haza az ekvip�zs�n. K�pzelje ezt a mal�rt, ha k�pvisel� �r nem seg�t rajtunk.

�gy? Hiszen a k�pvisel� minden bajban helyt�llhat. Att�l �gy f�lnek a rend�rtisztek, mint a villanyos telegr�f sodrony�t�l.

– J�l van. H�t majd �n besz�lek a rend�rbiztossal.

S csakugyan siker�lt a k�zbenj�r�som �ltal kiv�vni a kegyelmes asszony kocsis�nak kell� megdorg�ltat�s ut�n val� szabadon bocs�ttat�s�t.

Magam siettem a f�nyesen kivil�g�tott mauz�leumhoz, e kiv�vott sikert h�r�l vinni.

A ciprusbokrok s�r�j�b�l a feh�r m�rv�nyl�pcs�k�n l�pdelt al� Eglantine. Fekete volt az �lt�zete, fekete r�kapr�mes a bekecse, fekete zsett gy�ngysor a karperece, az arc�t s�r� fekete f�tyol takarta, �gy odatapadva ahhoz, hogy orra, ajka, �lla l�that� lett alatta, mintha j�spisb�l faragott n�i �br�zat volna.

Persze, mikor legel�sz�r l�ttam, akkor minden feh�r volt rajta. R�viden tudattam vele, hogy felszabadult az �t.

Akkor azt�n kez�t ny�jt�, s forr�n megszor�t� a kezemet (m�r amilyen forr�n lehet fekete keszty�vel k�zszor�t�st tenni), s a tapad� f�tyol al�l valami �des sz�t rebegett (m�r amilyen �des sz�t lehet fekete sz�jjal rebegni).

Azzal azt�n keresztet vetett mag�ra (gondolom, hogy �nr�m is), s bar�tn�ja karj�ra t�maszkodva, m�lt�s�gos l�ptekkel elt�vozott. Csak k�s�bb j�ttem r�, hogy �nr�m bizony nem vetett keresztet. De majd err�l a m�sodik fejezetben.

II.

Neh�ny nap m�lva eml�tett �r�n� koll�g�m l�togat�s�nak szerencs�j�ben r�szes�ltem. L�ttam, hogy valamit rejteget a karmanty�j�ban.

– No csak adja ide azt a verset, mindj�rt elolvasom.

– Az�rt sem verset hoztam, hanem egy levelet.

– Ah! H�t postillon d’amour?

– No csak olvassa el. Eglantine �rja.

� azalatt, am�g a levelet felt�rtem s �tbet�ztem (olyan nagy bet�k voltak, hogy egyenkint kellett �sszeszedni: ez az el�kel� �r�sm�d), sz�ttekintett a szob�mban. Elfelejtettem felk�rni, hogy �lj�n le.

Att�l a lev�lt�l pedig nem lettem okosabb.

– A kegyelmes asszony azzal tisztel meg, hogy l�togassak el hozz�: egy igen bonyolult v�grendeleti �gyben �hajtja a tan�csomat kik�rni.

– Tudom – felelt szellemes l�togat�n�m, lornyettj�n �t megboldogult n�m Volumnia jelmez�ben meg�r�k�tett arck�p�t tanulm�nyozva.

– De hisz �n nem vagyok gyakorl� �gyv�d, sem j�rtas jogtud�s, hogy bonyolult v�grendeleti �gyekben tan�csot adhassak.

– Nem is jogtudom�ny kell e gordiuszi csom� megold�s�hoz; nem is �gyv�di furfang; hanem k�lt�i sz�v �s alkot� fant�zia.

– Nem �rtem.

– �nnek n��l kell venni Eglantine-t. � hajland� r�.

S ezt mondva, le�lt k�n�latlanul egy karsz�kbe.

Ekkor azt�n nekem is le kellett �ln�m vele szemben.

Megpr�b�ltam nevetni, mint az egyszeri baka, aki a forr� k�v�t lenyelte, azt gondolva, bivalytej, mert fekete.

– Bar�tn�m, tisztelje �n az �sz szak�llamat.

– Eglantine sem gyerek m�r.

– Nem biz az. Mikor a Balatonon cs�nak�zva duettet �nekelt�nk, m�r f�rjn�l volt. S most lehet a legid�sebb fia huszon�tesztend�s.

– Nos? H�t �nnek a megboldogult feles�ge nem sokkal id�sebb volt-e enn�l?

– Hja, dr�ga bar�tn�m, az eg�szen m�s �llapot: a hitvest�rs, aki vel�nk egy�tt v�n�lt meg, s ha az arc�r�l elm�ltak is a r�zs�k, de a sz�ve mindig tele volt vel�k. Mikor mi egym�st elvett�k, mind a ketten fiatalok voltunk: �n is deli leg�ny, � pedig vil�grasz�l� sz�ps�g. A szabads�gkorszak m�mora sz�d�tett benn�nket egym�shoz, s azt�n a j� �s balsors ellenkez� �rj�nak forgataga, a k�z�s �r�mek, dics�s�g, b�natok, megpr�b�ltat�sok �gy egym�sba olvasztottak, hogy k�l�n �lni, gondolkozni sem tudtunk. M�g a neveinket sem lehetett k�l�n eml�teni. S�lyos betegs�gek l�togattak meg benn�nket; hol � �polt engem, hol �n �tet. Ez �tvirrasztott �jszak�k m�g szents�gesebbek a boldog n�sz�jn�l. Ez�st menyegz�nket is meg�lt�k. �s m�g azont�l is nagy id�t. Hajsz�l hajsz�l ut�n meg�sz�lt, kihullott. Hamis haj, hamis fogak j�ttek: csak a lelk�nk maradt igazinak. �szre sem vett�k, hogy megv�n�lt�nk. Hozz�szoktunk arcaink red�ihez, ked�ly�nk rigoly�ihoz: a korral egy�tt n�veked� gyarl�s�gaihoz a portetemnek. S megszoktuk ezt a gyarl� testet f�lteni egym�sban a megsemmis�l�st�l: hol az egyik�nk, hol a m�sikunk adott a maga �let�b�l k�lcs�n, hogy a p�rj��t meghosszabb�tsa. Azt�n a k�z�sen el�rt �regs�gnek is megvannak a maga �r�mei. Ha egy�tt �lhett�nk a k�z�s k�zzel �ltetett tereb�lyf�k hull� vir�gai alatt, nyugodva meg�rdemelt bab�rokon, melegedve a magunk �p�tette t�zhelyn�l, s annyi nagy esem�ny eml�kezet�n�l: h�t ez h�zas�let volt, amit �rdemes lehetett v�gig�lni. De hogyan vegyen n��l egy �reg hadasty�n egy k�sz tisztes matr�n�t, aki az �let napf�nyes oldal�t m�ssal �lte v�gig, akinek az �r�mei m�r csak eml�kezetben �lnek, s akire n�zve ez a n�lunk szok�sos gy�ng�d megsz�l�t�s „�regem!” c�lzatos megs�rt�s.

Ez ugyan el�g hossz� pr�dik�ci� volt! Azt hittem, hogy ezzel el�g alaposan elecetes�tettem az �n tisztelt l�togat�n�m h�zass�gk�n�l� nekt�ros cs�sz�j�t.

Ellenkez�leg! Nagyot kacagott rajta.

– Amit �n most elmondott, mind azt bizony�tja, hogy �n f�l…

– F�lek? Mit�l?

– Att�l, hogy annak a nagy boldogs�gnak, amit �n most oly ragyog� k�pben ecsetelt, a folytat�s�t megtal�lja Eglantinen�l.

No csak az kellett nekem, hogy azt dobj�k a szemembe, hogy �n f�lek.

– H�t az�rt sem f�lek. Teszem tiszteletemet a kegyelmes asszonyn�l. Mikor? Holnap? – „Ne! Holnap p�ntek.” – No h�t szombaton. D�lel�tt? – „Ne d�lel�tt, mert gy�l�se van a r�zsaf�z�r-egyletn�l, ahol protektrisz.” – H�t d�lut�n? Nincs five o’clock tea? – „Akkor j�het.” – Tiszteletem!

III.

M�rmost itt az k�vetkezn�k, hogy le�rjam apr�ra azt a h�romemeletes palot�t, melyben a kegyelmes asszony tartotta jour fixeit. De nem �rom le, mert azt nem szokta elolvasni senki. (Magam sem.)

Pedig igaz�n k�v�ncsi voltam r�, megtudni, hogy milyen lehet az a h�z, amely azzal a k�vetel�ssel j�n el�m, hogy ezent�l benne legyek otthon? – (Az is furcsa besz�d �m, hogy a h�z j�n �nel�m, nem �n a h�z el�; nem �n l�pegetek fel a l�pcs�k�n, hanem a gr�dicsfokok szaladnak al�m, s nem �n nyitom ki az ajt�t, hanem az ajt� t�tja el mag�t el�ttem, hogy elnyeljen! – De h�t ez �gy van.)

Mit tehetek �n r�la? A k�v�ncsis�g s�t�t verem!

A k�lt� ugyan azt mondja, hogy a „szerelem” az. De h�t ezt csak a r�m kedv��rt teszi: val�s�ggal a k�v�ncsis�g az, ami az embert a verembe ejti.

A szalonba vezettek selyemharisny�s inasok, ott �tadtak a fekete frakkos komornyiknak, annak meg �n adtam �t a n�vjegyemet. Az ezt ez�st t�lc�ra tette, �gy vitte be a k�vetkez� sz�rnyajt�n, diplomatai udvariass�ggal rebegve: „a f�tisztelend� �r van a kegyelmes asszonyn�l”.

Egy r�vid perc m�lva m�r visszaj�tt, t�rt kaput nyitva el�ttem.

Nagy megk�l�nb�ztet�s! Hogy �n siettetem a f�tisztelend� urat az elt�voz�sra.

A k�vetkez� szob�ban tal�lkoztam vele.

Ez a f�tisztelend� �r egy nagyon fiatal leg�ny volt. Sim�ra borotv�lt arca m�g ink�bb ifj�totta.

Kenetteljes mosollyal mond�:

– A mama v�rja �nt. – S olyan m�lyen hajtotta meg mag�t, hogy �n h�trakaptam a kezemet: megijedtem, hogy kezet akar cs�kolni. Ez h�t Eglantine fia, az abb�. Ez m�r tudja, hogy ki vagyok? S�t azt is, hogy ki leszek?

A kegyelmes asszony egy olyan szob�ban fogadott, amelyben csupa b�rkerevetek, t�lgyfab�torok voltak.

Minden szob�nak, amelyen kereszt�lj�ttem, megvolt a maga saj�t parf�m-l�gk�re: heliotrop, ylang-ylang, Ixa fleur. Ennek az egynek maguk a b�torok adt�k azt a saj�tszer� illatot, amit a m�r maroken, a t�lgy, paliszander �s c�drus lehel ki mag�b�l. Ezt a lat�jner nem ut�nozhatja.

A kegyelmes asszony fekete ruh�t viselt, a haja pedig feh�rre volt hajporozva, s ez j�l illett az arc�hoz, melynek szint�n jutott valami a hajporb�l.

M�g most is meg lehetett rajta l�tni a hajdani sz�ps�get, amely n�nek sz�p szeme, sz�p sz�ja van, ezeket v�ltozatlanul megtartja; de k�l�n�sen a sz�p szem�ld�k�k! Azok legtov�bb v�delmezik az ig�nyeiket.

A szok�sos �jraismerked�si sz�lamokon �tesve, a b�jos matr�na r�gt�n bel�pett „in medias res”. (A dolgok k�zep�be.)

– �n ismeri a t�rgyat, ami�rt �nnek sz�ves l�togat�s�t k�rtem?

– K�rvonalaiban. Valami v�grendeletr�l van sz�.

– A megboldogult f�rjem v�grendelet�r�l. �n ismerte a f�rjemet?

– Legr�gibb tisztel�i k�z� tartozom.

– Akkor azt is tudni fogja �n, hogy a megboldogult azt a tekint�lyes, sz�p vagyont, amit h�trahagyott, egy szer�ny alapt�k�n �s az �n hozom�nyomon k�v�l, mind a saj�t szorgalm�val, esz�vel �s szerencs�j�vel szerezte.

– Ez k�ztudom�s� dolog, amit meger�s�t a k�zv�lem�ny t�bbsz�r�s megnyilatkoz�sa, v�laszt�sok alkalm�val, s a korona kit�ntet�sei, melyek k�z�tt legv�gs� volt a bels� titkos tan�csoss�gra emeltet�s.

– Ebb�l a vagyonb�l, mely �ll alf�ldi uradalmakb�l, budapesti h�zakb�l, j�vedelmez� r�szv�nyekb�l �s �llampap�rokb�l, mind a h�rom fiamra jutna egy-egy milli� forint – r�m, az �zvegyre szint�n annyi.

(Egymilli�! Nagy sz�! Erre nem is tal�lni ellen�szrev�telt a „m�velt t�rsalkod�”-ban.)

Az �zvegy folytat� csendes, nyugodt hangon.

– Megboldogult f�rjem azonban a v�grendelet�ben, melyet teljesen �p �sszel �s j� eg�szs�gben tett, mind a h�rom fi�t kirekesztette az �r�ks�gb�l, �vi hatezer forint �lelmi p�nzt rendelve sz�mukra, s engemet tett meg �ltal�nos �r�k�s�nek.

(Teh�t n�gymilli� �r�k�se! Ez m�g nagyobb sz�! Ez m�r nagy cs�b�t�s! Vajon ha szent Antalnak a puszt�ban a h�lgyalakot �lt�tt S�t�n azt mondta volna: „�n �zvegyasszony vagyok, aki n�gymilli� forintot �r�k�ltem”, vajon mi lett volna az annyiszor meg�nekelt �s megfestett legend�b�l? �s h�t azt�n �n nem vagyok se szent, se Antal.)

Kezdtem �rteni a dolgot.

– S m�rmost kegyelmes asszonyomnak a fiai ezt a v�grendeletet p�rrel t�madj�k meg s t�rekesznek megsemmis�teni?

– Ellenkez�leg. A v�grendelet f�lt�teles. A fiaim, ha a f�lt�teleket teljes�tik, a milli�s �r�ks�g�ket azonnal megkapj�k. �s �n azt a megold�st keresem, amely fiaimat az �r�ks�g�kh�z juttatja.

Ez a fordulat meglepett. Az anyai sz�vnek ilyen j�indulata m�g a szkeptikust is meghatja, h�t m�g az idealist�t!

– S min�k azok a f�lt�telek? – k�rdez�m.

– Elej�n kell kezdenem. Megboldogult f�rjem re�lis ember volt: elutas�tott mag�t�l mindenf�le hivalkod�st. A fiait saj�t rendszere alapj�n neveltette. A legid�sebbet gazd�sznak tan�ttatta, a k�z�ps�t a diplomatai p�ly�ra sz�nta, a legkisebbet pedig gyakorlati financiernek k�peztette. Az els�nek akarta �tadni az alf�ldi birtokait �s b�rleteit; a m�sodikat a k�lf�ldi nagyk�vets�gekn�l gondolta elhelyezni: sok esze �s tanulm�nya volt hozz�; a legkisebbet pedig v�gigtanultatta Eur�pa valamennyi kereskedelmi akad�mi�in, hogy igazi �zletemberr� t�k�letes�tse. Azt�n mi lett a v�ge? A gazd�nak sz�nt fi� az �nk�ntes szolg�lat�v alatt megszerette a katona�letet, lett bel�le dragonyos f�hadnagy; az most ott akar maradni a katonai p�ly�n, a diplomat�nak nevelt be�llt papnak, most p�pai prel�tus; a financier-nek nevelt pedig egy gommeux, aki �res �r�iban tiszteletbeli miniszteri seg�dfogalmaz�. Az �n megboldogultam pedig ezt a h�rmat iszonyodta legjobban: a szoldateszk�t, a klerikalizmust �s a b�rokr�ci�t. Ez�rt csin�lta azt a v�grendeletet, mely �ltal mind a h�rom fi�t kiz�rja az �r�ks�gb�l, ha csak azok r� nem �llnak az � f�lt�teleire, hogy a dragonyos tiszt megt�rjen f�ldbirtokosnak, a prel�tus levesse a soutane-t, s felvegye a diplomatai h�mzett frakkot, a miniszteri hivatalnok pedig �tvegye az atyja �zleteit.

– �gy gondolom, hogy ezek neh�z f�lt�telek.

– Kiv�lt a fi�k egy�nis�g�t ismerve. Az egyik szenved�lyes, a m�sik fanatikus, a harmadik k�nnyelm�.

(� ezt „egy�nis�gnek” nevezi!)

– Min� emberfeletti er�nek, min� szuggeszti�nak, min� hipn�zisnak kellene k�zbej�rulni, hogy az els�n�l kioltsa a l�ngol� szenved�lyt, mely �t eddig is v�gzetes utakra vezette; hogy a m�sodikat kiragadja az eksztatikus rajong�s b�vk�r�b�l, a harmadikat pedig az �rz�ki m�mor kicsapong�saib�l a hideg sz�m�t�sok, �tgondolt v�llalkoz�sok vil�g�hoz lek�sse.

– Miut�n ezt a csod�t a saj�t �desatyjuk sem b�rta vel�k elk�vetni.

– A megboldogult minden volt a vil�gon, csak a fiainak nevel�je nem. Eg�sz �lete el volt foglalva �zletekkel, v�llalatokkal, t�rsadalmi �s k�z�gyekkel: fiaira nem maradt ideje. Tudott nagyhat�s� sz�noklatokat tartani, de a fiainak nem tudott a lelk�re besz�lni. Azt hitte, hogy a nevel�int�zetek, az akad�mi�k elv�gzik ezt a munk�t. �tet mag�t az �let nevelte. K�nny� volt neki, mert szeg�ny volt, mikor kezdte: k�nytelen volt esz�t, szorgalm�t kifejteni. De neh�z azoknak, akik tudj�k, hogy gazdagok onnan – hazulr�l, akiknek nem kell hegyre m�szni, mert ott van a gazdags�g: ez a l�ghaj�, amely viszi �ket, ahov� nekik tetszik.

– S a megboldogult ennek a l�ghaj�nak a korm�nyozhat�s�g�t v�lte f�ltal�lhatni.

– Ezt akarta el�rni a v�grendelet�vel, melyben engemet b�zott meg az �sszes vagyona birtokl�s�val. Van azonban ennek a v�grendeletnek m�g egy kodicill�ris int�zked�se, amit csak tart�zkodva mondok el �nnek, jobb szeretn�m, ha mag�tul kital�ln�.

– Ha csak egy ir�ny�t� eszm�t kaphatn�k bel�le.

– Az az eset, hogyha �n m�sodszor f�rjhez menn�k.

– M�rmost kital�lom a t�bbit. A v�grendelkez� arra az esetre �jra f�rjes�lt �zvegy�t egyenl�en r�szes�ti a h�rom fi�val, mind a n�gyen megkapj�k a maguk egymilli�s egyenleg�t: s ezzel meg van oldva a bonyolult gubanc.

– Most az egyszer cserbenhagyta �nt a fant�zi�ja. Nem j�l divin�lt. A megboldogult a v�grendeleti z�rad�kban egyenesen k�teless�gem�l hagyja, hogy legk�s�bb a gy�sz�v letelte ut�n m�sodszor is f�rjhez menjek, s h�zass�gra l�p�sem ut�n is korl�tlan birtokosa maradjak az eg�sz hagyat�k�nak: s itt k�rvonalazza el�ttem a v�lasztand� hitvest�rs �br�ndj�t. Annak olyan h�rneves embernek kell lenni, hogy az �j n�v a r�git is megvil�gos�tsa, amellett ide�lis jellemnek, aki gy�ng�d, igazs�gos �s �nzetlen. Azonk�v�l pedig er�lyes �s lelem�nyes, r�besz�l� tehets�ggel meg�ldott szellemnek, aki az �j apa min�s�g�ben helyre tudja hozni azt, amit a r�gi apa fiai l�lekidom�t�s�ban elmulasztott, hogy azokat mint m�sodik (jobbik) apjuk a nekik rendelt �letp�ly�kra visszavezesse.

Nem tudom, nem jelent-e meg az arcomon valami mosolyf�le galv�ni r�ndul�s e szavakra? Legal�bb az �zvegy �gy vette azt, �s maga is elmosolyodott.

– No ugyeb�r, hogy kacagni val� feladat? Hogy az �zvegy keressen mag�nak egy olyan �j f�rjet, aki a kez�vel egy�tt n�gymilli�nyi vagyont vesz �t t�le, s akkor azt�n minden lelki tehets�g�t arra ford�tsa, hogy az �r�ks�gb�l kiz�rt h�rom fi�t a v�lasztott p�ly�ikr�l az apjuk �ltal el�j�k szabottra �tt�r�tse, hogy akkor v�gezet�l a vagyon�nak h�romnegyedr�sz�t�l megszabadulhasson. H�t van a vil�gon ilyen mesebeli alak, ilyen Phoenix mad�r valahol?

… „Van”.

IV.

Ezzel a sz�val: „van”, ki volt mondva az �t�let a fejemre. Itt van. Ha lehet a vil�gon egy rendk�v�li m�rvekben alkotott bolond, az csak �n lehetek.

Meg�rtam �n azt m�r valahol, hogy a f�rfi�i hi�s�g sokkal nagyobb �s v�gzetesebb, mint a n�i. A n�k f�ny�z�se nem okozott annyi roml�st, mint a f�rfiak nagyrav�gy�sa. Mennyi selymet lehetne venni egy olyan kis szalagnak az �r�n, amire a f�rfikab�t gomblyuka �hes! Azt is mindenki tudja, hogy nem a paradicsommad�r tolla a legdr�g�bb toll a vil�gsz�p asszony kalapj�n, hanem az a kakastoll, ami a kortes kalapj�t d�sz�ti.

Azzal, hogy milli�kat k�n�l a kez�vel egy�tt, meg nem vette volna a sz�vemet maga S�ba kir�lyn�ja sem, de azzal, hogy milli�knak az ablakon kidob�s�ra k�pesnek tartott, megt�ntor�tott. Azt�n nem is lesznek azok a tengerbe dob�lva, hanem azoknak az �r�n h�rom der�k, sz�ptehets�g� ifj� lesz a haza sz�m�ra megnyerve. (Ne tess�k nevetni!)

A hi�s�gom h�n�rj�b�l nem tudtam kig�zolni.

Annak a sz�nak: „van”, levonattak a k�vetkezm�nyei. M�g akkor polg�ri h�zass�g nem volt Magyarorsz�gon. �n k�lvinista voltam, � p�pista (v�dn�kn�je a r�zsaf�z�r-egyletnek). Hanem az�rt sim�n ment a katasztr�fa. �n reverz�list adtam. Mind a k�t f�l abban a tiszteletet ig�nyl� korban van m�r, amikor al� lehet �rni b�tran azt a k�telez� iratot, a bev�lt�s aggodalma n�lk�l.

Szigor�an csal�di k�rben ment v�gbe a szent szertart�s. Ott voltak a h�rom ifjak is: a katona, az abb� �s a miniszteri titk�r. Gratul�ltak �s oblig�te meg�lelgettek. M�g poharat is koccintottunk. Egyszerre pertu lettem mind a h�rommal.

Eglantine-nak szokatlanul nagy migr�nje t�madt az izgalmak �s az er�s bef�z�s miatt: � bels� szob�j�ba vonult; �n ottmaradtam a fi�kkal az asztaln�l puncsozni.

Legels� volt a legfiatalabb fick�, aki bel�m k�t�tt. Neki legjobban illett az impertinencia, mert hivatalbeli ember volt.

– H�t kedves papa, te elvetted az any�nkat, azzal a szent sz�nd�kkal, hogy az ap�nk v�gs� akarat�t mirajtunk foganatos�tsad. Tudjuk j�l, hogy nem �n�rdekb�l tetted; s�t ellenkez�leg, hogy minket a t�l�nk elvont �r�ks�g�nkh�z juttass, a magad r�vids�g�re. Ez sz�p t�led, s fogadd �rte h�l�s elismer�s�nket. Eszerint a te feladatod az lesz, hogy �nbel�lem, korhely, kicsapong� fick�b�l j�mbor, sz�mragaszt� financier-t idom�ts, aki az ap�nk bank�zlet�t tov�bb vezeti, �j v�llalatokkal b�v�ti; �j milli�kat akkapar�l hozz�, s f�ldfeletti �s f�ldalatti vas�takat �p�t.

R�b�lintottam a fejemmel.

– Isten �ltessen! – Poharat koccintott velem. Ki�r�tett�k.

Arra a m�sik sz�lalt meg: a p�pai prel�tus.

– Engem pedig az olt�rt�l kell elt�r�tened, �s a diplomatai p�ly�ra �tvezetned: a k�l�gyminiszt�riumhoz, valami nagyk�vets�ghez �s �gy feljebb. Deo gratias!

Azzal is koccintottunk.

Harmadiknak a dragonyos sz�lalt meg.

– Velem pedig azt kell tenned, �des papa, hogy levetesd velem az egyenruh�t, megszabad�ts a zivataros katona�lett�l, a lovagias h�bortokt�l: a p�rbajoz�st�l, a tisztt�rsaim sz�p feles�geinek elcs�b�t�s�t�l, s elhelyezz nyugodalmas f�ldes�ri kast�lyunkba, ahonnan id� j�rt�val mint k�pvisel� t�rhetek vissza a nagyvil�gba. No Isten �ltessen.

Azzal is koccintottam.

Vettem �szre a j� sz�nd�kot.

– Jaj fiacsk�im, ha ti azt hiszitek, hogy ti engemet most le fogtok inni, ugyan csalatkoztok. �n tudom, mire k�pes poh�r dolg�ban egy gommeux, hogy mennyi feladattal tud megk�zdeni egy liguri�nus, a dragonyos virtus�t is elismerem a kancs�k k�z�tt; de �n meg kipr�b�lt kortesvez�r vagyok, s az asztal al� iszom a gavall�rt, a bar�tot �s a katon�t!

Ez a sz� impon�lt nekik! �s ezzel helyre lett �ll�tva az a tekint�ly, aminek m�lhatlanul fenn kell �llani egy csal�dapa �s a csal�dfiak k�z�tt.

Ezut�n ravasz hunyorg�ssal fordult hozz�m a kishivatalnok.

– H�t nem lenn�l sz�ves megmondani, kedves papa, hogyan akarsz hozz�kezdeni ehhez a h�rmunk ellen tervezett v�rostromhoz?

– �h, majd �n bolond vagyok el�rulni az ellenf�lnek a haditervemet. (Igaz, hogy nem is volt semmi haditervem.)

– No h�t el�ruljuk mi a magunk haditerv�t teellened.

Ezzel a szem�ld�k�vel inte egyet a leg�regebbnek, a katonatisztnek.

– No h�t, �des �j apusk�m, csin�lok �n tebel�led olyan p�rbajoz�, veszeked� asszonyh�st, amilyen �n magam vagyok.

Folytatta az abb�: kenetteljes mosollyal.

– �n pedig csin�lok bel�led olyan ultramont�n prozelit�t, aki m�g rajtam is t�l fog tenni.

– �n pedig csin�lok bel�led olyan korhely lumpot, amilyen m�g nem volt.

Ezen azt�n nevett�nk mind a n�gyen.

V.

Hogyan �lltak szavuknak a fi�k? Ezt majd k�s�bb tudjuk meg. Most el�bb hadd besz�ljek az �n helyzetemr�l.

A v�ltoz�s gy�keres volt. Az �n csendes �r�szob�m, dolgoz�asztalom mell�l, ahol minden t�rgy r�gi ismer�s, egyszerre �testem egy pomp�s palot�ba, aminek berendez�s�ben el�kel� m��zl�s remekelt. Ezek az antik b�torok kifog�solj�k jelenl�temet! Ezek a mesterm� k�pek engem len�znek! Gondolom, hogy mikor a l�bamat kih�zom, milyen �szrev�teleket tesznek r�m! A „tint�s ujj�!” A malachit kalam�risba bele sem merem �tni a tollamat. Nem is arra val� az, hogy �rjanak vele: a sz�ra nemes korall, a penn�ja arany, gy�m�ntheggyel.

De minek is �tn�m a tollat kalam�risba? Hisz nem kell m�r a Magyar H�rlapnak t�rc�kat, a Nemzetnek politikai cikkeket �rnom, becs�letes tiszteletd�j�rt; a reg�ny�r�s pedig �ppen botr�nysz�mba v�tetn�k t�lem. Most �n fizetek a lapoknak az�rt, amit t�lem k�z�lnek.

Azt ugyan f�ltettem magamban, hogy az �j h�zass�g �ltal el nem adtam magamat. �nnekem van annyi munka ut�n szerzett vagyonom, hogy annak a j�vedelme a szem�lyes sz�ks�gleteimre el�g, a f�ny�z�s az asszony dolga: � l�ssa, hogyan k�lti el r� a j�vedelm�t. �n tudni sem akarok arr�l, hogy mi az � j�vedelme.

Csakhogy ezt a k�rtyav�ramat elf�jta a helyhezet szell�je.

December h� v�ge volt, hogy �sszeker�lt�nk, s �n azt a sz�nd�komat nyilv�n�tottam az egybegy�lt hivatalos k�rnyezet el�tt (mind gratul�lni j�ttek), hogy �n most az asszonyommal „fiaink szok�sa szerint”, megyek n�sz�tra, oda, ahol a citrom terem. No sz�p kis protest�ci� lett ebb�l.

Ott volt a jogi tan�csos, a j�sz�gigazgat�, a k�nyvvezet�, a b�rze�gyn�k, a kommanditt�rsas�g beltagja, a bankf�n�k: azok mind �sszecsapt�k a kezeiket elsz�rnyed�s�kben.

.,..Elutazni? It�li�ba? Ultimo el�tt? Esztend� utols�, �j esztend� els� napja el�tt? Hisz ez megsz�k�s volna! H�t a meg�j�tand� b�rletek? H�t a m�rleg? H�t a t�rsulati k�zgy�l�sek? H�t az �rfolyamk�l�nb�z�sek? A k�t�sek? A szelv�nyek? A k�sz�nb�nya, a szeszgy�r, a g�zmalom, a g�b�lyhizlal�, a vicin�lis vas�t, a had�gy�rrel k�t�tt zab- �s rozssz�ll�tm�nyok mit v�tettek? Ez mind a szent kar�csony �s szent v�zkereszt napjai k�z�tt elint�zend�! Ha citrom meg narancs kell az uras�gnak, ott az „agrumen aukci�”; vehet tonnasz�mra; de most helyt kell �llni! Ha felk�t�tt�k a kolompot.

„Beleestem, benne vagyok!” – �nekli a k�lt� juh�szleg�nye. Pedig annak csak az volt a baja, hogy elvesztett egy tariszny�t, ami tele volt rakva eles�ggel; de �n tal�ltam egy tariszny�t, aki megfogott, nem ereszt.

No, h�t az�rt sem hagyom magamat megfogni. Hat�rozottan kijelentettem, hogy �n nem akarok az asszony vagyon�nak a kezel�s�be avatkozni, azt v�gezz�k el az illet� hivatalos megb�zottak.

A jogtan�csos azt�n felvil�gos�tott, hogy nem �gy van �m az. Az �j f�rj a v�grendelet hat�rozata szerint egy�ttal a fiainak a gondnoka. Mint gondnokot a j�vedelemb�l sextalitas illeti meg: ami tekint�lyes �sszeget k�pvisel. Aki ezt az �sszeget beseperni hivatott, att�l m�r csak a rendes etikai szab�lyok szerint megk�vetelheti a gy�mhat�s�g, hogy a gondjaira b�zott �rv�k vagyon�nak az �llapot�val megismerkedj�k.

Csak most vettem �szre, hogy hivatalt is kaptam a feles�ggel: tutor vagyok. A gy�mhivatal g�lyarabja vagyok.

K�t�lnek kellett �llnom.

S att�l kezdve azt�n kora reggelt�l k�s� �jszak�ig volt alkalmam megismerkedni mindazzal a rejtelmes tudom�nnyal, ami a p�nzcsin�l�st tan�tja, s aminek m�szavait eddig nem �rtettem strazzak�nyv, v�lt�t�rca, giro obligo, mank�, sztorn�, szuperkarg�, kommandit, refakcia, differencia, pr�mium, maszematte, plajte, et cetera graeca et hebraeica! S ha m�g csak a tanul�s lett volna a dolgom; de a sok�gazat� �zlet, v�llalat �rdek�ben egyre futnom kellett egyik miniszt�riumb�l a m�sikba; itt enged�ly�rt, amott k�zbenj�r�s�rt k�ny�r�gve, fenyeget�zve, k�pvisel�i s�lyomat m�rlegbe vetve; ha valahol az orsz�gban ki�t�tt a has�tott pat�j� barmok k�z�tt a k�r�mf�j�s, m�g a b�csi minisztereket is le kellett h�zg�lnom a frakkjukn�l fogva az �gb�l, hogy az �n h�zott g�b�lyeimet eressz�k �t a v�mon; ide�t a zsid�k kedv�ben j�rnom, oda�t a zsid�kat szidnom; eg�sz nap a b�rzetud�s�t�sokat hallgatnom a telefonon… Jaj, de rettenetes dolog gazdag embernek lenni!

H�t m�g azt�n a nagy f�ldbirtok! Az m�g csak a kedves provincia!

„Beatus ille, qui procul negotiis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paterna rura bobus exercet suis.”

�gy szokt�k e k�t sort id�zni a po�t�k. De elhallgatj�k a k�zbees� k�t sort.

„Ut prisca gens mortalium: Solutus omni foenore.”

Ami azt�n kieg�sz�tve annyit tesz magyarul, hogy

„Boldog, aki hivatalt�l menten (Mint a hajdani haland�k, Szabadon a fizets�gt�l) Maga �kr�n sz�nt apai f�ldet.”

Az �m! Fizets�gt�l szabadon. De pr�b�lja csak meg Horatius Flaccus (lagymatag) manaps�g a sz�nt�s-vet�s �r�meit, majd megtudja akkor, hogy mi az a negotium!

Hiszen �n is boldog voltam addig, am�g a magam h�tszilvaf�s telk�n gazd�lkodtam. Az a nagy uras�g! Saj�t termesztette paszullyal, krumplival j�llakni, r� saj�t sz�rte karcost inni! Igaz, hogy r�ment a gazd�lkod�somra egy-egy reg�nyemnek az �ra; de megvolt �rte a magam gy�ny�r�s�ge.

Szervusz, gy�ny�r�s�g, a t�zezer holdas gazdas�gn�l!

Ha �n ezt �gy hexameterbe tudn�m szedni, mik�nt Vergilius Maro, hogy mi minden „negotium” v�r egy latifundium f�ldesur�ra, az volna a Bucolica.

El�sz�r is az id�k viszontags�gai: „sz�razs�g, sok es�, t�li fagy, tavaszi fagy, �rv�z, vadv�z, j�gver�s”, azut�n az id�j�r�s befoly�sai: „rozsda, �sz�g, k�d, ragya, magszor�t� forr�s�g”, azt�n a pokolsz�lte l�gi�i az apr� �rd�g�knek: „mezei eg�r, v�ndor h�rcs�g, s�ska, hesszeni l�gy, szipoly, cecidomia, filox�ra, pajor, dr�tf�reg” meg a s�t�n vir�goskertje: „aranka, szerbt�vis, peronoszp�ra, dematofora, aszottas”; h�t azt�n a neh�z nyavaly�k; „k�r�mf�j�s, sz�jf�j�s, l�pfene, m�tely, sz�rf�reg, sert�sv�sz, dobk�r, szopornyica, szemcs�s k�th�rtyalob, l�doktor, ispit�ly, patika”; no meg a mindenf�le ad�nemek: „�llamad�, k�zs�gad�, p�tad�, �rb�rv�lts�g, sz�l�d�zsmav�lts�g, �rmentes�t� t�rsulati kv�ta, j�gk�r, t�zk�r elleni biztos�t�s, �tcsin�l�s, patron�tus, par�kia, iskola, kisded�v�, fin�nc!”, majd meg a mindenf�le g�pek: „cs�pl�g�p, arat�g�p, vet�g�p, g�zeke, tri�r, szivatty�, Norton-k�t, t�zifecskend�, permetez�g�p, sz�nk�negez�g�p, �nt�z�g�p, palackdugaszol�!” K�vetkezik a keny�rfogyaszt� falanx: „tiszttart�, sz�mtart�, kaszn�r, isp�n, s�f�r, kancalista, sz�mad�gazda, pakul�r, b�lis, tehen�sz, bivalyos, kocsis, b�res, majoros, csik�s, guly�s, kond�s, cs�sz, pincemester, vincell�r, b�bill�r, spirituszf�z�, juh�sz, j�ger, masiniszta, erd�ker�l� �s m�s egy�b dologker�l�”; �sszek�ttet�sben a k�ls� emberekkel: „volt jobb�gy redemptus, telep�tv�nyes, kubikos, kukoricafeles, zsell�r, korcsm�ros, reg�leb�rl�, moln�r”. V�ltozatoss�g kedv��rt egy kis v�letlen szerencs�tlens�g: „vill�mcsap�s, gy�jtogat�s, b�nyarobban�s, g�zkaz�npukkan�s”. Azut�n a financi�lis miz�ri�k, „a doh�nybev�lt�s (miseria cum sale) meg a gyapj�elad�s (miseria cum aceto), az amerikai b�za konkurrenci�ja, a k�lf�ldi felemelt hat�rv�mok, a szoci�lis forrong�s, a munk�ssztr�jk, megsz�k�tt p�nzt�rnok, ausztr�liai vet�mag �s amerikai sz�l�vessz�.”

Ellens�lyoz�sul az elsoroltaknak szolg�ln�nak azut�n a gazd�szati �v nagy eredm�nyei: „az arat�s, kasz�l�s, takarod�s, cs�pl�s, sz�retel�s, p�linkaf�z�s, krumpliszed�s, kukoricat�r�s, r�paszed�s”. Ilyenkor a gazd�nak se �jjele, se nappala. H�sz �r�t dolgozik minden ember. Egy napot nem szabad elveszteni. Minden minuta ezer forint.

Azt�n ha j� term�s volt, akkor nincs �ra semminek. Filoszemit�k voln�nk m�r mindannyian! De ne adj isten, hogy a l�t�hat�ron egy zsid�nak a fej�t perspekt�v�val fel lehessen fedezni! Ha pedig felsz�kkent az �ra a b�z�nak, akkor meg nincs b�za.

Ellenben van tengeri! A nagygazd�k csin�lnak kukuruzringet. A kukorica azut�n rajtuk keseredik.

Hanem aki val�s�gos igazi passzion�tus nagy gazda, az nem engedi mag�t az �si patri�rk�lis slendri�n �ltal a f�ldre szor�ttatni, hanem tanulm�nyozva a tudom�nyos gazd�szat elm�let�t, k�veti a k�lf�ldi p�ld�kat �s experiment�l. Nem vesz�dik ordin�r� b�za- �s zabvet�ssel, hanem termeszt rizst, csergedez� v�zben, indig�t, s�fr�nyt, fest�buz�rt, gombork�t, k�posztarepc�t, piros fest� krappot, fekete m�lyv�t, a bor�t galliz�rozza �s petiot�rozza; m�g egyszer azt�n kiszalad a f�ld a l�ba al�l, s � ott marad a leveg�ben f�ggve, de a Mahomed kopors�ja n�lk�l, mez�tl�b.

Az egyetlen igazi profitja a nagybirtokosnak a hajt�vad�szat. Ennek az �lvezetnek pedig �n semmi haszn�t sem vettem; mert �n olyan kit�n� vad�sz vagyok, hogy ha �n egy ny�lra r�dupl�zok, az a l�v�s ut�n m�g jobban tud szaladni, mint el�tte.

Ennyit l�ttam j�nak a f�ldes�ri �lm�nyeimb�l f�ljegyezni.

VI.

No de most m�r h�t csak volt el�g p�nz�nk!

Disztingv�ljunk!

P�nz volt sok; de el�g soha! A gazdag embernek soha sincs el�g p�nze.

Amikor m�g j�mbor; munka ut�n �l� ember voltam, mindig f�l�slegem volt, amib�l j�t�konys�gra, k�zc�lokra is �ri m�don juttattam. Most, hogy sz�zezr�vel tolakodik be hozz�m a bank�, zsugori vagyok; a p�nzt�rnokom k�ts�gbe van esve: a p�nzt�rban soha sincs el�g „kassza”.

Hova lesz h�t?

Ezt is kitanultam id� j�rt�val.

El�sz�r is itt volt a h�rom apan�zsra szor�tott fi�. No, azok fixumot kapnak, ki-ki hatezer forintot havi r�szletekben.

A legkisebbik, az a miniszteri b�r�ker�l�, akib�l nekem financier-t kellett idom�tanom, azzal bizony�totta be a p�nz�gyi m�veletekhez hivatott zsenij�t, hogy v�lt�kat �ll�tott ki rengeteg �sszegekr�l, s azokat olyanform�n �rt�kes�tette, hogy j�sz�v� �gyn�k�k �ltal elhelyeztette becs�letes uzsor�sokn�l, akik ad�svev�s c�m�n adtak neki haj�teher sz�mra �p�letk�veket, vagonsz�mra gubicsot, eg�sz tonn�kkal t�zk�vet, s m�s egy�b ilyen k�nnyen �rt�kes�thet� �rucikket: �gy, hogy a finanszoper�ci� mellett okvetlen�l kaphatott az �n fiacsk�m ezer forintos v�lt� ut�n legkevesebb sz�z forintot. De az�rt nem kell a becs�letes k�lcs�nad�n sajn�lkozni, hogy szeg�ny p�ra! Fuccs a sz�z forint. A v�lt�ra az �n legkisebb Benj�minom nem mulaszt� el a mam�ja nev�t is oda�rni mint ki�ll�t�t. Ezt ugyan �gy h�j�k k�z�ns�ges ember fi�n�l, hogy v�lt�hamis�t�s, s a b�ntet� t�rv�nyk�nyv nem veszi tr�fasz�mba. Hanem h�t mit csin�lsz?! Mikor a v�lt�t bemutatt�k Eglantine-nak, elsz�rnyedt, lament�lt, fenyeget�z�tt, csin�lt nagy sc�n�kat, de v�ges-v�g�l m�giscsak be kellett v�ltani a hamis�tv�nyt: hisz a dr�ga rajk�j�t csak nem csukathatta be, eg�sz �let�re megb�lyegezve, a becs�letes t�rsas�gb�l kitasz�tva. H�t csak s�rt, fejf�j�st kapott �s fizetett. �n azt�n a k�vetkez� stratag�m�t gondoltam ki.

Megb�ztam egy �gyn�k�t, hogy keresse fel a titk�r fiamat. S aj�nlja fel neki, hogy az eddigi p�nzszerz�si met�dus helyett k�vessen jobbat. Ne menjen az �rd�gi uzsor�sokhoz, akik ezer helyett sz�zat adnak, van egy angyali uzsor�s, aki ezer forintos v�lt�ra �tsz�z forintot �d. Kapott rajta.

Mikor azt�n Eglantine bev�ltotta a hamis v�lt�t, fele a kifizetett �sszegnek a saj�t p�nzt�runkban maradt.

Teh�t m�r uzsor�s is lettem. Sz�pen haladunk az �j �sv�nyen!

A k�z�ps� fi�, az abb� m�s sziszt�m�t k�vetett. Neki nem lehetett v�lt�kkal dolgozni (k�l�nf�le t�rv�nyes �s etikai okokn�l fogva). Neki m�s kulcsa volt a mama p�nzt�r�hoz. Menyorsz�gi kulcsok. Ne magyar�zzuk ezt b�vebben. Nem kell a saisi k�rpitot emelgetni. Eglantine-nak leger�sebb oldala volt az �jtatoss�g. Lelje meg �rte jutalm�t az �gben! Ehhez a rovathoz carte blanche volt adva a p�nzt�rnoknak, s az lelkesen be lett t�ltve.

A legnagyobb fi�, a dragonyos tiszt eg�szen korrekt gentleman volt. Ennek a v�lt�i nem szaladg�ltak a piacon. M�g az apan�zs�t is csak f�l�venkint ut�lag vette f�l. Mindig volt el�g p�nze. N�melyek asszonyi kegyr�l fecsegtek. De az csak pletyka. �n tudom a k�tforr�s�t. Mint sportsman l�tja el mag�t d�s j�vedelemmel. A turfon nyer �ri�si �sszegeket. Azok a b�csi �s budapesti l�versenyek! Aki �rti a maga dolg�t, az mindig biztosra j�tszik. Nem csak a totalizat�r�n. �mb�r az is csak valami. A sok ezer fej� publikumt�l, aki annyit �rt a lovakhoz, mint a ty�k az �b�c�hez, a maga t�z-h�sz forintocsk�j�t elszedni. �gy kell a burzso�nak! Ha a birka odaviszi a gyapj�t, meg kell ny�rni. De h�t a publikum p�nze csak desszert – a versenyd�j csak appetit�rium, a fogad�s az igazi k�v�r „filet de cheval”.

Hanem az eff�le turfon termett fogad�shoz k�t ember kell, egy okos ember, azt�n egy m�sik, aki azt hiszi mag�r�l, hogy � m�g okosabb, pedig nem az.

Az �n „ain�”-mnek az a mes�s szerencs�je volt, hogy mindig tal�lt ilyen m�sodikat. �ltal�nos meglepet�ssel j�r� fordulatok koszor�zt�k a rizik�it. A „favoritot” leverte egy „outsider”.

�n csak azt nem b�rtam meg�rteni, hogyan akadhat olyan ember, akit m�r egyszer a turfon kegyetlen�l megborotv�ltak, hogy m�g egyszer meg hagyja mag�t borotv�lni.

�gy van az ember a tal�nymegold�ssal, mint a n�pmonda sv�bja, aki rajta �l a lovon, akit keres.

Nekem is igaz�n ezt a c�met kellett volna keresnem „L�”, akkor azt�n mindj�rt r�j�ttem volna az egyszer� megfejt�sre.

Eglantine-nak egyetlen szenved�lye volt: a versenyl�ist�ll�. Szerencs�re ez a szenved�ly nem ragad�s. Hanem akinek n�gymilli� forint vagyona van, az nem engedheti el mag�nak, hogy ezt a szenved�lyt �polja nagym�rt�kben.

Teljes t�k�letesen nem �rtek a l�hoz.

M�g a sz�neiket csak meg tudom k�l�nb�ztetni, amely meghat�roz�sok ism�t csak egy nyelv�szeti adatot k�peznek a magyar nyelv �nmag�b�l fejlett sz�rmaz�s�hoz: „s�t�tpej, vil�gospej, fak�, s�rga, sz�rke, alm�ssz�rke, babos, szepe, gesztes, kesely, fekete, feh�r, eg�rsz�r�, darusz�r�, tarka, vasderes, r�zderes, h�ka, holdas stb.” De m�r annak a meghat�roz�s�ra, hogy mi a „Nonius ivad�k”, nem terjed ki a tudom�nyom.

Sz�gyen biz az! De h�t nem tehetek r�la!

Mikor n�gyesztend�s kisgyermek voltam, azt k�rdeztem az ap�mt�l: „t�tik�m! Ha mink a h�zunkat eladn�nk, tudn�nk mink azon venni egy lovat?”

Teh�t az ap�m lovat nem tartott. Pedig nemesember volt, insurgens: a kolera idej�ben kordonvezet�.

A hetvenes �vekben, amikor j� id� j�rt az �js�g�r�kra, n�gy lovat tartottam, k�t sz�rk�t meg k�t pejt; de magam mindig gyalog j�rtam; mert az egyik sz�rk�t meg az egyik pejt rendesen s�nt�v� kezelte a kocsis. Az�ta megvetem a lovat.

Eglantine pedig kultuszt csin�lt a l�bul.

Elragadtat�ssal besz�lt r�luk. Mennyit kellett hallgatnom a „Kincsem” csik�rul, meg a h�res „Gladiateur” sz�rmaz�krul! Az �ltala alkalmazott zsok�k, ha nem is miniszterek, de legal�bbis �llamtitk�rok voltak. A fiam, a miniszteri titk�r gyakran panaszkodott, hogy az orfeumi d�v�j�t el�tik a kez�r�l. Nem mertem �ket ett�l letiltani, mert f�ltem, hogy felmondanak.

A versenyre nevezett parip�it hetekkel el�re �gy �polt�k, mint egy primadonn�t: annak az iv�viz�t megf�zt�k, a f�leire tokot h�ztak, ha s�t�lni vitt�k, a bok�ira meg kam�slit. Annak a sz�m�ra k�l�n vagont csatoltak a vonathoz, mely B�csbe sz�ll�tja. Igaz�n der�k lovak voltak, hossz� l�buk, hossz� derekuk volt, hegyes orruk �s kurta farkuk. Rendesen megverve t�rtek vissza. Az eg�sz futamban �k vezettek, az utols� jelz�oszlopn�l h�tramaradtak.

Az Eglantine versenyl�ist�ll�ja „Captain Green” n�v alatt szerepelt. A gy�ztes ellenf�l azonban „Captain Yellow” c�m alatt volt ismeretes.

Eglantine dolga volt a sz�zezerre men� fogad�st fizetni. Egyszer azt�n r�j�ttem nemcsak arra, hogy a „z�ld kapit�ny” az �n feles�gem, hanem arra is, hogy a „s�rga kapit�ny” pedig az �n fiam.

„Nil admirari!” (Semmin se csod�lkozzunk.)

A fiacsk�mnak a mes�s nyerem�nyeit a turfon a mama p�nzt�ra fedezi. Osztoznak benne a zsok�k, Isten �ltesse �ket! Ez�rt van h�t az a nagy ap�ly a p�nzt�rban.

„Mundus vult decipi” (a vil�g k�v�nja, hogy megcsalj�k). Igaza van.

Megakad�lyozni azt, hogy a vil�got megcsalj�k, hasztalan f�rads�g – hanem „csaljunk egy�tt”, ezt m�r lehet.

R�j�ttem, hogy �sszedugott k�zzel m�g gazdag embernek sem lehet meg�lni – holtig sem, h�t m�g azut�n.

Munka ut�n kell l�tni!

Az is k�n�lkozott el�g.

Boldogult el�d�m tizenkilenc t�rsulatnak volt igazgat�tan�csosa s ann�lfogva nagy r�szv�nyese. Azok mind vir�gz� �zletek, �llamilag protezs�lt v�llalatok voltak. Nagyon k�nny� volt azokat az �resen maradt �ll�sokat r�m mint t�rv�nyes ut�dj�ra �truh�ztatni. Azok k�z�l tizennyolchoz annyit sem �rtettem, mint a k�nai alfab�thez. De valamennyit meg�ltem becs�lettel. Ha az ember az igazgat�tan�cs havi �l�s�n az el�je tett papirosra a plajb�sszal madarakat �s vir�gokat rajzol, am�g a jegyz�k�nyvet �s a jelent�st felolvass�k, az�ltal teljesen bebizony�totta a szak�rtelm�t �s hivatotts�g�t. �n rendesen kalligrafikus cifra kezd�bet�kkel szoktam jelenl�temet meg�r�k�teni.

Volt pedig a t�bbek k�z�tt egy igazgat�tan�csosi �ll�som, mely a k�z�s �gyek term�szet�n�l fogva az Osztr�k-Magyar Monarchia m�sodik f�v�ros�ban, B�csben, megjelen�semet k�vetelte.

Ez pedig hetenkint egyszer el�fordult.

Mindig egy nappal hamar�bb szoktam felmenni, minthogy �jszaka nem szeretek a vas�ton utazni. Ott azut�n rendesen tal�lkoztam a majoresc�mmal; term�szetesen a Ronacher orfeum�ban, ahol azt�n egy�tt szup�roztunk (kellemetes t�rsas�gban). De ennek egy k�l�n fejezetet szents�gtelen�ts�nk, el�bb hadd besz�ljek magamr�l valamit.

VII.

R�gi mond�s az, hogy „a megszok�s az embernek a boldogs�ga”.

Ilyen boldog megszok�sban �regedtem �n meg. Ilyen volt a napirendem �vek sor�n �ltal.

Kor�n keltem, a nappal egy�tt (l�mp�sn�l sohasem dolgoztam). Akkor r�gt�n hozt�k a tejesk�v�t, egy szelet pir�tott kal�ccsal; ut�na egy ujjnyi fagyos szalonn�t paprik�val, hegyibe egy kupica szilv�riumot, azt�n �ltem a papirosos asztalhoz, dolgoztam arra a napra val�t, ha volt orsz�ggy�l�s, odamentem, hallgattam a folyos�n az anekdot�z�st; megk�rdeztem a kij�v�kt�l: ki besz�l odabenn? Azt�n mikor meg�heztem, hazamentem, megeb�deltem kedvem szerint.

De micsoda eb�dek is voltak azok!

Az a dr�ga j� bableves diszn�k�r�mmel, meg a guly�sh�s kem�ny csipedettel, a hajd�k�poszta f�st�lt oldalassal, kolb�sszal, a lencse diszn�f�l�vel, fark�val, meg az a ford�tott k�sa b�r�nyh�ssal, a juht�r�s puliszka, azt�n a fokhagym�val t�zk�d�tt b�lpecsenye, az excellens malacp�rk�lt z�ldpaprik�val, a ny�rson s�lt liba p�rc�s �nt�tt sal�t�val; h�t m�g az �lethossz�t� paprik�s hal�szl� s a le�rhatlan teperty�s, kapros t�r�s csusza! Ha �n tir�tok visszagondolok! K�zbe meg ut�na egy h�t poh�r (nem 2, hanem 7) sv�bhegyi karcos, par�dival! Nem tudj�k a nagyurak, hogy mi a?

Eb�d ut�n azt�n egyet gy�k�nteni a karsz�kben �lve, azt�n nagyot s�t�lni az ejt�z�s v�gett, �t �r�ra a klubba menni, az esteli lapoktul okosabb� lenni, akkor le�lni a megszokott tarokkpartihoz, m�sf�l �r�ig szidni a kompanist�kat, vagy szidatni �ltaluk (�t krajc�r�rt); akkor hazamenni, le�lni a vacsor�hoz, elbesz�lgetni. T�z �rakor m�r �gyban fek�dtem, s aludtam, mint a juh�szbunda. Ez�rt nem is j�rtam sz�nh�zba, mert nem tudtam a darabnak a v�g�t kiv�rni.

De volt is azt�n olyan �lmom, mint egy szintaxista gyereknek. Mindennek egyszerre v�ge lett az �j �llapottal.

El�sz�r is kor�n reggel nem lehet felkelni; mert kilenc �rakor az inasok mind alusznak: k�s�n fek�dtek le; a red�ny�k le vannak bocs�tva: �jszaka van. Azt�n meg nincs is mi�rt f�lkelni: hiszen nincs m�r bet�kkel bar�zd�zni val� papiros. A reggelit „� la fourchette”-nek h�j�k: van ott minden: k�nai tea, szard�nia, vaj, retek, sajt, kavi�r, toj�s, szal�mi, sonka, libam�jp�st�tom; csak tejesk�v� nincs meg paprik�s szalonna. Ez a „lunch”.

H�t m�g azt�n a „diner”!

Hol van az �n jeles alf�ldi szak�csn�m? Itt francia szak�cs f�z, s amit az kotyvaszt, az az �n gyomromat �gy megfekszi, mintha rossz lelkiismeretet nyeltem volna le must�rban p�colva. Rosszul is n�zek ki. Minden ember azt k�rdi t�lem, hogy mi bajom? K�l�n�sen a h�ziorvosaink. Eglantine tart minden fajt�b�l egyet: van egy ordin�riusa, azt�n meg egy specialist�ja, egy dentist�ja, egy massz�rje, egy sv�d gimnaszt�ja, egy kneippist�ja meg egy metalloelektrotherapeutikist�ja, aki hom�opatikus istennyil�val gy�gy�t.

Ezeket mind eszi a m�reg, hogy h�t �n m�rt nem akarok igaz�n beteg lenni: mikor a k�r�lm�nyeim olyan sz�pen megengedn�k!

A k�t �tkez�s k�z�t kit�ltik a l�togat�sok. Azoknak rendes turnusa van. Nekem k�thetenkint valamennyi sz�zh�sz ismer�s�t Eglantine-nak sorba kell l�togatnom, akikhez nekem semmi k�z�m, s t�rni rajta a fejemet, hogy mir�l besz�ljek vel�k, nehogy valami bolondot tal�ljak mondani, vagy egy k�rm�nfont magyaros mond�s ki ne szaladjon a sz�mon, amilyenhez az �n hajdani j� ismer�seim szokva voltak. D�lut�n valami �r�gyet keresni a megsz�k�sre a teat�rsas�g el�l, est�re elmenni a sz�nh�zba, oper�ba, v�gig�s�tani az �t felvon�st; azt�n megint haza, de nem lefek�dni, hanem est�lyhez �lt�zni, frakkot h�zni, feh�r nyakraval�t k�tni, vend�geket elfogadni, azokra r�ismerni, konverz�lni, n�met�l �s franci�ul, azt�n a leg�ltesebb d�m�t a b�f�asztalhoz vezetni, azt �r�lt h�lyes�gekkel mulattatni, vacsora ut�n le�lni a whist-asztalhoz, s reggel h�rom �r�ig komolyan t�rgyalni trikket, slemmet, robbert, sans atout-t.

Eglantine flegmatikus temperamentum�, passz�v term�szet� h�lgy volt. �gy l�tszik, hogy nagyon alaposan kinevelte a megboldogultja. Hanem ezt a tulajdons�g�t azt�n tudta uralkod� t�nyez�v� alak�tani.

Hiszen rettenetes egy p�rleked� asszony! Ahogy a n�pies lit�nia mondja: „A k�tszer megf�z�tt babt�l, a kib�k�lt j� bar�tt�l, a p�rleked� asszonyt�l �rizz meg Uram minket.” De m�g f�lelmetesebb egy asszony, aki, ha megharagszik, hallgat. Hallgat eg�sz nap, hallgat eg�sz h�tig: semmi esem�ny megsz�lal�sra nem b�rja. Ezt a tulajdons�got vitte t�k�letess�gre Eglantine.

Besz�lhetett hozz� az ember, ak�r egy m�mi�hoz. Kereszt�ln�zett rajta, mintha puszta leveg� volna. Nem l�tott meg, nem hallotta meg, mit besz�lnek hozz�.

Hanem volt neki egy kieg�sz�t� r�sze, egy angol miss. Tiszteletre m�lt� alak. T�l a veszedelmes koron. Sov�ny, csupa csont, csupa chignon, amit az ajk�n kibocs�tott, az mind vitriolba p�colt skorpi� volt. Az orr�t �gy tudta mozgatni, mint a tap�r, f�lfel�, ha t�madott, lefel�, ha neheztelt, sz�jjel a cimp�it, ha diadalmaskodott.

S rendk�v�l hadakoz� term�szete volt.

El�tte minden ember a priori gazember, am�g ennek az ellenkez�j�t hiteles adatokkal nem igazolja.

�nr�m k�l�n�s pikkje volt, ami�ta a h�zhoz ker�ltem. �gy l�tszik, hogy az az � beleegyez�se n�lk�l t�rt�nt.

Nem l�ttuk ugyan egym�st egyeb�tt, mint az �tkez�asztaln�l, mivelhogy az est�lyeken nem jelent meg; hite �s vall�sa tiltv�n, hogy m�s �lt�nyt vegyen f�l, mint �llig bekapcsoltat.

Minden mozdulatomat hangos kritik�val fogadta. Ha a k�sheggyel s�t tettem a levesembe, s azut�n (szok�s szerint) a k�shegyet leszoptam, a h�tam m�g�tt �ll� inasnak intett, hogy adjon m�s k�st. Ez illedelems�rt�. �n utolj�ra azt tettem, hogy egy szegedi bicsakot hoztam a zsebemben, azzal vettem ki a s�t, s azt�n becsuktam, megint a zsebembe tettem.

M�g alaposabb kifog�sa volt az ellen, hogy �n a kenyeret k�ssel metszem, holott a kenyeret t�rni kell, ahogy ezt M�rk evang�lista meg�rta XIV. r�sz 22. vers�ben, s ahogy azt k�vetik az igazhiv�k Angli�ban.

�n magyar�ztam neki, hogy igenis, azok a n�pek, akik a kenyeret „Kaisersemmel” alakj�ban ismerik, t�rve fogyasztj�k a kenyeret, �ppen �gy a r�gi hebreusok, akiknek a kenyere pog�csa �s katak�ny�ke alak� volt, de n�lunk Magyarorsz�gon a kenyeret nem lehet k�s n�lk�l felszelni. Nem engedett a dogm�j�b�l. Egyszer azt�n az eb�dn�l adattam neki egy olyan sz�p barna f�nyes h�t� talyigaker�k nagys�g� soroks�ri sv�b kenyeret. „K�rem sz�pen, miss, legyen sz�ves ezt megt�rni �s kiosztani k�z�tt�nk!” Ez�rt rettenetesen megharagudott r�m, s ki�tkozott a gy�lekezetb�l.

Miss Lizzie-nek h�vt�k.

Az anglik�n egyh�zhoz tartozott, s f�-f� ind�t�oka volt annak, hogy a k�lvinista vall�st�l elidegenedjem. A vas�rnapot �gy megb�jt�ltette vel�nk, hogy aznap m�g k�rty�t sem volt szabad venn�nk a kez�nkbe.

Eglantine nagyon ragaszkodott miss Lizzie-hez.

A hitvall�suk k�l�nb�z� volt, hanem az etikai n�zeteik eg�szen tal�lkoztak.

Csup�n egy ember mert neki ellenmondani a csal�dban: ez volt a k�z�ps� fiunk, az abb�.

Sohasem ismertem rokonszenvesebb alakot az abb�n�l. Menten mindenf�le �jtatoskod� hipokrit�skod�st�l, tele szabadelv� n�zetekkel, b�tran �s �szint�n kit�rta a maga n�zeteit az ultramont�n ir�nyzat jogosults�ga fel�l.

Nem titkolta el, hogy nemcsak a t�lvil�gon, de a f�ldi �letben is ez a dogma �ltet, eleven�t, �dv�z�t.

Sok disput�ja volt emiatt az anglik�n miss-szel; de mindig � maradt a gy�ztes.

Nagy ismeretb�s�ggel �s amellett fennk�lt sz�rnyal�ssal id�zte a Szent Heortokrates (protest�ns �rta) adatait a hith�s�g�rt kiszenvedett m�rt�rok legend�ival. Gy�ny�r� dolgok vannak azok k�zt.

– H�t hol vannak a t�bbi vall�sfelekezetek m�rt�rjai? – k�rdez� miss Lizzie-t�l az abb�. – De m�g manaps�g is, amikor a f�ld egyik fel�t az angolok �rkodj�k, a m�sik fel�t az oroszok, h�t hol vannak az anglik�n, hol az ortodox misszion�riusok, akik a kereszty�n hit terjeszt�se�rt �let�ket, boldogs�gukat; ifj� �veik gy�ny�reit fel�ldozz�k? Egyes-egyed�l a r�mai katolikusok azok, kik a kereszttel kez�kben a veszedelmes r�gi�kba el�re hatolnak. Az angol, az orosz csak fizet vagy harcol; de szenvedni nem tud a vall�s��rt.

Kezdtem igazat adni neki.

VIII.

No, de t�rj�nk m�rmost vissza oda, ahov� minden magyar embert, kit �r�mmel, kit haraggal, �lland�ul vonz a sz�ve: a cs�sz�rv�rosba, a ked�lyes B�csbe.

M�g akkor ked�lyes volt.

Ah, a kedves k�z�s-�gyes B�cs!

Ahov� nem k�s�rnek el az �rgus szemek, ahol nem sz�lnak meg a viperanyelvek, ahol nem k�sz�nt senki az utc�n: mehet az ember eg�sz b�tors�ggal, ahov� a k�v�ns�ga vezeti, nem �rj�k meg a holcsavarogt�t se �js�griporterek, se n�vtelen levelek.

S ahol az ember v�gre j�llakhatik paprik�s csirk�vel meg kov�szos ugork�val! Igaz�n csod�latos, hogy ez�rt az embernek B�csbe kell menni!

Azt�n ahol az ember olyan p�nzt szerez, amir�l az asszony nem tud semmit, s azt mindj�rt el is k�ltheti, s az asszony arr�l sem tud semmit.

(Gy�ng�bbek kedv��rt megjegyzem, hogy ezek a tapasztalatok mind nem abb�l az id�b�l val�k, amikor tollbeli munk�s voltam, hanem a milliomos korszakb�l. Hajdanonta is tal�lkoztam a H�tel Wandl �tkez�asztal�n�l der�k pesti v�rosaty�kkal, akik ott hat�rozt�k el, hogy est�re hov� menjenek. A Ronacherbe, az Eldor�d�ba vagy a Pr�ter No. I-be, vagy a Pr�ter Cs�rd�ba? De vil�g�rt sem mentem vel�k soha. Majd hogy idehaza kibesz�lj�k, hogy az �reg po�ta sem jobb a De�kn� v�szn�n�l!)

Hanem most m�r a dragonyostiszt fiacsk�m t�rsas�g�ban csak meg kellett azt a vil�got is ismernem. Am�g reg�ny�r� voltam, nem akartam e vil�gr�sz felfedez�s�ben r�szt venni, att�l tartottam, hogy ha megismerem, le tal�lom �rni valami reg�nyben, s azzal megrontom az ifj� kebleket. Most m�r nem f�lhettem, hogy reg�nyt fogok r�la �rni.

Az �henk�r�sz po�ta �rja a reg�nyt, a financier cselekszi.

Hiszen ha �n elmondan�m, hogy milyen volt az a s�fr�nyv�r�s haj lebontva, amit az isteni Pompilia viselt! Az volna a hat�s. Meg az a hatty�nyak! Hogy illett r� az a gy�m�ntos gy�ngyf�z�r, amit �n…(Csitt, ne tov�bb!)

A majoresc�m ismertetett meg vele: k�zelebbr�l. A p�diumr�l ismertem m�r: �nek-t�ncosn� volt.

S hogy megismertetett vele, annak is magam vagyok az oka. Egy rendes f�lmenetelem alkalm�b�l a dragonyostiszt, szem�lyes l�togat�sa helyett, a kapusn�l letett lev�lk�ben tud�s�tott, hogy nem j�het hozz�m, baja van, a szob�ban kell maradnia. H�t azt�n �n kerestem fel. Persze hogy be volt k�tve a feje: p�rbajozott, sebet kapott a homlok�ra, az volt beflastromozva. Mi�rt v�vott p�rbajt? H�t ugyan mi m�s�rt, mint egy sz�p h�lgy�rt. �n szigor�an megdorg�ltam emiatt. Mikor lesz m�r v�ge ennek a bolond�ri�nak? Tartottam neki kegyes atyai pr�dik�ci�t. „Hagyd el, tata, ha megl�tn�d, majd m�sk�pp besz�ln�l!” Nincs semmi �j a nap alatt.

Minden feln�tt ifj� ismeri azt a jelenetet (legal�bb k�pb�l), amid�n a cs�b�t�sr�l v�dolt Phryn�t a g�r�g areop�g v�nei el�tt a v�d��gyv�dje bemutatja a maga istenn�i pomp�j�ban: az �reg areop�vi�nok egyhang�lag felmentett�k az Afrodite templom �p�ttet�j�t.

H�t �n m�rt lettem volna okosabb, mint egy eg�sz areop�g. R�vids�gnek ok��rt csak a fejezetek c�m�t mondjuk el ebb�l a reg�nyb�l.

A vereshaj� h�lgy Pompilia.

Pompili�nak van egy husz�rtiszt jegyese, aki sz�nd�kozik �t feles�g�l venni, mihelyt �rnaggy� avanzsiroz. Addig is szabad neki a m�s gy�r�j�t is viselni.

Egyszer azt�n az lett bel�le, hogy a husz�rtiszt engem is provok�lt egy sz�l kardra.

No ez bolond hist�ria!

M�rmost ha �n is kapok egy olyan h�tcentim�teres v�g�st a kopasz fejemre, mint a majoresc�m, mit mondok odahaza, mi�rt kaptam? �sszeveszt�nk nemzetis�gi k�rd�s f�l�tt? �n meg a magyar husz�r? Ezzel ugyan sz�pen megfogtam az �rd�g�t!

Hanem h�t ez�ttal is bev�lt az, hogy „�reg ember nem v�n ember”.

Szerencs�mre az �reg Keresztessyt�l tanultam hajdan�ban a v�v�s tudom�ny�t, s azt m�g nem felejtettem el.

Ellenfelem az �gynevezett „rohan�k” (St�rmer) k�z� tartozott, aki a t�mad�sn�l egy rohan�ssal szokta leg�zolni a v�v�t�rs�t. �n azonban tudtam annak az ellenszer�t. Hidegv�r, nem h�tr�l�s; el�v�g�s. Az els� �sszecsap�sn�l kett�v�gtam a vit�z dalia bicepsz�t; magam megmenek�ltem �p b�rrel.

T�rt�nnek ilyen rendk�v�lis�gek mindennap a k�z�letben. Eml�kszem r�, hogy egyszer a f�v�ros rettegett p�rbajv�v�j�t, aki mindenkit lekaszabolt, egy szeg�ny t�t hivatalnokocska, akinek kard sohasem volt a kez�ben, aki szabadkozott, bocs�natot k�rt, a r�k�nyszer�tett p�rbajban a h�res ellenfel�t egy el�v�g�ssal a szem�ld�k�t�l a t�rdkal�cs�ig v�gigl�ni�zta.

No de most m�r nem vethetek semmit fiacsk�mnak a szem�re. B�nt�rsak vagyunk m�r.

De hiszen bejelentette � ezt nekem el�re, az els� n�szvacsora alkalm�val. Hogy nem �n fogom �t a p�rbajoz�sr�l elszoktatni, hanem � fogja ezt velem megkedveltetni.

Nem mondom, hogy nem j�l tette.

Az a p�rbaj valami k�l�nleges gy�ny�r�s�g a k�l�nben oly unalmas, egyhang� �letben. Sz�mos reg�nyemben le�rtam ezt k�r�lm�nyesen, hogy a tisztelt olvas�val megkedveltessem ennek az �desen csiklandoz� izgalm�t. Beleszabni �les ac�llal egy el�tt�nk ellenf�lk�ppen megnyilatkozott eleven embernek a b�r�be: el�bb a kardpeng�ket �sszepend�teni, a szemk�zti alak szem�be n�zni, s onnal lesni: ki, hogy hova akar v�gni, a fint�kat mell�zni, az igazi csap�st felfogni s r�gt�n visszaadni, a fedetlen�l hagyott porcik�j�t momentfelvev� tekintettel megl�tni, odacsapni, lapos v�g�st nem adni, s azt�n a megsebes�tett ellenf�llel, azalatt, am�g a k�t doktor a b�r�t �ssze�lt�geti, nagylelk�en kezet szor�tani: olyan �lvezet ez, amilyenr�l a laikus embernek nincs fogalma, akinek m�g a v�resen s�t�tt bifsztekt�l is l�db�rzik a h�ta.

Az�rt azonban, hogy nem �n kaptam a sebet, m�gis �n v�rzettem miatta. �lland� �ldozatk�szs�gem biztos�totta a jelenvolt tan�k hallgat�s�t.

Szerencs�re az aff�r B�csben ment v�gbe, ahol a h�rlapok nem tartanak �lland� rovatot a v�gbement p�rbajok sz�m�ra, r�szletesen elsz�ml�lva, ki h�ny centim�ter nyisz�l�ssal ker�lt ki a rencontre-b�l, s h�ny t��lt�ssel lett a becs�lete helyre�ll�tva.

M�gis �ltem a gyan�perrel, hogy Eglantine-nak ez a galant term�szet� viselked�s valahogy tudom�s�ra jut. Haza�rkez�sem ut�n az �gyban fekve tal�ltam, a feje selyemkend�vel volt bek�tve. Sz�ltam hozz�, de nem felelt. Egy sz�val sem vil�gos�tott fel a szenved�se diagn�zis�r�l.

Az eb�dn�l csak h�rman �lt�nk az asztaln�l: a miss, az abb� meg �n.

A miss baziliszkusz szemeket vetett r�m, valah�nyszor r� tal�ltam pillantani, s egyhang� feleleteket adott, azt is a fogain kereszt�l sz�rve: nem is v�rta be a desszertet, maga ut�n vitette a te�j�t a szob�j�ba.

Mi m�g ott maradtunk az abb� fiacsk�mmal egy kis „haustus sancti Johannis”-ra.

Az abb� k�zelebb tolta hozz�m a sz�ket, hogy k�nnyebben koccinthassunk. S olyan furcsa-furcsa mosolyg�ssal h�zta sz�t a sz�ja szegleteit. �gy csak kegyes papok tudnak mosolyogni, mikor a b�n�s�kre tekintenek.

Egyszer a jobb karomra tette a kez�t, megmarkolgatva a k�tfej� felkarizmomat; s nagyot cs�v�lt a fej�n.

– Biz ott van m�g egy kis izma a magyarnak, fiacsk�m!

Erre odahajolt a f�lemhez s beles�gott:

– Mindent tudok.

– No ha mindent tudsz, h�t tudj meg m�g t�bbet is!

S azzal �n is kipakoltam el�tte keblemnek minden titk�t. Hogy engem ez az itthoni �let hal�lra untat. Soha �letemben korhely kicsapong� nem voltam: a b�n�sk�d�sre nem gondoltam, mivelhogy emberek �s asszonyok k�z�tt �ltem; de most musz�j azz� lennem, mikor csupa szentek k�z�tt �lek, akiknek az ereiben se nem piros, se nem k�k, hanem feh�r v�r folyik. Folytonos vezekl�sben telik le az �letem, h�t csak kell valamit v�tenem is, hogy k�vetkezetlens�gbe ne essem.

Hogy miket fedeztem fel az abb�nak, azt nem sz�ks�g papirosra tennem, hiszen a tisztelt olvas�k kilenctized r�sze jobban tudja azt, mint �n.

Mikor befejeztem a gy�n�somat (az abb� csakugyan gy�n�snak vette), fel�llt a sz�k�r�l, a finom, feh�r, �tl�tsz� kez�t a fejemre t�ve, �nnep�lyes hangon rebeg�: „ego te absolvo!”

Volt benne valami pikant�ria. Hogy a mostohafi� absolv�lja a mostohaapj�t az elk�vetett b�nei al�l, egyh�zi min�s�g�ben.

Bennem azonban �gaskodott az ellenmond�s egyszarv� sz�rnye.

– Kell is nekem a te absoluti�d! �n pog�ny vagyok, nem hiszek olyan embereknek a szav�ban, akik kenyeret esznek. Ha nem tetszik any�dnak a magamviselete: itt vagyok, k�szen vagyok, megind�thatjuk a v�l�pert, megy�nk Erd�lybe, hat h�t alatt elv�lasztanak.

Erre az abb� �t�lelt, megcs�kolta a homlokomat, s �rz�kenyen suttog�:

– Dehogy v�lsz te el az any�nkt�l. Soha mink jobb csal�df�t nem k�v�nhatn�nk magunknak.

– Hiszen Eglantine hat�rozottan duzzog r�m.

– Duzzog bizony: de nem az�rt, amit B�csben elk�vetsz, hanem az�rt, amit B�csben elmulasztasz.

– H�t nem f�lt�kenys�g b�ntja?

Nagyot nevetett erre az abb�.

– F�lt�kenys�g? H�t hogy lenne egy el�kel� asszonys�g a f�rj�re f�lt�keny? Ez csak a k�z�poszt�ly h�lgyeinek a gyarl�s�ga, akik csak az elemi iskol�j�t j�rt�k ki a h�zas�letnek: a mi �rh�lgyeink a szabad gimn�ziumot; s�t m�g az akad�mi�t is kitanult�k, s eg�szen a helyzet magaslat�n �llnak. A feles�gnek nincs az ellen panasza, hogy az „�reg ember nem v�n ember”, csak a m�siknak ne legyen miatta panasza.

– H�t akkor mi az oka az elb�sul�s�nak?

– Nem tal�lod ki?

– Ha a fejemet h�trafel� tekerem, sem tal�lom ki.

– Nem akadt n�ha a mam�nak egy-egy levele a kezedbe?

– De igen. A postakihord� velem szokta al��ratni a n�mnek c�mzett aj�nlott leveleket is.

– Nem lett�l r�juk figyelmes?

– �n? A n�m leveleire? Micsoda f�ltev�s?

– No, nem �gy �rtem. Csak a bor�t�kjukra, ahol a c�mz�s van.

– Azt meg m�r minek n�zegessem?

– Mert akkor szemedbe �tl�tt volna, hogy a c�mz�sen igaz�t�s van. A postahivatalban valami hiperkorrekt hivatalnok �l, aki k�teless�g�nek tartja az illet�ktelen c�mz�seket helyesebbekkel f�lcser�lni.

– De ezt a saj�t leveleimen gyakran �szleltem. A „tekintetes” ki volt h�zva, s hely�be �rva k�k plajb�sszal „nagys�gos”, ami duk�l egy honaty�nak.

– No h�t egy fokkal feljebb. Ez nem baj. De a mama neve f�l� a r�gi ismer�sei, akikkel levelez�sben �ll, azt szokt�k �rni, hogy „nagym�lt�s�g�”. Tudod, a papa excellenci�s �r volt – bels� titkos tan�csos.

– A k�zgazdas�gi t�ren szerzett nagyfontoss�g� �rdemei�rt.

– Augur! Gondold meg, hogy �n is augur vagyok! No, h�t a post�n ki szokt�k igaz�tani ezt a c�mz�st „nagys�gos”-ra.

– Ami az �j f�rj�nek a c�mz�se. F�l�sleges apr�l�koskod�s ugyan, de korrekt felfog�s.

– No, h�t ez a mama kr�nikus nyavaly�j�nak a bacillusa. Ez k�nozza, ez �ld�kli �tet. Mikor valaki nagys�gos asszonynak sz�l�tja, g�rcs�ket kap t�le, s nekem t�bbsz�r meggy�nta, hogy mindannyiszor mintha t�rt vern�nek a sz�v�be.

– Hogy nem c�mezik t�bb� excellenci�snak, ami�ta az �n feles�gemm� lett? Hisz az any�d francia sz�let�s�, s Franciaorsz�gban hozz�szokhatott, hogy ott nincs semmi titulatura, csak „monsieur �s madame”.

– K�l�nb�ztess�nk csak. A franci�kn�l nincs tekintetes, nemes, nemzetes, vit�zl�, nagys�gos, m�lt�s�gos, hallja kend! Hanem az excellence az megvan. S pr�b�lj csak egy francia excellence-t per monsieur sz�l�tani, majd megl�tod r�gt�n a fel�d ford�tott h�t�t. Monarchi�nkban a c�m szarvasagancs, amit le lehet vetni, de azt�n egy p�r �ggal nagyobbal szok�s felv�ltani.

– S hogyan n�vesszek �n a fejemre ilyen sok�g� agancsot?

– H�t hiszen az�rt j�rsz B�csben. Neked kell tudnod, hogy mit t�gy.

– Ide�m sincs r�la.

– Dehogy nincs. Valami nagyszer� alap�tv�ny k�z�rdek� c�lra, p�nzed van hozz�: ami�rt jutalmul lehet ig�nyelni az aranygyapj� rendet, s mindj�rt k�vetkezik r� a „kegyelmes” c�m.

– Szent fiam! Tudod j�l, hogy az „aranygyapj�t” kiz�r�lag r�mai katolikusoknak osztogatj�k, �n pedig k�lvinista vagyok.

– Tudom �n, hogy mi vagy. Azt is tudom, hogy hamis fogakat viselsz. H�t ahogy az �cska fogadat kih�zattad, mikor k�nyelmetlenn� lett, s tetett�l hely�be �jat.

– H�t teneked a hitcser�l�s csak annyi, mint a fogh�zat�s?

– S�t, annyi f�jdalommal sem j�r. Nem te lenn�l az els�. N�zd! Az utols� Ikt�ri Bethlen, a nagy reform�tor Bethlen G�bor fejedelemnek, a vall�sharc diadalmas vez�r�nek egyenes ut�da nemr�giben �tt�rt a r�mai egyh�z kebel�be.

– Az tehette, mert fejedelemsarjad�k volt; de �n po�ta vagyok.

– Ez �ppen az igazi ok, amely mellettem sz�l. Hogyan lehet egy idealista k�lt� m�s, mint r�mai katolikus? Melyik felekezet dogm�i �polj�k az eszm�nyit, a k�lt�it? Melyiknek a templom�ban fejlesztik, t�k�letes�tik, dics��tik a sz�pm�v�szetet? �p�t�si remekek, fest�szet csod�i, vil�gh�r� szoborm�vek nem a r�mai katolikus hit �ltal teremtett alkot�sai-e az emberi l�ng�sznek? M�g a ti megtiszt�tott hitvall�stok sz�m�z minden m�v�szetet az Istennek emelt rideg n�gy falak k�z�l. A cred�tok sz�r�l sz�ra ugyanaz, ami a r�mai hit�ek�; de az�rt a Megv�lt� keresztre fesz�tett alakj�t nem engeditek az olt�r f�l� emelni; hiszitek a Sz�z M�ri�t, de fens�ges alakj�t kitiltj�tok a mag�nh�zaitokb�l is.

– Mi nem pomp�zhatunk, mert szeg�nyek vagyunk.

– No h�t ezek csak k�ls� jelv�nyek, szertart�sok: Ne besz�lj�nk a liturgi�r�l. �mb�r az is a k�lt�szetet �leszti. De a l�lek bels� vil�g�r�l. Ki foglalkozik a r�mai hit papjain k�v�l az emberi sz�vek rejtett bajaival? Ki n�z bele abba a rejtelmes s�t�ts�gbe, amit a szenved�sek, a szenved�lyek bor�tanak az �l� lelkekre? Ki tanulja ki a titkos gy�trelmek okait, s ki ad azokra gy�gy�t� balzsamot? Ki gy�jt vil�got a t�vedez�nek, b�nb�natot, b�nbocs�natot a v�tkez�nek? Senki sem, egy sem! Egyed�l a r�mai hit.

– Fiacsk�m! Benned egy nagy hitt�r�t� veszett el. K�r, hogy K�n�ba nem m�gy. R�m ne vesztegesd a malasztot. �n nemcsak po�ta vagyok, hanem politikus is, s nemcsak eretnek, de demokrata.

Az abb� m�gsem t�g�tott.

– No h�t a demokr�cia is a mi egyh�zunk oszlopai k�z� tartozik. A r�mai hit�ekn�l a szeg�ny csizmadia fi�b�l lehet hercegpr�m�s, ugyan a k�lvinista csizmadi�k fiaib�l mif�le hercegek lettek m�r?

– Majd lehetnek m�g.

– Csak ti, k�lvinist�k, ne besz�ljetek a demokratas�gotokr�l. Ti m�g a hal�lban is arisztokrat�k vagytok. Ha valakit le akartok sz�lni, azt mondj�tok: „nem lesz bel�le pr�dik�ci�s halott”. Mert a nagys�gos, a tekintetes �rnak pr�dik�ci� kell, ha meghalt, azt a lelkip�sztor, a rektor �gy agybaf�be dics�ri, hogy ha hallan� a megboldogult, elpirulna bele; m�g a r�mai hit�n�l azt �neklik a halott f�l�tt, hogy „egy�tt fogsz �lni a paradicsomban �r�k �lten �t L�z�rral, a szeg�nnyel”. Teh�t nem excellenci�s urakkal, nem az �ri cimbor�iddal, hanem L�z�rral, a szeg�nnyel, a zsid�val, akit �ltedben len�zt�l, kics�folt�l. Ezt mondj�k el a r�mai hit�ek a hercegi halott bebalzsamozott hull�ja, viaszgyerty�kkal k�r�llobogott ravatala f�l�tt �gy, mint a napsz�mos gyalulatlan deszkakopors�ja el�tt. Ez az igaz demokr�cia.

�n azt�n el�t�ttem a dolgot valami rossz tr�f�val, amit nem �rdemes le�rni.

Azzal ki�r�tett�k a szent J�nos pohar�t: „ad multos annos!”

Menek�ltem az exorciz�l�s el�l.

Legveszedelmesebb az ilyen pap, aki nem fanatizmusb�l, nem gy�l�lk�d�sb�l misszion�riuskodik, hanem felvil�gosodott, eg�szen modern vil�gn�zetekkel p�ros�tja a hitbuzg�s�got.

Kezdtem t�le f�lni.

A l�nyege a t�reget� apostolkod�snak m�giscsak megmaradt n�lam. A szenved� feles�g; akinek t�r�ket vernek a sz�v�be, valah�nyszor az �n c�memmel aposztrof�lj�k.

T�r a feles�gem sz�v�ben!

Vajon ki ne ismern� azt, aki j�mbor h�zas�letet �l?

Egy sz�p tengeri vidra-b�r bunda; amit az asszony a kebelbar�tn�ja v�ll�n megcsud�l. A f�rj sokallja az �r�t, kit�r a p�ld�l�z�s el�l. T�r a sz�vben.

Brilli�nt szoliter butonok (mi�rt ne mondan�nk magyarul: „egyed�li napk� gombok”), min�k az egyenrang� vet�lyt�rsn� f�l�ben ragyognak. A f�rj nem akarja meg�rteni. T�r a sz�vben!

Antik b�torok: – teliv�r fogat: – t�len Sorrento, ny�ron Norderney. A f�rj s�ket, ha err�l besz�lnek. – Csupa t�r�k a sz�vben!

De h�t Eglantine-nak mindezek megvannak: tengeri vidra bund�ja, gy�m�ntja, b�torai, m�remekei, fogatai-s�t versenyparipa ist�ll�ja, s ha neki tetszik, Eur�pa minden f�rd�j�t beutazhatja. Neki t�bb kell. Az excellenci�s c�m, amit m�r egyszer a homlok�n hordott mint hercegi diad�mot, s amit elvesz�tett, mikor f�lcser�lte egy tarajos f�k�t�vel. Ezt k�v�nn� visszanyerni. Ez a sz�v�be vert t�r.

S igaz�n szenved bele. Mikor a szeleburdi csel�d bej�n, jelenti: „Kegyelmes… (itt �szreveszi mag�t), s kiigaz�tja „…s�gos asszony!” A k�nny t�rik meg Eglantine pill�i alatt.

M�r csakugyan kell valamit kigondolnom.

Egy sz�zezer forintos alap�tv�ny megnyitn� a f�ldi paradicsom kapuj�t. Csakhogy az most �ppen nincs a kassz�ban. Fat�lis �llapot, mikor az embernek hi�nyzik a m�ra val� betev� sz�zezer forintja!

A p�nzpiacon d�route van (boml�s), differenci�kat fizet�nk. A b�rze nem engedi mag�t fel�ltetni.

Ilyenkor gyere el�, f�ldbirtok!

Valamikor hallottam h�r�t k�tnyiret� birk�knak. H�tha k�tnyiret� b�rl�k is akadn�nak?

H�tha le lehetne sz�ll�tani a munkab�rt? Hisz annak a j�mbor parasztnak az a t�z krajc�r ak�r ide, ak�r oda. Nem is az �n dolgom; hanem a b�rl��. A munkab�rt nem �n sz�ll�tom le, �n csak a b�rletet emelem f�l.

De ennek a sz�zezer forintnak, ha a pokolb�l is, el� kell teremni, mert az embernek, akinek sz�ve van, nem lehet eln�zni, hogy a feles�ge hogy hervad el a kegyelmes c�m n�lk�l�z�se miatt.

Most m�r m�g t�bb okom van B�csben id�zni.

Egyszer azt�n be�t egy v�ratlan veszedelem, ami egy mennyk�csap�ssal halomra d�nti az eg�sz tervezetet.

A dragonyostiszt fiunkat agyonl�tt�k p�rbajban. �ssze kell k�tn�m az esem�nyek fonal�t.

Az a bizonyos husz�rtiszt, akinek a karj�n az inat kereszt�lv�gtam, emiatt a katonai szolg�latra k�ptelenn� t�ve, letette a tiszti rangj�t. �n eleget tenni v�ltem a lovagias nagylelk�s�gnek azzal, hogy beszereztem �t egy nagyv�llalathoz j�l j�vedelmez� �ll�sba. Ekkor azt�n, k�r�lm�nyei �gy engedv�n, n��l vette a sz�p Pompili�t. Ebb�l keletkezett azut�n a v�gzetes p�rbaj. Az ok�t hallgassuk el. Ha kardra mentek volna, kevesebb baj lett volna bel�le; de a f�rj nem foghatott kardot, pisztolyra mentek, balk�zzel l�tt �s tal�lt: �ppen a homloka k�zep�be.

Ennek bizony �n voltam a k�zvetlen okoz�ja.

Ha �n meg nem b�n�tom a husz�rtiszt karj�t, akkor karddal v�vtak volna. Szeg�ny fi�!

Ez volt azt�n az igazi t�r a sz�vben! Az anyai sz�vben.

� volt az anyj�nak a b�szkes�ge: a d�lceg lovas. A legid�sebb fi�. � lett volna hivatva j�vend�beli csal�dt�rzzs� lenni.

Mikor el�je hozt�k halva, mikor felnyitott�k a kopors�f�delet, odarohant, re�borult ord�tva, ahogy csak vad�llat tud ord�tani, cs�kolta a z�rt ajkait, a csukott szemeit, a s�rga arc�t, s azt az �tkozott sebhelyet ott a homlok�n, s�rt �s kacagott, a nev�t ki�ltozta, el�bb g�gy�gtet� sz�val, v�g�l er�szakos rik�csol�ssal: kilelte a hidegl�z, a fogai �sszever�dtek, el�jult.

Eddig azt hittem, hogy egy m�rv�nyszobrot vettem feles�g�l. Igen: Niob� szobr�t, ami a palot�nk l�pcs�h�z�t �kes�ti, haldokl� le�ny�t tartva a t�rd�n, s karj�t v�d�leg emelve f�l�. �s �me, a Niob�-szobor megeleven�l, a sz�v l�ngja �letet �d a m�rv�nynak, hangot �d az �r�k hallgat�sra alak�tott sz�jnak: �tokhangot!

Niob�nak lehetett kit �tkozni: a pog�ny isteneket, Apoll�t, Dian�t, akik fiait, le�nyait kegyetlen�l lenyilazt�k; de egy kereszty�n katolikus asszony kivel p�rlekedj�k ott a magasban?

Anyai f�jdalma val�s�gos �rj�ng�ss� v�lt. Er�szakkal kellett a kopors�t�l elvonszolni s a kript�b�l kihozni; a temet�s ut�n lefek�dt a kript�t fed� k�lapra, ott akarta az �jet t�lteni; a pap, az orvos, a k�t fia meg �n alig b�rtuk a kocsij�hoz er�ltetni.

Attul fogva azt�n mindennap kij�rt a s�rbolthoz, friss vir�gokat vitt a fi�nak; eg�sz d�lut�nokat ott t�lt�tt; d�lel�tt a templomba ment, s az eg�sz szertart�s alatt ott t�rdelt az olt�r el�tti l�pcs� m�rv�ny�n.

Az �jszak�i ann�l rettenetesebbek voltak. Alig volt valami �lma, s az is r�ml�t�sokkal volt tele: m�ly �jszak�n v�gigj�rt a termeken, sikoltozva, ny�gve, h�r�gve, folyton azt kiab�lta: „gyilkosok! gyilkosok!”

Hiszen a p�rbajn�l csak egy gyilkos lehet: mi�rt ki�ltja t�bbesben?

�n megk�s�rt�m csillap�tani. Erre m�g jobban felindult. Az �sszeszor�tott �kl�t a homlokomra nyomta, �gy tolt el mag�t�l. Ebb�l megtudhattam, hogy kit �rt m�g a „gyilkosok” alatt.

Magamban azt mondtam:igaza van.

S az idegk�r rag�lyos. Azon vettem �szre, hogy magam is benne vagyok. Nekem is elromlottak az �jszakai �lmaim. �n is mindig a meg�lt fi�val �lmodtam. A sz�ja csukva volt, hanem a nyitott sebe besz�lt. Szememre h�nyta, hogy nem azt tettem, amit az atyja v�grendelete feladatul hagyott, hanem az ellenkez�j�t. M�r alig mertem lefek�dni, el�re irt�zva az �loml�t�saimt�l. S ami f�l�bresztett, az meg az �rj�ng� asszonynak a sikoltoz�sa volt, mely szob�r�l szob�ra k�zeledett, az �n szob�mon is v�gigrohant, ki�ltozva: „add vissza a fiamat, a kedves fiamat!”

Az eleven k�s�rtet m�g iszony�bb volt, mint az �lomban l�tott.

IX.

Valami pr�zai k�vetkez�se is lett ennek a gy�szesetnek.

A megholt b�ty�nak hagyat�ka is volt. Versenylovai, dr�ga b�torai, ez�st k�szlete. Azokat el�rverezt�k. H�trahagyott level�ben minden vagyon�t a legkisebb �ccs�re, a miniszteri titk�rra hagyom�nyozta. Az egyszerre �rr� lett t�ve sok ezer forinttal. Azonk�v�l a b�tyj�nak az �vd�ja is �r� maradt: az abb�nak a szerzetesi fogadalom tiltv�n a vagyonszerz�st.

�n el�sz�r arra az aj�nlatosnak l�tsz� �tletre j�ttem, hogy Eglantine �rj�ng� f�jdalmainak lecsillap�t�s�ra legjobb lenne a legkisebb fi�t odak�lt�ztetni a h�zhoz, annak a l�t�sa tal�n feledtetn� vele a visszahozhatatlant.

A fi� r��llt: odasz�ll�solta mag�t.

De egy h�tn�l tov�bb nem �llta ki ezt az �llapotot.

– Hallod-e, t�ti: ezek az �jjeli jelenetek nem okos embernek val� mulats�gok. Ezt az egyet kifelejtette Dante Alighieri a pokol le�r�s�b�l. �n m�s �lvezetet keresek. Vannak m�sutt is h�lgyek, akik nem tudnak �jszaka aludni; de azt legal�bb zenesz� mellett teszik. S�t azt tan�csolom, hogy vedd el� a jobbik eszedet, s tarts te is velem.

– Te! Hisz az Isten ellen val� v�tek!

– V�tek biz az, de itt az abb� b�ty�m: annak meggy�njuk, s majd absolv�l. Az�rt j�, ha ilyen is van a fam�li�ban. Megteszem.

�n bizony, mikor megint kezd�d�tt otthon az �jszakai danse macabre, vettem a kalapomat, botomat, s a fiacsk�m t�rsas�g�ban a h�tuls� ajt�n �t elosontam melegebb �ghajlat al�.

Azt�n csak bele kell ebbe k�stolni, a t�bbi j�n mag�t�l. R�vid id�n olyan tivorny�z� korhely lett bel�lem, amilyen a fiacsk�m volt. De hiszen megmondta � ezt nekem a lakodalmam napj�n el�re.

Igaz�n nagy sz�ks�g�t �rezte a lelkem r�vid id�n a felsokasodott b�neim meggy�n�s�nak. De kinek gy�njam meg? A k�lvinista p�sp�k�mnek? �sszeszid, kikerget!

Az �td�zs�lt �jszaka ut�n k�vetkezik a makutyis�g (Katzenjammer: val�sz�n�leg ett�l a sz�t�l j�n „ma kutya”, a n�met macsk�ul, a magyar kuty�ul �rzi mag�t). Az embernek a gyomra �s a lelkiismerete versenyt h�borog. Amazt csillap�tja valahogy a sz�da; de h�t emezt? Tal�n az ostya meg egy kis szenteltv�z?

Nappal az abb�val �jtatoskodtam. Visznek m�r! F�lfel�…

A tisztelt H�zba rendesen csak d�lfel� jutottam el, s ott minden ember azzal fogadott, hogy „mi h�r a K�k Macsk�ban?” Ha pedig bementem a terembe, azt k�rdezt�k t�lem, hogy melyik sz�p le�nyt�l kaptam ezt a piros szegf�t a gomblyukamba. H�t m�r azt is felh�nyj�k az �reg embernek, ha piros szegf�t hord a gomblyuk�ban.

Kezdtem meggy�l�lni az eg�sz parlamentet.

Hanem h�t – k�lcs�nbe esett.

�szre kellett vennem, hogy nincs m�r j� bar�tom a k�pvisel�h�zban. De m�g a klubban sincs. M�g tarokkpartiban sem fogadnak el negyediknek. Pedig �n vagyok a „k�szp�nzb�csi”. Vagy gy�l�lnek, vagy kinevetnek engem a honatyat�rsaim a szabadelv� p�rtban.

Kezdtem meggy�l�lni a szabadelv�s�get.

Dolgozott bennem a s�rtett �n�rzet.

A bossz��ll�s s�rk�nytoj�sain kotlott az elkeseredett b�szkes�gem. Meg�lljatok! J�nnek az egyh�zpolitikai t�rv�nyjavaslatok. Majd milyen meglepet�st szerzek �n tinektek!

Egyszer azt�n kiesett a k�pvisel�h�z feneke a honaty�k talpa al�l, feloszlatt�k az orsz�ggy�l�st. J�ttek az �j v�laszt�sok. Azel�tt a p�rtom kandid�lt, �s meg is v�lasztott. Most nem volt sz�ks�gem a p�rtra t�bb�. Ahol p�nz van; ott megterem a kortesvez�r is. A szavazatokat nem k�rj�k, hanem vessz�k. A v�laszt�ker�let, melyben jel�ltnek f�ll�ptem, nagyobb r�szben k�lvinist�kb�l �ll. Ellenjel�lt�l maga a k�lvinista pap l�pett f�l ellenem. Tenger p�nz elfogyott, �s �n m�gis megbuktam. A k�lvinist�k mind ellenem szavaztak. El volt k�z�tt�k a h�re terjedve az ultramont�n velleit�saimnak.

Ekkor azt�n meggy�l�ltem a felekezetemet.

Nem volt el�g. A nagybirtokomon elterjedt az agr�rszocializmus. A magyar n�p nem akart a b�rl�imn�l munk�ba �llni. Er�szakoskod�s, k�r, vesztes�g egym�st �rte: a kast�lyom ablakait bevert�k.

Ekkor meggy�l�ltem a magyar n�pet.

D�h�sk�d�semben nevets�ges alakk� kezdtem v�lni. A lapok rajtam nyargal�ztak. Az �lclapok az alakomb�l �lland� torzk�pet csin�ltak.

Ekkor meggy�l�ltem az eg�sz �r�sereget.

Valamif�le min�s�gem m�g mindig volt, amit nem lehetett elvenni t�lem: virilista maradtam a megyebizotts�gban, az is a feles�gem birtoka juss�n. Ott h�t m�g volt szavam a megyeh�z term�ben. Felhaszn�ltam azt egy haragos filippik�ra a szabadonc sajt� ellen. S kereszt�lvittem, hogy a megye bizotts�ga sz�l�tsa fel a korm�nyt, a parlamentet a sajt�szabads�g elnyom�s�ra, a cenz�ra vissza�ll�t�s�ra.

Megt�madtam a sajt�szabads�got! �n, a m�rcius 15-�nek h�se!

�s mindezt mi�rt? Az�rt, hogy legyen egy gazdag feles�gem, s annak a c�me legyen „kegyelmes asszony”.

Ezzel azt�n magam ellen l�z�tottam az eg�sz fiatals�got, di�kokat, munk�sokat egy�ttesen.

Azt a lelkes fiatals�got, mely engem eg�sz �letemen �t szeretet�vel k�rnyezett, �nnepelt, dics��tett, melynek minden �jabb nemzed�ke �r�k�lte azt a lelkesed�st, amit �n �tven �v el�tt l�ngra lobbantottam.

�tven �v el�tt!

Az �m, most lesz �tven �ve!

�s a fiatals�g elhat�rozta, hogy ezen az �tvenedik �vfordul�j�n a m�rcius 15-�nek, ott az �n palot�m ablakai alatt, melyek a Pet�fi-szoborra n�znek, m�gly�t fog rakni az �sszes munk�imb�l, s azon a m�gly�n fogja megolvasztani az �rcb�l �nt�tt mellszobromat.

�s nekem hallanom kell a bez�rt ablakt�bl�n kereszt�l is a m�glya ropog�s�t, mely �letemnek eg�sz alkot�s�t megsemmis�ti, nevemet let�rli, munk�im em�szti.

�s mindezt mi�rt? Az�rt, hogy legyen egy gazdag feles�gem, akinek a c�me kegyelmes asszony.

M�r hallom a t�z ropog�s�t.

…Erre a rettenetes hangra f�l�bredtem.

Igen. A kandall�mban lobog a t�z, ropognak a b�kkfahas�bok.

Itt �l�k az �r�asztalom el�tt, a csendes, ismer�s kis szob�ban. Nincsenek milli�im, se t�zezer holdas birtokom, se palot�m, se excellenci�s asszonyom.

�h, te szeretett �r�tollam! �letem vez�re! fegyverem! b�v�s vessz�m! k�s�r�m mind a s�rig! J�vel, hadd cs�koljalak meg. Dehogy cser�ln�lek �n el t�ged a vil�g minden kincsei�rt, odasz�m�tva m�g a sz�p asszonyt is.

(…Ezzel v�gz�dik az els� k�pzelt reg�ny.)

M�sodik k�pzelt reg�ny: CORONILLA
MONUMENT�LIS �P�TM�NYEK

H�res ember lett bel�lem hetven esztend�s koromig. Vil�gh�rt szereztem a nevemnek. De nem �m reg�ny�r�ssal. Azt hagytam m�soknak, akik jobban �rtenek hozz� – s egy�bhez nem �rtenek. Az Olympr�l j�kor megmenek�ltem, s a m�rn�ki �s �p�t�szi p�ly�ra t�rtem �t. Hiszen meg�rtam �n ezt m�r valahol, hogy siheder koromban nagy kedvvel k�sz�ltem az �p�t�szetre. Tan�skodnak r�la az iskolai bizony�tv�nyaim, amikben a matematika, geometria, hidraulika tant�rgyakb�l „eminens” kalkulus van f�ljegyezve; de m�g jobban bizonyoznak mellette a nagy g�ngy�legre men� rajzaim, amik tisztakez� pontoss�ggal �br�zolj�k a d�riai, j�niai, r�mai �s korinthi oszloprendszert, eg�sz templomokat, az alaptervrajzaikkal egy�tt.

K�s�bb kimentem k�lf�ldre, ott j�rtam v�gig az akad�mi�kat, politechnikumokat – mint k�sz mester t�rtem vissza a haz�mba, ahol hossz� �vtizedeken �t monument�lis �s k�zhaszn� �p�tm�nyekkel �r�k�t�m meg a nevemet.

�n �p�tettem azt a vil�gcsod�j�nak nevezhet� aquaeductot, mely a B�kk hegys�gb�l levezetett tiszta forr�sv�zzel l�tja el Budapest f�v�ros�t, technikai lehetetlens�gek lek�zd�s�vel. Ami�ta ez a v�zvezet�k l�trej�tt, a f�v�rosban megsz�ntek a puszt�t� j�rv�nyok; soha nincs v�zsz�ks�g, ha k�tmilli� lakosa lesz Budapestnek, m�g akkor is el�g lesz a v�zk�szlet, s a lakoss�g sz�ks�glet�n k�v�l m�g utc�k �s k�zterek locsol�s�ra, kert�nt�z�sre is b�ven marad, s a sz�k�kutakat is folyton ell�tja.

Ez�rt a f�v�ros az Erzs�bet t�ren lev� sz�k�k�t sz�m�ra egy m�v�szi kivitel� szoborcsoportozatot �ll�ttatott fel. Szent L�szl� kir�ly nyit forr�st a szikl�b�l, eped� bajnokai sz�m�ra, d�rd�ja csap�s�val. S ennek a kir�lyszobornak az arc�hoz az �n k�pm�somat modell�lta a szobr�sz.

De a term�szet is meg�ldotta nagy m�vemet. A v�zvezet�ket hegyek �tt�r�s�vel kellett l�trehoznom, majd v�lgyek �thidal�s�val, s e gig�szi munka k�zben egy hely�tt a legfeket�bb k�sz�ntelepet nyitottam fel, mely a porosz k�sz�nnel vetekedik, m�sutt grafitb�ny�ra tal�ltam, mely a szib�riaihoz hasonl�, s�t r�akadtam geogn�ziai kombin�ci�k �ltal annak a hajdan gazdag aranyb�ny�nak a folytat�s�ra is, melyben a tel�r a m�lt sz�zadban elugrott.

Mindezen t�rz�saimat �s felfed�seimet hatalmas r�szv�nyt�rsas�gok foganatos�tott�k, s am�g a m�vel�s�kkel a munk�sok ezreinek adtam tisztess�ges kenyeret, term�nyeikkel az orsz�gnak �j j�vedelemforr�sokat, tudom�nyom �s f�rads�gom jutalm�ul magamnak is nagy vagyont szereztem.

De m�g nem ez volt ez �p�t�szeti remekm�vemnek a legf�bb sikere, hanem egy �j f�ld�talak�t�s.

A Budapestre elvezetett forr�sv�z a B�kkb�l ered� K�nya �s mell�kpatakjaib�l sz�rmazott. Ezek a vizek a hegyv�p�kb�l lerohanva, foly�sukat a s�ks�gnak veszik. Ott azonban �tjokat �llja egy nagy ter�let� fenns�k, mely elz�rja a lefoly�sukat a Tisza foly�hoz. A foly�k ott rekednek, s k�peznek egy bel�thatlan mocsarat, melynek eg�szs�gront� b�zh�d�se megfert�zi az eg�sz vid�ket. Sz�zezer meg sz�zezer hold, a legterm�kenyebb m�ly telev�nyf�ld t�zegg� alakul, se embert, se �llatot nem t�pl�l. Ez �gy volt addig, am�g az �n v�zvezet�kem el nem k�sz�lt. Amint a K�nya vize �s a t�bbi patakok az �n aquaeductom csatorn�j�ba fel lettek fogva: az a rengeteg nagy mocs�r a r�k�vetkez� ny�ron m�r kisz�radt.

�n el�re l�tva ezt az �talakul�st, j� idej�n f�lv�s�roltam azt az eg�sz term�ketlen mocs�rter�letet a legolcs�bb �ron, s mikor azt�n a kisz�radt f�ld m�velhet� lett, �sszecs�d�tettem az Alf�ld el�gedetlen munk�sn�p�t, kiosztottam k�z�tt�k igazs�gos ar�nyban az �j f�ldet, adtam nekik el�leget h�z�p�t�sre, ig�sbarom beszerz�sre, vet�magra, s most az a hajdani mocs�rvil�g tele van sz�rva tany�kkal, s a tany�k megel�gedett munk�sn�p ezreivel, akik a nevemet �ldj�k, s a t�rleszt�si j�rul�kukat pontosan fizetik.

De h�t nem ez volt az a m�vem, ami vil�gh�remet megalap�totta, hanem egy ann�l sokkal nevezetesebb technikai v�llalat. Ez volt a tisza-dunai csatorna: a kontinens egyik legnagyobb csatorn�ja. �n nem a Dun�b�l vezettem a csatorn�t a Tisz�ba; hanem megford�tva, a Tisz�t a Dun�ba.

Ez nemcsak haj�k�z�sra, de f�ld�nt�z�sre is szolg�lt.

Maga a nagy m� l�trehoz�sa is sok ezer munk�snak adott keresetet. Az �n szegedi, szentesi kubikosaim napib�re f�lment h�rom forintra. Megsz�nt vele az Amerik�ba kiv�ndorl�s. Itt jobb kereset volt.

S ezzel az �nt�z�csatorn�val seg�tve lett a gyakori asz�lyon. K�zel�ben rizst termesztettek, mely jobb volt a lombardiain�l. Mint haj�z�si csatorna olcs�v� tette a k�zleked�st. Minthogy a rekesz-rendszer mellett nem j�rtak rajta g�zhaj�k, amik a halakat elkergetik, a halteny�szt�sre is bev�lt. Mikor egy-egy rekeszb�l lecsapoltuk a vizet, �z�n�vel hemzsegett az ottrekedt hal. S a v�zfen�k m�g gazdagabban fizet, mint a sz�nt�f�ld, ha a gazd�ja tud vele b�nni.

�s m�g ez sem volt az, ami h�rneves emberr� tett.

…Mikor a csatorn�t �p�tett�k, a Tisz�ba szakad� folyamokat egy id�re el kellett rekeszten�nk, s hollandi v�zemel� g�pekkel az �sott csatorna medr�n �tsz�ll�tanunk. E f�ldmunk�latok alatt (amikn�l magam mind�g jelen voltam, kora reggelt�l k�s� estig) a munk�saim a Hern�d medr�ben egy kupola alak� k��p�tm�nyre akadtak.

Mikor �n ezt a ciklopsi k�rak�st megl�ttam, valami l�tnoki ihlet sz�llt az agyamra. Elfojtottam a sz�t.

– Ez Attila �skir�lyunk s�rja!

ATTILA S�RJA

Minden iskolai k�zik�nyvben feltal�lhat� a hagyom�nyos monda a vil�grend�t� hun kir�lyr�l, aki sz�zn�gy �ves kor�ban halt meg, akkor is n�sz�gyon v�r�ml�sben, azt�n h�rmas �rckopors�ba tett�k, folyam medr�be el�st�k, oda temett�k; a s�r�p�t� munk�sokat pedig, amint m�v�ket bev�gezve a hun t�borba visszat�rtek, a harcosok egyt�l egyig le�lt�k, hogy h�rmond� se maradjon, aki Attila s�rj�nak titk�t el�rulhatn�.

Hogy lehet, hogy azt a kir�lys�rt fel nem kerest�k, akik m�g eml�keztek erre a kir�lyi zomotorra? A t�rt�net�r�k n�mi �tmutat�st adnak. Attila h�rom fia r�gt�n a kir�lyi apa hal�la ut�n osztozkod� harcot kezdett egym�s ellen; a hun egym�st �lte, a g�t seg�tett a puszt�t�sban, aki el nem esett a testv�rirt� harcban, vil�gtalan vil�gg� futott; a nagy kir�ly alhatott h�bor�tatlanul ezern�gysz�z esztendeig j�l v�dett s�rj�ban.

Pedig ha egy�b�rt nem, az ez�st�rt, arany�rt, mely tetem�t rejt�, bizonyosan kutattak ut�na a k�s�bb idetelep�lt ut�dok. Az �n f�lfedez�sem teljes vil�goss�got der�tett ebben a k�rd�sben.

A kir�lys�rboltot a Hern�d k�zep�be �p�t�k lapos kupola idom�ra a Hern�d medr�ben, faragatlan dolomit k�vekb�l, melyek v�z�thatlan ragaccsal foglaltattak �ssze. Ez a ragacs olyan kem�ny lett a v�zben, mint a t�zk�: szikr�zott a cs�k�ny�t�st�l.

Azonk�v�l a s�rbolt nyugati oldal�n k�t sor vastag �gerfac�l�p�t vertek le g�tnak. Ezek a c�l�p�k tizenn�gy sz�zad alatt egy ujjnyi vastags�gban megk�ves�ltek m�r. Ahogy az �p�t�k kisz�m�tott�k: ez a g�t felfogta a foly� �rad�sait, melyek h�olvad�s, nagy z�porok alkalm�val eg�sz t�meg�t h�mp�lyget�k al� a g�rgeteg k�veknek, a hegyekr�l kit�pett f�knak, az enn�l a g�tn�l mind fennakadt: z�tonyt k�pezett, a z�tonyb�l sziget lett, t�skebokor, �gerfa, f�zfa telen�tte; forg�szelek �sszet�rt�k, j�gt�bl�k lef�r�szelt�k a f�kat, a t�rzs �jra kihajtott, s sz�zadr�l sz�zadra mindjobban betakarta Attila s�rkupol�j�t. Mikor �n ez �seml�ket felfedeztem, �gy be volt az n�ve a f�k gy�ker�vel, hogy mesters�g volt azt kibontani az �s sz�vev�nyb�l.

De a s�rkupola sz�tbont�sa is neh�z munka volt, dinamitot, l�port nem volt szabad alkalmaznunk, nehogy a ravatalt is megs�rts�k, a cs�k�ny nem b�rt a kem�ny k�vekkel: el� kellett venn�nk a r�gi r�maiak k�repeszt�si tudom�ny�t, t�zet rakni a szikla mell�, s az �tizzott k�vet ecettel fecskendezni, amit�l az sz�tm�llik. �gy v�jt�k ki a r�maiak a Cset�tye Mare aranyterm� �reg�t.

Pedig az eg�sz keleti oldal�t a s�rboltnak le kellett rombolni, a nyugatihoz nem f�rhett�nk, mert azt a megk�ves�lt c�l�pg�t z�rta le.

Mikor m�r olyan nagy ny�l�s lett t�rve a s�rbolton, hogy egy ember bef�rhetett rajta: magam voltam az els�, aki az �regbe lesz�lltam. Davy-l�mp�t vittem magammal, de f�l�sleges volt az �vatoss�g; mert a s�rbolt belsej�ben semmi „b�sz” (rossz leveg�) nem volt �rezhet�. A porond, a falak eg�szen sz�razok, semmi nyirok, semmi pen�sz nyoma. Nagyon j�l el volt ez a hely z�rva.

De ami legjobban meglepett, az maga a lapos k�koloncon fekv� kopors� volt.

A vas megrozsd�sodik a f�ld alatt: ennek most is megvolt az ac�lzom�nca. A sz�ndarabok a kopors� k�r�l bizony�t�k, hogy a munk�sok, amid�n a z�r�k�vet beillesztett�k, el�bb t�zet gy�jtottak a s�rboltban, mely a bennrekedt �lenyt elfogyaszt�, s k�v�lr�l �j �lenyt nem bocs�tott bele a f�l�tte elh�mp�lyg� v�z�r.

A vaskopors�n nem volt semmi �r�sjegy.

Szokatlan nagym�ret� volt: hossz�ban harmadf�l sing (m�ter), sz�less�g�ben m�sf�l.

Az�rt kellett egy eg�sz falat lebontanunk, hogy kihozhassuk rajta. De ez a kihoz�s volt m�g a nehezebb feladat.

A vaskopors� er�s kapcsokkal volt hozz�er�s�tve a talpk�h�z. Azokat lef�r�szelt�k. De m�g akkor sem b�rtuk a szokott emel�g�peinkkel a hely�b�l kimozd�tani. Az aranykopors� tette ilyen neh�zz�.

Hogyan tudt�k ezt a terhet idehozni tizenn�gy sz�zad el�tt, amikor m�g nem volt g�zdaru, az �gy �rthet� meg, hogy vontat� bivalyok sereg�t fogt�k el�je, s fahengereken g�rd�t�k id�ig, s mikor el volt helyezve, akkor �p�t�k f�l�je a s�rkupol�t.

K�nytelen voltam a modern technika eszk�zeihez folyamodni: vasutat rakattam le a s�rkupol�t�l a part ment�ig, a g�zg�p azt�n megbirk�zott a neh�z szarkof�ggal. A g�z hatalmasabb m�g Attil�n�l is: ha � az „Isten ostora”, a g�z az „Isten gyepl�je”.

Az Attila-s�r f�lfedez�se esem�nysz�mba ment az eg�sz vil�gon. M�r a s�r kibont�sa alatt tany�t �t�ttek a Hern�d-parton a vil�glapok riporterei, s annak minden szak�r�l hozt�k a f�lv�teleket a k�peslapok az �- �s �jvil�gban, s m�g ez a munka folyt �jjel-nappal, de nagy lass�s�ggal, azalatt egy eg�sz telep t�madt azon a helyen, r�gt�nz�tt tany�kkal, vend�gl�kkel; �gyhogy egy buzg� honatya megind�tv�nyozta az orsz�ggy�l�sen, hogy ez a hely neveztess�k „Etelenyugv�r”-nak, s a miniszt�riumn�l sz�ban forgott, hogy ez a n�v mint predik�tum az �n nevemhez csatoltass�k.

Azt a diadalutat pedig, melyet a mozg�s�tott Attila-kopors� a Hern�dt�l a Dun�ig megtett, minden h�rlap k�l�n kiad�sban �r�k�tette meg. V�rmegy�k, v�rosok k�ld�tts�gei, lovas band�riumok, szek�rs�ncok fogadt�k a kir�lyi utaz�t minden �llom�son: az elmondott sz�noklatokb�l csak azt jegyeztem fel, mely az eml�kezetes Halotti Besz�d mint�j�ra az igazi �smagyar nyelven tartatott: „Laatiatuc feleim zumtukhel mic wogmuc: vasben, ezustben, aranben nugwo chomuw wogmuc.” A f�v�rosba bevonul�s pomp�ja pedig �ppens�ggel le�rhatatlan.

A vas�tn�l az egyh�zi �s vil�gi m�lt�s�gok s a katonai el�kel�s�gek t�meges k�pviselete fogadta a kir�lyi kopors�t. A vas�ti kocsi �gy volt szerkesztve, hogy azt a s�nekr�l le lehetett tolni: s azt�n tizenk�t l� erej�vel a sz�les utc�kon v�gigvontatni: melyeken katonas�g �s honv�ds�g ezrei k�peztek sorfalat, a leng� lobog�kt�l rep�lni k�sz�lt a v�ros.

Er�s vit�k voltak �gy a t�rv�nyhoz�s termeiben, mint a f�v�ros tan�cskoz�j�ban, hogy hov� helyeztess�k el az Attila-ravatal? Voltak, akik a gell�rthegyi v�racsot aj�nlott�k e c�lra, m�sok Budav�ra mellett kardoskodtak; a legokosabbak �bud�t mint a hajdani Etelev�r hely�t vitatt�k jogosult �r�k�snek. De mindannyi ir�nyad� k�r�k egyes�ltek abban a n�zetben, hogy ezt a kincset t�lem mint annak megtal�l�j�t�l, az orsz�gnak kell mag�hoz v�ltani; a csatorna enged�lyokm�ny�ban vil�gosan ki l�v�n k�tve, hogy minden feltal�land� r�gis�g eg�szen az �n tulajdonomba megy �t, a kincst�r harmadr�sz jog�nak mell�z�s�vel. Egymilli�t aj�nlottak fel nekem v�lts�gul.

Rongyos milli�!

Az Attila-kopors� nem elad�. Az csak elaj�nd�kozhat�. (De id�k�zben j�vedelmeztet�.)

Am�g a honaty�k, v�rosaty�k vitatkoztak, azalatt �n, a s�rbont�s id�k�z�ben, f�l is �p�tettem a f�v�ros k�zpontj�ban a nagyszer� mauz�leumot Attila erekly�i sz�m�ra az �ltalam megteremtett �smagyar �p�t�szeti st�lban, s oda helyeztettem el a h�rmas kopors�t.

(S ez nem is volt t�lem rossz �zlet. Az eg�sz vil�got ad�fizet�mm� tettem vele. H�tk�znap egy koron�t, vas�rnap h�sz fill�rt ki ne adna meg e nagyszer� kincsek megtekint�s��rt?) S bizony nagyszer�ek voltak.

Szak�rt� munk�sok fogtak hozz� a kopors�k felnyit�s�hoz. �jjel-nappal kett�s Attila-�rs�g vigy�zott re�juk.

A vaskopors� felnyit�sa k�nnyen ment, az olyan volt, mint a rendes szarkof�gok, a tetej�t le lehetett venni, csak a forraszt�st kellett kiv�sni.

Bel�l a vaskopors� arannyal volt futtatva.

A k�vetkez� ez�stkopors� m�r nagyobb fejt�r�st okozott a felnyit�sn�l. Ez monyor� henger alak� volt, k�v�l telerov�tkolva vir�gos kacskaring�kkal, de az ez�st eg�szen megfeket�lt m�r, s nem lehetett rajta kivenni, hogy hol van az �sszeforraszt�s.

Nem volt m�s m�dszere a felnyit�snak, mint k�r�s-k�r�l ac�lf�r�sszel �treszelni a kopors�t.

Mikor ezt felbontottuk, el�t�nt a harmadik kopors�, a sz�narany. A vert arany a sz�zadok sor�n �t patin�t kapott, valami veres zom�nca volt, de az al�l is el�t�nd�k�lt a nemes arany sz�ne, melyet Ipolyi magyar mitol�gi�ja szerint az �smagyarok „kov�csolt l�ng”-nak neveztek.

A mauz�leum kupolaterme tele volt l�togat�kkal, mid�n az aranykopors�t feltakartuk. Az eg�sz m�velt vil�g r�g�szeti tud�sai �s szakkedvel�i ott voltak egy�tt. Csak k�l�n�s megh�v�val lehetett bejutni.

Az eg�sz t�rsas�g egy nagy b�mulat fels�hajt�s�ban fejezte ki meglepet�s�t.

Az aranykopors� remeke volt a barb�r �tv�sm�v�szetnek. Azt a hatalmas kir�ly bizonyosan �vtizedekkel a hal�la el�tt k�sz�ttette a maga sz�m�ra (mint k�s�bb bebizonyult, olaszorsz�gi hadj�rata ut�n).

Ugyanazok a meghat�rozhatatlan eredet� vert domborm�vek, melyek a vil�gh�r� nagyszentmikl�si aranylelet ed�nyeit �kes�tik: az a lovon �l� kir�ly alak, l�ncszem� p�nc�lban, tollas sisakkal, v�ll�ra vetett z�szl�val, balj�val elfogott ellens�g�t hurcolva haj�n�l fogva maga mellett; megint ugyanaz a kir�lyi alak, koron�val a fej�n, amint nyerg�b�l h�trafordulva k�z�j�val a r�rohan� p�rducot lel�vi; parip�ja sz�rnyas oroszl�n, szak�llas emberf�vel, fej�n koron�val. Azut�n a kiterjesztett sz�rny� turulmad�r, aki karmaival �t�lelve egy mez�telen h�lgyalakot ragad mag�val: a n�alak egyik kez�ben cs�sz�t emel, melyb�l a turult itatja, m�sikban lobog� f�kly�t tart. Ugyanaz a t�nd�ralak: pettyes p�rducon lovagol, de a p�rducnak ifj� f�rfi arca van. Ugyanazok az egym�ssal k�zd� mesebeli r�malakok, sasfej� sz�rnyas p�rducok, halfark� sell�k, rep�l� k�gy�k, a k�r�lfog� keret d�sz�tm�nyei h�rom- �s �tlevel� f�k, makkok, tulip�nok.

A vil�g minden r�gis�gb�v�rai nem tudj�k meghat�rozni, mely n�pfaj m�v�szete alkotta e barb�r remeket. Egyed�li az, nem rokon semmi m�ssal. De �lve marad� tan�ja annak, hogy az a n�pfaj, mely a m�v�szetet �nmag�b�l fejlesztette ily fokra, hatalmas lehetett.

Az aranykopors� f�del�t nem kellett f�lfesz�teni, egyik p�rk�ny�n kapcsok voltak, a m�sikon sarkak: a kapcsok kiugrat�sa ut�n fel lehetett azt t�rni.

A tud�sok k�z�tt nagy vita volt ezalatt. Fogad�sok t�rt�ntek az elt�r� v�lem�ny�ek k�z�tt: vajon ker�l-e el� a kopors�b�l valami �r�s, mely eld�nti a hun-sz�kely bet�k hiteles volt�t?

A legm�lyebb csend volt az eg�sz kupolateremben, mikor az aranykopors� f�del�t felnyitottuk.

Ott fek�dt el�tt�nk Attila kir�ly!

Csak a csontv�za m�r, a t�bbi r�tbarna por volt a kopors� fenek�n.

A hatalmas nagy koponya ez�st sisakkal volt fedve, melynek taraj�t fekv� arany oroszl�n k�pezte.

Meglep� volt az, hogy az �llkapocsban, melyet a sisakl�nc a kopony�hoz szor�tott, minden fog megvolt �pen. Egy sz�z�ves embern�l.

Ilyenek voltak az �semberek! Ahogy Priscus Rhetor le�rja a hun kir�ly �tkez�s�t, annak egyszer� volta �rthet�v� teszi, hogy a hajdani emberek nem ismert�k a fogf�j�st, azoknak a fogait nem plomb�lt�k. (Manaps�g m�r a gyermekeket is a fogorvoshoz j�ratjuk; s�t m�g a h�zi kuty�nk is fogf�j�sban szenved.)

Az eg�sz csontv�zat �sszetartotta az a finom ez�st sodronyb�l sz�tt p�nc�ling, s azonfel�l volt m�g vetve a v�ll�r�l sark�ig leny�l� pal�st aranysz�vetb�l, el�l nyitva, hogy aranysz�vet� keszty�s kezei a hossz� egyenes kard markolat�t takarhass�k.

A kard nem volt rozsd�s: damaszkuszi ac�lb�l volt, melybe aranyat vegy�tenek, az �r�sjegyek a r�gi szanszkrit bet�kh�z hasonl�tottak.

Semmi hun �r�s nem volt tal�lhat� a kopors�ban. Se papiruszlevelekre, se halh�rty�ra, se tabula ceratic�ra �rva.

Ez k�nnyen �rthet� volt. A temetkez�k �r�k id�kre elrejtve akart�k tudni a kir�lyukat, hogy azt soha ember szeme meg ne l�ssa. Egy mell� helyezett kehelyben volt egyn�h�ny Attila-tall�r, de annak latin felirata volt, egyik oldal�n „Attila rex”, a m�sikon „Aquileia”. Ez r�mai munka volt.

A tud�sokat nagyon lehangolta ez a csalatkoz�s.

�n azonban, amint jobban szem�gyre vettem a kir�lytetemet takar� arany pal�stot, felt�nt nekem az a sok cikorny�nak l�tsz� kacskaring�, ami h�mz�sk�nt vonult v�gig a pal�st szeg�lyzet�n. Volt k�zt�nk egy �rm�ny tud�s, akivel ez �szrev�telemet k�z�ltem. Az �rm�nynek az a szok�sa, hogy ha valami �rvendetes dolgot tud meg, �sszeszor�tja a sz�j�t, el nem �rulja az �r�m�t. Odas�gta a f�lembe:

– Ez a sok kacskaring� a mehdruli �r�s, amit a kauk�zusi �r�stud�k haszn�lnak. Tartsuk ezt a titkot mi ketten magunknak, ne k�z�lj�k a t�bbi tud�sokkal, majd �n lebet�z�m a cikorny�kat a pal�st szeg�ly�r�l.

AZ ISMERETLEN �R�S

Hogyan ker�lt a hun kir�ly pal�stj�ra a mehdruli �r�s? Annak val�sz�n� magyar�zata az, hogy a sok asszonyai k�z�l az egyik, aki a pal�stot kih�mezte, kauk�zusi n� volt. Volt b�z az �s�nknek minden n�pfajbul feles�ge. Dics�ret�re v�lik.

A s�rleletr�l azut�n az e c�lra kik�ld�tt bizotts�g jegyz�k�nyvet szerkesztett; a bizotts�g alakult a k�pvisel�h�z �s f�rendih�z, a Magyar Tudom�nyos Akad�mia, a budapesti �s kolozsv�ri Tudom�nyegyetem, a T�rt�nelmi T�rsulat, a K�pz�m�v�szeti T�rsulat, az Iparm�-egyetem, a N�pismei T�rsulat tagjaib�l s a m�zeum igazgat�j�b�l. Az eg�sz leletnek a le�r�sa teljes n�gy �r�t vett ig�nybe, azut�n k�vetkezett a f�nyk�pez�, d�lut�n megnyittatott a kupolaterem a megh�vott f�m�lt�s�gok �s h�rnevess�gek sz�m�ra. Meghat� jelenet volt, amid�n az uralkod� csal�d tagjai levett f�veggel j�rultak Magyarorsz�g legr�gibb kir�ly�nak ravatala el�. Azut�n orsz�gos d�szlakoma k�vetkezett, sz�mos �ldom�sokkal. K�nn az �j V�rosligetben pedig e nagy nap �r�m�re n�p�nnep rendeztetett, feh�r l� �ldozattal, mely az �si szok�st ut�nozta. Este f�kly�szene, m�v�szi t�ncest�ly jelmezekben, f�nyes kivil�g�t�s, t�zij�t�k, l�ghaj� felbocs�t�s, estig tart� harangsz�, m�snap rekviem a templomokban a nagy hun kir�ly lelki �dv��rt, akir�l t�rt�netb�v�raink hiteles okiratokkal kider�t�k, hogy amid�n olaszorsz�gi hadj�rat�ban szent P�ter �s P�l apostolok megjelen�nek el�tte s tilt� szavukat egyes�tve Le� p�pa k�ny�rg� sz�zat�val, r�b�rt�k a hun kir�lyt, hogy az �r�k v�rost megk�m�lje s R�ma kapuj�b�l visszaforduljon, ugyanakkor a szent kereszts�get is felvette ugyanazon p�pa kez�b�l. K�l�nben nem is vehette volna feles�g�l a r�mai katolikus Ildik�t. Ez�rt a teljes siker rem�ny�vel �ledt fel az az ind�tv�ny, hogy Attila (R�ma megk�m�l�je) s�rj�b�l felt�mad�sa ut�n a napt�ri szent nevek sor�ba iktattass�k; eg�szen anal�g lev�n a megt�r�se a pog�ny Saulus�val, a netal�ni skrupulusok p�terfill�rekkel kegyesen kiengeszteltetv�n.

�n azonban mindezen f�nyes �nneps�gekb�l magam se nem l�ttam, se nem hallottam semmit, nemcsak az�rt, mert teljes �letemben iszonyodtam mindenf�le par�d�t�l, hanem m�g ink�bb ann�l a buzgalomn�l fogva, mely nem hagyott nyugodnom, m�g �n a mehdruli �r�snak a titk�t ki nem tanulom. Mi ketten az �n �rm�ny tud�sommal (Dilari�ninak h�tt�k) f�nyes �jjel bez�rk�ztunk a kopors�k k�z�, a kupolaterem kulcsa n�lam volt, s ott s�t�t hajnalig egyik cikorny�t a m�sik ut�n rajzoltuk le hossz� pergamenszeletekre; nem feledkezve meg a fel�l �s alul helyezett pontozatokr�l sem, amik a mag�nhangz�kat jelzik.

Mikor ezzel teljesen elk�sz�lt�nk, akkor hozz�fogtunk a bet�k sz�tagol�s�hoz, amiket a mehdruli alfab�t szerint kital�lnunk k�nny� volt.

Akkor voltunk azt�n csak igaz�n megakadva.

Az ekk�nt �ssze�ll�tott szavak semmi ismeretes nyelvben nem voltak feltal�lhat�k: se perzsa, se szanszkrit, se pr�krit, se arab, se t�r�k nem volt azoknak sz�l�anyja.

Tud�s Dilari�ni sokat j�rt a Kauk�zusban. Az volt a v�lem�nye, hogy ott h�szf�le nemzet lakik egym�s szomsz�dj�ban, mely mindannyi m�s nyelven besz�l: ezek k�z�l valamelyiknek kell az �r�s kulcs�val b�rni. R� hagytam magam besz�lni, hogy �tet b�zzam meg a Kauk�zus felkutat�s�val. E felfedez� �tra utalv�nyoztam neki h�szezer piasztert. El is ment vele. Soha nem besz�ltem vele t�bbet se cserkesz�l, se csecsenc�l.

Magam azonban ahhoz a m�dszerhez folyamodtam, hogy sz�zezer korona jutalmat t�ztem ki annak a nyelvtud�snak, aki az Attila pal�stj�n tal�lhat� �r�st helyesen megfejti, s ezt a jutalomhirdet�st a vil�g minden h�rlapj�ban beiktattam.

Volt azt�n b�cs�j�r�s a f�ld minden z�n�j�r�l Budapestre! L�ttunk k�nai, jap�n �s guatemalai tud�sokat utc�inkon, tark�llott a sokas�g a keleti tal�rokt�l: S mindennap volt vereked�s a tud�sok k�z�tt.

De miel�tt ennek az ismeretlen �r�snak a megfejt�s�hez eljutn�k, egy gyakorlatilag fontosabb esem�nyt kell k�zben f�leml�tenem. Az Attila-kopors�k feltal�l�s�nak �nneps�geit nyomban t�lsz�rnyalta az �ltalam l�trehozott tisza-dunai csatorn�nak megnyit�sa. Ez igaz�n orsz�gra sz�l� esem�ny volt, egy olyan m�rn�ki m�velet, mely elh�r�thatlannak l�tsz� akad�lyokat lek�zdve, szerencs�s �tletek, �j tal�lm�nyok felhaszn�l�s�val egy orsz�g gazdas�gi viszonyait, k�zleked�si rendszer�t kedvez�en �talak�totta.

E csatorna megnyit�s-�nnep�ly�re a vil�g minden r�sz�b�l felsereglettek a szak�rt� h�rnevess�gek. Azok k�z�tt volt egy mexik�i spanyol m�rn�k, Szerafino.

SZERAFINO

Szerafino self-made man volt. H�r�t, siker�t saj�t v�llalkoz� tehets�g�nek k�sz�nhet�, s azokb�l ered� vagyonoss�g�t is.

T�k�letes eszm�nyk�pe volt egy kreol lovagnak. Magas, d�lceg, dali�s alak, achillesi izmokkal, �s amellett puha, k�nyes �s huny�sz. Vakmer� csak a n�kkel szemben, ott azut�n volt b�tors�ga. Maga f�lemlegette, hogy a pofonokb�l, amiket n�i kezekt�l kapott, eg�sz albuma van m�r. Tudniillik, hogy mindannyiszor lef�nyk�peztette mag�t, am�g az �t ujjnak a nyoma ott volt a pof�j�n. Amellett pedig eg�szen rendes �let� ember volt. A feles�g�t mag�val hordta, aki nagyon vil�gossz�ke kanadai n� volt, fiatal �s f�lt�keny, gazdag. Besz�lt kilencf�le nyelven, k�szs�ggel �s szellemesen, �sszevissza valamennyit. Ahol felakadt az angolban, �tcsapott a spanyolba, s ha nagyon j�l akart meg�rtetni, akkor folytatta franci�ul; a g�r�ggel csak t�ntetett.

Az els� tal�lkoz�sunkt�l kezdve testi-lelki bar�tok lett�nk. Nem az�rt, mintha a temperamentumaink tal�lkoztak volna, hanem a hivat�sunk hasonl�s�g�n�l fogva. Szerafino is �p�t�szm�rn�k volt, csatornak�sz�t�, mint �n. K�t k�l�n vil�gr�szben versenyt�rsak voltunk.

Els� �sszej�vetel�nkn�l azzal vesztegetett meg, hogy a tisza-dunai csatorn�mat feldics�rte.

Akkor azt�n, hogy a magasztal�s p�kfonal�val megfogott, elkezdte a nagyrav�gy�somat csiklandozni.

– Ez m�g mind semmi! Ez az alf�ldi csatorna csak egy hasznos v�llalat, mely szer�ny polg�ri hasznot �g�r, �s azt meg is hozza. De �nnekem volna egy eszm�m, melynek megval�s�t�sa, amellett hogy a megalkot�inak kr�zusi kincseket szerezne, Magyarorsz�gnak nemzetk�zi �ll�st egyszerre kimagas�tan�, Budapestet igaz�n vil�gv�ross� emeln�. Ilyen csatorna, mint a tisza-dunai van el�g a vil�gon: Franciaorsz�gnak van hetvenkilenc kan�lisa, azok k�z�tt a languedoci, mely a F�ldk�zi-tengert az Atlantival �sszek�ti. Angli�nak van kilencvenegy, mind haj�zhat�k; a Lanky Brook, a Bridgewater m�g a m�lt sz�zadban k�sz�ltek, Angli�nak minden nagyv�rosa, maga London, csatorn�kkal van �sszek�tve a kisebb v�rosokkal, Sk�ci�ban ott van a Kaled�niai-csatorna, �rlandot �tszeli a Canal Royal, mely az �r-tengert az Atlantival �sszek�ti, Spanyolorsz�gnak is vannak csatorn�i, az aragoni �s kaszt�liai, Olaszorsz�gban a Naviglio Grande; h�t m�g Hollandia, a N�metalf�ld, most m�r a n�meteknek is van tengernyit� kan�lisuk, az oroszoknak az Onega �s Bielo tavakat �sszek�t� csatorn�juk, a Ladoga �s Neva k�z�tti v�zi �t, a rigai �s peipusi csatorn�k, hogy a k�nai csatornarendszer nagyszer�s�g�r�l ne is besz�lj�nk. H�t nektek magyaroknak is van most m�r h�rom csatorn�tok, amik a sok sz�z m�s mellett szint�n sz�mba vehet�k. De hogy t�rp�lne el egyszerre az eg�sz vil�g csatornarendszere, ha mi, �sszetett er�vel l�trehozn�nk a vil�g legnagyobb csod�j�t, a budapest-fiumei haj�k�zhat� csatorn�t!

Ez az eszme magamat is t�zbe hozott.

Egy budapest-fiumei csatorna, mely Magyarorsz�g f�v�ros�t egyszerre kereskedelmi emp�riumm� emeln�. Vitorl�s haj�raj a soroks�ri Duna-medenc�ben!

Szerafino bar�tom �t�tte a vasat, am�g t�zes.

– Tudni fogod, mint olvasott ember, hogy a pest-fiumei haj�k�z� csatorna II. J�zsef cs�sz�rnak a terve volt, aki m�r minden el�munk�latokat elv�geztetett, s�t a kereszt�lvitelre sz�ks�ges nyolcvanmilli� forintnyi t�ke is rendelkez�s�re �llt m�r. A megval�s�t�st csak az akkori �si vis inertiae akad�lyozta meg. A magyar t�blab�r�k azt mondt�k: nem kell nek�nk csatorna a tengerre, hisz akkor minden b�z�nkat, borunkat kiviszik a k�lf�ldre, a magunk n�pe �hen hal idebenn.

El kell ismernem, hogy Szerafino bar�tom j�l van a magyar t�rt�nelemb�l �rtes�lve.

Technikai ellenvet�seket tettem.

– Ahogy �n II. J�zsef csatorna-terv�t ismerem, az arra volt sz�m�tva, hogy a Pestr�l kiindul� csatorna a Balaton tav�t k�zbefogva, a Zala foly�n kereszt�l haladna Horv�torsz�g fel�. Az �jabbkori f�lv�telek nyom�n azonban meg�llap�ttatott, hogy a Balaton sz�nvonala h�rom m�terrel magasabb a Dun��n�l �s az Adriai-tenger�n�l, �s �gy az lefel� igen, de f�lfel� nem vezethet�.

– Gyermekes aggodalom – mond� Szerafino. – Nincs nek�nk semmi sz�ks�g�nk a Balaton viz�re, mi Somogyon kereszt�l vezethetj�k el a fiumei csatorn�t, s a Balaton a Si�n kereszt�l csak mint v�zp�tl� szerepelhet a tervezet�nkben.

– De h�t a Karszt �tt�r�se?

– A Karszt? H�t az bizonyosan nagy akad�ly egy csatorna�p�t�sben. Fium�n�l a Karszt 1600 m�ter magas jurak�plet, de h�t nem sz�ks�g �ppen ott t�rni kereszt�l a hegyet, mikor Ogulinn�l meg lehet azt ker�lni, s csak az 500 m�ter magass�g� hegyv�p�kon �t vezetni a csatorn�t, mely azt�n Nagy-Kapel�n�l torkollna az Adri�ba, k�t kilom�ternyire Fium�t�l. Ott a szikla csupa kr�tak�pz�dm�ny: j�t�k az �tf�r�sa.

Szerafino tervezete cs�b�t� volt.

De �n m�g mindig birtok�ban voltam a jobbik eszemnek: meggondoltam, hogy �n eddigel� az eszemmel, j� szerencs�mmel nagy vagyont szereztem �ssze. Nem csaltam meg �rte senkit. Becs�lettel szereztem. Egy ilyen vakmer� v�llalattal mindent kock�ra vetn�k. A vagyont is, a becs�letet is. Azt mondtam a kreol bar�tomnak, hogy ezt a feladv�nyt m�g el�bb alaposan fogom tanulm�nyozni.

Szerafino azonban itt maradt Budapesten, s azont�l mindennapi l�togat�m lett. Igen kedves fi� volt. A feles�ge egy kicsit unalmas volt, de m�r �n abba a meggy�z�d�sbe voltam beleszokva, hogy a becs�letes asszonyoknak az a rendeltet�s�k, hogy unalmasak legyenek.

A MEGFEJTETT �R�S

Az amerikai n�boboknak olyan ismeretes volt m�r Budapest, mint Chicago. Az �zletvil�g f�- �s sz�kv�rosunkat f�lvette a trigonometriai pontjai k�z�. Gazdas�gi viszonyaink kedvez�re alakultak. A gabona�raink f�lmentek soha el nem �rt magasra, s amellett j� term�s�nk volt. A munk�sk�rd�st szerencs�sen megoldottuk mind a szocialist�kn�l, mind az agr�riusokn�l. H�bor�t�l nem kellett tartanunk. Oroszorsz�g ereje le volt k�tve �zsiai politik�ja �ltal, s ugyanott Anglia, N�metorsz�g, Franciaorsz�g is angazs�lva volt: Eur�pa rendezhette a bels� dolgait. Sztambulban az ifj�t�r�k p�rt ker�lt uralomra, az ozm�nok a parlamenti �letet pr�b�lgatt�k alkalmazni. �szak-Amerika pedig friss h�bor�ba kezdett Spanyolorsz�ggal Kuba szigete miatt, ami lehetetlenn� tette a b�zakivitelt Eur�p�ba, mert a spanyol kal�zhaj�k a sz�ll�t� g�ly�kat elfogdost�k. Azonfel�l is a jenki praktikus n�p, a h�bor�visel�shez el�gnek tartja Montecuccoli recip�j�t: „p�nz, p�nz �s megint p�nz”; hanem a kez�t, l�b�t nem szereti ell�vetni, azt b�zza m�sra. Idegenl�gi�kat alkottak, s azokban nagy illetm�nyt k�peztek a magyar szabadcsapatok. Mint tudva van, a magyar szereti a vereked�st: neki a h�bor� gy�ny�r�s�g, s a sokcsillag� lobog� alatt a szabads�g�rt k�zdeni dics�s�g. Tele volt az orsz�g amerikai toborz�kkal. Az orsz�g is megk�nnyebb�lt a sok zavarg� elemt�l.

A jenkiknek azonban nemcsak j� vereked� katon�kra volt sz�ks�g�k, hanem vez�nyl� tisztekre is, mert azok oda�t (a nagy pocs�t�n t�l) ment�l kevesebb p�nzt vesztegetnek katonai akad�mi�kra s hadapr�d-iskol�kra, s azoknak a verbuv�l�s�ra nem el�g a doll�rok cs�rget�se. Hogy a magyar hadnagyokat megnyerj�k, a r�gi fogdos�si rendszerhez kellett folyamodni, de nem k�t�llel, hanem h�l�val. Igenis, n�i b�b�jak h�l�j�val. B�josn�l b�josabb amerikai missek �s mistressek t�ntek fel a t�rsas �sszej�veteleikben eleg�ns �lt�zeteikkel: azok voltak a verbunkos hadnagyok. Veszedelmes t�rbeejt�k! Sok sz�p magyar levent�t elcs�b�tottak nem Venus, hanem Mars lobog�i al�.

S valamennyi cs�b�t� t�nd�rnek egy l�that� istenn� vez�re volt, ki �ket a pazarl�sig men� anyagi seg�lyeszk�z�kkel is ell�tta. Mint mondj�k, egy amerikai n�bob, egy klondike-i aranykir�ly egyetlen le�nya.

Miss Coronilla volt a neve. (A vezet�kneve r�vid �s ig�nytelen: „Joe”) Tal�lkoztam vele az elitb�lokban.

B�tran k�zel�thettem hozz�. Engem m�r nem visz b�lv�nyim�d�sra az �j kor h�rom uralkod� istens�ge: a p�nz, a dics�s�g �s a szerelem.

Az egyikb�l van annyi, amennyi kell, a m�sikb�l soha sem kellett semmi, s a harmadikb�l? – Hetven esztend�s vagyok!

Miss Coronilla nem is e vil�gb�l val� sz�ps�g volt. Mintha a h�ber m�tosz alakja, a S�ba kir�lyn�je sz�llt volna al� Salamon kir�ly l�togat�s�ra.

(Szerencs�tlen hasonlat! Hisz Salamon kir�ly is hetven esztend�s volt m�r e l�togat�s korszak�ban – s addig „b�lcs”-nek h�tt�k – de csak addig!)

Magas, d�lceg termete csupa t�lz�s�b�l �llott a sz�ps�g eszm�ny�r�l meg�llap�tott fogalmaknak, v�llai, cs�p�i sz�lesek, dombor�ak, dereka lehetetlens�gig karcs�, keble fenyeget�, nyaka m�mor�t�, s a feje lemint�zhatatlan: olyan t�k�letes volt rajta minden von�s; arcsz�ne napsug�r arany�val futtatott olajbarna, ajkai ny�l� tulip�nok, amiknek minden idomul�sa, megsz�lal�sa, mosolyg�sa egy halottat k�pes volt a s�rj�ban megmozd�tani (igen! az eltemetett fiatals�got az �reg sz�v j�gs�rj�ban). H�t m�g azok a szemek! Mikor azok a hossz� szempill�k le voltak f�lig csuk�dva, azt hitte r�luk az ember, hogy feket�k; de mikor felnyitotta azokat, akkor l�ttuk megd�bbenve, hogy s�rg�k. Nem olyanok, mint a macskafajok, a p�rduc, a tigris szem�nek top�zs�rg�ja, mely csak egyf�le t�zben villog, hanem amin� a s�rga gy�m�nt�, amely sziv�rv�nyt szikr�zik.

…De h�t minek volt �nnekem mindezt megl�tni �s le�rni? H�t reg�ny�r� vagyok �n? �n architektus vagyok, azt�n meg archeol�gus. Engem egy n�gyezer �ves m�mia jobban �rdekel, mint egy harminc�ves eleven h�lgy.

H�t hiszen �gy is ker�ltem a t�nd�rn� b�vk�r�b� mint h�rhedett r�g�sz.

Egy �ltalam adott est�lyen sz�ba ker�lt az �n Attila-s�rleletem. A kopors�kat m�r l�tta a miss: az minden a f�v�rosba �rkez� idegennek els� l�togat�si c�lja; ebb�l a legterm�szetesebben keletkez� k�rd�s�l az vettetett f�l, hogy vajon elnyerte-e m�r valaki az �ltalam kit�z�tt sz�zezer forintos jutalmat a hun kir�ly pal�stj�n felfedezett �r�sjegyek megfejt�se �ltal? Meg kellett vallanom, hogy m�g senki k�zel se j�rt a megold�s�hoz.

– H�tha �n boldogulok vele? – mond� a miss.

– H�t �rt �n a mehdruli �r�shoz?

– Ahhoz nem. De ha azokat az ismeretlen jegyeket el�ttem ismer�s bet�kk� �tv�ltoztatj�k, lehet, hogy kital�lom olyan m�dj�t az �sszerak�snak, amely kiadja az �rtelm�t, val�sz�n�leg olyan nyelven, amit �n megint nem �rtek, de valaki majd csak meg�rti. �n m�r egyszer oldottam meg egy ilyen felirati tal�nyt. Egy nemr�g felfedezett azt�k templom ki�s�sakor tal�ltak hossz� lapos k�oszlopokat, amik tele voltak v�sve egysoros azt�k r�n�kkal, amiket azt�n a tud�sok megpr�b�ltak mindenk�ppen megsz�lal�sra b�rni, de nem boldogultak vel�k. Ekkor nekem egy �tletem t�madt. H�tha ennek a t�bl�nak a k�t sor bet�j�t felv�ltva egym�shoz illeszten�k a k�ls� �s bels� lapokr�l. S az �tlet f�nyesen bev�lt: a k�t ellenkez� sor bet�nk�nt egym�shoz ragasztva, kiadta a felirat �rtelm�t.

Mintha villanyszikr�val l�ttek volna az agyamba! Olyan vil�goss�g volt ez, amely egyszerre f�j �s gy�ny�rbe hoz.

– Nem lenne olyan kegyes, miss, hogy holnap velem egy�tt megl�togatn� az Attila-mauz�leumot?

– Sz�vesen.

M�snapra kiadtam a custosoknak a rendeletet, hogy d�lig z�rva tarts�k a mauz�leumot a k�z�ns�g el�tt; senki se h�bor�tson benn�nket. A kopors�k f�l�tt �r�k l�mpa �gett (villanyb�l).

Miss Coronilla pontosan megjelent a kit�z�tt �r�ra, egyed�l kerest�k fel az Attila-kopors�t. �n pergament hoztam magammal, �s kifogyhatlan �r�tollat, s azt odaadtam a miss kez�be. El�bb �tadtam neki a mehdruli jegyeket magyar�z� latin bet�k sorozat�t, amik a pal�st k�t szeg�ly�r�l voltak lem�solva.

Azzal f�lrevonultam, hogy ne h�borgassam a k�s�rlet�ben.

Valami negyed�ra m�lva odaj�tt hozz�m, s mutatta a pergament.

– Valami szavakat �ssze tudtam m�r rakni; de nem �rtek bel�l�k semmit. �n tal�n sejt hozz�juk valamit.

Ez volt a pergamenre �rva:

«ESTENDVNEGZAZVTWENHARMA»

Nagyot ugrottam! Azt hittem, kecskem�ti di�k vagyok most is.

– Heur�ka! heur�ka! Hisz ez magyarul van! „estendu” „esztend�”, – „negzaz” – „n�gysz�z,” – „utwen” – „�tven,” „harma” – „h�rom.” Vikt�ria! Most ezzel csalhatatlanul be van bizony�tva, hogy a hunnusok magyarok voltak; de m�g azonf�l�l az is, hogy Etele kir�lyunk a R�m�ig hatolt olaszorsz�gi hadj�rata esztendej�ben felvette a kereszt�ny hitet: mert a 453 a Krisztus sz�let�se ut�n kezdett id�sz�ml�l�s.

Hisz ez egy vil�ggal f�l�r! S ezt a vil�got ez a s�rgaszem� t�nd�r aj�nd�kozta nekem.

Eszembe jutott azut�n dics� el�d�mnek, Archimedesnek a p�ld�ja, aki feladv�ny�t, mely abb�l �llott, hogy Dionysius kir�lynak a koron�j�ba mennyi ez�st�t vegy�tett az arany k�z� az �tv�s, a f�rd�k�dj�ban megoldva, �r�m�ben kiugrott a v�zb�l, s �lt�zetlen�l szaladt ki a t�rre „heur�k�t” kiab�lva, azonban az �r�mki�lt�sokon k�v�l m�g az is esz�be jutott, hogy az isteneknek hekatomb�t �ldozzon, ami g�r�g nyelven sz�z �kr�t jelent. �n enn�l sz�z�kr�sebb �ldozatot hoztam.

– �n megoldotta a feladott tal�nyt, miss. Nagy �r�mmel �s igaz h�l�val ny�jtom �t �nnek a kit�z�tt p�lyad�jat.

Azzal kivettem a zsebemb�l a csekk-k�nyvemet, s kiszak�tva bel�le egy lapot, r��rtam ugyanazzal a tal�nymegfejt� tollal az utalv�nyt: „Fizettess�k miss Coronilla Joe rendelet�re sz�zezer forint.”

�tadtam a csekket a missnek.

Miss Coronilla azt�n megford�totta a csekklapot, s a t�ls� oldal�ra ezt �rta: „Fizettess�k a Magyar Feh�r Kereszt Egyes�let rendelet�re sz�zezer forint, Coronilla Joe.”

Azzal visszaadta a csekket.

Sz�delgett a fejem. Nem tudtam, mit csin�lok.

Coronilla alakja �gy n�tt fel el�ttem, mint egy b�lv�ny.

Megragadtam a fel�m ny�jtott kez�t, �s megcs�koltam azt.

VAGY A TENYERET, VAGY A KEZET!

Ki l�tott m�r haragra gyulladt istenn�t?

Kett�t tudunk, akik pozit�ve l�ttak. Az egyik volt Ixion, a m�sik Actaeon.

Amaz Jun�n�l, emez Dian�n�l pr�b�lt meg vakmer�sk�dni.

Ixiont Juno istenasszony nyakon �nt�tte egy lav�r v�zzel (a mitol�gia ugyan „felh�t” eml�t, de ez csak alleg�ria), Actaeont ellenben a kegyetlen Diana szarvass� v�ltoztatta.

– Uram! – ki�lta Coronilla istenasszony, felcsattan� hangon. (Huh! hogy l�ktettek az orrcimp�i!) – Aki nekem n�gyszemk�z�tt kezet cs�kol, annak �n vagy a tenyeremet adom, vagy az eg�sz kezemet!

Veszedelmes v�laszt�s!

Vagy pofon vagy k�zfog�?

S ha �n a rendes h�tk�znapi eszemnek csak egy grammj�t megtartottam volna ebben a pillanatban, h�t azt kellett volna tennem, hogy odatartsam a haragv� Juno el� a pof�mat: „Itt van istenn�m, t�ltsd ki rajta a haragodat!” s azt�n megkapva a magam�t, fussak a fotogr�fhoz, hirtelen lef�nyk�peztetni magamat, am�g a dr�ga �t ujjnak a nyoma ott l�that�.

Hisz egy n�i teny�rt�l kapott pofon nem gyal�zat, s�t megtiszteltet�s.

Meg van ez �r�k�tve a k�pvisel�h�z napl�j�ban. A tisztelt H�z legsn�jdigabb minisztere egy ilyen k�zussal v�dolt hivatalnoka v�delm�ben ejt� ki e sz�kat: „Aki az urak k�z�l m�g soha sz�p asszonyt�l pofont nem kapott, az emelje fel a kez�t.” – Egy k�z sem emelkedett f�l…

H�t �n sem koldultam volna arr�l az egy pofonr�l. Ami val�s�ggal meg volt �rdemelve. Mert kezet cs�kolni egy sz�p asszonynak, mikor sokan l�tj�k, megtisztel�s, de kezet cs�kolni n�gyszemk�z�tt: vagy szemtelen megb�nt�s, vagy szerelmi vallom�s.

De h�t �n abban a pillanatban �sz dolg�ban t�k�letes bankrottot vallottam.

– A kez�t k�rem.

Teh�t nem Ixion, hanem Actaeon p�ld�j�t v�lasztottam, minden k�vetkezm�nyeivel egy�tt.

De m�rmost k�rek egy kis morat�riumot, mert n�h�ny napig annyi a dolgom, hogy irigylem azt az �s�met, akinek Darwin apostol evang�liuma szerint n�gy keze volt: az egyikkel �rhatott reg�nyt, a m�sikkal novell�t, a harmadikkal t�rcacikket, a negyedikkel �nnepi besz�det. Nekem azonban csak egy kezem van, s az kell m�sra.

Hiszen �gyis kital�lhatja azt minden olvas�, hogy mik azok a k�vetkezm�nyei egy k�zfog�nak.

M�SODVIR�GZ�S

�h, ti gyerekek! H�sz, harminc, negyvenesztend�s gyerekek! Ti nem is tudhatj�tok, hogy mi a szerelem! Az ifj� szerelme tigris; de az �reg ember szerelme boa constrictor! L�ttatok m�r boa constrictorokat a m�zesheteikben? �n l�ttam el�gszer Kelet-Indi�ban. Az a szerelem!

Ak�rh�ny esetet tudok, mikor a gyerek t�zesen udvarol a b�b�jos h�lgynek, s mikor azt�n a sz�vh�lgy azt mondja neki: „J�l van: h�t legyek a tied!” – akkor a gyerek megijed, sarka k�z� kapja a f�ldet, s �gy elszalad, hogy sohasem l�tj�k t�bbet. – De mikor az �reg emberhez �gy sz�l a b�lv�nyn�: „Itt a kezem!”, az nem fut el, hanem azt mondja: „Tartom az eg�szet!”

S ez az igazi!

A szerelem m�mor�nak meg kell el�zni a hideg szertart�sokat.

Valami isten�t� �rz�s van abban, hogy szeret a n�, nem az�rt, hogy „f�rj” leszek; hanem az�rt, hogy „f�rfi” vagyok.

Akkor ittas�t a cs�k, amikor m�g nincs szentes�tve. H�sz �vi aszk�ta �let ut�n az els� cs�k!

Hogy fut annak a t�ze �t egyszerre minden idegen! Az �j �letre t�madt sz�v kergeti a v�rt az erekben!

Ne trombit�ljon az �t�let napj�n az arkangyal, hanem cs�kokat csattogtasson. Arra a hangra k�vetkezik a felt�mad�s!

Min� kir�lyi �rz�s az, hogy a vil�g legszebb asszonya az enyim! Enyim testest�l, lelkest�l, miel�tt pap, t�ltos, anyak�nyvvezet� hozz�k�t�z�tt volna.

Ad vocem „pap, t�ltos”! Egy kis felvil�gos�t�st kell el�rebocs�tanom. Bosznia tartom�nynak Magyarorsz�ghoz csatoltat�sa k�vetkezt�ben m�lhatlan k�teless�ge lett a magyar t�rv�nyhoz�snak a mohamed�n vall�st is a recipi�lt hitfelekezetek k�z� iktatni, s ezzel az eg�sz magyar birodalomban t�rv�nyes �llapotnak lett elfogadva a t�bbnej�s�g. Valami nagy m�rt�kben ugyan nemigen l�pett ez a pr�f�ta �ltal inaugur�lt helyhezet �letbe, ann�l az elvn�l fogva, hogy „egy is sok abb�l!” Hanem ezen recepci� k�vetkezt�ben meg kellett engedni a t�rv�nyhoz�snak, hogy az �smagyar t�ltosok vall�sa is �jra f�l�ledhessen, s a hagyom�nyaikhoz ragaszkod� szittya ut�dok �ldozhassanak a t�zhalmokon, a „kertes k�veken”, a forr�sok mellett, mik�nt �rp�d �s Zsolt idej�ben, mik�nt Vatha �s Thonuz�ba ellenz�ki obstrukci�ja alatt a kereszt�nys�g korszak�ban. �s amid�n �n Attila �skir�lyunk kopors�it �s csontmaradv�nyait vil�g el� hoztam, ezzel egyszerre l�that� feje is t�madt az �svall�snak: a tuhudunok engem ki�ltottak ki f�rabonb�njuknak. (Ha a k�lvinist�knak szabad f�gondnokot v�lasztani.) Ezt a m�lt�s�got �n el is fogadtam, s attul fogva azt�n valah�ny kicsapott di�k volt, az mind be�llt hozz�m t�ltosnak, ellenben a l�h�st �rul� m�sz�rosokat k�d�roknak h�tt�k.

Ekk�pp meg lev�n magyar�zva a helyzet, �rthet�v� lesz, hogy azon idilli tal�lkoz�s ut�n, melyben Coronilla az Attila-pal�st bet�it �rtelmes sorba szedte �ssze, h�rom h�tre a szertart�sos egybekel�snek is l�tre lehetett j�nni.

Ez a h�rom h�t r�m n�zve is olyan volt, mint amelyr�l valami Pet�fi nev� vers�r� valami J�kai nev� reg�nycsin�l�nak (akit�l sohasem olvastam semmit) ezt �rta nagy elragadtat�ssal: „Bar�tom! Ez a h�rom h�t f�l�r testv�rek k�z�tt is h�rom mennyorsz�ggal!”

Az �n Coronill�mat a hun �r�s megold�s��rt a tuhudun felekezet a t�nd�rek k�z� emelte; s saj�t (csupa magyar neveket tartalmaz�) napt�r�ban a Coronilla mell� m�g az „Em�s” nevet is odaillesztette. (Amit igaz�n meg is �rdemelt.) S�t, m�g az is megt�rt�nt vele (�s nem �lom), hogy a Kisfaludy T�rsas�g megv�lasztotta els� n�i tagj�nak.

Teh�t a h�zass�gk�t�s napj�n el�bb az anyak�nyvvezet�n�l v�gezve a t�rv�nyes elj�r�st azonnal felvonultunk n�szn�pest�l a metodista templomhoz. Coronill�nak az volt a hitvall�sa. A metodista pap (h�tk�znap der�k b�rgy�ros) r�nk adta az �ld�s�t. Azut�n pedig elkocsik�ztunk az Attila-mauz�leumhoz, ahol a f�t�ltos teremtett�zett benn�nket �ssze a garaboncok s�r� dobver�se s az igrecesek lantpenget�se mellett.

T�z h�nap m�lva ott volt a h�zunkon a g�lya.

Fiam sz�letett.

Term�szetesen, hogy Attila lett a neve.

Coronilla ugyan a kereszts�gben Hiacint nevet adatott neki, de �n a t�ltosommal, �si hunnus szok�s szerint, az �jsz�l�ttet a kertesk� (olt�r) par�zst�ze f�l� tartva, a nagy kir�ly nev�t �r�k�t�m meg rajta. A t�ltos m�g az �si szok�s szerint a gyereknek az �ll�t megt�zes�tett k�ssel is meg akarta p�rk�ltetni, de szerencs�re a sage femme (b�ba) �gy �t�tte pofon �f�tisztelend�s�g�t, hogy ett�l a dogm�t�l el�llt.

Egy �jsz�l�tt fi� az �n h�zamn�l!

Nincs a vil�gon ehhez foghat� dics�s�g.

A „pair”-n�l el�kel�bb c�m a „père”.

Ezt nem osztogathatj�k az uralkod�k.

�s azont�l minden esztend�ben lesz�llt az �ld�s a h�zamra. Felv�ltva, ahogy illik: egy le�ny, egy fi�.

T�z esztend� m�lva �ppen t�zen voltak.

Kezdtem mitol�giai alakk� v�lni.

Mikor ver�f�nyes d�lut�nokon a csal�dommal felvonultam az Andr�ssy �ton: k�z�pen a hint�k, nyeregb�l hajt� fullajt�rokkal, par�k�s kocsisokkal, benn Coronilla �lt kebelbar�tn�j�val, azt�n a nevel�n�k, a bonne-ok, a dajk�k az apr�bb gyerekekkel, mellett�k a lovas j�r�n �n magam, er�s orosz parip�mon, azt�n Szerafino t�ncol� arab kanc�j�n, meg a k�t nagyobb fi� apr� tat�r lovacsk�in, h�tr�bb a n�gy lov�szleg�ny, h�t az eg�sz izgalmat keltett. Az utca meg�llt a b�mulatunkra. S �n b�szke voltam erre a b�multat�sra.

L�tj�tok, ugye? Nemcsak csoda �p�tm�nyeket tudok alkotni, hanem egyebet is! Nincs �regs�g a vil�gon, csak hossz�ra ny�lt fiatals�g.

Szerafin�t eml�tettem, s itt kell hogy visszat�rjek r�.

� nekem val�s�gos altereg�m volt, n�lk�l�zhetetlen t�rsam. El�bb egy dolgot meg kell vallanom.

Engem a h�zass�gt�l nem azok a rendes okok tartottak k�s� koromig vissza, amik m�s embert szoktak a szent frigyt�l elriasztani, a kellemetlens�gek, a n�lk�l�z�sek; s�t ellenkez�leg, az ezzel egy�tt j�r� �lvezetek.

�n nem szeretem a sz�nh�zat, a zene bosszant, az est�lyek t�rsalg�sa untat, m�rpedig egy fiatal n� m�lhatlan �lvezetei k�z� sz�m�tja mindezeket. Az olt�r el�tt elmondhatja az ember, kezet k�zben tartva, hogy „Vele t�r�k, vele szenvedek”, de h�t azt, hogy „Vele �lvezek dr�m�t, oper�t, filharm�niai koncertet!”: ez lehetetlen!

Az�rt tartottam �n val�s�gos �ld�snak re�m n�zve, hogy egy ilyen h�s�ges h�zibar�tra akadtam, mint ez a Szerafino, aki helyettem elk�s�rgeti Coronill�t mindenf�le l�tv�nyos �s t�rsas mulats�gokba; ott gondoskodik friss�t�kr�l, cukork�kr�l, a k�penyk�j�t, bund�csk�j�t fel seg�ti �lteni, s azt�n hazak�s�ri. Hisz a feles�ge is vele van mindig. Szerafino neje �s Coronilla elv�lhatlan bar�tn�k. Azt�n meg – ugyan ki is engedhetn� meg mag�nak a gyan�s�t�st olyan n� ellen�ben, aki csaknem folyton a legnemesebb n�i hivat�snak azon �llapot�ban van, amelyben a r�mai lictoroknak k�teless�g�k volt az utc�n szembej�v� n�t, fasceseik meghajt�s�val �dv�z�lni.

R�b�zhattam nyugodt l�lekkel Coronill�t Szerafin�ra.

� elj�rt vele a f��ri est�lyekre, amiken Coronilla �lt�z�kei f�ny�vel �s saj�t sz�ps�g�vel t�nd�k�lt.

Szerafino a nej�vel egy�tt vend�gl�ben lakott, ahogy szoktak az amerikai nagyurak m�g odahaza New Yorkban is lakni: eg�sz lakoszt�lyt b�relve ki, ahol nem bajl�dnak se csel�ds�ggel, se b�torzattal, minden a vend�gl�s dolga.

�n pedig azalatt �lhettem a Park-Clubban, a magam megszokott tarokkj�tszm�ja mellett �jf�leken t�l, �gyhogy az �veges kapubej�rat alatt gyakran tal�lkoztak a hint�ink, az eny�m a klubb�l, a n�m� az est�lyb�l visszat�ret. S amint Szerafino le seg�tette sz�llni Coronill�t, j� est�t k�v�ntunk egym�snak, �n megcs�koltam Coronilla keszty�s kez�t, s azzal � a jobb �s �n a bal oldali l�pcs�n ment�nk a magunk lakoszt�ly�ba.

A NAGY KARSZT-CSATORNA

Hanem h�t eg�szen m�s t�rgy az, amely�rt �n Szerafin�t altereg�mnak neveztem. „Honni soit, qui mal y pense” (Az �j helyes�r�s szerint: honi szoa kim�l ip�nz).

A nagy Karszt-csatorna volt az, mely benn�nket elv�lhatlanul �sszek�t�tt.

A Karszt-csatorna, mely az Adriai tengert a Dun�val �sszek�ti. Budapest al� tengeri haj�kat hoz fel.

Gig�szi v�llalat! Mely eg�sz Eur�p�t mozgalomba hozta. Magyarorsz�g f�v�ros�t a nagy francia kik�t�i v�rosok versenyt�rs�v� tenni!

A terv szakszer�en elk�sz�lt.

A laikusoknak az az agg�skod�sa (scrupulus), hogy az a csatorna majd csak a meleg �vszakokban lesz haszn�lhat�, t�len befagy, alaposan el lett eny�sztetve a mi szakszer� felvil�gos�t�sunk �ltal. A mi duna-adriai csatorn�nk t�len sem fog befagyni soha; mert a szekr�nyrendszer mellett a kamaraszakaszban a belebocs�tott v�z folyton �s gyorsan emelkedik. S �pp olyan gyorsan esik al�, mikor a szomsz�d kamar�ba �teresztik, azon teh�t a leger�sebb hidegben sem alakulhat j�g: a befagyott Duna j�gburkolata alatt folyton folyik a v�z a csatorn�ba, a tenger pedig sohasem fagy be. �s �gy a mi csatorn�nk t�len �gy, mint ny�ron fenntartja a k�zleked�st. Ezt k�nny� volt meg�rteni.

Micsoda megk�nny�t�se lesz ez a kivitelnek �s behozatalnak! Nek�nk nem lesz sz�ks�g�nk k�sz�nre, g�zg�pekre, kapit�nyokra, f�t�kre; se az �ruk biztos�t�s�ra, a viteld�j egy�t�dr�sz�re le fog sz�llni a mostani �raknak, m�gis rengeteg kamatot fog j�vedelmezni a t�rsas�gnak.

A h�rlapok megtett�k a maguk�t.

Sz�zmilli�ra volt az alapt�ke el�ir�nyozva, de az t�l lett jegyezve t�zszeresen. A szindik�tus f�lverte a r�szv�nyeknek az �zsi�j�t az emberi kor legsz�ls�bb hat�r�ig.

�n magam a vagyonom egyharmad�ig vettem r�szt a v�llalatban. A r�szv�nyesek megv�lasztottak k�zfelki�lt�ssal eln�knek, Szerafin�t szavazatt�bbs�ggel vez�rigazgat�nak; a m�szaki vezet�nek, jogtan�csosnak, v�grehajt�bizotts�gi tagoknak mind az orsz�g notabilit�sai szemeltettek ki, akik mind �rtett�k a maguk szakm�j�t.

Legnagyobb biztos�t�ka volt e nagyszer� v�llalat teljes siker�nek az �n egy�nis�gem, aki a nagy tisza-dunai csatorn�t l�trehoztam.

Az �m! Csakhogy akkor m�g nem volt feles�gem! �n az alatt a t�z esztend� alatt, am�g ez a nagy m� elk�sz�lt, az els� kapav�g�st�l elkezdve, folyton ott voltam szem�lyesen a munk�latokn�l; eg�sz nap lovon �ltem, s j�rtam egyik telepr�l a m�sikra, ahol el�re ki nem sz�m�tott akad�lyok ker�ltek el�, az �n tapasztalataim, sz�les ismereteim, s�t eredeti �tleteim seg�tettek azokat legy�zni. A munk�sn�p kedv�t fokozta az, hogy magam is ott j�rok k�z�tte s�rtipr� csizm�kban, s egy�tt �tkezem vele a tengerisz�rb�l rakott t�z mellett: okosan �gyelek r�, hogy egyik munka a m�sikat ne h�tr�ltassa, amit kisz�m�tok, az mindig helyesnek bizonyul, a hib�t el�re megl�tom, s nem hagyom meg�rni. �s azt�n a saj�t p�nzemre v�llalkozv�n (nekem nem volt r�szv�nyes t�rsas�gom) nem vesztegetek el p�nzt, nem vesztegetek meg embereket, magam ellen�rz�m a kiad�sokat, semmi se szaladhat a hamis utc�ra: naplop�t, l�h�t�t nem tartok magam k�r�l; de az �rdemet megjutalmazom: tudom, hol kell sz�kmark�nak, hol kell b�kez�nek lenni. Magam egyezkedem: nem b�zok semmit �gyn�k�kre, alkuszokra; a munk�st, ki a szerz�d�sen t�l teljes�t, az�rt igazs�gosan megfizetem: gondoskodom eg�szs�ges lak�s�r�l, j� �lelmez�s�r�l, amit saj�t t�rsulati sz�vets�ge int�z; nem restellek magam kavicsb�ny�k ut�n j�rni, kutakat f�ratni, vasutakat r�gt�n�zni a munka megk�nnyebb�t�s�re. S�toros �nnepeken, orsz�gos eml�knapokon pedig n�pmulats�got rendezek a munk�saim sz�m�ra, s a cig�nyzene mellett magam is egy�tt j�rom a kopog�st a menyecsk�kkel, a felp�ntlik�zott talicsk�z� le�nyokkal. �gy szerettek engem az �n munk�saim, mint az apjukat, – jobban ann�l: mint a pr�f�t�jukat.

H�t ez �gy volt akkor: a m�sik-m�skor.

Ellenben a Karszt-csatorna �p�t�se alatt soha egyetlen egyszer sem r�ndultam le, m�g csak k�v�ncsis�gb�l sem, a nagy m�velet megtekint�s�re. Mindig a sz�p asszonyomat �riztem. Az foglalta le minden gondolatomat, �rdekl�d�semet. Hozz� voltam l�ncolva.

Mit t�r�dtem �n azzal, hogy a f�v�llalkoz�k hogy adj�k ki a munk�t alv�llalkoz�knak, hogy azok hogy zsarolj�k ki a munk�sokat, hogy t�mad ebb�l a munkabesz�ntet�s, a b�rharc (sztr�jk), s mif�le m�szaki neh�zs�gek tornyosulnak egym�sra.

Tartattak ugyan h�be-h�ba igazgat�s�gi �l�sek az eln�kletem alatt,– amelyeken Szerafino felolvasta az el�terjeszt�s�t a munk�latok el�halad�sa f�l�tt; de �n azalatt az el�ttem �ll� vizespoharakra n�zve mind azon gondolkoztam, hogy vajon Coronilla nem ivott-e jeges vizet? (Az amerikai n�k megszokt�k azt.) Nem okozott-e vele mag�nak valami veszedelmet?

Hm! Hm!

T�l�n m�g valami egy�b bajom is volt?

Azt mondj�k a magyarok n�mely emberr�l, hogy „begyepesedett az esze”. Magam is �szleltem egyes kiv�l� alakokat, akik der�k f�rfikorukban kit�n� szakemberek h�r�ben �lltak, s azt�n, amint elkezdtek kopaszodni, mintha bel�lr�l is kopott volna az agyuk: nem voltak olyan okos emberek t�bb�, mint azel�tt.

Tapasztalja azt az ember, hogy ha valami rendes munk�lat�t abbahagyja hosszabb id�re, akkor azt�n abba �jb�l visszatal�lni nehezebb a s�v�g�sn�l. Az ismert �t mind begyepesedett.

Mikor �nnekem a felolvasott �rtes�t�sben elkezdt�k a sz�madatokat lekintorn�zni, a milli�kon kezdve a t�rtsz�m� fill�rekig; �n ahelyett, hogy azokra figyeltem volna, magamban mind azt a bolond n�t�t ism�teltem, amit r�gen valamikor a J�kedv� di�kokban hallottam: „Einundzwanzig, zweiundzwanzig”, s azt�n v�gz�dik azon, hogy „neunundsiebzig, achtzig”.

Egyszer azt�n, mikor m�r a hatodik esztendej�t j�rta az �ri�si v�llalat, a vez�rigazgat� azzal a h�rrel lepte meg az igazgat�tan�csot, hogy az alapt�ke fogyt�n j�r.

Ez olyan, mint mikor az embert a leg�desebb �lm�b�l egy vas�ti �ssze�tk�z�s �breszti f�l.

Eg�sz lit�ni�ja volt a balsiker okainak el�sorolva.

Elemi csap�sok, �rvizek, s S�rr�ten els�llyedt beton�p�tkez�sek, miket c�l�p�p�tm�nyekkel volt sz�ks�ges helyettes�teni, a szocialista zavarg�sok, melyek miatt a munk�latnak hosszas id�k�z�kben sz�netelni kellett, a magasra f�lvert kisaj�t�t�si �rak, vashidak, v�zemel� g�pek minden �tban tal�lt foly� sz�m�ra, �s azt�n a legnagyobb ellens�g, amit senki sem vett fel a sz�m�t�s�ba, s ami maga �gy nyelte el a milli�kat, mint a Minotaurus a sz�zeket a labirintban, a soha nem ismert r�m a sziklai l�z, mely ott leskel�dik a Karszt hegyszakad�kai k�zt minden idegenre: belev�gja a karmait, led�nti, elem�szti. A Karszt �tt�r�s�n�l alkalmazott munk�saink nem b�rt�k ki k�t h�napn�l tov�bb, akkor �jakat kellett hozatni, mes�s munkab�rrel, mely az el�ir�nyzatot h�romszorosan haladta fel�l, s �gy is alig ker�lt el�g munk�s �ssze. A g�pek sz�neteltek. Most azt�n ott van a v�llalat, hogy egy f�lig meg�sott csatorn�ba bele van temetve sz�zmilli�, s az eg�sz munka felakadt. Ekkor azut�n, akinek egy kis v�llalkoz�si szelleme van, az tudja a k�vetkezm�nyeket. Ha egy v�llalatba beles�llyesztett�nk sz�zmilli�t, akkor ut�na kell k�lden�nk m�sik sz�zmilli�t, hogy hozza vissza.

Ez ment hat�rozatba az igazgat�tan�csunkban.

Csakhogy ennek a m�sik sz�zmilli�nak az �sszehoz�sa m�r nem ment olyan sz�p heged�sz�val, mint az els��.

A p�nzvil�g meg volt r�k�ny�dve. A h�rlapok elkezdtek okvetetlenkedni. B�r�lgatt�k az eg�sz munk�latot. Azt is mondt�k, hogy a vezet�k nem �rtenek hozz�, hogy hanyagok, s�t m�g arra a vakmer� gyan�s�t�sra is vetemedtek, hogy a p�nzkezel�sben �ri�si vissza�l�seknek kell lenni.

S a h�rlapok szugger�lt�k a gyan�s�t� n�zeteiket a t�rv�nyhoz�snak. A k�pvisel�k, s�t a f�rendek k�z�tt is nagy ellenkez�s k�sz�lt. Mert az �j sz�zmilli�s priorit�s kibocs�t�s�hoz alakszerinti t�rv�nyhoz�si hat�rozat k�v�ntatott.

– B�zz�k �n�k azt �nre�m, uraim! – mond� Szerafino. Majd f�lvil�gos�tom �n az �js�g�r�kat �s a k�pvisel�ket is. Csak tess�k nekem teljhatalmat adni.

Megadatott neki a teljhatalom.

B�v�szet�nek kellett lenni. Mert r�vid id�n olyan sz�pen megfordultak a legkonokabbul ellenkez� h�rlapok, hogy mind a mi n�t�nkat �nekelt�k; a t�rv�nyhoz�k ellentmond�sa is csodam�dra lecsendes�lt. K�zel voltak az �j v�laszt�sok. A m�sodik sz�zmilli�s al��r�s is siker�lt. Igaz, hogy annak is egynegyed r�sz�t �n magam �rtam al�, t�ljegyz�s nem is igen k�vetkezett be. De n�vleg m�gis siker�lt az al��r�s.

S akkor azt�n m�g valami n�gy esztendeig v�ghatta a k�vet a Karsztban, aki akarta: �n �riztem a sz�p asszonyomat otthon. S hordtam s�takorz�ra a sz�pen felszaporodott csal�domat.

P�RBAJ EGY HALOTTAL

Egy gonosz napon azt�n az t�rt�nt, hogy Szerafino egy g�d�ll�i szarvasvad�szat alkalm�val kereszt�lbukott a lov�n, s fejtet�re esve; kit�rte a nyak�t.

Ez nagy baj volt nekem.

De m�snak m�g nagyobb!

Az eg�sz v�llalatomat � vezette.

De h�t a m�s�t?

A hull�t odahozt�k hozz�m. Sz�ll�sa vend�gl�ben volt, s a vend�gl�s�k sokat tartanak arra, hogy az � b�rszob�ikban semmif�le ravatalok ne �ll�ttassanak f�l. K�l�nben is testi-lelki j�bar�tom l�v�n, nem engedtem volna, hogy a temetkez�si pomp�nak ne az �n palot�mban legyen a sz�nhelye.

Coronill�t nem kellett a balesetr�l �rtes�teni, mert � maga is r�szt vett abban a szarvashajsz�ban, s szemtan�ja volt a szerencs�tlens�gnek. Ugyanazzal a vonattal �rkezett meg, amely Szerafino holttest�t hozta.

�n eg�szen r�b�ztam a ravatal fel�ll�t�s�t s az eg�sz temetkez�si pompa rendez�s�t, �nr�m nehezebb feladatok v�rtak. Hirtelen �sszeh�vni az igazgat�tan�csot, a v�grehajt� bizotts�got; jogtan�csost, m�szaki vezet�t, hogy a vez�rigazgat� hirtelen hal�la miatt sz�ks�ges int�zked�seket megtegy�k. A korm�nybiztos s a parlamenti ellen�rz� bizotts�g eln�ke jelenl�t�ben kellett r�gt�n az �zleti k�nyveket lefoglalni; a p�nzt�rakat lepecs�telni, a vid�ki �gyn�k�ket, munkavezet�ket t�viratilag felid�zni. Eg�sz �jjel tartott ez a munka. Csak egy hirtelen elv�gzett reggeli szak�totta f�lbe, mely alatt a gy�lekezet egy�tt maradt. A korm�nybiztos rendetlens�geket tal�lt az �gyvitelben. Aggodalomra adott okot, hogy a f��gyviv�nk, akire a k�nyes term�szet� titkos kiad�sok voltak b�zva, sehol sem volt tal�lhat�. No majd tal�n, ha a t�viratokb�l olvassa a balesetet, mag�t�l siet megjelenni. Hiszen � volt legnevezetesebb ember�nk. Csakhogy nagy hajlama volt az orfeumi �nekt�ncosn�kkel val� bar�tkoz�shoz. Most is val�sz�n�leg n�szutaz�son van; ami nem sok� tart.

K�s� d�l volt, mikor az �l�st berekeszthettem. Minden elmetehets�gemet el� kellett szednem a kacatt�rb�l, hogy a neh�z eln�ki hivatalnak megfeleljenek.

Ekkor azt�n siettem haza. M�r akkor hordt�k a v�rosb�l minden�nnen a szebbn�l szebb gy�szkoszor�kat a palot�mba a port�s alig b�rta az elismerv�nyeket ki�ll�tani. Ezek azonban mind ott hevertek a l�pcs�csarnokban.

K�rdeztem, hogy mi�rt nem viszik fel a kupolaterembe, ahol a ravatal fel�ll�t�s�t elrendeltem.

Azt felelt�k, hogy a f�ajt�t a kegyelmes asszony meg a m�lt�s�gos asszony m�g elz�rva tartj�k.

(Amaz volt Coronilla, emez pedig Szerafino �zvegye, �k ketten osztoztak e szomor� k�teless�g teljes�t�s�ben. Hiszen Szerafino nekem is testi-lelki j� bar�tom volt.)

�n azonban a saj�t lakoszt�lyomb�l �tmehettem a kupolaterembe.

Amint az ajt�t felnyitottam, megd�bbentett valami szokatlan l�rma hangja, amin�t �n m�g soha nem hallottam enn�l a h�zn�l. K�t asszony veszekedett egym�ssal, rik�csol�, sikongat� hangon, amit a kupol�nak a boltozata sokszorozott, mintha t�z asszony l�rm�zna.

Engem nem vehettek �szre: eltakartak a s�r� p�lma- �s ciprusbokrok, melyek az ajt� el� voltak �ll�tva.

Az �vegkupola fels� vil�g�t�sa odat�z�tt a ravatalra, ahol �rckopors�ban fek�dt, feh�r r�zs�kkal �s gard�ni�kkal takarva a halott. A szemei nyitva voltak, mire a vad�szatr�l id�ig sz�ll�t�k, a szemei m�r nem voltak lecsukhat�k. Ezek a meredten n�z� szemek �gy megmaradtak az eml�kezetemben. Azon is meg�t�dtem, hogy a k�t legnagyobbik fiam, gy�szba �lt�zve, ott t�rdepel a ravatal zs�moly�n.

Mit t�rdepelnek az �n fiaim Szerafino ravatala el�tt gy�szruh�ban?

Hanem azt�n a k�t asszonynak a civakod�sa eg�szen elfoglalta a figyelmemet.

Huh be cs�nya a veszeked� asszony! Ment�l szebb, ann�l cs�ny�bb. A sz�ps�gvonalak mind ferd�re mennek, a sz�j n�gysz�glet� lesz, a szemek karik�ra forognak, a szem�ld�k�k pi�c�kk� alakulnak, az arc v�r�s lesz, az orr feldagad, h�t m�g a hang! Az a sz�p, l�gyan cseng�, melegen reszket� hang rekedt rik�csol�ss� v�lik, elcsuklik, vis�toz: a kifejez�seket nem v�logatj�k. K�t el�kel� �rh�lgy, mint k�t k�s�s kofa a piacon!

Vajon mi hozhatta �ket ekkora indulatba?

Spanyolul kiab�ltak, mind a kett� mexik�i n� volt. A gyermekek nem �rthett�k, hogy mit besz�lnek, azok nem tudtak spanyolul, de �n j�l �rtettem.

A n�i h�bor� t�rgya egy olajfestm�ny volt, mely r�ma n�lk�l egy fest�t�ml�nyra volt helyezve. Szerafino arck�pe volt az, �letnagys�gban, t�rdig: kit�n� remeke egy hazai fest�sznek.

A m�v�sz, Szerafino hal�l�r�l �rtes�lve, idek�ldte az arck�pet. A m�v�sz d�ja m�r el�re ki volt fizetve Szerafino �ltal, az teh�t nem lehetett k�rd�s, hogy ki adja meg az �r�t?

Most azut�n a k�t asszony azon veszett �ssze, hogy melyik�knek a tulajdona ez az arck�p?

Szerafino �zvegye azt �ll�totta, hogy ez �tet illeti meg, � a t�rv�nyes �r�k�se a meghalt f�rj�nek.

Coronilla ellenben amellett er�sk�d�tt, hogy Szerafino ezt az � sz�m�ra festette, s az � rendelet�re k�ldte ezt a fest�m�v�sz egyenesen �hozz�.

Az asszonyok mindegyre er�sebb kifejez�sekkel �ltek.

V�gre az �zvegy azt ki�ltotta:

– Nekem Szerafino f�rjem volt!

Erre Coronilla azt v�gta vissza:

– De nekem t�bb volt, mint f�rjem!

S azzal odarohant a k�t t�rdepl� fi�hoz, azokat k�zen ragadta, s odahurcolta mag�val a kopors�hoz, s k�nyszer�t� �ket, hogy a halottnak a kez�t megcs�kolj�k.

Erre az �zvegy n� d�hbe j�tt, felkapta balk�zzel a ruh�j�t t�rdig: a harisnyak�t�j�be volt t�zve egy t�r, azt kir�ntotta, s gyorsan, mint egy vad�llat, odasz�k�tt az arck�phez, egy mer�sz kanyar�t�ssal kiv�gta bel�le az arcot, a fej n�lk�li k�pet pedig odal�kte Coronilla l�b�hoz.

– Ez az enyim volt, az enyim marad: a t�bbi a tied volt, maradjon neked!

S azzal egy mer�sz �ll�sba vetette mag�t, egyik kez�ben a magasra emelt t�r, m�sikban a kiv�gott arc. Coronilla meg�rthette, hogy mi v�r re�, ha er�vel akarja visszavenni t�le a kiv�gott darabot.

Nekem egy �sszeoml� vil�g zuhant a fejemre! H�t ez az �n csal�di boldogs�gom? B�szkes�gem?

Az �r�lts�g lelke sz�llt bel�m! Most mindj�rt odarohanok k�z�j�k, kicsavarom az egyik asszonynak a kez�b�l a t�rt, s meg�l�m vele a m�sikat! �s azt�n azt a k�t gy�szruh�s k�lyket. �s ut�nok valamennyit! Mind, mind! Az utols� b�lcs�ben alv� kukacig!

Hanem azt�n az els� �rj�ng�si rohamot nagy hirtelen elfojtottam magamban. Hiszen nem vagy te veszett bolond! Hogy �gy t�gy, mint a beduinok, a vad indi�nok. Legyen helyes eszed! M�velt nemzet fia a s�rtett becs�let�t nem tisztogatja asszonyv�rrel, gyermekv�rrel. Te f�rfi vagy �s gentleman. Tudod, hogy mi a k�teless�ged.

Eg�szen helyre t�rt az eszem. Elhagytam a kupolatermet, lementem a kocsimhoz, hajtattam a Park-Clubba. Ott tal�ltam k�t bar�tomat tek�zve, azokat felk�rtem, hogy j�jjenek velem egy becs�letbeli �gy elint�z�s�re. K�szs�ggel k�vettek a v�v�- �s l�v�terembe, ahol d�lut�n nem szokott lenni senki.

Elmond�m nekik hidegen, nyugodtan, hogy f�rji becs�letemben meg vagyok s�rtve, m�lys�gesen: csalhatatlan bizony�tv�nyaim vannak; nekem a becs�letem elrabl�j�val meg kell verekednem �letre-hal�lra.

Elv�llalt�k, hogy seg�deim lesznek.

Az egyik ezt�n azt k�rdezte t�lem, hogy ki az az �r, akit nevemben az el�gt�telad�sra fel kell sz�l�taniok?

�n nyugodt hangon feleltem meg r�:

– Szerafino.

Erre az egyik bar�tom nagy szemeket meresztett r�m, s majd meg a m�sik bar�tomra n�zett.

Az pedig �sszecsapta a kezeit, s olyan hangon, mely keverve volt ijeds�ggel �s nevet�ssel, mond�:

– De �des bar�tom, hisz Szerafino meghalt, ott fekszik a ravatalon a te saj�t palot�dban.

A v�r a fejembe ment: nem tudtam magam t�rt�ztetni; fennhangon kiab�ltam, ahogy gentlemanek nem szoktak lovagias �gyek megvitat�s�n�l.

– H�t hiszen tudom �n, hogy hol van Szerafino! Onnan j�v�k. De �n nem engedem neki, hogy meghaljon! �n akarom �t meg�lni! Magam, az �reg. A sz�v�n akarok kereszt�lrontani a kardommal. Oh�! Az ilyen meggyal�z�st nem viszi el az ember olyan k�nnyen a m�svil�gra. �bredjen fel! �lljon helyt a gonosztettei�rt. J� is volna, �gy sz�molni le, hogy mikor az emberre kis�l a gyal�zatoss�g, akkor azt mondja: �n meghaltam, vigyetek ki, dugjatok el a f�ld al�. Nem, uram! �gy nem menek�lsz t�lem!

A bar�taim csit�tottak, hogy ne kiab�ljak olyan nagyon, hogy a szomsz�d szob�kban is meghallj�k.

�n azt�n al�bbsz�llt hangon igen okos dolgokat mondtam el nekik.

– Tudj�tok, bar�tim, az az ember nincsen meghalva; csak tetteti mag�t, hisz a szemei nyitva vannak: n�z �s l�t. Akkor bizonyosan hallani is fog. Ha ti odaki�ltj�tok a f�l�be: „gazember”, arra fel kell neki ugrani, �s veletek menni, ahov� h�vj�tok. �n ezt bizonyosan tudom. Mert dac�ra annak, hogy engem hallatlanul meggyal�zott, azt m�gis el kell r�la ismernem, hogy � b�tor, lovagias f�rfi, aki helyt�ll, s nem engedi mag�t pofonveretni.

Az �n k�t bar�tom egym�sra n�zett, s azt�n, mint akik tudj�k a dolgukat, r�b�lintottak a fej�kkel.

– J�l van, �regem – mond� az egyik. – Odamegy�nk Szerafin�hoz, s kih�vjuk �t a te nevedben.

– Legs�lyosabb f�lt�telek mellett.

– Addig eredj haza, s v�rd be a jelent�s�nket.

– Nem! �n abba a h�zba t�bbet be nem megyek. Itt maradok a v�v�teremben! El�h�vatom a v�v�mestert, veszek t�le leck�t a t�rv�v�sb�l. R�g nem volt m�r egyenes kard a kezemben.

Azzal megszor�tott�k a kezemet, s azt mondt�k, hogy csak gyakoroljam magamat a fleuret-v�v�sban, am�g �k visszat�rnek.

Amint azt�n egyed�l maradtam az �res v�v�teremben, lassankint kezdett m�gis visszat�rni a helyesebbik eszem. �tl�ttam, hogy ez eg�szen hebehurgya sz�nd�k t�lem, egy olyan gyakorlott spadassint, amin� Szerafino; nekem, az �reg embernek, egyenes kardra kih�vni: hisz akkor � sz�r le engem. S v�g�l m�g ki is nevetnek. Eszemen kell j�rnom!

Pisztolyra fogunk v�vni, dr�tcs�v� pisztolyra, c�lz� l�ggyel, serkent�vel. H�sz l�p�snyi t�volb�l, �t-�t l�p�s k�zeled�ssel. Ebben m�r azt�n mester vagyok. El�h�vattam a t�lt� leg�nyt, pisztolyokat hozattam, s elkezdtem c�lba l�v�ld�zni. Remek�l siker�lt minden l�v�sem. Utolj�ra k�rtyalapokat szegeztettem ki a c�lt�bl�ra. Ha akartam, a coeur-lovagnak a fej�t l�ttem ki a k�rty�b�l.

Mire a bar�tim egy �ra m�lva visszat�rtek, egy eg�sz halmaz k�rtya hevert az asztalon, csupa kavallokkal, akiknek a feje �t volt lyukasztva.

– Ide n�zzetek! �gy szokott l�ni az �reg! Pisztolyt v�lasztottatok?

– Szok�s szerint. Ily s�lyos esetn�l. El�sz�r h�romszori goly�v�lt�st, s ha annak nincs eredm�nye, akkor folytat�sa a p�rbajnak t�rrel.

– J�t�llok az eredm�nyr�l. Hadd l�ssam a pisztolyokat. Egyik�k kiment s behozta a pisztolytokot. Meg voltam vele el�gedve. Serkent�vel (Schneller) is el voltak l�tva.

– Ma halsz meg, Szerafino.

– No csak nem kell k�rkedni, �reg – mond� az egyik bar�tom. – Ellenfeled is j�l l�, s meglehet, hogy � fektet t�ged hasra, vagy felugrat.

(Tudvalev�, hogy akit mellbe l�nek, az nem h�tra esik, hanem el�re, akit pedig f�be l�nek, az egy l�bnyira felugrik a leveg�be.)

A m�sik bar�tom ezalatt elv�gezte velem a p�rv�v�s toalettj�t. Pisztolyp�rbajn�l nem szabad semmi feh�rnek maradni a v�v�kon, inggall�r, k�zel� begy�retik: a kab�tot begombolj�k, hogy semmi c�lbavehet� pont ne maradjon.

– Mikor lesz a p�rbaj? – k�rdez�m.

– M�g ebben az �r�ban. A budai l�v�ld�ben; csak az orvos meg�rkezt�t v�rjuk, akit idek�rett�nk.

Az nem sok� v�ratott mag�ra. Ez az �n kedves doktorom, ezzel a mosolyg� r�zs�s arccal, mellig �r� fekete szak�llal, aki minden p�rbajn�l jelen szokott lenni, n�la n�lk�l nem is volna fashionable a gavall�roknak egym�s v�r�t ontani.

Nagyon �r�ltem, hogy � lesz az orvosom a p�rbajomn�l.

K�zszor�t�s ut�n odak�n�ltam neki a k�zcsukl�mat, tapintsa meg az �teremet: ugye mily rendesen ver? Nem f�lek.

Megvizsg�lta az �teremet, de nem sz�lt ut�na semmit, csak mosolygott.

Egyik bar�tom azt�n m�g egy feladatra figyelmeztetett: nem l�tn�m-e sz�ks�gesnek, hogy ily v�gzetes pillanat el�tt v�grendeletet tegyek?

– V�grendeletet? N�gy sz� elmondja azt: „B�r�m a t�m�rnak, csontom a kuty�knak!”

S nagyot nevettem r�! B�ntott ellenben, hogy az a m�sik h�rom f�rfi nem osztja a nevet�semet. Pedig ez olyan t�sgy�keres magyar mond�s.

– No h�t mehet�nk.

Odalenn nem az �n fogatomat haszn�ltuk, annak a piros sz�ne s a kocsis egyenruh�ja nagyon ismer�s; hanem egy b�rkocsiba �lt�nk be mind a n�gyen. Annak is leh�zt�k a f�gg�nyeit azzal az indokl�ssal, hogy ha minket a h�rhedett p�rbaj-orvos k�s�ret�ben valami �csorg� detekt�v megl�t, r�gt�n �rtes�ti a rend�rs�get, s az k�zbeveti mag�t, �s megakad�lyozza a p�rbajt.

Nekem olyan hossz�nak tetszett ez az �t. Nyughatatlankodtam.

– Vajon ott lesz-e Szerafino?

– Minden bizonnyal ott lesz.

– Ha el nem j�n, �n kutyakorb�ccsal verem meg.

�tk�zben azt�n elbesz�ltem mind a h�rom bar�tom el�tt azt a jelenetet ott a kupolateremben, melynek v�letlen n�z�je �s hallgat�ja lettem.

A k�t seg�dem igyekezett elsz�rnyed�s hangjait hallatni. Csak az a pirosk�p� doktor mosolygott, mintha azt mondan�: „H�t te ezt csak ma tudtad meg? H�t nem besz�ltek neked err�l a verebek, mikor kal�csmorzs�kat hintett�l nekik az ablakod p�rk�ny�ra?”

V�gre meg�lltunk egy kapu el�tt. �n fel akartam emelni a f�gg�nyt, hogy kitekintsek, de a bar�tom megkapta a kezemet.

– Vigy�zz, ott egy rend�rtiszt �ll.

A kapu kiny�lt, a kocsi befordult rajta, azut�n ism�t becsap�dott a kapu, a bej�rat alatt kisz�lltunk, s onnan mindj�rt egy f�ldszinti terembe nyitottunk be.

– Helyben vagyunk – mond� a seg�dem.

K�r�ln�ztem. Biz ez el�g alkalmas hely a p�rbajv�v�sra. Semmi m�s b�torzat benne, mint neh�z karossz�kek. Azoknak egyik�be engem le�ltetett a doktor.

– Itt van-e m�r Szerafino? – k�rd�m �n nyugtalanul.

– Mindj�rt j�n, csak el�bb az orvosa �s a seg�dei l�pnek be: a p�rbaj f�lt�teleiben egyezked�sre.

Csakugyan, nemsok�ra ny�lt az ajt�, s bel�pett rajta egy szik�r f�rfi�, akinek a k�lsej�n fel lehetett ismerni az orvost. R�vidre ny�rt bajusza �s szak�lla volt, v�kony, �sszeszor�tott ajkai, sz�r� szemei s�r� szem�ld�kkel. Kurta dzsek volt rajta l�den sz�vetb�l. (Ilyen alkalomra ugyan egy kicsit finomabbul is ki�lt�zhetett volna.)

Hanem a vele egy�tt bej�tt m�sik k�t gentlemanben sehogy sem b�rtam feltal�lni azokat az alakokat, akikkel valaha a f�v�rosi nyolc kaszin� valamelyik�ben tal�lkoztam volna.

A most �rkezett orvos odaj�tt hozz�m, udvariasan meghajtotta mag�t, s ek�zben a tenyer�nek az �l�vel oda�t�tt a t�rdem f�l�tti inamra, hogy �n att�l egyszerre felkaptam a l�bamat magasra.

Nagyot b�multam a szem�be. No ez furcsa kis �dv�zlet egy doktort�l! Mire val� ez?

Erre � el�vett egy rendk�v�li nagy�t� �veggel ell�tott p�paszemet, azt az orr�ra helyezte, s �gy n�zett hosszasan a szemeimbe.

– Uram! – sz�ltam �n, fel�llva a sz�kr�l. – Nem �rtem �nnek a b�n�sm�dj�t.

Az ut�bbi doktor erre odafordult az �n doktoromhoz, s azt mormog� a fogai k�z�tt, hogy „paralysis progressiva”.

Csak ekkor tudtam meg, hogy hov� ker�ltem.

– Hisz ez az �r�ltek h�za! Ti gazemberek, ide hoztatok engem?

Azzal nekirohantam a k�t bar�tomnak, s elkezdtem �ket �kl�zni. Az �r�ltek veszedelmes ereje volt a karjaimban. Az ajt� mellett �ll� k�t f�rfi beavatkoz�sa azonban nagy hirtelen v�get vetett az egyenl�tlen tus�nak. Engem lefogtak, s minden rugdal�z�som, harapd�l�som dac�ra r�m h�zt�k a k�nyszer�t� zubbonyt, azzal azt�n bevittek egy olyan szob�ba, amelynek a falai ki vannak p�rn�zva, hogy a p�ciens a kopony�j�t be ne z�zhassa rajtuk, lefektettek egy nyoszolya n�lk�li �gyba, a fejem f�l� kiakasztott�k a feliratos t�bl�t, „d�h�ng� �r�lt”, s azt�n egy �rt �ll�tva mell�m, magamra hagytak.

Ott azut�n eg�sz �jszak�n �t mozdulatlanul fekve, r��rtem v�giggondolni, hogy mi t�rt�nt velem?

P�rbajt v�vtam egy halottal, s a halott �lt meg engem.

Meg voltam fel�le gy�z�dve, hogy ezt a pokoli cselsz�v�nyt az asszony koholta ki ellenem. Az�rt, hogy a szeret�j�t megmentse a bossz�mt�l.

Hogy engem �r�ltnek nyilv�n�tanak! Engem, ki a mai napon a legj�zanabb �sszel, bel�t�ssal, lelem�nyess�ggel hoztam hat�rozatokat egy vil�grasz�l� m�szaki v�llalat felett, aki el tudtam igazodni a sz�mok t�mkeleg�ben, akit a tan�cskoz�s b�lcs vezet�se�rt meg�ljenezett ezel�tt nyolc �r�val a legokosabb emberek gy�lekezete! Hogy �n �r�lt legyek?

Pedig h�t itt vagyok. Rajtam az �sszevarrt ujj� zubbony.

S hogy m�g jobban megbizonyodjam az �llapotom fel�l, nyomban j�tt a borb�ly az oll�val, s t�vig leny�rta az �sz hajamat. Sz�p hossz� à la Nap�leon III. kecskeszak�llam volt, azt is lev�gta. A bajuszomat megcsavargatva viseltem, s arra k�l�n�sen b�szke voltam. A gyilkos azt is letarolta.

�s h�t mi�rt kellett mindennek �gy t�rt�nni velem?

Visszat�rtem a messze m�ltakra, s azt�n megtal�ltam a v�laszt erre a k�rd�semre.

Az�rt, hogy egyszer egy vil�gsz�p asszonynak megcs�koltam a kez�t.

A V�GTELEN V�G

Azon a hossz�-hossz� �jszak�n, melyet megk�t�zve kellett v�gig – nem aludnom, hanem virrasztanom, – hosszasan �s k�r�lm�nyesen kigondoltam, kidolgoztam annak a kom�di�nak a sz�veg�t a legapr�bb r�szletekig s a csat�nyos befejez�sig, amely kom�dia engem innen ki fog szabad�tani.

Oh�! okos ember vagyok �n m�g: t�lj�rok a prof�n b�lcsek esz�n.

A legels� feladatom az volt, levetetni a fekhelyem f�l�l azt a f�liratot, s felv�ltatni az el�bb nekem sz�nt min�s�t�ssel.

Ez r�vid id�n teljesen siker�lt. Nyugodtan, legkisebb ellenkez�s n�lk�l vetettem magamat al� a pszichiatr�k minden k�s�rleteinek, pedig azoknak az elvisel�s�hez bizony nagy egy�ni �nmegtagad�s kell. Hagytam magam zuhanyoltatni, d�rzs�ltetni, villanyoztatni.

Az �pol�m egy h�t m�lva azzal a biztat�ssal �rvendeztetett meg, hogy nem fog n�lam legv�gs�re ker�lni a sor, a trepan�l�sra. Pedig az sem utols� ut�gy�ny�re egy sz�passzony cs�kj�nak, ha az embernek a kopony�j�t kif�rj�k.

Ezt �n szerencs�sen �tugrottam okos magamviselete �ltal. Tizednapra m�r felv�ltott�k a t�bl�m felirat�t azzal, hogy paralysis progressiva.

Ez, k�rem olyan, mintha valaki b�r�i rangb�l gr�fira emelkedik. M�g h�tra van a hercegi.

Ett�l kezdve azt�n abban a szabadalomban r�szes�ltem, hogy magamban, minden k�s�r� n�lk�l s�t�lhattam, �gyeleghettem a (valljuk meg igaz�n) kit�n�en berendezett �llami t�bolyda kertj�ben. No m�r, ha valaki meg akar bolondulni, ne is k�v�njon mag�nak jobb helyet. Micsoda v�vm�nya a hum�nus kornak, hogy most az �r�lteket gy�ng�den kezelik, szak�rt�leg gy�gy�tj�k, s nem l�ncolj�k oda a torony fal�hoz, mint a m�lt sz�zadokban!

Hanem �n az�rt m�gis megsz�k�m innen.

A kertben tett s�t�im alkalm�val gyakran tal�lkoztam egyik�vel a hozz�m hasonl�ul sz�nakoz�sra m�lt� alakoknak. Olyan negyven-�tven �v k�r�l j�r� f�rfi volt.

Ez, amint engem szemk�zt j�nni l�tott, egyszerre megfordult a sark�n, s sietve elrohant, ha pedig �lve tal�ltam egy padon, felugrott, kereszt�lugrott a padon, s belevetette mag�t a s�r� j�zminbokrokba.

Ez engem ingerelt. Mit v�tettem �n ennek az embernek? Hisz sohasem l�ttam.

Egyszer azt�n belek�t�ttem, nem hagytam elfutni, megfogtam a karj�t.

– M�rt fordul �n meg a sark�n, valah�nyszor engem megl�t? V�tettem �n �nnek valamit?

– V�teni nem v�tett, de retteg�sbe hoz. Nem az�rt ker�lt-e �n ide, hogy egy halottat kih�vott p�rbajra?

– De igen.

– No h�t. Hogy ne rettegek �n �nt�l, aki magam is egy halott vagyok? R�g meghaltam, de nem engednek eltemetni. Idehoztak. �gy b�nnak velem, mint egy �l� emberrel. Enni, inni k�nyszer�tenek. �s most idehozza az �rd�g �nt, aki halottakat k�nyszer�t p�rbajra. �n nekem veszedelmes ember. �n m�r meghaltam, nem �lek, �n nem engedek goly�kat l�vetni a testembe, t�r�ket f�ratni a t�d�m�n kereszt�l. Hagyjon �n nekem b�k�t.

Ez egy �j vil�goss�got der�tett az agyamban.

Hisz ennek az embernek a r�geszm�je �ppen az �n r�geszm�mnek az ellentmond�ja.

Nagy lelkesed�ssel futottam fel az igazgat� orvoshoz ezzel a tapasztalatommal. Elmondtam neki a k�z�tt�nk folyt p�rbesz�det. Azt�n nagy elragadtat�ssal ki�lt�k fel: „Uram! Amit az �n�k b�lcsess�ge nem volt k�pes n�lam el�id�zni, ennek a bolondnak a b�rgy�s�ga megtette: kigy�gy�tott t�k�letesen ebb�l az �r�lt gondolatb�l. Olyan ez, mint mikor a k�t ellent�tes sz�n, a veres �s z�ld egym�st elfedi, mind a kett� eleny�szik. M�tul fogva nem hiszek abban, hogy nekem a megholt ellenfelemet p�rbajra lehessen velem szembe�ll�tani, s k�rem �nt igen sz�pen, legyen sz�ves azt lev�lben tudatni a k�t gentlemannel, akiket erre felsz�l�tottam, hozz� csatolva a lovagias bocs�natk�r�semet azok�rt az �k�lcsap�sok�rt, melyeket az �n jelenl�t�ben nekik kiosztani el�g udvariatlan val�k.”

Az igazgat� orvos nagyot n�zett a szemem k�z�, s azt gondolta mag�ban: „j�l van, j�l! Te most meggy�gyul�st sz�nlelsz. A bolondok nem teszik bolondd� az orvost.”

Hi�ba, azt a pupillakit�gul�st nem lehet eltagadni. Az ember nem macska, hogy a szemfeket�j�t tetsz�se szerint �ssze tudja h�zni. Az orvos r�ismer.

Azt �g�rte, hogy majd tudatni fogja bar�taimmal az izenetemet. �s azt�n lev�tette az �gyam f�l�l a m�sodik feliratot, s ezt a harmadikat akasztotta hely�be: „neuraszt�nia”. No ez m�r hercegi c�m. S ett�l fogva naponkinti tizenhat �rai pihen�sre lettem utas�tva. Ha szocialista vez�r lettem volna, igaz�n meg kellett volna el�gednem a sorsommal.

Hanem h�t az m�r az emberi term�szetben van, hogy sohasem lehet�nk a sorsunkkal megel�gedve, m�g ha a lip�tmezei palot�ban gondoskodnak is a k�nyelm�nkr�l.

Az ember nemcsak pihenni szeret, de pihen�s k�zben olvasni is.

M�rpedig itt az a rendszer, hogy akik ennek a h�znak az �poltjai k�z� f�lv�tetnek, azok soha egy h�rlapot �s egy k�v�lr�l �rkez� levelet nem kapnak a kez�kbe. Aki olvasni akar, ott van neki az int�zet k�nyvt�ra, gazdas�gi iratok, azt�n a klasszikusok: Vergilius Aeneise, Bucolic�ja; de idegekre hat� olvasm�nyokat az elmebetegek kez�be nem adnak.

Minden alkalmat felhaszn�ltam, amid�n az igazgat� orvossal �sszetal�lkoztam, hogy �t e t�rgyban enged�kenys�gre b�rjam.

– Ez nem j� met�dus, amit �n�k az elmebetegek ir�ny�ban k�vetnek: elz�rni el�l�k a k�lvil�g ismeret�t. Ez�ltal k�nyszer�tik �ket a fant�zi�hoz folyamodni, s a k�pzelem m�g zavar�bban hat az idegekre, mint a legkellemetlenebb val�nak a megtud�sa. Nekem a h�rlapolvas�s val�s�gos �letf�lt�tel. Odahaza tobz�dtam a h�rlapokban. Nincs �tv�gyam, ha h�rlapot nem kapok.

„Nem lehet, nem lehet”, volt r� a v�lasz.

– H�t nem b�nn�m �n, ha k�lf�ldi lapot kapn�k is: angolt, amerikait vagy spanyolt.

– Nem lehet.

– No ha a politikai lapok szenz�ci�it�l �riznek, azt meg�rtem! de adjanak legal�bb egy sz�pirodalmi lapot, egy �lclapot – vagy a Vas�rnapi �js�got.

– Azt meg m�r �ppen nem lehet!

– De hisz �gy melank�li�ba ejt az unalom.

– Olvassa �n Vergilius Aeneis�t.

– Olvastam �n azt de�k koromban eleget. Nagy elismer�ssel viseltetem a j�mbor Aene�s ir�nt, k�l�n�sen az�rt, hogy egy sz�p asszony el�l idejekor�n meg tudott sz�kni, de ez a j� p�lda r�m n�zve m�r elk�sett. Nem k�rek Aene�sb�l t�bbet. Hanem h�t mondok valami m�st doktor �rnak. Az otthoni k�nyvt�ramban van egy vaskos k�tet, igazi elefantina moles, sz�p kapcsos borj�b�r k�t�sben, a neve Cosmographia Sebasti�nus M�nsterust�l, hozassa el azt nekem, az tele van �rdekes k�pekkel, mulats�gos adatokkal, l�tezhet�, vagy soha nem l�tezett emberek �s �llatok orsz�gaib�l. Magyarorsz�g is benne van mint Sarmatia alkatr�sze. Ez m�r csak nem veszedelmes olvasm�ny. Hiszen csak Bocskai Istv�n kor�ig terjed. H�t hiszen gy�gyul�f�lben vagyok m�r.

Az igazgat� orvos l�that� zavarba j�tt erre a k�rd�semre. Az arca eg�szen elv�r�s�d�tt, s a szem�vegeit kezdte t�r�lgetni a szebkend�j�vel, s azt�n egyszerre csak minden v�lasz n�lk�l otthagyott a fak�pn�l.

Csod�latos, hogy egy ilyen okos ember nem engedi mag�t meggy�zetni egy m�sik okos ember �ltal.

D�lben azonban, mikor eb�dhez �ltem, �jra megl�togatott.

– No l�ssa �n, mennyire b�zom �nnek a gy�gyul�si �llapot�ban. Elhoztam �nnek a szivart�rc�j�t, amit eddig vissza kellett tartanunk. Most m�r megengedem �nnek, hogy naponkint elsz�vhat egy szivart, eb�d ut�n. De azt is a kapus szob�j�ban, hogy a t�bbi betegek �szre ne vegy�k.

Ez a doktor csakugyan nagy emberismer�.

A neuraszt�ni�s betegnek mindenf�le nikotin, koffein �lvezet �ltal�ban el van tiltva, ha a szivaroz�st megengedi neki, ez a legjobb bizony�t�k a k�zel felgy�gyul�sr�l.

S ez egy�ttal a h�rlapok miatti lament�ci�nak is legjobb kodeinje.

Mert m�r bocs�ssanak meg �nnekem a vil�g minden vez�rcikkez�i, sz�nokai, t�rca�r�i, de egy j�l �g� havanna m�giscsak k�l�nb �lvezet minden nyomtatott papirosn�l.

Majd hogy kezet nem cs�koltam a doktornak ez�rt.

Alig is v�rhattam, hogy eb�d ut�n lemehessek a kapus szob�j�ba, arra az egy szivarra r�gy�jtani. Ann�l volt a gyufa. Gyuf�t a szeg�ny bolondok kez�be nem adnak. Az�rt t�bb szivart napj�ban ann�l az egyn�l nem is sz�vhattam el. Hat szivar volt a t�rc�mban, mikor azok elfogytak, akkor az orvos r�vett, hogy azok helyett az er�s szivarok helyett, amiknek darabja k�t korona, sz�vjak k�nnyebbeket, amiket t�z fill�r�rt vesztegetnek. Azzal is meg voltam el�gedve.

Hiszen nem szivarr�l volt itt m�r sz�, hanem valami nagyobb dologr�l.

Az a szivart�rca nagyon becses szerzem�ny volt r�m n�zve. Annak egy rejtett rekesze volt, melyet csak a rug� eltal�l�sa mellett lehetett felnyitni, abban a rekeszben volt egy k�tsz�z koron�s bankjegy, meg egy �ltal�nos vas�ti jegy, Eur�pa valamennyi vasutaira.

Innen kisz�kni nem el�g, hanem azt�n tov�bb menek�lni: az a feladat.

Am�g azt az egy szivart elhamvasztottam, a kapus ott volt mellettem a szob�ban: – s ez id� alatt a vic�je �lt a kapu bej�rat�t �riz� p�holyban. A kapu �rizetlen nem marad soha.

A kapus szob�j�ban volt egy falinapt�r, amib�l �n kitanultam, hogy nemsok�ra k�vetkezik egy nagy nemzeti �nnep, Szent Istv�n kir�ly napja. Erre sok n�p felcs�d�l a vid�kr�l Budapestre.

Egy h�ttel el�tte hozz�l�ttam a tervemhez.

A szivaroz�si enged�ly �ta az igazgat� doktorral eg�szen j� bar�tok lett�nk. �n iparkodtam a doktort r�gi anekdot�k feleleven�t�s�vel mulattatni. T�bbek k�z�tt, hogy a p�nszl�v pap hogyan pr�dik�lt Szent Istv�n kir�ly napj�n (r� lev�n parancsolva) az els� magyar kir�lyr�l:

„Aki tolvaj, az lop: mert aki lop, az tolvaj; de megvan neki �rte az �v� haszna” stb., stb.

A doktor val�sz�n�leg hallotta m�r ezt az adom�t t�bbsz�r is, de az�rt m�gis j�lesett neki, hogy egy idegbeteg szenved�je ilyen ver�f�nyes hangulatban van.

Err�l azt�n �tt�rtem arra, hogy most nemsok�ra be fog k�vetkezni a nagy nemzeti �nnep, a Szent Istv�n kir�ly napja, milyen j� volna akkor ezeknek a mi szeg�ny ked�lybeteg lak�t�rsainknak is valami mulats�got rendezni, tal�n egy n�pjelmezes f�lvonul�st; este lampionokkal, kardalokkal. Ez a ked�ly�k gy�gyul�s�t el�mozd�tan�.

Tudom, hogy ez n�mi k�lts�gbe fog ker�lni, de h�t azt �n k�sz vagyok mind a saj�tomb�l fedezni, �gy tudom, hogy idej�vetelemmel valami �sszeget hoztam a t�rc�mban.

– Az meg van j�l �rizve.

Vigy�ztam, hogy gyan�t ne k�ltsek magam ellen.

– Nem k�v�nom a t�rc�mat visszaadatni. Majd ha innen megv�lok, addig semmi sz�ks�gem r�. Tess�k nekem majd annyit felsz�m�tani bel�le, amennyibe a n�pmulats�g ker�lni fog.

Az orvosnak tetszett ez az �tlet.

– De h�t az ilyen n�pmulats�gn�l m�gis m�lhatatlan kieg�sz�t� r�sz az iv�s. A mulat�knak valamit csak kell inniok. Folytattam �n a tervez�st.

– M�rpedig itt e falakon bel�l semmi spiritu�zumnak nem szabad poh�rba t�ltetni – mond� ki akarat�t a doktor.

– �rtem j�l, �s helyeslem. Bor, ser, de m�g ink�bb az �getett italok a ked�lybetegekre n�zve val�s�gos m�reg. Hanem �n tudok egy eg�szen �rtatlan italt, ami j�lesik az �nynek, de az�rt az �letm�szerre nem hat: ez a ribiszkebor. Nincsen abban egy�b, mint a gyermekeknek val� tengeri sz�l� �des savanyk�s nedve, n�dcukorral szel�d�tve. Ezt szoktam �n felhordatni, mikor gyermekb�lt adtam odahaza az apr�szenteknek. Mekkora �ldom�sokat ittak vele, s azt hitt�k ut�na, hogy igazi bort ittak.

– Ez eg�szen helyes. A ribiszk�b�l, k�szm�t�b�l k�sz�lt bor val�ban a leg�rtatlanabb italok k�z� tartozik – mond� az orvos. – Csakhogy �n nem tudom, hogy ezt valahol Budapesten �ruln�k. N�metorsz�gban minden�tt kaphat�.

�n azt�n k�szen voltam a kiseg�t�ssel.

– Ott k�sz�tik ezt a budai gyermekmenhely telep�n, ahol a talaj �ppen csak ribiszke termeszt�sre val�, tess�k az �n nevemben megrendel�st tenni, van k�szletben el�g, ak�r sz�z palackra val�.

– Nem, az sok lesz.

– No h�t mondjunk �tvenet. M�g magam is hajtok fel egy poh�rral, ha doktor �r megengedi, becses eg�szs�g�re.

Megengedte. �rvendetes dolog az, ha a p�ciens �r�t poharat az orvos eg�szs�g�re.

Azt kik�t�ttem magamnak, hogy amikor meg�rkeznek a ribiszkeboros palackok, engem kih�vjanak a megtekint�s�kre, majd �n bontom fel az els� palackot. Mert ha a ribiszkebor megpezsd�l, akkor az is m�mor�t� hat�ssal b�r.

Rend�n ment minden. Szent Istv�n kir�ly napj�n az eg�sz kol�nia fel volt eleven�lve, a bek�vetkezend� �nnep�ly nesz�re. Jelv�nyek osztattak ki, s�vegek a f�rfiaknak, fejk�t�k a h�lgyeknek, csattog� boh�cp�lc�k a fiataloknak, jap�ni naperny�k az id�sebbeknek. A lampionok ott lebegtek m�r a kerti utak oldalain.

D�lben jelentett�k nekem, hogy meg�rkezett a budai ribiszkebor sz�ll�tm�ny. Odasiettem.

A r�gi j� ismer�s �reg hord�r hozta, aki szokta hozz�m rendesen sz�ll�tani ez �rtatlan italt. Veres sipk�ja volt, fak�veres bl�za, s a nyaka k�r�l veress�rga gyapotkend� csavarva. Ezt � t�len-ny�ron viselte. Egy targonc�n tolta a ribiszkeboros nagy kosarat.

Ahogy engemet megl�tott az �reg, nagyon meg�r�lt; de a port�s nem engedte velem sz�ba �llni. (Ez tiltva volt.)

– No csak frissen vigy�k be azt a palackos kosarat, �reg ki�lta neki, s maga megfogva a kos�r egyik f�l�t, seg�tett neki azt a targonc�r�l leemelni.

A hord�r azonban el�bb nekivetk�z�tt, le�lt� a fak� bl�z�t, letekerte a nyak�r�l a gyapotkend�t, s azokat a targonc�ja saragly�j�ra vetve, a veres sipk�j�t is hegyib�k tev�, s azut�n a port�ssal egy�tt igyekezett a palackos kosarat az emeletre felcipelni. Ak�zben a viceport�s �rk�d�tt a kapu alatt.

Amint ezek a l�pcs�felj�raton elt�ntek, �n hirtelen ledobtam a kab�tomat �s kalapomat a targonc�ra, felcsaptam a fejemre a veres sipk�t, fel�lt�m a hord�r bl�z�t, nyakam k�r�l tekertem a tarka gyapotkend�t, s azzal megragadva a targonca k�t r�dj�t, nagy robog�ssal kics�rtettem a kapu alatt, a szemf�les viceh�zmesternek m�g oda is ki�ltottam: „pudi nacht Pauli!”

Mikor olyan messzire elhajtottam, hogy az �jra �t�lt�z�semet egy �rkunyh� m�g�tt v�gre lehetett hajtanom, a hord�r c�km�kj�t odaraktam a targonc�ra, a magam �lt�ny�t felvettem, s akkor azt�n elkezdtem futni, ahogy b�rtam.

K�l�n�sen kedvezett a szerencse. Egyn�h�ny ezer szocialista munk�s k�zeledett nagy �nekl�ssel a Zugliget fel�l. K�z�j�k keveredtem, s �n is vel�k egy�tt �nekeltem a Marseillaise-t.

Mindig nagyon szerettem ezeket a der�k munk�sokat, �letemnek jav�t k�z�tt�k t�lt�ttem el; de m�g ilyen j�l nem esett a t�rsas�guk, mint most. Itt pr�b�ljanak elfogni!

De tal�n nem is �ld�ztek? Tal�n nem is vett�k �szre megsz�k�semet? Elvonta a fel�gyel�k figyelm�t az �nneps�gi el�k�sz�let? Tal�n a hord�r, akinek a targonc�j�t elvittem, nem csapott miatta l�rm�t: meg�rtette a dolgot, s el�reseg�tette a menek�l�semet? Vagy tal�n? Tal�n az igazgat�f�orvos, mikor h�r�l vitt�k neki, hogy a h�rneves �poltja megugrott, v�llat vont r�, s azt mondta: „Hadd fussa ki mag�t, holnap majd megint itt lesz, s visszak�rezkedik”?

Az �nekl� munk�sok raj�ban csatangoltam tov�bb. Senki sem ismert r�m.

Hogy is ismerhetett volna? A minden illusztr�lt h�rlapban l�that� kecskeszak�llas, hegyes �st�k�s, sodort bajuszos arcomra ebben a kurt�ra letarolt koldusszak�llas pof�ban. Ilyennek nem l�tott engem senki. Nem volt rajtam semmi �ri. A kab�tom nyomait viselte annak a tus�nak, amin az els� l�togat�si napon kereszt�lestem: szakad�sok voltak rajta �sszevarrva. Egy b�dogosleg�ny odaszeg�d�tt hozz�m, s az eg�sz �ton azt magyar�zta, hogy milyen j� vil�g lesz akkor, ha tizenhat �rai pihen�s lesz. Abb�l a j� vil�gb�l j�v�k �ppen.

A j�kedv�, t�ntet� munk�sok sereg�vel eljutottam a d�li vasp�lya h�z�ig, ott h�tramaradtam t�l�k, s bementem a p�lyah�z vend�gl�j�be. A vend�gl�s el�m j�tt, v�gign�zett rajtam, s azt�n figyelmeztetett r�, hogy a harmadik oszt�ly� utaz�k sz�m�ra merre van a kantin. Ez sem ismert r�m; pedig de sokszor hajlongott el�ttem. �n nyugodtan mondtam neki, hogy els� oszt�lyon szoktam utazni, s le�ltem egy sz�glet asztalhoz, �tlapot k�rve. Bifszteket rendeltem, angolosan s�tve. Ez respektust keltett ir�ntam. Azut�n kivettem a szivart�rc�mb�l a k�tsz�z koron�s bankjegyemet, felk�rtem a vend�gl�st arra a sz�vess�gre, hogy v�ltasson a sz�momra els� oszt�ly� jegyet Velenc�ig.

Volt ugyan minden vas�tra sz�l� szabadjegyem, de azt j�nak tal�ltam nem mutogatni, am�g Magyarorsz�gon vagyok. Csak egyszer olasz f�ldre juthassak. Ott vannak j� bar�taim. Ott nem t�rt�nhetik az meg, hogy egy h�telen asszony a bossz��ll�st forral� f�rj�t a bolondok h�z�ba csukathassa.

Gondolom, hogy h�rhedett �gy lesz m�g ebb�l az �n er�szakos becsukat�somb�l.

De hogy az igazgat�t�rsaim nem reklam�ltak miattam, hogy annyi r�gi j� bar�tom a k�pvisel�k, f�rendek soraiban nem interpell�lt miattam: ez rosszul esett.

Hiszen meglehet, hogy volt benne egy kis bolonds�g, hogy valaki egy halottat p�rbajra h�jon; de az�rt nem kell az embernek mindj�rt a bajusz�t lev�gatni.

Felh�vok minden becs�letes magyar embert, helyeseln�-e, valah�nyszor valami bolonds�got elk�vet, hogy a bajusz�t lev�gj�k?

M�r most addig, am�g a bajuszom �jra ki nem n�, meg sem mondhatom a nevemet, hogy kinek h�nak.

A vend�gl�s r�vid id�n elhozta a Velenc�ig v�ltott �tijegyemet, meg a visszaj�r� v�ltott p�nzt. Velenc�ben m�r �gyn�k�m van, ki a k�sz�nb�ny�m term�k�t el�rus�tja. Az majd ell�t p�nzzel.

Am�g a trieszti vonat indul�si ideje el�rkezik, el�g id�m volt a folyos�n v�gigbandukolni. Sz�nd�komban volt h�rlapokat v�s�rolni. Most m�r szabad.

A h�rlapel�rus�t� f�lke m�g be volt z�rva; nem volt esti lapok ideje, hanem az ablakba ki voltak t�ve a magyar �s n�met tr�f�s lapok p�ld�nyai: a Fliegende Bhtter meg a Borsszem Jank�.

A nagyon kedvelt n�met �lclap egyik oldal�n mindj�rt szemembe �tl�tt egy j�l ismert arck�p. Ez az �n Karszt-csatorn�m f��gyviv�je: igen, � az, azzal a megford�tott k�rte fejjel; alul sz�les, fel�l hegyes. Hogy ker�l ez a Fliegende Bl�tterbe? Amint k�zelebbr�l kezdem vizsg�lni: ezt a feliratot tal�lom az arck�p f�l�tt: „Steckbrief”.

H�t az micsoda? �ld�z�lev�l! Kurrent�l�s! Egy olyan ember ellen, aki a legkit�n�bb t�rsadalmi �ll�st foglalja el, s a vagyona h�rom-n�gy milli�ra megy. Valami �lc akar ez lenni?

Az ajt�n t�l lev� ablakban azt�n megtal�ltam a folytat�s�t ennek az �lcnek. Ott meg a Borsszem Jank� volt kit�rva, melynek mind a k�t oldal�t elfoglalta egy k�p, amelyen magyar, n�met �s francia csend�r�k kergetnek egy fut� alakot, aki azonban orrot mutat nekik, s egy sz�k�ssel �tugrik a calais-i csatorn�n, egyik l�ba m�r a doveri partot �ri. Ugyanazon arc: az �n �gyvezet�m.

De azt�n tal�ltam m�g valami m�st is: egy vaskos f�zetet, fekete bor�t�kban, melyre veres bet�kkel ez a c�m volt nyomtatva: „A Karszt-csatorna katasztr�f�ja.”

Egy eg�sz nagy f�zet egy katasztr�f�r�l!

El�kerestem valahonnan a vas�ti port�st, s k�rtem, hogy adja ki nekem azt a f�zetet. Nem is volt dr�ga. Egy koron��rt adt�k.

No, ez az olvasm�ny el�g lesz nekem addig, am�g a trieszti vonat elindul�sa k�vetkezik, ami j� egyneh�ny �rai halad�k.

�n teh�t bevettem magam az els� oszt�ly� v�r�terembe: az ajt�n�l az ajt��r �tcsikkentette az �tijegyemet, ami�rt �n neki egy koron�t nyomtam a mark�ba. Ett�l egy kis gyan�t fogott. Egy utas, aki a v�r�terembe l�p�sn�l borraval�t ad. Nagyon az arcomba n�zett. Sokszor l�tott ez ember engem. Hanem azt�n csak egyet b�lintott a fej�vel: az a „m�sik” �tkoron�s borraval�t szokott ilyenkor adni.

Azt�n be�ltem egy szegletbe, s elkezdtem a f�zet lapjait egy fogpiszk�l�val felvagdalni. K�sem term�szetesen nem volt. Azt nem a lip�tmezei mened�kh�z lak�i sz�m�ra tal�lt�k fel.

Csak egy hord�r alkalmatlankodott m�g azzal a k�rd�ssel, hogy nincs-e valami feladni val� bugyrom?

Ennek a sz�m�ra azt a mes�t gondoltam ki, hogy a b�r�ndjeimet, k�penyemet az inasomra b�ztam, hogy hozza el egy targonc�ssal a vas�thoz. Azok most bizonyosan be�ltek a H�rom Alm�ba: nagy �nnep van, ott iddog�lnak. Ha el�ker�lnek, vegye �t t�l�k a m�lh�imat. Ennek is adtam egy koron�t. Nem is h�borgatott t�bbet. Hozz�foghattam az olvas�shoz.

Mindj�rt az els� sor �gy kezd�d�tt.

„A Karszt-csatorna Magyarorsz�g klo�k�j�v� alakult.”

Azt�n csupa egym�sra k�vetkez� t�nyek lettek el�sorolva.

A vez�rigazgat� kit�rte a nyak�t, a t�rsas�g eln�ke meg�r�lt, a vez�r�gyn�k megsz�k�tt.

A korm�ny lefoglalta a t�rsas�g vagyon�t, s szigor� vizsg�latot rendelt el.

A vizsg�lat rendk�v�li vissza�l�seket, szab�lytalans�gokat fedezett fel, k�s�bb azt�n tetemes p�nzt�rhi�nyt.

Az elfogott p�nzt�rnok, hogy mag�t kimentse, az el nem k�nyvelt �sszegek hovalett�t egy eg�sz csomag firk�val igyekezett kider�teni, mely t�r�tv�ny, elismerv�ny, provizi� c�m alatt, n�melyik csak egy l�togat�si jegy alakj�ban, melyre az �sszeg �s a d�tum voltak f�ljegyezve, bizony�t�, hogy azok az �sszegek �ltala ki lettek fizetve, az igazgat� meghagy�s�b�l.

S milyen nevek ker�ltek el� abb�l a cs�nya jegyzethalmazb�l? Az orsz�g legemlegetettebb nevei!

A pokol h�romfej� Cerberusa osztozott ezen a p�nzen. T�rv�nyhoz�k, p�nzemberek, �js�g�r�k.

A botr�ny olyan magasra n�tt, hogy a parlament m�k�d�se lehetetlenn� lett t�ve. V�dolva lettek a p�rtvez�rek, maguk a korm�ny tagjai. K�t miniszternek r�gt�n be kellett adni a lemond�s�t.

A parlament szigor� elj�r�st s parlamenti tribun�l fel�ll�t�s�t k�vetelte mindazok ellen, akik a k�pvisel�i �ll�sukban meg hagyt�k magukat vesztegetni. Legjobban k�vetelt�k ezt azok a celebrit�sok, akik a legnagyobb �sszegekkel hagyt�k magukat megvesztegetni, akik azonban olyan el�vigy�z�k voltak, hogy �rott elismerv�nyt nem adtak magukr�l: Ezeknek a nevei csak a vez�r�gyn�k t�rc�j�ban vannak feljegyezve. Csakhogy az egyszerre elt�nt; s most a vil�g minden rend�rs�g�t orr�n�l fogva hurcolja egyik f�v�rosb�l a m�sikba; mire megtudt�k a rejtek�t, m�r csak a h�lt hely�t tal�lj�k. A k�z�ns�g azt hiszi, hogy a rend�rs�g is meg van vesztegetve.

(A magyar �lclap k�pe azt hirdeti, hogy a hajszolt vez�r�gyn�k m�r �t is sz�k�tt Angli�ba. Ott pedig bajos lesz �t elfogni.) K�vetkeztek a tov�bbi lapokon a parlamenti vizsg�l�bizotts�g �ltal napf�nyre hozott adatok.

Hogy a k�lf�ldi szakf�rfiak �ltal megvizsg�lt munk�lat m�r tervezeti alapj�ban elhib�zottnak nyilv�n�ttatott. Hamisak voltak a m�rn�ki f�lv�telek, a nivell�l�sok, maga a Karsztba v�gott csatornar�sz mutatta a v�llalat kivihetetlens�g�t.

Amellett mindenki, akire valami munka vezet�se volt b�zva, csak azon t�rekedett, hogy a saj�t zseb�t megt�mje. Ugyanazon csoport munk�st kor�n reggel be�ratt�k n�vfelh�v�s szerint az egyik munkatelepen, azt�n r�gt�n �tvitt�k a m�sik munkatelepre, ott dolgoztattak vele. Sz�z napsz�mos k�tsz�znak volt be�rva.

Minden Partief�hrer (akit a magyar munk�s n�pszer�en „partif�reg”-nek nevezett el) h�zat �p�ttetett mag�nak az elsikkasztott t�gl�b�l, m�szb�l, vass�nekb�l. Amellett a munka hanyagul folyt �s �rtelmetlen�l: amit egy nap �p�tettek, azt m�snap lerombolt�k. Gondolni sem lehet r�, hogy azt valaki folytassa �s befejezze. Itt fog kereszt�lfek�dni a f�l orsz�gon egy hossz� �res �rok, mint a v�rkunok (vagy kik?) uralm�t hirdet� Cs�rsz �rok, s ez a sz�gyenletes csatorna nem fogja a Duna �s Adria viz�t egyes�teni mag�ban, hanem fogja �sszegy�jteni az �tkot �s gyal�zatot, ami most iszapk�nt �mlik az eg�sz orsz�gra. S ez az el�tkozott csatorna, m�g a vil�g lesz, a tervez�j�nek a nev�t fogja viselni: – az enyimet.

Sz�zmilli�k lettek elpocs�kolva. Val�s�gos moh�csi �tk�zet a nemzetgazd�szat ter�n! Az egy nemzeti vagyon vala, mely visszahozhatlanul elveszett. Milyen �ltal�nos jajki�lt�s a nemzet legbecs�letesebb n�pr�tegeiben. Azok a kicsiny emberek, kik egy sz�zforintos r�szv�nyt �rtak al�, s azt apr�nk�nt t�rlesztett�k f�rads�gos keresm�ny�kb�l, most egyszerre kolduss� vannak t�ve. De amellett bank�rok, v�llalkoz�k is halomra buknak, s m�g j�l j�r, aki nem a b�nfeny�t� elj�r�s karjai k�z� bukik.

H�t az a sok k�lf�ldi ellens�ge a magyarnak! Milyen orgi�kat tartanak azok most a mi rov�sunkra. Nem is h�nak m�r benn�nket magyaroknak, hanem „Karstcanaille”-nak. Mindenki visszavonja t�l�nk a bar�ts�g�t. Egy sz�zad kell hozz�, hogy ez a lepra lekopjon r�lunk.

(�s ez a lepra, ez a b�lpokol az �n nevem!)

Olvassuk csak tov�bb.

A parlament legnagyobb szigorral j�r el a b�n�s�k �Id�z�s�ben. Vagyonaik minden�tt lefoglaltattak, hogy azokb�l a r�szv�nyesek valami k�rp�tl�st kapjanak.

A f�b�n�s (m�rmint �n) szibaritai berendez�s� palot�ja elkoboztatott �s el�rvereztetett, a benne felhalmozott fejedelmi f�ny�z�si cikkekkel egy�tt. A r�gi m�v�szek festm�nyei mes�s �rakon keltek el, �gyszint�n a k�nyvt�r antikvit�sai, azok k�z�tt egy cosmographi��rt ezer forintot adott egy amerikai n�bob.

(Ez�rt j�tt h�t olyan zavarba az �n doktorom, mikor annak a k�nyvnek az elhozat�s�t k�rtem.)

A nagy f�ny�z�ssel rendezett ist�ll� is fel lett oszlatva, dobra �tve.

S�t az Attila-kincsek sem ker�lhett�k el az elkoboz�st. Ezek az eln�k mag�ntulajdon�t k�pezt�k. A t�meggondnoks�g nyilv�nos �rver�st tartott f�l�tt�k: az aranykopors�t megv�s�rolta egy amerikai Barnum, ki azzal k�rutat fog tenni a vil�gban, az ez�stkopors�t egy porosz r�g�sz, a koron�t, pal�stot megvette egy orosz herceg.

M�g a csontokat is el lehetett volna �rverezni, mert azokra is p�ly�zott t�bb k�lf�ldi embertani int�zet; de a magyar korm�ny helytelen �rzelg�se ezt megakad�lyozta. Azokat �trakt�k a vaskopors�ba, s azzal egy�tt letett�k �r�k nyugodalmuk hely�re, a m�zeum pinc�j�be.

Bel�lem kit�rt a s�r�s.

Az �n Attila-kopors�imat is eladt�k! Hogy �ri�si vagyonomat, amit munk�val, �sszel szereztem, elkobozt�k, az nem f�jt, de az Attila-erekly�ket! Eladni k�lf�ldi Barnumoknak, l�tv�nymutogat�knak, orosz boj�roknak! S a dr�ga maradv�nyokat elrejteni egy dohos pinc�be az �r�k feled�kenys�g s�t�tj�be!

Ez kereszt�lj�rta a sz�vemet.

�s mindez mi�rt?

Az�rt, hogy egyszer egy vil�gsz�p asszonynak a kez�t megcs�koltam. No, arr�l az asszonyr�l is volt sz� a f�zetben.

Nem lett eltitkolva, hogy az � �r�lt f�ny�z�se kergette a f�rj�t ebbe a r�t veszedelembe. Az � vagyon�t is elkobozt�k, azon az alapon, hogy Szerafino v�lt�it � forgatta n�val��r�s�val. T�bb volt, mint neje: – forgatm�nyosa is volt.

Most azut�n nem maradt semmije, csak egy szer�ny kegyd�ja, melyet Budapest f�v�ros tan�csa, f�rj�nek a forr�sv�zvezet�kn�l szerzett nagy �rdemei�rt megszavazott. Ugyanakkor mag�nak e monument�lis munk�nak az alkot�j�r�l is megeml�keztek a v�rosaty�k, s megszavazt�k neki mindaddig, am�g a lip�tmezei t�bolyd�ban �poltatik, ezer forintnyi �vi tart�sd�jat.

(Ez�rt kellett h�t nekem a t�zfill�res szivarokra �tt�rnem.)

A v�g�n azt�n ellenem fordult a f�zet �r�j�nak teljes haragja.

„�s ez a sz�rnyeteg! A nemzet h�rnev�nek bemocskol�ja! Az �zvegyek �s �rv�k megront�ja, akinek sz�m�ra nincs el�g b�ntet�s a t�rv�nyk�nyvben, azalatt, am�g b�nt�rsai fegyenczubbonyban reszketve v�rj�k a v�dlottak soromp�j�n�l az esk�dtek �t�let�t: ez a rabl�f�vez�r maga �l b�ntatlanul a t�bolyda h�s szob�j�ban, ahol a b�r� �t�lete utol nem �ri, s ott is k�nyelmet �lvez holta napj�ig.

(H�t vannak emberek, akik m�g az �r�lt asztal�ra feladott t�ny�r levesk�t is felpanaszolj�k! Azt hiszem, az eg�sz orsz�gnak a k�zv�lem�nye ez.)

Bizonyosan olvasta ezt a f�zetet az igazgat� orvos is.

Szinte l�tom, hogy von v�llat, hogy csin�l k�z�ny�s arcot, mikor a fel�gyel�k ijedten jelentik neki, hogy megsz�ktem. „Hagyj�tok futni, holnap majd megint itt lesz s vissz�k�rezkedik.”

S azt�n hidegv�rrel rendelkezik, hogy melyik s�t�tz�rk�ba csukjanak, ha el�ker�l�k, feny�t�sb�l.

Hiszen m�g abban a s�t�t od�ban is jobb �lni, mint az esk�dtsz�k pomp�s term�ben, a v�dlottak padj�n, sz�z meg sz�z k�v�ncsi szem �ltal porr� �gettetve.

De h�t az�rt sem fogok visszak�rezkedni

Eszembe jutott, hogy hiszen voltam �n f�rfi hetven esztend�s koromig, tudok m�g a v�g�n is f�rfi lenni.

R�tal�ltam a r�gi magamra.

�n magam teremtettem magamat azz�, ami voltam, jogom van magamat megsemmis�teni.

Elhagytam a p�lyah�zat, lementem a V�rmez�re. Ott nagy hajcih� volt: n�p�nnep. Egy helyen �kr�t s�t�ttek, m�s helyen muzsik�ltak, a harmadikon verekedtek. Egyik munk�scsapat el akarta venni a m�sikt�l a z�szl�j�t.

Azokon kereszt�lt�rtettem. Valami halv�ny rem�nys�g biztatott, hogy majd tal�n valamelyike a dulakod�knak olyat �t a fejemre, hogy azzal egyszerre fel leszek oldva minden vil�gi v�d al�l.

Nem t�rt�nt meg. Valami elijeszt�nek kellett lenni a tekintetemben. Aki csak r�m n�zett, megd�bbenten h�trah�k�lt: senki m�g csak hozz�m sem ny�lt. Eljutottam a budai alag�tig, ott sem tart�ztatott fel senki. Azut�n k�vetkezett a L�nch�d. Annak az egyik oldal�r�l �z�nl�tt �t, gyalogj�r�n, kocsi�ton a budai n�p�nnepre t�dul� k�z�ns�g, a m�sik oldal�n ellenben eg�szen szabad volt a gyalogj�r�.

Ott az els� oszlop fordul�j�n�l meg�lltam egy kis id�re, kihajoltam a p�rk�nyon, v�gign�ztem Budapesten. Egyszerre meggyulladt valamennyi villanyl�mpa a partokon, a hidakon, a Gell�rthegyen. T�nd�ri l�tv�ny! Mennyi f�ny!

S mindezt a f�nyt elhom�lyos�tja egyetlenegy folt: az �n nevem. Egy voltizs�l� ugr�s ezen a p�rk�nyon kereszt�l, s az a nagy folt le van mosva.

Itt vagyok! Fizetek!

S m�r hallom a vizet zuhogni…

Igen. A szolg�m nyitotta meg a v�zvezet�k csapj�t, hogy nekem a reggeli k�v�mhoz friss vizet csorgasson abb�l az �ldott j� k�poszt�smegyeri v�zb�l.

Nincs semmi forr�sv�zvezet�k! Egy�b sincs! Csatorn�k sincsenek. Vil�gsz�p asszony sincs, orgonas�pok sincsenek. Attila is alhatik fel�lem.

�n vagyok, m�g mindig �n vagyok.

Jaj de szeretem, hogy m�g mindig �n vagyok.

„J�nos, m�g egy poh�rral abb�l a dr�ga k�poszt�smegyeri v�zb�l!”

Gy�sz-orgi�k: [DIADALMA] - NAÏADES NOY�ES

De h�t meddig nem v�n ember az �reg ember?

Addig, ameddig gy�zi.

– Mivel gy�zi?

Els�sorban p�nzzel. A m�sodikr�l majd k�s�bb. Mert h�t a p�nz: az csak van! Akinek van.

Aki elvesztette a vagyon�t, az jajgat, panaszkodik; el�li mag�t, s azt ki�rj�k az �js�gba; de aki megtal�lta a p�nzt, az hallgat, nem ujjongat, s azon van, hogy megtoldja az �let�t. S ezt nem �rj�k ki az �js�gba.

A statisztika rendes rovatot vezet azoknak a sz�m�ra, akik er�szakosan v�get vetettek az �let�knek; de nem jegyzi fel azoknak a sz�m�t, akik er�szakosan �jrakezdik az �letet. Pedig ez volna az �rdekes.

H�t biz a p�nz csak �sszegy�lik imitt-amott.

Az a hiba, hogy k�s�n, nagyon k�s�n; amikor m�r a tulajdonos�nak a neve „�reg�r”.

Van egy fat�lis francia k�zmond�s: „Bonjour lunette: adieu fillette!” (J� napot, p�paszem: isten hozz�d, l�nyka!)

M�g er�sebb az a cig�ny�tok, ami Szigligetinek „Nagyidai cig�nyok” c�m� n�psz�nm�v�b�l megragadt az eml�kemben: „Am�g fogad van, ne legyen pecseny�d, s mikor pecseny�d lesz, ne legyen fogad.”

H�t akkor m�g nagyon h�tra lehetett a fogtechnika, mikor nagy n�psz�nm�k�lt�nk ezt az eml�kezetes mondat�t meg�r�k�tette. Ma m�r ez �rtelm�t vesz�tette. „Fog” van mindig.

Lesz err�l is sz� az elbesz�l�semben (m�gpedig igaz t�rt�netek alapj�n; valami realisztikusan!).

Hej, ha sz�vet is �gy lehetne az embernek betetetni a kih�zott f�rges sz�v hely�be, mint fogat!

H�tha lehet?

Az a k�rd�s.

De el�bb j�n az a k�rd�s, hogy mi az a „Naïades noy�es”?

H�t ez az aranybet�s felirata egy palota homlokzat�nak, amely a Duna-sziget k�zep�b�l f�nyes s�rgam�zos cserep� kupol�j�val kiemelkedik.

Magyarul k�r�lbel�l annyit tesz, hogy „v�zbef�l� v�zit�nd�rek” – de franci�ul impoz�nsabb �s r�videbb.

Az a dunai sziget, amit eml�tek, ott van a budapesti �sszek�t� vas�ti l�nch�d f�l�tt. �jsz�l�tt sziget. De az�rt nem „n�vtelen” sziget; mert ennek m�r a sz�let�sekor megvolt a neve. Ez a Tisza szigete a Dun�ban.

Vakmer� �ll�t�s! Tisza szigete a Dun�ban! Pedig �gy van.

Mikor Tisza Lajos volt a k�zleked�si miniszter, az � auspiciuma alatt hajtott�k v�gre a Duna-szab�lyoz�st Buda �s Pest k�z�tt, melynek a f�v�ros �rv�z elleni biztos�t�sa volt a c�lja. (E c�lra be is v�lt.)

A t�bbek k�z�tt a Gell�rthegyt�l kezdve Promontorig egy hossz� k�g�tat vontak v�gig a Duna medr�ben, mely a folyamot sz�kebbre szor�totta.

H�t azt�n a g�ton k�v�l maradt v�zzel mi t�rt�nj�k? Majd gondoskodik arr�l Neptunus.

A g�t olyan alacsony, hogy minden kisebb �rad�s kereszt�lcsaphat rajta, a nagy m�g ink�bb. Ilyenkor az �radat sok iszapot lerak: az iszapb�l z�tony lesz, a z�tonyb�l sziget lesz, a szigetb�l kontinens lesz: a Duna felt�lti az elhagyott medr�t. Hossz� munka; de ingyen.

�s �n l�ttam ezt a szigetet megsz�letni, feln�vekedni, innen a sv�bhegyi teraszomr�l.

Els� �vben csak egy hossz�k�s kopasz z�tony volt, a m�sodikban m�r f�lverte a n�d, a harmadikban f�zfa �s rekettye bor�totta el, s m�r akkor vadkacs�k tany�ztak rajta, k�s�bb topolyf�k emelkedtek ki bel�le, varj�k, k�ny�k f�szkeltek a lomb k�zt, f�ldi kuty�k, v�zi patk�nyok a f�k t�v�ben; t�z, h�sz, harminc �v m�lva m�r der�k liget z�ld�lt rajta, melynek j�t�kony mag�ny�t nyaratszaka szabads�gszeret� lakosok vett�k ig�nybe. (K�rd�s, hogy lakos-e az, akinek lak�sa nincs?)

�gy keletkezett �vtizedek alatt, az �n szemem l�tt�ra, az �n kedves eml�k� bar�tom, Tisza Lajos int�zked�se k�vetkezt�ben egy „Tisza-sziget” a Duna k�zep�n.

M�r az ezer�ves jubil�ris korszakban volt az �jsz�l�tt szigetnek ideiglenes szerepe. Hozz�tartozott Konstantin�polyhoz. Nem ahhoz a Konstantin�polyhoz, amelyet Nagy P�ter c�r v�grendelete alapj�n a minden oroszok c�rjai el�bb-ut�bb elfoglalandanak, hanem ahhoz a Konstantin�polyhoz, amelyet j� minap�ban elfoglaltak a hitelez�k (nem nagy �r�m�kre).

A kis szigetet �sszek�t�tte egy r�gt�nz�tt dobog� a f�nyes szult�nv�rossal. Itt e szigeten szipork�ztak a pomp�s t�zij�t�kok, amikre m�g mind a h�szezren eml�kez�nk, akik azokban gy�ny�rk�dt�nk: �lvezve mellette az alkor�n-tiltotta �teleket, italokat, s az alkor�nt�l megengedett hurik �nek- �s t�ncm�v�szet�t.

Konstantin�poly megbukott; hanem a sziget megmaradt, �s egyre n�tt sz�lt�ben, hossz�ban, f�lfel�.

Mint �jon t�madt ter�let term�szetesen a f�v�ros tulajdona volt. S a f�v�ros nem tudott vele mit csin�lni.

Ahhoz, hogy erre a szigetre valaki �p�tkezz�k, kellett volna egy nagy halom p�nz, meg egy nagy halom bolonds�g.

El�sz�r az eg�sz szigetet k�r�l kellett v�tetni nyolc m�ter magas k�burkolat� t�lt�ssel, hogy a meg�radt Duna minden esztend�ben k�tszer v�gig ne seperjen rajta; azut�n a sziget laza talaj�n �p�tend� palota sz�m�ra az eg�sz fundamentumot al�c�l�p�ztetni, mint Velenc�ben, s annak a tetej�be emeltetni egy hatalmas palot�t.

H�t id�ig a p�nz – most k�vetkezik a bolonds�g.

Kital�lni, hogy mire legyen alkalmas egy ilyen, a Duna k�zep�be �p�tett palota?

Ehhez kellett az a nagy halom p�nz s a nagy halom bolonds�g. Mind a kett� megvolt �nn�lam.

A nagy halom bolonds�gr�l tan�skodik a sz�z k�tet munk�m, s ugyanazon alapszik a nagy halom p�nz is.

Nem jutottam �n ahhoz se csal�ssal, se spekul�ci�val, se b�rzej�t�kkal, hanem azzal az egyszer� m�dszerrel, hogy az amerikai olvas�k�z�ns�g az �sszes munk�im angol nyelv� kiad�s�t kedvez�en fogadta, s att�l fogva azt�n Kalifornia b�ny�i az �n sz�momra termelt�k a – chimaer�t!

Szabad ember voltam: azt tehettem, amit akarok.

A gy�ny�r�s�gek v�s�rj�n v�logathattam mindabban, ami dr�ga �s j�.

Hiszen bizony nem kell az embernek P�rizsig utazni, ha villanyf�rd�t akar venni az �lvezetek m�mor�b�l, megtal�lja azt Budapesten is.

Csakhogy engemet m�r mindez nem ingerelt.

�gy voltam az eg�sz mondvamosolyg� t�nd�rvil�ggal, mint az isz�kos az itallal, akit a bor nem r�szeg�t t�bb�, csak az er�s szesz: az abszint (�r�ml�) vagy a „muchomor”, amit l�gy�l� gal�c�b�l p�roltat le az �llami egyed�rus�g – Szib�ri�ban.

Nekem a paradicsom muchom�rja kellett.

Azokat az als�bb, fels�bb �s legfels�bb Olymp istenn�it, akik t�ncolnak, dalolnak, kac�rkodnak, hagytam a pr�d�l� �r�k�s�knek, a szerencs�s b�rzej�t�kosoknak, a turfh�s�knek, a szatiri�zis, a nimfom�nia k�rs�gos aegip�njainak, meg a nagysz�m� p�nzt�rsikkaszt�knak. (A sz�p orchide�k a korhadt f�k reves k�rg�ben d�szlenek. B�lcs a term�szet.)

Az �n k�pzeletem egy �j v�lfaj�t tal�lta ki a t�nd�ri orchide�knak. Ez a naïades noy�es.

�lland� rovatot k�pez a h�rlapjainkban, hogy a dunai hidak valamelyik�r�l egy fiatal h�lgy a hull�mok k�z� vetette mag�t. N�melyiket kihal�szt�k, �letre hozt�k, m�sik odaveszett, csak halva tal�lt�k meg.

Amelyiket �letre hoztak, elmondta az ok�t sz�rny� elhat�roz�s�nak. Sz�p volt, tal�n er�nyes, tal�n szerencs�tlen, tal�n elbukott, tal�n �ld�zt�k, tal�n a nyomor vitte r�? Ketten �sszebesz�ltek, j� bar�tn�k, hogy egym�s kedv��rt elhagyj�k ezt a rossz vil�got, egym�shoz k�t�zik magukat, �gy ugranak a m�ly v�zbe. N�melyiknek izgat� olvasm�nyok hom�lyos�t�k el az elm�j�t. M�st a m�v�szi sikertelens�g �z�tt a k�ts�gbees�sbe. Olyan �rh�lgyet is fogtak m�r ki a Dun�b�l, aki el akarta �lni mag�t az�rt, mert nem kapott z�rtsz�ket Stavenhagen hangverseny�re. H�t az elhagyott menyasszonyok!

S ez a szomor� rovat minden �j h�ddal szaporodik. Most m�r van hat: s�t hetedf�l, a margitszigetivel egy�tt.

No h�t ezek a „naïades noy�es”. Az �n dunaszigeti palot�m �poltjai.

Az �ngyilkoss�gnak ezt a nem�t t�bbnyire fiatal le�nyok v�lasztj�k. F�rfiakn�l kedveltebb a pisztoly, a borotva, a k�t�l, a magasb�l leugr�s, olvasott emberekn�l a m�reg; �lemedett n�k a mar�l�ghoz folyamodnak; a fiatal le�nyok� a Duna.

Az �n megb�zottaim, akik �jjel-nappal ott �rk�dnek a l�nchidak oszlopain�l cs�nakjaikban, t�bbnyire fiatal le�nyokat hal�sznak ki a v�zb�l, oly gyorsas�ggal, hogy azok m�g t�bbnyire �letre hozhat�k. A v�zbe ugrott f�rfin�l ez ritk�n siker�l: aminek az az oka, hogy a szegekkel kivert csizmasark lefel� h�zza a testet. Az emberi test valamivel k�nnyebb a v�zn�l: aki nyugodtan fekve tud maradni a v�zben, a karjait oldal�hoz szor�tva, annak az arca kiemelkedik a v�zb�l, s nem fulladhat meg, ezt sokszor megpr�b�lj�k, akik �szni tudnak. De az �szni nem tud� elveszti az eszm�let�t, a karjait felemeli a v�zb�l, s azzal a fej�t nyomja a v�z al�. A n�i ruha azonban seg�t a v�zbeesetten, az fekmentesen tartja a testet, s a s�r� haj seg�t v�z f�l�tt tartani.

Ez�rt az �n megb�zottaim t�z eset k�z�l kilencben �lve fogj�k ki a fuldokl� n�t.

Rendes fizet�ssel ell�tott embereket tartok. A jutalmaz�si rendszer nem j�. Sok csal�sra ad alkalmat. Ismertem az adatokat. New Yorkban egy n�ger k�tsz�z v�zbe ugr� le�nyt, fi�t szabad�tott ki, s mindegyik�rt megkapta a kit�z�tt jutalmat, am�g v�gre r�j�ttek, hogy a kiszabad�tott �ngyilkosok mind az � cinkost�rsai, akik �szni tudnak. �n teh�t rendes g�rd�t tartottam erre a feladatra. Hat�s�gi enged�lyem volt r�, miniszteri j�v�hagy�ssal.

De nemcsak arra volt enged�lyem, hogy az �ngyilkosjel�lteket a v�zb�l kihal�sztatva, e szigeti palot�mba vitessem, s �letre hozassam; hanem az is, hogy az esetleg megholtat eltakar�ttassam, az �letre hozottn�l pedig valami m�don gondoskodjam, hogy annak ne legyen hajland�s�ga az �ngyilkoss�got megism�telni.

Ev�gett volt nekem arra is enged�ly adva, hogy a szigeti palot�m k�t oldal�n berendezzek k�t int�zm�nyt, aminek a n�pajk ezt a gy�jt�c�met adta: „A paradicsom �s a pokol.”

A PARADICSOM �S A POKOL

A paradicsom volt a sziget d�li r�sz�n emelt p�lmakert, a pokol pedig a halottel�get� kemence: a nagy palota elv�lasztotta a kett�t.

A palot�nak a le�r�s�ra majd r�ker�l a sor a maga hely�n.

Az eg�sz sziget el volt z�rva a k�z�ns�g el�l; oda m�s l�togat� nem j�hetett, mint hivatalb�l kik�ld�tt orvos; korm�nyt�l meghatalmazott hivatalnok; szaktud�s pszichi�tra (ha nagyon j� aj�nlatai voltak); pap vagy ap�ca semmi sz�n alatt. Hogy mi�rt nem? Majd annak is ok�t adom. Ez szanat�rium volt, nem kolostor.

Hisz az volt �ppen az eg�sz int�zm�nynek a feladata, hogy az �ngyilkoss�got megk�s�rlett nyomorultakat elszoktassa a t�lvil�gra val� v�gy�d�st�l.

Mi szeretteti meg ezt a f�ldi vil�got legjobban a haland� emberrel? A kert�szet.

A vir�gok, a f�k a legjobb kib�k�t�k az emberi l�lek �s a sors k�z�tt. Magamon tapasztaltam.

A legels� feladat volt teh�t egy �r�kk� vir�gz� kertet megalak�tani, mely a tr�pikus n�v�nyzetet meghonos�tsa a mi v�ltoz�kony �ghajlatunk alatt.

Ebben csak a n�metorsz�gi k�sz p�lmakerteket vett�k mint�ul.

A kert�szet tulajdonk�ppen nem egy�b, mint az emberi akaratnak a k�zdelme a term�szet ellen.

Mert a term�szet bizony�ra nem a mi �desany�nk; hanem a herny��, a kukac�, a cserebog�r�. A term�szet nem a mi b�z�nkat, r�p�nkat dajk�lja, hanem a dudv�t, gyomot; nek�nk kell a term�szet �des magzatait ekevassal, �s�val, kap�val kiirtanunk; a term�szet gy�ny�rk�dik a konkolyban, pipacsban, b�zavir�gban, amiket mi kigyoml�lunk. A term�szet nek�nk csak vackort k�n�l, mi k�nyszer�tj�k az � kedvenc�t, a vadf�t, hogy nek�nk �des, zamatos gy�m�lcs�t teremjen: k�ssel hasogatjuk, f�r�sszel csonk�tjuk, �gait lenyess�k, hajt�sait lecsipkedj�k; folytonosan k�zd�nk mind a n�gy istennel, a f�lddel, a v�zzel, a sz�llel, a nappal; s ez a harc a hatalmasok ellen diadalhoz szoktatja a lelk�nket. A kert�sz a legb�szk�bb embere a vil�gnak: a kert�sz az igazi „�r” a f�ld�n. A p�lmakert volt ennek a diadalnak legf�nyesebb tan�bizonys�ga.

Az �jkor tal�lm�nyainak eg�sz sorozata hozz�j�rult ennek a megalkot�s�hoz; p�rosulva az istenadom�nyokkal, amelyeket a teremt� keze Budapest k�rny�k�re tet�zve halmozott.

Legel�sz�r is a Gell�rthegy alj�b�l �nk�nt felbuzg� h�forr�sok egyik�t vezett�k a sziget al�, mely a talajnak egyforma term�szetes melegs�get adott. Nem kellett f�ln�nk, hogy emberi hanyags�g, �gyetlens�g meghi�s�tja az egyenletes munk�t, a f�ldkebel mindig egyform�n m�k�dik. Ugyanaz a h�forr�s mint zuhatagban al�oml� patak, folytonos p�ratelt �de meleget �rasztott a magas, vasszerkezet� boltozatok alatt, melyek vastag �veggel voltak fedve, miket a j�ges� �t nem t�rhetett. Ide, ez amerikai �sf�lddel veteked� �radati talajba lettek el�ltetve az Indi�k, Jap�n, K�na �s Afrika legpomp�sabb f�i �s vir�gai: a n�v�nycsod�k, a pl�nt�k arisztokrat�i, amik ott b�mulatosan meghonosultak. Ott d�szlettek a p�lm�k gy�m�lcsterm� p�ld�nyai: a k�kusz, a datolya, a borasszusz, a keny�rf�val (theobroma), a carica papay�val egy�tt: pagonny� n�tt a f�ge, narancs, gr�n�talma, s aminek gy�m�lcs�t Eur�pa csak �retlen�l ismeri, a tenyeres ban�n, a sz�k�kutas medenc�kben t�rt�k fel �ri�si vir�gkelyheiket a victoria regi�k, nenuf�rok, a bambusz egy �ves hajt�sai feln�ttek a boltozatig, azokat minden �vben v�gni kellett, mint a n�dat.

Az �mbrateljes d�lvir�gok illat�t�l m�mor�t� volt a paradicsomkert leveg�je, amit enyh�tett a harmathullat� level� f�k folytonos csepeg�se.

T�li r�vid napokon villanyf�ny hosszabb�totta meg a hajnalt �s alkonyatot, a p�lm�knak nem volt szabad megtudni, hogy odakinn h� esik, j�g zajlik, zivatar tombol. Az � haz�jukban �r�k der�lt az �g.

S hogy elevens�ge is legyen a paradicsomnak, tarka papag�jok, aranyf�c�nok, kolibrik csapatja repkedett f�r�l f�ra, vir�gr�l vir�gra, a b�lb�l �nekelt, a pacsirta harcolt a leveg�ben a nagys�gra egyenl� szitak�t�vel, s alkonyat ut�n hordta a l�mp�s�t a s�t�t bokrok k�z�tt az �jben vil�g�t� fulgura. A pikkelyes armadilla mint megszokott h�zi�llat kullogott az utak ment�n, kutatva a befurakodott hangy�k f�szkei ut�n; f�s�h�t� gy�kok szaladg�ltak a f�k derekain, puszt�tva a k�rtev� herny�kat. Minden elementum az ember szolg�lat�ban �llott: az�rt volt ez a paradicsom.

Voltak azut�n m�s szakaszai is a kertnek, amikben az eur�pai gy�m�lcs- �s konyhakert�szet remekelt, egy fokozatos �zde, melynek tizenk�t szakasz�ban az �v minden h�napj�ban frissen �rett sz�l�t lehetett szak�tani, a dinnye eg�sz �ven �t �rett, gy�ngyvir�g, ibolya, orgonafa az �v minden szak�ban vir�tott, a r�zsafa nem pihent soha.

Azt�n voltak k�s�rletez� telepek, amik mesters�ges kert�szeti feladv�nyok megold�s�ra szolg�ltak, amikben hibridumokat, �j v�lfajokat teremtettek el�, mindenf�le tal�l�kony furfanggal, ami ha siker�lt, azt diadalnak nevezt�k.

S ez a munka lek�t�tte a figyelmet, semleges�tette az indulatokat, elpihentette a szenved�lyt, elfeledtet� a k�lvil�got.

Aki egyszer ide l�pett, az soha t�bbet ki nem k�v�nkozott innen.

…No h�t ez volt az a muchom�r-szesz, ami az �n �rz�keimet m�g rezg�sbe tudja hozni:

Att�l a jelenett�l kezdve, amikor a tetszhalott �ngyilkost odafektetik a camptuliconnal fedett asztalra, mint egy �l� m�rv�nyszobrot, melyn�l hi�nyzik a sz�vver�s, a l�legzetv�tel. Fagyos minden tagja, k�k vagy fak�, szederjes foltokkal, felnyitott szemh�jai alatt a szemfeh�re l�tszik, a sziv�rv�ny elfordulva, ajkai nyitv�k, k�kek, arca megny�lt, minden von�s�ban a hal�l, a r�t, a megf�leml�t� hal�l, azt�n k�vetkezik, hogy az emberi tudom�ny ebbe a hideg s�rdarabba ism�t �letet var�zsol: a b�r fak� sz�ne halv�ny p�rra v�lik, az �sszezsugorodott tagok kiny�lnak, a kebel elkezd emelkedni; h�rg�s hallatszik, a sz�vver�s megindul, a szempill�k lecsuk�dnak, az ajk fels�hajt, valamit rebeg: az eg�sz alak reszketni, dideregni kezd… azt�n az a pillanat, mikor az az �jon teremtett �va kil�p a halotti szob�b�l, s maga el�tt l�tja a paradicsomot.

S e paradicsomnak nincs se �d�mja, se k�gy�ja. Tiltott almaf�ja: az van.

Fura paradicsom: �d�m n�lk�l!

Paradicsom, melyben csupa �v�k laknak.

Lak�i mind feh�r ruh�ban j�rnak: egyszer� g�r�g tunika a viselet�k, aminek sz�vet�t maguk k�sz�tik csal�nfon�lb�l; testhez tapad�, csaknem �tl�tsz�. El�g meleg van hozz�. Mikor pihen� s�t�t tartanak a kertben, az olyan l�tv�ny, mint Artemisia helikoni berke; ez az istenasszony, mint a mitol�gia bizony�tja, szint�n csupa nimf�kat gy�jt�tt �ssze, a faunok mell�z�s�vel. Csak k�t alak hi�nyzott m�g k�z�l�k: Diana – �s Actaeon. Majd azok is meg�rkeznek.

Ezek mind elmondhatj�k magukr�l, hogy �k k�tszer sz�lettek a vil�gra. Ha m�g azt is el tudn�k mondani, hogy mit l�ttak oda�t, a rettenetes t�lvil�gi napf�nyben!

Az a saj�ts�guk, hogy valamennyien mind ker�lik egym�st, hallgatagok, a mag�nyt keresik, egy kacag� hang nem csend�l meg ebben a ligetben. Csak a gerlic�k nevet�se hallik.

Az �ngyilkoss�gi k�s�rletb�l megmentetteknek szoktak idegrendszert zavar� bajaik t�madni: b�skomors�g, hallucin�ci�k, hiszt�rikus rohamok; vidat�nc hajlama. Ezek elk�l�n�tve a t�bbiekt�l �poltattak a palota egy oszt�ly�ban.

Az orvosok mind n�k voltak, k�zt�k kit�n� tehets�g� diplom�s doktorn�k, kiknek nagy gyakorlatuk volt a pszichi�tria, a neuraszt�nia k�reseteiben.

Az elm�let, a tudom�ny mindent megtett, hogy ezeket a kiv�teles l�nyeket az �lethez visszaszoktassa, ami k�ls� sikerben mutatkozott is. �n azonban �gy �reztem, hogy ebb�l az eg�sz int�zm�nyb�l hi�nyzik valami, egy kereszt�lhat�, gy�keresen �talak�t� t�nyez�, ami egy var�zs�t�ssel megford�tja a ked�ly�llapotot. Nem b�rtam r�j�nni, pedig mindennap a kezemben volt – t�bb �zben. Val�s�gos Kolumbus toj�sa volt. – A v�letlen majd arra is r�vezet.

Addig be kell �rnem azzal, hogy ezeket a megszabad�tott szerencs�tlen alakokat l�thatom �gy, hogy �k nem l�thatnak engem. Az enyimek �k: megvettem �ket a hal�lt�l, a pokolt�l, az �n paradicsomom sz�m�ra.

(H�t ez volna a muchom�r?)

Nem! Ez m�g nem volna a muchom�r, amit a paradicsom agaricus muscariusaib�l lep�rolnak. V�rjunk m�g.

El�bb n�zz�nk �t egy kicsit a pokolba.

Itt van az mindj�rt a paradicsom k�zel�ben, csak egy alag�ton kell �tmenn�nk, mely a gell�rthegyi forr�v�z vezet�cs�ve sz�m�ra �p�lt, s a hulla�get� kemenc�hez vezet.

Ezt h�vja a n�pnyelv „pokol”-nak.

Annyiban tal�l is az elnevez�s, hogy itt is el�getik az odajutottakat, csakhogy ezek azt az �r�k t�zben elk�rhoz�st m�r nem �rzik. Az izz� vasmedence hamuv� �geti a test�ket. Alig marad az eg�sz emberalakb�l egy kis hamvvedert megt�lt� fak�, m�rgasz�n� por. A t�bbi f�stt� lett: elsz�llt. De ennek a f�stnek nem szabad a l�g k�z� vegy�lni, az a k�rny�k leveg�j�t megrontan�. A nagy k�rt�ben van egy f�stfog� k�sz�l�k, mely s�r�tett �s ritk�tott leveg�t t�maszt� t�m�kkel �s szivatty�kkal a koh�b�l felt�r� f�st�t visszat�rni k�nyszer�ti a l�ngok k�z�, az izz� t�z verm�be. Nem! A pokolb�l nem szabad felt�rni az �gbe! Egy f�stpar�nyocsk�nak sem. El kell annak �gni az utols� koromszemig.

Ez a f�stel�get�s id�zi el� azt�n azt a borzalmas �v�lt�st, mely az eg�sz v�roson v�gighangzik. Ez az em�szt� k�rt� a legt�k�letesebben ismerteti meg a haland�kkal a pokol tork�nak emberre �hes b�mb�l�s�t: szaggatott riogat�saiban meghalljuk a bossz��ll� s�t�n k�r�rvend�s�t, a f�ldalattiak g�nykacaj�t, a j�llakott sz�rnyeteg mormog�s�t.

Mikor ezt az apokaliptikus ord�t�st meghallj�k a v�rosban, mondj�k az emberek egym�snak: „Hallga! Most �getnek a szigeti pokolban egy naïade-noy�e-t, aki nem hagyta mag�t �letre hozni.”

S erre a b�mb�l� hangra a paradicsom lak�i menek�lnek a cell�ikba, ahol p�ros�val laknak; arcukat elrejtik az �gyuk p�rn�i k�z�. �s a paradicsom �l�madarai elb�jnak faod�ikba, ketreceikbe, a hangy�szmedve, aki m�skor n�ma, a v�kony sz�j�n kereszt�l siv�t.

De h�t nem kegyetlens�g-e a p�lmakertet, a palot�t �s hulla�get� kemenc�t egy helyre �p�teni?

S�t nagyon sz�ks�gesnek l�tszott. Ez is a gy�gyrendszerhez tartozott. Aki visszaesni k�sz�lt az �ngyilkoss�g r�geszm�j�be, azt ez a b�mb�l�s gyorsan helyreigaz�totta. Hallod, hogyan �v�lt! Sz�ks�g van a pokolra! – Ez a „credo”-ban is benne van.

A hamvakat azt�n �sszes�p�rt�k egy majolika vederbe, melyet a t�bbiek sor�ban elhelyeztek egy kriptaszer� k�r�ndbe. Oda voltak rakva egy k�r�lfut� vas�llv�nyra: minden hamvveder mell� odat�ve a hozz�tartoz� koponya. Azt nem �gett�k el, hanem f�nyesre csiszolva megtartott�k, am�g �rt�k j�n a dies irae, dies illa.

Fekete gr�nitb�l voltak a kamara falai, boltozat�r�l folyton �g� villanyos csillag vil�g�tott al�. A k�t k�kopors�ra fektetett asztal t�bl�ja, a tart�ival egy�tt j�spis. Csak a kopony�k feh�rlenek sorban.

M�SF�LE BOLONDS�GR�L

Bolonds�g ez is. Az �gynevezett amerikai p�rbaj. (Ami ugyan Amerik�ban �ppen nem divatozik; az amerikaiak sokkal okosabb emberek). Ha valaki k�ts�gbees�sb�l �ngyilkos lesz, ha perbe sz�ll a teremt�vel, s visszadobja az �letet, ami terh�re v�lt, az is el�g nagy t�velyg�se az emberi l�leknek, de legal�bb van oka; de indokolja valaki azt az ostobas�got, ami az amerikai p�rbajra k�vetkezik, hogy k�t �sszegabalyodott ember k�z�l az egyik, aki a fekete kavicsot h�zza ki a kalapb�l, k�telesnek �rzi mag�t bizonyos id�hat�ron bel�l elem�szteni goly�val, borotv�val vagy morfiummal, ami tetsz�s�re van b�zva.

El�g nagy bolond, ha megteszi.

Ugyan mi fog vele t�rt�nni, ha nem teszi meg?

Bep�r�lheti az ellenfele, aki a feh�r kavicsot h�zta? Azt csukj�k be.

Elh�reszteli r�la, hogy sz�szeg� ember, aki nem �lte meg mag�t, holott meg�g�rte? Kinevetik vele.

Ha pedig meg�lte mag�t, �tet nevetik ki, s azt mondj�k: „bolond” volt.

Az ilyen szerz�d�snek nincs k�telez� ereje.

M�g csak annyi visszahat�sa sincs, hogy a szav�t be nem v�lt� f�lt�l a becs�letb�r�s�g megtagadja a p�rbajk�pess�get.

Az amerikai p�rbajn�l mind a k�t beleegyez� f�l bevallja a gy�vas�g�t. Bevallja, hogy nincs b�tors�ga f�rfiasan nekirohanni az ellenf�lnek, akit bossz�, s�rtett becs�let, szerelmi verseng�s �tj�ba �ll�tott; hanem ahelyett a vaksorsot – nem az istent –, az �rd�g�t h�ja fel d�nt�b�r�nak.

Ilyen amerikai p�rbaj esete fordult el� nemr�giben (azazhogy mintegy �t �v el�tt) egyik nagyobb alf�ldi v�rosunkban.

K�t fiatal gavall�r (�gyv�d volt mind a kett�) udvarolt egyszerre egy istenn�nek, aki nem is volt m�s neve, mint Mylitta. (A babiloni szerelem istenn�je.) �n tudom, hogy milyen sz�p volt. Nincs jogom senkit k�rhoztatni az�rt, hogy miatta meg�r�lt. Mind a k�t f�rfin�l nagyon ki volt fejl�dve a hinciput: a szerelem�rz�k agyacsa.

A b�jos h�lgy nem tudott, vagy nem akart v�lasztani a k�t im�d�ja k�z�l, akik kez��rt �s kegy��rt esengtek, s azok utolj�ra �gy int�zt�k el egym�s k�z�tt a verseng�st, hogy sorsot h�ztak. Amelyik vesz�t: az egy h�nap m�lva elt�nik az �l�k vil�g�b�l.

Az egyiknek a neve volt Kiss Mikl�s, a m�sik Gerendy P�l. A fekete goly�t Kiss Mikl�s h�zta.

Kiss Mikl�s azonban nem volt feje tetej�re esett ember, s�t ellenkez�leg, praktikus �gyv�d volt, aki �rtett a szavak magyar�z�s�hoz.

Az volt a k�telezetts�g: „elt�nni ez �l� vil�gb�l”. Az „ez”-re helyezend� a s�ly.

Ha az ember „ezt” a vil�got elhagyja, h�t ez Eur�pa, s ha azt�n felbukkan Amerik�ban, h�t az m�r egy „m�sik” vil�g. Akk�nt int�zkedett.

A kiszabott hat�rid� alatt lebonyol�totta az �gyeit; beszedte a p�nzeit, kifizette az ad�ss�gait, eladta az ing�s�gait, ingatlanait, �tlevelet v�ltott a bel�gyminiszt�riumn�l, azzal elutazott Marseille-be; onnan �rt a hat�rid� napj�n a gy�ztes ellenfel�nek, hogy � a mai napon a tengerbe vetette mag�t, s azzal eleget tett a becs�letszav�nak: elhagyta az �l� vil�got.

Maga pedig sz�pen �tpropellerezett Amerik�ba.

New Yorkban azt�n sz�tn�zett, hogy micsoda mesters�ghez kezdjen, amib�l tisztess�gesen meg lehet �lni?

Az els� megfigyel�sn�l r�j�tt, hogy �szak-Amerik�ban minden embernek a sz�j�ban arany van.

Elhat�rozta mag�t, hogy fogtechnikus lesz.

Nem kell itt ahhoz se diploma, se hat�s�gi enged�ly; csak egy f�nyes c�mt�bla s azon egy j� hangz�s� n�v. A m�t�tet elv�gzi a seg�d.

Neve pedig kit�n� volt Kiss Mikl�snak: N�mi igaz�t�ssal a megszak�t�sban �gy lehetett azt olvasni: „Kissmi Clos”, ami angolul azt teszi, hogy „Cs�kolj meg, Kolozs”.

�szak-Amerik�ban a legnagyobb t�k�lyre van fejl�dve a fogtechnika, amit bizony�t az, hogy a m�fogainkat mind Amerik�b�l kapjuk. – Ott van legt�bb rossz fog� ember. – Ennek az oka pedig az, hogy ott minden ember jeges vizet iszik. A bor dr�ga, a ser t�k�letlen, keser�, fekete, but�t�, a p�linka nem oltja a szomjat, �tel k�zben iszogatva g�tolja az em�szt�st; h�t csak vizet kell inni. Nagyv�rosokban pedig a v�z langyos, mell�k�z�, azt csak j�ggel lehet �lvezni, att�l azt�n elromlik a fog.

Ez�rt v�gezet�l a nagyv�rosokban minden �tsz�z emberre esik egy fogorvos.

Hogy ennyi versenyt�rs k�z�tt a k�t k�ny�k�vel helyet tudjon mag�nak f�rni egy szk�tiai fisk�lis, aki fogat h�zni se angolkulccsal, se pelik�nnal nem tanult (hanem csak expensnot�val), ahhoz kellett valami j� �tlet.

Ilyen j� �tlete t�madt a mi Kissmi Closunknak. (M�r csak h�juk az amerikai nev�n.)

Az els� sz�ttekint�sn�l felt�nt neki, hogy a n�ger dandyk �s d�m�k, akik a v�ros tet�i felett elrep�l� vas�ti kocsikon par�d�znak, mindig nevet� arcot csin�lnak. A nevet�sre sz�th�zott ajkak k�z�l kivillannak a fogsorok, s a fogsorok k�z�tt minden nigger uras�gn�l �s �rh�lgyn�l ott ragyog egy-egy aranylemez, sodrony, kapocs. – Hiszen ragyog ez az arany a feh�rb�r� uras�gok �s �rh�lgyek ajkai k�z�tt is (ahogy ezt sok �v el�tt az �n kedves �cs�m, Heged�s L�r�nt az aranyfog� chicag�i h�lgyekt�l b�cs�zt�ban meg�r�k�tette), csakhogy ezek azt ink�bb rejtegetik. A nigger ellenben k�rkedik vele. Annak ez fashionable!

Kissmi Closnak els� dolga volt egy szeg�nysors� fogtechnikussal szerz�d�sre l�pni, akivel azt�n az �tlet�t gyakorlativ� tehette.

Ez az �tlet az volt, hogy nem hamis fogakat kell a szenved� emberis�gnek helyettes�teni, hanem igaziakat.

Mivelhogy k�tf�le emberek vannak a vil�gon. Olyanok, akiknek j� fogaik vannak, de nincs harapnival�juk, �s azt�n olyanok, akiknek f�l�sleges harapnival�juk van; de nincs j� foguk hozz�.

Aki ezt a kett�t ki tudta egyenl�teni, az megoldotta a szoci�lis k�rd�st.

�gy oldotta azt meg Kissmi Clos doktor.

Ha egy niggernek sz�z doll�rt k�n�lnak egy fog��rt, s r�ad�sul m�g egy aranysodronyos hamis fogat, az boldognak fogja mag�t �rezni, s par�d�t csap vele. Ugyanazt a frissen kir�ntott fogat pedig szintazon percben kiszabad�tott hib�s fog v�p�j�ba be lehet illeszteni egy mistressnek vagy misternek, aki a siker�lt m�t�t�rt megfizeti az �tsz�z doll�rt. Hogy a fog az �j talajhoz teljesen hozz�n�j�n, az a fogorvos gondja.

Ezen a t�ren doktor Kissmi Clos �s a seg�dje, doktor Cockney �li�s, csoda sikereket aratott.

R�vid id�n saj�t palot�ja volt, melynek az egyik liftje szakadatlan sz�ll�totta fel miszteri�zus m�term�be a milliomos h�lgyeket �s urakat, m�g a m�sik liftje a nigger ifjakat �s hajadonokat szolg�ltatta.

Volt valami csodabalzsama, amellyel az idegen fogat meg tudta honos�tani az �j talajban. Ennek a titk�t nem b�rt�k kital�lni a versenyt�rsai.

Term�szetesen narkotiz�l�st haszn�lt az eg�sz m�t�t alatt, s a kezel�se alatt lev� p�ciensnek egy h�tig ott kellett maradnia a gy�gypalot�ban, am�g a siker biztos�tva volt, s azalatt Liebig h�skivonattal t�pl�lkozni. Egy kobakforma appar�tusa volt, amelybe az oper�ltnak a fej�t beszor�tott�k a fogbetev�s ut�n, �gyhogy az �llkapcs�t nem mozd�thatta, s azt kellett viselnie egy h�tig. Azalatt az orrlikain kereszt�l vezett�k be a sz�j�ba kaucsuk cs�v�n �t a foly� t�pl�l�kot. Er�s k�ra! De h�t mit meg nem tesz az ember egy j� fog�rt.

M�r nem is doktornak c�mezte mag�t, hanem „recreator”-nak, ami olyanform�t jelent, mint a „teremt�s hib�j�nak helyreigaz�t�ja”. – Ismerte �t az eg�sz �jvil�g.

Doktor Closnak a nev�t jobban emlegett�k, mint Morrison�t. Az el�nev�t ugyanis nem lehetett h�lgyt�rsas�gban kimondani, m�g kev�sb� ezen a n�ven tudakoz�dni ut�na. Sz�p is volna, ha egy �ri h�lgy azt mondan� egy �riembernek: „Hol lakik doktor Kissmi?” – Shocking!

Maga sem b�nta, hogy ha csak a nev�nek a h�tulj�n sz�l�tott�k: �gy jobban elt�nhetett a vil�gb�l. Akk�nt t�nt el, hogy nimbuszba burkolta mag�t.

S az �vil�gban senki sem k�rdez�sk�d�tt ut�na.

Tudniillik a tengerbe fulladt fisk�lis, Kiss Mikl�s ut�n. � a becs�letnek eleget tett: meghalt.

A kaszin�ban kit�zt�k a hal�lh�r�re a fekete z�szl�t. Megkapta, ami minden gentlemannek legmagasabb v�gy�t k�pezi.

Hogy mi oka volt ennek az epiz�dnak ebbe az „�n” reg�nyembe mag�t bef�szkelni? az m�g egyel�re hom�lyban hagyand� k�rd�s, k�s�bb ki fog der�lni.

A T�ND�RKIR�LYN�

Ott volt az �lland� lak�som a Tisza-sziget palot�j�ban. Eg�szen elz�rk�ztam a k�lvil�gt�l. Nem t�r�dtem semmivel, ami a kerek f�ldtek�n t�rt�nik.

Elm�lt minden ide�lom. Az alkotm�nyoss�g �zlett� fajult, a hazaszeretet �rj�ng�ss� vadult, a szabads�g orgyilkosokat teny�szt, a m�v�szet ker�t�n�v� lett, nagy nemzetek abderit�kk� s�llyedtek, a magyart az eg�sz vil�g ignor�lja; m�g legjobbak hozz�nk azok, akik gy�l�lnek. „Ha szidnak, emlegetnek.”

Mindig k�s�rtett, bolyongott az agyamban az a csodaeszme, vajha �n azt a nemr�g felfedezett bolyg�t, mely a Mars �s a F�ld k�z�tt kering, s melyet a der�k berlini csillag�sz, Witt, a bolyg� feltal�l�ja „Hungari�nak” nevezett el nemes rokonszenvb�l: hogy ha �n ezt a bolyg�t �gy kisaj�t�thatn�m az �n magyar nemzetem sz�m�ra, s �tk�lt�ztethetn�m bele a magam faj�t, itthagyva az ellen�nk t�r� kilencf�le ellens�get! Onnan azt�n nem k�lden�nk a Hung�ri�b�l se deleg�tusokat, se kv�tabizotts�got erre a b�zk�rnyezte, f�reglakta s�rg�mbre.

Most v�gre megval�s�tottam, ami ut�n v�gytam. Csin�ltam magamnak egy kis asteroidot, amiben magam lakom, a f�ldtek�r�l elk�v�nkozott lelkekkel egy�tt, akiknek a test�t �n adtam vissza, ahonnan ki van z�rva a k�lvil�g, ahol nincs t�rv�ny, szab�lyzat, erk�lcsi fogalom; ahol nem b�znak, nem rem�lnek, nem szeretnek, hanem boldogok a benne lak�k. �n is �r�mest vagyok itten.

Nem is �j a gondolat.

„Faciamus tria tabernacula. Tibi unum! etc.”

Ez az �n tabern�kulumom.

Egy korany�ri reggel m�g �lmomb�l vert fel a villanyos csengetty�. N�gyszer berregett egym�s ut�n, ami azt jelent�, hogy a Ferenc J�zsef-h�dn�l t�rt�nt az eset.

Ugyanaz a villanyos k�sz�l�k az orvosn�, az �pol�n�k �s a ment�k szob�j�ban is megadta a jelt. Mindenki talpon volt egyszerre, a ment�cs�nak el�je sietett a m�sik szabad�t� ladiknak, s nem telt bele �t perc, m�r hozt�k fel a selly�n a tetszhalottat a k�s�rleti terembe.

Ez ott volt a sz�glettorony �vegkupol�ja alatt, ahov� emel�g�ppel sz�ll�t�k f�l a t�rgyat.

M�g most csak „t�rgy” volt; lehet, hogy „egy�n” lesz bel�le.

A ment�k kez�b�l �tvett�k az �pol�n�k.

�n egy szegletf�lk�b�l l�thattam az eg�sz kezel�st.

�rin� volt, akit a Dun�b�l kihal�sztak. Divatos selyemruh�ja volt, melyet m�r a ment�k feloldottak; a v�llf�z� zsin�rjait elvagdalt�k, az is atlaszb�l volt. Az ing finom csal�nsz�vet, br�sszeli csipk�vel szeg�lyezve; a cotillon szint�n dr�ga csipk�vel d�sz�tve, r�zsasz�n selyemharisny�k, sz�les jarretièrerel, r�zs�s cip�k, szalaggal felk�tve. De ami legink�bb bizony�t� a h�lgy el�kel� volt�t, a rajta lev� mindenf�le �kszer: csukl�in gy�m�ntokkal kirakott karperecek, derek�n aranyl�nc, �r�val, nyak�ban v�kony aranyl�nc, med�llal. Ezt a h�lgyet nem a nyomor �ld�zte a hal�lba. A zseb�ben is volt t�bb tekercs arany h�szkoron�sokkal, m�g felbontatlan. A mag�val hordott arany s�lya lehetett egy kil�. Ez el�g, hogy a testet a v�z al� leh�zza. Az �ngyilkos gondolhatott erre, s sz�nd�kosan terhelte meg a ruh�it e t�ls�llyal.

Hanem mindez ellens�lyoz�j�ra tal�lt a divatos v�lldudorokban. Azoknak a b�l�s�hez a szab�m�v�szek vizah�lyagos kreppet haszn�lnak, amin a v�z nem hat kereszt�l. Ez a k�t v�llpuffancs, mint k�t �sz�h�lyag, tarthatta v�z f�l�tt az �ngyilkos n�t, aki teh�t nem ihatott t�bb vizet, mint amennyi a h�dr�l leest�ben a v�zsz�nre felemelked�sig a sz�j�ba t�dult, ahogy ezt a ment� is bizony�t�, aki �t a v�zb�l kifogta.

A haja fel volt bontva. A ment� ann�l fogva h�zta ki a hull�ms�rb�l, azt bizony ilyenkor nem k�m�lik.

Megb�mulni val� sz�p haj volt. Olyan s�rga, mint az arany, t�m�tt, t�rdhajl�sig �r�, m�g nedves volt a v�zt�l; de az�rt m�gis l�tszott rajta a langos g�nd�r�l�s.

Az �pol�k t�lem k�rdezt�k, hogy lev�gj�k-e ezt a hajat? �tban volt a m�k�d�sn�l.

�n r�juk parancsoltam, hogy hagyj�k meg: ter�ts�k sz�jjel az asztalon.

A m�t�t asztala sz�rke rug�gyanta leped�vel volt bor�tva (camptulicon).

A vetk�ztet�s az ily alkalomn�l bizony nem megy a szokott m�don: oldozgat�ssal, leh�zogat�ssal, oll� v�gez mindent. A testhez tapadt ruh�kat v�gighasogatj�k. Gyorsas�g kell a seg�ly siker�hez; selyemharisnya mind lenyisz�lva h�moztatik le a testr�l, m�g az ott marad a s�t�tsz�rke kaucsuk takar�n, mint egy m�rv�nyszobor.

Min� m�rv�nyszobor!

Nem hasonl�tott a v�zbef�lt halotthoz. Csak olyan feh�r volt, mint egy n�, aki a f�rd�b�l kil�p, kiss� l�db�r�sen. Ny�ri volt az id�, langyos a Duna hull�ma. Csak a combj�n l�tszottak lilasz�n� foltok; a v�zbef�l�s jelens�gei.

Legink�bb az vitatta el az �letet, hogy a r�zsapiros sz�n hely�t szederjes hamusz�n v�ltotta fel, arcon, ajkakon �s – k�rm�k�n. Az ajkak nyitva voltak, de a fogak �sszekummva, a szempill�k is felh�z�dtak, de a szemsziv�rv�nyok elb�jtak al�juk, �gyhogy a feh�rj�k r�mlett el�.

A k�t karja g�rcs�sen felh�z�dott a v�llaihoz, s a h�velykujjai be voltak szor�tva az �sszefogott �kleibe.

Az eg�sz teste merev volt, keble nem mozdult, mellkasa be volt esve.

Nem volt sz�p. A hal�l r�t�t.

Az orvosn�n �s k�t seg�dj�n k�v�l m�g n�gy �pol�n� volt jelen.

Az ut�bbiak elkezdt�k a v�zbef�lt karjait �s l�bsz�rait d�rzs�lni.

A k�t orvosseg�dn� sz�raz gyapj�leped�be takarta a test�t, m�g az orvosn� a h�naljait �s �gy�k�t meleg gyapj�val fedte be, azt�n karjaira emelve, meleg�tett �gyba fektett�k.

Az els� k�s�rlet az �letre hoz�sra az volt, hogy egy l�dtoll pih�j�vel foly� amm�ni�kot vezettek az orrlyukaiba �s ajkai k�z�. – N�ha ez is megsz�nteti az asphyxi�t.

Most semmi sikere nem volt. A m�sodik m�dszerhez kellett ny�lni: a leveg� bef�jtat�s�hoz.

Az egyik seg�dn� a kaucsuk-kat�tert hozta el�, melynek csutor�f�t bal kez�vel a tetszhalott orrlik�ba dugta, s a hajl�s cs�vet eg�szen a l�legz� g�g�ig letolta, jobb kez�vel er�sen befogva a m�sik orrlikat. A m�sik seg�dkez� pedig a cs�h�z csatolt ruganyos t�ml�vel �lenyt f�jtatott a cs�v�n kereszt�l a t�d�be. Az orvosn� ezalatt egyik tenyer�t a tetszhalott kebl�re t�ve, g�piesen igyekezett azt l�legz� piheg�sbe hozni.

A seg�dn� id�k�z�nkint f�lbehagyta az oxig�n bef�jtat�st, s a m�r�szalaggal megm�rte a mell k�r�let�t. Nem mutatott semmi k�l�nbs�get. A l�gbef�jtat�snak nem volt egy�b eredm�nye, mint hogy a tetszhalott sz�j�b�l tajt�k habzott el�, amit az orvosn� szivaccsal let�r�lt.

Sz� n�lk�l t�rt�nt minden, olyan csendnek kellett lenni, hogy a tetszhalott legkisebb �letnesze hallhat� legyen. Mindenki tudta a teend�j�t. A harmadik seg�deszk�zh�z kellett ny�lni.

A seg�dn�k el�hozt�k az �g� doh�nnyal telt ed�nyt, s annak a forr� f�stj�t szivatty�zt�k a tetszhalott beleibe.

A n�gy �pol�n� ek�zben a test�t �sszeg�rnyesztette: fej�t f�lemelve, t�rdeit felnyomva.

Az orvosn� ezalatt gyakorlott k�zzel markol�szta a tetszhalott n� altest�t, hogy a doh�nyf�st�t a belekben sz�tossza.

Ez a m�t�t �rahosszat tartott. K�tszer is meg kellett t�lteni a f�st�l�ed�nyt az er�s virginiadoh�nnyal.

V�gre hangzott egy hang, az els� hangja az �letnek: haskorg�s.

(Hogy ilyen �ton t�r vissza a l�lek!)

Ezalatt folytatt�k a l�gf�jtat�st a t�d�be.

Az egyik seg�dn� mutatta az orvosn�nek a m�r�szalagot. A mell t�gult. Arra az orvosn� a f�l�t a tetszhalott mell�re tette. L�legz�sv�tel hallhat�. – Azt�n egy sz�vdobban�s.

Erre r�gt�n abbahagyt�k az �lenybef�jtat�st, a kat�tert visszah�zt�k.

Nagy tudom�ny – t�bb ann�l: m�v�szet! – Isten munk�j�nak ut�nz�sa, a v�zbef�lt �letrehoz�sa. A ment� k�z folytonosan a hal�llal j�tszik. Haz�rdj�t�kot j�tszik. A m�dszerek fokozatainak alkalmaz�s�n�l egy megt�ved�s, s a hal�l nyeri meg a j�tszm�t. Csakhogy mi m�r belel�tunk a v�n kasz�s k�rty�iba. Hoztunk mi m�r �letre olyanokat is, akik f�l�r�ig voltak a v�z al� mer�lve.

A l�legzetv�tel, a sz�vdobog�s m�r az �let jele. A szemh�jak lecsuk�dnak, az �sszeszor�tott fogsorok sz�tny�lnak. Ezt a pillanatot lesi az orvosn�, hogy hirtelen egy parafacsapot dugjon a foga k�z�; mert a m�sik pillanatban m�r a hal�lb�l �bred�nek a nyelve el�nyomul a fogak k�z�, s ha az �llkapocsg�rcs ism�tl�dik, a fogak el fog�k harapni a nyelvet.

Most azut�n a paraf�t�l fenntartott ny�l�son kereszt�l lehet egy m�sik kat�tert a sz�jba dugni, amin kereszt�l a gyomorba fecskendik a k�mforos borszeszt, ami az �leter� �breszt�s�hez sz�ks�ges. Ez a v�ls�gos pillanat! Mely d�nt az �let �s hal�l f�l�tt. Ezt a m�t�tet maga az orvosn� v�gzi. Hacsak egy cseppje a k�mforos szesznek a gyomor helyett a l�gz�cs�be t�ved: az a hal�l!

M�ly csend van!

Most az utols� �t�j�t j�tssza ki az emberi tudom�ny a hal�l angyala elleni j�t�kban. Egy v�kony tolls�pon kereszt�l finoman �sszet�rt port f�jnak a f�lholt orrlikaiba, ami a feh�r hunyor �s kapotnyak leveleib�l k�sz�lt (Helleborus �s asarum), Saint Ange burn�tj�nak h�j�k. Ennek az utols� tromfnak nem �ll ellent semmi. A f�lholt nagyot pr�szk�l t�le: eg�sz teste �sszer�zk�dik; elkezd �krendezni, h�nyni �s ki�ltani. Az �let visszat�rt!

�n mindezt v�gign�ztem. Bizony nem �rz�kingerl� jelenet.

Az �letre hozottal olajos langy vizet itatnak, azt�n sz�kif� te�t Hoffmann lik�rj�vel, betakargatj�k meleg pokr�cokkal; f�zik, didereg, a hideg r�zza, a fogai vacognak, csak az arca van kinn a takar�kb�l, m�g lassankint felv�ltja a hidegl�zt a forr�s�g, az arc t�zl�ngban �g. Most m�r sz�p volt…

Az orvosn� sz�ml�lta az �t�rver�seket. Sz�zt�z az els� percben. Nagyon j�. Be�llt a l�z. A l�z az �leter� harca.

�sszeh�zt�k az �gyk�rpitokat: a ment�s munk�ja be van fejezve. A t�bbi a term�szetre van b�zva. Ami ezut�n k�vetkezik, az az �lom, a b�gyadts�g, az izzad�s. Egy �pol�n�t otthagytak mellette, a t�bbi n� elt�vozott.

�n is mentem a reggeli lapokat olvasni.

A legfrissebb �js�gban m�r benne volt a h�r, hogy egy eleg�ns �lt�zet� fiatal h�lgy a Ferenc J�zsef-h�dr�l a Dun�ba vetette mag�t, de a ment�k kifogt�k, s a Tisza-szigeti „naïadsnoy�es” szanat�riumba vitt�k. Kil�te nem tudatik.

F�rk�sztem ut�na: kikutattam a t�rc�j�t: nem volt benne n�vjegy. Felnyitottam a nyak�n viselt med�li�t, hogy tal�n abban tal�lok valami arck�pet, mely nyomra vezet. Az is �res volt.

A rend�rbiztos, aki a t�rt�ntekr�l tudom�st venni megjelent, csak azt a t�ny�ll�st tudta meg�llap�tani, hogy a h�don �rk�d� 238. sz�m� rend�r egy �ri h�lgyet l�tott a karf�ra felkapaszkodni s onnan a Dun�ba ugrani.

A v�zbef�lt megment�s�t jegyz�kbe vette, s azzal tov�bb ment.

Az �n szanat�riumom legfels�bb helyen szentes�tett kiv�lts�gai k�z� tartozott, hogy a hat�s�gnak nem szabad a v�zb�l kimentettek kil�te fel�l tudakoz�dni, sem az arcukat megtekinteni. Ha halva vannak, hamuv� �gettetnek; ha megmenek�ltek, k�ny�kre van b�zva, hogy visszat�rjenek-e a vil�gba, vagy ott maradjanak a mened�kh�zban. A neveiket, �ngyilkoss�gi sz�nd�kuk okait nem lehett kik�rt�lni.

Egy d�li lapban azt�n azt olvastam, hogy egy sz�les k�r�kben ismeretes sz�ps�g, Zentay Diadalma kisasszony ma reggel a sz�ll�s�r�l elt�nt. Azt hiszik, hogy azonos a Dun�ba ugrott h�lggyel, �ngyilkoss�gi k�s�rlet�nek ok�ul azt rebesgetik, hogy eg�sz vagyon�t elvesztette az �jjel a p�va-szigeti rulettbarlangban.

Ez nem tal�l �ssze. A h�lgy ruhazseb�ben h�rom tekercs h�szkoron�s volt, sz�z darab arannyal, a t�rc�j�ban pedig �tven darab ezerkoron�s. Az ilyen �sszegek let�tem�nybe szoktak helyeztetni. Tulajdonosaik, ha el akart�k hagyni az int�zetet, f�lvehett�k.

Ezt nem vagyonveszt�s vitte az �ngyilkoss�gba.

De mintha ezt a nevet hallottam volna m�r valamikor. Zentay Diadalma. A der�k Zentay papa ugyan nagy �r�m�ben lehetett a l�nya sz�let�snapj�n, hogy ilyen diadalmas nevet v�lasztott sz�m�ra a szent kereszts�gben.

�n nem tal�lkoztam vele soha, semmi �rintkez�sem nem volt azokkal a k�r�kkel, amelyekben a divatsz�ps�gek ragyognak.

Tizenegy napig tartott a gy�gykezel�s, a rendes n�thal�z lefoly�sa, melynek letelt�vel az orvosn� jelentette n�lam, hogy az �polt h�lgy m�r elhagyta a k�r�gyat, s fel�lt�zhetett abba a jelmezbe, amit a t�bbiek (a g�r�g nimf�k) viselnek. Azonban semmi m�don r� nem b�rhat�, hogy a szob�j�t elhagyja, s a p�lmakertbe kil�pjen, csak �l a karsz�kben, kezeit �l�be v�ve, hallgat �s n�z maga el� mereven. Megk�s�rtettek m�r vele minden r�besz�l�st: odahozt�k a legny�jasabb h�lgylak�it az int�zetnek, hogy bizalmaskodjanak vele, r�juk sem tekint. A legmakacsabb b�skomors�g uralkodik a ked�ly�n.

Ez a baj gyakran el�fordul az �letrehozott v�zbef�ltakn�l. S a l�lekbetegs�g kitart�. Eg�szen nem is m�lik el soha. �s �n m�gis eml�kszem egy ilyen kigy�gyul�si esetre.

R�gen, nagyon r�gen volt az. 1849. t�l k�zep�n Debrecenben voltunk. Hogy mi�rt voltunk ott? Azt m�r tal�n mindenki elfeledte.

Egy d�lut�n, mikor a n�mmel hazat�rt�nk a v�rosb�l, az a meglepet�s v�rt re�nk, hogy a szobal�nyunkat akkor h�zt�k ki a k�tb�l.

A fiatal csel�d, kit Pestr�l hoztunk magunkkal, n�h�ny nap �ta csendes b�skomors�got l�ttatott, azt hitt�k, hogy tal�n az otthon maradt szeret�je ut�n b�sul. T�voll�t�nk alatt azt�n kit�rt rajta a t�boly, s beleugrott a k�tba. Hirtelen kih�zt�k; nem t�rt�nt semmi baja. Csakhogy meg volt bolondulva. Volt egy bej�r�asszonyunk, aki f�t, vizet hordott, bef�t�tt; az elvitte az �r�lt le�nyt mag�val a h�z�hoz, ott lakott a Nagyp�terfia utca v�g�n h�tul. Ann�l a h�zn�l honv�dek voltak bekv�rt�lyozva, azok adtak a bolond le�nynak p�link�t, s att�l a p�link�t�l �gy elm�lt r�la az �r�lts�g, hogy egyp�r h�t m�lva visszat�rt hozz�nk, �p �sszel, j�kedvvel, s m�g abban az �vben f�rjhez is ment.

H�tha ezt a k�r�t meg lehetne ism�telni?

Az alkoholizmus az idegess�g ellen mint gy�gyrendszer. Hiszen annyi mindent kital�ltak m�r e divatbaj ellen: villanyf�rd�t, hideg vizet, koplaltat�st, t�mve etet�st, d�m�ck�l�st, hull�mcsap�st, purgat�v�t, gimnasztik�t, fityfen�t; h�tha az �n debreceni k�r�m valamennyit lev�gn�!

A doktorn� fontoskod� k�ppel j�tt el�m.

– P�ciens�nk alkotm�nyos kezd lenni.

�rtem. Ez is el�fordul a praxisunkban. A v�zb�l kimentett �ngyilkos hivatkozik a maga alkotm�nyos jogaira.

– Azt vitatja, hogy neki joga van a sorsa f�l�tt rendelkezni, nek�nk viszont semmi jogunk �t a szabad akarata v�grehajt�s�ban akad�lyozni.

– Nem mondta �n neki, hogy int�zet�nknek szabadalma van a makacs �ngyilkosok sz�m�ra megfigyel� oszt�lyt fenntartani.

– Mondtam. �s afel�l is felvil�gos�tottam, hogy ha netal�n a t�pszerek megvon�sa �ltal gondoln� mag�t elpuszt�thatni, arr�l is gondoskodunk, hogy akarata ellen�re is t�pl�ltass�k. Azt felelte r�, hogy majd megl�ssuk, ki gy�zi tov�bb? � meg akar halni. Nem hisz se Istent, se m�svil�got, se l�lek halhatatlans�g�t.

�rdekes h�lgy, aki mindezt meg meri tagadni.

– Majd besz�lek h�t �n vele. K�ldje ide a szab�n�t.

Szab�n�! A paradicsomban?

A ritk�bb esetek k�z� tartozott az, hogy �n magam avatkozzam az �letment�s munk�j�ba. De n�ha egy f�rfisz� t�bbet �r valamennyi asszonyi r�besz�l�sn�l.

Mikor minden el�k�sz�let megvolt, felkerestem a megmentett h�lgy szob�j�t.

Egy fel�gyel�n� t�rsas�g�ban volt, kij�tt�mre azonnal visszah�z�dott a mell�kajt�n. Engem a szab�n� k�s�rt, egy csomaggal a nyal�bj�ban.

Az aranyhaj� h�lgy a nyug�gyon hevert, s mikor bel�ptem a szob�j�ba, m�g csak meg sem mozdult fekt�b�l. K�t meztelen karja a feje f�l� volt emelve. Az egyetlen peplum lenge sz�vete odatapadt az idomaihoz. Sz�p tanagra-figura volt.

R�m sem n�zett.

�n, a rendes �dv�zl�s ut�n, odal�ptem a fekhely�hez, s �gy sz�ltam hozz�:

– �rn�m! �rtes�ltem r�la, hogy �n m�r fel�p�lt. Sietek �nnek a szabads�g�t visszaadni. Itt hozza a szab�n� �nnek az �lt�nydarabjait, melyeket �nr�l lehasogattak, most �jra �ssze vannak varrva, felveheti kegyed. Itt van a t�rc�j�ban �s a ruhazseb�ben tal�lt p�nz is, mag�hoz veheti, valamint az �kszerei is, amiket viselt. Ism�t felrakhatja. �s azut�n, an�lk�l hogy a nev�t el�tt�nk f�lfedezn�, elmehet �n, ahov� akar, �s teheti, amire elhat�rozza mag�t. Csak egy tan�ccsal szolg�lok kegyednek: ha �jb�l �ngyilkoss�got akar elk�vetni, akkor haszn�lja a borotv�t vagy a ci�nk�lit; mert ha ism�t a Dun�ba fog ugrani, �n �nt �jra kihal�sztatom, s akkor azut�n foglyul tartom mint gy�gy�thatatlan �r�ltet.

E szavaim alatt az aranyhaj� h�lgy lassankint f�lemelkedett fekt�b�l, s mikor elv�geztem, felugrott, odasz�k�tt hozz�m, s a v�llamra �t�tt a tenyer�vel.

– Hallod-e, �reg, te nekem tetszel!

V�llat vontam.

– Sajn�lom, hogy az udvariass�got nem adhatom vissza; de �n �nre m�g csak k�v�ncsi sem vagyok. Itt voltam az �letre visszat�r�t� m�velet�n�l. Egy momentfelv�teles f�nyk�pez�g�p minden helyzetet meg�r�k�tett. Az eg�sz kinematoszk�p itt van ezen a hossz� f�nyk�pszalagon r�gz�tve, ha tal�n �rdekeln� �nt ezt megtekinteni.

Azzal odag�ngy�l�tettem a kinematoszk�p f�nyk�pszalagj�t, melyen a k�t�rai m�t�t minden v�ltozata �leth�ven meg volt �r�k�tve furcs�bbn�l furcs�bb k�r�lm�nyek k�z�tt.

Mikor ezeket megl�tta a h�lgy, kit�rt bel�le a kacag�s, �gy nevetett, hogy a haja eg�szen h�traomlott a fej�r�l, f�s�, hajt� mind kihullott bel�le.

A k�vetkez� percben megint �ktelen d�hbe j�tt: f�ldh�z v�gta a f�nyk�pes szalagtekercset, s r�taposott a papucsaival, utolj�ra felkapta, s a fejemhez v�gta az eg�szet.

�n azt�n fogtam azt a hossz� szalagot, s ahogy a Lip�trend nagykeresztesei szokt�k a nagy kordont, kereszt�lk�t�ttem azt a v�llamon �s mellemen, j�l �gyelve r�, hogy a leg�rdekesebb k�pek el�l ker�ljenek.

Erre a h�lgy megint elkezdett nevetni; de m�r szel�debb modorban, kezeit kebl�re t�ve, s �des, cseng� hangon mond�:

– Nem. Ilyen kinematoszk�pot nem hagyok magamr�l t�bbet f�lv�tetni.

Azzal odal�pett hozz�m, s leold� a v�llamr�l az �tk�t�tt f�nyk�pszalagot, azt �sszeg�ngy�l�tve az ujjai k�r�l.

– Cs�nya voltam, �gy-�? – s�g� a f�lembe.

– Nagyon cs�nya.

– Itt maradok. Nem megyek el innen.

Eg�szen k�z�ny�s arcot csin�ltam hozz�.

– De h�t m�rt akar �n itt maradni?

– Az�rt, hogy �n�n bossz�t �lljak.

– Rajtam? �s mi�rt?

– El�sz�r az�rt, hogy az �letre visszahozott; m�sodszor ezek�rt a f�nyk�pek�rt. Ez ok arra, hogy �nt a pokolba k�ldjem.

– Pokolba? Hisz �n nem hiszi a t�lvil�got.

– A mennyorsz�got nem. Az, ha van, messze van. De a poklot igen. Az k�zel van.

– De �n nem hagyom �m magamat odak�ldetni.

– Rosszul mondtam. Hogy �nt a pokolra vigyem.

– �gy m�r jobb. Erre m�r k�v�ncsi vagyok. De h�t addig is nem akarja fel�lteni a ruh�it?

– Nem. Valamire eml�keztetnek. Nekem is j� az, amiben a t�bbiek j�rnak. Azt hiszem, egy m�s plan�t�n vagyok. �n m�g nem is tudja, hogy �n ki vagyok. (Ezzel ism�t le�lt a kerevetre.)

– Azt csakugyan �rdekelne megtudnom.

– De �n azt j�zanon el nem mondhatom. Van az �n plan�t�j�n bor?

(Bor? Ez kital�lja az �n gy�gyrendszeremet!)

– Van, mint orvoss�g. De �n azt �nnek az orvosn� rendel�se n�lk�l nem adhatok.

– H�t h�vassa ide az orvosn�t.

A szab�n� m�g mindig ott �llt a csom� asszonyi �lt�z�kkel. Azt utas�tottam, hogy az �lt�ny�ket akassza be a szekr�nybe, s azt�n k�rje ide az orvosn�t.

Nem messze kellett �rte mennie: ott volt az el�szob�ban, leste a k�s�rletem eredm�ny�t.

�n eg�sz nyugalommal mond�m neki, hogy �nagys�ga itt k�v�n maradni az int�zet�nkben. Tudassa ezt a rend�rs�ggel.

Az orvosn� ismerte a formas�gokat.

– Sz�ks�ges, hogy ezt el�ttem, �l�sz�val kifejezze.

– K�sz vagyok r�.

A h�lgy fel�llt a hely�r�l.

Az orvosn� pedig le�lt az asztal mell�, ahol �r�szerek voltak, el�vett a b�rtakar�b�l egy �rlapot.

A h�lgy tudta, hogy mit kell mondania.

– Nevem Zentay Diadalma, lak�som Andr�ssy �t, saj�t vill�mban. Kinyilatkoztatom, hogy �nk�nt itt akarok maradni tov�bbra is a naïades-noy�es ment�int�zet�ben.

Az orvosn� le�rta a mondottakat, s azt�n k�rte a kisasszonyt, hogy �rja al� a nyilatkozatot. Megtette.

Teh�t megtudtam, hogy kisasszony. Egy kisasszony, akinek h�re van, mint egy n�nek.

Most �n int�ztem egy k�rd�st az orvosn�h�z.

– A kisasszony bort k�v�n inni.

– Pepszin-bort vagy k�na-bort?

– Nem, nem! – sietett tiltakozni a h�lgy. – Val�s�gos bort, amit �tel mellett isznak.

– Ah! a kisasszony m�r �hes is? Ez �rvendetes fordulat. Eddig val�s�gos sitophobi�t tan�s�tott: �telundort.

– Igen: a Liebig-leves, meg a quaker-oats ir�nt.

– Ezzel t�pl�ljuk az �d�l�ket. H�skivonat �s zabdara.

– De az �n gyomromnak semmi baja. �n �hes vagyok.

– Ez hat�rozott gy�gyul�st jelent. �n megengedem, hogy egy�k, amit megk�v�n, s bort is ihatik hozz�.

�n b�torkodtam valamit aj�nlani:

– Tal�n az �n szer�ny eb�demet oszthatn� meg a kisasszony? Itt van az �tlap a zsebemben, most k�ldte fel a szak�csn�.

�tadtam neki a c�dul�t. Volt rajta r�kleves, fogolyp�st�tom szarvasgomb�val, n�polyi pastichi.

– Meg vagyok vele el�gedve.

– Borokb�l Marsala �s lacrimae Christi.

– Azokat szeretem.

Az orvosn� komoly arcot csin�lt. Al��rta a men�t, mintha valami recipe volna, s a kezembe adta, mintha �n voln�k a patik�rius.

– �truh�zom �nre a gy�gykezel�st.

Azzal magunkra hagyott.

AMI OK AZ �NGYILKOSS�GRA

A villanyos csengetty� pend�l�se jelent�, hogy az �n eb�dem k�szen van.

Egyed�l szoktam �tkezni. Mint a kutya, aki nem szereti, hogy a t�l�ba m�s is belehabzsoljon.

Ez�ttal kett�re volt ter�tve.

N�lam nem szolg�lt fel semmi csel�d az �tkez�sn�l. Egy automata szekr�nybe, mely az asztal mellett �llt, emelkedtek fel a sz�ll�t�g�ppel �telek �s italok, nekem csak a szekr�ny ajtaj�t kellett felnyitnom, s kivennem bel�le, amit a sz�cs�v�n feladatni k�v�ntam.

�gy azut�n h�bor�tatlanul lehet lakom�zni, ak�r kettes�ben is. J�l k�l�nb�ztess�nk: „kettes�ben” m�g nem jelenti azt, hogy „p�ros�val”. „Kettes�ben”, mikor szemk�zt �l�nk az asztaln�l; „p�ros�val”, mikor egym�s mellett.

A m�sodik poh�r Marsala ut�n a szemk�zt �l� h�lgy elkezdett besz�lni.

„Miut�n a nevemet tudja �n, b�rha velem soha nem tal�lkozott is, eml�kezni fog sok mindenf�le h�rmond�sra, amit a h�rlapok feljegyeznek egy n�r�l, akit excentrikusnak jeleznek. N�melyik igaz, a legt�bb koholm�ny; az illet�nek tetszik, b�r �gy tesz, mintha neheztelne �rte. �n elmondom �nnek azt is, ami igaz, �s azt is, ami koholt; �n v�logassa ki tetsz�s szerint.”

„Aty�m gazdag f�ldb�rl� volt, ki vagyon�t okszer� gazd�lkod�ssal szerezte. � alkalmazta legel�bb a m�tr�gya haszn�lat�t, amivel b�mulatos sikert �rt el. A termel�st �sszek�t�tte m�malom lisztipar�val, cukorgy�rt�ssal, szeszf�z�ssel, �llathizlal�ssal. Ez az igaz, de az nem igaz, mintha a p�nz�vel uzsor�skodott volna, s elad�sodott f�ldesurak birtok�t elhar�csolta volna, sem az, hogy vagyon�t �llami k�zegekkel �sszej�tsz�s, veszteget�s �tj�n n�velte volna. Nagyrav�gy�sa volt: k�pvisel� �hajtott lenni, azt el is �rte; nagy �ldozat �r�n; ez igaz. De hogy b�r�s�got keresett volna, s ez�rt tetemes �sszeget k�n�lt volna, az nem igaz. A rossz h�reknek �n ismerem a k�tforr�s�t a legjobban.”

„Egyetlen gyermeke voltam aty�mnak, k�nyezteve gyermekkorom �ta. Any�m kor�n elhalt. A n�ket, akik hely�t p�tolt�k, se nem szerettem, se nem tiszteltem. Tanultam t�l�k sokat: olyat is, amit nem tan�tottak. Minden f�rfib�l g�nyt �ztem el�bb a tan�t�imb�l, azut�n az udvarl�imb�l. Minden viszonynak, ami az emberek k�z�tt t�mad, csak a nevets�ges oldal�t l�ttam meg. Nem hittem senkinek, m�g a szent�r�snak sem. Mire hajadonn� feln�ttem, eg�szen elhagyatva �reztem magamat a vil�gban. Tudtam, hogy minden ember csak az�rt h�zeleg, mert gazdagnak tud. Mindig azt k�v�ntam, hogy b�rcsak az ap�m cs�dbe jutna. �n biztattam, hogy csak pazaroljon: tartson versenyparip�kat, nagy hajt�vad�szatokat, keresse a sz�p h�lgyek t�rsas�g�t, akik �rtenek a p�nzfogyaszt�shoz. Meg is fogadta. Olyan mulats�gok tartattak n�lunk, amik Boccaccio Decameron�j�ban helyet foglalhatn�nak. – Az ap�m arra unszolt, hogy menjek m�r f�rjhez, ha nem teszem: � fog megh�zasodni. �n pedig ut�ltam egyt�l egyig azokat a f�rfiakat, akik n�lunk le�nyn�z�ben megfordultak. Egyszer azt�n az ap�m hirtelen meghalt. A guta �t�tte meg boroz� t�rsas�gban. Ez igaz. Hanem az m�r nem igaz, hogy d�vaj n�k is lettek volna ottan. Ezzel a h�resztel�ssel csak az �n rosszakar�im szerettek volna engem megkeser�teni. – De rosszul ismertek.”

„Az aty�m hal�la ut�n �n maradtam itt mint egyed�li �r�k�se. Ha eddig hajlamom volt az �n�ll�s�gra, most a helyzetem k�nyszer�tett r�. Az aty�m v�llalatai egy �sszebonyolult �zletet k�peztek, amibe m�g az is belek�bult, aki �rtett hozz�. �n pedig semmit sem �rtettem hozz�. A gy�mhat�s�g, vagy nem tudom �n mif�le hatalom k�t �gyv�ddel aj�nd�kozott meg, az egyiknek a c�me volt a t�meggondnok, a m�sik� jogtan�csos. Fiatal ember volt mind a kett�. Ezeket nem lehetett kidobnom az ajt�n. Hol az egyik, hol a m�siknak volt mindennap valami �rtes�t�se, ami f�l�tt velem tan�cskoznia kellett. S a tan�cskoz�sb�l azt�n t�rsalg�s lett. Mind a kett� szellemes ember volt, sok ismerettel b�r�, akikkel vitatkozni lehetett a t�rsadalmi k�rd�sek, napi politika, m�v�szet, irodalom felett, b�rt�k az eur�pai nyelveket, amiken �n kedvenc �r�im m�veit olvastam, s �n�ll� n�zeteik voltak fel�l�k, az ifj� magyar �r�kat is ismert�k, s n�ha, mikor mind a ketten �sszej�ttek n�lam, te�z�s k�zben �sszedisput�ltak e n�zetek f�l�tt. Hol az egyiknek, hol a m�siknak a felfog�sa tal�lkozott az eny�mmel. S �n rendesen �gy �reztem, hogy az impon�l jobban, aki velem ellenkezik.”

„A hivatalos �sszek�ttet�sb�l az lett, hogy mind a ketten bel�m szerettek. Ezt nem is titkolt�k el�ttem.”

„S hogy ennek a szerelemnek csak tiszta indokai lehetnek, azt �nn�kem tudnom kellett. Mert �ppen a k�t f�rfi �ltal �rtes�ltem a vagyoni helyzetemr�l. – Azok a v�llalkoz�k, kik aty�m �let�ben kezem ut�n esengtek, csak a nagy f�ldbirtokot, a pomp�t, a pazarl�st, az �ri kedvtel�seket l�tt�k; de ez a k�t jogtud�s a re�lis adatokat b�rta. Aty�mnak sok ad�ss�ga maradt, m�sok�rt is k�telezve volt, nagy vesztes�ggel z�r�d� v�llalatai voltak. Ha a f�ldbirtokos herceg elveszi a b�rlet�t, mely a b�rl� hal�l�val megsz�nt, s nem ruh�zza �t r�m, s ha az aty�m f�lmilli�nyi biztos�t�k�t, mely egy ki nem �p�tett vas�t�rt van let�ve, a korm�ny elkobozza, akkor �n olyan szeg�ny vagyok, mint egy iskolamester �rv�ja. Ezt a k�t udvarl�mat teh�t nem a v�lt gazdags�gom cs�b�totta hozz�m.”

(Ezalatt elfogyott a szarvasgomb�s fogolyp�st�tom, s mellette az egy palack Marsala, vend�gn�m szemei ragyogtak, s a f�lei is r�zsasz�n�ek voltak. – Szak�csn�m nagyon gondos volt; a k�vetkez� fog�s el�tt m�g k�t poh�r jeges anan�sz s�rbetet k�ld�tt fel. – �n bizony elfelejtettem az orvosn�t megk�rdezni, hogy szabad-e ezzel a gy�gyszerrel is a rekonvalescenst megk�n�lni? Ink�bb a m�sodik palackot a lacrimae Christivel ser�nykedtem kidugaszolni. Azut�n folytathatjuk a t�rt�netet.)

Teh�t az els� poh�r lacrimae Christi ut�n folytatta az aranyhaj� h�lgy:

„�ppen sz�let�sem napja volt: a tizenkilencedik, j�l eml�kezem r�. M�skor ezen a napon �z�nl�tt hozz�m a sok vir�gcsokor, a jelk�pes lev�lk�k, verses mondatokkal. Ez�ttal mindenki t�vol maradt. Csak egy l�togat�m j�tt, egyike a jogtud�saimnak: a t�meggondnok. Az is �llig be volt gombolkozva, s az eg�sz megjelen�se ink�bb a halottbemond�hoz hasonl�tott, mint az �dvk�v�n�hoz. Csokrot sem hozott mag�val.”

„Kisasszony! – kezd�. – Nagyon rossz h�rekkel j�v�k. Sajn�lom, de k�nytelen vagyok elmondani. A herceg felmondta a b�rletet, s nem hajland� azt �nre �truh�zni. A korm�ny jogtan�csosai, a k�pvisel�h�z jog�gyi bizotts�g�val egyet�rt�leg, azt hat�rozt�k, hogy az �n megboldogult atyj�nak a biztos�t�ka, miut�n az �p�t�si hat�rid� elm�lt mint esed�kes, lefoglaland�. Azont�l pedig az akt�v�k �ppen csak hogy fedezik a passz�v�kat.”

„�n azt feleltem r�, hogy meghajtom a fejemet a sors v�gz�se el�tt. K�rem m�g az �kszereimet is a fedezethez csatoltatni, hogy az aty�m becs�lete meg legyen mentve. Majd �n magam elmegyek szolg�lni. Nem f�lek semmi munk�t�l.”

„Erre az �n jogtud�som kigombolta f�lig a kab�tj�t, s azt mond�: nem, kisasszony, �n nem fog szolg�lni menni. Itt �ll �n el�tt egy r�gi tisztel�je, aki �nt vagyon n�lk�l is mag��v� �hajtja tenni. �n felaj�nlom �nnek sz�vemet �s kezemet.”

(Ez a fordulat meglepett, poharamat f�lemeltem: e nemeslelk� f�rfi�ra egy „cheer”-t. A h�lgy azonban letakarta a tenyer�vel a pohar�t, hogy ne t�lthessek bele: „v�rjunk m�g, ne koccintsunk most”, s folytat� tov�bb)

„�n meg voltam hatva. Elfog�dottan feleltem neki: nagyon megtisztelve �rzem magam �nnek nemeslelk� aj�nlat�t�l, de m�g ma k�tve vagyok, nem v�laszolhatok r�. Ezel�tt hat nappal �nnek a j� bar�tja, az �n jog�gyi tan�csosom ugyanazt az aj�nlatot tette nekem. Megk�rte a kezemet. �n egyheti gondolkod�si hat�rid�t k�t�ttem ki a v�laszad�sra. Ma van a hetedik nap. Be kell v�rnom, hogy elj�jj�n a v�lasz�rt.”

„Erre az �n k�r�m olyan saj�tszer�en mosolygott. Mintha Lermontoff d�mon�t l�tn�m Zichy Mih�ly rajz�nj�t�l meg�r�k�tve. »Az �n bar�tom nem fog ma estig a v�lasz�rt elj�nni.« Azzal a bels� zseb�be ny�lt, s egy t�viratot vett el�: »Olvassa el ezt.«”

„Abban a t�viratban az volt, hogy az �n k�r�m, a jogtan�csos a marseille-i kik�t�ben a tengerbe �lte mag�t.”

„Azt �reztem, hogy a lelkem l�ngba gyulladt egyszerre: »Ez amerikai p�rbaj volt �n�k k�z�tt! �nmiattam!« – Nem tagadta. – »Sz�k volt kett�nknek ez a plan�ta! Egyik�nknek el kellett azt hagyni!« – �n �gtem �s f�ztam. – »Menjen �n el�lem! Ne l�ssam �nt soha t�bbet! Aki a j� bar�tj�t ily hidegv�rrel engedi �ngyilkoss� lenni, ink�bb egy varangyot veszek a kezembe, mint annak a kez�t. Hagyjon el! Egy pokol van k�z�tt�nk!« S�rva vetettem magamat a f�ldre, s hajamat t�pve fetrengtem a sz�nyegen.”

„Az �n k�r�m pedig azalatt, am�g �n k�ts�gbeesve jajvesz�keltem, nem sietett a megk�rlel�semre, hanem le�lt hidegv�rrel az asztalhoz, eg�szen kigombolta a kab�tj�t, kiszedett a bels� zseb�b�l egy csom� paksam�t�t, azokat kiter�tette az asztalra. �s azt�n v�rt, a l�b�t a t�rd�re vetve, am�g �n magamhoz t�rek.”

„�n f�l�lltam, s csak egy tilt� mozdulattal mutattam neki, hogy arra az ajt�.”

„Megyek. – Felelt � hidegen. – Mint k�r� befejeztem feladatomat. De m�g h�tra van, hogy mint t�meggondnok is befejezzem. Ha szabad �nt k�rnem, foglaljon helyet velem szemk�zt. R�viden v�gzek.”

„�n durc�san le�ltem az asztal mell�, de �gy, hogy h�tat ford�tottam neki.”

„H�t legel�sz�r is itt van a f�ldbirtokos hercegnek a formaszer�en ki�ll�tott szerz�d�se, melyben a n�hai atyja b�rlet�t �nre �truh�zva az eddigi b�rlet�sszeg�rt �jabb tizenk�t �vre �nn�l hagyja, ami �vi �tvenezer forint j�vedelmet biztos�t �nnek.”

„�n nagyot b�multam r�. H�t �n ezt tudta?”

„Azzal a m�sik �gyiratot bontotta ki. Ez pedig a p�nz�gyminiszter �tirata, melyben az �n atyj�nak f�lmilli�nyi biztos�t�k�t azon okb�l, hogy az el�f�lt�telek a v�ltozott korm�ny �ltal nem teljes�ttettek, a v�llalkoz�nak kiadatni elrendeli.”

„Teh�t gazdag vagyok!”

„S ez az ember tudta azt m�r akkor, amikor a kezemet megk�rte; – de az a m�sik nem tudta, mikor egy h�ttel el�bb a kez�t nekem felaj�nlotta.”

„�lni lettem volna k�pes e pillanatban.”

„Uram! – ki�lt�k – az im�nt csak gy�l�ltem �nt �s sajn�ltam azt, aki meghalt; de most m�r megvetem �nt, s azt, aki meg�lte mag�t, im�dom!”

(– No, h�t most m�r igyunk egy poh�r lacrimae Christit az�rt, aki meghalt!)

(A h�lgy �gy �t�tte pohar�t az enyimhez, hogy mind a kett� �sszet�r�tt, a lacrimae Christi az abroszt festette meg.)

„Az eg�sz �letem meg volt rontva. Egyik rendk�v�li �llapotb�l a m�sikba rohantam. Majd �gy elz�rk�ztam a vil�g el�l, hogy senkivel sem �rintkeztem, majd meg elkezdtem utazni v�rosr�l v�rosra, keresve a legnagyobb zajt. Eg�sz �jszak�kat �tvirrasztottam, egyed�l �lmatlanul, vagy izgat� mulats�gban. K�rty�ztam. Nem mertem �gyba fek�nni: f�ltem az �lmaimt�l. �bren is hallucin�ci�im voltak. Minden ajt�ny�l�sn�l �ngyilkos k�r�m alakj�t v�ltem szembe tal�lni, �gyhogy utolj�ra leszedettem az ajt�kat a lak�somr�l. Az � szav�t hallottam minden�tt. Utolj�ra spiritiszta t�rsas�gba keveredtem. Egy el�kel� politikai �s sz�noki celebrit�s nagymesteri fel�gyelete alatt tartottuk rejt�lyes �sszej�veteleinket, ahol a szellemekkel t�rsalogtunk a v�ndorl� ez�stforintos k�zbenj�r�s�val. Az �n szellemem term�szetesen a miattam �ngyilkoss� lett udvarl�m volt. Annak a t�lvil�gr�l j�tt mond�sait �n egy albumba mind f�ljegyeztem, s mell�j�k megfelel� k�pzeletes rajzokat v�zoltam, eg�sz gy�jtem�nyem volt m�r bel�l�k. A lelkem a t�lvil�gon �lt m�r.”

(�s amellett igen j��z�en evett a pastichib�l, s ivott r� piros bort.)

„Egyszer azt�n valami nagyon pr�zai k�r�lm�ny ugyancsak figyelmess� tett r�, hogy m�g ezen a f�ld�n �lek. Fogf�j�st kaptam. R�m�lve vettem �szre a t�k�rb�l, hogy a k�t els� fogam fel�lr�l romlani kezd: m�r l�tszik a koron�ik sz�l�n a v�sztj�sl� k�kes sz�n. K�ts�gbe voltam esve. Hisz ez a legnagyobb csap�s, mely fiatal n�t �rhet. A fogorvosok m�g jobban elijesztettek. Ekkor a szellemekhez folyamodtam. Egy spiritiszta �l�s alkalm�val azt k�rdeztem a megid�zett szellememt�l, hogy van-e valaki a vil�gon, aki att�l a bajt�l, amit�l rettegek, meg tudna szabad�tani? Azt felelte: „van”. �n k�rdeztem, ki az? Felelt r�: „doktor Clos Kissmi.” – Hol lakik? – „New York, Portorico market.” – Feljegyeztem magamnak. De el�bb m�gis bizonyoss�got akartam szerezni. – Volt az aty�mnak egy r�gi �gyn�ke New Yorkban, aki az amerikai b�z�t szokta a m�malma sz�m�ra sz�ll�tani. Ennek t�viratoztam, tudakozva, hogy van-e csakugyan New Yorkban a Portorico marketen egy Clos Kissmi nev� fogorvos. – A v�lasz m�g aznap megj�tt a tengeralatti huzalon. „Yes! van. Lev�lben t�bbet.” – Teh�t a szellem csakugyan igazat mondott! Teh�t a szellem csakugyan mindentud�! Teh�t a szellemnek nincs t�vols�g a f�ld�n! E percben New Yorkban van, a j�v� percben, mikor h�vom, m�r itt van Budapesten! Eg�szen hiv�v� lettem. Alig v�rtam, hogy a lev�l meg�rkezz�k az �jvil�gb�l. Az a tizenk�t nap egy �r�kk�val�s�g volt r�m n�zve. V�gre meg�rkezett az �gyn�k levele. El�bb azt �rta meg, hogy mi a bushel b�z�nak az �ra loco New York. Azut�n �tt�rt a speci�lis k�rd�sekre. Igenis: itt tal�lhat� doktor Clos dentista, h�res ember, lak�sa a mondott helyen, hib�s fogakat igazi eg�szs�ges fogakkal helyettes�t. �ra darabonk�nt 500 doll�r. Sz�ks�ges azonban, hogy az oper�ci�t k�v�n� egy�nis�g k�t h�ttel el�bb a fogsor�nak gipszmint�zat�t otthon elk�sz�ttesse, s a doktornak elk�ldje, hogy az azut�n a rendelkez�s�re �ll� egy�nis�gek k�z�l kiv�laszthassa azt, akinek a foga �ppen az �v� hely�be oda fog illeni; mert ez a legl�nyegesebb f�lt�tele a sikernek. Teh�t m�g k�t hetet kellett v�rnom. – Akkor �trakeltem. Nem riasztott vissza a kedvez�tlen id�j�r�s; a passz�tszelek idej�ben volt ez. Tizenk�t nap helyett tizen�t�t h�ny�dtunk tengeren. Eg�szen �ssze voltam t�rve. M�g k�t h�tre volt sz�ks�gem, hogy ism�t er�re kapjak. Ezalatt bejelentettem magamat a fogorvosn�l. A seg�dje r�gt�n megl�togatott a hotelben, alacsony, filigr�nmunka emberke, doktor Cockney. Mag�val hozta mind a k�t dobozk�t: azt is, amiben az �n fogsorom gipszlenyomata volt, �s azt is, mely az �rettem mag�t fel�ldozni k�sz egy�nis�g�t tartalmazta. Teljesen �sszetal�ltak. K�v�ncsi voltam megtudni, hogy mif�le min�m�s�g� emberi l�ny az, akinek alkatr�sz�t viselni hivatva leszek. Hogy n�ger matr�z egy keletindiai steameren. Meg voltam nyugtatva. Ideutaztomban borzaszt� fogf�j�sokat �lltam ki a tengeri viharban, a matr�z fogai m�r hozz� vannak szokva. Azt is tudatta velem az asszisztens, hogy fel�t a d�jnak el�re meg kell fizetni, mert az a – cser�l��. �n kifizettem az eg�szet. Azzal feljegyezte a n�vjegy�re a napot �s �r�t, melyben a csodadoktor velem foglalkozni k�sz, �s hogy egy h�tre val� feh�rnem�vel l�ssam el magamat, mert a m�t�t ut�n ott kell ez id�t fekve t�ltenem. – K�rek egy poh�r bort!”

(A giardinett�hoz tokajit szok�s inni, azt t�lt�ttem neki.)

„Sz�vesen le�rn�m �n el�tt a csodadoktort s a csodasz�mba men� m�t�tet; de nem tudok r�la semmit; mert a m�t�t el�tt elaltattak hangyhalvaggal; s �ntudaton k�v�l voltam. A m�tev� orvost nem is l�ttam. Mire eszm�letre t�rtem, m�r akkor a fejem be volt szor�tva abba a kobakba, mely az �llkapocs mozg�s�t megakad�lyozza, s azt fel nem nyitott�k egy h�tig. Ezalatt csak a kis Cockney foglalkozott velem, aki kaucsukcs�v�n kereszt�l t�pl�lt tejjel, toj�sos levessel, s naponkint h�romszor beecsetelte az �nyemet valami �sszeh�z� balzsammal.”

„H�t nap m�lva a kis doktor felnyitotta a fejemr�l a bez�r� sisakot, s azt�n bek�ld�tt egy szobale�nyt, hogy �lt�ztessen fel.” „A h�lgy el�m tartotta a k�zit�kr�t, amely megnyugtatott afel�l, hogy a m�t�t a legjobban siker�lt.”

„Aj�nd�kot akartam neki adni, amit visszautas�tott; enn�l a h�zn�l nem szoktak borraval�t elfogadni.”

„Azut�n azt k�rdeztem, hogy hol tal�lhatn�m doktor Clost, h�l�mat �l�sz�val kifejezend�. Erre a miss ridegen kijelent�, hogy a doktor maga a p�cienseire n�zve l�thatatlan. Azokkal csak narkotiz�lt �llapotukban foglalkozik a m�t�t alatt. Ennek is igyekeztem a magyar�zat�t megtal�lni. A t�rsas �letben csakugyan nyomaszt� helyzet az, ha az ember (kiv�lt egy n�) valakivel tal�lkozik, azt �dv�zli, s ha k�rdik az ismer�sei: „Ki ez az �r, m�rt �dv�z�lted!” – azt feleli: „Mert ennek k�sz�nhetem a fogaimat.” – Nagyon helyes, hogy nem ismerj�k egym�st. �n kifizettem a honor�rium�t, nincs semmi dolgunk egym�ssal t�bbet. Nem sokat id�ztem az �jvil�gban, siettem hazautazni.”

„Itthon minden ismer�s�m nagy gratul�ci�kkal fogadott. Nem volt titok a v�llalkoz�som a j� bar�tn�im el�tt. Val�s�ggal �nnepeltek a siker miatt. �s mindezt a szellemnek k�sz�nhetem… De most k�rem �nt: adasson pezsg�t, m�g nincs el�g m�mor a fejemben ahhoz, amit ezut�n el kell mondanom.”

(�n leizentem a pincemesterhez a besz�l�cs�v�n, s felk�ldettem egy kancs�ban „Pommery sec”-et. Ezt szeretik az asszonyok. Konty al� val�.)

Az aranyhaj� h�lgy ivott egy poh�rral, �s folytat�:

„Haza�rkez�sem ut�n egy h�napra kapok egy p�nzzel terhelt levelet New Yorkb�l. Ezer doll�r volt benne. Magyar�zatul szolg�lt ez a lev�l. K�nyv n�lk�l tudom minden szav�t, magyarul volt �rva: »Kedves Diadalma kisasszony! Nem tarthatom meg az �n �ltal nekem k�ld�tt orvosi honor�riumot, s ezennel visszasz�rmaztatom. Engedje meg, hogy az �n b�jos alkatr�sz�nek azon darabjait, melyek n�lam maradtak, ereklye gyan�nt megtarthassam. Nagyon sz�vesen k�vetn�m �nt az �vil�gba; de �n tudni fogja, hogy azzal becs�letemet veszten�m. – Azt�n meg – Eur�p�ban nincsenek niggerek, akikkel a csoda m�t�teimet folytathatn�m. Dr. Kiss Mikl�s.« – Hahahhahhaha! Nos uram, most k�n�ljon �n m�r �ldom�st a nemeslelk� im�d� eml�k�re. Tele poh�rral! – Nem mehetek �nnel Eur�p�ba, mert ott nincsenek niggerek! – �ljen, aki �l! Doctor Kissmi Clos, cheer!”

(S azzal a falhoz v�gta a poharat, hogy sz�tt�r�tt, s azt�n a fej�t,a k�t tenyere k�z� szor�t�.)

„�s azt az embert �n hat esztendeig sirattam mint dr�ga halottamat, megsirattam mint �ldozatomat! �lmatlan �jszak�imnak a k�s�rtete volt! �rj�ngtem miatta, futottam saj�t magam el�l: kerestem a lelk�t a csillagokban. �s azt, hogy � �l, tudta minden ember, �s senki sem mondta meg nekem. Engedtek mag�nyba vonulnom, engedtek fut�bolondd� lennem. Senki sem mondta: »ugyan, ne �rj�ngj, hiszen nem �lted meg!« Hagytak a spiritiszt�k �l�seiben reszketni az �h�tatt�l: engedt�k, hogy id�zzem a l�gben bolyong� dics��lt szellem�t annak, aki niggerek fogaival kereskedik az �ce�non t�l, s mikor a v�ndorl� ez�stp�nzzel le�ratt�k a nev�t �s lakc�m�t, j�t�kot �ztek velem. �s most mindenki nevet rajtam, legjobban az a f�rfi, akit elutas�tottam magamt�l, mert gyilkosnak hittem. Minden t�rsas�gban �nrajtam nevetnek, az �n h�bortomon. Aki az utc�n megl�t, nevet szemt�l szembe, nevet a h�tam m�g�tt, �s mindenki ujjal mutogat r�m: az ott az a h�lgy, aki egy niggernek a fogait hordja a sz�j�ban, fogakat, amikkel egy asztr�lspiritusz aj�nd�kozta meg. Az eg�sz vil�g g�nykacaja hangzik k�r�l�ttem. H�t lehet ez el�l a hahotaviheder el�l m�sutt mened�ket keresni, mint a Duna fenek�n?”

(L�ttam, hogy az �n p�ciensem recidiv�zik. Ennek nem el�g er�s gy�gyszer a bor. Egy poh�r mandarinlik�rt t�lt�ttem neki egy kupic�ba. Sz�zesztend�s szesz, k�nai gy�rtm�ny. Elfogadta, lenyelte, s azt�n nyugodtabb hangon besz�lt tov�bb.)

„M�g egy ut�irata is volt a doktor level�nek: »Figyelmeztetem �nt, hogy a ben�vesztett fogakat k�m�lni tan�csos. Az�rt legyen �n �vatos, amikor valakinek megengedi, hogy az ajk�t megcs�kolja.«„

(A h�lgy �sszer�zk�dott, s k�t �sszefont karj�val eltakarta a homlok�t �s szem�t.)

„�s ezt is tudja r�lam minden ember! �s minden ember, aki r�m n�z, azt mondja mag�ban: Milyen sz�p sz�j! K�r, hogy f�lelem megcs�kolni.”

– No �n ismerek olyan embert, aki nem f�l ett�l.

Magam voltam az az ember. S mondhatom, hogy doktor Kissmi Clos der�k munk�t v�gzett: a fogak nem mozdultak meg a hely�kb�l.

A szomsz�dos dolgoz�szob�ban a telefon csengetty�je sz�lalt meg. A kagyl�k ott voltak a felh�z�szekr�nyen: „Ki besz�l?”

„A doktorn�.”

„Hall�!”

„Hogy siker�lt az alkoholk�ra?”

„T�k�letesen. Adasson �n a t�bbi naj�doknak is Marsal�t.”

„Azonnal.”

A feketek�v�t �lvezni �tment�nk (kar�ltve) az orchide�k term�be; itt j�lesik a cigarett�z�s.

A mandarinlik�rt is magammal vittem.

„Vive qui vive!” mond� az aranyhaj� h�lgy, a krist�lykupic�t az enyimhez koccintva.

�n sohasem doh�nyoztam, hanem a doh�nyf�st�t im�dom. Az �n t�nd�rkir�lyn�mnak olyan j�l illett a sz�j�ba a f�st�lg� cigaretta.

Azt azut�n nem tagadhattam meg, hogy mikor a szivarf�sttel a pof�csk�j�t telesz�tta, azt az �n sz�jamba �t ne f�jja.

„Csumpa �s Durki!” (Ez a cime valami �ltalam �rt boh�s�gnak, ahol – illusztr�lva is van – k�t cig�ny doh�nyozik egy pip�b�l. H�t most �n vagyok a m�sik.)

Az �n t�nd�rn�m azt�n elhagyta a t�rdemet, s kinyitva egy ablakot, mely a paradicsomra ny�lt, elkezd� cseng� meleg hangon �nekelni Strauss operett�j�nek, a Cig�nyb�r�nak kedves rom�nc�t:

„Ki volt tan�? Te sz�lj! K�t g�lya, az ott kelepelt!”

S erre a paradicsomnak minden p�lmaf�ja al�l felcsend�lt a visszhang, eg�sz k�rusban: „K�t g�lya, az ott kelepelt.”

A Marsala megtette.

OH GIOVENTÙ! – AUTUNNO DELLA VITA!

Ezt ugyan a koszor�s k�lt� �gy �nekelte: „Oh Gioventù primavera della vita” (�h ifj�s�g, tavasza az �letnek.) De �n akk�nt ford�tok rajta: „bekeletje az �letnek”.

A „bekelet” �smagyar t�jsz� (Szinnyei J�zsef t�jsz�t�r�ban) az autumnus kifejez�s�re, ellent�tben a „kikelet”-hez. �n jobb szeretem ezt a sz�t, mint az „�szt”; mert ez a fat�lis sz� az embert mindj�rt a szak�ll�ra eml�kezteti: az az „�sz”.

No, min�lunk, magyarokn�l sokkal szebb az az �vszak, mely a ny�r ut�n k�vetkezik, mint az, amelyik a nyarat megel�zi. Ugyan mit hoz nektek a tavasz? Vir�got meg h�napos retket.

M�jus a herny�k h�napja, szeptember a pillang�k�. M�jusban vannak f�lem�l�k, de szeptemberben vannak foglyok. S�t, maguk a r�zs�k is legszebben ny�lnak az �v k�s� h�napjaiban. K�rdezz�tek meg a vad�szt, melyik szebb �vszak, a tavasz-e vagy �sz. Vagy k�rdezz�tek meg a fest�ket: azok m�r csak tudj�k, hogy mi a sz�p, nem a legeszm�nyibb k�p-e az okt�beri csalit, amikor a d�r m�r megt�pte a lombokat, a f�k arannyal vannak fedve, k�rmin, skarl�t, ametiszt, csokol�dsz�n pomp�zik a bokrokon, keverve a rik�t� r�zrozsda z�ldj�vel. A term�szet m�v�sz-ecsete remekel. Vagy fogjatok el egy k�lt�t, mondja meg, mi szebb: az ak�c vir�gf�rtje-e, vagy a sz�l�f�rt! Ha �rti a dolg�t.

Nek�nk a sz�retszak a legszebb �vszakunk.

„F�lfel� megy borban a gy�ngy.” – Mikor megy? �sszel.

M�sok dics�rj�k a tulip�nt, �n jobb szeretem a k�k�rcsint, a p�zsitos mez� utols� r�zsasz�n vir�g�t.

Ilyenforma gondolatok v�ltakoztak az agyamban, mikor ama nevezetes gy�gyrendszer k�s�rlete ut�n �sszeker�ltem egy t�k�rrel, s abban a saj�t �br�zatomat szem�gyre vettem.

Hiszen nem l�tszik meg m�g terajtad, hogy milyen r�gen sz�lett�l. A pof�idon semmi r�nc, a homlokod is sima. (Nagyon sok�ig sima.) A szemeid m�g ragyognak, nem hunyorognak, az orrod sem bibircs�s.

Csak ez a fat�lis feh�r szak�ll ne volna!

Ismertem �n velem egykor�, s�t n�lamn�l id�sebb f�rfiakat, akiknek sohasem �sz�lt meg a szak�lluk. S�t, volt egy k�pvisel� koll�g�m, akinek a 60-i di�t�n galambfeh�r volt a haja �s szak�lla, s a 65-i orsz�ggy�l�sre m�r koromfekete hajjal �s szak�llal ker�lt el�. F�redre j�rtomban megismerkedtem egy der�k f�ldes�rral meg a fi�val: az ap�nak v�r�s szak�lla volt, a fi�nak barna.

H�sz �ven �t minden �vben tal�lkoztunk F�reden, s ezalatt lassankint a fi�nak a szak�lla feh�rre v�ltozott, az ap�� m�g mindig t�glasz�n� volt, ha egym�s mellett �lltak, a fi� volt az �reg, az apa volt a fiatal. Val�s�ggal �gy volt.

Mit fog hozz� mondani a vil�g, ha egyszerre csak a hajdani sz�ke szak�llammal l�t megelenni a t�rsas�gban?

De mit fog mondani akkor, ha teliv�r parip�n �lve megl�t hazat�rni a r�kavad�szatr�l, skarl�tpiros frakkban? Irigykedni fognak r�m. Ann�l jobb.

Tal�lgatni fogj�k a titkomat. Azt nem kapj�k meg. Azt �rzi a naïades-noy�es paradicsoma.

… A reg�nyem elej�n azt mondtam, hogy addig nem v�n ember az �reg ember, am�g gy�zi. Mivel? El�sz�r is p�nzzel. H�t a m�sik? – Fiatals�ggal.

K�nny� volt Goeth�nek a v�n tud�s doktor Faustot megfiatal�tani. Egy csodat�v� d�mon, aki egy f�ttyvet�s alatt leg�nyt csin�l a salabakterb�l. De a mostani realisztikus korszakban r�szletezve csin�lj�k a csod�kat. Mefisztofeleszb�l patik�rius lett. Mefisztofelesz Goethe idej�ben olcs� �rd�g volt. Az �let gy�ny�r�s�gei�rt fizet�sk�ppen nem k�rt m�st a v�denc�t�l, csak a lelk�t: Ma m�r �ldozatul k�veteli a megifj�tottnak az agyvelej�t, a gyomr�t, a ves�j�t, a sz�v�t: azoknak kell pokolra sz�llni.

Cs�nya uzsor�s lett az �rd�gb�l! Hajdan m�svil�gi lej�rat� v�lt�kra k�lcs�nz�tt, ma m�r ezen a vil�gon k�veteli a kamatot; de milyen kamatot!

Mikor az orgonaf�k ny�lnak, a sz�p lilasz�n vir�gf�rt�kkel egy�tt megjelennek azok a karcs� aranyz�ld bog�rk�k a lila bokor z�ld lombj�n, amiknek B�ranger egy eg�sz chansonette-et szentelt: „Les cantharides.” �nek�ben elmondja, hogy ezek a kit�pett sz�rny� �mor istenk�nek a seg�dei.

H�t am�g orgonafa nem volt, amit csak a m�lt sz�zadban hoztak be Eur�p�ba, hol voltak ezek az aranyos k�ld�ttek, akiket ismertek m�r Ovidius Naso �s Lollia Paulina idej�ben is? Akkor a k�risfa volt a teny�sz� hely�k.

Azt�n mikor a r�zs�k elkezdenek ny�lni, akkor meg el�j�nnek azok a cserebog�r alak� rovarok, amiknek sz�rnya aranyz�ld, p�nc�lja r�zb�bor, amiket r�zsabogaraknak h�nak a kert�szek. Ezek csak r�zs�kkal t�pl�lkoznak: bef�rj�k magukat a fesel� r�zsa kelyh�be, kir�gj�k az illatos szirmokat, s hagynak hely�be k�b�t� �mbraillatot. M�g azzal is el�rulj�k, hogy �k Cythere sz�rnyas szolg�i, hogy a r�zs�t, a szerelemistenn� v�lasztott vir�g�t szemelt�k ki �ldozataik hely��l, ki azt istenn�i v�r�vel festette pirosra, ahogy azt halhatatlan k�lt�nk, Kov�ts J�zsef versben meg�r�k�t�:

„Te vagy sz�pek sz�pe s te R�d r�zs�t a sz�p este Ecsetje V�nus teste V�r�vel feste.”

H�t ezzel a k�t sz�rnyas k�ld�nc�vel a szerelem istenasszonya, Aphrodit� t�bb f�rfit meg�lt m�r, mint a harc istene, Mars, �les fegyvereivel.

De h�t sz�p hal�l mind a kett�.

J�T�K A F�LD FELETTIEKKEL �S F�LD ALATTIAKKAL

Odafenn a kupolateremben a Stabat Mater doloros�t �nekelt�k.

Lenn a kripta k�r�ndj�ben ketten �lt�nk az asztaln�l: „�” meg �n.

Rendes dolog, hogy v�ns�g�re az ember pietista lesz. Eg�sz �let�ben keresve az �des b�n�ket, szedve a paradicsom tilalmas almaf�j�nak a gy�m�lcs�t. (N�melyik f�rges is volt.) Mikor azt�n az almafa m�r nem akar t�bb kalvilt teremni, csak v�zhajt�st ereget, akkor t�ri le az ember, s b�nb�n� vezekl�s�l a h�t�t ostorozza vele.

De h�tha megford�tva t�rt�nik?

H�tha az, aki v�ns�g�ig kegyes, j�mbor �letet �lt; akkor fordul meg egyszerre, s megb�nja, hogy ilyen hossz� ideig nem v�tkezett, mikor az olyan �des!

A fej�nk f�l�tt Pergolese „Stabat Mater”-�nek zsolozsm�ja hangzott: �nekelve egy szopr�n �s egy kontraalt n�i hang �ltal, k�s�rve egy heged�t�l, egy gordonk�t�l �s az orgon�t�l.

Aki hallotta, azt hihette, hogy az ott egy k�polna. A nyitott csap�ajt�n �t lehangzott ide al� az �nek.

A kripta fekete gr�nitb�l �p�lt, rom�n st�l� bolt�vekkel, mik k�z�pen �sszefutottak, s ott egy g�mb�ly� ny�l�son �t sug�rzott al� az �jjel-nappal �g� villanyf�ny. Az sem b�rta a s�t�ts�get eloszlatni. Minden fekete volt idelenn, a falak, a padl�zat k�zep�n egy hossz� asztal, bakacsin poszt�val f�ldig letakarva.

Az asztal k�zep�n volt egy katafalk. Hossz�k�s, g�mb�ly� fekete kopors�, a n�gy l�b�t n�gy stymphalida k�pezte, n�fej� �s tigrisl�b� ornamentr�szlet, zom�ncolt ac�lb�l, az alakok fej�n egy ker�k.

K�toldalt a ravatal mell� fekete urn�k voltak elhelyezve, mellett�k feh�r kopony�k, melyeknek homlok�t ac�labroncs k�r�t�, azokon n�gy kifel� g�rb�l� �g; �gy, hogy az koron�nak n�zett ki. Por- �s csontmaradv�nyai az elveszetteknek.

Mindegyiknek megfelelt egy, az asztal mell� �ll�tott imazs�moly, amelynek a t�ml�nya egy epitaphium volt: egy n�i n�vvel, ez�stb�l, alatta a gy�szjelv�ny, koponya �s keresztbe tett karcsontok, ez is ez�stb�l.

Az asztal egyik v�g�n volt egy nagy r�mai szarkof�g fekete m�rv�nyb�l, domborm�v� angyalalakokkal, akik f�kly�ikat lefel� ford�tj�k. A m�sik v�g�n volt egy kopors�, aminek a f�del�t ha f�lnyitott�k, pamlag lett bel�le: fekete b�rsonnyal bevonva. Ezen foglaltunk mink helyet: Diadalma �s �n.

Csak ketten voltunk.

Fej�nk f�l�tt hangzott a zsolozsma: „cuius animam ge mentem”.

Sohasem �rtettem a zen�hez. Szerettem hallgatni a sz�p mel�di�kat. A katolikus egyh�zi zen�t pedig ritk�n volt alkalmam �lvezhetni. Ann�l nagyobb volt a tiszteletem azok ir�nt, kik a zenevil�gban j�rtasok. Diadalma kit�n�en j�tszott zongor�n �s az orgon�n. �s amellett elm�letileg is t�j�kozva volt a hangok orsz�g�ban. Mint �nektan�rn� is meg�lhetett volna az �l�k vil�g�ban. R�vid id�n mind betan�totta az �n halottaimat: kit �nekl�sre, kit zen�l�sre. Ezzel eg�szen �j �letet hozott a paradicsomba. A kvartettek k�zelebb hozt�k egym�shoz a b�skomor alakokat, a harm�nia a lelkekre is �thatott.

De k�l�n�sen hatott �nr�m.

�n nem rajongok semmi h�ress�g�rt, a sz�nokokat kinevetem, a m�v�szeket �cs�rolom, a h�s�ket len�zem, a k�lt�szett�l cs�m�rl�k, hisz ezekhez mind �rtek magam is; hanem a zenem�v�szetet b�mulom, annak megh�dolok. Az olyan l�ggy� tesz, mint a viasz. Mindent megb�mulok benne, m�g a sz�veget is. Milyen f�ls�ges nagy mond�sok:

„Stabat Mater dolorosa, Juxta crucem lacrimosa; Cujus animam gementem, Contristatam et dolentem Pertransivit gladius.”

Lehet, hogy csak a klasszikus latin nyelven csend�lnek ily sz�vrehat�an e mond�sok. Ki lehetett a k�lt�j�k?

Diadalma abban is tud�s. Elmondja el�ttem, hogy e magasztos str�f�kat Jacopone szerezte, akinek tonz�r�j�t csak egy bar�tcsuklya fedezte; ugyanaz dallamot is csin�lt hozz�, de k�s�bb elvitatta a szerz�s�get egy tiar�s f�, maga a p�pa, III. Innocentius. De m�r ekkor dallamot is �jat kellett teremteni hozz�.

A h�res zenetan�r, Francesco di Feo tan�tv�nyai k�zt volt egy h�szesztend�s n�vend�k, Pergolese, finom idegzet�, egzalt�lt fi�. A San Luigi di Palazzo gy�lekezete ezt b�zta meg a Stabat Mater zen�s�t�s�vel. Fizetett neki �rte t�z arany tiszteletd�jat! Roppant �sszeg volt ez annak. Hozz�fogott l�zas lelkesed�ssel. S a l�z �thatott az idegeire: hal�los beteg lett, mire a „pertransivit gladius” negyedik vari�ci�j�val elk�sz�lt.

Ekkor f�lfedezt�k, hogy Ince p�pa vers�nek m�g egy m�sodik str�f�ja is l�tezik:

„Eia mater, fons amoris, Me sentire vim doloris, Fac ut tecum lugeam.”

M�g ezt is odaadt�k Pergolesenek, hogy zen�s�tse meg.

S a hal�los beteg ifj� oda�lt az orgon�hoz, s folytatta a remekm�v�t. �jjel-nappal dolgozott rajta. S minden �jjel k�zelebb vitte a s�rj�hoz. Agg�d� mestere unszolva k�rte, hogy ne gy�t�rje tov�bb mag�t, el�g volt m�r, amit eddig v�gzett, az�rt a t�z arany�rt; de m�r akkor a fiatal zen�sz szerelmes volt a hal�l k�nj�ba: „hadd �rezzem f�jdalmad erej�t, engedd, hogy veled gy�szoljak!”, m�g az Istenany�val megosztott f�jdalom �t is t�lvil�gra sz�ll�t�: a negyedik vari�ci�ja a str�f�nak utols� l�legz�s�t vitte fel az �gbe.

Ez volt a Pergolese „Stabat Mater” zsolozsm�j�nak t�rt�nete, ahogy azt nekem Diadalma elmond�.

�n persze nem �rtek a zen�hez, ann�lfogva mindent megb�mulok.

Az aranyhaj� h�lgy azt�n, mikor l�tta az �n elragadtat�somat, a fejemn�l fogva leh�zott mag�hoz: „no csak fel ne kapaszkodj az �gbe! Az egyh�zaty�k, t�bbek k�zt Pater Martini, azt mondt�k, hogy Pergolese Stabat Mater�nek passage-ai ink�bb egy opera comique-ba val�k, mint egy gy�szzsolozsm�ba.”

– H�t az igaz, hogy �n nem �rtek hozz�.

Odafenn a kupolateremben egy �j prel�diumhoz sz�lalt meg az orgona.

– Ezt hallgasd meg: ez Haydn „Stabat Mater”-e.

Ezt m�r n�gyen �nekelt�k, von�- �s f�v�hangszer mellett. Nem mertem m�r dics�r� v�lem�nyt mondani. Ha az ember meg akarja �vni a tekint�ly�t, tudjon fitym�lni.

– Ez olyan sz�p, hogy az ember el tudna rajta aludni.

– No csak ne aludj�l m�g el! Vedd fel a fejedet az �lemb�l, am�g a tied ide nem ker�l a t�bbiek sor�ba. Ha elalszol, lev�gom a fejedet! H�nyszor mondtam m�r?

Igaz, hogy sokszor mondta.

Mikor a Haydnt elv�gezt�k odafenn, akkor r�vid pihen� ut�n r�zend�tett�k Rossini h�res gy�szzsolozsm�j�t „pro peccatis suae gentis”, amin�l arra figyelmeztetett Diadalma, hogy az „allegro maestoso”.

Tudom is �n, hogy mi az.

Ezt m�r teljes k�rusban �nekelt�k, s eg�sz banda muzsik�lt hozz�: heged�, gordonka, klarin�t, cimbalom.

– Ezt m�r �rtem. Hisz ez val�s�gos opera. Ebben r�ismerek a pesar�i hatty�ra. Ezt csak az �n kedvencem csin�lhatta: a Sevillai borb�ly szerz�je.

Diadalma a szemembe n�zett.

– Kritika ez?

– Nem, csak �nk�ntelen megnyilatkoz�sa a hat�snak.

– Te nem ismersz egyebet Rossinit�l, mint a Sevillai borb�lyt?

– Tal�n m�g egy p�rt. Amelyikben a „di tanti palpiti” �ri�ja van.

– Amit �gy h�ttak, hogy „aria dei rizzi”, mert Rossini azalatt kompon�lta, am�g a korcsm�ros elk�sz�t� sz�m�ra a rizott�t.

– Azt�n meg Tell Vilmost.

– H�t m�rt nem ink�bb az jut eszedbe Rossini gy�szzsolozsm�j�n�l?

– H�t mert – nem b�nom, �ss pofon, nevezz szam�rnak, „asinus ad lyram”; de �nnekem �gy hangzik ez a zsolozsma, hogy ha egy kicsit sebesebb temp�ban f�jj�k, h�t t�ncolni lehetne rajta.

Nem �t�tt pofon, ink�bb �t�lelte a fejemet, s homlokomon cs�kolt, �s nevetett.

– �gy l�tom �n, hogy te csak teszed magadat ostob�nak. No majd megtudod mindj�rt, hogy mit tal�lt�l el.

Az utols� orgonasz� is elhangzott odafenn a kupol�s teremben; az angyalok elkezdtek nevetg�lni, ahogy szoktak, mikor a kortina lehull, s a rendez� nem dirig�l t�bb�.

Azt�n szapora l�btopog�s hallatszott: a csigal�pcs�n j�ttek lefel�. Tizenketten voltak a feh�r angyalok, ugyanannyiak a feket�k. A feket�knek �larcuk volt. Amazok voltak az �nekesek, emezek a zen�szek. A feh�r csoport jobbr�l, a fekete balr�l foglalt helyet a ravatalos asztal mellett.

El�bb let�rdepeltek az imazs�molyra sorban, s �t�lelve az epitaphiumos t�ml�nyt, megcs�kolt�k az arra h�mzett nevet, a jelv�nyt ez �dv�zl� sz�val: „Salve ancilla.” Azut�n le�ltek az imazs�moly v�nkos�ra, s elkezdt�k a m�lab�s zsolozsm�t �nekelni �s zen�lni. Diadalma verte a taktust egy karmesteri ez�stp�lc�val.

Egyszer azt�n r��t�tt er�sen a p�lc�val az asztalon lev� �rcszarkof�gra, hogy az nagyot kondult.

Erre valamennyi angyal felsiv�tott k�rusban �sszevissza, m�g a karmesteri p�lca egy tilt� mozdulata el nem hallgattat�. E nagy csendben el�sz�r is minden fantom alak megford�t� az asztalon el�tte �ll� kopony�t, mi�ltal azoknak a n�gy�g� koron�ja n�gy l�bb� alakult �t: a kopony�k belseje ez�sttel volt kib�lelve.

Azut�n felemelt�k a hossz� asztalt eltakar� fekete b�rsonysz�nyeget, s el�szedt�k az ez�stt�ny�rokat �s vert m�v� t�lakat, amik a k�rpit al� voltak rejtve, s felrakt�k az asztalra.

A t�lakon �nyenc lakoma volt felhalmozva: vaddiszn�fej, kocsony�zott lazac, tengeri r�k, szarvasgomba p�st�tom, miskul�ncia osztrig�b�l, kavi�r, gy�mb�r �s zellervegy�l�kkel, a f�szerek �mbr�j�t illatozva valamennyi. Mindazok a rejtelmes hat�s� t�pszerek, miket a s�t�t f�ldkebel, s m�g s�t�tebb tengerfen�k titokban teny�szt, s amikben az emberi kutat� v�gy f�lfedezte azt a b�b�jos er�t, mely a v�rt �s agyvel�t, eg�sz idegh�l�zat�val egy�tt, teremt� m�k�d�sbe hozza.

Diadalma m�sodszor is az �rcszarkof�gra �t�tt ez�st p�lc�j�val, erre a fantomok felkapt�k a serlegg� v�lt kopony�kat koron�ikn�l fogva, s odatart�k az �rckopors�t tart� stymphalida sz�j�hoz, elford�tva a fej�n lev� kereket. Arra a megnyitott csapon kereszt�l �ml�tt a bor a hat stymphalida sz�j�b�l az odatartott serlegbe. Az a szarkof�g egy boroshord�t helyettes�tett.

Ekkor azt�n elkezd�d�tt a lakoma.

Mi is r�szt vett�nk benne: Diadalma �s �n. Egy t�ny�rb�l ett�nk, egy serlegb�l ittunk, mint a t�bbi sz�p k�s�rtet.

�ldom�sok is voltak. Ki-ki felk�sz�nt� az el�tte �ll� asztalt�rs�t (a fekete urn�t a hamvakkal) „Salve ancilla! Sok�ig �lj a m�svil�gon!”. A serleg �s az urna egy�v� tartozott.

Majd a feh�rek a feket�kkel egy�tt koccint�k �ssze r�ms�ges billikomaikat, �thajolva egym�shoz a szarkof�gon kereszt�l. A zene, az �nek �jra megkezd�d�tt; most m�r gyors allegrett�ban; s ekkor bev�lt az a mond�som, hogy Rossini h�rhedett gy�szzen�je, ha friss temp�ra ford�tj�k, t�nczen�nek is j�. Blasphemia ez!

Ha m�g csak az volna!

– T�nd�rek �s d�monok! – ki�lt� felcsattan� hangon Diadalma. – A mai agap� rejtv�nye ez a textus: „Meddig tart az �r�kk�val�s�g?” Ki tudja ezt megoldani?

Senki sem tudott r� megfelelni.

– No h�t oldjuk meg mi ketten…

Odafenn a kupola torny�ban �ppen tizenkett�t vert az �ra, mikor a karj�t a nyakam k�r�l fonta.

S arra elkezd�d�tt a t�nd�rek �s d�monok t�nca: el�bb p�ros�val, azut�n kar�jban; egy r�sze dalolt �s zen�zett, a t�bbi lejtett, ugr�lt, keringelt; szilaj mozdulatok, cs�bos hajladoz�sok, �rz�kingerl� �lelkez�sek a kopors�k k�r�l, a koponyaserlegekkel a k�zben, men�di sivalkod�s, bacch�nsn�i kacaj vegy�lt az �nek �s zene hangai k�z�. Egyp�r denev�r j�tt al� a kupol�b�l a nyitott csap�ajt�n, s ott repkedett a pokoli t�nd�rt�nc csoportjai felett. A t�ncol� k�s�rtetek sikongatva v�dt�k t�l�k rep�l� hajf�rtjeiket.

S k�zben ittak.

Neh�nyan ott feledt�k serlegeiket a borcsorgat� stymphalida csapja alatt, a serleg t�l�ml�tt, a bor lefolyt az asztalr�l, sz�t�radt a padl�n. Ann�l jobb azoknak, akik m�r elk�bultak a m�mort�l, elter�ltek a m�rv�nyon; onnan ihatt�k a bort.

Az �ra odafenn a kupolatoronyban �t�tte az egyet, s a r�zkakas hangosan ki�lt� a k�s�rtet�z� „kukurikuut”.

Az �r�kk�val�s�g m�g tartott.

Hanem a k�s�rtetek t�nc�nak a kakassz�val v�ge szakadt. Az a m�ly hang�, aki a kontraaltot �nekelte ott fenn, megsz�lalt:

„Halottak! Aludni!”

Erre felnyitogatt�k a fal ment�ben hossz� sorban lerakott kopors�kat. Volt ott v�nkos is, szemfed� is.

S azt�n elkezdtek j�tszani halottast.

Az althang� el�hozta az �jkor csodag�p�t, a r�ntgensugarak villanykamr�j�t.

Ez a mes�be val� emberi tal�lm�ny oda volt m�r t�k�letes�tve, hogy az X sugarak l�that�kk� lettek, s eleny�sztet� m�k�d�s�k ott ment v�gbe a n�z� szemei el�tt.

Legel�sz�r is a kat�dsugarak g�pe el� �ll�tott n�i alakr�l elt�nt az �lt�ny, azut�n elt�nt a b�r, a h�s, a l�gy zsigerek, a sz�v, legtov�bb ellent�llt a haj, utolj�ra nem maradt ott m�s, mint a csontv�z. Azt azut�n nyal�bra fogt�k, lefektett�k a kopors�ba.

Egy csontv�z alakot �gy t�ntetett el� a sug�rl�v� g�p, amint az egyik kez�vel a serleget a sz�j�hoz emeli, a m�sikkal pedig a felemelt l�b�nak a sark�t foga, egy l�bon �llva.

De minden �rz�kingert f�l�lm�lt az a k�t alak, aki egym�st �t�leli �s cs�kolja. Csontv�z, csontkoponya…

… A kupola �r�ja kett�t d�ng�tt.

Eddig tartott az �r�kk�val�s�g.

A f�ld alatti j�t�kok ut�n k�vetkeztek a f�ld felettiek, odafenn a kupolateremben.

K�v�lr�l templomnak l�tszott, bel�l is az volt, csakhogy Cythere temploma. Olt�rk�pek helyett menyegz�k k�pei. M�solatok a legh�resebb mesterek m�vei ut�n: Pompeji-beli ut�nzatok; tr�f�sak, amiknek l�tt�ra az asszonyember elneveti mag�t; g�r�g nimfaszobrok: val�s�gos n�polyi m�zeum. Alkalmas hely egy g�r�g menyegz�h�z, amin�t le�r Xenoph�n: t�ncol� nimf�kkal, �tel-ital oszt� canephor�kkal, hymenac�kat �nekl� �s zen�vel k�s�r� men�dokkal, kik Bacchus �s Ariadne koszor�zott szeker�t k�s�rik; a kocsit p�rducok helyett n�gyk�zl�b j�r� le�nyok h�zz�k.

Ezeket a g�r�g menyegz�ket az � epithalamiumaikkal egy�tt �tkozza el Aranysz�j� J�nos (Johannes Chrysostomus). Az emeli az �rdekess�g�ket �ppen, hogy pokolra vannak �t�lve.

Az fokozza a gy�ny�rt ekszt�ziss�, hogy dacolunk a hatalmakkal, akik a f�ld�n �s a f�ld�n t�l t�rv�nyeket szabnak.

K�s� v�ns�gemig tiszteltem minden t�rv�nyt, most kiszabad�tom magamat al�luk. Nekem nem adnak gondot t�bb� sem a Sion hegy�n kiadott t�bl�k, sem a k�dexek, sem az illemszab�lyok, sem a vil�g �t�lete, m�g a term�szet t�rv�nye sem! Odak�nn t�l van, �n nyarat var�zsolok el� a paradicsomban, ahol nem ismerik m�g a gyapj�t. M�g a v�remet sem hagyom megfagyasztani; azt is hadd forralj�k fel a ny�r ver�f�nyei, hadd romboljanak benne a k�nikula vill�mos zivatarai.

Ez a dacol�s a t�rv�nyekkel, ez a paradicsom „muchom�rja”. „Muchomor!” Furcsa sz�. Hi�ba keresitek valamennyi Conversations-lexikonban: egy sem tud fel�le.

Pedig ott van a szib�riai �tle�r�sokban, t�n leghamar�bb Benyovszky M�r�c eml�kirataiban. Mikor a szib�riai ny�r v�ge fel� hajlik, egyszerre ellepi az eg�sz mez�t a l�gy�l� gal�ca, mintha b�bor sz�nyeggel volna beh�zva. Ezt �sszegy�jtik, cefr�nek erjesztik, s azut�n szeszt f�znek bel�le.

Hiszen ismernek az emberek m�s egy�b pokoli �lvezetre ind�t� szereket is. Ott van a hasis, a m�kony, a morfium.

Csakhogy ezekt�l mind �lm�ban �lvezi az ember a t�lf�ldi gy�ny�rt.

De az �n paradicsomi muchom�rom �bren ny�jtja a k�jt: annak v�zi�i �l�k�pek, annak az ekszt�zisa val�s�g, annak a konvulzi�i, annak a v�gyai, annak a k�njai t�nyek �s nem �lmok; a cs�b�t� fantomot megtal�lja a kezem, �rzem a l�legzet�nek a meleg�t, hallom a kacag�s�t, sz�ml�lom a sz�v�nek a dobban�s�t, s gy�ny�rk�d�m az arca pirul�s�ban.

Oh, mint nevetem a spiritiszt�kat! Akik azt hiszik, hogy lehet test n�lk�l is �lni. H�t minek a l�leknek az �let, ha a portetem nem �rzi a f�ldi gy�ny�r�ket t�bb�.

�n nem j�rok a lelkek vil�g�ban. Az �n fant�zi�m nem kalandoz a j�vend�kben. �n az elm�lt vil�gok rajong�ja vagyok.

Az �n ide�ljaim a paleontol�gi�ban vannak.

Azok igaz�n megvannak: l�that�k, elvit�zhatatlanok; nem �gy, mint a szellemek orsz�gainak t�nem�nyei.

A br�sszeli �sl�nyi m�zeumban l�ttam egyszer egy �ri�s �llat teljes csontv�z�t. Iguanodon a neve. Aff�le �sgy�k.

Ha eml�kezetem nem csal, valamikor �rtam �n egy reg�nyt, melyben ez az �ri�s mint �l�l�ny szerepel: egy els�llyedt vil�gr�sz n�pe mint b�lv�nyisten�t im�dja.

H�t m�ter a csontv�z magass�ga, a talpait�l a fej�ig, s azonk�v�l van a hat m�ter hossz�s�g� farka, mely t�ben egy m�ter �tm�r�j�. Az k�pes volt ezzel a rettenetes fark�val a mammutot is le�tni a l�b�r�l.

Ilyen iguanodon szeretn�k lenni, ha szabad volna v�logatnom a m�svil�gban.

S mi�rt ne? Amilyen logik�val �tmehet�nk holtunk ut�n a j�vend�be, ugyanolyannal �tmehet�nk a m�ltba is.

No h�t addig is hadd sz�ljon az a hymeneus! T�lts�tek a ciprusit, t�ncol� canephor�k, verj�tek a h�rokat, �rj�ng� men�dok, h�zz�tok a Bacchus szeker�t karcs� panther�k. Simulj hozz�m k�zelebb, sz�l�koszor�s Ariadne: hadd hallja a f�lem, mit mond a sz�ved.

„Io Paean!”

HA THESEUS VISSZAT�RT VOLNA

Hogy ki volt Theseus, Ariadne �s Bacchus? Azt, �gy hiszem, mindenki megtudta, aki fels�bb le�nyiskol�t frekvent�lt, s ha k�s�bb egy gombolyag c�rna akadt a kez�be, arr�l esz�be jutott az „Ariadne fonala”.

A hist�ria m�zs�ja nem jegyzi fel, vajon Theseus �rfi, mid�n a labirintb�l visszat�rt, ezt a vez�rl� pamukot �jb�l felgomboly�totta-e, visszaszolg�ltatva azt a kik�lcs�nz� kisasszonynak, hogy m�rmost k�ss�n bel�le harisny�t, amire bizony nagy sz�ks�ge lehetett, ahogy sz�mos szobrai bizony�tj�k.

A bek�vetkezett esem�nyek meger�s�tik azon gyan�mat, hogy Theseus nemcsak ezt mulasztotta el, s�t amid�n val�s�gos vig�cm�dra elsz�k�tt a mag�val cs�b�tott Ariadn�t�l, annak az eg�sz kelengy�j�t mag�val vitte, m�g csak egy darab feh�rnem�t sem hagyva meg neki.

Ilyen helyzetben tal�lt r� szerencs�sen az elhagyott sz�ps�gre a gazdag bortermel� Dionysios (r�mai nev�n Bacchus), aki r�gt�n ekvip�zst aj�nd�kozott neki, s anteszt�ri�kat rendezett a mulattat�s�ra.

Ebben az id�ben m�r nem lehetett Bacchus �r valami fiatal, nyalka ifj�cska, amilyennek �t a r�mai szobr�szok igyekeznek felt�ntetni, egyetlen �zb�r szmokinggal a v�ll�n: hanem volt egy (mag�t j�l konzerv�lt) �reg�r (magamforma), mellet ver� nagy szak�llal, lecs�gg� bajusszal, amilyennek �t a n�polyi Dionysios-szobor el�nk �ll�tja: valamennyi g�r�g szobra mind nagy szak�llt visel, s �ri m�don van felruh�zva, tisztess�ges havelockban, vagy olyan b� slafrokban, amilyenben engemet mutatott be legk�zelebb az �n kedves bar�tom, Herczeg Ferenc lapja, val�s�gos bacchusi min�s�gben, sz�retel�s k�zepett.

Bacchus �r is t�l lehetett m�r a hetven esztend�n, amikor Ariadn�j�t felfedezte. No h�t!

Ef�l�tt �n t�bbsz�r �rtekeztem az �n Ariadn�mmal: Diadalm�val, azt a t�m�t vetve f�l, hogy ugyan mi t�rt�nt volna akkor, hogyha Theseus �rfit csak megsz�llta volna egyszer a megb�n�s szelleme, s a legk�zelebbi Adria-haj�val visszavitorl�zott volna Naxosz sziget�re, h�tlen�l elhagyott jegyes�t felkeresend�?

Vajon mit tett volna akkor Ariadne?

Hogyha v�lasztani kellett volna egy isten �s egy h�rosz k�z�l? Er�sen gyanakszom, hogy azt a sisakos gigerlit v�lasztotta volna, s otthagyta volna az �reg�t az �res hord�i k�z�tt.

Erre az agg�lyra azonban Diadalma eg�szen korrekt v�laszt tudott adni.

– �des bar�tom. Ha te olyan alaposan tanultad volna az archeol�gi�t �s mitol�gi�t, mint ahogy azt, mi – le�nyok elsaj�t�tottuk, akkor tudnod kellene, hogy Ariadn�nak az eml�tett eshet�s�gben nem volt neh�z az elhat�roz�sa. Dionysios �t t�rv�nyes hitest�rs�v� emelte. A r�maiak Ariadn�t „Libera” n�v alatt mint Bacchus feles�g�t tisztelt�k, s im�dat�ra „Liberalia” c�m alatt �nnepeket rendeztek. Eszerint a netal�n �jb�l megjelen� Theseusszal szemben Ariadne asszonynak semmi m�s viselked�se nem lehetett, mint �sszeh�zni a b�rsonypongyol�j�t a kebl�n, s azt mondani: „Uram! �n nem vagyok Ariadne kisasszony, hanem Dionysiosn� asszonys�g. �n j�l eml�kezem, hogy mit �rtam al� az anyak�nyvvezet�n�l, s mire esk�dtem meg a K�lvin t�ri templomban a nagy augur el�tt, takarodj�k �n el�lem!” s azt�n szavainak nyomat�kot adni a cip�je sark�val, s a bartvissal j�t h�zni a kipender�tett gavall�r h�t�n lev� Minotaurus-irh�ra. Ezt tette volna Ariadne.

Ez nekem volt aposztrof�lva.

�n bizony m�g eddig nem gondoltam sem az �llami anyak�nyvvezet�re, sem a K�lvin t�ri augurra, hogy az �n Diadalm�mat hozz�juk vezessem. Av�gett el kellett volna hagynom az �n k�l�n plan�t�mat, kis paradicsomomat, s visszat�rnem a vil�gba. S az a vil�g nekem hideg volt. Nem a h�, nem a j�g volt olyan hideg, hanem az emberek.

�rzi ezt a hideg sz�lfuvallat�t a nagyk�z�ns�g arculat�nak, ha valaki cs�dbe ker�lt, ha valaki lovagias el�gt�telt elutas�tott, ha valakinek a darabj�t kif�ty�lt�k, ha valaki a kv�taf�lemel�s mellett sz�nokolt; de nem �rzi jobban, mint egy v�n ember, aki fiatal n�t vesz feles�g�l. Azt�n m�g egy n�t, aki maga is a vil�g g�nykacaja el�l menek�lt m�r egyszer a hal�lba.

N��l lehet venni egy h�lgyet, akit az eg�sz vil�g megvet; de nem lehet egy n�t, akit az eg�sz vil�g kinevet.

Nem, �des Ariadn�m, nek�nk Naxosz sziget�n kell maradnunk, mert amint mi a paradicsomunk ajtaj�n kil�p�nk, s megvalljuk a vil�gnak, hogy egym�shoz tartozunk, mir�lunk r�gt�n operettet �rnak, s karikat�r�k alakj�ban utazzuk k�r�l a f�ldet. A legszel�debb bonmot az lesz r�lunk, hogy �n big�mi�t k�vettem el: elvettem egy kisasszonyt meg egy n�ger matr�zt.

Azt�n hol tal�ln�k mi fel a nagy vil�gban mindazt a gy�ny�rt, amiben most dirvatlankodunk: a kript�nk gy�sz-orgi�it s a kupol�nk bacchan�li�it? Itt kell nek�nk belehalnunk a k�j paroxizmus�ba.

A philtr�k seg�tenek.

Itt �n vagyok az egyed�li „�r”, az egyetlen f�rfi. Megt�rt�nik ugyan h�be-h�ba, hogy a ment�k egy f�rfialakot is hal�sznak ki a Dun�b�l, akinek olyan er�s �letszervezete van, hogy m�g f�l�rai v�z alatt bujdokol�s ut�n is �letre hozhat�. Az ilyen megmenek�lt f�rfit �n, amint elhagyhatja a k�rh�zi oszt�lyt, r�gt�n visszaadom a vil�gnak, adok neki annyi p�nzt, hogy meg�lhessen. A nimf�k liget�be ugyan be nem eresztem. Hisz ott �gy j�rna, mint Orpheus a men�dokkal: sz�jjelt�pn�k.

A v�zbef�lt f�rfialakok �letment�si k�s�rletein�l Diadalma is jelen szokott lenni. Ezt � tanulm�nynak nevezte. Nem tagadhattam meg t�le ezt a mulats�got. Ez olyan volt neki, mint m�s n�nek a sz�nh�z. Az � �tlete volt az �letment�si k�s�rletekhez a zen�t is alkalmazni. Az �vegfuvol�nak a hangja er�sen hat az idegekre. A f�l dobh�rty�ja is k�zrem�k�dhetik az �letm�szerek �breszt�s�ben. Ilyenform�n val�s�gos melodr�ma lett a kirurgiai m�t�tb�l. A wagneri zene dob�t�sei �s trombitarivall�sai n�mely esetben val�s�gos csod�kat id�ztek el� halott�breszt�s dolg�ban. Aki m�g arra sem �bredt fel, az m�r csakugyan makacsul ragaszkodott a m�svil�ghoz.

T�len �t, mikor a Duna zajlott, vagy be volt fagyva, pihent az eg�sz �letment�si munka, hanem azt�n, mikor kitavaszodott, ann�l t�bb alkalom ad�dott r�. S tavaszi �rad�skor ez nagyon meg van nehez�tve: a Duna hull�mai iszaposak, a v�z al� ker�lt emberalakot nem lehet megl�tni benn�k, a ment�cs�nakosok csak tal�lomra kotor�sznak a cs�kly�ikkal az �ngyilkos f�rfi ut�n, a n�alakot hamar�bb felsz�nre hozza a puffos ruh�ja. Ez id�szakban gyakran hallani a pokol k�rt�j�nek b�mb�l�s�t. Csak hull�t fogtunk ki.

Az es�s id� is nehez�ti a ment�s munk�j�t.

Egy ilyen es�s napon, amikor a paradicsomban a villanygoly�k p�tolt�k a felh�be burkolt napot, hangzott egy d�li �r�ban a jelz� villanycsengetty�, mely egy ment�si esetet tudatott az int�zetemmel.

A ment�k r�gt�n csolnakra keltek, az �pol�n�k el�hordt�k a m�t�t szob�j�ba a sz�ks�ges k�szleteket, magam is siettem a m�helybe. Diadalma �sszeh�vta a zen�szn�it, s elhelyezte �ket a mell�kszob�ban, azt�n fel�ll�t� a momentfelv�tel� kinematoszkop g�pet, mely a m�t�t f�zisait megr�gz�ti. Azt � maga szokta kezelni.

Azonban minden f�lre�rt�s kiker�l�se v�gett fel kell jegyeznem, hogy Diadalma addig nem szokott bej�nni a m�t�t szob�j�ba, am�g a kihal�szott testet levetk�ztett�k, s az �ltalam m�r jelzett z�n�it gyapj�val betakart�k. �n magam fogadtam az �pol�n�k �ltal karon emelt �ldozatot.

F�rfi volt. �rias fel�lt� �s szmoking volt rajta. Az arca eg�szen jenki t�pus: hossz�, v�llig oml� fekete haj, v�zt�l �sszecsapzottan, bajusza a fels� ajkr�l, szak�lla az als�r�l sim�ra leborotv�lva, ellenben a k�rszak�lla meghagyva. Val�s�gos mintak�pe az illusztr�lt review-k Unele Sam species�nek. Egy�bk�nt a v�zbef�ltak szimptom�ival ell�tva, szederjes foltokkal a k�t pof�n, hamusz�n ajkakkal, felfel� fordult szemgoly�kkal.

Az �pol�n�k elkezdt�k �lt�nyeit�l megszabad�tani, zseb�ben tal�lt t�rc�j�t, �kszereit nekem �ltaladt�k.

Az �kszerek k�z�tt felt�nt egy, az �ral�nc�r�l lecs�gg� szerencsemalac: egy darab smaragdb�l faragva, melynek k�t agyar�t k�t emberi metsz�fog k�pezte.

M�r ez a saj�ts�gos zsuzsu is megd�bbentett.

A t�rc�j�ban pedig tal�ltam egy csekk-k�nyvet sz�zezer doll�rr�l, azut�n egy arck�pet, melyben nagyon j�l fel lehetett ismerni Diadalm�t. V�gk�ppen felvil�gos�tott azonban a t�rca rekesz�ben tal�lt n�vjegy-csomag, mely vizah�lyagra aranybet�kkel nyomtatva e c�met viselte: „Dr. Kissmi Clos recreator. New York.”

Megker�lt Theseus!

S val�ban hasonl�tott a Minotaurus legy�z�j�hez. Soha t�k�letesebb sz�ps�g� f�rfialakot nem l�ttam. Minden izma duzzadt az er�t�l.

De hogy ker�lt ez ide, az �n halott�breszt� kamar�mba? K�nny� volt a tal�ny megold�sa.

Nagyon szerette Diadalm�t. Mikor megtudta, hogy im�dottja (az � fat�lis levele miatt) a Dun�ba vetette mag�t, fell�zadt a j� magyar sz�ve a jenki �zlet�rz�ke ellen. Arr�l is �rtes�lhetett a budapesti rend�rs�g r�v�n, hogy ama bizonyos Zentay Diadalma a ment�k �ltal kihal�sztatott, s a naïades noy�es int�zet�ben �letre hozatott. Ezt megtudva, r�gt�n �tutazott Eur�p�ba. F�v�rosunkba meg�rkezve azt�n megtudta, hogy az �n int�zetemnek szabadalma van idegen l�togat�k el�l bez�rni az ajtaj�t, s rendes �ton ide be nem juthat. Ez�rt v�lasztotta ezt a rendk�v�li utat. � is belevetette mag�t a Dun�ba. A t�lvil�g kapuj�n jutott kereszt�l a kedves�hez.

Ezt Orpheus �ta nem produk�lta f�rfi. Az ment el a pokolba Euridyc�t visszak�vetelni Plut�t�l. Igaz, hogy Theseus is vissza akarta rabolni Proserpin�t Plut�t�l, de az csak akarta.

Meglehet, hogy nem is tetszhalott, csak tetteti mag�t. Lehet, hogy j�l tud �szni, b�v�rk�nt a v�z alatt �szni, hogy eszm�let�n�l van, s azok a k�k foltok az arc�n, a veres foltok a combjain csak anilin fest�kkel vannak beedzve a b�r�be a l�tszat v�gett; de m�g akkor is heroizmus van az elhat�roz�s�ban.

B�multam �s rettegtem ezt az embert.

Tudtam, hogy mi lesz a k�vetkez�se, ha ezt �letre hozz�k? Diadalma ott fog �llni a f�nyk�pez�g�p el�tt.

H�t �v �ta nem l�tta �t, az arca az�ta megv�ltozott, bajusza nincs, a sima �ll most szak�llt visel: von�sai k�k�ltek, szemeit nem l�tni; de amint �letre t�r, m�gis r� fog ismerni, s mi lesz akkor?

�gy k�v�ntam magamban, hogy az orvosn�, aki a levetk�ztetett alakot hall�cs�vel k�mleli, azt mondan�: „ez egy hulla!” Akkor azt�n vinn�k egyenesen a hulla�get� kemenc�be. Diadalma sohasem tudn� meg, hogy im�d�ja itt volt.

Az orvosn� azonban azt mond�: „megmenthet�”.

S azzal az �pol�n�k hozz�fogtak a gyapj�val betakargat�s�hoz, s a kezei, l�bai d�rzs�l�s�hez.

Az orvosn� jelt adott a villanycsengetty�vel Diadalm�nak, hogy megkezdheti a zen�ltet�st.

Az �vegfuvola megsz�lalt. Annak valami olyan sz�vet kereszt�lj�r� hangja van. Eg�szs�ges embernek nem j� azt hallgatni.

Csak a zene megkezd�se ut�n j�tt be Diadalma a m�t�t term�be, ahol egy fotogr�fus k�z�ny�vel l�pett a f�nyk�pez�g�phez, �sszecsatolva azt a folytonos�t� g�ppel.

A m�t�t els� perceiben kev�s feladata van a f�nyk�pez�nek: a k�s�rlet al� vett test mozdulatlan, s alig l�that� a n�gy �pol�n� �s az orvosn� s a k�t seg�dorvosn� alakjait�l. A fej�b�l k�l�n�sen alig l�tni valamit az orrlikain megk�s�rtett tollingerl�s miatt.

Csak azut�n szabadul fel az alak, mikor az orvosn� elrendeli, hogy hozz�k el� a bef�jtat� g�pet.

Ekkor hozz�foghatott Diadalma az els� f�nyk�pf�lv�telhez. A tetszhalott fej�t al�ja tett fav�nkossal felp�ckolt�k, �gyhogy az arca szemk�zt fordult a g�p fel�.

Diadalma el�sz�r k�z�ny�sen ir�ny�t� fel� a g�p lencs�j�t. De egy perc m�lva b�mulatra ny�ltak fel a szemei, a k�t kez�vel a fej�hez kapott, s azt�n sikoltva sz�k�tt oda a tetszhalott fekhely�hez: „Mikl�s! Mikl�som!”

Megt�rt�nt, amit�l f�ltem.

Amint az �n Ariadn�m r�ismert Theseus�ra, akit a hull�m elvitt, s a hull�m visszahozott, elfeledkezett a hamis isten�r�l, s odarohant a h�rosz�hoz, r�borult a hideg test�re, s nem hagyta, hogy �lenyf�jtat�val szivatty�zz�k a leveg�t a t�dej�be, hanem saj�t meleg l�legzet�t fuvallta bele a sz�j�n kereszt�l, ahogy ezt a kezdetleges �leszt�si k�s�rletekn�l szokt�k tenni. �s �me csoda t�rt�nt, mely m�lt� a patol�giai annalesekben f�ljegyeztet�sre. A tetszhalott erre a legels� k�s�rletre felneszelt, megmozdult, �letre t�rt; s�t valamit motyogott is.

Az orvosn� el volt ragadtatva a gyors siker �ltal. A v�zbe fullad�st�l megmentettnek szok�s szerint meleg�tett bort adatott. De ennek nem volt sz�ks�ges parafadug�t �kelni a fogai k�z�, sem kat�terrel l�v�ld�zni az �ltet� italt a gyomr�ba, er�lyesebben hajtotta azt v�gre Diadalma, a bort el�bb saj�t sz�j�ba sz�va, s �gy �mlesztve a f�l�lesztett sz�j�ba.

S nekem ezt mind v�gig kellett n�znem!

Az orvosn�, v�gre betakartatva flanellok k�z� az �letre hozottat, azt a b�lcs rendelkez�st �rv�nyes�t�, hogy m�rmost hagyj�k mag�ra mindannyian a p�cienst, akinek csak nyugalomra van sz�ks�ge, ne maradjon mellette m�s, mint Diadalma, � �polja �s viselje gondj�t; hiszen beletanulhatott annyi tanulm�nyoz�s ut�n.

Meg voltam fel�le gy�z�dve, hogy ez tiszta kom�dia volt. M�r tudniillik a p�ciens r�sz�r�l.

Nem volt ez az �r tetszhalott, nem fulladt a v�zbe, gyakorlott �sz� lehetett, csak tettetett halott volt, kisz�m�tott szerepet j�tszott el�tt�nk.

Hanem azt el kellett ismernem, hogy j�l j�tszotta. (Pr�ba n�lk�l.)

De h�t �n mit j�tszom most?

Hiszen ha k�tharmad�val az �letkoromnak fiatalabb voln�k, s term�szetes t�z l�ngolna a v�remben, majd tudn�m a szerepemet, mikor azt l�tom, hogy az a n�, aki testest�l-lelkest�l az enyim volt (a hamvvedrek �s kopony�k a tan�im r�), most egy m�s f�rfinak k�lcs�nzi �t a lelk�t, hanem h�t az �n �rver�semet csak a m�rgek gyors�tj�k. A v�n szerelemf�lt� nem Othello m�r, hanem doktor Bartolo.

De nem is a harag, nem a szenved�ly gerjedelme gyors�t� sz�vver�semet, mikor a sz�vkir�lyn�mat egy k�s�rtetb�l eleven�lt f�rfialakkal �lelkezni l�ttam; hanem az ijeds�g. F�lig k�v� voltam meredve, mint az ezeregy�jszakai el�tkozott princ, aki a feles�g�t rajtakapja a k�s�rtetekkel tartott rettent� gy�szorgi�n. H�tha �n is �gy maradok: cs�p�t�l sarkig j�spiss� meredve?

A vak d�h helyett el�vett a logika.

Hiszen ha a logik�t �gy lehetne az embereknek pastill alakban beadogatni, mint a kokaint! Akkor �hen veszn�nek a doktorok, b�r�k, pr�k�torok, de m�g a papok is. Nem volna betegs�g gy�gy�tani val�, b�n megtorolni vagy megbocs�jtani val�.

Elgondoltam magamban, hogy hiszen annak, hogy ez �gy bek�vetkezett, �n magam vagyok az oka.

Ha �n val�s�ggal �gy szerettem ezt a mesebeli t�nd�rn�t, hogy eg�sz lelkemet, eg�sz �letm�vezetemet �tadtam neki, m�rt nem tettem �t a magam�v�? Egy l�togat�sba ker�lt volna a K�lvin t�ri �llami hivatalban, s ha �gy tetszik, m�g a templomban is. Akkor most a k�r�ti palot�mban fogadn� a l�togat�sokat, s ha a komornyik prezent�ln� neki az ez�stt�lc�n doktor Kissmi Clos n�vjegy�t, azt tenn� vele, hogy megford�tan�, r��rn� r�zsasz�n ir�nnal: „pour acquit”, beletakarn� egy ezerdoll�ros bankjegybe, s kik�lden� neki az el�szob�ba. Soha viszont nem l�t�sra.

Ariadne becs�letes asszony volt, amint a nev�t Liber�ra v�ltoztatt�k.

De h�t �n ezt elmulasztottam. B�lv�nyomb�l �j kir�lyn�j�t csin�ltam; angyalomnak denev�rsz�rnyakat adtam, nem szeretni tan�tottam, hanem �rj�ngeni, nem adtam meg neki a tisztelet gl�ri�j�t, hogy annak a sugarai m�sokra n�zve megk�zel�thetlenn� tegy�k. F�ltem a nevets�gess� t�telt�l.

Most azt�n el�ker�lt ez a r�gi im�d�. A m�svil�gr�l ker�lt el�; aki az�rt j�tt ide a f�ld t�ls� oldal�r�l, a Duna m�ly fenek�r�l, hogy �t mag��v� tegye; hogy levegye fej�r�l a g�ny szalmakoszor�j�t, s mirtuszkoszor�t tegyen a hely�be. Ez az egyetlen ember a vil�gon, aki megszabad�thatja �t a g�nyhahota �g� pokolt�z�b�l, aki, ha visszavezeti �t k�zenfogva a vil�gba, nem fog senki kacagni, sz�rny�k�dni, botr�nykozni rajta, tapsolni fog mindenki. Legenda lesz a paskvillb�l!

�gy kellett annak j�nni. A logik�t a paradicsomb�l sem lehet kiz�rni.

AL�FEL�

Nem volt mit tennem m�s, mint a propelleremen menek�ln�m a szigetemr�l. R�m n�zve ez volt az elveszett paradicsom. B�rcsak a poklot is ily k�nnyen elveszthettem volna. Nem kell azt f�lteni, az megmarad h�ven.

Ism�t bel�ptem a vil�gba.

Minden ember a megb�mul�s kifejez�s�vel az arc�n fogadott. Senki sem pr�b�lkozott megk�rdezni t�lem, hogy hol j�rtam egy �ll� esztendeig. Hiszen tudta minden ember.

Most m�r azt�n olyan �res volt r�m n�zve az eg�sz vil�g. Senkim sincs benne.

�gy hozz� voltam m�r szokva, hogy a gy�ny�rt enni kell, mint a sajtot keny�rre kenve. Elfogyott, nincs bel�le t�bb.

Dehogy nincs! Hiszen tele a vil�g a k�j bacillusaival, ott repkednek a l�gben, ott susognak a selyemben az aszfalton, ott villognak a g�zf�nyben, ott hullanak a sp�r�i a dalok vir�gerdej�ben.

De az �n sz�vem m�r rag�lymentess� van t�ve. Bel�m ojtott�k a szerelem sz�rum�t. (Pedig nem is patk�nyokon, h�zinyulakon k�s�rleteztek vele.)

Be�llt a reakci�. Undorodom minden �lvezett�l.

Ut�lom az �teleket, nem k�v�nom a bort, alig t�pl�lkozom. Aludni sem tudok, s ha reggel fel� nagy k�nl�d�s ut�n elnyom a keserves �lom, akkor meg k�nz� �loml�t�saim vannak, amikben term�szetellenes p�rosod�st er�ltet a k�j a gy�trelemmel: d�monok j�nnek el�m az �gb�l s angyalok a pokolb�l, s k�nyszer�tenek az orgi�kban r�szt vennem, s mikor f�l�bredek bel�le, s sz�tny�jtom a k�t kezemet, nem tal�lok egyebet, mint az �gymennyezet hideg oszlopait.

Majd azt gondolom ki, hogy belevetem magamat a t�rsas�gok zajos mozgalm�ba; j�rom a klubokat, a mulat�helyeket, koncertekbe j�rok, amiket soha ki nem �llhattam.

K�s�n veszem �szre, hogy minden ember olyan furcs�n n�zdeg�l r�m. Mit b�mulnak rajtam? Tal�n azt, hogy fennhangon besz�lek magamban, s a hangversenyek pi�n�iba bele�nekelek?

Ez inger�ltt� tesz. Alig m�lik egy este, hogy valakit fel ne pofozn�k. S�t az is megesett, hogy az opera l�pcs�j�n lej�vet egy �rh�lgynek a fel�m ford�tott h�tlapj�n v�gigvertem a s�tap�lc�mmal. Szerencs�j�re el�gs�ges r�jthoffer volt rajta.

Emiatt sz�rnyen a szemembe n�znek a r�gi ismer�seim. El nem tudom gondolni, hogy mit n�znek rajtam?

T�k�r el�tt r�gen nem �lltam. Szak�llamat, bajuszomat a komornyikom l�tja el sz�ke patin�val. �gy gondolom, hogy egy kis k�nai k�rmint sem k�m�l az arcomtul. Ez term�szetes. Miut�n m�g egyp�r �v el�tt azzal biztattak az ismer�seim, hogy az arcom �l�nkpiros. Ezt meg kell tartani.

Egyszer azt�n m�giscsak k�v�ncsi lettem a t�k�rbe pillantani. Visszariadtam az arcomt�l.

Hisz ez nem „�n” vagyok! Ezt az embert �n nem ismerem. Micsoda kid�lledt szemek! Hov� lettek az �n szel�d tekintet�kr�l h�res k�k szemeim? Ezeknek az �risze csupa fekete pupilla! S a szemgoly�k messze el�remerednek az �regeikb�l.

Eszembe jutott, hogy voltak nekem h�res nevezetes j� bar�taim. Nagy f�rfiak! N�kt�l kegyelt, f�rfiakt�l magasztalt alakok. Azoknak voltak ilyen kimered� szemeik – v�ge fel�.

Azt is kezdtem �szrevenni, hogy a l�baim felmondj�k a szolg�latot. P�r �v el�tt m�g olyan j�r�som volt, hogy aki h�tulr�l megl�tott, azt mondta, ki az a dali�s gavall�r? Most meg nem tudok bot n�lk�l j�rni. Hol a jobbik t�rdemben van a szaggat�s, hol meg a balban. V�ndorol tetsz�se szerint. N�ha meg v�ltozatoss�g kedv��rt �tk�lt�zik a cs�p�mbe. Akkor m�r csak az inasom v�ll�ra t�maszkodva tudok j�rni; majd meg a derekamat nem tudom kiegyenes�teni. N�pies nyelven „boszork�nyl�v�sem” van.

A szemeimnek f�j a vil�goss�g, a f�leimnek a hang, ok n�lk�li f�lelmek k�noznak �jjel �s nappal.

Az orvosaim azt tan�csolj�k, hogy menjek utazni, keressek leveg�v�ltoz�st. Az m�g idegesebb� tesz. Sehol sincs egy napn�l tov�bb marad�som. Minden ember, maga az id�j�r�s is a bosszant�somra esk�d�tt �ssze.

V�gre odakerget a sorsom egy vil�gh�r� p�rizsi csodaorvoshoz.

A h�rhedett orvos csak a szemembe n�zett, s azt�n elmondta, hogy milyen bajokban szenvedek, an�lk�l hogy t�lem k�rdezte volna. Azt is elmondta, hogy mi �ltal jutottam ezekhez a bajokhoz. Megmondta a betegs�gemnek a nev�t. Megr�m�ltem. Egy h�res angol orvosnak a neve az. K�nos �s gy�gy�thatatlan baj.

S azzal az ir�ni�val, amire egy h�res orvos fel van jogos�tva a hozz� folyamod� p�ciensekkel szemben, azt mond�: vigasztalja �n mag�t azzal, hogy ez csak a milliomosok betegs�ge.

Igaz�n b�szke gondolat! Olyan betegs�ggel b�rni, amit a szeg�ny ember, a k�z�ns�ges polg�r meg nem kaphat; amihez p�nz kell, sok p�nz, hogy az ember megszerezze.

V�g�l utas�t�sokat adott, hogy milyen �letm�dot k�vessek ezent�l, hogy a bajomat enyh�tsem: aszk�tai tart�zkod�s minden testi-lelki �lvezett�l, szigor� �trend, �rizked�s a megh�l�st�l, �s a t�bbi.

A hal�lh�remet hoztam haza P�rizsb�l.

De nem akartam belenyugodni. Egyik doktort�l a m�sikhoz v�ndoroltam, mindegyik m�s meg m�s gy�gyrendszert pr�b�lt ki rajtam, mindegyik m�s meg m�s zsigeremben kereste a baj g�cpontj�t. Mindegyiknek igaza volt. Meg volt rontva minden �letszervem.

A szemeim kezdtek m�r megvakulni. Folyton k�pr�ztak. Egy zegzugos sziv�rv�nycsillag, hasonlatos a m�ltai lovagrend keresztj�hez, t�ncolt a szemem el�tt, s ami annak a k�zep�be esett, az nem volt r�m n�zve l�that�: se bet�, se arc.

Majd meg epileptikus rohamok leptek meg, el�zetes fejf�j�ssal. Engem! Aki sohasem ismertem a fejf�j�st. �r�letes k�nok! Most valamennyi �letm�szerem mind fell�zadt ellenem, mintha �sszeesk�dtek volna.

V�gre kuruzsl�khoz folyamodtam. Azoknak a kanc�rol�sai szereztek is id�k�z�nk�nti enyh�l�st, de a visszaes�s ann�l irt�zatosabb volt.

F�ltem m�r mindent�l: az emberekt�l, a napsug�rt�l, a leveg�t�l, a friss v�zt�l; de legjobban f�ltem saj�t magamt�l. Hogy egy rossz pillanat�ban a k�noknak meg fogom �lni magamat. �pol�im elt�vol�tottak a kezem �gy�b�l minden �l� szersz�mot.

Az orvosaimnak rim�nkodtam, hogy adj�k a kezembe az eg�sz palack morfiumot, amib�l megsz�ml�lva szokt�k a cseppeket a kan�lba hullatni. Majd kiittam volna �n azt egyszerre. Nem adt�k ide.

Nem az�rt �poltak m�r, hogy meggy�gy�tsanak, hanem hogy az �letemet mesters�gesen ny�jts�k.

H�rlapot sem adtak m�r a kezembe; azok mindennap hozt�k az orvosi jelent�seket az �n �llapotomr�l. K�l�nben sem oIvashattam volna, mert a szem�vegemet eldugt�k.

Minden �letm�szerem megtagadta m�r a szolg�latot. Nem volt m�r m�s t�pl�l�kom, mint a tej.

M�gsem engedtek meghalni.

H�res embernek, nagy embernek nem szabad olyan k�nnyen elsz�kni a vil�gb�l, mint holmi napsz�mosnak.

No, ha minden eszk�z�t az �ngyilkoss�gnak elvett�k t�lem; itt az ablak, emeleten lakom, kiugrom fejtet�re.

Kiolvast�k a szememb�l a sz�nd�komat, s levittek az emeletr�l a f�ldszintre, ott vasr�cs volt az ablakokon.

S hogy esetleg �ssze ne z�zhassam a fejemet a falon, kip�rn�zt�k az eg�sz szob�t.

Mi van itt a fejemben, ami �gy �g, �gy kalap�l, �gy zakatol? Az orvosok is azon tanakodtak �ppen.

Azok a kopony�k j�ttek-e el rajtam bossz�t �llni, amiket borserleg�l bitoroltam a gy�szorgi�kon? – Bizony azok.

Mefiszt� k�ri a d�j�t a v�n ember megifj�t�s�nak!

Mindennap tan�cskoz�st tartottak f�l�ttem az orvosok.

Mikor azt�n kifogytak a tudom�nyukb�l, akkor v�gre elh�vt�k P�rizsb�l azt a vil�gh�r� orvost. Elj�tt.

Nem volt �rvendetes a viszontl�t�s.

�sszevissza vizsg�lt.

�n arra k�rtem, hogy engedjen m�r meghalnom.

Az �n h�res doktorom a maga j�l ismert gorombas�g�val eg�sz �szint�n megmond�, hogy arr�l sz� sincs. Sz�v�s �letszervezetem van, nem halok bele a bajba, hanem csak meg�r�l�k.

Ez volt a legirt�ztat�bb �t�let!

M�rt nem lehet egy kir�lyn�gyilkost arra �t�lni, hogy �r�lj�n meg!

Azt�n megvigasztalt sz�pen.

Egy m�dja van a rettenetes v�gzett�l val� megszabadul�snak: a trepan�l�s. Ha a kopony�mat kif�rj�k, s a likon kereszt�l elt�vol�tj�k az ott �sszegy�lt �rt� anyagot.

Nem borzadtam vissza t�le, kapva kaptam rajta.

Azt! azt! f�rjanak lyukat a fejembe, s h�zz�k ki azon kereszt�l az �rd�g�t, aki ott zakatol benne.

Az orvos megmond�, hogy az f�jdalmas m�t�t.

Mit nekem az �les ac�l harap�sa! Enyh�l�s az a magam pokolk�njai k�zepett.

Azt is �szint�n megmondta az orvos, hogy ebbe a m�t�tbe bele is halhatok.

„Azzal �ldjon meg az Isten!” Magam s�rgettem a m�t�tet.

Nem engedem magamat narkotiz�ltatni. Akarom �lvezni a m�t�temet.

Akarom l�tni azt a g�pet, amivel a trepan�l�st v�grehajtj�k, meg akarom azt magamnak magyar�ztatni.

Kit�n�, remek egy szersz�m!

Egy ac�lcs�, melynek az als� sz�le s�r� f�r�szfogakkal van ell�tva; ezt egy g�p hozza sebes k�rforg�sba, s m�lyeszti al�bb. A fogascs� k�zep�ben van egy ac�l szeg, mely el�bb a csontba benyomul, hogy a cs� forg�s�t biztos�tsa. Igaz�n t�k�letes egy eszk�z. Fejet kell hajtanom az orvosi tudom�ny el�tt.

Azt k�l�nben is meg kellett hajtanom, hogy a tark�mon f�gg�lyesen m�k�dhess�k a g�p. Ott van az �rd�gnek a sz�khelye.

Miel�tt hozz�fogtak volna, el�vett a kacag�s. A h�res doktor k�rdezte, hogy mit nevetek.

„Azt nevetem, hogy az �n kopony�mat a f�rt lik miatt nem fogj�k haszn�lhatni iv�serlegnek.”

Der�k �tlet! M�lt� a kidolgoz�sra.

Azt�n elkezd�d�tt a m�t�t. Az egyik orvos kez�be vette az �r�j�t, s azon sz�ml�lta a m�sodperceket. Egy m�sik a sebesen p�rg� g�p m�lyed�si fokait sz�ml�lta, a harmadik csavarta a g�pet. �s �n �reztem, hallottam annak a m�k�d�s�t, a f�r�szfogak karistol�s�t a koponyacsont k�z�lte a f�leimmel. Most mindj�rt… Most mindj�rt �t lesz t�rve a koponyafal…

Ekkor egy gy�nge k�zkopog�s hangzott az ajt�mon.

Egy gyermeki hang „j� reggelt” k�v�n�sa csend�lt meg odakinn.

Ez a gyermekk�z, ez a gyermekhang visszahozott a pokolb�l.

Itt vagyok, az �n csendes kis tusculanumomban.

Nem vagyok hal�lra �t�lve, se meg�r�l�sre.

Nem vagyok nagy �r, nem �l�k gy�szorgi�kat.

Nincsenek milli�im – nincsen paradicsomom.

… Nem j�l mondtam. Van j� eg�szs�gem, s az egy milli�; s van j� ked�lyem, s az a paradicsom.

A sz�v m�rt�rjai: STELLA
I.

Ism�t itt vagyok. �lek. L�tom magamat.

Az vagyok, ami gyermekkorom eszm�nyk�pe volt: vil�gh�r� fest�. Eg�sz iskol�t alak�tottam magam k�r�l: a miniat�rfest�szet�t. Az volt ifj�koromnak is a szenved�lye. Arasszal m�rhet� keretekbe festeni meg a k�pet, �leth�en, gondosan kidolgozva a legapr�bb r�szletekig: a t�jk�peken l�that�k voltak a falevelek, a s�sd�kosok, a vir�gok, a sz�l�f�rt�n a bogy�k hamva, a madarakon a tollazat zom�nca, az arck�peken az arc pih�je.

Amellett nagyobb alkot�saim is voltak: jelenetek a t�rt�nelemb�l, a szent�r�sb�l, a mitol�gi�b�l. Fant�zi�m kifogyhatatlan volt. K�l�n�sen szerettem festeni a sz�p n�i testet. A biblia parancsa: „Ne v�tkezz�l a te szemeiddel” – nem a fest�knek sz�l.

K�peim h�resek voltak az �- �s �jvil�gban: �tt�r�k a tan�tv�nyaim sz�m�ra.

Nek�nk nem volt sz�ks�g�nk templommagass�g� fest�termekre, �ri�si v�sznakra, amikhez h�gcs�n kell felkapaszkodni a m�v�sznek, pajzs terjedelm� pal�t�val a bal kez�ben, eg�sz puzdr�j�val az ecseteknek, s kenni, pamacsolni j�hiszemben, s mikor megvan a munka, akkor a karzatra felfutni, onnan n�zni, hogy mi lett bel�le? – s azt l�tni, hogy lehetetlen �ri�sok vannak a h�tt�rben, akik az el�t�r alakjait agyonnyomj�k; s azt�n �jrakezdeni az eg�szet.

Az �n met�dusom ett�l megszabad�t. Az eg�sz alkot�st egy kart�volnyira magam el�tt l�tom; sz�z alak elf�r egy n�gysz�gm�ternyi v�sznon. Mindig ura vagyok a festm�nyemnek; az elrajzol�si hib�kat kimutatja egy k�zit�k�r.

Az a kiv�lts�ga is van a fest�i rendszeremnek, hogy az �n kis keret� k�peim minden szob�ban elhelyezhet�k. Nem kell a sz�mukra m�zeum, k�zpalota, d�szcsarnok, nagy, �res falak; elf�rnek az �rn�k budo�rj�ban, az amat�r�k kabinetjeiben; egy legyez�n.

Oh, mily boldog voltam �n, mikor az ecset volt a kezemben, nem az �r�toll. A toll k�noz, az ecset enyh�t. A toll munk�ja ut�n f�radtak vagyunk, az ecset� ut�n felfriss�l�nk. Amit le�rtunk, b�njuk elolvasni; amit megfestett�nk, att�l alig tudunk megv�lni, mindig gy�ny�rk�d�nk benne. A le�rt munk�r�l mindig tudja a szerz�, hogy rossz, a megfestettr�l mindig azt hiszi, hogy j�.

Az �r�n is megesik, sokfel� lek�t�tte az �g�ret�t, hogy egyszerre k�t, h�rom, n�gyf�le munk�n dolgozik. (Mintha ismertem volna egyszer ilyen embert.) No, az pokolbeli f�rads�g lehet! Egy Sisiphus, aki egyszerre k�t-h�rom k�vet henger�t f�l a hegyre! A fest� mindig t�bb k�pen dolgozik egyszerre; ha az egyikbe az idegei belef�radtak, a k�pzelete kimer�lt, akkor a m�sikhoz fordul, azon megpihen, azon �j r�szleteket fedez fel a kidolgoz�sra, s mikor megint visszat�r az elhagyott festm�ny�hez; egyszerre megtal�lja benne a hib�t, amin fennakadt, ami elkedven�tlen�, s kijav�thatja.

A fest�szetet szeretni kell. – A fest�szetet lehetetlen nem szeretni.

II.

Az �n fest�iskol�mnak nem volt sok tan�tv�nya. Akik voltak, azoknak er�s pr�b�kat kellett ki�llni. Fest�n�l nem el�g a l�ng�sz, a tehets�g, annak munkakedvvel is kell b�rni. A fest� ne gondoljon egy�bre, mint a k�sz�l� m�v�re. A l�legzete lehet a t�deje�; de m�r a sz�vver�se a k�pe�. A gyomr�ra pedig �ppen ne gondoljon a fest�! Sz�p is volna! A tizenk�t �rai harangsz�ra f�lbehagyni a munk�t, mint a k�m�veseknek, s menni a korcsm�ba! A fest�k kol�ni�j�ban pedig nem is hangzik harangsz� (ott nincs templom), csak a gy�rak g�zk�m�nye b�mb�li a delet, az pedig a g�pkov�csoknak sz�l, nem nektek, piktorok, pictrixek: ti csak dolgozzatok; a d�li �ra hozza a legkedvez�bb vil�g�t�st: ezt nem szabad elp�niz�lni!

Szigor� voltam, ak�r csak Dor� Guszt�v, aki n�dp�lc�val a kez�ben dirig�lta a tan�tv�nyait.

�gy gyakoroltam �n azt m�g kecskem�ti rajztan�t� koromban. Mert az is voltam valaha.

Amikor m�g azt a nagy �p�letet az Alf�ld nevezetes v�ros�ban koll�giumnak h�tt�k.

Akkor ott az a rendszer d�vott, hogy a kis- �s nagydi�koknak a rendes iskolai tant�rgyakon k�v�l m�g rendk�v�li leck�ik is voltak: �nek, zene, torn�szat, szaval�s, t�nc, francia nyelv, rajzol�s.

Ehhez, a mai kor fogalmai szerint, kell h�t tan�r. Azoknak fizet�s, tand�j!

A hajdani vadember�lt�ben pedig mindez kitelt a maga foltj�b�l. A fels�bb klasszisokban mindig akadt egy di�k, aki valamelyik�hez e feladatoknak �rtett. Azt a t�bbiek megv�lasztott�k tan�t�nak. Aki �rzett mag�ban hajland�s�got, odaj�rt hozz�juk, vagy egy�tt a koll�giumba, s megtanultak �nekelni, muzsik�lni, torn�zni, szavalni, t�ncolni, parl�rozni, rajzolni ingyen.

Azazhogy dehogy ingyen! aki nem vette be j�l a tan�t�st, azt a tan�t� megd�g�ny�zte.

�n is �gy tettem a tan�tv�nyaimmal, �n voltam a rajztan�t�. P�f�l�s n�lk�l a lecke�ra nem v�gz�d�tt. De meg is tanultak azok mind rajzolni, sz�pen.

Ezt a rendszert alkalmaztam a fest�iskol�mban is. A tan�tv�nyaim im�dtak, mint az emberfal� Hiclipuclit az ink�k.

Az �n iskol�m nem volt akad�mia, ahol toj�sb�l kikelt s�rk�nycsirk�ket tan�tanak gipszszobrok rajzm�sol�s�ra, nem is elm�leti tanterem, ahol a felkamaszodottaknak a sz�zadok fest�szeti rendszer�t verik a fej�be, megismertetik a fest�kvegy�t�s titkaival: min� sz�neket haszn�lt Rubens azoknak a ragyog� h�soknak az el��ll�t�s�hoz, mire pr�d�lta Makart az aszfaltot, amivel olyan nagy hat�sokat �rt el, hogyan tudott Velazquez k�t sz�nb�l egy eg�sz emberi testet �leth�ven el��ll�tani (ami ugyan nem is olyan nagy virtus, tudnak m�r manaps�g „egy” sz�nb�l eg�sz t�jk�pet festeni: spen�tz�ldb�l, pipacsv�r�sb�l, vagy s�fr�ns�rg�b�l), hogyan lehet a vil�goss�got fest�k helyett kapar�k�ssel el�id�zni; hogyan csin�lja Verescsagin a feh�rrel feh�rbe festett keleti k�peit borotva seg�ly�vel, hogyan f�s�li meg P�llik a b�get�sig �leth� juhait ac�lvill�val, mint uralkodik B�cklin a kobalttal �s ultramarinnal minden kort�rsai f�l�tt? H�t mindezt az �n iskol�mban nem lehetett megtanulni.

�nhozz�m csak k�sz tehets�gek j�hettek „tov�bb” tanulni. Nem b�ntam, hogyha �gy ugrottak is el�, mint Minerva Jupiter fej�b�l. (Az is der�k �llapot lehetett! A tudom�nyoss�g istenasszonya, n�gy polg�ri iskolai oszt�ly v�gz�s�r�l sz�l� bizony�tv�ny n�lk�l!)

Nem k�rdeztem, hogy j�rtak-e az akad�mi�ba? Ha nem j�rtak, az aj�nlat volt r�juk n�zve. Az addigi munk�ikat k�rtem el� t�l�k. Azoknak az �ttekint�s�b�l �t�ltem meg, hogy �rdemes-e vel�k tov�bb bajl�dni, vagy sem.

Tekintettel voltam az �letkorra: le�nyokn�l tizenhat, f�rfiakn�l tizennyolc volt a legals� hat�r.

Azt mondanom sem kell, hogy a feminist�k k�z� tartoztam. �n a n�t minden �letp�ly�ra hivatottnak tartom. M�g a fegyvervisel�re is. L�ttam �n m�r gy�v�n megfutamod� f�rfiseregeket, s mindhal�lig ellen�ll� amazon-csapatokat az �letben eleget. Esze annyi van az asszonynak, mint a f�rfinak, n�mely dologban t�bb is. Egy �ltalam nagyon respekt�lt h�lgyr�l azt az eml�kezetes mond�st hallottam, hogy „minden asszonynak van m�g a konty�n is egy szeme, hogy h�trafel� is l�t”. Ejh, de igaz. H�t m�g hallani hogy tudnak! K�t f�llel k�tfel�l egyszerre k�t k�l�nb�z� besz�det meghallani. K�t asszony egyszerre tud besz�lni folyv�st, s hallani �s felfogni azt, amit a m�sik besz�l. S�t, tud a szem�vel besz�lni, s a sz�j�val annak az ellenkez�j�t mondani.

�n teh�t a gyakorlati �letben is egyenjog�s�got adok a n�knek a f�rfiakkal.

H�t m�g a m�v�szetben! Itt meg csimborassz�i magass�gban �llnak a szak�llas nem f�l�tt.

A sz�npad eg�n csak n�t neveznek „csillagnak” (Star). A f�rfi csak „�st�k�s”.

A k�lt�szetben csak az tartja a n�ket h�tr�nyban, hogy sz�gyenlenek olyan �szint�k lenni a revel�ci�ikban, mint a f�rfi �r�k; de hogyha egyszer lek�zdik ezt a tart�zkod�st, valamennyi f�rfi �r� mind elkotr�dhatik a versenyp�ly�r�l el�tt�k.

Mi�rt ne foglalhatn�k el h�t a n�k a k�pz�m�v�szet ter�n is az �ket megillet� helyet? K�l�n�sen a fest�szet orsz�g�ban nagy el�ny�kre van az er�s megfigyel�tehets�g, a sz�nek harm�ni�ja ir�nti �rz�k. Hiszen a f�rfiszem is megl�tja ugyanazt, de a n�i szemnek fogamz� k�pess�ge van; az meg is tudja a l�tottat �rzeni.

Ez�rt �n mindenkor nagy el�szeretettel viseltettem a n�k fest�m�v�szi kik�pz�se ir�nt.

Az �n modorom eg�szen arra volt utalva. Ebben ki volt z�rva a f�rfikezet k�vet� sz�les ecsetkezel�s. Az �n k�peimet mind finom m�kusfark ecsettel festett�k, mint az akvarelleket. Ahhoz nagy t�relem kellett, ami nem a leg�nyek vel�k sz�letett tulajdona. �ppen olyan ez, mint a t�vel h�mz�s; �n m�g nem l�ttam f�rfit, aki h�mz�ssel foglalkozott volna. Le�ny kell ahhoz, �br�ndoz� le�ny, aki �lmait, rem�nyeit �lt�geti bele a keresztt�z�sekbe. De m�g ink�bb hasonl�thatn�m azt a gobelin-sz�v�shez, ahol az alkot� m�v�sznek ihlettel, eml�kezettel �s t�relemmel kell a sz�zf�le fon�lb�l �sszehozni az igazs�got.

Mag�t�l �rtet�dik, hogy a le�nytan�tv�nyokkal is olyan szigor�an b�ntam, mint a fi�kkal. A m�v�szvil�gban nem sz�m�t a nemk�l�nbs�g: ott mindenki semleges.

S a fest�n�knek a sz�ve hideg.

Amit legjobban �szre lehet venni egy „akt”-fest�skor. A fest�n� �sszeh�zza a szempill�it, �gy figyeli meg a faun izomzat�t, de esz�ben sincs elpirulni.

III.

Mit is k�rdeztek csak egyszer t�lem?

Hogy h�t „meddig nem v�n ember az �reg ember?”

Nem vagyok megel�gedve az el�bb adott felelettel.

„Am�g gy�zi!” – „Mivel gy�zi?” – „Legel�sz�r is p�nzzel.”

Ez nem igaz.

P�nzen lehet venni �rz�k�m�t�st, �lmatag csal�d�sokat, �lvezetek fanyar ut�nzat�t, hideglel�s gyomor hamis �tv�gy�t; de nem fiatal er�t, akinek gy�ny�r a tett.

A ked�ly s a munkakedv az �r�k fiatals�g biztos�t�sa. El�ttem vannak azok az agg m�v�szek, akik a sz�npadon v�gzik az �letet �s a m�v�szp�ly�t egyszerre, szerep�k k�zep�n vill�m�t�tten, kez�kben a heged�vel a hal�l kapuj�ban bet�rve: azok� volt az �r�k fiatals�g.

Ismertem �n kilencvenesztend�s fest�t is.

S nekem m�g messze van od�ig. S bennem m�g l�ktet az �letkedv.

A’ bizony, fiacsk�im! A m�zs�t kiel�g�teni: ez a f�rfier� igaz megnyilv�nul�sa. A m�zsa kegy�t nem lehet megvenni aj�nd�kokkal, azt nem lehet el�m�tani szentiment�lis odaad�ssal, a m�zs�nak impon�lni kell. Minerva p�nc�lt visel!

Hossz� k�sz p�lya �llt m�r m�g�ttem, �s �n m�g mindig nem engedtem azt mondani, hogy bev�gzett p�lya.

N�ha m�r �gy l�tszott, hogy hanyatl�snak indulok. Egy-egy alkot�som rosszul siker�lt. Irigyeim (de m�g ink�bb a bar�taim) elkezdtek rajtam sajn�lkozni: „Szeg�ny �reg! meg�rte a dekadenci�j�t! V�ge van m�r! Jobb lesz, ha abbahagyja! Nyugodj�k bab�rain!”

Akkor azt�n kiv�gtam nekik megint egy �j festm�nyt, mely a sajn�lkoz�st b�mulatt� v�ltoztatta.

Van egy nyavalya a m�v�szre n�zve, mely rendesen temet�ssel v�gz�dik, de olyan temet�ssel, melyet neki mag�nak is v�gig kell n�zni. Ez a nyavalya az, mikor egy sok ideig k�zkedvelt m�v�sz mellett egy �j tehets�g tolja fel nimbusszal besug�rzott fej�t, aki egyszerre elhom�lyos�tja a r�gi matadort: kritika, k�z�ns�g, mec�n�sok, p�lyat�rsak mind azt emelik, hordozz�k. De a j� �regr�l is megeml�keznek, azt megv�lasztj�k d�szeln�knek, elk�sz�ttetik a mellszobr�t, meg�nneplik a nevezetesebb napjait, ez�st- �s aranylakodalm�t (a m�zs�j�val), a hetvenedik sz�let�snapj�t, a legmagasabb kit�ntet�s alkalm�t, kiadj�k albumba gy�jtve a remekm�veit; rendeznek sz�m�ra d�szlakom�t, ott omlik az alkalmi vers, a dics��t� felk�sz�nt�s! S az �nnepelt nagyon j�l tudja, hogy ez az � temet�se. Hogy amikor kenetteljesen magasztalj�k, ez a bebalzsamoz�s. M�mia lesz � mindj�rt, s vinni fogj�k – de nem az orsz�gos k�pt�rba, hanem a f�rendih�zba.

Noh�t, �n ezt a temet�st nem engedtem magamon v�grehajtani. �j ivad�kokat l�ttam magam mellett felsarjadzani, soha nem �reztem a keser�s�get, hogy az �j geszt sudarai az �n p�lmaf�m lev�lkoron�j�n t�ln�ttek volna. Felvettem a versenyt az �j hatalmas tehets�gekkel, nem irigykedtem r�juk. Nem irt�ztam a tanul�st�l. Haladtam a korral. – H�t ezt teszi az, hogy „�reg ember nem v�n ember.”

Nevets�gess�, s�t sz�nalmass� lehet minden ember, aki t�l�li a f�rfikor hat�r�t: hadvez�r, �llamf�rfi, financier. (Ez az ut�bbi legink�bb.) De nem lesz azz� a m�v�sz, am�g szelleme el nem hamvad.

IV.

Ez a sok tekerv�nyes fr�zis pedig csak arra val� volt, hogy valamik�pp feneket ker�tsek annak a helyzetnek, mely szerint �n most ezzel az �lhajas fejjel, ezekkel a hamis m�fogakkal �s p�paszemekkel m�g mindig ifj� m�v�sznemzed�ket k�pezek ki az Olymp sz�m�ra. Nem „gyermekeim” ezek m�r, hanem „d�dunok�im”.

Reg�nyt �g�rtem, s folyv�st csak �rtekez�seket tartok. A tisztelt k�z�ns�g unja m�r a sok l�f�l�t, „h�st! h�st!” akar l�tni.

J�n az is.

A leg�jabb tan�tv�nyaim k�z�tt van egy le�ny meg egy fi�. Mind a kett� egyszerre l�pett be az iskol�mba ezel�tt n�gy �vvel. A le�ny volt akkor tizenhat �ves, a fi� tizennyolc. A le�ny neve Stella, a fi�� Andor. �n azonban �gy h�vom �ket, hogy Eszta �s Bandi; mert �gy magyaros.

Mikor a le�ny tizenhat �ves kor�ban be�ll�tott hozz�m, ezekkel a szavakkal kezdte: „cs�nya vagyok, szeg�ny vagyok”.

L�ttam bizony. Sov�ny, nyurga termete volt, arca fak�, barna, ajkai kicserepesedve, haja csitri, csak a k�t nagy fekete-k�k szem adott valami szokatlan kifejez�st a tekintet�nek.

Fekete ruh�ja egyszer� volt, s�t viseltes: ki is n�tt bel�le, nem �rt a bok�j�ig. Fej�n fekete szalmakalap volt, b�zavir�ggal. Keszty� nem volt a kez�n.

Amit a bemutat�skor mondott, az csak indokol�sa volt a k�v�ns�g�nak: „tanulni akarok; de fizetni nem tudok”.

Igaz a! Ha a le�ny cs�nya is, szeg�ny is, akkor nem tud fizetni.

Nem az a k�rd�s, hanem hogy tud-e rajzolni?

Mag�val hozta a rajztokj�t, kiszedte bel�le a k�s�rleteit. Sz�nv�zlatok, tollrajzok voltak. Csupa gyerekek. A gyermekvil�g mindenf�le ellesett mozzanata, j�t�ka, indulatja, �r�me, siralma. Csupa �let �s igazs�g. A tollrajzok biztos k�zzel voltak odavetve. Rendk�v�li tehets�gre vallott minden.

– Hol szerezte maga ezeket a gyerek-tanulm�nyokat? – k�rdez�m t�le.

– Hm. Vannak otthon heten.

H�t kis testv�r! Ez megmagyar�zza, hogy mi�rt j�r a legnagyobbik kopott ruh�ban, s mi�rt olyan sov�ny.

– Hol lakik maga?

– K�b�ny�n. Az ap�m hivatalnok a sert�shizlal�n�l. �szrevettem, hogy cip�i s�rosak.

– Csak nem gyalog j�tt �n le K�b�ny�r�l?

– Uram! �n a tan�tv�nyait tegezni szokta.

S ehhez olyan k�ny�rg� pillant�st vetett r�m azokkal a nagy szemeivel. Hogy tudtak azok a szemek sz�pen k�rni!

Aha! Ez el�legezi mag�nak az �n beleegyez�semet!

Elmosolyodtam r�.

– No j�l van, kisle�ny, h�t �n elfogadlak tan�tv�nyomnak d�jtalanul. Hanem n�lam nagyon szigor� rend van �m. Reggel kilenc �r�t�l d�lut�n n�gyig fel nem kelsz a rajzol�asztalt�l, itt nincs eb�did�.

– Otthon is �gy szoktuk: csak este �tkez�nk.

– Azt�n az nem j� lesz, hogy gyalog j�rj be K�b�ny�r�l, mert f�radtan �lsz a munk�hoz. Itt van t�z forint: v�lts magadnak b�rletet a helyi vas�ton.

Kivettem a t�rc�mb�l egy bankjegyet.

Az a hamusz�n� arc egyszerre veres lett.

– Uram, �n nem szoktam az aj�nd�kokhoz.

– Ez nem aj�nd�k, hanem seg�lyez�s a r�m b�zott rendelkez�si alapb�l, amit tehets�ges kezd�knek kioszthatok.

Ez alatt a c�m alatt azt�n elfogadta.

Azt�n m�g egy ez�st forintost is r�dikt�ltam.

– Ezen pedig v�gy magadnak keszty�t. Fest�nek k�m�lni kell a kez�t.

Azok a nagy fekete szempill�k lez�rt�k a csillog� k�k szemeket, �gy tetszett, mintha valami k�nnyfel�t rejten�nek el. Alig hallhat�an rebeg�: „M�g sohasem volt keszty� a kezemen.”

Azt�n kezet cs�kolt sz�pen a f�nyes seg�lyez�s�rt, s helyet foglalt az �ltalam neki utalt rajzol� asztaln�l.

Az�ta n�gy esztend� m�lt el. A cs�nya, sov�ny kisle�nyb�l b�szke sz�ps�g lett: klasszikus idomokkal; a hamusz�n arc zom�ncot kapott, von�sai szab�lyosakk� nemes�ltek. – Most m�r tudna fizetni.

Rendes t�pl�lkoz�s, munkakedv, amit el�mozd�tott egy kis �szt�nd�j, meg az eladott k�pek �ra teremt� er�vel b�r egy fiatal le�nyn�l. �n l�ttam �t �vr�l �vre sz�p�lni, fejl�dni. Jobban is �lt�zk�d�tt m�r. Volt �zl�se.

A m�sik tan�tv�nyom, a Bandi csaknem egyid�ben ker�lt oda hozz�m az Eszt�val.

Persze hogy az iskol�b�l sz�k�tt meg. Nem vette be a gyomra a g�r�g nyelvet meg a mat�zist.

Borzas haj�, szilaj tekintet� fick� volt, vastag, piros ajkakkal, izmos, eg�szs�ges. Gy�zte a koplal�st, hanem azt�n, mikor hozz�jutott, meg tudott enni egy eg�sz r�d szal�mit vagy egy d�b�z liptai t�r�t.

�n, amint meggy�z�dtem a fi� kiv�l� tehets�g�r�l, f�ltettem magamban, hogy rendes �letm�dhoz szoktatom. Felaj�nlottam neki, hogy vacsor�ljon velem egy�tt. Elfogadta. �n otthon tartottam konyh�t, pinc�t: nem j�rtam vend�gl�be. A Bandinak is jobb volt, hogy nem szokott az elz�lleszt� kocsmai �lethez. �gy vacsor�lgattunk naponkint egy�tt. Ha a szak�csn�m feladott egy s�lt csirk�t, �n abb�l kivettem magamnak egy combj�t, a t�bbit azt�n elfogyasztotta a Bandi. Minden csontot tiszt�ra ler�gogatott. �n gy�ny�rk�dtem benne, hogy � hogy eszik.

Azt�n mikor sz�ll�sa nem volt, ott h�lt n�lam a pamlagon. Zseni�lis fick� volt: compositeur-nek k�sz�lt. Tele volt v�zlatokkal a rajztokja, s azok mind nagyszer� tervek voltak.

Fogalma sem volt anat�mi�r�l; hanem volt neki valami csod�latos �szt�ne, fejb�l kital�lni a legmer�szebb testfordulatokat, kurt�t�sokat, izomfesz�t�seket, ahogy ez t�bb h�res rajzol�nak megadatott, akik modell n�lk�l dolgoznak.

K�s�bb azt�n, mikor aktrajzol�sokra fogtam, tisztultak a fogalmai, csakhogy �r�kk� megmaradt a hajlama a torz�t�shoz. Szeretett k�z�ns�ges lenni: amit �k �gy mondanak, hogy „term�szetes”.

Eszta eg�szen ellent�te volt. � a gyerek�letet tanulm�nyozta �s eszm�ny�tette.

Emiatt azt�n �r�k�s ungorkod�s volt k�z�tt�k. A fest�iskola n�vend�kei k�z�tt ez rendes dolog. Az mind csal�nb�l k�t bokr�t�t egym�snak. S a cs�p�sk�d�sben Eszta volt az er�sebb. Gyakran �gy felbosszantotta Bandit, hogy az a fogaival t�pte sz�t a megkritiz�lt rajz�t.

Egyszer Bandi megfestette a keny�rmezei �tk�zetet, Eszta oda�rta al�ja: „k�pvisel�v�laszt�s Tyukodon”.

Jaj, de d�h�s volt �rte a gyerek.

F�ltette azt mag�ban, hogy nyugodt k�pet fog megteremteni: lefestette M�riust Carthago romjain.

Amire Eszt�nak az volt a megjegyz�se, hogy az alak igen j�, kifejez�steljes, csakhogy ezt kellene al��rni: „az osgy�ni fazekas, akinek a szekere beled�lt az �rokba, s aki e hist�riai mond�sra fakad: Sohasem l�ttam ennyi cserepet.”

„Meg�llj, te boszork�ny!”

Azt�n megtorl�sul � is le�cs�rolta Eszt�nak a gyerekk�peit. De akkor tr�f�lta meg leg�rz�kenyebben a fi�t a le�ny, amikor Bandi egy hist�riai k�pet v�gzett be, mely azt a jelenetet �r�k�ti meg, amikor a h�s Kinizsi diadalmas �tk�zet ut�n egy holt t�r�k bas�t emel f�l a fogaival, s �gy j�rja a verbunkos t�ncot a t�borhelyen.

A fi� b�szke volt a munk�ja siker�re.

Nemsok�ra azt�n kapott egy levelet, amelyben az „Odol” gy�rosa felaj�nl neki k�tsz�z koron�t, ha a k�p�t �tengedi rekl�mplak�tnak, amit minden omnibusz h�t�ra oda illesszenek: „ilyen fogai voltak Kinizsinek az Odol haszn�lata ut�n!”

No, azon a napon j� volt Eszt�nak nem j�nni fel az iskol�ba; mert Bandi meg akarta enni!

H�t �gy civakodtak egym�ssal folyv�st, amib�l kital�lhatta az ember, hogy szeretik egym�st.

Id� j�rt�val a siker is bek�vetkezett mind a k�t tan�tv�nyomra n�zve. Genre-t k�peztek. S ez sok a m�v�sz p�ly�n. Saj�ts�gaikat tudt�k �rv�nyes�teni, s ment�l jobban fejl�d�tt a tehets�g�k, ann�l er�sebben kit�nt annak ellent�tes ir�nyzata.

�n mindezt hidegv�rrel figyeltem meg. Mester�k voltam, v�n leg�ny voltam: mi k�z�m lett volna hozz�juk egy�b?

Mi�ta a kezem al� ker�ltek (n�gy �v alatt) mindegyik egy teny�rnyivel nagyobbra n�tt termetben is. Bandi atl�tai idomokra tett szert; Eszt�b�l is amazon lett.

D�lut�nonkint a tan�tv�nyaimat v�vni �s torn�szni tan�tottam. Ilyenkor Bandi �sszem�rk�z�tt Eszt�val, s megesett, hogy a le�ny v�v�t�re maradt az �v� felett gy�ztes, aminek diadalmas kacaj lett a v�ge.

Milyen sz�pen tudott kacagni! Nevet�s k�zben az arca is megsz�p�lt, ami ritka n�i arcnak siker�l. Olyan nagy szemek kellenek ahhoz, mint Eszt��.

Akinek kicsiny szemei vannak, az a h�lgy ne nevessen. S ez a le�ny mindig k�szen volt a nevet�sre. Tal�n ismerte az �rt�k�t.

�pen olyan k�szen volt a Bandi a felfortyan�sra.

� nem tudott m�sk�nt nyilatkozni, mint felt�zelt indulatokkal. Telel�rm�zta a tanul�termet, ha t�m�t adtak neki hozz�. Az�rt folytatta a munk�j�t: festett. �s d�h�ng�tt hozz�. Eszta meg nevetett rajta is, �s ak�zben messzire tartotta mag�t�l a festm�ny�t, a sz�nhat�st �szlelve.

Nem volt ebben semmi veszedelem.

Fest� �s fest�n� lehet j� pajt�s, kuszi pajt�s, h� cimbora. M�s m�v�szfajt�nak m�r ez nem aj�nlatos.

Egyszerre azt�n mind a kett� felt�n�en megv�ltozott. Eszta komoly lett, nem kacagott minden semmis�gen; Bandi pedig ell�gyult, k�z�ny�s lett, elt�rt mindent, m�g a kritik�t is, s�t m�g a napi politik�ra sem reflekt�lt. Egym�shoz alig sz�ltak. Ez m�r komoly jelens�g volt.

Hanem egy dologban mind a ketten megegyeztek, abban, hogy elkezdtek hozz�m gyermekiesen ny�jasak lenni. Mi bajuk ezeknek �nvelem?

Hiszen tartoznak nekem valamivel: �n tettem �ket emberr�, �n neveltem m�v�szekk�, az �n l�ngomn�l gyulladt meg az � sz�v�tnek�k; de azt tudhatn�k r�lam, hogy �n semmit sem ut�lok �gy, mint a h�ladatoss�got. Nem vagyok �n a Szjadei-Hahe isten, akinek a szamoj�d �ldozatot hoz (a h�snak a csontj�t, a halnak a fark�t).

Akivel �n j�t teszek, att�l �n nem k�v�nok egyebet, mint hogy felejtsen el. Nem szeretem, ha a p�rtfogoltam kezet cs�kol, jobb szeretem, ha megharap.

Nem mondom ezzel, hogy nem volna nekem is kellemes az, hogy szeretnek; de aki szeret, szeressen az�rt, hogy �n „�n” vagyok.

Vajon mi�rt cir�gatnak ezek most engem olyan felt�n�en? Egy d�lut�n, mikor a munk�nak v�ge volt, a Bandi annyi kef�lnival�t tal�lt a kab�tj�n, annyi felk�tnival�t a nyakraval�j�n, hogy utols�nak maradt az elt�voz�k k�z�tt. Mikor azt�n csak ketten maradtunk, �nnep�lyes arccal �llt el�m.

– Ap�muram (�gy sz�l�tottak a tan�tv�nyaim), egy nagyon komoly szavam volna �nh�z.

– H�t csak rukkolj ki vele, fiacsk�m.

– Nekem e napokban egy igen el�ny�s aj�nlatot tettek. Egy p�nzes emberekb�l �ll� konzorcium �j illusztr�lt lapot tervez, melyben a karikat�ra is �lland� rovatot k�pezne, mint az amerikaiakn�l. E rovat ell�t�s��rt nekem �vi h�romezer forintot aj�nlanak fel, amit h�rom �vre biztos�tanak a sz�momra, azon esetre is, ha a lappal felhagyn�nak. K�zd�k magammal, s nem b�rok a k�tfel� v�lt eszemmel �t�lethez jutni. �nt�l k�rem azt.

Ebb�l azt�n mindent megtudtam.

Mi�rt vagy te olyan csendes, mi�rt az a le�ny komoly? Mind a kett�t�kn�l k�zd a k�tfel� v�lt �sz magamag�val.

Bolond az ilyen gyerekf�le! Azt gondolja, hogy az�rt, mert szak�lla, bajusza megn�tt, h�t m�rmost � eg�sz ember!

– H�t kedves Bandim, felelek a k�rd�sedre. Ap�dnak sz�l�tott�l. Elt�vesztetted. Ha ap�d voln�k, aki der�k, szorgalmas j�r�si orvos a M�tyusf�ld�n, n�gysz�z forint fixummal, azt�n meg a praxis�val, s aki ebb�l tisztess�gesen meg tudott �lni, m�g a gyerekeit is f�lneveltetni, h�t azt mondan�m neked: „micsoda? H�romezer forintot k�n�lnak neked rajzol�s�rt? Kapj ut�na k�t k�zzel! Mennyit kell nekem faluznom, f�radnom, am�g egyezer forintot �ssze tudok kaparni, s teneked h�rmat adnak holmi krikszkraksz�rt, ami neked nem munka, de mulats�g! El ne szalaszd, ne l�gy bolond! �n mondom: az ap�d!”

– Mintha csak az �regem level�t olvasn� itt a zsebemben! M�r mondta is! – d�rm�g� Bandi.

– De h�t �n nem vagyok neked ap�d, hanem mestered. Tudom �n j�l, hogy mi j�r az eszedben. Ha elk�sz�lsz elfogadni egy biztos j�vedelmet hoz� munk�t, h�t akkor az els� dolgod lesz az, hogy megh�zasodol. Akkor azt�n nyakig est�l a l�pesm�zbe, csak �sznod kell benne. Bizonyosan van m�r egy v�lasztottad, akivel h�s�get esk�dtetek egym�snak a holdvil�gn�l. Fogadsz sz�ll�st konyh�val: otthon f�zetsz. Ez az �let legmagasabb c�lja. Otthon �lsz, �rz�d az asszonyt meg a rajzol�asztalodat. Csin�lod a karikat�r�kat h�tr�l h�tre, napr�l napra; igyekezel min�l bolondabb torz�tm�nyokat kigondolni, ami a vas�rnapi olvas�t megr�h�gtesse. Felv�ltod a talentumodat apr�p�nzre. Azt�n f�lteszed magadban, hogy az igazi m�v�szetednek is meg fogsz felelni, megkezdesz egy j�l megkompon�lt k�pet, de nem jutsz hozz�, hogy befejezd, mert mikor legjobb hangulatban voln�l, odaizen a szerkeszt�, hogy rajzolj Kukorica Misk�t, Paprika Jancsit. Mikor azt�n nagy k�nnal, potyogtatva k�szen �ll a k�ped, akkor veszed �szre, hogy annak a figur�i mind torzk�pek, a gr�ci�idb�l megaer�k lettek. Mesters�ged v�distene, Momus igaz�totta a rajz�nodat. Mindig messzebb l�tod a csillagokat a fejed felett: nem b�zol magadban t�bb�. Hanem rajzolsz, karcolsz, megunott, megut�lt rabmunk�t. Kort�rsaid mind elhagynak, k�peik ott pomp�znak a m�t�rlatokon, te azokat is lekarik�rozod, abban tal�lod az el�gt�teledet. Id�k j�rt�val azt�n a csal�di �r�m�k is bek�sz�ntenek. B�lcs� ker�l a h�zhoz, sivalkod� gyerek, kikap�s dajka, akire a feles�ged eg�sz nap zs�mbel. Ha s�r a gyerek, lecsapod a plajb�szt, s szaladsz a doktorhoz, a patik�ba, a dajka mos�st v�gez, az asszony p�pet f�z. Azt�n ah�ny esztend�, annyi poronty, mert h�t nagyon boldogok vagytok. Utolj�ra megunod a sok gyereks�r�st, s�p�toz�st, p�rleked�st, alig v�rod, hogy lev�gd a keserves robotmunk�t, szaladsz a korcsm�ba, azt mondod, tanulm�nyokat akarsz szerezni. Nagy eszm�d van. Humorisztikus napt�rt fogsz kiadni, amihez magad �rod a sz�veget, az �lceket a boh�masztaln�l gy�jt�d, s lesz bel�led �r� (a legsil�nyabb fajt�b�l). De m�s is lesz bel�led: korhely, lump, aki versenyt dorb�zol mag�hoz hasonl� cimbor�kkal, s �jf�lek ut�n vet�dik haza, s azt�n d�lig aluszik, akkor fogsz kedvetlen�l a tapos�malom keringet�s�hez. Hogy a k�nyszermunk�nak megfelelj, l�mpavil�gn�l dolgozol, amivel azt�n fiatal korodban t�nkreteszed a szemeidet. De legal�bb el�rted az �let c�lj�t. Sz�mos gyerekekb�l �ll� csal�dot alap�tott�l, akikre egyszer, ha a sok konyakiv�st�l meg�t a guta, nem hagysz egyebet, mint egy rak�s befejezetlen v�zlatot.

– No, ezt a curriculum vitaet sz�pen lerajzolta �n, mondhatom.

– Minden von�s igaz benne. H�t most hadd sz�ljak hozz�d �gy, mint a mester a kedves tan�tv�ny�hoz. �n tudom, hogy mit �rsz, ismerem a tehets�gedet. Azzal teneked a vil�gh�rt kell kiv�vnod. Festeni tudsz m�r, de rajzolni m�g nem tudsz. Eredj ki a nagy mesterekhez M�nchenbe, P�rizsba, tanulj ott h�rom esztendeig. �n teneked felaj�nlom azt a h�romezer forintot �venkint, amire sz�ks�ged lesz.

A fi� b�szk�n kapta f�l a fej�t. „Uram!” El�rtettem. Csit�tottam.

– No, csak ne uramozz! Nem aj�nd�kba k�n�lom, hanem k�lcs�nk�ppen. Te azt nekem vissza fogod t�r�teni, majd mikor h�rneves fest� lesz bel�led.

Azt mondta r�, hogy engedjem neki ezt a dolgot holnapig meggondolni. Valakit�l akar m�g tan�csot k�rni.

K�v�ncsi voltam r�, hogy mit fog tenni?

Ha nem fogadja el az aj�nlatomat, akkor holnap reggel el sem fog j�nni az aktrajzol�shoz az iskol�ba, hanem b�cs�t vesz hollandus m�dra, s egyszer�en elmarad, �s �tk�lt�zik a k�peslap szerkeszt�s�g�be, ahol az els� havi d�jat el�re kifizetik.

Azonban h�t elj�tt, m�gpedig a rendes lecke�ra el�tt. Mikor �n a tanterembe l�ptem, m�r akkor ott tal�ltam a fest�t�ml�nya el�tt, a befejez�s �llapot�hoz k�zeled� k�pe el�tt.

Kicser�lt�nk egym�ssal egy j�reggel k�v�n�st; de egyik�nk se sz�lt, se besz�lt t�bbet. �n is le�ltem a fest�asztalomhoz egy miniat�r k�pen pepecselni, melyet elef�ntcsont lapra festettem. �gy tett�nk, mint k�t ember, akinek semmi k�z�lnival�ja sincs egym�ssal.

Kev�s v�rtatva ny�lt az ajt�, s bel�pett Eszta. Ez is szokottn�l kor�bban j�tt. Fekete ruha volt rajta, �llig begombolva, fekete kalap a fej�n. Egyenesen odaj�tt hozz�m, �s k�sz�nt�tt.

– No, h�t le sem teszi a kalapj�t a fej�r�l?

(Mikor nagyon kegyes akartam lenni, akkor halljamag�ztam.)

– Nem teszem le, mert azonnal elmegyek.

– Ah! utazik valahov�?

– Igen, elutazom. B�cs�zni j�ttem.

– T�lem?

– �nt�l is – meg a m�v�szett�l is. Nem festek t�bbet. F�rjhez megyek.

(Ah�!)

El�bb a le�ny arc�ra n�ztem e sz� ut�n, azut�n a fi��ra.

A le�ny arca halav�ny maradt, a fi�� l�ngba borult.

(Teh�t a „valaki” adott m�r tan�csot!)

– S ki az a boldog, aki mag�t a fest��llv�ny�t�l elragadja?

(No, most k�vetkezik a sz�npadi jelenet!)

A le�ny f�lrehajtotta a fej�t, r�m n�zett mer�en azokkal a nagy szemeivel, amiket az ilyen k�rd�sre adand� feleletn�l le kellene s�tni, s sz�raz hangon felelt:

– �n nem ismeri, �s magam is csak egyszer l�ttam. Egy t�voli rokonom; gazdag j�sz�gb�rl�nek a fia a B�csk�ban.

Nem n�ztem e percben a fi�ra; de ilyenkor az ember a feje h�tulj�val is l�t. El�ttem volt a s�padt arca.

A le�ny egyhang� kifejez�ssel folytatta.

– Sz�l�im nagyon �hajtj�k e h�zass�got. A k�r� der�k, j�raval� ember. Sorsom �gy biztos�tva lesz.

– Igaza van, Eszta. Egy der�k f�rj t�bbet �r Apoll�n�l, a kilenc m�zs�j�val egy�tt. �n szerencs�t k�v�nok �nnek a sorsfordulathoz. Ut�v�gre is ez a n� hivat�sa.

Egy kicsit f�lreh�zta a sz�j�t, mintha g�nyosan mosolygott volna ezen a ban�lis fr�zison.

(Hiszen gondoltam �n valami m�st is, de azt nem mondtam ki.)

Azzal megszor�totta a kezemet mind a k�t kez�vel.

– K�sz�n�m �nnek azt a sok j�s�got, amit r�m pazarolt. Eml�kezz�k r�m n�ha, ahogy �n �nre mindig vissza fogok gondolni.

Azzal b�kot csin�lt, s t�vozni k�sz�lt.

– No, h�t a v�zlatait, a tanulm�nyait nem szedi �ssze, nem viszi mag�val?

– Mit csin�ljak vel�k? J�vend�belim h�z�n�l nem �rtenek a k�pekhez, tal�n nem is szeretnek r�gondolni, hogy fest�n� voltam; ha pedig hazaviszem ezt a sok tarka papirost, a gyerekek mind �sszet�pik. Hadd maradjanak itten. Tal�n akad sz�mukra hely valami sutban.

– J�l van, h�t hagyja itt, majd �n elteszem.

Eszta valami olyanform�t suttogott hozz�m, hogy „Isten �nnel”, s ezzel elsietett. Bandihoz egy szava sem volt. Ezzel is sokat mondott.

Amint a le�ny becsukta maga ut�n az ajt�t, Bandi kir�gta maga al�l a sz�ket, odarohant hozz�m, nyakamba borult, �t�lelt, zokogott, teles�rta a gall�romat, egyebet sem hajtva, mint „ez a le�ny! Ez a rettenetes le�ny.”

– Te fi�! Meg ne sz�ld ezt a le�nyt. Mert ez most az�rt, hogy t�gedet megmentsen, f�l�ldozta saj�t sz�v�t, m�v�szet�t, j�vend�j�t, a sz�ve m�rt�rj�v� tette mag�t.

– Meg�lt!

– Nem igaz! Felt�masztott!

Ekkor azt�n lebontakozott a fi� a nyakamb�l.

– Most elfogadom �nnek az aj�nlat�t…

�n azt�n m�g biztattam, hogy nem is olyan rendk�v�li dolog ez. Elk�vette azt m�r m�s �reg mester is, hogy kezd� tehets�geknek �szt�nd�jat adott: nincs azon restellnival�.

De annyit m�gis megtett a Bandi, hogy lealkudta a h�romezer forintot k�tezerre. Neki annyi is el�g lesz. Aki szorgalmasan dolgozik, az keveset k�lt. Az els� �vnegyedes r�szletet r�gt�n �tadtam neki. Amire � sebt�n �sszepakolta a v�zlatait, fest�kes l�d�j�t, s �gy elp�ly�zott, hogy m�g csak egy b�cs�lakom�t sem tartott a pajt�saival.

(Ez heroikus k�ra volt; de haszn�lt.)

�ppen k�vetkeztek a ny�ri sz�nnapok: az �n fest�iskol�m �resen maradt, magam is elmentem azalatt szertesz�t k�borolni, m�gpedig �ri m�don.

Teljes �letemben szerettem az uraskod�st. Szerintem „�r” az, aki a saj�t h�z�ban lakik, a saj�t term�s� bor�t issza, s a saj�t kocsij�n utazik. �gy a paraszt is lehet �r. Magamat is a parasztok sor�ba sz�m�tom. H�zam visk�, borom vink�, lovam turcsi; de az enyim.

A vak�ci� alatt a saj�t szekeremen bej�rtam a g�rbe felf�ldet, a K�rp�tokat; eg�sz albumot t�lt�ttem be v�zlatokkal. Mennyit fogok �n dolgozni a j�v� munka�vadban!

Mikor hazaker�ltem, s azt�n megint le�ltem a dolgoz�asztalomhoz, azon vettem �szre magamat, hogy nem megy a munka. Hi�nyzik a kedv. H�t mi lelt engem?

Az a k�t �res sz�k, ott mellettem k�tfel�l, zavarja a ked�lyemet. Hi�nyzanak azok, akiket megszoktam ott l�tni: – se Eszta, se Bandi. Az �llv�nyaik, sz�keik �resen maradtak. Az Eszta �llv�ny�ra m�g r� volt dobva az a fak� v�r�s k�rpitdarab, amit drap�ri�nak haszn�lt.

K�t h�napja m�lt m�r, hogy elmentek, s az�ta egy levelet sem k�ldtek hozz�m.

Hiszen tudom �n azt j�l, hogy egy h�mnem� fest�nek micsoda penitencia egy levelet meg�rni; a Bandin nem csod�lkozom; de Eszta nem fest�n� m�r: az bizony vehette volna mag�nak azt a f�rads�got, hogy valami tud�s�t�st k�ldj�n �j mibenl�t�r�l.

Azon vettem �szre magamat, hogy el�keresem az itthagyott rajzait, a v�zlatokat, tanulm�nyokat, azokat n�zegetem v�gig, azut�n hozz�k�pzelem az � finom feh�r kezeit, amint a pap�ron v�gigfutnak, amint az ujjaik hegy�vel let�rlik a nemtetsz� von�st. Nem �llhattam meg, hogy egy f�lbemaradt pasztell sz�nv�zlat�t ki ne eg�sz�tsem. � pedig most bizonyosan vajat k�p�ltet.

No, a Bandi a harmadik h�napban majd csak k�nytelen lesz valami �letjelt adni mag�r�l av�gett, hogy a holl�t�t tudassa velem: a m�sodik �vnegyedes �szt�nd�jat k�l�nben nem tudn�m ut�na k�ldeni.

Nem is v�ratott mag�ra. A nevem napj�ra, ami az �sz kezdet�re esik, egy postai sz�ll�tm�ny �rkezett a sz�momra: egy olajfestm�ny, M�nchenb�l.

A k�phez csak egy n�vjegy volt mell�kelve. Bandi�, a sz�ll�sa c�m�vel: no meg egy p�r bet�: p. c.

(Vajon a szok�sos francia nyelv nem tud�s-e ez a fick�n�l, hogy a p. f.-et elcser�li a p. c.-vel? vagy �lcelni akar?)

A k�p megadta a v�laszt.

Egy ty�kudvar volt, h�tul vessz�bor�t�val, melynek p�lc�i k�z�tt lib�k, g�n�rok dugdoss�k ki a fej�ket. El�l egy tarkaruh�s pila, kock�s kend� a fej�n, a f�ldre ter�tett zs�kon �l, a t�rdhajl�sai al� szor�tva egy ludat, melynek az egyik kez�vel sz�tfesz�ti a s�rga cs�r�t, a m�sikkal pedig t�mi bele a kukoric�t.

A pil�nak az arca Eszt�nak a h�ven tal�lt arck�pe volt. Eszta ludat t�m…

Kegyetlen g�ny volt.

H�t csak szereti m�g most is a fi� – mert haragszik r�. Odatettem a festm�nyt az Eszta �res fest��llv�ny�ra; de betakartam a shirtingfoszl�nnyal, hogy pajkos k�lykek ne mulassanak rajta.

A pajkos k�lyk�kt�l k�l�nben is v�gk�pp megszabad�tott a kegyes v�letlen. Megkaptam az influenz�t; lefektettek. A fest�iskol�val fel kellett hagynom. Kicsi h�ja volt, hogy el nem patkoltam. A h�ziorvosom csak k�s�bb mondta meg, hogy egy kis mellh�rtyagyullad�son estem kereszt�l.

No h�t ez j� volt nekem az esztend� v�g�ig tart� id�t�lt�snek. Betegs�gem alatt odahozattam az �gyam el� a l�dt�m� Eszt�nak a k�p�t: gy�ny�rk�dtem benne.

Azt�n m�g kaptam orvosi b�ntet�s�l t�bb h�tig tart� szoba�ristomot, s�lyosb�tva �jjel-nappal a testemen viselend� j�geringgel.

Tiltva volt a leveg�re kimennem. Leveg�? H�t lehet ezt leveg�nek nevezni?

�h, te b�mulatos sz�p Pestem! Vannak neked palotasoraid, l�nchidaid, sz�nh�zaid, mulat�id, m�ki�ll�t�said; de leveg�d nincsen. T�lv�z idej�n �gy fekszik rajtad a k�d, mint a tengeriszap: csak a tornyok hegye l�tszik ki bel�le. Ha egy l�badoz� beteg, akinek a l�gz�szerveivel volt valami �sszek�l�nb�z�se, egy l�legzetet vesz ebb�l a lomha buszb�l, melyben legeg�szs�gesebb alkatr�sz a gy�rak k�sz�nf�stje: egyszerre visszaesik a baj�ba.

Teh�t �lj�nk a szob�ban, s olvassuk az �js�gokat.

Az is j� mulats�g, mikor egy h�res ember mindennap �lvezheti az �jdons�gok rovat�ban a betegs�g�r�l k�z�lt jelent�seket. Az inas minden d�lben odateszi a t�ny�rom mell� a n�vjegyeket, amiket l�togat�im r�b�ztak. Az orvost�l szigor�an meghagyatott neki, hogy senkit se eresszen be hozz�m: tiltva van a hangos besz�d.

Egyszer m�gis behozott hozz�m d�lel�tt egy n�vjegyet, melyen elb�mulva olvastam Stella nev�t.

H�t csak Stella? – Nincs semmi asszonyi predikatum mellette? – F�l �vn�l t�bb m�lt m�r, hogy nem hallottam fel�le. Mondtam, hogy bocs�ssa be.

Elijedtem, mikor megl�ttam.

Alig ismertem meg az arc�t. S�padt volt, sov�ny, ajkai keskenyek, szederjesek, nagy szemeit m�l�n takart�k szempill�i. Felugrottam a sz�kemr�l, el�je siettem, megfogtam a kez�t; olyan hideg volt az.

– Te vagy az, Eszta?

– �n vagyok, Eszta.

– H�t nem vagy asszony?

– Le�ny vagyok. S�rb�l f�lkelt halott vagyok.

– Hogy ker�lsz ide?

– H�t mint akinek a sz�les vil�gon sehol sincs helye, csup�n csak itt van. – Kis sz�nettel ut�na tette – „tal�n”.

Ebben az egy sz�ban: „tal�n”, annyi szomor� revel�ci� volt.

– Bizonyosan – feleltem r�, s odavezettem egy karsz�khez. Le�lt, f�radt volt.

– K�sz�n�m, milyen j� itt!

– Mi t�rt�nt veled, ami�ta nem l�ttalak?

– Nagyon sok. �s az mind k�n, borzalom, r�ms�g. H�t h�napja m�lt, hogy �nt�l b�cs�t vettem itt.

– Igen. Ugyanez a fekete ruha volt rajtad akkor, ami most.

– S nem veszi �n �szre, hogy ez a ruha most sincs elviselve? Pedig ugyan sok okom lett volna gy�szolni benne. Mikor innen elt�voztam, azzal az elhat�roz�ssal keltem �tra, hogy megl�togatom b�cskai rokonainkat, akiknek egyike nekem van sz�nva v�leg�ny�l. Az eg�sz �ton a sz�vemmel p�r�ltem. Nem hagyott megnyugodnom abban a v�gzetben, hogy nej�v� legyek, s�rig tart� rabj�v� egy embernek, akit nem szeretek. Az eszem, a j�zan eszem hi�ba k�zd�tt: ellene mondott minden sz�vdobban�som. �h, milyen nagyon meglakoltam �rte! Mikor a rokonaim h�z�hoz meg�rkeztem, s a falusi lak verand�ja el�tt lesz�lltam a kocsib�l, vad sikoltoz�s t�rt el�m a h�z nyitott torn�c�b�l: a h�z kerti ajtaj�n akkor hozt�k haza a nekem sz�nt v�leg�nyt halottan. Vad�szaton volt, v�letlen�l els�lt a fegyvere, s a goly� a sz�v�t j�rta kereszt�l. Nagyot dobbant erre a gonosz sz�v: „�n gy�ztem!” Hanem azt�n nem is dobbant t�bbet: �jultan estem �ssze.

M�g most is elfulladt a szava, mikor ezt elmondta.

Nekem is a hideg futott v�gig az idegeimen. Ilyen fordulatot csak a sors fant�zi�ja tud kigondolni. Egy menyasszony, aki f�l a v�leg�ny�t�l, az meg azt�n halottul j�n el�je a tal�lkoz�sra, „ne f�lj m�r: j� vagyok”.

– Mi t�rt�nt velem �s k�r�l�ttem hossz� ideig, arr�l nem tudok semmit. Az �jul�sra forr�l�z k�vetkezett. Hagym�zos �lmaim k�z� �l� embers�r�s, asszony�tkoz�d�s vegy�lt-e? Hallottam-e vagy csak �lmodtam a temet�si zsolozsm�kat? Nem tudom. Eszm�leten k�v�l voltam sok�ig. Egy idegen h�zn�l, ahov� akkor �rkeztem vend�g�l. Ha kidobtak volna az utc�ra, igazs�guk lett volna, mert az �n rossz sz�vemnek az akarata szugger�lta annak a gyilkos fegyvernek, hogy a cs�v�t a legkedvesebb fi� sz�ve f�l� ir�nyozza. De �k h�s�gesen �poltak engem. Tal�n maga a holt fi�nak az anyja. �n csak a pokolbeli szenved�seimre eml�kezem. N�zze �n, hogy elment a hajam!

Azzal levette a fej�r�l azt a fekete f�tyolkend�t, melyet kalap helyett viselt. Az �jan n�tt haja r�vid volt. �gy t�nt el� vele, mintha fi� volna.

– De a testi k�nokat m�g messze f�l�lm�lta a lelki szenved�s. Nem tudtam menek�lni att�l a r�geszm�t�l, hogy annak a szerencs�tlen ifj�nak �n okoztam a hal�l�t. �bren is mindig magam el�tt l�ttam az arc�t, az alakj�t, l�ttam a sz�v�b�l felbugyog� v�rt, �s hangosan k�ny�r�gtem bocs�nat��rt. A megt�bolyod�s jelei mutatkoztak rajtam. Pedig a h�zbeliek mindent elk�vettek, hogy megnyugtassanak; maga a gy�szba borult anya gy�ng�den meg�lelgetett, megcs�kolt, s azt rebegte, hogy dr�ga j� fia helyett engemet fogad el gyermek��l. �n pedig mind csak azon rim�nkodtam, hogy adj�k nekem a kezembe azt a v�gzetes fegyvert, annak a m�sik cs�ve m�g meg van t�ltve: hadd vigyen el engem is az �ldozatom ut�n. �jjel felugrottam az �gyamb�l, s v�giglop�ztam a s�t�t szob�kon mez�tl�b, hogy megkaphassam azt a fegyvert. Elfogtak, visszavittek az �gyamba, s t�bbet nem hagytak �rizetlen�l.

– �des Eszta – sz�ltam k�zbe –, ne id�zze maga el� olyan elevenen ezeket a k�nz� eml�keket.

– K�nytelen vagyok vele, hogy �nnel meg�rtessem a mostani �llapotomat, mely idehozott. A rokonaimnak volt egy h�ziorvosuk: der�k j� �reg�r, ki mindennap megl�togatott. Kik�rdezett, megvizsg�lt, m�rte a l�zfokot, azt�n �j receptet �rt. Fejet cs�v�lt: nem �rtette a dolgot. Egyszer azt�n az � tan�cs�ra az �n �ldott j� rokonaim egy fiatal f�v�rosi orvost h�vattak le hozz�m.

– Meg�lljon csak, Eszta! H�t a sz�l�i idehaza nem vettek tudom�st arr�l, hogy a le�nyuk idegen h�zn�l betegen fekszik, s hogy a v�leg�nye meghalt?

– Majd azokr�l is besz�lek, a katasztr�f�m v�g�n. Azoknak nagyobb bajuk volt akkor egy szerencs�tlen le�ny l�zbetegs�g�n�l, aki ir�nt k�l�nben is megnyugtathatt�k �ket j� rokonaim levelei.

– Ugyan mi nagyobb bajuk lehetett?

– Hallott �n arr�l eleget. – H�t a sert�sv�sz.

Meg�rtettem. Biz az nagyobb baj.

– A fiatal orvos, amint meg�rkezett, r�gt�n felkereste az �reg kolleg�j�t, s annak a t�rsas�g�ban j�tt be hozz�m. – F�l�lomban voltam, a szempill�imat nem b�rtam felnyitni. De hallottam, hogy mit besz�lnek, a legt�bb sz� di�kul volt. De annyit m�r tanultam a betegs�gem alatt, hogy egyes ismert szavakb�l k�vetkeztetni tudjak. A h�ziorvos azt mondta, hogy a thermometrum norm�lis gr�dust mutat �s a paroxizmus m�gis permanens: a pulzus nincs alter�lva, m�gis megvannak a hiszt�rikus hallucin�ci�k. Ekkor a fiatal orvos vett vizsg�lat al�. A derekam al� ny�lt az egyik kez�vel, s arccal lefel� ford�tott. Azut�n egyenk�nt v�gigkopogtatta a h�tgerincem minden csigoly�j�t. Mikor azt�n az agyamig fel�rt, s a hajamat felemelte, egyszerre hangonsan felki�ltott: „heur�ka! A p�ciensnek egy holttetem van az agyh�tulj�n.” Di�kul is megmondta a nev�t, de azt elfelejtettem.

– Ez okozza az eg�sz abnormis �llapotot – mond� az ifj� orvos.

Erre azt�n fel�ltettek fektemb�l, azzal k�nyszer�tettek, hogy szemeimet felnyissam, s �bren viselkedjem. Kik�rdeztek, hogy nem vettem-e �szre kor�bban is ennek a kin�v�snek a l�tez�s�t az agyam h�tulj�n? �n mondtam, hogy igen, gyakran akad�lyozott a f�s�lk�d�sben. Nem t�r�dtem vele, mert nem f�jt.

– Ez pedig veszedelmes baj – mond� a fiatal orvos –, mert ennek a nyom�sa az agyra id�zi el� mindazokat a k�rt�neteket, melyeket a belgy�gy�szat nem tud megsz�ntetni, s melyek id� j�rt�val, amint a kin�v�s nagyobbodik, az �r�l�sig fokoz�dnak.

Mikor ezt meg�rtettem, elkezdtem fennhangon kacagni.

Az orvosok ijedten n�ztek r�m.

– Bocs�nat, uraim! Nem vagyok megt�bolyodva m�g. Azon kacagtam fel, hogy no h�t megtudtam, hol lakik az a k�s�rtet, aki engem agyonk�noz. Itt a saj�t kopony�m h�tulj�n. K�st neki! K�st! Ki kell v�gni!

– Ez egy heroina – d�rm�g� az �reg doktor.

– Val�ban �n sem tudok m�s m�dszert aj�nlani – mond� hidegv�rrel a fiatal orvos.

V.

�n f�lbeszak�tottam a le�ny besz�d�t.

– �s te ki�lltad ezt a m�t�tet?

– Arcomon l�thatja, de majd sz�val is elmondom.

– Nem engedhetn�d el nekem ennek a le�r�s�t?

– Nem, uram. Ez az indokol�sa annak, hogy most itt vagyok �nn�l. V�gig kell azt �nnek hallgatni. Gondolja, mintha egy modern realisztikus reg�nyt olvasna. H�ven fogok minden r�szletet el�adni.

A pesti orvos mag�ra v�llalta, hogy egyenesen elsz�ll�t abba a f�v�rosi k�rh�zba, ahol a m�t�tet v�gre fogj�k hajtani. Az any�mat �rtes�tett�k meg�rkez�semr�l: az m�r ott volt a v�rakoz� teremben. Nem besz�lek a viszontl�t�s �r�meir�l. Elfoglalt�k annak a hely�t a hivatalos formas�gok, a be�rat�s, az elhelyez�s, az orvosi vizsg�lat. R�gt�n �gyba fektettek, mert ki voltam f�radva az �tt�l. Az �pol�n� egy cs�sze tiszta h�slevest adott, s egy�ttal tudatta velem, hogy ez az utols� t�pl�l�k, amit e napra kapok, s ha a m�t�t meglesz, azon t�l h�rom napig egy csepp �telt, italt nem adnak. Nem b�ntam. Nemsok�ra bej�tt hozz�m a f�orvos, a h�rhedett operat�r. Megd�bbent�en kem�ny arckifejez�s� alak, irt�ztat� tenyerekkel. A hangja olyan, mint az oroszl�nmorg�s. Az els� szava az volt hozz�m, hogy nyissam fel a sz�mat, a fogaimat akarja l�tni, hogy ha hamis fog van k�z�tt�k, azt ki kell venni: a m�t�t alatt nem maradhat a sz�jban. No h�t nem volt. Akkor azt�n r�videsen tudatta velem, hogy holnap reggel kilenc �rakor megt�rt�nik a m�t�t.

�n azt k�rdeztem t�le, hogy vesz�lyes-e ez a m�t�t?

– Igenis. Hal�lvesz�lyes. F�l �n?

– Istennek aj�nlom a lelkemet.

– Azt j�l teszi.

Azzal elt�vozott, mellettem hagyva az �pol�n�t.

Eg�sz �jjel nem tudtam alunni. No, majd ann�l hosszabb lesz a j�v� �jjel �lma: tal�n nem is lesz v�ge.

A kit�z�tt �r�ban bej�tt a szob�mba a tan�r, s azon az oroszl�nd�rm�g�s� hangon k�rd� t�lem: „Nos, nem f�l?”

– A hal�lt�l nem, de a f�jdalomt�l.

– Hiszen majd el fogjuk altatni. Ut�na m�g h�rom seg�dorvos j�tt be.

– Azt a spanyolfalat ide! – parancsol� a tan�r az �pol�n�nek.

�n kital�ltam, hogy ez a spanyolfal arra val�, hogy a seg�dek �ltal hozott seb�szeti eszk�z�ket eltakarja a szemem el�l. K�rtem, hogy t�vol�ts�k el: �n akarom l�tni, szeml�lni a tudom�ny eszk�zeit, amik rajtam seg�teni fognak.

H�t azt�n odahozt�k valamennyit el�m; megmutatt�k, melyik mire val�. Eg�sz arzen�l az, amivel az �let v�d�i a hal�l ellen k�zdeni indulnak.

Ekkor k�vetkezett a m�t�t legk�nosabb jelenete r�m n�zve. A tan�r azt mondta, hogy vessem le az ingemet.

�n r�m�ltem kaptam a keblemre a k�t kezemet; hisz ez rosszabb a hal�ln�l.

– No, ennek meg kell lenni. An�lk�l nem tudjuk a fert�tlen�t�st eszk�z�lni.

Borzaszt� gondolat ez! N�gy idegen f�rfi el�tt.

– Eh! Mi nem vagyunk emberek. Mi orvosok vagyunk. El�tt�nk a n�i test csak tanulm�ny.

�n arra k�rtem, hogy bocs�ssa be hozz�m az any�mat, � hadd vetk�ztessen le.

– No, ha ez kell, h�t bej�het; de tov�bb itt nem maradhat. A harmadik szob�ban v�rhatja a kimenetelt.

Beh�vt�k az any�mat. � v�gezte velem ezt a rettenetes toalettet; csak egy kend�t lehetett a derekam k�r�l k�tni.

– Most m�r kimehet! – mordult r� a tan�r.

Az any�m s�rva fakadt, a kezeit k�ny�rg�sre kulcsolta.

– No csak hamar! – unszolta az orvos. – Ne f�ljen, nem essz�k meg a l�ny�t.

Am�g az any�mat kituszkolt�k az ajt�n, a tan�r kieg�sz�t� a mondatot, a fogai k�z�tt morzsolva a sz�t, de �gy, hogy �n hallhattam, „hanem, hogy nem �lj�k-e meg, azt nem tudom”.

Azzal megindult a munka. Mindenki j�l tudta a szerep�t. Az �pol�n� medenc�t hozott el� langyos v�zzel. Az egyik seg�dorvos szivaccsal lemosta a testemet el�l, h�tul, a m�sik kef�t fogott, azzal d�rzs�lte v�gig. Akkor az �pol�n� meleg vizet hozott: azzal szapultak v�gig; harmadiknak k�vetkezett a k�rbol, negyediknek a szublim�t, �t�diknek azt�n a spiritusz. A tan�r mindenikb�l tele marokkal mosta le az arcomat, m�g a seg�dei a kef�kkel d�rzs�ltek, hogy a b�r�m al�l serkedt a v�r.

– Satis! – d�rm�g� a tan�r, mire az �pol�n� let�r�lgetett fel�letesen.

Akkor a tan�r valami kis ez�stcs�sz�be m�rtotta az ujja hegy�t, s valami �rral bekente a szempill�imat �s az ajkaimat.

Akkor azt�n egy kaucsuk �larcot tettek az arcomra, mely a sz�jamat �s az orromat is betakarta.

Ez �larc al� vezett�k be a t�ml� cs�v�t, melyen �t az egyik seg�dorvos a kloroformot az �larc al� f�jtatta.

Az egyik orvos, biztat�somra, azt mondta, hogy ennek a neve „k�jg�z”. Nem tudom, m�rt h�vj�k �gy? Nekem az rettenetes volt. Azt hittem az els� percben, hogy megfulladok t�le. K�s�bb k�bulat fogta el az agyamat: nem hallottam m�r a besz�det, csak a hangokat. Egyszer a fiatal orvosok elkezdtek nevetni. �h, mint f�jt nekem ez a kacag�s! Mit nevetnek rajtam? Egy hal�lra�t�lten? Amint tov�bb sz�vtam fel a g�zt, elkezdtem azt a v�gtelen m�lys�gbe hull�st �rezni, mely olyan ismer�s m�r a hagym�zos �lmaimb�l. De az�rt nem aludtam m�g. Egyre k�ny�r�gtem az �larc alatt, ne b�ntsanak m�g, �bren vagyok! Azzal m�g csak jobban sz�vatt�k velem az altat� g�zt. Utolj�ra m�giscsak elnyomott a k�nyszer�tett �lom. Hogy azut�n mi t�rt�nt velem, azt nem tudom. Az egyik orvosseg�d besz�lte el nekem k�s�bb, hogy a m�t�t nagy feladattal j�rt: f�l�r�ig tartott; egyike volt a leg�rdekesebb eseteknek az orvosi klinik�n, �n azalatt bizonyosan valahol a paradicsomban j�rhattam: �lmomban besz�ltem „F�ls�ges t�j�k! M�rt nincs n�lam ecset, hogy lefesthetn�m?” De �n magam nem eml�kszem m�r az �loml�tv�nyomra.

– Pihenjen meg, Eszta. V�rjon, adok egy poh�r konyakot.

– Nem! Nem! Minden szeszt�l irt�zom. Minden�tt a kloroform szag�t �rzem. Nem f�radtam ki: folytathatom.

Amint a m�t�t be volt fejezve, aminek legnehezebb r�sze a sebes�lt fej bep�ly�z�sa s gipsz k�z� �nt�se, az k�vetkezett, hogy f�l�bresszenek. Nehezen ment. Hal�los �lmom dacolt minden rendes �lom�breszt�vel.

No h�t a legdrasztikusabb m�dszert vett�k el�. A tan�r elkezdte a k�t arcomat pofozni. Azokkal a rettenetes tenyereivel. Oly hangos volt a csattog�s, hogy az any�m a harmadik szob�ban meghallotta. K�ts�gbeesetten t�rt be a szob�mba: „mit csin�lnak?” ki�lt� az orvosokra.

– J�het m�r – d�rm�g� a tan�r. – Ezen a vil�gon van m�r a le�nya.

Bizony csak egy v�kony mezsgye v�lasztotta el att�l a m�sik szebb vil�gt�l.

Hanem az any�m alig akart r�m ismerni. Ez nem az �n arcom volt. K�kre, veresre feldagadva az arcul�t�sekt�l, szemeim elveszve a duzzadt szemh�jak alatt, a fej bep�l�zva, az �ll er�szakosan felk�tve, s a p�lya f�l�tt egy vastag gipszburkolat. Val�s�gos egyiptomi m�mia.

Nekem a fel�bred�sben a legels� gondolatom az volt, hogy a kezeimmel a keblemet betakarjam. Eg�sz boldog voltam, hogy az ingem m�r r�m volt adva: ott tal�ltam.

H�t m�gsem �nrajtam nevettek.

K�s�bb azt is megtudtam, hogy mi volt a kacag�s oka.

Az ilyen tud�s embereknek is vannak babon�ik. A m�t�orvosokn�l az a hagyom�nyos hit, hogy a m�t�thez sz�ks�ges seb�szeti eszk�z�kkel nem szabad az �gy melletti falhoz �rni, mert akkor a m�t�t rosszul siker�l. Ez ellen v�tett az egyik seg�d. Azt nevett�k ki.

A tan�r megfogta a fejemet, s kiss� f�loldalt ford�totta, hogy a sebet ne nyomja, azt�n kiadta a rendeletet az �pol�n�nek, amit nekem is meg kellett hallanom.

„A beteg nyolc napig fekve marad ebben a helyzetben. Semmi mozdulatot tennie nem szabad. K�l�n�sen nem szabad a fej�t f�lemelnie, mert az a seb felszakad�s�t okozhatn�. H�rom napig se �telt, se italt nem kap. Majd azut�n int�zked�nk. Semmi l�togat�nak nem szabad bej�nni hozz�, m�g az anyj�nak sem. Minden h�rom �r�ban bej�n hozz� egy orvos. Besz�lnie nem szabad, nem is lehet a p�lya miatt. �nt teszem felel�ss�. M�g egy m�sik �pol�n�t is k�ld�k ide.”

J�l megegyeztem magamnak minden sz�t. �n j�l tudok m�soknak engedelmeskedni �s magamon uralkodni. Belenyugodtam, hogy m�mi�v� lettem:v�rom a kopors�ban a f�lt�mad�st. F�jdalmat nem �reztem, csak egy v�gtelen eltompul�st, melyben k�j van. Halva lenni �s m�gis �lni. – Valamikor olvastam az �smagyarok szertart�s�r�l az elrejt�z�tt le�nnyal; most annak a helyzet�be k�pzeltem magamat. Engem is elk�ldtek a nap mezej�re �lmokat l�tni. L�ttam is eleget. Eg�sz l�tez�sem egy folytonos �lom volt. Sok v�rt kellett vesz�tenem. De a fejem eg�szen megk�nny�lt. Azt �reztem, hogy rep�l�k. Nem volt semmi �rz�sem, nem �heztem, nem szomjaztam. Mikor �bren voltam, a kezemet a sz�vemre tettem, �gy sz�ml�ltam az �rver�st; de h�romsz�zn�l t�bbre sohasem tudtam vinni: akkor m�r �lomba estem vissza. Mennyivel jobb az �lom, mint az �let. Az az igazi �let. R�mem nem k�s�rtett t�bb�, ki volt m�r irtva. �h �ldott �les k�s! Csak megcs�kolhatn�m annak az orvosnak a kez�t. – �gy telt el h�rom nap �s h�rom �jjel. A negyedik nap reggel�n a tan�r egy cs�sze langyos tejet hozatott. Ekkor m�r �hes voltam. M�gis azt suttogtam, hogy v�rhatok m�g egy napig. „Ann�l jobb”, mond� a tan�r, �s gy�ng�den megcir�gatta az arcomat. Nem volt az m�r duzzadt; de beesett �s halov�ny. �t�dik nap azt�n megitatt�k velem a tejet, kaucsukcs�v�n kereszt�l. �llkapcag�rcst�l �sszeszor�tott fogaimat �gy fesz�tett�k sz�jjel ez�stkan�l nyel�vel.

– �llj meg, Eszta! Reggelizt�l m�r?

– Ma m�g nem.

– H�t akkor idehozatom a reggelimet. Oszd meg velem.

– Hadd mondjam el a v�g�t; nem sok� tart m�r. Ez a v�ls�g. A kritikus napok leperegtek, h�t hossz� nap. Ezalatt semmit sem lehetett megtudnom, ami a vil�gban t�rt�nik. M�g levelet elfogadnom is tiltva volt. Semmi izenetet nem kaptam hazulr�l. A nyolcadik napon, amikor az k�vetkezett volna, hogy d�lut�n lebonts�k a fejemr�l a gipszburkolatot, az egyik �pol�n�, a fiatalabb, aki az id�sebbet felv�ltotta, egy levelet hozott be hozz�m, amire az volt �rva, hogy „s�rg�s”, s p�nz volt benne. Azt hitte, hogy ennek az �tv�teli elismer�s�t nekem kell saj�tkez�leg al��rnom, azt�n a maga rendes esz�vel �gy okoskodott, hogy egy lev�l, amelyben p�nzt k�ldenek, a l�badoz� betegnek j�l szokott esni. – Aty�m �r�s�t ismertem fel a bor�t�k c�mz�s�n. Az �pol�n� f�lv�gta a bor�t�kot, s a levelet a p�nzzel egy�tt a kezembe adta. Az aty�m tudatta velem, hogy az orsz�gos sert�sv�sz miatt a nagy r�szv�nyt�rsas�g �zlet�t �sszevonva, �tet is elbocs�totta a szolg�lat�b�l, most � Belgr�dban kapott �j alkalmaz�st, melyet azonnal el kell foglalnia; csal�dost�l egy�tt elutazik; nekem k�ldi ezt a p�nzt �tik�lts�g�l, hogy amint felgy�gyulok, utazzam ut�nuk.

– Teh�t most der�l ki, hogy a sert�sv�sz nagyobb baj, mint a t�fusz.

– Mintha az �g szakadt volna r�m egyszerre! Elsz�rnyed�semben hirtelen felkaptam fejemet a v�nkosr�l, s ett�l a gyors mozdulatt�l egyszerre oly nyilall� f�jdalom l�tt az agyamon kereszt�l, amihez hasonl�t ember nem �rzett soha. A k�rhozat minden k�njai vetekedtek az agyamban. �n kiszenvedtem a poklokat! Istennek k�ny�r�gtem, hogy engedjen m�r meghalnom, hiszen megb�nh�dtem az�rt, amit v�tettem ellene!

Az �pol�n�, l�tva a be�llt szenved�semet, r�m�lten futott jelt adni a villanycsengetty�vel a fel�gyel� orvosnak; az sietve j�tt hozz�m; de ut�na mindj�rt maga a tan�r is, k�s�bb a m�sik k�t seg�d. Mindny�jan meg voltak r�m�lve. A tan�r szidta az �pol�n�t, szidott engemet, az eg�sz pereputtyomat. „El van rontva az eg�sz m�t�t! A heg f�lszakadt! V�ge mindennek.”

„B�r v�ge volna m�r!” s�hajtottam �n k�njaim k�zt.

Az orvosok azt hat�rozt�k, hogy le kell bontani a fejemr�l a burkolatot.

A gipsz kem�ny volt, azt mindenf�le �les eszk�z�kkel lehetett lefeszegetni, amiknek minden mozdulata embert�l elviselhetetlen k�nokat okozott nekem. Azok az �r�k, amik alatt ez v�gbement, lenyomj�k az �r�kk�val�s�got! – Amint azt�n az utols� k�tel�ket is lebontott�k, egyszerre mind a n�gy orvos ajkair�l egy �rvend� „�h!” ki�lt�st hallottam, s l�ttam az arcaikon az �rvendez�s der�j�t. A seb nem szakadt fel: t�k�letesen behegedt. A m�t�t teljesen siker�lt. �s nekem is abban a pillanatban minden k�nz� f�jdalmam megsz�nt, csendes zsibong�sba ment �t: m�ly �lom lepett meg, melyb�l k�s� estig f�l nem �bredtem. Akkor vettem �szre, hogy a fejem k�nny� p�ly�val van bek�tve, az �llk�t�mt�l felszabadultam; szabad besz�lnem – �s hogy tiszta ing van rajtam.

A tan�r bej�tt hozz�m: megdics�rt; azut�n levest hozatott toj�ssal, s hogy azt megihassam a cs�sz�b�l, fel�ltetett, � maga p�ckolta oda a v�nkost a h�tamhoz, azt�n megbiztatott azon az � m�ly, d�rm�g� hangj�n, hogy most m�r minden vesz�lyen k�v�l vagyok, fekhetem ak�rmilyen helyzetben, s ha megszomjazom, k�rhetek citromvizet, mandulatejet.

Mikor magamra hagyott, �sszetettem a kezeimet, s h�l�t adtam az Istennek, hogy megszabad�tott att�l a k�nz� k�s�rtett�l, akinek a b�cs�l�togat�s�t el nem fogom felejteni soha. M�g vissza akarta foglalni a hely�t, ahonnan ki�zt�k!

Engem azut�n m�g hetekig ott tartottak a k�rh�zban, am�g csak teljesen fel nem �p�ltem. Ezalatt val�s�gos celebrit�s lett bel�lem. M�s orsz�gokb�l j�ttek oda h�rneves orvosok a rajtam v�gbement m�t�t eredm�ny�t szeml�lni. Gratul�ltak nekem is, a tan�rnak is. Azt mondt�k, hogy ez a vesz�lyes m�t�t t�z eset k�z�l egyben siker�l ilyen j�l; kilencben hal�los. L�ssa, milyen h�res alak lett bel�lem!

Mosolyogni pr�b�lt hozz�… Azt�n folytat�:

– No, de h�t minden dics�s�gnek v�ge szakad egyszer. Az �n megszabad�t�im, akikre �ldva gondolok mindig vissza, a mai nappal elbocs�tottak a k�rh�zb�l mint felgy�gyultat.

�n azt�n ott �lltam a k�d�s utca k�zep�n, s tanakodhattam magamban, hogy jobbra vagy balra induljak-e el rajta? Otthonom nincs sehol. Nem v�r r�m senki. �ppen a villanyos vas�t v�g�nyai k�z�tt �lltam. L�ttam a t�volb�l k�zel�teni a t�zszem� sz�rnyeteget. A s�r� k�d miatt nappal is �gett a l�mp�sa. �s azt�n arra gondoltam, hogy ha �n most meg�llok, semmi m�st nem teszek, csak egy helyben �llok, h�t akkor egy perc m�lva m�r nem lesz t�bb bajom ezen a k�d�s plan�t�n. �s azt�n hallgattam sz�vdobog�s n�lk�l a k�zelg� d�b�rg�s�t a leviat�nnak. Csak f�l perc kell m�g. Akkor egyszerre meg�llt a villanyoskocsi. Alig t�z l�p�snyire t�lem. Tal�n �szrevett a kocsivezet�, hogy a s�nek k�zt �llok, vagy t�n k�l�nben is meg�ll�helye volt ott. �n kil�ptem a s�nek k�z�l. – �s azt�n eszembe jutott, hogy van m�g a kietlen vil�gban egy hely, ahol engem j� sz�val fogadtak valamikor. Idej�ttem �nh�z.

– Szeg�ny, szeg�ny gyermek! Mennyit szenvedt�l! – rebegtem �n, a s�padt, sov�ny alakot keblemre szor�tva. – J� helyre j�tt�l. Itt megmaradhatsz.

Akkor azt�n � is �tkarolta a nyakamat, s kis�rta mag�t kedv�re.

– No, de s�r�ssal j�l nem lakunk. Gyere egy�tt reggelizni velem. Ilyen k�v�t, tudom, az ispit�lyban sem kapt�l.

Igyekeztem tr�f�s lenni.

VI.

A sz�nakoz�s nagy ker�t�.

A k�v�z�s alatt r��rtem az Eszt�ra vonatkoz� tervemet kifund�lni.

– Gondoljunk ki valami okosat, Eszta, a te dolgodban.

– Amit �n mond, az j� lesz.

– H�t �n azt mondom, hogy teneked legjobb lesz most minden munk�t�l tart�zkodnod, a fejedet meg nem er�ltetned, hanem kik�lt�zn�d az �n budai gazdas�gomba. Ott teljes k�nyelmet tal�lsz, majorosom csal�dja kiszolg�l. Ott vannak tehenek, borj�k, baromfiak: azokkal elmulatsz, van �vegh�z, t�likert, abban gy�ny�rk�dhetsz, mindennap friss tejet ihatol, �s ami f�dolog, tiszta leveg�t sz�vsz.

– Nagyon j� lesz. S ami m�g f�bb dolog: nem l�tom a vil�got.

– Amellett meg, mikor r�d �r a m�v�szi v�gy, rajzolhatsz is.

– Hiszen nincsenek m�r modelljeim. Elvitt�k Belgr�dba.

– Ha csak gyerek kell, kapsz annyit a Sv�bhegyen, hogy tabl�t csin�lhatsz bel�l�k. Adsz nekik aszalt szilv�t, mind megkapod.

�n a szob�mban lev� telefonon r�gt�n kiizentem a gazd�nak, hogy fogasson be a hint�ba a kocsissal, �s k�ldje be r�gt�n. Am�g a telefonkagyl�t tartom a f�lemen, nagy kacag�st hallok a h�tam m�g�tt. Eszta hangja volt az.

B�mulva tekintek h�tra: mi lelte ezt? – H�t persze hogy volt oka a der�lts�g kit�r�s�re. Megl�tta, hogy a r�gi fest�t�ml�ny�n egy k�p van, veres sz�vetdarabbal letakarva. K�v�ncsi volt megtudni, mi lehet az? Mikor azt�n r�ismert a saj�t arck�p�re, l�dt�m� helyzetben, csakugyan nevetnie kellett.

– No l�sd – mond�m –, a t�volban is megeml�kezett r�lad.

Nagy gy�ny�r�s�ggel n�zte azt a k�pet.

– A j� fi� teh�t azt hiszi, hogy �n most boldog h�ziasszony vagyok. – Hagyjuk meg ebben a hit�ben.

– Nem akarsz neki �rni? �n tudom a c�mzet�t.

– S�t, �nt is k�rem, hogy ne �rjon neki r�lam semmit. Csak hadd fessen torzk�peket az �n falusi idilljeimr�l.

– Meg�red, hogy teljes�lni fognak. Ha beleker�lsz az �n falusi gazdas�gomba. De m�rmost t�rj�nk �t egyn�mely praktikus k�rd�sre. Te most �gy ker�lt�l hozz�m, ebben az egy sz�l ruh�ban. Hol maradt a b�r�nd�d a t�bbi ruh�iddal?

– Igaz a! Az ott maradt a k�rh�zban. �n azzal a sz�nd�kkal mentem ki, hogy majd hozok magammal egy b�rkocsit, s elviszem a b�r�nd�met, azt�n a nagy elkesered�semben elfelejtkeztem b�rkocsir�l �s b�r�ndr�l, �gy szaladtam ide �r�lt fejjel.

– No azt h�t majd ut�nad hozatjuk k�s�bb; de most a legels� dolgunk, hogy neked valami g�ny�t, a legsz�ks�gesebbet beszerezz�nk.

B�rkocsit hozattam, s azt�n a le�nnyal egy�tt elhajtattam mindenf�le feh�rnem�s, konfekci�s boltokhoz, hogy �sszev�s�roljak a sz�m�ra egy tucat inget, h�zedlit, harisny�t, fel�lt�t ugyan megn�ztek a boltosok minden�tt. H�t csak el kellett l�tnom a k�rh�zb�l kiker�lt l�badoz�t a legsz�ks�gesebbekkel, ha m�r magamra v�llaltam.

Mire a bev�s�rl�sb�l hazat�rt�nk, m�r ott v�rt r�m a kocsisom a hint�val. T�z �ra lehetett d�lel�tt, s a hint� l�mp�sai �gtek. A kocsis sietett mag�ra igazolni. Olyan s�r� a k�d a v�rosban, hogy a kocsik egym�sba �t�dnek; a rend�r�k minden kocsisra r�parancsolnak, hogy gy�jtsa meg a l�mp�sait.

�n akkor j�ttem ki el�sz�r a szob�b�l a nagy betegs�gem �ta.

Pedig feltettem magamban, hogy kik�s�rem a le�nyt a hegyre, s magam int�zkedem a csel�deimn�l az elhelyez�s�r�l. Magamra nem is gondoltam. J� meleg bund�ba burkol�ztam; l�baim l�bzs�kba, fejemre asztrak�n s�veg h�zva. Eszt�t is ell�ttam mindenf�le takar�kkal.

Azt�n amint az alag�ton �tjutottunk, a kocsis eloltotta a l�mp�sokat, ott m�r vil�gos volt, a hegy alj�n�l m�r szakadozott a s�r� k�d, �gy h�mb�ly�gve a halmokon, mint a tenger�r; az Istenhegyi �ton m�r der�lt �g j�tt el�nk, s amint az udvaromra meg�rkezt�nk, m�r nem kellett se bunda, se l�bzs�k: melegen s�t�tt a nap. Ha sejten�k azt a pestiek, hogy mit b�rnak a budai hegyekben! Egy darab Olaszorsz�got t�len. Benn Pesten a k�d fenek�n nyolc fokot mutatott a fagypont alatt a h�vm�r�, idekinn a hegyen n�gy fokot a z�rus f�l�tt. Tizenk�t fok k�l�nbs�g. Pest �s Buda k�z�tt.

Ebben az isteni leveg�ben egyszerre m�s embernek �reztem magamat: rekedts�g, mellszorul�s mind elveszett, s vele egy�tt a hipochondri�s ked�lyborong�s. �, te �ldott napmelegs�g! Te mindent meggy�gy�t�! Hogy t�ged m�g nem ismer a civiliz�lt vil�g. A parasztok, a pusztai p�sztorok, azok j�l ismernek. No h�t legy�nk parasztok! Bizony jobb is volna. Ahelyett hogy irkafirk�lunk, m�zolunk, politiz�lunk, tanuln�nk a barmok k�z�tt vil�gb�lcsess�get.

Eszta r�gt�n otthon tal�lta mag�t a majors�gban. Milyen kedve t�madt, amint a ty�kudvarban egyszerre k�r�lfogta a sok tollas �llat, g�gogva, kod�csolva, kurrogatva, l�d, ty�k, pulyka. El�je j�ttek a kotl�k, kan�rimad�rforma s�rga csib�ikkel, meg azok a tegnap kelt furcsa kiskacs�k, amik beleugr�lnak a vizes d�zs�ba, ott lubickolnak; fogadott anyjuk, a kotl�sty�k ott m�rgel�dik k�r�l�tt�k, dorg�l� kotkod�val. A kakasok is fest�i l�tv�nyok: a kokink�nai nagymogul, meg a b�rsonyfekete houdan, b�borpiros taraj�val, azt�n a sz�rke prince Albert; de valamennyit lev�gja az igazi magyar kakas, gy�ny�r� tollazat�val, f�nyes farkbokr�t�j�val – odakuporodik k�z�j�k, s eteti �ket a tenyer�b�l kukoric�val.

Az inasom ezalatt behordta a holmit a kocsir�l a szob�kba, amik m�r j�ttem h�r�re be voltak f�tve. K�rdeztem t�le; hogy h�t az orvoss�gos l�dik�mat kihozta-e?

Mert h�t orvoss�gos l�dik� n�lk�l rendes ember nem utazik – Pestt�l Bud�ig. Van ott k�l�n szer az �tv�gytalans�g ellen, az �lmatlans�g ellen, a k�h�g�s ellen, az idegess�g ellen; azt mind rendes id�kben be kell szedni.

Nagyot b�mult r�m a k�rd�semre. L�ttam az ostoba pof�j�r�l, hogy mit gondol: „Minek a Sv�bhegyen az orvoss�gos l�da?”

– No nem hoztad ki; �lhetetlen! Neked is m�sutt j�r az eszed! Az orsz�ggy�l�sen! H�t majd eb�d ut�n bekutyagolhatsz a v�rosba az orvoss�gos l�dik��rt! M�rmost hogy eb�delek �n meg szomat�ze n�lk�l?

Azt nem is k�rdeztem, hogy mi lesz az eb�d? A majorosn� f�zi a maga konyh�j�n. Csak tudja t�n, hogy �n hal�los beteg vagyok; s hogy az a velem j�tt le�ny most szabadult ki a k�rh�zb�l, azt meg l�thatja, ha szeme van.

No, de ha m�r itt vagyok, h�t k�r�lj�rom a kertet. Milyen sz�p az ilyen kert t�len. A f�kat, mint ez�st filigr�nmunka bor�tja be a z�zmara: amerre a szem ell�t, minden�tt ez�sterd�, ez�stliget. L�bam alatt ropog a h�. �s amellett olyan meleg van, hogy a pr�mes bekecs lek�v�nkozik r�lam, egy sz�l kab�tban j�rom az utakat. A feh�r cica minden�v� k�s�r, s ahol meg�llok, a l�bamhoz t�rleszkedik.

Egyszer eszembe jut, hogy k�h�gni is kellene m�r; megpr�b�lom: nem megy sehogy, nem tal�lom el a m�dj�t.

Azt�n elkezdek valami szokatlan furcs�t �rezni. Mi ez? �hs�g! Abszurdum! Chimaera! R�g�ta nem ismerem �n azt. Hiszen f�lek minden falatomt�l! Pedig �gy van. Amint a szent L�szl� templomban megkondul a d�li harangsz�, sietek fel a kertb�l a hajl�komhoz. Eb�dre harangoznak!

K�nn ter�tettek a szabad verand�n. Ugyan ki �tkezne f�t�tt szob�ban, mikor ilyen arany nap s�t?

Eszta is el�ker�lt a ty�kudvarb�l, teh�nist�ll�b�l. Egy pajt�st is hozott mag�val: egy k�thetes borj�csk�t, akit m�r elv�lasztottak az anyj�t�l. Nagy bar�ts�got k�t�ttek egym�ssal. A boci ut�na j�tt a verand�ig. Azt les�skenyerezte alaposan.

No, de egyf�le orvoss�g csak akad minden magyar h�zn�l, amit �gy h�nak, hogy appetit�rium. Van j� szilv�rium, az j�lesik �tcsin�l�nak az eb�dhez. Eszt�t nem k�n�ltam vele.

Azt�n felhozt�k az eb�det. Volt ty�kleves galusk�val, azt�n paprik�s csirke, meg t�r�s met�lt. Igaz�n k�t olyan betegnek val� eb�d, akik most szabadultak el a hal�l r�v�b�l.

�n mind csak arra n�ztem, hogyan eszik ez a le�ny, �gy fal, mint egy farkas. Amellett �szre se vettem, hogy magam is milyen kegyetlen�l bepakolok, pedig nincs is itt a szomat�z�s skatuly�m.

„�gy j�llaktam, mint a gyallai v�leg�ny!” – mond�m eb�d ut�n. (Ennek a hist�ri�j�t sem tudja meg t�lem senki.)

Az inasomnak pedig szel�debb hangon sz�ltam, mint az el�bb: „Nem sz�ks�g bes�t�lni a v�rosba az orvoss�gos l�dik��rt.”

– Mikor fogassak be?

– Semmikor se. Idekinn maradunk.

Aranyid� volt. Gy�m�nt nap s�t�tt. S a meleg napsug�rt�l a z�zmara olvadt a fa�gakon. Abb�l azt�n az lett, hogy a cseppfoly�v� alakult h�krist�ly j�gg� fagyott a gallyak k�r�l, olyan lett valamennyi fa�g, bokor, mintha �vegcs�vel lenne befoglalva. Ha reggel ez�stkertem volt, est�re krist�lykertem t�madt. Hogy lehetne ezt itt hagyni! Meg ezt az isteni tiszta leveg�t!

Azt a t�lut�i napalkonyatot sem lehetne �m lefesteni. �n nem mern�m. Azok a k�ptelen sz�nv�ltozatok a l�that�rra borul� �gen, a s�t�tlila �galj karmazsinnal peremezve, t�l rajta a s�rga r�teg; azt�n a har�nts�voktul h�romfel� szak�tott firmamentom, a k�z�p op�l, a k�t sz�ls� szakasza vil�gosk�k, lenn a f�ld�n a k�db�l kiszabadult kett�s v�ros; izz� veres h�zt�megeivel, ragyog� ablakaival, toronykeresztjeivel, egy r�sz�re m�r odafekszik a Gell�rthegy sz�rk�sk�k �rny�ka.

– Nos, Eszta! Mern�nk mi ezt lefesteni?

Dehogy jut esz�be ilyenkor az embernek a fest�s. A m�v�sz �ppen azokat a pillanatokat nem tudja megr�gz�teni, amikben legnagyobb elragadtat�ssal gy�ny�rk�dik.

�s azt�n lassan bes�t�tedik: a hideg egyszerre �rezhet� lesz. Az �n influenz�s testem azt leghamar�bb meg�rzi. Kihozatom az angol s�lt. Az kett�nknek is el�g betakar�zni. A teraszt�l pedig m�g nem lehet megv�lni. Most gyulladnak ki a l�mp�sok Pesten, Bud�n. Micsoda ezeregy�jszakai l�tv�ny! Ezernyi g�z- �s villanycsillag a f�ld�n, amiknek f�nye aranyat fest a v�ros f�l�tt dereng� k�dre az �gen. Odafenn pedig a s�t�tk�k mennyboltozaton a miri�d csillag, amelynek sz�nv�ltoztat� szipork�z�sa hozz�nk besz�l. – Ha tudjuk, �rtj�k, ha nem tudjuk, nem �rtj�k, mit besz�l. Egyszer-egyszer v�gigh�z k�z�tt�k egy f�nyes meteor, azt�n a m�sik, a harmadik, �t, hat egyszerre! A Leonid�k �jszak�ja van ma!

Kinek jutna esz�be, hogy m�g tegnap halott voltam, a f�rgek testv�re voltam, mikor ma az �giek k�zt j�rok! �lek!

… �s �nnekem e s�padt le�ny megjelen�s�re volt sz�ks�gem, hogy ezt megtudjam. Ha ez oda nem ront hozz�m, �n most ott �ln�k a kandall�m el�tt, h�l�kab�tban, s sz�ml�ln�m az �ranegyedeket, amikben a „kodeint”-t be kell vennem.

A nyaral�m j�l volt berendezve t�li lak�sra is, minden szob�ban �gyesen alkalmazhat� karbon-n�tron k�lyh�k, amik eg�sz �jjel egyenl� meleget tartanak fenn, �s minden egy�b k�nyelem. A pomp�t nem szerettem soha, de a k�nyelemre sokat adt�m.

�s azt�n az az abszol�t csendess�ge az �jszak�nak, amit a f�v�rosban nem ismernek. Egy emberhang, egy kocsiz�rg�s, egy kopog� j�rdatapos�s nem zavarja az �lmot. Nincs kocsm�b�l botork�l�k rikoltoz�sa, nincs sz�nh�zb�l hazat�r�k ajt�csapkod�sa, szomsz�dn�k zongorak�nz�sa, mozdonyok f�ty�l�se; a k�t kezem reggel is ott van a mellemen �sszefonva, ahol este elhelyeztem, mikor elkezdtem a szokott im�ds�gomat, az �ment m�r elaludtam.

�s azt�n ami f�l�breszt, az sem a rettenetes g�zg�p tutul�s, ami a f�- �s sz�kv�rosban a hajnalhasad�st jelenti, hanem a galambok turb�kol�sa az ereszen. Az ablakom red�ny�b�l egy lemez hi�nyzik, azon �t r�zsasz�n f�nysug�r ragyog az arcomba: itt van a reggel.

Mennyi mindent �lmodtam az �jjel! Bolondn�l bolondabb dolgokat. Alig v�rom, hogy elmondjam Eszt�nak, � is el�fordult benn�k.

Sietek fel�lt�zni. De � m�r megel�z�tt.

K�l�n kij�rata volt a h�l�szob�j�nak az �veges verand�ra. � m�r ott a k�v�t f�zte, s vid�man k�v�nt j� reggelt…

De h�t meg�lljunk csak egy sz�ra! H�t ez csak �gy rendes �llapotsz�mba megy, hogy egy �r meg egy kisasszony, akiknek semmi csal�di �sszek�ttet�s�k nincs, csak �gy bejelentetlen�l �s felmentetlen�l egy�tt lakjanak nappal �s �jjel egy mag�nyos h�zban?

Tudni kell azt, hogy a Sv�bhegyen nincs kolera, nincs influenza – �s nincs pletyka.

Ez az Eldor�d�, ahol minden szabad. Csak dolgozni nem szabad.

Azaz hogy f�t nyesni, f�r�szelni, azt szabad; csak tollhoz, ecsethez ny�lni nem szabad. A bureau iratcsomagai nem j�hetnek ut�nunk. S�t m�g egy k�l�n�s el�ny is van itt. T�lv�z idej�n nem j�r a fogaskerek�, ann�lfogva nem j�n posta. Nem kell �js�got olvasni. �h, milyen j�t�tem�ny egy �ldott h�ten �t eldughatni fej�nket �gy, hogy �js�got ne l�sson. A leveleim is ott rekednek a pesti sz�ll�son. Senki sem tudja, hov� lettem, mit csin�lok. Eg�sz nap a sz�l�lugasokat nyirb�lom az oll�val, a f�k sebeit tapasztom ken�ccsel. Amellett j�l �lek. Kettecsk�n reggeliz�nk, eb�del�nk, vacsor�lunk: besz�lget�nk az �lm�nyeinkr�l. �n 71 esztend�s vagyok, � pedig 17.

Egy d�lut�n azonban m�gis el�h�vnak a kertemb�l: a post�s keres. Visszakiab�lok: �rja al� a k�nyvet az inasom, fel van r� hatalmazva. – Nem lehet, mert p�nzeslev�l.

No, ez�rt h�t m�gis csak fel kell f�radnom a tet�re. �mb�r az Eszta p�nzeslevele eml�keztetett az ezzel j�r� kellemetlens�gre.

A lev�l P�rizsb�l j�tt. Bandi szarkal�b-�r�s�t ismertem fel a bor�t�kon. Ezer frank volt az �sszeg.

Azt �rja a fi�, hogy miut�n egy p�rizsi el�kel� m�keresked� a leg�jabb festm�ny�t megvette, s �lland� szerz�d�st k�t�tt vele a t�bbiekre is, nincs r�szorulva t�bb� az �n bar�ts�gos seg�lyemre, s a neki k�ld�tt harmadik negyed�vi r�szletet ezennel visszasz�rmaztatja. Majd a k�t els�t is let�rleszti, amiket k�lcs�nnek tekint, ha a t�bbi k�pei siker�lnek.

H�t ennek igaz�n �r�ltem, nem a p�nznek, hanem a tan�tv�nyom siker�nek. P�rizs a legfels�bb tribun�l. Aki ott kiv�vja az elismer�st, az k�sz ember. A lapokb�l m�r olvastam Bandi festm�ny�r�l, mely a Salonban volt kit�ve. Dics�rt�k.

Eszt�val is k�z�ltem a lev�l tartalm�t. K�v�ncsi voltam, hogy milyen hat�ssal lesz r�? Fel fog-e a h�rre der�lni az arca az �r�mt�l, a gyors sikert�l? Vagy egy �rulkod� k�nny jelenik meg a szem�ben a vesztes�g �rzet�t�l? Hisz a m�v�szt�rsra n�zve a m�sik sikere vesztes�g, �s a le�nyra n�zve? M�g M�nchenben csak festettek l�dt�m� ide�lt, P�rizsban m�r nem fognak festeni. Nem lehetett semmi hat�st �szrevenni az arc�n, nagyon tudott uralkodni az �rz�sein. Egy professzorn� komolys�g�val mond�: „ez el�rel�that� volt a fiatal m�v�sz nagy tehets�ge mellett”. Teh�t neki ez csak „fiatal m�v�sz!”

�n f�lretettem a visszakapott �sszeget, s azt hat�roztam magamban, hogy ezzel a p�nzseg�llyel m�rmost Eszt�t fogom kik�ldeni M�nchenbe tanul�s v�gett. De egyel�re nem sz�ltam neki fel�le semmit.

Bandinak azonnal v�laszoltam. Gratul�ltam a sz�p siker�hez. K�rtem, hogy a Salonban kit�ntetett festm�ny�nek a f�nyk�pm�solat�t k�ldje meg nekem k�t p�ld�nyban. Tal�lja ki, hogy mi�rt kett�ben? Ami pedig az eddigi seg�ly�sszeget illeti, azt �n teljesen kiegyenl�tettnek tal�lom a nekem k�ld�tt l�dt�m� festm�ny �ltal, mely h�l�szob�m d�sz�t k�pezi.

Erre azt�n megint karmolt a fick� egy levelet hozz�m, melyben boh�m hangon tart nekem leck�t a k�nyszer�tett mec�n�ss�gr�l, s hogy � nem olyan cig�ny, mint a t�bbi cig�ny: – az a l�dt�m� m�zolm�ny nem �r t�bbet, mint a v�szon �s a r�kent fest�k: �sszesen 8 m�rka, 50 pfennig. Ezt le fogja h�zni a k�lcs�nb�l. Ezzel az �gy el van int�zve. Err�l a lev�lr�l nem sz�ltam Eszt�nak.

VII.

H�t bizony sz�p dolog az az idealizmus! El is tart sok�ig. Lehet bel�le �ldeg�lni. M�g a h�t �vtizeden t�l is marad bel�le valamicske. Az ember elmondja mag�nak: „l�m a lelkem m�g fiatal, a ked�lyem �p, a k�pzeletem friss; munkab�r� vagyok! A sz�vem csak �gy �rez �r�m�t, b�natot, a magam�t, a m�s�t, mint ifj�koromban: m�g hiszek, m�g nem k�tkedem; m�g rem�nylek: v�gyaim a t�volba j�rnak, gy�ny�rk�d�m a sz�pben, a j�ban! – Egyszer azt�n egy hideg r�m, egy realisztikus sz�rnyeteg v�gigh�zza a k�rmeit a test�nk�n, s azt mondja: „Bizony v�n vagy te!”

A patol�giai Erinnys k�rmeinek a nyoma ottmarad a b�r�nk�n. Egyszer csak azt veszem �szre, hogy a mellem, a v�llperecem, a h�tam ki�llhatatlanul viszket, mintha csal�nban hevertem volna. Eg�sz �jszak�kon �t nem tudok aludni miatta. A viszketeg egyre fokoz�dik, a b�r felh�mlik alatta, kisebes�l. Orvosomat h�vatom, az megvizsg�l, ken�cs�t rendel: purgativ�t, szigor� di�t�t, az mind nem haszn�l semmit. Utolj�ra azt tan�csolja, hogy keressek fel B�csben egy h�res orvost, aki specialista a b�rbajokban, att�l k�rjek orvosi seg�lyt.

A h�res doktor azt�n megmondta a k�nz� bajom nev�t, „Ekc�ma senile”. – A v�ns�g s�m�re.

Ki van r�m mondva, hogy „v�n” vagyok. Nem „�reg”, de „v�n”. – D�g. – Ide van �rva, r�pecs�telve az �t�let a h�tamra, a mellemre, rosszabb a hal�l�t�letn�l, mert ez azt parancsolja, hogy „�lj �s szenvedj!”, ne �r�lj semminek t�bb� ezen a vil�gon; ha �tel, ital j�lesik, az szenved�seidet fokozza; ne legyen nappal gondolatod, �jjel �lmod, minden�v� magaddal hordod azt a tudatot, hogy tov�bb �lsz m�r, mint kellene, terhe vagy a f�ldnek, terhe �nmagadnak. Nem jobb volna, ha az �rd�g elvinne, mint hogy te hordod az �rd�g�t a h�tadon?

A h�res orvos azir�nt is megnyugtatott, hogy bizony olyan baj ez, amely m�r sok embert kergetett az �ngyilkoss�gba. Mikor azt olvassuk a lapokban, hogy egy hetven �vet meghaladt, tisztes, agg f�rfi� egy pisztolyl�v�ssel vetett v�get a szenved�seinek, bizonyosra vehetj�k, hogy az a hal�los k�s�rt� az ekc�ma senile volt. Az orvosi tudom�ny azonban rendelkezik azzal a gy�gyszerrel, amely ezt a bajt, ha meg nem sz�nteti is, de enyh�ti, csillap�tja. Ez a j�ltev� arcanum a mireny (arzenicum).

Meg�rta sz�momra a receptet a kell� utas�t�ssal. Els� nap h�rom cseppet a mirenyb�l, azt�n naponkint eggyel t�bbet, eg�sz h�sz cseppig, akkor lefel� megint cseppenkint kevesebbet, az utols� h�romig. Ha a baj meg�jul, ism�t el�lr�l szabad kezdeni. Ezzel elbocs�tott.

… No most azt�n csin�lj reg�nyt, csin�lj szerelmes hist�ri�t a patk�nym�rges fiol�val a zsebedben!

Itt lehet m�r kart�vols�gnyira t�led, itt �lhet m�r melletted a vil�g sz�p le�nya, te nem gondolsz m�sra, csak azokra a m�regcseppekre, amiknek lek�t�tted magadat. El vagy te m�r jegyezve az arzenikummal, be van a nevetek jegyezve egym�s mell� az anyak�nyvvezet�n�l. �s�, kapa v�laszt el csak benneteket.

Bizony ilyen a realizmus. V�ge minden idealiz�l�snak.

S mireny asszonys�g nagyon ragaszkod� hitest�rs. Az lefoglalja mag�nak minden gondulatunkat. R�teszi a kez�t a sz�v�nkre: az �rver�s rendetlenn� lesz; s mikor egy sz�vdobban�s felakad, a lelkem megretten t�le, a ked�ly elborul, nincs m�r semmiben �r�mem. Hi�ba ny�lik a tavasz, a vir�gok nem vid�tanak fel, a f�k r�gyeit szomorkodva n�zem: hal�lsejtelem k�s�r minden nyomon, nem olvasok semmit, csak az �rver�semet sz�ml�lom, t�z, tizenkett�, azt�n semmi, megint h�rom, �jb�l semmi, azt�n m�sf�l, majd meg nyargal, m�g �jb�l elbotlik. Ez eg�szen b�skomorr� hangol. A fejem is sz�d�l.

Egy reggel meglepett Eszta, mikor �ppen a fiol�b�l csepegtettem a poh�r v�zbe a gy�gyszert. K�rdezte, hogy mi az? Mondtam neki, hogy arzenikum. Ijedten mereszt� r�m azokat a nagy s�t�tk�k szemeit.

– H�t minek szedi �n az arzenikumot?

Megmondtam neki az ok�t.

– Hiszen �nnek nem az a baja – mond� Eszta –, hanem az, hogy j�ger-inget visel. Err�l besz�lt nekem t�bbsz�r az a fiatal orvos, aki a k�rh�zban gondozott. Sz�mtalan eset van r�, hogy a gyapj�ing �gy felmarja az �rz�keny b�rt, hogy t�lyogok, kel�sek t�madnak ut�na. Ezt a j�gerist�k nagyon j�nak tal�lj�k, mert tiszt�tja a v�rt; de aki nem tudja ki�llani, annak nem kell egy�b gy�gykezel�s, mint hogy vesse le a gyapj�inget, s viseljen helyette selyeminget.

Megfogadtam a tan�cs�t, s egy h�t m�lva nyoma sem volt rajtam az ekc�ma senil�nek: mintha lef�jt�k volna a testemr�l. A h�la is nagy ker�t�.

�n ennek a le�nynak az �letemmel tartozom.

Neki k�sz�nhettem, hogy visszanyertem ezt az eg�sz sz�p vil�got, hogy a tavasz megint vir�gokat hoz a sz�momra, hogy a lelkem �ppen �gy megszabadult a b�skomors�gt�l, mint a testem a b�lpokolt�l. (L�m, meg�jul a bibliai monda Ill�s pr�f�t�r�l, ki No�m�nt, a gy�gy�thatlan b�lpoklost oly egyszer� tan�ccsal megszabad�totta: „f�r�dj�l meg a Jord�n viz�ben”.)

Eszta is megsz�p�lt, mire az id� kitavaszodott. Arca megtelt, piros lett, a haja megn�tt, termete is kifejl�d�tt, a tavalyi ruh�i helyett �jakat kellett neki csin�ltatnom. Az k�l�nben is rendes k�teless�ge a csal�df�nek. A divat �vszakonkint v�ltozik. Meg kellett ismerkednem szab�n�kkel, konfekci�s boltosokkal. Ez nekem tetszett.

Egyed�l voltam a vil�gon. Rokonaim t�vol; kart�rsaim mind elmentek m�r (ki fel, ki le), hogy kaszin�k is vannak a vil�gon, azt csak a hozz�m k�ld�tt tags�gi d�jak nyugt�ib�l tudtam. A k�rty�hoz nem �rtettem soha, sem egy�b sz�rakoztat� mulats�ghoz. A sz�nh�z untatott, s a zene k�nozta az idegeimet.

Teljes �letemben egyed�l a munk�ban tal�ltam a gy�ny�r�s�get. A betegs�gem �ta ez a kedv is elhagyott. A pasztelljeim nem akartak engedelmeskedni.

N�ha megpr�b�ltam az Eszt�val egy�tt valami r�szletet a term�szetb�l lev�zolni, s azt�n �gy tal�ltam, hogy az � k�pe jobban siker�l, mint az enyim.

Teh�t m�r hanyatlok is.

A m��rusok, akik a k�peimet rendesen meg szokt�k v�s�rolni, j�ttek hozz�m el�ny�s aj�nlatokkal: elutas�tottam �ket. Nem tudok m�r semmit. Nem akarok tudni.

Egyszer azt�n az orvosom komolyan el�fogott.

– �nnek �galjv�ltoztat�sra van sz�ks�ge. El kell utaznia legal�bb egy �vre Olaszorsz�gba.

A sz�p It�li�ba! Hajh, hiszen bej�rtam �n azt m�g fiatal koromban, a boldog id�kben! �letemnek legkedvesebb eml�kei f�z�dnek ez istenekt�l lakott orsz�ghoz! Olyan �r�mek voltak azok, amik egy�tt j�rnak a fiatals�ggal! Hol tal�lom azokat mostan?

De h�t m�gis igaza van a doktornak. Nekem futnom kell ebb�l a vil�gb�l, ahol az embert �ld�zi az �rny�ka. Tal�n olyan �galj al�, ahol a nap f�gg�lyesen s�t az emberre, hogy nem l�tja az �rny�k�t.

Egy este azt mondtam Eszt�nak.

– K�sz�lj �tra. El kell menned M�nchenbe. Aj�nlani foglak Liezen-Mayer tan�rnak, aki fest�n�nek fog kik�pezni.

Azt k�rdezte t�lem: „t�bbet tud az a m�ncheni tan�r, mint �n?”

– A rajzol�sban t�k�letes. Hiszen ismered a Faust illusztr�ci�it.

– De h�t m�rt akar �n most egyszerre elk�ldeni?

– Az�rt, hogy legyen bel�led valami. Ugyanazt a m�v�szi seg�ly�sszeget, amit Bandinak adtam, s amire annak m�r nincs sz�ks�ge, ezent�l neked fogom adni, am�g �n�ll� m�v�szi nevet nem szerzesz magadnak.

– De h�t mi�rt kell nekem most mindj�rt elutaznom, mikor ny�ron minden fest�akad�mia sz�netel, s a tan�rok is utaznak, f�rd�znek, a nyaral�ikban pihennek?

Erre azt�n meg kellett mondanom az �n okomat.

– Az�rt, mert �nnekem, az orvosom tan�cs�ra, min�l el�bb el kell utaznom Olaszorsz�gba, vagy tal�n Afrik�ba.

Erre valami kimondhatatlan f�jdalom kifejez�s�vel tekintve a szemembe, s azt rebeg�: „H�t nem szeret �n m�r engem?”

„H�t nem szeret �n m�r engem?”

S amikor ezt mondta, a kezemet az ajk�hoz emelte �s megcs�kolta.

Feleltem r�: „De igen, Eszta, szeretlek.”

Erre a sz�ra egyszerre a nyakamba borult, �tkarolta a fejemet, megcs�kolta az ajkamat, �s s�rt.

Az els� �rz�s volt n�lam az ijeds�g. Az az ijeds�g, amit az ember �rez (a becs�letes ember), mikor v�letlen�l egy nagy kincsre tal�l: „ez nem az enyim, ez a m�s�; de az enyim lett, �n tal�ltam”.

Azt�n valami kev�ly melegs�g hev�t� �t a bels�met.

�n m�g merek �lni! �n m�g �rdemes vagyok arra, hogy �ljek! A sz�vdobban�somnak m�g visszhangja t�mad!

Vakmer� lettem. Ut�na mertem ny�lni a tal�lt kincsnek. Azt s�gtam a le�nynak: „K�rdezd ezt t�lem tegezve.”

Elrejt� az arc�t az arcom m�g�, s alig hallhat�an susog�: „Szeretsz-e?”

Akkor azt�n magamhoz szor�t�m igaz�n.

– Szeretlek, Eszta. �s mindig szeretni foglak.

– Akkor engemet is magaddal viszel az �tra.

– Velem j�ssz.

Ezen azut�n elkezdett nevetni, tapsolni, t�ncolt, mint egy men�d.

Egy�tt utazni – v�gig a sz�p It�li�n – egy f�rfinak egy n�vel – olyan kacagtat� egy �tlet ez!

�n hagytam kacagni. Magam nem tal�ltam benne semmi nevetnival�t. Ez bizony v�gzet! �gy hozta a sors. – Levontam bel�le a k�vetkezm�nyeket.

Eg�sz nap j�kedv� volt, mint a mad�r. Egyre dalolt. Csak ekkor tudtam meg, hogy milyen sz�p �nekhangja van, s mennyi mindenf�le dalt tud. Ugyan hol szerezte? S hogy tudta �gy elrejtegetni? Igaz! Hisz iskol�ba is j�rt.

Eb�d f�l�tt folyv�st az �titervekr�l fecsegett. Hov� fogunk menni? Velenc�be, Florencbe, R�m�ba, N�polyba, Sorrent�ba, Capri sziget�re. Miket kell az �tra beszerezni? Piros matr�zsipk�t mag�nak, angol utaz�s�veget nekem. J� meleg pl�det, mely �jszaka takar�ul is szolg�l; er�s talp� bakancsokat a Vez�v-m�sz�shoz, �ti mindenf�l�s t�sk�t, kulacsot, �tkes kosarat, �r�szersz�mot, turista-tapaszt, zsebbe dughat� iv�poharat.

(Mintha mindig ezen gondolkozott volna.) Nekem pedig ezeket mind fel kellett �rnom a jegyz�kt�rc�mba. Az amat�r fotogr�fg�pet ne felejts�k el, ami egy t�sk�ban elf�r.

Azt hitte, hogy ezzel minden rendben van. Engem s�rtett valami gondolat.

Az, hogy nem f�l t�lem. H�t igaz�n olyan biztos�t�k az �sz szak�ll, hogy azt f�lelem n�lk�l megcib�lhatja minden gyermek?

Gyermeknek hiszi ez mag�t, engemet pedig „a hegyek v�nj�nek”?

Szeretett volna m�r d�lut�n befogatni, s a v�rosban mindent megv�s�rolni.

Mondtam neki, hogy ma �nnep van, minden bolt be van z�rva. Majd holnap bemehet�nk egy�tt. Nekem is sok elint�zni val� dolgom van.

Egyszer azt�n odasimult hozz�m, mint a t�rl�szked� macska, s azt s�g� a f�lembe: de ugyeb�r az �js�gok nem fogj�k ki�rni, hogy „�n” – hogy „te” – hogy „mink” Olaszorsz�gba utazunk.

(Aha! Teh�t m�gis megrezzent a szem�rem h�rja a lelk�ben!)

– De bizonyosan ki fogj�k �rni.

Erre azt�n elkomorodott: megny�lt az arca, a szempill�it les�t�tte.

Kis id� m�lva azt k�rdezte t�lem:

– Mikor kel�nk az olaszorsz�gi �tra?

– �ppen holnaphoz k�t h�tre.

Erre fanyalg� nyafog�sra fogta a besz�det.

– De h�t mi�rt olyan hossz� id� m�lva?

– Az�rt, mert a neveinknek k�t h�tig kell kif�ggesztve lenni az anyak�nyvvezet� hivatalos t�bl�j�n.

Erre a sz�ra csak odarogyott a l�baimhoz, �t�lelte a t�rdeimet �s zokogott.

… H�t m�r ezt �gy hozt�k a csillagok.

VIII.

N�szutaz�s. Igaz�n c�lszer� int�zm�nye az �j kornak.

Az �n gyermekkoromban h�re sem volt ennek. Ugyan kedves dolog is lett volna, k�jutazni forsponttal, delizs�nsszal, corricol�val, megsz�llni hideg alberg�kban, lakom�zni makar�nit, kalamaj�t, hazaj�nni t�sgy�keres katarrussal, s visszaeml�kezni a sz�p d�lszaki vid�kekre, az onnan elhozott reum�r�l.

A g�zg�pek vil�ga kellett ehhez.

… Valami �js�gban olvastam a vid�ki h�rek k�z�tt, hogy egy b�cskai f�ldes�r le�nya f�rjhez ment egy szomsz�d birtokos leg�nyhez. Esk�v� ut�n, mikor m�r k�sz volt minden a szok�sos n�szutaz�sra, azt mondta az ifj� menyecske az apj�nak: „Tudod mit, apa? Eredj el te mihelyett�nk a Sv�jcba k�jutaz�sra, majd mi itthon maradunk a kast�lyodban kettecsk�n.”

No h�t ezek eg�sz emberek voltak.

De h�t hol vannak m�g a mai vil�gban eg�sz emberek?

A legt�bb h�zasp�rnak bizony p�tl�k kell, s azt �ssze kell szedegetni innen-onnan: a sz�p t�jakr�l, a l�tv�nyos nagyv�rosok monumentumait�l, a fest�szet, szobr�szat remekeit�l, a vas�ti kocsir�z�st�l, a hotelek men�j�t�l, a v�ltoz� �tit�rsas�gt�l; idegeiket fel kell izgatni a b�s�gesen k�n�lkoz� �tk�zi bossz�s�gokkal, �br�ndoz�saikat szab�lyoztatni vas�ti csenget�ssel, vend�l�i kopog�ssal, �rjegyz�kek f�l�tti elsz�rnyed�ssel.

�gy k�nnyebben letelik az id� (a m�zeshetek ideje), ha az eg�sz vil�g hozz�j�rul egy kis seg�ts�ggel, mintha azt egy p�r embernek saj�t j�volt�b�l kellene kit�lteni.

�gy azt�n az ember visszaker�l �gy, hogy l�tott mindent, volt minden�tt.

B�lcs int�zm�ny! Vegy�k haszn�t.

K�l�n�sen k�t olyan emberre n�zve, aki maga is m�v�sz. �n magam m�r t�bbsz�r bej�rtam Olaszorsz�got, ismertem minden v�ros�t, minden nevezetess�g�t; de Eszt�nak minden �j volt. �n magam voltam a ciceron�ja. Ez is j� min�s�g. A h�res palot�kban, k�pt�rakban, templomokban megismertettem vele a nagy mestereket, b�mulat�r�k�t� remekm�vekben. Azokt�l � eg�szen m�moros lett. Sok gy�ny�rt szereztem neki vele.

Minden v�rosban v�s�roltam neki valami eml�ket, �kszert, csecsebecs�t, r�gis�get, sz�nyeget, azoknak � mind nagyon �r�lt. Elvittem a nevezetes sz�nh�zakba, ahol vil�gh�r� m�v�szeket hallhatott. � m�g nem ismerte a sz�n�szetet m�sb�l, mint a sz�nitanodai n�vend�kek pr�bael�ad�saib�l, amikre a bar�tn�it�l ingyen bel�pti jegyet kapott. Eg�sz felmagasztosult az �j �lvezett�l. Azzal biztatott, hogy � is szerez mag�nak olyan bajad�r jelmezt, mint az a primadonna, s ha azt felveszi, �gy fog �nekelni nekem, mint az.

R�m�ban m�r professzora voltam. Hist�ri�t, archeol�gi�t, architekt�r�t preleg�ltam neki. Gyorsan megfogamzott minden a fej�ben. Az eg�sz �ton tan�tottam olaszul, mint egy nyelvmester. Dicsekedett vele, hogy mennyi sz�t tud m�r.

A L�d�n megtan�tottam �szni, N�polyban szandol�nozni, megszerettet�m vele a tengert.

�tk�zben olvastam fel neki Dant�b�l, Ariost�b�l, Hein�b�l. Az utols� egyszerre kedvenc k�lt�j�v� lett.

A bajaei alberg�ban megtan�tottam rizott�t, pasticci�t csin�lni. Im�dta az olasz konyh�t. Majd fogja � ezt otthon produk�lni.

R�m�ban vettem neki csodatev� amuletteket, amiket nyakl�ncon, karperecen kell viselni. Hitt benn�k.

H�t azokr�l a b�b�jos alkonyatokr�l mit besz�ljek, amiket egym�s mellett �lve v�gig�lvezt�nk Sorrent�ban, Capri sziget�n, amikor az ember alig tud megv�lni a ragyog� �jszak�t�l: itt m�g a csillagok is melegek, s�tnek. Vannak �rz�keny idegek, amik m�g a csillagok meleg�t is meg�rzik. (Hisz azok is napok!)

S azt�n mikor hazat�rt�nk, kosarakat t�ltettem meg az � kedvenc n�v�nyeivel, amik otthon az � szob�j�t fogj�k d�sz�teni. (Azokhoz m�g konzuli enged�lyt is kellett kij�rnom, hogy a hat�ron �teressz�k.)

H�t nem sz�p a n�szutaz�s?

? ? ?

Nem kell minden k�rd�sre felelni! Azt mondta a h�res p�pai professzor, M�rton Ferenc, a nagy grammatikus.

Hisz a p�ros �letnek a gy�ny�rei a lelkes �llatra n�zve nemcsak abb�l �llnak, amib�l a tengeri ny�l�.

A lelkeknek is van k�z�s egy�tt�l�s�k. Az �rzelmek �lelkez�se is gy�ny�r. S a gondolatok fogamzanak.

H�t ez mind elm�let. – Citromos v�z.

De a gyakorlat is k�n�l valamit.

Mindennek van surrogatuma (p�tl�ka), k�v�nak, dajkatejnek. A boldogs�gnak is van.

Legel�sz�r is a j�l�t, a k�nyelem:d�szes lak�s, h�ztart�s, �rn�i int�zked�s. F�dolog a toalett, a divatszabta �zl�s �rv�nyes�l�se. Hogy a sz�p �lt�zetek bemutathat�k legyenek, ahhoz kell sz�nh�z �s hangversenyl�togat�s.

Ez m�g mind nem el�g. A p�tboldogs�gnak t�rsadalmi �ll�s is kell. Az asszonyt be kell vezetni a vil�gba.

Hisz �nnekem nagy t�rsadalmi ismerets�gem van. Urak �s �rh�lgyek a t�rsadalmi rangfokozat minden c�mz�sein v�gig. Azokat sorba l�togatjuk, p�rosan, olyan id�ben, amikor tudjuk, hogy nem fogadnak: a kapusn�l �tadjuk a n�vjegyeinket, mind a kett�t. �s azt�n egy h�t alatt mi is megtal�ljuk a magunk kapus�n�l a l�togat�sunkat visszaadott (de a hint�b�l ki nem sz�llt) uraknak �s asszonys�goknak a dupla n�vjegyeit. – No, ez mind j� arra, hogy az asszony a paliszander asztalk�n kiter�tsen egy eg�sz halmaz l�togat�jegyet, a legel�kel�bb nevekkel k�rked�ket; n�melyik koron�s domborm�vel is ell�tva.

Hanem maguk a n�vjegyek tulajdonosai nagyon k�snek vele, hogy r�nk nyiss�k az ajt�t.

A high life k�r�l van pal�nkolva.

Megtal�ljuk az exkluz�v ir�nyzat ok�t a politikai indokokban.

Csak az anyak�nyvvezet� k�t�tt benn�nket �ssze. Az egyh�zi esket�sre nem gondoltunk. Hogy mi�rt nem, annak is oka volt.

H�t bizony a „szalonokba” csak a templomajt�n kereszt�l lehet bejutni.

Ezt nem lehet er�ltetni. No h�t j�l van. A r�gi id�kben sem frekvent�ltuk az �ri t�rsas�gokat.

Van nek�nk saj�t vil�gunk. Itt van a bohême.

Az is be van ugyan deszk�zva k�r�s-k�r�l; de annak a kertajtaj�hoz m�r nekem van kulcsom.

El�sz�r is magam vagyok a cig�nyvajda. A m�v�szest�lyekre jogom van az asszonyomat magammal vinni, s az els� sor z�rtsz�kbe le�ltetni. De h�t csak az�rt, hogy ott a t�bbi asszonyok fix�rozz�k: ez nem c�l.

Senki sem fog hozz� sz�lni.

Mindenki azt fogja k�rdezni egym�st�l: „Ki ez a h�lgy itten?”

S a boh�mvil�g pletykanyelve m�g r�spolyosabb, mint az �ri kaszin�k�.

Az egyik azt fogja s�gni a m�siknak: „a v�n bolond elvette a modellj�t”. A m�sik m�r told hozz�: „miut�n szeret�je volt t�bb esztendeig”.

S a m�v�szek �s a m�v�szn�k nagyobb arisztokrat�k, mint a gr�fok �s hercegn�k.

Aki igazi, el�kel�, h�rneves m�v�szn�, annak indulgenci�s levele van az eddigiek�rt s az ezut�niakra; de �k maguk szigor� b�r�latot tartanak a „h�rtelenek” erk�lcsi s�lya f�l�tt. Akinek az arca szab�lyszer� m�v�szi m�don ki van festve, az teljes joggal tarthat �t�letet af�l�tt, akinek az arca mag�t�l elpirul.

Ez a p�tboldogs�g teh�t nem megy olyan egyszer�en. Keresni kell hozz� egy m�diumot.

R�tal�lok. Kikeresem magamnak az eszt�tikus �r�k k�z�l a legkisebb termet�t, de szellemess�gre ann�l feln�ttebbet. Megh�vom hozz�nk teaest�lyre. Bemutatom Eszt�t neki s �t Eszt�nak. Az osztriga �s az �rtics�ka k�z�tt �l�nk eszmecsere fejl�dik ki k�z�tt�k. Eszta ragyogtatja szelleme �s �rtelmis�ge el�nyeit. A kis eszt�tikus meg van hatva.

A m�sodik teaest�lyen m�r k�v�nja l�tni Eszta sz�nv�zlatait, s k�r bel�l�k v�laszt�st, hogy az illusztr�lt lapj�ban k�z�lhesse. Eszta ezt term�szetesen megtagadja. Nem m�lt�k ezek a nyilv�noss� t�telre.

A harmadik est�lyen m�r az arck�p�t k�ri Eszt�nak, hogy azt a lapja �l�n kiadja. Eszta megmondja, hogy neki nincs arck�pe, se festve, se f�nyk�pezve. Egy van csak, de az karikat�ra. A l�dt�m� arck�p.

Az �n �r�bar�tom addig unszol�dik, m�g megmutatjuk neki Bandi festm�ny�t.

Att�l azt�n eg�szen el volt ragadtatva.

A h�res Bandi festm�nye! Min� remekm�! Micsoda eredeti gondolat! Ezt neki mint k�l�n sz�nnyom�s� mell�kletet kell k�z�lni a lapja mellett a kar�csonyi sz�mban. Ez lapj�ra n�zve kereszt�lhat� sikert biztos�t az �j�vi el�fizet�sek kritikus korszak�ban.

„Nem lehet t�le megtagadni.” Ez volt az �n v�lem�nyem.

Hanem Eszt�nak t�bb esze volt.

„Nem tehetj�k. Ez a k�p mint festm�ny a mi tulajdonunk, de a sokszoros�t�si jog a szerz��.”

– �n kieszk�zl�m Bandi bar�tunkt�l a beleegyez�s�t – mond� a m��t�sz.

– Ne tegye azt.

�n sejtettem, hogy mi�rt ellenkezik Eszta.

Azonban r�gt�n sietett a j� bar�tunk kedvetlens�g�t megford�tani.

– Van �nnekem egy m�s gondolatom: kiss� mer�sz, az �n beleegyez�se kell hozz�. �nnek van egy csodasz�p elbesz�l�se, a lapb�l olvastam, m�g k�nyvalakban nem jelent meg. Azt szeretn�m �n illusztr�lni! N�zze, m�r egy p�r rajzot meg is k�s�rlettem hozz�.

S a fi�kja rejtek�b�l el�vett k�t tusrajzot. Azok meglep�en sz�pek voltak.

�r�bar�tunk el volt b�jolva t�l�k. Eszt�nak kezet cs�kolt.

„Hisz ez egy fenomen�lis �j talentum!”

Egy h�t m�lva ki volt h�resztelve Eszta mint illusztr�l� zseni a lapokban, mutatv�nyok jelentek meg a rajzaib�l, melyek egy hasonrang� k�lt� remekm�v�t fogj�k magyar�zni.

S az illusztr�l� m�v�sz tisztelt alak: az egy f�ld�n j�r� szent. Ha egy �js�g�r� annak a nev�t le akarja �rni, piros tint�ba m�rtja a toll�t. Az illusztr�l� m�v�szre a p�lyat�rsak nem irigyek, nem f�lt�kenyek. Azt t�rik, biztatj�k, magasztalj�k. Ha szabad hasonlatokkal �lnem, a fest�kben dolgoz� m�v�szek olyanok, mint az oroszl�nok, akik a b�l�nypr�da f�l�tt versengenek, az illusztr�l� m�v�szek pedig olyanok, mint a tengeri nyulak, akik ketten egy k�posztalevelet majszolnak, s mikor az orruk �ssze�r, megfordulnak, s keresnek m�sik k�posztalevelet.

Eszt�nak a h�rneve r�vid id�n meg lett alap�tva. S ezzel a h�rn�vvel a t�rsadalmi �ll�sa is megjavult. Hisz ez nem egykori modellje a v�n mesternek, hanem tan�tv�nya. Az m�r eg�szen m�s. Az m�r c�m!

Ezzel a h�rn�vvel m�r lehetett t�rsadalmi k�rt alak�tani magunk k�r�l. Zs�rjainkon megjelentek az irodalom �s m�v�szet kiv�l�s�gai. A t�rsalg�sban Eszta kit�nt nagy �rtelmis�ge �ltal. Meggy�z�dhetett r�la mindenki, hogy ez nem k�z�ns�ges l�lek.

S id� j�r�s�val h�d�t� sz�ps�gg� fejl�d�tt.

S a boh�mvil�gban vannak ellenh�d�t�k is. Dali�s lovagok, az „ellen�llhatatlan” mell�kn�vvel. Eszt�t sem ker�lte el figyelm�k. Csakhogy az els� l�p�sn�l meggy�z�dhettek r�la, hogy a k�zeled�s lehetetlen. M�g hi�s�gb�l sem adott senkinek el�ny�ket.

Eszemben sem volt a f�lt�kenys�g. Ismertem az eg�sz lelk�t, olyan �tl�tsz� volt az, mint a krist�ly: a legkisebb folt megl�tszott volna benne. Azt�n – m�r egy szerelmes �reg ember is el�gg� tr�f�s alak; de egy szerelemf�lt� �reg ember meg �ppen nevets�ges.

Eszta igaz�n boldog volt.

Azt�n m�g egy neme van a p�tboldogs�gnak.

A mi kedves �r�bar�tunk csal�dos ember volt. Volt neki egy filigr�nmunka kis feles�ge, annak meg h�rom vagy n�gy miniat�r porcel�nbab�i, fi�k, le�nyk�k. Az asszonyka j� bar�tn�ja lett Eszt�nak, �sszej�rtak, pletyk�ztak. A j� bar�tn� hol egy, hol k�t kisbab�j�t elhozta mag�val: azokat Eszta k�nyeztette, bec�zgette: nagyon megszerett�k. Engedt�k magukat �lelgetni, cs�kolgatni, j�tszottak vele b�j�sdit. Az anyjukat �gy h�tt�k, hogy a „a kis mama”, Eszt�t pedig „a sz�p mama”.

Olyan j�l is illett neki az �l�be az a kis poronty, azzal a k�t piros pof�ja k�z� szorult cs�cs�r�d� sz�jjal.

H�t ez is egy neme a p�tboldogs�gnak.

IX.

Egyszer azt�n valami nagyot gondoltam ki.

Valami nagy orsz�gos szerencs�tlens�g h�re borzongatta v�gig a ked�lyeket. �ltal�nos volt a r�szv�t. H�rom nagy v�ros �gett le csaknem egyid�ben.

A t�rsadalom minden ter�n megindult a seg�lyny�jt�s k�l�nf�le m�dja. El�rus�t� baz�rok, illusztr�lt albumok, t�ncvigalmak, sz�npadi el�ad�sok terveztettek.

Az �n tervem egyes�tette valamennyit.

Az �n fest�iskol�mnak volt egy nagy ter�let� kertje; sz�zados f�kkal: oda terveztem egy �nnep�lyt, mely a t�rsadalom el�kel� vil�g�t egyes�tse.

Volt abban minden l�tv�nynak �s mulats�gnak val�: lovagv�r, felvon�h�ddal, p�nc�los �r�kkel, alf�ldi cs�rda cig�nyband�val, korcsolyap�lya (ny�ron), �rubaz�r, n�pszer� kincsekkel, szegedi hal�szgunyh�, ahol paprik�s halat f�ztek, olasz albergo di vino, francia Frères Provenceaux traiteurie, b�bsz�nh�z �s r�gi g�r�g te�trum, melyben �larc alatt, sz�cs�v�n kereszt�l deklam�ltak a mimusok, l�baikon magas koturnussal. M�sutt meg mozg�f�nyk�pek, szerpentint�ncot j�r� istenn�k, kakasviadalok, tiroli n�p�nekesek �s spanyol manol�k. Villanyf�ny azoknak, akik magukat l�ttatni akarj�k, �rny�kos grott�k a rejt�zni k�v�n�knak. K�s�bb tombola, melyn�l mindenkinek kell valamit nyerni: egy m�v�szi k�pet, v�zlatot, karcolatot. Valamennyi fest�, szobr�sz mind r�szt vett a d�sz�t�sben: m�rv�nyszobrokat emeltek (vatt�b�l �s gipszb�l), szfinxek �s griffmadarak �rk�dtek a kapubej�ratn�l �ri�si m�retekben, s azoknak a szemei vil�g�tottak l�mp�s helyett. A m�v�szvil�g �ssze kit�n�s�gei szerepeltek ez �nnep�lyen, deklam�l�k, �nekl�k �s t�ncol�k, a f�- �s sz�kv�ros valamennyi olympi csarnokaib�l. Val�s�gos pazarl�sa a gy�ny�rnek.

Nem kellett nek�nk megh�v�kat sz�tbocs�tanunk, t�dultak a jegykeres�k hozz�nk, dac�ra a magas bel�pti d�jaknak. S�t, egy bizotts�got kellett megalak�tanunk m�v�szekb�l �s f�v�rosi habitu�kb�l, akik a jegyoszt�sn�l a tisztess�gre fel�gyeljenek: ami els� f�lt�tel volt. A m�sodik pedig volt a jelmez. Nemcsak a r�szt vev� m�v�szekre, hanem a n�z�k�z�ns�gre n�zve is k�telez� volt, hogy valamif�le jelmezben j�jj�n az �nnep�lyre, mint egy �larcosb�lba, csakhogy maszk n�lk�l. A szomsz�dban volt berendezve egy jelmezk�lcs�nz� rakt�r.

Term�szetesen a k�lf�ld�n lak� m�v�szek s a hazai k�z�let szommit�sai kiv�telesen megh�v�k �ltal lettek �nnep�ly�nkre figyelmeztetve.

Tizenk�t lady patronesse lett megnyerve az �nnep�ly korm�nyz�s�ra. Kevesebb nem lehetett, mert k�pviselve kellett lenni a dignit�sban a m�v�szet minden �g�nak: a j�t�kony n�egyleteknek, a magas arisztokr�ci�nak (felekezeti egyenl�s�g mellett), a p�nzvil�gnak, a kereskedelemnek, az iparnak, a korm�nyk�r�knek, a kluboknak �s kaszin�knak. Tess�k �sszesz�ml�lni: – tizenkett�.

Egyik lady patronesse hely�re lett megv�lasztva Stella. (Hogy mi�rt nevezem most egyszerre Stell�nak, azt igazolja a hivatalos n�val��r�sa.) A m�v�szk�r �t jel�lte ki a d�szhelyre, miut�n � volt val�s�ggal a h�ziasszony.

Meg�rte h�t, ami ut�n oly epekedve v�gyott. Hogy odanyomtatt�k a nev�t az el�kel� vil�g legf�nyesebbjei k�z�.

Meg�rte h�t, hogy saj�t szalonj�ban �sszegy�jtve l�thassa a t�rsas�g legb�szk�bb deln�it, hogy azok egyenkint mind kezet szor�tottak vele, hogy le�ltek vele egy asztalhoz, hogy egy kegyelmes f��rn� eln�klete mellett �tet sz�l�t�k fel az el�ad�i tiszts�gre, s meghallgatt�k figyelmesen az ind�tv�nyait, a programj�t, hozz�sz�ltak, helyeselt�k, elfogadt�k.

H�t ez nem igazi boldogs�g?

Nem biz az! Ez is csak p�tboldogs�g.

Elj�tt a nevezetes este, amire azt lehetett mondani, hogy megvirradt, olyan f�nyt �rasztott. Ma a az id�j�r�s is k�l�n�s kedvezm�nyeket ny�jtott, az �szut�i der�lt nap �jszak�j�t �tmeleg�tette a sirokk�, a h�lgyek lenge ruh�kban �keskedhettek. Kit�n�en siker�lt minden tervezett mulats�g, el�ad�s. M�v�sz �s �r� pajt�saink ragyogtatt�k sokoldal� tehets�geiket. A reg�ny�r� heged�m�v�sz lett, az arck�pfest� git�rozott, �s spanyol mel�di�kat f�ty�lt mell�je; a novellista akrobata produkci�kat bocs�tott k�zre, s a szobr�sz szemf�nyveszt�i csod�kkal k�pr�ztatta a n�z�ket.

A legtark�bb t�rsas�g ker�lt �ssze, mely ezerekre sz�m�tolt: a t�rsadalom minden oszt�lya �sszeker�lt. Gyorsan ismerkedtek, k�zeledtek, a f�rang�ak leereszked�ek voltak, nem volt oszt�lyk�l�nbs�g: gr�fn�k voltak a pezsg�s pavillonban a H�b�k, s riporterek a mec�n�sok.

T�z �ra ut�n m�g jobban megeleven�lt a tarka mulatoz� t�meg, amikor a sz�nh�zi el�ad�sok ut�n a m�v�szek �s m�v�szn�k el�ker�ltek, ugyanazokban a jelmezekben, amikben a sz�npadon j�tszottak: Lohengrinek �s Krimhild�k.

�s azt�n annyi sz�p n� nincs sehol a vil�gon egy�tt, mint Budapesten. Ez a Kaliforni�ja a sz�ps�gnek. A magyar f�rfi neh�z szemreh�ny�sokat tesz �rp�d ap�nknak, mi�rt nem maradt meg t�r�knek (ahogy a turkista nyelvb�v�rok meg�llap�tj�k), akkor mi is �lvezhetn�k a mohamedi polig�mia el�nyeit!

No, de valamennyi sz�ps�g k�z�l m�giscsak kit�nt Stella. Ez nem az �n v�lem�nyem: ez valamennyi szak�rt� �ll�t�sa volt. Micsoda termet! Abban a g�r�g istenn�i ruh�ban: oly egyszer� �s m�gis olyan fens�ges! Hogy tudta fogadni a h�dolatokat kas�rozott arany tr�nus�ban �lve, melynek karjait szfinxek k�pezt�k. Arc�nak klasszikus form�it kit�ntet� a fej�n ragyog� villanyos csillag. Mindenki azt mond�: „az ott a Stella.”

Az „�n” Eszt�mra alig ismertem r� az �nnep�ly Stell�j�ban. Huszonn�gy rendez�je volt az �nnep�lynek, s azok k�z�tt �n voltam a Nagy Mogul. Minden r�szleteit az �nnepi mulats�gnak szemmel tartottam; annyit szaladg�ltam, mint egy hazafid�j�rt t�vgyalogl� atl�ta; de mindannyiszor visszafutottam Stell�hoz, megk�rdezni, hogy nincs-e m�g sz�ks�ge a burnusz�ra, amit folyv�st a karomra vetve hordoztam magammal. Nem volt r�m sz�ks�ge. Volt cavalier servant-ja el�g, a nemzetek minden faj�b�l: r�mai, g�r�g, perzsa, spanyol, t�r�k, m�g magyar is. Mindenki sietett neki mag�t bemutatni. Val�s�ggal sz�retelte a h�dolatokat. – S �n annak �r�ltem. – S azt hiszem, hogy � is �r�lt.

�jf�l fel� lehetett az id�, mikor �n ism�t odaker�ltem Stell�hoz, megk�rdeni t�le, hogy nem akar-e m�g vacsor�lni? Akkor �ppen semmi t�rsalg� nem volt mellette. Azokat m�r mind elnyelte a b�f�, amid�n az �n legf�radhatlanabb rendez�m, a kis eszt�tikus karon fogva vezet Eszta emelv�nye fel� egy �jon�rkezett vend�get. D�lceg, eleg�ns alak volt, Richelieu-nek �lt�zve.

Bandi volt az. Az �n hajdani kedvenc tan�tv�nyom.

� is kapott megh�v�t a rendez� bizotts�gt�l, s elj�tt P�rizsb�l, hogy az �n �nnep�lyemben r�szt vegyen.

Hogy megriadt, hogy elk�pedt, hogy �sszerezzent, mikor Eszt�t megl�tta �s mellette engemet, kezemet a n�m v�ll�ra t�ve.

Ez mindeddig nem tudta azt, hogy Eszta az �n feles�gem. De Eszta is �sszeborzadt: �reztem a v�ll�ra tett kezemmel. �s abban a pillanatban kialudt a fej�n t�nd�kl� csillag. Bizonyosan az �n kezem kapcsolta ki a villanyhuzalt.

– F�zom. – Sz�lt Eszta hozz�m fordulva.

�n r�adtam a fekete burnusz�t. Akkor azt�n nem volt rajta semmi b�mulni val�: s�t�tben maradt az arca is, a termete is.

�n odal�ptem Bandihoz, kezemet ny�jt�m neki, s azt�n meg�leltem, sz�v�lyesen rebegve: , „Nagyon sz�p volt t�led, hogy elj�tt�l a mi �nnep�ly�nkre.” �reztem, hogy a megszor�tott keze hideg marad, s �lel�semet eltol� mozdulattal fogadja.

– No, most gyere vel�nk vacsor�lni: l�gy a mi vend�g�nk.

S azzal v�laszt sem v�rva, karj�ba �lt�m a bal karomat, s vittem magammal a Frères Provenceaux improviz�lt �tkez� term�ig; jobb karomba Eszta kapaszkodott. Eszt�tikus bar�tunk is vel�nk j�tt a kis feles�g�vel.

Bandi n�ma volt, csak hagyta mag�t vitetni, Eszta pedig k�t k�zzel kapaszkodott a karomba, mintha f�lne, hogy elmarad t�lem.

A villanyvil�g�tott francia �tteremben egy k�l�n asztalka volt sz�munkra fenntartva, mely mellett �t ember k�nyelmesen elf�r, de hat, h�t is, ha egym�shoz k�zelebb szorongott. Bandit oda�ltettem a k�t asszony k�z�, magam szemk�zt �ltem vele.

Eleinte a t�rsalg�s meglehet�s feszesen ment. Eszta m�g mindig burnusz�ba burkol�zott, s a baslikot le nem vetette a fej�r�l; az �r�n� h�tk�znapi k�rd�seket int�zett Bandihoz: „�n r�g�ta nem volt Budapesten? – Nem lepik meg a nagy v�ltoz�sok? Tal�n nem is olvasott hazai h�rlapokat?” – Amikre r�vid „igen” �s „nem” volt a felelet.

Pedig volt azoknak a k�rd�seknek m�lyebb �rtelme is.

Ha olvasott volna budapesti h�rlapokat, azokb�l megtudta volna, hogy egykori mestere elvette feles�g�l hajdani tan�tv�nykoll�g�j�t. De h�t vesz is a kez�be egy piktor h�rlapot! Nem olvas az abb�l egyebet, mint a m�t�rlatok b�r�l�s�t, azt is odacsapja az asztalhoz, mikor elolvasta. Azt�n j�r is P�rizsba m�s magyar lap, mint a Pester Lloyd. Bandi pedig nem olvas n�met�l: � soviniszta.

De nemsok�ra odaker�lt az asztalunkhoz egy piktort�rsam, a git�rj�val, aki remek�l tud spanyol mel�di�kat f�ttysz�val el�adni, meg egy k�lt�pajt�som, aki gy�ny�r�en heged�l magyar n�pdalokat, azoknak is helyet szor�tottunk, akkor azt�n mindj�rt �l�nkebben pezsd�lt meg a t�rsalg�s. A j� borok is seg�tettek benne: a bordeaux-i, a johannisberger olvad�sra b�rt�k a ked�lyek jeg�t. A men� is kit�n� volt. Bandi k�nyszer�tve volt arra a nyilatkozatra, hogy hasonl�t a val�s�gos Frères Provenceaux-n�l lehet csak �lvezni P�rizsban.

Azt�n amint h�re futamodott az �tkez� t�rsas�gban, hogy Bandi meg�rkezett, a nagy Bandi, a h�rhedett Bandi, aki nemr�giben a Salon els� d�j�t, az arany�rmet elnyerte, minden asztalt�l odaj�ttek a tisztel�i, gratul�ltak, �dv�z�lt�k, elhalmozt�k szeretetnyilv�n�t�saikkal; sz�p h�lgyek szegf�vekkel aj�nd�kozt�k meg, amiket a gomblyuk�ba kellett t�zni, azokkal mind poharat kellett koccintania. Bandi kezdett f�lmelegedni.

Azut�n k�t asztalt toltunk �ssze, hogy a megszaporodott t�rsas�g elf�rjen egy�tt. Akkor az �r�n� �szrevette, hogy tizenh�rman vagyunk, nosza hirtelen rekvir�lni kellett m�g egy cimbor�t, n�psz�nh�zi �nekes volt. Ez azt�n n�t�kat is hozott mag�val, azokat pedig itt min�lunk minden ember egy�tt dalolja a kezdem�nyez�vel. Bandi egyszerre csak maga is bele�nekelt a keserves n�t�ba: „H�tlen lett�l, m�ssal �led vil�god!”

A vend�gl�s utolj�ra tartogatta a meglepet�st: a men� ut�n m�g egy t�l veresre f�tt zalai r�kot hoztak, ritkas�g ez az „r”-es h�napokban. Ezt �ltal�nos �dvriadal fogadta. A r�kot minden nagy lakoma ut�n lehet m�g �lvezni, hisz a r�kev�st�l az ember meg�hezik. Ez P�rizsban is n�pszer� asztalszok�s.

S hogy csakugyan az, ezt Bandi bizony�totta be, r�kezdve azt a „Chat Noir”-ban �s „Moulin Rouge”-ban keletkezett chansonettet, melynek ingerl� str�f�it ez a refr�n z�rja be: „nous mangerons des �crevisses”.

Mindenki dics�rte a gy�ny�r� baritonhangj�t.

S mikor v�ge volt a dalnak, Bandi felugrott a hely�r�l s a pezsg�spoharat magasra emelve, hars�ny hang� felk�sz�nt�vel fordult a t�rsas�ghoz.

– Ezt a poharat a mai f�nyes �jszaka csillag�nak, Stell�nak az eg�szs�g�re!

Mindenki koccintott vele, Stella is.

Nagy tenger az �ce�n; de nagyobb tenger a bor! T�bb ismeretlen sziget van ebben, mint az indiai archipeiagusban, mint Polin�zi�ban! Milyen �j embereket fedez�nk fel, ha a bor tenger�n �tvitorl�zunk! Hisz ez a mogorva alak egy fid�lis fick�! Ez a buta tapl� egy szipork�z� l�ng�sz. Hisz ez nem hal�los ellens�g, hanem h�kebl� j� bar�t. – N�ma volt? Demosthenes lesz! A n�ker�l�b�l lesz Don Juan.

�s az okos emberb�l lesz – bolond.

Egy�bbel nem is tudom indokolni a saj�t magam viselked�s�t e dics�s�ges �nnep�ly v�ge fel�.

Mikor a ny�rut�i hajnalb�bor megvil�g�t� az ablakokat, m�r akkor az eg�sz t�rsas�g t�ncolt – cig�nyzene mellett. �n is t�ncoltam. M�g Stella is.

De m�r akkor nem a francia trakt�rban voltunk, hanem a szegedi cs�rd�ban.

Csak egy bolondnak kellett elki�ltani mag�t: menj�nk a cs�rd�ba! A t�bbi mind k�vette.

Ott lehet istenigaz�ban mulatni.

A cs�rd�sn� olyan korhelylevest pender�t, hogy a k�nai cs�sz�r sem kap k�l�nbet, pedig az �v�t tengeri fecskef�szkekb�l csin�lj�k.

A mulat� n�p er�sen megfogyott m�r: csak a kipr�b�lt korhelyek, meg akik azoknak szeretn�nek l�tszani, maradtak m�g helyt. A cig�nyok k�z�l is csak a cimbalmos pengette m�g a szersz�m�t. Amit�l a Bandi k�nnyekig el�rz�keny�lt. Azt�n megint kir�gta maga al�l a sz�ket, s elkezdett egymag�ban t�ncolni, szilajon, vadul, m�g el nem sz�d�lt, �s �ssze nem esett. Egy kis friss v�zzel nagy hirtelen �letre hozt�k.

Akkor azt�n egyszerre elkezdte adni a j�zan embert. Pr�dik�ci�t tartott a cimbor�knak, hogy micsoda term�szetellenes b�n az �leter�t �gy elpazarolni. Vegyenek r�la p�ld�t. � m�g k�pes volna �jrakezdeni a mulats�got, s h�rom nap, h�rom �jjel kitartani; de b�r annyi �nuralommal, hogy amikor legjobban esik a d�nomd�nom, akkor v�gja kett�.

Kereste a kalapj�t. Az persze nem volt sehol.

Azut�n meg nem jutott esz�be annak a vend�gl�nek a neve, ahol a sz�ll�sa van.

De arra j�l eml�kezett m�r, hogy �t a sz�ll�s�r�l az eszt�tikus bar�tja hozta id�ig b�rkocsin.

Ez azonban m�r ott aludt k�t szalmasz�ken elny�jt�zva. Felr�ncig�lta, lelket vert bele.

A sz�p�t�l� cimbora azt�n, meg�rtve, hogy mir�l van sz�, hogy a Bandi vend�gfogad�j�nak a nev�t k�vetelik a mem�ri�j�t�l, nem k�sett megadni r� a v�laszt: „Guild Hall”.

Ilyen nev� vend�gl� a magyar f�- �s sz�kv�rosban nem tal�lhat�.

Ekkor �n megfogtam Bandinak a karj�t, s azt mondtam neki: „Sohse keresd te a vend�gl�det, maradj n�lunk, l�gy a mi vend�g�nk, am�g csak Budapesten id�z�l.”

Mi volt ez t�lem? A megh�borodott �r�lts�gnek, vagy a kisz�m�t� okoss�gnak a fitogtat�sa? Vakmer� kih�v�sa volt ez a v�gzetnek, vagy meg nem higgadt m�moros h�lyes�g?

Odatelep�teni a k�s�rt� r�met nyugodalmas mag�nyomba! Olyan nagy volt-e a bizalmam Eszta jellemerej�ben?

Vagy azt akartam, hogy elbukj�k? Alkalmat k�sz�ltem neki adni r�, hogy t�rje meg a h�s�get, s szabad�tsa ki mag�t k�nyszer�t� helyzet�b�l?

El akartam-e t�le szakadni? V�gk�ppen! Teljes j� okkal? Hisz sz�mtalan ilyen esetre eml�kezem az �letben. Der�k j� f�rj, der�k j� asszony nem boldogok egym�ssal. Nyugodt l�lekkel, tiszta sz�vvel megegyeznek, hogy sorsukat k�l�nv�lasztj�k – s akkor azt�n – legal�bb egyik a kett� k�z�l boldog lehet m�g m�s �ton.

Vagy sz�ntsz�nd�kkal nevets�gess� akartam magamat tenni. „Te akartad, Dandin Gy�rgy!”

A v�gzetes sz� ki volt mondva.

Hogy milyen hat�sa volt, azt �szrevehettem mag�n a megh�vott vend�gemen.

Minden orvosszere a tudom�nynak, mely a r�szegs�g megsz�ntet�s�re feltal�ltatott, nem gyakorolt volna oly r�gt�ni hat�st, mint ez az �n n�h�ny szavam.

Bandi egyszerre kiegyenesedett, felvetette a fej�t, f�lret�r�lte a homlok�r�l csapzott hajf�rtjeit, szemembe n�zett mereven, s azt�n megszor�t� a kezemet, sz�raz fahangon rebegve: „k�sz�nettel fogadom”.

Azont�l azt�n egy sz�t sem sz�lt t�bbet.

�n valamit s�gtam Eszt�nak a f�l�be, mire � elt�vozott. Ideje is volt m�r. A nap �tragyogott a s�rga iharfalombokon, a hull� harmat megnedves�tette a ruh�kat, a szolg�k kioltogatt�k a villanyl�mp�sokat; a gy�rak g�zk�rt�i tutulnak egym�ssal versenyben, munk�ra a pihent munk�soknak, pihen�re a kif�radtaknak.

S mi becs�letesen v�gezt�k a munk�nkat.

Eszta int�zkedett az �n s�gott szavaim szerint. Az inasnak utas�t�st adott a vend�gszoba rendbehoz�s�ra, a kapust pedig utas�totta, hogy a reggeli lapb�l keresse ki az idegenek n�vjegyz�ke k�z�tt vend�g�nk sz�ll�s�t, s onnan hozassa el az �ti holmijait. Term�szetes, � sem szaladg�lhat f�nyes nappal Richelieu-koszt�mben az utc�n.

Illett erre nagyot aludni. (K�l�n�sen az �n mer�nyletemre.) Annyi bolondot �lmodtam �sszevissza.

A d�l vetett v�get az alv�snak.

Mire �n fel�lt�ztem, m�r akkor Bandi r�gen f�lkelt, nagyot szaladt a V�rosligetben, j�llakott art�zi sz�dav�zzel, meg sem l�tszott rajta a lumpol�s, mire visszaker�lt.

Hanem Eszta kimentette mag�t, hogy nem j�het d�lben az asztalhoz: migr�nje van, ami term�szetes �llapot.

Csak ketten voltunk az asztaln�l: Bandi meg �n.

Minden �telt egyszerre felhordattam, hogy az inas ne zavarjon benn�nket.

Akkor azt�n, egyed�l magunkban l�v�n, felhaszn�ltam az alkalmat, hogy elmondjam Bandinak mindazt, ami Eszt�val t�rt�nt az�ta, hogy �t utolj�ra l�tta: a neki sz�nt v�leg�nye tragikus hal�l�t, s�lyos betegs�g�t, a hal�llal v�v� m�t�tet, melyet ki�llott, mag�ra hagyat�s�t, �ngyilkoss�gra gondol� k�ts�gbees�s�t, eg�sz od�ig, hogy mik�nt lett az �n feles�gemm�.

Bandi hallgatta eg�sz nyugalommal, nem ivott m�st, mint sz�davizet.

Mikor v�ge volt a mond�k�mnak, f�lkelt a hely�r�l, odaj�tt hozz�m, meg�lelt, megcs�kolt.

Visszaadta most az �n �lel�semet, �dv�zl� cs�komat, amivel tal�lkoz�sunkkor ad�s maradt, s azt susog�:

– Nagyon j�l tetted.

– M�rmost h�t itt maradsz n�lunk?

– Itt maradok.

– Tal�ld magadat eg�szen itthon. Meddig maradsz?

– Am�g ki nem dobtok.

Valami j�les� megk�nnyebb�l�st �reztem a lelkemen, olyanform�t, mint amikor az ember valami terhes ad�ss�got rovott le, amit nagy uzsorafizet�ssel tudott eddig prolong�ltatni. Most m�r sz�t van t�pve a v�lt�!

De h�t a giro al��r�ja?

Amint Eszt�val tal�lkoztam, neki is elmondtam, hogy Bandi �rtes�lve van m�r mindenr�l. Helyeselte.

A sorsra b�ztam a t�bbit.

Egy f�rjnek, aki a nej�re f�lt�keny, el�bb saj�t mag�t kell m�lys�gesen megvetni…

X.

A lak�sunk �gy volt berendezve, hogy a n�m lakoszt�lya a f�ldszinten volt, az enyim pedig az emeleten. Ha egym�ssal tal�lkozni akartunk, l�togat�ba kellett menn�nk; de mind a kett�t �sszek�t�tte az atelier csigal�pcs�vel: itt volt a hajdani fest�iskol�m.

A k�nyvt�ram az Eszta budo�rja f�l�tt volt: mind a kett�be be volt vezetve a telefon, ha � akart nekem valamit izenni, vagy �n �neki, csak csengetn�nk kellett.

Azonban az �jkori csod�ja az emberi �sznek m�g m�sra is j� volt, arra, hogy az ember minden hangos besz�det kihallgasson, ami az als� vagy fels� szob�ban mondatik.

Csak a hall�csig�t kell a f�lemhez emelni.

… Pfuj! Ki hallgat�zn�k az ut�n, amit a feles�ge szob�j�ban besz�lnek?

Hanem az a hangad� v�kony h�rtya annyit m�gis el�rul, hogy besz�lnek, azt is ki lehet venni, hogy f�rfi �s n�i hang v�ltozik.

�tmentem a m�sik szob�mba, hogy azt se halljam.

Hiszen ha oly hossz� t�voll�t ut�n egym�ssal ism�t �sszetal�lkoznak, sok mondanival�juk lehet. Ha nem hallgat�zom is, de kital�lom, hogy mi. Nem is olyan neh�z a gondolatolvas�s.

Az �nnep�ly ut�n k�vetkez� m�snapon volt ez. Maga a mulats�ggal virradt nap elkall�dott a szokott lehangolts�g fanyalg� unalmaskod�saival.

Ezen a harmadik napon, melyet Bandi mint vend�g�nk a h�zunkn�l t�lt�tt, egy�tt eb�delt�nk h�rman. �l�nk vit�nk volt az impresszionista, a szimbolista fest�i ir�nyzat f�l�tt. Bandi hevesen magasztalta mind a kett�t. Megl�tszott rajta a sz�nd�k, hogy Eszt�t akarja vele t�zbe hozni. Eszta �lesen vagdalt neki oda, hivatkozva a h�rneves p�ld�kra: „R�me� �s J�lia”: egy feh�r macska meg egy veres kand�r a padl�sablakban; „P�ris �t�lete”: egy libap�sztor fi�, akinek a kez�b�l az alm�t h�rom l�d igyekszik kivenni. „J�zsef �s Potif�rn�”: egy borvir�gos pof�j� kofa, aki a csirketolvaj suhancnak a kab�tj�t ler�ntja. A modern fest�szet remekei.

Eb�d v�gezt�vel magunkra hagyott Eszta. Mi szivarra gy�jtottunk, s neki �rtott a doh�nyf�st.

Mikor azt�n ketten maradtunk, Bandi eg�szen elhallgatott, l�tszott rajta, hogy valamit k�r�zik mag�ban. Ak�rmi t�rgyhoz kezdtem, nem folytatta. Egyszer azt�n csak megsz�lalt.

– Egy igen nagy k�r�sem volna hozz�d, ap�muram, ha megtenn�d.

– Mondjad, fiacsk�m.

– �n egyszer valamikor egy genre-k�pet k�ldtem neked, egy l�dt�m� n�mbert. Add vissza nekem azt a k�pet.

Kital�ltam �n ezt!

– Sz�vesen tenn�m, fiacsk�m; de az a k�p nem az enyim: �n azt Eszt�nak aj�nd�koztam; ott van a budo�rj�ban felakasztva. T�le k�rd el.

Nem sz�lt t�bbet, k�sz�nt�tt, od�bb ment, s azt�n elszaladt a v�rosba, az inasnak megmondta, hogy ne v�rj�k a vacsor�val, k�s�n fog hazaj�nni.

M�snap d�lel�tt megint d�d�rg�tt a telefon hall�csig�ja: f�rfi hang, n�i hang �sszevissza.

Eb�dn�l mind a ketten hallgatagok voltak. Ez�ttal �n hagytam �ket magukra: dolgoz�szob�mba mentem leveleket �rni az �nnep�ly patronesse-eihez.

Bandi ut�nam j�tt.

– Eszta nem akarja visszaadni a k�pet – mond� elb�sultan.

– Azt mindj�rt gondoltam. De te is term�szetesnek tal�lhatod a megtagad� v�lasz�t. Az a k�p a g�nyol�d� szat�ra. Am�g az � szob�j�ban �ll, addig csak azok l�thatj�k meg, akik intimesei; de ha egyszer kiadja a kez�b�l, akkor k�zszeml�re ker�lhet, s ez ellen reag�lhat a ked�lye az �rdekeltnek.

– H�t akkor m�st fogok t�le k�rni. Azt, hogy engedje nekem mag�t az arcot kiv�gni ebb�l a k�pb�l, s azt�n a t�bbi r�sz�t ennek a cudar m�zol�snak dobjuk a t�zbe.

– K�s�rtsd meg, Bandik�m.

M�snap a telefon membr�n�ja eg�sz d�lel�tt z�gott, rezgett.

Eb�d ut�n megint ut�nam j�tt Bandi az �r�szob�mba, haja m�g kusz�ltabban cs�ng�tt a homlok�ra, mint m�skor.

– Hasztalan minden k�r�s, kunyor�l�s. Eszta nem akar megv�lni att�l az inf�mis k�pt�l. Azt mondja, hogy az r� n�zve talizm�n. H�t legyen az. Hiszen nem is b�nb�natb�l k�rem �n azt vissza, hanem m�v�szi amb�ci�b�l. Engem s�rt az, hogy ilyen iromba k�pet festettem, h�nydel-vesdel munk�ban. Hiszen tudok �n m�st is. M�rmost h�t arra k�rlek, hogy engedd meg, hadd fessem �n le Eszta arck�p�t �gy, ahogy �t azon a f�nyes �nnep�lyen l�ttam mint Stell�t. Majd megmutatom azt�n, hogy mit tudok!

(Megmutatod, hogy mit tudsz? �rtem �n azt, fiacsk�m. Mikor egy naturalista fest�, aki eddig abban kereste minden siker�t, hogy a mindennapit, a k�z�ns�gest a maga szennyes, rongyos mivolt�ban adja vissza, a sz�pet eltorz�tsa, a kifejez�seket t�lozza, az ihletet f�ldi indulatt� v�ltoztassa; mikor ugyanez a minden magasztost letr�f�l� fest� el��ll egy eszm�nyi alakot megteremteni, melyben a technik�ja eltitkolt remekl�s�vel megdics��t egy kiv�teles asszonyi teremt�st! Tudom �m �n, hogy mi ennek a neve! – Ez a legelevenebb szerelemvallom�s az ecsettel. – Azt�n az ilyen k�phez heteken kereszt�l kell egy�tt �lni egyed�l – a m�v�sznek �s a mint�nak.)

– Nekem semmi ellenvet�sem – mond�m Bandinak –, ha Eszta beleegyezik.

Olyan forr� volt a keze, mikor a kezemet megszor�totta e szavam ut�n. Azt�n megint nem l�ttam eg�sz nap.

Eszt�nak nem sz�ltam semmit Bandi k�v�ns�g�r�l.

� igyekezett j�kedvet mutatni: besz�lt Bandir�l; annak a p�rizsi boh�k�s kalandjair�l, miket neki elmondott. �n vettem �szre a sz�nd�kot. A vitatott festm�nyr�l nem sz�lt semmit. �n sem hoztam neki el�.

A k�vetkez� napra k�v�ncsi voltam. Valami f�z� diderg�s vett el�. �reztem, hogy v�ls�g el�tt �llok. Ha Eszta beleegyezik Bandi aj�nlat�ba, akkor r�m n�zve el van veszve.

Nem tudtam le�lni a fest��llv�nyomhoz, amint a telefont rezegni, d�d�r�gni hallottam. Ez a tal�lm�ny annyira t�k�letes�tve volt m�r, hogy a hangosabb szavak kivehet�k voltak a kagyl�k f�lh�z szor�t�sa n�lk�l is.

�s mi�rt ne volna szabad nekem kihallgatnom, hogy mit besz�lnek az �n n�m szob�j�ban?

Azt mondtam az el�bb: „pfuj! Egy f�rj, aki a feles�ge ut�n hallgat�dzik!” – Igaz! pfuj! Piruljon �nmaga el�tt.

De hiszen nincsen t�k�r a szob�mban: nem l�thatom meg, ha elpirultam.

Valami veszedelmes �szt�n k�nyszer�tett r�. Olyan volt az, mint a sz�d�t� v�gy a m�lys�gbe letekint�nek a hal�los leugr�sra.

Eh, hisz senki sem tudja meg!

Er�t vettem a sz�vem dobog�s�n, odal�ptem a telefonhoz, f�lemhez tartottam a kagyl�t.

A n�m hangj�ra ismertem.

– Ism�tlem �nnek, hogy ha kedves �n el�tt az �letem, a lelkem �dve, akkor hagyjon el �r�kre.

A f�rfihang �gy sz�lt:

– Akkor �n l�v�m magamat f�be.

Megint a n� besz�lt.

– Az mindig gy�vas�g. Mikor az er�sebb megszabad�tja mag�t er�szakosan a f�jdalmait�l, s azokkal is a gy�ng�bbet tet�zi.

– H�t mit tegyek?

– Megmondom. Akinek jelleme van, az rabja a becs�let�nek – m�rt�rja a sz�v�nek.

T�bbet nem hallgattam.

„M�rt�rjai a sz�vnek! rabjai a becs�letnek!”

Ha az �t�letnapi trombitasz� harsogta volna a f�lembe: „el van �t�lve!” nem s�jtott volna �gy le, mint ez a mond�s. �me, itt �llok k�t l�ngol� sz�v k�z� tolakodva, mint egy felmeleg�thetetlen k�b�lv�ny.

J�l van.

El�keresem a b�csi protomedikus recept�t a mirenycseppekr�l; elk�sz�ttetem azokat a f�v�ros valamennyi gy�gyszert�r�ban. Ez csak el�g lesz?

Azt�n ne legyenek sz�vek m�rt�rjai t�bb�.

Ut�sz�

Kedves bar�tn�m!

�me le�rtam �nnek mind a n�gyf�le v�ltozat�t annak a sorsnak, amit mag�ra id�zhet az „�reg” ember, aki nem akar „v�n” ember lenni.

V�lassza �n ki, hogy melyiket tal�lja aj�nlatosabbnak?