Shakespeare

OTHELLO, A VELENCEI M�R

(Ford�totta: Sz�sz K�roly)


Tartalom

BEVEZET�S

ELS� FELVON�S.

I. SZ�N.
II. SZ�N.
III. SZ�N.

M�SODIK FELVON�S.

I. SZ�N.
II. SZ�N.
III. SZ�N.

HARMADIK FELVON�S.

I. SZ�N
II. SZ�N.
III. SZ�N.
IV. SZ�N.

NEGYEDIK FELVON�S.

I. SZ�N.
II. SZ�N.
III. SZ�N.

�T�DIK FELVON�S.

I. SZ�N.
II. SZ�N.Szem�lyek.

Velencei Doge.

Brabantio, tan�csos.

M�s k�t tan�csos.

Gratiano, Brabantio �cscse.

Lodovico, rokonuk.

Othello, a m�r.

Cassio, hadnagy.

Jago, z�szl�tart�ja.

Rodrigo, velenczei nemes.

Montano, cyprusi korm�nyz�.

Bolond, Othello szolg�lat�ban.

Hirn�k.

Desdemona, Brabantio le�nya, Othello neje.

Emilia, Jago neje.

Bianca, Cassio kedvese.

Tisztek, nemesek, hirn�k�k, zen�szek, haj�sok, kis�ret.BEVEZET�S

Othellot a r�gibb magyar�z�k t�bbnyire Shakspere legk�s�bbi dr�m�i k�z� sorolt�k, s�t a legutols�nak vett�k, mert hangulat�nak m�ly komolys�g�ban, a jellemz�s t�k�letess�g�ben a k�lt� tragikai erej�nek tet�pontj�t, legmagasabb kifejl�d�s�t l�tj�k. Pozitiv bizony�t�kok azonban nem t�mogatj�k ez �ll�t�st; ellenkez�leg, ha Collier f�lfedez�se hitelt �rdemel, az Erzs�bet korabeli udvari �nnep�lyek lajstroma szerint (Accounts of the Revels at Court) a kir�lyi szin�szek m�r az 1604-dik �vi november els� napj�n el�adt�k a Velenczei m�rt a Whitehall palot�ban. Othello teh�t val�sz�n�leg a tizenhetedik sz�zad elej�n k�sz�lt, mert az 1598-ki Meres-f�le lajstromban m�g nem fordul el�, s �gy sz�rmaz�sa azon korba esik, melyben a k�lt� Julius Caesart �s Hamletet �rta, mid�n tragikus alkot� ereje legnagyobb m�veinek adott �letet. Els� nyomtatott kiad�sa csak a k�lt� hal�la ut�n, 1622-ben jelent meg, miut�n kiad�ja, Walkley Tam�s, m�r a megel�z� �vben beiktatta a k�nyv�rusok cz�h�nek lajstrom�ba, mint tulajdon�t. E negyedr�t� kiad�s Shaksperet nevezi a darab szerz�j�nek, s megeml�ti, hogy t�bb �zben ker�lt sz�nre a Globe �s Blackfriars sz�nh�zakban. A kiad� el�szav�ban „nem tartja sz�ks�gesnek e k�nyv aj�nl�s�t, mert rem�nyli, hogy a mi j�, azt mindenki k�r�s n�lk�l is fogja aj�nlani, ann�l ink�bb, mert a szerz� neve el�g arra, hogy keletet szerezzen munk�j�nak.”

Delius szerint e kiad�s a sz�veget a sz�npadi el�ad�s szerint, t�rl�sekkel �s m�dos�t�sokkal k�zli; az eredeti sz�veg Shakspere �sszes dr�m�inak 1623-ki folio-kiad�s�ban jelent meg, e cz�m alatt: The Tragedie of Othello, The Moore of Venice. Itt oszlik el�sz�r felvon�sokra �s jelenetekre, s a szem�lyek sorozat�ban egyes alakjai jellemz�leg vannak elnevezve; �gy Cassio „tiszteletrem�lt� hadnagy”, Jago „gazember”, Rogrido „r�szedett �ri ember”.

Shakspere haz�j�ban Othellot tartj�k legt�k�letesebb trag�di�j�nak, s ha ez �ri�si alkot�s k�z�l egyiknek vagy m�siknak oda kell �t�lni az els�s�g p�lm�j�t, bizony�ra Angli�n k�v�l is sokan lesznek, kik a m�ly tragikum, a szenved�ly megr�z� hangjai, a jellemz�s igaz volta mellett a vil�gos �s meggy�z� indokl�s�rt, a fokozatosan �s kit�r�s n�lk�l halad� cselekv�ny�rt, az egys�ges, minden �z�ben szorosan �sszeill� szerkezet�rt Othelloban csod�lj�k a nagy k�lt� legt�k�letesebb alkot�s�t. Sz�npadon, csak n�mileg megfelel� el�ad�sban is, soha sem t�veszti el megrend�t� hat�s�t, �s a legnagyobb tragikus szin�szek, Burbadget�l eg�sz a korunkbeli kiv�l� Shakspere-tom�csokig, Othello szerep�ben aratt�k legf�nyesebb diadalaikat. Jellemz�, a mit Greguss f�ljegyez, hogy a legnagyobb magyar tragikus k�lt�nek, Katon�nak, szin�szkor�ban Othello volt legkedvesebb szerepe.

A magyar sz�npadokon m�r a szin�szet els� korszak�ban, a jelen sz�zad elej�n, el�fordul Othello, „a velenczei szerecseny”. A nemzeti sz�nh�zban eleinte Vajda P�ter ford�t�s�ban adt�k; a Kisfaludy-t�rsas�g Shakspere-kiad�s�ban Sz�sz K�roly ford�t�s�ban jelent meg, s az�ta a sz�nen is ezt haszn�lj�k. Othello legkit�n�bb �br�zol�i a magyar sz�npadon Egressy G�bor �s az id�sebb Lendvay voltak; Jago F�ncsynak �s T�th J�zsefnek, Desdemona az id�sebb Lendvayn�nak �s M�rkus Emm�nak alak�t�s�ban nyerte eddig legm�lt�bb kifejez�s�t.

Othello t�rgy�t Shakspere Giraldi Cinthio, olasz elbesz�l� Hecatommithi (sz�z rege) cz�m� gy�jtem�ny�b�l vette. T�bbnyire azt �ll�tj�k, hogy a k�lt� ezt Chappuys franczia ford�t�s�b�l ismerte, �mb�r nem lehetetlen, hogy azon id�ben megvolt e m�nek angol ford�t�sa is, mely az�ta elveszett. K�l�nben mindegy, ak�rmily nyelven olvasta Shakspere ez elbesz�l�st, sokkal �rdekesebb lesz �sszehasonl�t�sa a trag�di�val; az�rt nem tartjuk f�l�slegesnek, kivonatban megismertetni Cinthio elbesz�l�s�t; hadd l�ssuk, hogyan lett a nyers anyagb�l m�v�szi szobor, a k�z�ns�ges b�nesetb�l trag�dia.

„�lt egykor Velencz�ben – besz�li Cinthio – egy vit�z m�r, ki szem�lyes b�tors�g��rt �s a h�bor�ban tan�s�tott okoss�g��rt �s tehets�g��rt nagy kegyben �llt eme v�ros urai el�tt, hol sokkal ink�bb igyekeznek az er�nyt megjutalmazni, mint b�rmily valaha l�tezett k�zt�rsas�gban. T�rt�nt, hogy egy kiv�l�an sz�p �s er�nyes n�, Desdemona nev�, szerelemre gyulladt a m�r ir�nt, nem �rz�ki �szt�nb�l, hanem szellemi tulajdons�gainak csod�lat�b�l, �s ez, kit a h�lgy sz�ps�ge �s nemes gondolkoz�sa megh�d�tott, hasonl� �rzelemmel viseltetett ir�nta. Viszonyuk oly szerencs�s fejl�d�st vett, hogy h�zass�gi frigyre l�ptek egym�ssal, �mb�r a h�lgy rokonai mindent megkis�rlettek, hogy m�shoz adj�k n��l. M�g Velencz�ben maradtak, a legnagyobb b�k�ben �s egyet�rt�sben �ltek egym�ssal, �s semmi sz� vagy tett nem fordult k�zt�k el�, a mi nem a legbens�bb vonzalmat tan�s�totta volna. Ekkor azonban �gy t�rt�nt, hogy a velenczei signoria felv�ltat� csapatait Ciprusban �s a m�rt nevezte ki az itteni sereg vez�r�v�.”

�gy kezd�dik Cinthio elbesz�l�se. Disdemona nem riad vissza az utaz�s f�radalmait�l, sem a t�boroz�s vesz�lyeit�l s b�tran k�veti f�rj�t �j �llom�s�ra. „A m�r kis�ret�ben – folytatja az elbesz�l� – volt egy z�szl�tart�, megnyer� k�lsej�, de a legundokabb lelk�let�, a min� valaha l�tezett. A m�rn�l, kinek sejtelme sem volt gonoszs�g�r�l, nagy kegyben �llt, mert �mb�tor nyomorult gy�va volt, b�szke szavak al� �gy el tudta rejteni sziv�nek gy�vas�g�t, hogy val�di Hektornak vagy Achillesnek l�tszott. E gazember is mag�val vitte nej�t, egy sz�p �s tisztess�ges szem�lyt, ki mint olasz n�, annyira megtetszett Disdemon�nak, hogy ez a nap legnagyobb r�sz�t t�rsas�g�ban t�lt�tte. Volt e csapatban egy hadnagy is, ki a m�r k�l�n�s kedveltje, h�z�nak mindennapos vend�ge volt s gyakran evett az � �s neje asztal�n�l. Disdemona l�tva, mily nagyra tartja �t f�rje, maga is a legnagyobb j�akaratot tan�s�t� ir�nta, mi a m�rt igen meg�rvendeztet�. A gyal�zatos z�szl�tart� nem gondolva neje ir�nti k�teless�g�re, sem a bar�ts�gra, h�s�gre �s h�l�ra, melylyel a m�rnak tartozott, szenved�lyesen Disdemon�ba szeretett s elcs�b�t�s�ra t�rekedett; de nem merte megvallani el�tte szerelm�t, a m�rt�l val� f�lelm�ben, kit�l f�lfedez�s eset�ben nem v�rhatott m�st, mint hal�lt. Az�rt k�l�nf�le titkos m�dokon igyekezett a h�lgynek tudt�ra adni szerelm�t. De ez minden gondolat�val a m�ron cs�gg�tt, �s nem vette �szre sem a z�szl�tart�t, sem m�s valakit, s minden, a mit megnyer�s�re tett, hi�baval� maradt. Ekkor azt k�pzel�, hogy Disdemona az�rt nem t�r�dik vele, mert a hadnagyba szerelmes, s f�ltev� mag�ban, hogy ezt eltakar�tja az �tb�l; a szerelem pedig, melyet Disdemona ir�nt �rzett, a legkeser�bb gy�l�lett� v�ltozott, s minden t�rekv�se oda ir�nyult, hogy a hadnagy meggyilkol�sa ut�n, a m�r �pen oly kev�ss� �lvezze neje szerelm�t, mint � maga. �s miut�n k�l�nf�le gyal�zatos �s gonosz terveket megfontolt, v�gre elhat�roz�, hogy f�rje el�tt h�zass�gt�r�sr�l fogja v�dolni �s meg�rteti vele, hogy a hadnagy a h�zass�gt�r�.”

Az elbesz�l�sben teh�t a z�szl�tart� szerelmes ur�nak nej�be s �rm�nykod�s�nak oda a megvetett szerelem bossz�v�gya. L�ssuk most, mily eszk�z�kkel t�rekszik cz�lja fel�, hogy a m�r gyan�j�t felk�ltse neje �s a hadnagy ellen? Ez eszk�z�k k�ls�s�geikben ugyanazok, melyekkel Jago �breszti fel Othello szenved�ly�t. A hadnagy nemsok�ra elveszti hivatal�t, mert az �r�ll�son kardot fogott egy katon�ra. Disdemona ism�telt kis�rleteket tesz, hogy f�rj�t kiengesztelje a hadnagy ir�nt. A z�szl�tart� elejtett szavakkal, f�lbeszak�tott cz�lz�sokkal k�lti fel a m�r figyelm�t, de vonakodik vil�gosabb szavakkal el�g�tni ki a fel�bredt gyan�t. Mid�n Disdemona �jabb k�r�sekkel ostromolja f�rj�t a hadnagy �rdek�ben, a m�rnak esz�be jut, hogy z�szl�tart�j�nak cz�lz�sai tal�n a hadnagyra vonatkoztak s neje az�rt k�ny�r�g oly �llhatatatosan �rette, mert szerelmet �rez ir�nta. K�rd�re vonja a z�szl�tart�t s felvil�gos�t�st k�vetel. Ez l�tva, hogy a m�r sziv�be hullatott m�reg m�r megkezdte rombol� munk�j�t, hosszas sz�nlelt vonakod�sa ut�n elmondja, hogy nej�nek csakugyan szerelmi viszonya van Cassioval, s az�rt s�rgeti annyira a megkegyelmez�st, mert most nem j�het vele �ssze oly gyakran, mint el�bb, „hogy k�rp�tolja mag�t az undor�rt, melyet fekete f�rje k�lt sziv�ben.” A boldogtalan m�r bizony�t�kot kiv�n. „Maga a hadnagy besz�lte nekem,” felel a z�szl�tart�. A m�r vil�gosabb bizony�t�kot s�rget, saj�t szem�vel akarja l�tni a v�d igazs�g�t, �s a z�szl�tart� ezt is megig�ri neki. Ekkor k�vetkezik a zsebkend� t�rt�nete, mely Cinthio elbesz�l�s�ben �gy hangzik:

„Disdemona gyakran megl�togat� a z�szl�tart� nej�t s n�la t�lt� a nap j� r�sz�t. A gazember �szrevette, hogy sokszor egy zsebkend�t vitt mag�val, mely, mint tudta, a m�r aj�nd�ka volt. A legfinomabb m�r h�mz�ssel volt ell�tva, s mind a n�, mind a m�r a legnagyobb becsben tartotta. Ezt igyekezett ellopni s megrontani vele a n�t. Volt egy h�rom�ves le�nyk�ja, kit Disdemona nagyon szeretett; �s mid�n a boldogtalan n� egy napon a gazember h�z�ba l�pett, ez karj�ra emelte a gyermeket �s Disdemona fel� ny�jtotta, a ki �tvette t�le �s kebl�re szor�totta. E pillanatban kilopta kend�j�t zseb�b�l a gazember, oly �gyesen, hogy semmit sem vett �szre, s azut�n nagy �r�mmel elt�vozott zs�km�ny�val. Disdemona ism�t hazat�rt, s mivel m�s gondok foglalt�k el, eleinte nem vette �szre a kend� hi�ny�t. De mid�n neh�ny nap mulva kereste �s nem tal�lt r�, agg�dva gondolt arra, hogy a m�r k�rdez�sk�dni tal�l fel�le, a mi gyakran megt�rt�nt. A gonosz z�szl�tart� kileste az id�t s a hadnagy lak�s�ba lop�zott, hol a kend�t egy �gybeli p�rn�ba helyezte. A hadnagy csak m�snap vette �szre, mid�n reggel re� h�gott, mert �jjel a f�ldre esett. Nem �rthette, hogyan ker�lt ez lak�s�ba; de mivel r�ismert Disdemona tulajdon�ra, vissza akarta neki vinni, s megv�rta az id�t, mid�n a m�r nem volt otthon, hogy a h�z h�tuls� ajtaj�hoz menjen �s kopogjon. A balsors, mely a z�szl�tart�val �sszeesk�dni l�tszott a szeg�ny asszony veszt�re, �gy akarta, hogy a m�r �pen azon pillanatban t�rt haza, s mid�n a kopog�st hall�, nagy izgatotts�ggal kinyitotta az ablakot, ki�ltva: Ki kopog itt? A hadnagy megismerte a m�r hangj�t, s f�lve, hogy lej�het �s b�ntalmazhatja, semmit sem felelt �s elfutott. A m�r lement a l�pcs�n, kinyitotta a h�tuls� ajt�t, kil�pett az utcz�ra, de senkit sem l�tott. Erre rosszkedv�leg visszat�rt a h�zba s k�rd� nej�t, hogy ki kopogott? Disdemona az igazs�ghoz h�ven azt felel�, hogy nem tudja. De nekem �gy l�tszott, mintha a hadnagy lett volna, mond� a m�r. Nem tudom, felelt a n�, vajjon � volt-e vagy m�s. A m�r megf�kezte d�h�t s elhat�roz�, hogy addig semmit sem tesz, m�g a z�szl�tart�val nem besz�l.”

Ekkor j�tsza a z�szl�tart� azt a durva kom�di�t, mely azonban a m�r felizgatott k�pzel� erej�re biztosan megtette hat�s�t. Besz�lget�st kezd a hadnagygyal oly helyen, hol a m�r t�volr�l meglesheti �ket. Eg�szen m�s dologr�l besz�l vele, a mellett tele torokb�l kaczag, fej�vel, kez�vel csod�lkoz� mozdulatokat tesz, melyeket a m�r j�l l�t, de a szavakat nem hallja s l�zas k�pzel�d�se szerint magyar�zza. A z�szl�tart� azt�n megvallja neki, hogy a hadnagy Disdemon�r�l besz�lt vele, kivel gyakran volt szerelmes tal�lkoz�sa, a kit�l legut�bb, mid�n n�la volt, aj�nd�kul kapta a kend�t. A m�r azt�n nej�t�l k�ri a zsebkend�t s mid�n a boldogtalan n� nem tudja el�adni, meggy�z�dik a z�szl�tart� szavainak igazs�g�r�l. Elhat�rozza, hogy meg�li nej�t, s gondolkozik, mik�pen tegye ezt, hogy �t ne gyan�s�ts�k hal�la miatt. A z�szl�tart� mindegyre �jabb t�pl�l�kot �d a titkon lobog� v�szes t�znek. Arra is v�llalkozik, hogy a m�rnak megmutatja a kend�t a hadnagy birtok�ban. Siker�l is neki, mert a hadnagy h�z�ban egy n� lakott, kinek a h�mz�s megtetszett s le akarta m�solni, miel�tt visszaadn� tulajdonos�nak. Munk�j�t nyitott ablak mellett v�gezte, hol az utcz�r�l mindenki l�thatta. Ide vezette a z�szl�tart� a m�rt, ki most meggy�z�dve neje h�tlens�g�r�l, a z�szl�tart�ra bizza a hadnagy meggyilkol�s�t. De ez csak czombj�t sebes�theti meg, s a hadnagy kiab�l�s�ra elfut, de nemsok�ra visszat�r, az id�k�zben �sszegy�lt n�pt�meg k�z� vegy�l �s „oly r�szv�tet mutat a hadnagy ir�nt, mintha testv�re volna.” Az �ji mer�nylet h�re elterjedv�n, Disdemona �rtatlans�g�ban nyiltan mutatja f�jdalm�t, a mi a m�rt m�g ink�bb meger�s�ti gyan�j�ban s a z�szl�tart�val �sszebesz�l neje meggyilkol�s�ra. Cinthio elbesz�l�s�nek ez a r�sze �gy sz�l:

„Megh�nyt�k-vetett�k, vajjon t�rt vagy m�rget v�laszszanak-e, s mivel egyik sem l�tszott cz�lszer�nek, a z�szl�tart� �gy sz�lt: Valami jutott eszembe, a mi �nt kiel�g�thetn�, a n�lk�l, hogy a legcsek�lyebb gyan�t k�lten�. A h�z, melyben laknak, igen r�gi �s a tet�nek sok reped�se van. Disdemon�t agyon lehetne �tni egy homokkal t�lt�tt harisny�val, melynek semmi nyoma sem maradna test�n, azt�n ha meghalt, r� lehetne d�nteni a tet� egy r�sz�t, hogy �sszez�zza fej�t. Azt�n el lehetne h�resztelni, hogy egy leszakadt gerenda �lte meg. Ha ezt a tan�csot k�veti, minden gyan�t elh�r�t mag�r�l �s mindenki a v�letlennek fogja tulajdon�tni neje hal�l�t. E kegyetlen tan�cs megnyerte a m�r tetsz�s�t, s miut�n bev�rta a kedvez� id�t, elrejt� egy �jjel a z�szl�tart�t egy beny�l�ban, mely �sszek�ttet�sben �llt h�l�szob�jukkal. Mid�n m�r az �gyban fek�dtek, megegyez�s�k szerint a z�szl�tart� zajt �t�tt a beny�l�ban, �s a m�r k�rd� nej�t, vajjon hallotta-e? Igenl� felelet�re megparancsol� neki, hogy keljen fel �s n�zzen ut�na. A szeg�ny Disdemona sz�t fogadott s mihelyt k�zel �rt a beny�l� ajtaj�hoz, kirohant a z�szl�tart� �s a megt�lt�tt harisny�val er�s �t�st m�rt h�tgerincz�re. Disdemona leroskadt s alig tudott l�lekzetet venni, de kev�s erej�vel, a mi m�g megmaradt, seg�ts�g�rt ki�ltott a m�rhoz. De ez f�lkelt az �gyb�l �s �gy sz�lt hozz�: „H�tlens�ged jutalm�t veszed, gyal�zatos! �gy t�rt�nj�k minden asszonynyal, ki szerelmet sz�nlel f�rje ir�nt �s szarvakat rak homlok�ra.” Mid�n a boldogtalan n� e szavakat hall�, m�g a z�szl�tart� m�sodik �t�s�nek k�vetkezt�ben k�zel �rz� hal�l�t, �rtatlans�ga bizonys�g�ul az isteni igazs�got h�vta fel, �s mialatt Istenhez seg�ts�g�rt k�ny�rg�tt, a z�szl�tart� harmadik �t�se v�get vetett �let�nek.”

A befejez�s reg�nyszer� terjeng�ssel folyik sz�t. A m�r eleinte csakugyan elh�r�tja mag�r�l a gyilkoss�g gyan�j�t, de oly nagy v�gy �s b�nb�nat sz�llja meg lelk�t, „hogy csaknem elveszti esz�t s mindenfel� j�r a h�zban, mintha nej�t keresn�.” A z�szl�tart�t annyira meggy�l�li, hogy elcsapja hivatal�b�l. Ez most keser� bossz�v�gygyal telik el hajdani ura ir�nt, s a hadnagy �ltal feljelenti a velenczei signori�nak a m�r gyilkoss�g�t. A m�r mindent tagad, nagy lelki erej�vel m�g a k�nvallat�s gy�trelmei k�z�tt is hallgat �s �llhatatosan megmarad tagad�sa mellett. A hal�lt elker�li, de sz�m�zet�sre it�lik s k�s�bb neje rokonainak kez�t�l esik el. A z�szl�tart� visszat�rt haz�j�ba �s itt folytatta gonoszs�gait. Hamisan v�dolv�n egy bajt�rs�t, ut�l�rte saj�t gonoszs�g�nak nemezise, k�npadra vont�k �s a k�nvallat�s k�vetkezt�ben nemsok�ra nyomorultul meghalt. „Ekk�nt bosszulta meg a Mindenhat� – fejezi be az elbesz�l� – az �rtatlan Disdemon�t. A z�szl�tart� hal�la ut�n neje, ki mindenr�l tudott, besz�lte el e t�rt�netet, �gy mint �n nektek elmondtam.”

Az elbesz�l�sb�l Shakspere csak Desdemona nev�t vette �t, a t�bbit maga tette hozz�, s mint az angol magyar�z�k kimutatj�k, Othello nev�t Reynolds egy elbesz�l�s�b�l mer�tette (God’s Revenge against Adultery). Nem sz�ks�ges l�p�sr�l l�p�sre, apr�l�kos �sszehasonl�t�s �tj�n kimutatni, hogy Shakspere csak az elbesz�l�s k�ls� k�r�lm�nyeit s ezeket is cz�lj�hoz val� jelent�keny m�dos�t�sokkal haszn�lta fel. Ki az elbesz�l�s olvas�sa ut�n a dr�ma jelenteibe mer�l, saj�t szem�vel fogja l�tni, mik�nt ism�tl�dik Amphion mythosi csoda-tette, hogyan mozdulnak meg a form�tlan k�vek a k�lt� ihlet� szav�ra �s hogyan illeszkednek �ssze csod�latos palot�v�, pomp�s �s ar�nyos �p�lett�, mer�sz �s kecses bolt�vekkel, egym�sba ny�l� folyos�kkal, egym�st k�vet� �s kieg�sz�t� termekkel, melyeknek falai gazdagon vannak disz�tve a legszebb dr�ga k�vekkel, az emberi szellem b�ny�j�nak legbecsesebb term�keivel; szeml�lni fogja a ritka l�tv�nyt, hogy kelnek �letre a g�pies emberforma alakok, hogyan duzzadnak meg ereik a keringeni kezd� v�rt�l, hogyan pirul ki arczuk, hogy nyer sz�nt halv�ny ajkuk, kifejez�st merev arczuk, f�nyt �lettelen szem�k, hogy emelkedik kebl�k az �rz�sek hull�mait�l, hogy lesznek igazi, �l� �s �rz� emberekk� �s hogyan t�ltik be a val�di, emberi �let zaj�val a f�nyes palota csarnokait, mialatt a magas, cs�csos ablakokat felszak�tja �s a t�g termeken, kanyarg� folyos�kon v�gig s�v�lt a szenved�ly perzsel� viharja.

Min�s szenved�ly az, melynek k�p�t festi a k�lt� e trag�di�ban? A k�zfelfog�s szerint Othello a f�lt�kenys�g trag�di�ja; Othello neve minden nemzet nyelv�n k�zmond�soss� v�lt a f�lt�kenys�g szenved�ly�nek kifejez�s�re. A n�pek b�lcses�ge, mely k�zmond�saiban nyilatkozik, nem csal�dhatott e magyar�zatban; a k�lt� sz�nd�k�nak leghitelesebb �rtelmez�je az a visszhang, mely sz�zadokon �t egyform�n ver�dik vissza milli�k sziv�b�l �s egy�rtelm� bizonys�got tesz az egyforma hat�sr�l, melyet a k�lt� szava mindny�j�ra gyakorolt. De a f�lt�kenys�gnek melyik neme az, mely Othello alakj�ban egy�n�tve l�p szem�nk el�? Bizony�ra nem amaz als�bb faj� f�lt�kenys�g, mely egy�rtelm� a bizalmatlans�ggal, mely gyanakszik, �v�dik �rnyakt�l ijedez, k�pzelt r�mek ut�n leskel�dik, �s ink�bb a kom�dia ter�let�hez tartozik. Ez a kicsinyes, sz�k lelk� ember f�lt�nys�ge, ki ok n�lk�l gyanakszik, k�pzelet�ben el�re l�tja megcsalat�s�t �s kicsinyes eszk�z�kh�z folyamodik, hogy megel�zze a rettegett vesz�lyt: elz�rja f�lt�nys�ge t�rgy�t, meglesi l�pteit, magyar�zza pillant�sait �s mozdulatait. Moli�re Arnolphe-j�nak f�lt�kenys�ge ez, mely �v� eszk�zei �ltal rendesen maga id�zi el� azt, a mit ki akart ker�lni. Othello nem ilyen. Hihet�nk neki, mid�n �nmag�t �gy jellemzi, hogy „nem k�nnyen gyan�s; de ingerelve, f�lt�sben d�h�ng.” Igazat mond, mid�n elh�r�tja mag�r�l e kicsinyes f�lt�kenyked�s szin�t:

�n m�g avval f�lt�v� nem leszek, hogy
N�m sz�p, mulat, vagy t�rsalg�st szeret,
Vid�m besz�d�, t�nczol, �nekel.

Ez a v�gj�t�ki f�lt�kenys�g, mely rendesen fels�l�ssel v�gz�dik, t�vol �ll a nagylelk�, nyilt, bizalmas sz�v� m�rt�l, kinek karja „h�t �ves kora �ta sz�ntelen kardforgat�sban lelte gy�ny�r�t a s�toros mez�n,” �s �pen az�rt keveset tud „e nagy vil�gr�l, nem t�bbet, �gy lehet, mint harczfit illet,” �s bizony�ra gyermek m�dra j�ratlan a finom �s romlott t�rsadalom sz�vev�nyes b�neiben, melyeknek ismerete szokta gyanakod�v� tenni a lelket. E tekintetben igazuk van h�t azoknak, kik figyelmeztetik a szin�szeket, nehogy Othello szerep�t kezdett�l fogva mint gyanakod� f�lt�kenyt fogj�k fel. Nagy hiba volna, ha a szin�sz m�r az els� felvon�sban Brabantio j�s szavaira fel akarn� t�ntetni az Othello lelk�ben, hab�r csak egy pillanatra is, felvillan� gyan�t.

De van a f�lt�nys�gnek egy m�s, magasabb �s nemesebb faja, az a f�lt�kenys�g, melyet az �s pr�f�t�k az �-testamentom rettenetes Isten�nek tulajdon�tnak, ki nem t�ri, hogy mellette idegen istent im�djanak. Ennek alapja az �n�rzet, a m�sik� az �nz�s. Az �nz�s gyanakod� �s bizalmatlan, mert ir�gy; az �n�rzet, �pen mivel �rzi �rt�k�t �s jogosults�g�t, nyugodt �s bizalmas, de ha egyszer meggy�z�d�tt csal�d�s�r�l, k�rlelhetetlen�l s�jt le haragja. „N�lam egy lesz a gyan� s az elhat�roz�s”, mondja Othello, �s igazat mond. Nincs itt t�bb� helye az alkudoz�snak vagy engesztel�d�snek. Az �nz�sb�l fakad� kicsinyes f�lt�kenys�g csak mag�t, csak a saj�t el�ny�t tartja szem el�tt; ha k�telkedik is a f�ltett l�ny szerelm�ben, m�gis megtartja birtok�ban, vigy�z re�, meg�rzi m�sokt�l, megszerzi mag�nak a k�ls� birtokl�s rideg el�gt�tel�t s gy�ny�r�s�g�t tal�lja abban, hogy a mi nem az �v�, legal�bb m�s� sem lehet. Az ilyen f�lt�keny tud lenni szerelem n�lk�l is; a nemes �s nagy l�lek ellenben szeret �s b�zik, s megsemmis�tett bizalm��rt szerelme �ll bossz�t, megsemmis�tve azt, ki bizalm�t meg�lte, a mint az �-sz�vets�g f�lelmes Jehov�ja ki�rtotta a h�tleneket, kik idegen isteneket �ll�tottak mell�je olt�rukra, hab�r a b�n�s�k v�lasztott n�p�hez tartoznak is. Val�ban Othello bossz�ja is ilyen. � maga mondja: „B�m olyan, min� az �g�: s�jt, mid�n szeret”… Ime a nagy k�l�nbs�g a f�lt�kenys�g e k�t faja k�zt: az egyik ferdes�g, a m�sik szenved�ly; az egyik t�rgyul szolg�l a v�gj�t�knak, a m�sik trag�di�t sz�l.

A f�lt�kenys�gnek ezt a szenved�ly�t l�tjuk Othello trag�di�j�ban. Nem elvont tulajdons�g gyan�nt, nem sz�noki fejteget�sben vagy erk�lcsi magyar�zatban, hanem �l� form�ban, a nemes �s nagylelk�, nyilt �s bizalmas sz�v�, �szinte �s a nagyvil�gi romlotts�gban tapasztalatlan, de izz� afrikai v�r� �s vasakarat� m�r alakj�ban l�p szem�nk el�. L�tjuk e szenved�lyt, a „z�ldszem� sz�rnyeteget” sz�let�se percz�t�l fogva, l�p�sr�l l�p�sre kis�rj�k fejl�d�s�t, gyarapod�s�t, n�veked�s�t, m�g v�gre �ri�si nagys�g�ban �ll el�tt�nk �s sz�tt�pi �ldozat�t.ELS� FELVON�S.

I. SZ�N.

Velencze, utcza.
Rodrigo, Jago j�nnek

ROGRIGO.
Nekem ne mondd azt, rossz neven
        veszem, hogy
Te, ki el�tt ersz�nyem nyitva �ll,
S mintegy saj�tod, – ebben r�szt vev�l.

JAGO.
Menyk�be is! ki sem hallgatsz; pedig
K�rhozzam el, ha csak �lmodtam is
Ily csalfas�gr�l.

ROGRIGO.
Azt mond�d nekem,
Hogy gy�l�l�d �t.

JAGO.
Veszszek el, ha nem!
Hogy hadnagygy� tegyen: h�rom nemes
Kalaplev�ve k�rte �t; s hitemre!
�n ismerem magam becs�t. De �,
A mily bolond, kev�ly �s �nfej�,
Nagy harczi m�szavakkal takar�zva,
Megtagad� k�relm�ket. „Val�ban
– Sz�lt – v�lasztottam is m�r hadnagyot.”
S ugyan kit? Istenemre, egy sil�ny
Florenczi fick�t, a ki valami
Sz�p n��rt k�rhozik; egy Cassio
Nev� ir�szt, ki t�n sz�mvetni j�,
De puskaport m�g nem szagolt soha,
S harczrendhez �gy �rt, mint egy sz�zle�ny.
Csak k�nyv s elm�let embere, de abban
A fecseg� tan�csos is, vele
Versenyt besz�lhet; sz�sz�ty�r csup�n,
Nem katona. – De neki joga volt
V�lasztani, a kit �pen akart.
S nekem, ki Cyprus s Rhodus ostrom�n�l,
�s t�bb kereszty�n �s pog�ny mez�n
Vit�zs�gemnek sz�z jel�t ad�m,
Ez irnokocska, �gy el�be v�g!
Ez hadnagy, �s �n – isten �ldja meg! –
� m�rs�g�nak z�szl�tart�ja vagyok!

ROGRIGO.
Ink�bb bak�ja lenn�k, istenemre.

JAGO.
Mihaszna? Ez a szolg�latnak �tka:
Hogy �rdek l�ptet s p�rtfog�s el�,
Nem a k�vetkez�si sor, hol minden ember
El�z�j�nek �r�k�sse. No!
It�lj magad, van-e a m�rt okom
Szeretni?

ROGRIGO.
�n nem szolg�ln�k neki.

JAGO.
Oh, l�gy nyugodt! �n n�la csak magamnak
Szolg�lok. Nem lehet mindenki �r,
Se minden �r h� szolg�latra nem
Sz�m�that. – �m tal�lsz al�zatos
Huny�szkod�t, kinek gy�ny�r, viselni
A szolgal�nczot; a ki �let�t
Elny�vi, mint ur�nak szamara,
Az abrak�rt csak, – s elcsapj�k, ha v�n lesz.
Ostort az ily baromnak! Vannak azt�n
Kik szolgaarczczal s b�rruh�ban is
Magoknak tartj�k sziv�ket, s mid�n
Uroknak l�tszanak szolg�lni: j�l
Megl�pesednek, �s ha megszed�k
Magokat, azt�n becs�lettel �lnek.
Az ily ficzk�knak van esz�k, s magam
K�z�j�k tartozom. Mert, j� uram,
Oly szent igaz, mint neved Rodrigo: ha
A m�r lehetn�k, Jago lenni nem
V�gy�m. Magamnak szolg�lok teh�t
S nem n�ki, isten a tan�m! nem is
H�s�gb�l, oh nem! hasznom�rt csup�n.
Hiszen, ha sz�vemet val�dilag
Mutatn� tetteim k�ls�je, �gy
K�v�l viseln�m ink�bb e szivet
Kab�tomon, hogy a cs�k�knak is
Legyen kapkodni mit. Nem vagyok �n
A mi vagyok

ROGRIGO.
Mi szerencs�s leend
E vastag ajk� m�r, ha siker�l –

JAGO.
Riaszd f�l az ap�t, usz�tsd nyom�ba;
M�rgezd meg gy�ny�r�t! ki�ltsd ki az
Utcz�n a b�nt; b�szitsd fel r� a l�ny
Rokonait, – s b�r enyhe �g alatt
Lakik, k�nozd legyekkel; gy�ny�re
Gy�ny�r marad b�r: �gy bosszantsd, sebezd, hogy
Szin�t vesz�tse!

ROGRIGO.
Apja h�za ez,
Ki�ltok.

JAGO.
Oly ijeszt�n s hangosan
Ki�ltsd, mint n�pes v�rosban szok�s, ha
V�letlen�l t�z �t ki �j idej�n.

ROGRIGO.
He! Holla! Halod-e Brabantio!

JAGO.
�bredj Brabantio! He! Tolvajok!
Vigy�zz lakodra! L�nyodat viszik!
Ersz�nyedet! Zsiv�ny! Hej! tolvajok!

Brabantio, fenn az ablakn�l megjelenik.

BRABANTIO.
Mi az? Mi�rt e sz�rny� ordit�s?
No mi dolog?

ROGRIGO.
Uram! eg�sz csal�dod hon van-e?

JAGO.
Z�rv�k-e ajtaid?

BRABANTIO.
        M�rt k�rditek?

JAGO.
Meg vagy rabolva. �lt�zz’ szapor�n,
Szived fel�t gaz tolvajok viszik.
Most �pen most, egy r�t fekete kos
Most lopja meg feh�r b�r�nyodat.
Kelj fel hamar! Veresd meg a harangot,
�breszd fel az alv� polg�rokat,
K�l�nben maga a fekete �rd�g
Tesz nagyap�v�. No siess, ha mondom.

BRABANTIO.
Elment az eszetek?

ROGRIGO.
        Tisztelt uram!
Ismered hangomat?

BRABANTIO.
Nem �n, ki vagy?

ROGRIGO.
Nevem Rodrigo.

BRABANTIO.
        Ann�l kelletlenebb!
Mondtam, ne �l�lkodj’ lakom k�r�l
Nyiltan kimond�m, hogy le�nyomat nem
Neked neveltem. S most �rj�ngve j�sz,
Bort�l zab�lva, te gyal�zatos,
Zavarni nyugtomat.

ROGRIGO.
        Uram, uram –

BRABANTIO.
De bizonyos lehetsz, hogy kedvem �s
Hatalmam is lesz, ezt megkeser�ln�d.

ROGRIGO.
Csak l�gy t�relmes j� uram!

BRABANTIO.
        De h�t
Mit kiab�lsz zsiv�nyt? Hisz ez Velencze,
S h�zam nem korcsma.

ROGRIGO.
        Hidd meg, j� uram,
Hogy tiszta sz�ndokkal j�v�k.

JAGO.
A menyk�be, uram! Te olyan ember vagy,
hogy az istent sem im�dn�d, ha az �rd�g k�rne r�.
Minthogy mi neked j� szolg�latot tenni j�v�nk, s
azt hiszed, gaz ficzk�k vagyunk, ink�bb akarod,
hogy egy berber cs�d�r birja le�nyodat, unok�id
r�d nyer�tsenek, s rokons�god spanyol lovak legyenek!

BRABANTIO.
Mif�le szemtelen ficzk� ez itt?

JAGO.
Oly ember vagyok, uram, ki az�rt j�tt,
hogy megmondja neked, hogy le�nyod e perczben
a m�rral �lelkezik.

BRABANTIO.
Hitv�ny czudar vagy!

JAGO.
        S te, uram, tan�csnok.

BRABANTIO.
Ez�rt majd te felelsz meg, Rodrigo.

ROGRIGO.
Megfelelek, ha akarod. De k�rlek,
Ha tudtoddal van s tetsz�sed szerint,
Hogy sz�p le�nyod most, ez �ji �r�n,
Se jobb, se rosszabb �rizet alatt,
Mint egy sil�ny csel�ddel, egy kib�relt
Nyomor� gondol�n megy a buja
M�r karjai k�z�: ha ezt tudod,
S megenged�d, – akkor mi t�gedet
F�lzaklat�nk, megs�rt�nk cs�fosan.
De hogyha tudtodon k�v�l van ez,
�gy azt hiszem, m�ltatlan v�dol�l.
Ne higyje nagys�d, hogy feledve az
Illem szab�lyait k�nyelm�en
J�tszunk vele. Ism�tlem, j� uram,
Le�nyod, ha menni nem te enged�d,
Nagy v�tket k�vetett el. Sz�p mag�t,
Esz�t, sziv�t, �ll�s�t, kincseit,
Egy hontalan kalandor szerecsennek
Dob� oda. Gy�z�dj’ meg �m magad!
Ha �t a h�zban, �gy�ban leled,
�gy �n hazudtam; �s t�rv�ny szerint
S�jts, hogy bel�led cs�fot �zni mertem.

BRABANTIO.
Sz�v�tneket! Hej! F�kly�t gy�jtsatok!
F�l! talpra! Ez �lmommal �sszev�g!
M�r hinni kezdem. Gyerty�kat, ha mondom
(Bevonul.)

JAGO.
Isten veled. Magadra hagylak itt.
Nem volna j� nekem, tan� gyan�nt
Vitetnem a m�r ellen. Mert tudom,
Ha t�n meg is korholj�k e miatt,
Az �llam �t nem n�lk�l�zheti,
Mert a hadhoz, mely Cyprusn�l d�h�ng,
Ha lelk�ket kitenn�k, sem tal�lnak
M�st, a ki �t p�tolja. �n az�rt,
B�r mint a poklot �t �gy gy�l�l�m,
Al�ja rendelt �ll�som miatt
H�s�gi z�szl�t vagyok k�nytelen
Szeme el�tt – de �nk�nt �rtetik –
Sz�nb�l csup�n kit�zni m�g. Vezesd
Az �ld�z� ap�t az arsen�l
Fel�. A m�rt ott f�llelenditek.
Ott leszek �n is. Most isten veled.
(El.)
Brabantio, szolg�k f�kly�kkal j�nnek.

BRABANTIO.
Val� teh�t! � elt�nt! Sz�rny�s�g!
S mi m�g gy�l�lt �ltemb�l h�tra van:
Csak keser�s�g! Most sz�lj, Rodrigo!
Hol l�ttad �t? – Oh a boldogtalan!
A m�rral, mondod? – Oh ki v�gyna �gy
M�g apa lenni? – Mir�l ismer�l r�?
– H�t megcsal � is? – Mit sz�lott neked?
T�bb f�klya kell m�g! F�l! Mind talpra f�l!
Mit gondolsz! Meg vannak hitelve m�r?

ROGRIGO.
�gy gondolom, meg.

BRABANTIO.
Oh �g! Hogy sz�khetett ki! iszony�!
R�t f�rtelem! Ap�k, ne higyjetek
Le�nyitoknak! – Nincs-e valami
B�b�j, var�zslat, mely megrontja a
Sz�z ifj�s�got? Rodrigo, besz�lj,
Nem olvas�l ilyes valamir�l?

ROGRIGO.
Igen, val�ban,

BRABANTIO.
        Hol �cs�m? Nagy �g!
Oh, vajha hozz�d adtam volna �t.
Induljatok. Ti erre, ti meg arra.
Nem gondolod, hogy hol tal�ljuk �t?

ROGRIGO.
�n azt hiszem, re� tudlak vezetni,
Csak j�jj velem.

BRABANTIO.
K�rlek h�t, menj el�l.
Seg�lyt ki�ltok minden h�z el�tt,
Hisz van jogom r�. Fegyvert hozzatok.
H�vj�tok a csend�r�ket! El�re,
J� Rodrigo. Ad�sod nem leszek.
(Mind el.)

II. SZ�N.

Ugyanott, m�s utcza.
Othello, Jago, Kis�r�k f�kly�kkal.

JAGO.
B�r harczban �ltem embert, m�gis �gy
Hideg v�rrel meg�lni valakit,
L�lekbe j�r� b�nnek tartan�m.
Nem �rtana, egy kiss� t�bb gonoszs�g
Ha volna bennem. T�zszer is akartam
Oldalba sz�rni.

OTHELLO.
Jobb hogy nem tev�d.

JAGO.
De istenemre, �gy berzenkedett,

S nagys�god ellen olyan kihiv�
Goromba sz�kkal �lt, hogy a mi kis
J�s�g lakik szivemben, m�r alig
T�rhettem el. De k�rlek, j� uram,
Meg vagytok m�r hitelve? Annyi szent
�s bizonyos, hogy a tan�csnokot
Szeretik, s szava kett�t nyom, mik�p
A herczeg�. – El akar titeket
V�lasztani, s�t felhaszn�lja a
T�rv�nyt is ellened, megrontani
Nagys�godat vele.

OTHELLO.
        Hadd f�jja ki
D�h�t. Rem�lem, a k�zt�rsas�gnak
Tett j� szolg�lataim megn�mitandj�k
Panaszait. M�g azt is tudni kell,
(S ha dicsekedni �rdem, majd ki is
Ki�ltom azt) hogy sz�rmaz�somat
Kir�lyi �s�kt�l vev�m; de �rdemim
Rang n�lk�l is ig�nybe vehetik
Azt a szerencs�t, melyre eljut�k.
De tudd meg, Jago, hogy ha nem szeretn�m
Sz�p Desdemon�m, h�zhoz nem k�t�tt
Szabad p�ly�mat korl�tozni �s
Bilincsbe verni nem hagy�m vala
A tenger �sszes kincse�rt! De n�zd,
Mi f�klyaf�ny k�zelg?
Cassio a h�tt�rben, Tisztek, Kis�r�k f�kly�kkal j�nnek.

JAGO.
Az inger�lt apa s bar�tai;
Jobb lesz bemenned.

OTHELLO.
        Nem! tal�ljanak meg!
Cz�mem, hivatalom, lelkem nyugalma
Sz�lnak mellettem. �k azok?

JAGO.
        Val�ban
�gy tetszik, hogy nem �k.

OTHELLO.
A herczeg emberei s hadnagyom.
Isten hozott bar�tim. Nos, mi h�r?

CASSIO.
T�bornokom! a doge �dv�z�l,
S k�ret, sietve n�la megjelenned
E pillanatban.

OTHELLO.
Mit gondolsz, mi baj?

CASSIO.
Azt k�pzelem, Cyprusb�l valami
F�l�tte siet�s lesz. A haj�kr�l
T�z h�rn�k is j�tt, mind egym�s nyak�n;
Neh�ny tan�csos, felzaklatva, m�r
A palot�ba ment. V�rnak re�d,
S mert nem tal�ltak otthon, a tan�cs
H�rom fel� is k�ld�z�tt ut�nad.

OTHELLO.
M�g j�, hogy r�m akadt�l. V�rj meg itt.
Csup�n e h�zba kell besz�lanom,
S mindj�rt k�vetlek.
(Bemegy.)

CASSIO.
        H�t mi dolga itt?

JAGO.
Az �jjel egy gazdag haj�t fogott,
S ha a zs�km�nynak birtok�ba’ hagyj�k:
Szerencs�t tett vele.

CASSIO.
        Nem �rtelek.

JAGO.
No! h�zass�gra l�pett.

CASSIO.
        Ej! s kivel?

JAGO.
H�t –
(Othello visszaj�.)
Nos uram, csak elm�szsz?

OTHELLO.
        K�sz vagyok.

CASSIO.
Itt j� egy �j csapat, t�ged keres.
Brabantio, Rodrigo, Kis�ret j�nnek.

JAGO.
Ez itt Brabantio. Uram, vigy�zz.
Rossz cz�lja van.

OTHELLO.
        Hah�! meg�lljatok.

ROGRIGO.
A m�r.

BRABANTIO.
        Le a zsiv�nynyal.
(Kardot r�ntanak mindk�t r�szr�l.)

JAGO.
        Rodrigo,
Te vagy? Uram! veled tartok –

OTHELLO.
        H�velybe
A fegyverekkel, rozsd�t kapnak a
Harmat miatt. Uram, tisztes korod
Ink�bb parancsol, mintsem fegyvered.

BRABANTIO.
Czudar zsiv�ny! Hov� t�d l�nyomat?
Elb�v�l�d �t, �tkozott kuruzsl�!
�m minden �p �rz�k� mondja meg:
Hogy egy ilyen sz�p, boldog, tiszta sz�z,
S a h�zass�gtul idegenked�,
Ki annyi k�r�t �tas�ta el,
G�nynak kitette volna-� mag�t
(Ha nem b�b�j k�tn� el �p esz�t)
Elsz�kve honr�l, ily gyal�zatos
Sz�rnyhez, min� te vagy, ki nem gy�ny�rt,
Iszonyt ig�r csak? �m it�lje meg
Eg�sz vil�g, hisz k�zzel foghat�,
Hogy r�t var�zs nyer� meg �t neked,
�rz�keit tilalmas b�jitallal
K�b�tva el. Vizsg�latot kiv�nok,
S v�dollak �me nyiltan, hogy csal�,
Orsz�gcsal� vagy, s �tkozott kuruzsl�.
Fogj�tok �t meg – �s ha ellen�ll,
Nyomj�tok �t er�vel is le.

OTHELLO.
        Vissza,
Ti r�szemen lev�k s ti t�bbiek!
Ha v�vni k�ne, nem v�rn�k re�
F�lsz�l�t�st. Hol akarod, uram,
Hogy megfeleljek?

BRABANTIO.
        T�ml�czbe veled!
A m�g a t�rv�ny feleletre sz�l�t.

OTHELLO.
Az nem lehet; a herczeg v�r re�m,
Sietve k�lde �m ut�nam, �s
Valami fontos �llam�gy parancsol
Hozz� sietnem.

TISZT.
        Ez val�, uram.
A herczeg a tan�csban – s t�ged is
H�nom parancsolt.

BRABANTIO.
        Mit? A herczeg a
Tan�csban? �s ily k�s� �jid�n?
Vigy�tek �t. �gyem nem kicsis�g.
Maga a herczeg s a tan�csurak
Mindegyike, az �n s�relmemet
Mint �nmag��t fogja �rzeni.
Mert hogy ha ily b�n b�ntetlen marad:
Fej�nkre h�g m�g e pog�ny rabszolgahad.

(Mind el.)

III. SZ�N.

Ugyanott. Tan�csterem.
Doge, Tan�csosok asztal k�r�l. Tisztek h�tr�bb.

DOGE.
Nincs �sszef�gg�s e h�rekben, a mi
Hitelt szerezne n�kik.

1. TAN�CSOS.
        Egyik a
M�st rontja le. Leveleim szerint
Sz�zh�t haj� van.

DOGE.
        Im sz�znegyvenet
Irnak nekem.

2. TAN�CSOS.
S nekem k�tsz�zat. �m,
Ha mint szok�s az ily hozz�vet�sn�l,
A sz�m nem egyez is: de egyar�nt
Irj�k, hogy a t�r�k haj�sereg
Cyprus fel� evez.

DOGE.
        Val�szin�,
S a r�szletekben b�r nem nyughatom meg,
A f�dolognak ijeszt� szin�t
Meg nem tagadhatom.

HAJ�S.
(k�v�l)
Hah�! hah�!
Tiszt j� egy haj�ssal.

TISZT.

H�rn�k j�tt a haj�kt�l.

DOGE.
        S mit hozott?

HAJ�S.
Rodus fel� k�zelget a t�r�k.
E h�rrel k�lde Angelo, uram.

DOGE.
Mit sz�ltok erre?

1. TAN�CSOS.
        De hisz ez lehetlen!
A j�zan �sz cselnek mutatja ezt,
Mely �m�t�sunk�rt cz�loztatik.
Gondoljuk el: mily fontos Cyprus a
T�r�knek, az Rodusn�l fontosabb.
�s sokkal is k�nynyebben jutna hozz�,
Mert oly szil�rdul er�d�tve nincs,
Mint Rodus. Hogy lehetne oly botor
Az ottom�n, hogy v�g�l hagyja azt,
Mi �rdek�ben legel�sz�r �ll,
S a biztosabban v�rhat� sikert
Vesz�lyesebb mer�ny�rt adja f�l?

DOGE.
Nem, nem, bizonynyal nem Rodusra cz�loz.

TISZT.
�j h�rek.
Hirn�k j�.

HIRN�K.
        A t�r�k, nagys�gos �r,
Rodus al� evezve egyenest,
Ott �j haj�had�val egyes�lt,

1. TAN�CSOS.
�gy hittem �n is. Mire becs�l�d
�j erej�t?

HIRN�K.
Harmincz haj� lehet.
S most, visszat�rve �nnyom�n, halad
Gyorsan Cyprus fel�. Parancsnokom
Montano, nagys�god vit�z hive,
Mag�t aj�nlja s k�ri nagys�godat,
Adjon hitelt az �j tud�sit�snak.

DOGE.
M�r bizonyos, Cyprus van fenyegetve.
Itthon van-e Lucheze M�rk?

1. TAN�CSOS.
        Jelenleg
Florenczbe’ van.

DOGE.
        Sietve �rj neki,
S k�ldj gyors fut�rt.

1. TAN�CSOS.
Itt j� Brabantio,
Vele van a vit�z m�r.
Othello, Brabantio, Jago, Rodrigo, Tisztek j�nnek.

DOGE.
        H�s Othello!
Sz�ks�g van r�d. A t�r�kre kell
Indulnod. (Brabantiohoz.)
Csak most veszlek �szre.
Isten hozott! Tan�csod �s seg�lyedet
F�l�tte n�lk�l�zt�k.

BRABANTIO.
        Nem kev�sb�
�n a ti�teket. Kegyelmes �r!
Nem hivatal, nem s�rget� k�z�gy
Keltett f�l engem. Nem a haza gondja
Miatt nem alhat�m. Saj�t keservem
Oly minden m�st elsodr� erej�:
Hogy b�rmi idegen b�t nyeljen el,
Az marad, a mi volt.

DOGE.
        Mi az? Mi baj?

BRABANTIO.
Le�nyom! Oh le�nyom!

DOGE.
        Meghalt?

BRABANTIO.
R�m n�zve meg! El van rabolva �.
Elaltatt�k, megb�v�l�k, var�zs-
Szerekkel; mert a term�szet, ha csak
Nem vak vagy �r�lt, nem hib�zhatott
Kuruzslat n�lk�l �gy.

DOGE.
        Ak�rki az,
Ki ily al�val�n rabolta el
T�led le�nyod’ s �nmag�tul �t:
Olvasd re� a t�rv�nyt te magad,
V�res bet�i minden szigor�val,
Legyen fiam b�r, a kit s�jt a v�d.

BRABANTIO.
Oh k�sz�n�m, kegyelmes �r! Emitt,
N�zd, itt ez ember. E m�r, kit ha j�l
�rtettem, �llam�gyben hivat�l.

TAN�CSNOKOK.
Sajn�ljuk.

DOGE.
(Othellohoz)
�s mit sz�lsz ments�ged�l?

BRABANTIO.
Mit sz�lna m�st, mint hogy val� a v�d?

OTHELLO.
Dics�, hatalmas, tisztelt f�urak,
Nemes parancsol�im!
Hogy �n ez aggnak l�ny�t elvev�m,
Val� igaz. N��l vev�m a l�nyt.
B�n�m s ez agg s�relme, mindenest�l
Csak ennyi, nem t�bb. Zord szav� vagyok,
S a b�ke fegyver�vel, l�gyszelid
Szavakkal �lni nem tud�. E kar,
H�t �ves korom �ta sz�ntelen
– Kiv�ve most vagy kilencz h�napot –
Kardforgat�sban lelte gy�ny�r�t,
A s�toros mez�n. E nagy vil�gr�l
Kicsit tudok, nem t�bbet, �gy lehet,
Mint harczfit illet; kev�ss� fogom
V�dhetni tettem; de ha enged�lyt
Nyerek, r�viden s cziczom�tlan�l
Elmondom szerelmem t�rt�net�t,
Mi b�jital, mi b�szer, mily kuruzslat
�ltal nyer�m meg a le�nyt. (Mivel
Ily v�d van ellenem.)

BRABANTIO.
        A l�ny
F�l�nk, szem�rmes, �gy hogy �nmaga
Mozdulat�ra elpirult – s e l�ny,
Kor, faj, term�szet, minden ellen�re
Megszeretn� azt, kire n�zni is
Irt�zatos? Nem! Oh az nem lehet,
Hogy a t�k�ly s term�szet �gy csal�dj�k!
Az elme k�nytelen pokolbeli
Csal�st keresni itt. Meg�jitom
A v�dat �m: v�ringerl� szerek
Vagy �tkozott szesz segedelmivel
Nyer� meg �t.

DOGE.
        A v�d m�g nem bizonys�g,
S hat�rozottabb adat n�lk�l, a
Mit mondasz ellene: csup�n �res
L�tszat marad.

1. TAN�CSOS.
        Othello! Sz�lj magad.
Tiltott er�szak �tj�n m�rgez�d-e
A l�ny sziv�t meg, vagy szabad s szelid
Szavakkal nyerted �t meg, milyeket
Sz�v sz�vhez int�z?

OTHELLO.
        K�rlek uraim!
Hivass�tok mag�t a n�t ide,
Hadd sz�ljon �, atyja s el�ttetek!
S ha vallom�sa r�m hom�lyt vetend,
Nem tisztemet csak �s bizalmatok’
Vegy�tek el, de mondjatok hal�lt
Fejemre!

DOGE.
El! h�vj�tok Desdemon�t

OTHELLO.
Menj Jago. Te a helyet ismered.
(Jago, kis�rettel el.)
S m�g elj�n �, oly igaz�n, mik�p
Az �g el�tt meggy�nom b�neim,
Oly h�ven elbesz�lem nektek azt,
Mik�p nyer�m meg a le�ny sziv�t
S eny�met �.

DOGE.
        Besz�lj Othello!

OTHELLO.
Atyja, szeretv�n, gyakran hitt mag�hoz.
K�rdezte �letem t�rt�net�t,
�vr�l �vre, a sok ostromot, csat�t,
Mikbe forogtam. Elmondottam azt,
Els�t�l v�gig, gyermek�veimt�l
A perczig, melyben �pen k�rdez�.
Besz�ltem sz�z csap�s s megind�t�
Balsors fel�l, mi sz�razon s vizen
H�nyt �s vetet; mid�n hajsz�lon �llt a
Tenger csat�in �letem; mid�n
Rab�l esv�n az ellens�g kez�be:
Eladtak s �jonnan kiv�ltat�m.
S mik�p viseltem mind ebben magam;
Viszontags�gos �taim le�rv�n,
Hol vad barlangok, sivatag, kop�r
Zord szikla, melynek �gig �r feje,
S t�bb m�s csod�k j�v�nek emlit�sbe.
Egym�st ev� vad kannib�lokat,
�s oly csod�kat, kiknek h�n alatt
N�tt a fej�k, eml�tenek sokan.
Ezek fel�l sz�p Desdemona is
Szeretett volna hallani. De �t
A h�zi baj tart� gyakorta el,
Mit hogyha v�gze, visszaj�tt legott,
S moh� f�lekkel hallgatott re�m.
Ezt �szrev�ve: alkalmat lel�k
H� v�gy�t odavinni, m�g esenge:
Besz�ljem el mind �sszef�ggve azt,
Mit �, szeg�ny, csak t�red�kesen
Hallgathatott meg. �n megegyez�m.
Akaratlan k�ny�kre ragad�m
Nem egy vesz�ly s neh�z csap�s f�l�tt, mi
Ifjonta �rt. Mindent el�ad�k
S tenger sohajjal v�laszolt re� �;
Esk�dt: „csod�s! hallatlanul csod�s,
Megind�t�, nagyon megindit�!”
Kiv�nta: b�r ne mondtam volt el,
S kiv�nta m�gis: b�r az �g neki
Ily f�rjet adjon. K�sz�n� nekem,
S k�rt hogy ha volna vagy egy ismer�m,
Ki �t szeretn�: tan�tsa meg azt
T�rt�netemre, azzal k�nny� lesz
Megnyerni �t. �n el�rtettem ezt,
S �n szeret�m �t, h� sz�nalma�rt.
Im, – ily var�zs nyer� meg �t nekem,
De itt j�n �. K�rdj�tek �t mag�t.
Desdemona, Jago, Kis�ret j�nnek.

DOGE.
Ez elbesz�l�s, �gy hiszem, saj�t
Le�nyom is megnyern�. J� Brabantio!
Vedd jobb fel�r�l a mi megesett,
T�r�tt karddal is k�nnyebb k�zdeni,
Mint puszta k�zzel.

BRABANTIO.
        K�rdj�tek ki �t;
�m vallja meg, hogy f�lig-meddig �
K�r� meg a m�rt, s istenemre, azt
Nem v�dolandom. J�szte, sz�p kisasszony!
Tekints k�r�l: ki az e t�rsas�gban,
Kinek engedelmeskedni tartozol?

DESDEMONA.
K�t k�teless�g �ll el�ttem itt,
Oh j� aty�m! Ten�ked, �ltem�rt
S n�veltet�sem�rt, h�l�val �s
H�s�ggel tartozom; l�nyod vagyok.
de �me f�rjem: s a mivel any�m
Neked – kit atyj�n�l el�bbre tett –
�n ugyanazzal tartozom uramnak,
A m�rnak.

BRABANTIO.
J�. Mindennek v�ge van.
Ha tetszik, �llam�gyre t�rhet�nk.
Nekem jobb lett voln’ egy le�nyt �r�kbe
Vennem, mint nemzenem. J�j ide, m�r!
Vedd e le�nyt, sz�vb�l neked hagyom,
Mint – hogyha nem birn�d – szivem szerint
Elvonn�m t�led. Hallod-e, le�ny!
�r�l�k, hogy nincs m�r t�bb gyermekem,
Sz�k�sed�rt m�g zsarnokuk lehetn�k,
S cz�l�nkre k�tn�m. – Elv�gz�m uram!

DOGE.
Hadd sz�ljak �n helyetted s mondjak egy sz�t,
Mely mint a l�pcs�, e k�t szeret�t,
Vezesse �jra szivedhez k�zelb.
Ha nincs rem�ny s seg�tni nem lehet:
H�t m�g� dobjuk a keserveket.
Mult b�naton b�sulni, annyi, mint
Szerezni a le�lthez �jra k�nt.
Ha kincsedet �d�z sors vette el,
Er�t, nevetni, t�relembe’ lelj.
Kit megraboltak gonosz tolvajok,
Tolvaj�t lopja meg, ha mosolyog;
De �nmag�t k�tszer rabolja meg,
Ki veszt�s�n m�d n�lk�l kesereg.

BRABANTIO.
B�njunk ek�p Cyprusn�l a t�r�kkel,
M�g nevet�nk, birtokunk nem veszend el.
J� az ily mondat, kinek benne m�s
Nem fekszik, mint olcs� vigasztal�s,
De s�lyos annak, kit nagy b�nat �rt,
T�relemhez fordulni k�lcs�n�rt.
Ily mondatokban m�z �s epe foly,
Egyfel�l v�rz� k�n, m�sr�l mosoly.
De sz� csak sz�, – s a megsebzett szivet
A f�l�n �t gy�gy�tni nem lehet.
K�rlek, uram, besz�lj�nk �llam�gyek fel�l. –

DOGE.
A t�r�k hatalmas k�sz�letekkel indult Cyprus fel�. Othello, te ismered a hely erej�t, s b�r elismert k�pess�g� helytart�nk van ott, azonban a k�zv�lem�ny, e korl�tlan b�r�ja a sikernek, t�bb bizalommal fordul fel�d. El kell az�rt sz�nnod magadat, hogy �j boldogs�god f�ny�t, ez alkalmatlan �s zord v�llalattal elhom�lyos�tsd.

OTHELLO.
Nagy uraim! a zsarnok megszok�s
L�gy pelyhes �gygy� tette m�r nekem
A durva harczi fekhelyt, k�sz vagyok
Term�szetemmel mindenben gy�ny�rt
Tal�lni, a mi zord, kem�ny. �r�mmel
Megyek csat�ba a t�r�kre, �s
Al�zattal hajolva meg e sz�k
El�tt, k�ny�rg�k: rendelkezzetek
Ill�en, n�m ir�nt; rendeljetek
Tart�st s lakot, rangj�val egyez�t.

DOGE.
No h�t – atyj�n�l.

BRABANTIO.
        Azt nem akarom.

OTHELLO.
De �n sem.

DESDEMONA.
        �n sem. Ott nem lakhatom,
L�t�som �t sz�netlen ingereln�.
Kegyelmes herczeg? k�relmemre adj
Vigasztal�st, �s gy�nges�gemet
P�rtold szavaddal.

DOGE.
        Mondd ki, mit kiv�nsz.

DESDEMONA.
Hogy szeretem a m�rt �s oldal�n
Kiv�nok �lni: a vil�g el�tt
Nyilv�n val� tettem ki�ltja azt.
�v� szivem. Saj�tos l�nye az,
Mi leig�zott. �n Othello arcz�t
Lelk�ben keres�m s a h�s vit�z
Sors�hoz l�nczol�m ensorsomat.
Ha elmegy � – s �n visszamaradok,
Mint henye moly, m�g � harczot visel,
�n dics�s�g�t, mely�rt megszerettem,
Nem l�thatom – s neh�z keserv alatt
Kell ny�gn�m t�le t�vol. Hagyjatok
Mennem vele.

OTHELLO.
Oh k�rlek, uraim!
Engedjetek neki. Te l�gy tan�m
Nagy �g, hogy �n ezt nem k�rem csup�n
�rz�keimt�l �szt�n�zve, vagy
V�rem hev�nek t�pot adni v�gyva,
Mely ereimben m�r halkan cs�r�g. Nem!
Csak hogy lelk�hez k�zelebb legyek.
�s mentsen �g, olyat gyan�tnotok,
Hogy �n a r�m b�zott komoly teend�t
Elhanyagoln�m k�zzell�te�rt.
S ha l�ha szerelem s a j�tszi v�gy
Vakk� teendik s�lyos tisztem �s
Hivatalom virraszt� gondjait:
�m sisakomb�l hitv�ny konyha�st
V�lj�k – s a cs�fs�g minden g�nyneme
Bor�tsa h�rem’ s dics�s�gemet.

DOGE.
Legyen teh�t kiv�ns�gtok szerint:
Menjen vagy itt maradjon. A dolog
Nem t�r halaszt�st.

1. TAN�CSOS.
El kell ez �jjel menned.

OTHELLO.
        Sz�vesen.

DOGE.
Reggel kilenczkor itt legy�nk megint.
Othello, hagyj egy tisztet h�tra, hogy
Ut�nad vigye rendeleteinket,
Kinevez�sed s megb�z�sodat.

OTHELLO.
Z�szl�tart�m emitt; megb�zhat�
S becs�letes. R�b�zom n�met is,
Hogy elkis�rje, s mit nagys�god ad,
Elhozza.

DOGE.
J�, rendben van a dolog.
J� �jszak�t. (Brabantiohoz) Hidd meg, der�k nemes,
Ha sz�p a h�s er�ny tekintete,
�gy v�d szebb, mint a milyen fekete.

1. TAN�CSOS.
Isten veled, der�k m�r! Megbecs�ld
Sz�p Desdemon�d’.

BRABANTIO.
Tartsd szemmel �t, m�r, hogyha van szemed.
Megcsalhat t�ged is, mint engemet.
Doge, Brabantio, Tan�csosok, Tisztek el.)

OTHELLO.
�ltem h�s�ge�rt! – Becs�letes
Jago! im Desdemon�m’ r�d hagyom.
Add t�rs gyan�nt n�det mell�je majd,
�s szerencs�sen, �pen j�jjetek.
J�jj Desdemona! egy �r�t lehet csak
A szerelem s rendelkez�s k�z�tt
Felosztanom. Ah! az id� parancsol.
(Othello, Desdemona el.)

ROGRIGO.
Jago!

JAGO.
Mit akarsz, nemes sz�v?

ROGRIGO.
Mit gondolsz, mit vagyok teend�?

JAGO.
No! hazam�szsz s lefekszel.

ROGRIGO.
Azonnal v�zbe �l�m magam.

JAGO.
J�, ha azt teszed, t�bb� nem foglak szeretni. S mi�rt, te balgatag?

ROGRIGO.
Balgatags�g �lni, ha k�n az �let. Nincs egy�b v�laszt�sunk, mint meghalni, ha orvosunk a hal�l.

JAGO.
Oh nyomor�s�g! N�gyszer h�t �vig n�ztem a vil�got, s mi�ta j�tett �s s�rt�s k�zt k�l�nbs�get tudok tenni, nem tal�ltam embert, ki okosan tudn� szeretni mag�t. Mintsem egy lib��rt v�zbe �ljem magam, ink�bb p�vi�n lenn�k.

ROGRIGO.
Mit tegyek? magam is sz�gyenlem, hogy ily szerelmes vagyok, de nincs er�m v�ltoztatni rajta.

JAGO.
Er�! nevets�g! T�l�nk f�gg, hogy ilyenek vagy amolyanok legy�nk. Test�nk a kert, akaratunk a kert�sz. Ha tetszik: csal�nt vagy sal�t�t vet�nk bele. Izs�pot �ltet�nk s kigyoml�ljuk a k�m�nyt. – Egyf�le f�vel foglaljuk el az eg�szet, vagy t�bbfel� osztjuk. Parlagon hagyjuk henyes�gb�l, vagy teny�sz�v� teszsz�k iparral. Mindez egyed�l akaratunkt�l f�gg. Ha �lt�nk m�rleg�ben egyik oldalon nem volna az �sz, ellens�lyozni a buta szenved�lyt: a v�r s term�szet�nk hitv�nys�ga ostoba k�vetkez�sekre ragadna. De az�rt van esz�nk, hogy szenved�lyeink izgalm�t, a h�s �s v�r inger�t leh�ts�k. Az�rt �n azt, mit te szerelemnek nevesz, csak �gy n�zem, mint valami olt��gat.

ROGRIGO.
Nem lehet.

JAGO.
Csupa a v�r ingere, az akarat enged�keny lev�n. Ej! l�gy f�rfi! V�zbe �lni magadat? Macsk�kat s vak kutyak�lyk�ket kell v�zbe �lni. Bar�todnak mond�m magamat, s �gy �rzem, mintha rettent� er�s haj�k�telekkel voln�k szolg�latodhoz l�ncolva. Soha jobb szolg�latot nem tehetek neked, mint most. V�gy p�nzt magadhoz. Szeg�dj’ a sereghez. Torz�tsd el �lszak�llal k�pedet. Mondom, v�gy p�nzt magadhoz. Desdemona szerelme a m�r ir�nt tart�s nem lehet. V�gy p�nzt magadhoz. Sem a m�r�, ir�nta. Er�szakosan kezd�d�tt, megl�sd, er�szakos szakad�s lesz a v�ge. Csak te v�gy p�nzt magadhoz. Ezek a m�rok igen v�ltoz�konyak. T�ltsd tele ersz�nyedet. Mi vad �ny�nek most oly j� �z�, mint az �desgy�k�r, nem sok�ra oly fanyar lesz, mint a s�rit�k. Az asszony hamar meg fogja l�tni, mily bolondul v�lasztott. Neki v�ltozatoss�g kell. Az�rt csak t�ltsd tele ersz�nyedet. Ha m�r egy�ltal�n el akarsz k�rhozni, azt kellemesb �ton is el�rheted, mint ha v�zbe �l�d magadat. Szedj �ssze annyi p�nzt, a mennyit csak tudsz. Ha csak szentesked�s, vagy e k�bor barbar, s e kitanult velenczei deln� t�red�keny esk�je nem er�sebb, mint az �n eszem s az �rd�g�k hada, – �gy tied leend �. Az�rt csak l�sd el magadat p�nzzel. V�zbe �lni magad? Bolonds�g! Ink�bb akaszd fel magad vezekl�sb�l a gy�ny�r ut�n, mint v�zbe fulj n�lk�le.

ROGRIGO.
Ig�red-e, hogy cz�lomhoz seg�tsz?

JAGO.
B�zhatol bennem. Eredj, szerezz p�nzt. Sokszor mond�m, s �jra meg �jra ism�tlem: gy�l�l�m a m�rt. Szivemb�l gy�l�l�m. Neked nem kevesebb okod van r�. Sz�vetkezz�nk bossz�ra ellene. Ha szarvakat rakhatsz feh�re, magadnak gy�ny�rt s nekem mulats�got szerzesz. Az id� m�he sokkal visel�s, minek meg kell sz�letnie. Indulj – l�pj! V�gy p�nzt magadhoz. Holnap t�bbet besz�l�nk. Isten veled.

ROGRIGO.
Hol tal�lkozunk holnap?

JAGO.
N�lam.

ROGRIGO.
Kor�n ott leszek.
(Indul.)

JAGO.
Eredj. – Meg�llj csak, Rodrigo!

ROGRIGO.
Mi az?

JAGO.
Sz� se legyen a v�zbe ugr�sr�l! �rted?

ROGRIGO.
M�s ember lettem. Eladom minden birtokomat.

JAGO.
Isten veled. El�g p�nzt v�gy magadhoz.
(Rodrigo el.)
�gy szoktam �n bolondok p�nzivel
Ersz�nyemet megt�mni. Hisz magam
Voln�k bolond, ha ily ficzk�val az
Id�t hi�ba t�lten�m csak. A
M�rt gy�l�l�m. Mondj�k, hogy �gyamat
S n�met bitangol�. �n nem tudom,
De a gyan� el�g, hogy �gy tegyek,
Mint bizonyosra. B�zik bennem, – ann�l
K�nnyebben �ri �t ut�l kezem,
�s Cassio csinos fiucska. L�ssuk!
Elkapar�tni hely�t, – cz�lomat
kivinni, – egy csap�sra k�t legyet.
De hogy? Meg�lljunk. Egy darab id�
Mult�n gyan�t k�lt�nk a m�rban; �gy,
Hogy n�j�vel bizalmas l�bon �ll.
A fi� m�dos, ny�jas; ez el�g
Gyan�ra, s egy n�t elcs�b�tani.
A m�r egyenes nyilt term�szet�,
K�nnyen hisz a becs�let l�tszat�nak,
S orr�n�l fogva �gy vezethet�,
Mint a szam�r. Megvan! Az eszme meg-
Fogantatott! �j s pokol m�he! sz�ld
A napvil�gra e sz�rnyk�p� b�nt!
(El.)M�SODIK FELVON�S.

I. SZ�N.

Kik�t�v�ros Cyprusban. – Piacz.
Montano, k�t Nemes.

MONTANO.
Mit l�tni a partr�l a tengeren?

1. NEMES.
Semmit. Magossan z�g az �r, s az �g,
�s v�z k�zt egy vitorla leng.

MONTANO.
A sz�l, hogy minden k�fal ing bel�.
Ha ily gar�zda k�nn a tenger is,
Melyik haj� bord�ja tartja ki
A r�oml� hegyeket? Mit fogunk
M�g hallani?

2. NEMES.
T�n a t�r�k haj�had
Sz�tsz�rat�s�t. Menj a partra b�r,
A f�lkorb�csolt hull�m az eget
Megv�vni l�tszik, �s a f�lkavart
Tajt�k vizet p�k a g�ncz�lre, mintha
Az �r�k p�lus csillag�t akarn�
Eloltani. Nem l�ttam m�g ilyen
Veszett vihart!

MONTANO.
        Ha a t�r�k haj�had
R�vet nem �rt, el kell mer�lnie.
Ezt ki nem �llja.
Harmadik Nemes j�.

3. NEMES.
        J� �js�g, urak!
A hadnak v�ge. Elb�nt a vihar.
A t�r�k�k haj�ival. Ijeds�g
Fog� el �ket. Egy velenczei
Haj� vesz�ly�k h�r�t hozza most.

MONTANO.
Val� ez?

3. NEMES.
        Most j�n �pen a haj�.
�s rajta Cassio, a h�s m�r
Othello hadnagya. A m�r maga
M�g tengeren, de f�lhatalmaz�ssal
Evez Cyprushoz.

MONTANO.
        Ennek �r�l�k,
Der�k parancsok �.

3. NEMES.
        �s Cassio, b�r
J� h�rt hoz a t�r�k vesz�lyir�l,
De aggodalmas Othello ir�nt.
Azt mondja, mikor elindultak is,
Ily zord vihar volt.

MONTANO.
        Vajha menek�lj�n!
Alatta �n szolg�ltam s mondhatom,
Der�k vit�z. Menj�nk a r�v fel�,
Megn�zni a most �rkezett haj�t,
�s v�rni a vit�z m�rt, b�r szem�nk
Semmit se l�that a z�g� habok
S k�k �g k�z�tt.

3. NEMES.
El! minden pillanat
�j esem�nyt hoz.
Cassio j�.

CASSIO.
        K�sz�net, urak,
Der�k vit�zi e harczos szigetnek,
Hogy a vit�z m�rt v�rni indul�tok.
�g �vja �t az elemek d�h�ben!
A v�sz k�z�tt veszt�m el �t.

MONTANO.
        Er�s
Haj�n van-e?

CASSIO.
        Haj�ja j� er�s,
S tanult, tapasztalt korm�nyosa van.
Az�rt rem�nyem nem alaptalan.
S val�sul�st ig�r.

HANGOK.
(k�v�lr�l).
Haj�! vitorla!
Hirn�k j�.

CASSIO.
Mi zaj?

HIRN�K.
        Mindenki k�nn a parton �ll,
�s azt ki�ltj�k, hogy vitorla j�.

CASSIO.
Rem�nyem mondja, hogy parancsnokom.
(L�v�s.)

2. NEMES.
�dv�zl� jell�v�s! Bar�taink h�t?

CASSIO.
K�rlek siess uram, s hozz h�rt nek�nk
Az �rkeztek fel�l.

2. NEMES.
        Megyek Uram.
(El.)

MONTANO.
H�t hadnagy �r, a m�r n�s�lt-e m�r?

CASSIO.
S pedig nagyon j�l. N�je szebb, min�t
A legmer�szebb h�r rajzolni tud.
Minden le�r�st kecsben t�l halad,
A term�szetnek legszebb remeke.
M�sodik Nemes visszaj�.
No h�t ki j�tt?

2. NEMES.
        Egy Jago nev� altiszt.

CASSIO.
Gyorsabb szerencse hozta, mint ur�t.
Maga a v�sz, h�borg� tenger �s
Sir� szelek, zord szikla s z�tonyok,
E csalfa �rul�i a haj�knak,
Megh�dol�nak a b�jnak, s levetve
Gyilkos term�szet�k, most �tat adtak
A sz�p Desdemon�nak.

MONTANO.

        Ki e n�?

CASSIO.
Kit eml�t�k, parancsnokom neje,
Kit a mer�sz Jagora b�za; kit
Nem v�rhat�nk m�g, s �rkez�sivel
Most megel�zte a rem�nyt. Nagy �g!
�rizd Othellot, hajtsd lehelleted
Szel�vel a haj�t e partokig,
S sziv�t dobogtasd Desdemona kebl�n!
Uj�tsd meg benn�nk a b�gyadt rem�nyt,
S hozz Cyprusnak rem�nyt, vigaszt! De im
Desdemona, Jago, Emilia, Rodrigo, Kis�ret j�nnek.
A haj� dr�ga kincse partra sz�llt.
J� cyprusiak! t�rdet hajtsatok.
�dv, dr�ga h�lgy neked! Az �g kegye
J�rjon veled s k�r�tsen minden�tt!

DESDEMONA.
J� Cassio! k�sz�n�m, k�sz�n�m.
Uram fel�l mi h�rt tudsz mondani?

CASSIO.
M�g nincs itt, m�st r�la nem tudok, mint
Hogy j�l van, �s hogy itt lesz nem sok�.

DESDEMONA.
Remegek �rte! Hogy hagy�d el �t?

CASSIO.
A nagy vihar k�l�nze el. De hallga!
Vitorla j�.

HANGOK.
(k�nn).
Vitorla! vitorla!
(L�v�s.)

2. NEMES.
Ez �dv�zl� l�v�s. Megint bar�t.

CASSIO.
N�zz ut�na.
(M�sodik Nemes el.)
        Z�szl�tart�m! �dv�z�llek.
Isten hozott asszonyom. Megbocs�ss,
Der�k Jago, nagy szabads�gom�rt,
Az udvariass�g v�rembe’ van.
(Megcs�kolja Emili�t.)

JAGO.
Ha oly sokat ny�jt ajk�b�l neked,
Mint mennyi r�szem nyelv�b�l gyakorta
Nekem van, megel�gled, �gy hiszem.

DESDEMONA.
Szeg�nynek szava sincs.

JAGO.
        De s�t igen sok,
�n mindig �gy tal�lom, a mikor
Alunni volna kedvem. Elhiszem,
Nagys�d el�tt sziv�be rejti nyelv�t,
S csak gondolatban p�r�l.

EMILIA.
        Nincs okod
�gy sz�lni.

JAGO.
Menj, Menj! A h�zon k�v�l
K�p vagy; szob�dban nagy harang; a konyh�n
S�rk�ny; ha v�tesz: �lszentesked�;
Ha b�ntnak: �rd�g; ha dolgozni kell:
J�t�kra k�sz; munk�s n� csak – az �gyban.

DESDEMONA.
Cs�fsz�j� te!

JAGO.
        T�r�k legyek, ha nem val�.
Mulatni kelsz fel �s dolgozni fekszel.

EMILIA.
Dicsiratot fel�lem nem te �rsz,
Azt l�tom.

JAGO.
Mentsen �g!

DESDEMONA.

        S r�lam, ha kell,
Mi dics�retet tudn�l mondani?

JAGO.
Oh dr�ga h�lgy, azt ne kiv�nd; csup�n
Gyal�zni tudok �n.

DESDEMONA.
        Na csak kis�rtsd meg.
Ment valaki a kik�t�h�z?

JAGO.
Igen, asszonyom.

DESDEMONA.
        Nincs kedvem, �mde megcsalom magam,
S vid�mnak l�tszatom. Mit mondan�l
Dics�retemre h�t?

JAGO.
        Gondolkozom;
De mint ruh�r�l a l�p, melyen megragadt,
Agyamb�l nehezen v�lik ki a gondolat,
S ut�na akkor is agy s minden kiszakad.
K�szen vagyok m�r.
A n� ha sz�p s eszes: furfangos is;
Sz�ps�ge j�, de esze v�zre visz.

DESDEMONA.
        Ez sz�p dics�ret! H�tha r�t s okos?

JAGO.
Ha r�t mint �j, de a mellett eszes:
Elfedni r�ts�g�t, sz�pet keres.

DESDEMONA.
Rosszn�l rosszabb.

EMILIA.
        S ha sz�p �s ostoba?

JAGO.
Ha egyszer sz�p: nem lehet ostoba,
Kap �r�k�st, ak�rmilyen liba.

DESDEMONA.
Csupa r�gi badars�gok; arra val�k, hogy s�rh�zakban nevessenek rajtok. Micsoda nyomorult dics�retet tudsz arra, ki r�t is, ostoba is?

JAGO.
Legyen b�rmily bolond �s b�rmi r�t,
T�bb rosszat tenni sz�p s eszes se tud.

DESDEMONA.
Oh te balgatag; a legrosszabbr�l legt�bbet mondasz! De h�t mi sz�pet tudsz mondani oly n�re, ki azt val�ban meg�rdemli? ki �n�rzet�ben m�g a rossz akarat bizonys�gt�tel�re is b�tran hivatkozik?

JAGO.
Ki sz�p s m�g a mellet nem is kev�ly;
besz�lni tud s nagyon m�g sem besz�l;
B�r d�s, nem �z f�nyt s k�jben nem hever,
Fut a v�gyt�l s csak n�ha mondja: jer!
Ha s�rtve van s bosz�t tud �llani,
Bossz�s�g�t el hagyja sz�llani;
Nem oly botor, hogy a h�zi keny�rt
Eldobja �ri hullad�kok�rt;
mag�nak tartja sz�v�t s meg se l�tja,
Ha sz�ptev�k tolonganak nyom�ba;
Az, – ha ugyan sz�lt is n�t a f�ld –:

DESDEMONA.
Nos az ilyen?

JAGO.
J� lesz szoptatni, s �rulni a s�rt.

DESDEMONA.
A v�ge s�ntit �s k�vetkezetlen. Ne tanulj t�le, Emilia, b�r f�rjed. Mit mondasz, Cassio, nem vakmer� �s r�galmaz� bir�l� ez.

CASSIO.
        Nyersen besz�l. Jobb katona, mint tud�s.

JAGO.
(f�lre)
Kez�t fogja. Ah, j�l van, suttogjatok csak! Ily kis h�l�val mint ez, akkora legyet fogok, mint Cassio. J�, j�! csak mosolyogj re�! Saj�t b�kjaidban foglak meg! (fenn) Igazad van, val�ban ugy van. (f�lre) ha ily apr�s�g miatt hadnagys�godb�l kiesel, jobb lett volna nem cs�kolnod meg annyiszor h�rom ujjadat, csakhogy uracsot j�tszsz�l. Igen j�, csinos cs�k; der�k udvarl�s! �gy van, val�ban megint saj�t ujjaidat cs�kolod? Ink�bb majd megmondom, mit vinn�l ajkaidhoz! (Trombita hangzik) A m�r! ismerem harson�j�t.

CASSIO.
Val�ban �.

DESDEMONA.
Menj�nk el�be, fogadjuk el.

CASSIO.
Itt van m�r.
Othello, Kis�ret j�nnek.

OTHELLO.
Oh dr�ga h�sn�m!

DESDEMONA.
        Kedves j� Othellom!

OTHELLO.
Csod�lom �s �r�l�k, hogy el�ttem
Meg�rkez�l. Oh lelkem �r�me!
Ha minden vihart ily sz�lcsend k�vet:
Csak hadd �v�lts�n a sz�l, hogy s�rok
Kiny�ljanak; h�gjon Olympmagas
Hull�mhegyekre a k�zd� haj�,
S bukj�k megint oly messzi m�lybe le,
Mint �gt�l a pokol! Ha a hal�l
Most j�nne, milyen boldogan tal�lna!
F�lek, hogy �dv�m oly magasra �rt,
Hogy a j�v� nem adhat t�bb gy�ny�rt,
Ily k�j ut�n!

DESDEMONA.
Oh mentsen �g! S�t ink�bb,
A mint korunk n�vekszik, �r�m�nk
Is n�jj�n �gy!

OTHELLO.
Amen re�, egek!
E boldogs�gra sz� nincs, az �r�m
Elfojtja hangom. Oly sok e gy�ny�r!
(Megcs�kolja.)
S ez m�g! Ne adjon sz�nk, sziv�nk, soha
M�s hangot, egym�s ellen�be, enn�l.

JAGO.
(f�lre)
K�nnyen besz�lsz most, majd lehangolom
E h�rokat, mik most ily sz�p zen�t
Susognak, istenemre!

OTHELLO.
        Jer�nk a v�rba!
�js�g, bar�tim! A t�r�k haj�
Mind els�lyedt. A hadnak v�ge van.
Nos? hogy vannak ismer�seim?
�des! t�ged szeretni fognak itt,
Hisz engem is szerettek. Istenem!
Csak fecsegek, s semmit sem mozditok.
J� Jago, k�rlek, menj a kik�t�be
M�lh�im�rt. A korm�nyost vezesd
A v�rba f�l. Der�k leg�ny s val�ban
Minden kit�ntet�sre �rdemes.
J�j Desdemon�m! Az isten hozott
Cyprusban, m�g egyszer, isten hozott.
(Othello, Desdemona, Kis�ret el.)

JAGO.
(szolg�hoz)
Menj a kik�t�be s ott v�rj re�m! (Rodrigohoz) Mos mutasd meg, ha b�tor ember vagy; azt mondj�k, a gy�va, ha szerelmes, rendk�v�l nemeslelk�v� v�lik. Figyelj re�m. A hadnagy ma �jjel a f��r�n lesz. El�sz�r is tudtodra kell adnom, Desdemona vil�gosan viszonyban �ll vele.

ROGRIGO.
Vele? az lehetetlen!

JAGO.
Tedd sz�dra a kezedet s hallgass re�m. Jegyezd meg, mily d�h�sen szerette el�bb a m�rt dicsekv�sei- s �br�ndos mes�i�rt. Folyv�st fogn�-e szeretni fecseg�sei�rt? Azt ne gondold. Egyszer csak j�l kell lakni a szemnek, s ugyan mi gy�ny�r�s�ge volna abban, hogy mindig csak az �rd�g�t n�zze? Ha a v�r, kiel�g�ttetv�n, lecsillapul: hogy �jra l�ngra gy�ljon s az �j v�gy kiel�g�ttess�k, szeretetrem�lt�s�g, a kor egyez�se, csinoss�g, sz�p arcz kellene; a m�rban mindez hi�nyzik. No m�r a megkiv�ntat�s�gok hi�nyozv�n, az elk�nyeztetett �zl�s csal�d�st, s azt�n undort �rez, irt�zni kezd a m�rt�l. Maga a term�szet k�nyszer�tendi �t erre, s hogy �j v�laszt�st tegyen. Most m�r, Sir, ezt f�lt�ve, – s pedig bizony igen feltehet�, – ki �llana ink�bb a szerecsen �tj�ban, mint Cassio? hajl�kony, �gyes ficzk�, kinek lelkiismerete csak annyiban k�nyes, hogy �rtatlans�g sz�p szine al� rejti fal�nk �s v�rmes v�gyait. Senki, mondom, senki m�s. Kitanult, sima ficzk�. Minden j� alkalmat f�l tud keresni. Mint a hamis p�nzver�, �gy tud �lel�ny�ket csin�lni, hol semmi val�di nincs is. �tkozott k�ly�k! A mellett a ficzk� sz�p, fiatal s minden megvan benne, mit a h�gesz� asszonyok szeretnek. Veszedelmes ficzk�; s az asszony belebotlott m�r.

ROGRIGO.
Ezt nem hihetem el fel�le. E n� csupa erk�lcs.

JAGO.
Erk�lcs! nevets�g! � is sz�l�b�l k�sz�lt bort iszik. Ha valami fels�bb l�ny volna, nem szeretett volna a m�rba. Nem l�ttad, hogy engedte oda kez�t? Nem vetted �szre?

ROGRIGO.
L�ttam; de hisz ez csak ny�jass�g volt.

JAGO.
Buj�lkod�s, lelkemre mondom. Set�t folyos� a tiszt�talan b�n barlangj�ban. Ajkaik oly k�zel �rt�k egym�st, hogy lehellet�k egybeolvadt. Aljass�g, Rodrigo. Ha e k�lcs�n�s egyet�rt�s �gy halad, hamar meg�rj�k a dolog vastagabb v�g�t is. Piha! Azonban, Sir, b�zd re�m magad, �n hoztalak ide Velencz�b�l. Vigy�zz ma �jjel. R�d b�zom az �rj�ratot. Cassio nem ismer t�ged. �n sem leszek messze. Tal�lja valami m�dot Cassiot ingerelni, vagy hangos besz�d, vagy rendeleteibe k�t�zk�d�s, vagy ak�rmi �ltal. A t�bbi �nk�nt j�.

ROGRIGO.
J�.

JAGO.
Tudod, � hirtelen; s ha megharagszik, igen indulatos. Meglehet, hozz�d �t. Ingereld, hogy tegye azt; mert �pen azzal akarom fell�z�tani ezeket a cyprusiakat, s oda vinni a dolgot, hogy Cassio tiszts�g�t elvesz�tse. Akkor hamar�bb cz�lt �rhetsz, mert m�domban lesz el�seg�teni azt, s az akad�ly �r�kre el lesz t�ve l�b al�l, mi miatt kin�z�s�nk sem lehetett sikerre.

ROGRIGO.
�gy teendek; csak j�l el tudd int�zni az alkalmat.

JAGO.
Biztos�tlak. Keress f�l addig is a v�rban. A m�r pogy�sz�t oda kell vitetnem. Isten veled.

ROGRIGO.
Isten veled.
(El.)

JAGO.
Hogy Cassio szereti, meghiszem.
Hogy � viszont, azt is nagyon hiszem.
A m�r, hab�r szivemb�l gy�l�l�m –
Nemes, h�, szeret� term�szet�,
S hiszem, bel�le j� f�rj lenne a
N�csk�nek; a kit magam is szeretn�k,
Nem buja v�gyb�l egyed�l, – holott
Nem volna t�n term�szetelleni, –
De r�szint bossz�b�l, mert nagy gyan�m
Van, hogy e buja m�r �gyamban is
Gazd�lkodott, s ha arra gondolok
Eremben m�reg forr s szaggatja bels�m,
S nem nyugszom, m�g csak, – asszony asszony�rt, –
A sz�mad�st tiszt�ba nem hozom;
Vagy legal�bb oly f�lt�keny d�h�t
Nem k�lt�k benne, mit a hideg �sz
Nem gy�gy�tand meg. Cz�lt �rek pedig.
Ha e sil�ny Rodrigo, kit mik�p
Vad�szebet vez�rlek nyomra, j�l �ll.
K�rm�m k�z�tt lesz Cassio uram
�s k�nny� a f�lt�keny m�r el�tt
Gyan�ba hozni �t, s�t magam is
Tartok a szarvt�l Cassio miatt.
Meg�rem azt is, hogy a m�r nekem
K�sz�nni fogja forr�n, h�lasz�kkal,
Hogy bolondd� tev�m, f�lzavar�m
H�z�t s sziv�be �rj�ng�st dob�k.
Itt van – de m�g zavartan; majd a tett
Hozza tiszt�ba e gaz terveket.

(El.)

II. SZ�N.

Utcza.
H�rn�k, n�pt�megt�l kis�rve j�.

HIRN�K.
Nemes �s vit�z vez�r�nk Othello ezennel parancsolja, hogy most �rkezett biztos tud�s�t�s szerint a t�r�k haj�had eg�szen elpusztulv�n, minden ember gy�zelmi �nnepet �lj�n; t�nczczal, �r�mt�zekkel, kinek-kinek a mint kedve �s hajlama hozza mag�val, mert a mondott �rvendetes h�ren k�v�l egyszersmind n�sz�t is �nnepli. Kegyes akarata, hogy ez k�zh�rr� t�tess�k, kamr�i �s �ttermei nyitva �llanak mindenkinek, most �t �r�t�l fogva eg�szen tizenegyig. Isten �ldja meg Cyprus sziget�t s nemes vez�r�nket Othellot!

(El.)

III. SZ�N.

Csarnok.
Othello, Desdemona, Cassio, Kis�ret.

OTHELLO.
N�zz, j� Mih�ly! az �rj�r�k ut�n,
Magunk mutassunk j� p�ld�t: nem �zni
T�l a vigalmat.

CASSIO.
        Jago tudja m�r,
Hogy mit tegyen; azonban magam is
Ut�na n�zek.

OTHELLO.
J� �jt Mih�ly. Holnap mihelyt f�l�bredsz,
Keress f�l engem. J�szte kedvesem,
Sok baj ut�n meg�rett a gy�m�lcs:
�des szerelm�nk, most szedj�k meg azt!
J� �jszak�t! Othello, Desdemona, Kis�ret el.)
Jago j�.

CASSIO.
Isten hozott Jago. Az �rj�ratra kell menn�nk.

JAGO.
M�g nem, hadnagyom. M�g nincs t�z �ra. A t�bornok csak Desdemon�ja kedve�rt utas�ta el ily kor�n, s azon ne is �tk�zz meg. M�g egy �j �r�m�t sem �lvezte vele, s e n� Jupiternek is m�lt� v�gyt�rgya volna.

CASSIO.
Gy�ny�r� h�lgy, val�ban.

JAGO.
S fogadom, ingerteljes.

CASSIO.
Csakugyan finom �s �de teremt�s.

JAGO.
Mily szeme van; oly kih�v�, mint egy harczi jel!

CASSIO.
Cs�b�t� szem, s m�gis �gy tetszik, �rtatlan tekintet�.

JAGO.
S ha sz�l, nem olyan-e, mintha szerelemtoborz�t vern�nek?

CASSIO.
Igaz�n, csupa t�k�ly.

JAGO.
Elmondhatjuk, hogy boldog �gy! J�jj�n hadnagy �r, egy kancs� borom van, s ide ki egy csoport cyprusi nemes v�r, kiknek kedv�k volna egy poharat �r�tni a fekete Othello eg�szs�g�re.

CASSIO.
Ma �jjel nem, j� Jago. Nagyon gyenge, haszontalan fejem van az iv�sra; szeretn�m, ha a szivess�g valami m�s nem�t tal�ln� fel a mulattat�snak.

JAGO.
Mind j� bar�tok. Csak egy poh�rk�val. Majd iszom �n �n helyett is.

CASSIO.
Csak egy poh�rral ittam az �jjel, azt is j�form�n vegy�tve, s m�gis n�zd, mily zavart okozott itt. Sz�rny� hamar elgyeng�l�k, nem akarn�m igen nagy pr�b�ra tenni gyenges�gemet.

JAGO.
Eh! ember! ez rendk�v�li �j! Azt�n ezek az urak �hajtj�k.

CASSIO.
Hol vannak?

JAGO.
Itt k�n; k�rlek uram, sz�l�tsd be �ket.

CASSIO.
Megteszem, de bizony nem sz�vvel. (El.)

JAGO.
Ha egy poh�rral r� tukm�lhatok,
Azzal, mit m�r az �jen megivott,
Olyan t�zes lesz �s gar�zda, mint
Egy csahol� �leb. Szeg�ny bolond
Roderigo, kit majd kiford�tott
A szerelem, tudom, hogy j� adag
Italt mag�ba vett a Desdemona
Eg�szs�ge�rt, s b�elfeled�s�l.
� k�szen �ll, s m�g h�rom cyprusi,
Heves fi�k, k�nyes becs�let�
K�pvisel�i e harczos szigetnek.
J�l tartva borral, k�szen �llanak.
Ez ittasok k�zt a j� Cassiot
�gy kell vezetni, hogy a szigetet
�s �ket s�rtse meg. De j�nnek is.
Ha tervem els�l, s v�gyam b�telik:
Haj�mat sz�l s hab v�gan emelik.

Cassio, Montano, Nemesek j�nnek.

CASSIO.
Istenemre, m�r is leitattak.

MONTANO.
Ej, ej, csak egy kiss�. Nem volt t�bb egy pintn�l, katona parol�mra.

JAGO.
Hej! bort ide!

(Dalol)        Hadd csengjen, csengjen a poh�r,
                Hadd csengjen, csengjen a poh�r!
                Katona b�r: ember maradsz,
                S az ember �lte egy arasz;
Ha katona vagy h�t igy�l.
Hej! bort ide!

CASSIO.
Istenemre, pomp�s dal!

JAGO.
Angli�ban tanultam, ott pedig j�l �rtenek a kancs� j�rtat�shoz. A d�n, a n�met, a potrohos hollandi, – igyunk! – csak semmi az angolhoz k�pest.

CASSIO.
�gy �rtenek h�t az angolok az iv�shoz?

JAGO.
Meghiszem. K�nny� szerrel asztal al� issza a d�nt. Meg sem izzad, m�g t�ltesz a n�meten. A hollandi pedig m�r ok�dik, mire �j kancs�t t�ltenek.

CASSIO.
T�bornokunk eg�szs�g�re!

MONTANO.
Ez�rt �n is iszom.

JAGO.
Oh �des Anglia!
(Dalol.)        Istv�n kir�ly der�k kir�ly,
        Egy tall�r a nadr�ga.
        Szab� olcs�bbat nem csin�l,
        De neki az is dr�ga.
        L�m pedig � nagy �r vala,
        S te koldus hozz� k�pest.
        G�g s f�ny�z�s haszontalan;
        �ltsd f�l kopott ment�det!
        Hej! bort ide!

CASSIO.
Ez m�g derekabb dal a m�sikn�l.

JAGO.
Elfujjam m�g egyszer?

CASSIO.
Nem, mert azt tartom, tiszt�re m�ltatlan, ki ilyesmit tesz. V�gre is f�l�tt�nk van az isten, s n�mely l�leknek el kell k�rhozni.

JAGO.
Szent igaz, j� hadnagy.

CASSIO.
R�szemr�l �n nem b�ntom a t�bornokot, nem b�ntok senkit, s rem�lem, idvez�l�k.

JAGO.
Rem�lem, maga is igen.

CASSIO.
De engedelmeddel, nem el�ttem. A hadnagynak el�bb kell idvez�lni, mint a z�szl�tart�nak. Ne besz�lj�nk err�l t�bbet, menj�nk a dologra. Bocs�sd meg a mi v�tkeinket! Uraim, n�zz�nk dolgaink ut�n. Ne gondolj�tok urak, hogy r�szeg vagyok, nem vagyok �n r�szeg. Ez a z�szl�tart�m. Ez a jobb kezem, e meg a bal. Nem vagyok �n r�szeg. J�l �llok l�bamon s nyelvem j�l forog.

MIND.
Nagyon j�l.

CASSIO.
Na ugyan j�. Ne gondolj�tok h�t, hogy r�szeg vagyok. (El.)

MONTANO.
Menj�nk urak, n�zz�nk az �rj�rathoz.

JAGO.
L�tj�tok e fi�t, ki most kiment;
Oly katona, hogy Caesar oldal�n
�llhatna b�tran – s im mily b�ne van!
Er�nyivel, mint a nap�jegyen,
Sz�lig egyenl�! Sz�nni kell val�ban.
F�lek hogy a mily bizodalma van
A m�rnak benne, egyszer nagy zavart
Csin�l e gyenges�ge �ltal.

MONTANO.
        Istenem!
S gyakran van �gy?

JAGO.
        M�r el sem alhatik
A n�lk�l. K�tszer �tvirrasztja az
Or�k sor�t, ha borral nem hoz a
Szem�re �lmot.

MONTANO.
�rt�s�re kell
A t�bornoknak adni. Mit se’ tud
T�n a dologr�l, vagy j� sz�ve csak
A szebb er�nyt akarja l�tni, �s
A v�tekre szemet h�ny. Igazam van?
Rodrigo j�.

JAGO.
Nos? Rodrigo.
A hadnagynak nyom�ba l�gy. Eredj.
        (Rodrigo el.)

MONTANO.
Nagy baj pedig, hogy ily tiszts�g, mely a
Vez�r ut�n a m�sodik, legyen
R�b�zva egy ily megr�gz�tt iv�ra.
J� dolgot tenn�l, ha a m�rnak ezt megmondan�d.

JAGO.
        Nem �n, e sziget�rt sem!
Szeretem Cassiot, s kigy�gy�tni �t,
K�sz voln�k b�rmire. De ha! mi zaj?

HANG.
(k�nn)
Seg�ts�g! Seg�ts�g!
Cassio, j� Rodrigot �zve.

CASSIO.
Te czudar, te bitang!

MIND.
Mi dolog hadnagy �r!

CASSIO.
Te gy�va! s engem m�g tan�tni mersz?
V�rja csak! Egy palaczkba szor�tlak.

ROGRIGO.
Csak �ss meg.

CASSIO.
        Ejnye! m�g henczegsz, k�ly�k.
        (Meg�ti.)

MONTANO.
Ne, hadnagy �r! K�rlek uram, szelid�lj!

CASSIO.
Hagyj b�k�t nekem! k�l�nben b�verem a fejedet.

MONTANO.
Eredj, r�szeg!

CASSIO.
        Mit? R�szeg �n!

(V�vnak.)

JAGO.
Hej, mondom! (Rodrigohoz titkon) El! ki�lts t�zet hamar!        (Rodrigo el.)
J� hadnagyom, oh k�rlek, Montano �r!
J� uraim, az isten�rt! Seg�ts�g! –
No ez der�k �rj�rat, mondhatom.        (Harangsz�.)
Ki h�zza a harangot? A pokolba!
F�lzaklat�k a v�rost! Hadnagy �r!
Az isten�rt, �r�kre oda lesz
Becs�let�nk!

Othello, Kis�rettel j�.

OTHELLO.
        Mi zaj? mi dolog ez?

MONTANO.
V�rzem… hal�lra sebze, azt hiszem.

OTHELLO.
Meg�lljatok, ha mondom.

JAGO.
        Sz�njetek!
Hadnagy! az �gre! Uram, Montano!
Feledtek helyet �s szolg�latot,
Az �gre! Sz�njetek! – T�bornok �r sz�l –

OTHELLO.
Mi ez? Hogyan? Mik�p eredt e harcz?
T�r�kk� lettetek, s egym�s ir�nt
Vadabb sziv�ek, mint a r�t pog�ny?
Hagyj�tok abba e veszett vit�t;
Hal�l fia, ki m�g moczczanni mer;
�s olcs� �lte, mert egy mozdulat
Hal�lt hozand r�. Hagyass�tok el
A v�szharangot. Az eg�sz sziget
F�lijed arra. Nos urak, mi baj?
Becs�letes Jago, ki b� miatt
Hal�lra s�pad�l: mond el, mik�p
Eredt e l�rma? Semmit el ne hallgass.

JAGO.
�n nem tudom. J�l voltunk az im�nt,
Mind j� bar�tok, �s oly egyet�rt�k,
Mint f�rj s ara. S egyszerre, mintha csak
Balcsillag vette v�n’ el esz�ket,
Csak kard-ki-kard! s egym�s sziv�t keresve
V�rt ontanak. Bizisten, nem tudom,
Mib�l eredt ez a bolond dolog.
Oh b�r dics�bb csat�ban kell vala
Ott hagyni l�bam, mely ide hozott!

OTHELLO.
Mih�ly! mik�p feledhet�d el �gy
Magad

CASSIO.
Bocs�nat, – sz�lni sem tudok.

OTHELLO.
Der�k Montano, hisz te m�skor oly
Szelid term�szet� vagy. Ifju b�r,
Higgadt komolynak ismer a vil�g,
�s semmi v�d se terhelt m�g soha;
M�rt mocskolod be �gy j� h�redet,
S becs�leted kincs�t koczk�ztatod
Vereked�ssel? mi dolog? felej!

MONTANO.
Vit�z Othello, meg vagyok sebezve.
Jago helyettem mindent elbesz�l,
– Mert nehezemre esik, sz�lanom –
Mit �n tudok; s val�ban nem tudom,
Ha mondtam-e vagy tettem valamit,
Mit nem szabad? ha csak �nv�delem
Megt�mad�ink ellen, tiltva nincs.

OTHELLO.
Az �gre mondom, v�rem forrni kezd,
S a szenved�ly, elnyomva eszemet
Haragra gy�jt. Ha egyet mozdulok,
S f�lemelem karom, k�z�letek
A legvit�zebb is a f�ldre hull.
Eh! tudni akarom: mik�p eredt
E balga harcz? Ki ind�totta azt?
Mert a ki b�n�s abban, esk�sz�m,
Hab�r ikertestv�rem volna is,
Jaj lesz fej�re! Mit? Egy v�rhelyen,–
�jjel, vesz�lyt�l f�l� n�p k�z�tt,
Mag�n �gy�rt a kardot r�ntani,
S az �rhelyen! Sz�rny�! Jago, ki kezdte?

MONTANO.
Ha bar�ts�g- vagy m�s tekintet�rt
T�bb- vagy kevesbet mondasz, mint igaz,
Katona nem vagy.

JAGO.
        Oh k�rlek, ne s�rts meg.
B�r k�sz voln�k nyelvem kimetszeni,
Mintsem gyal�zzam Cassiot, – azonban
Azt gondolom, val�t ha mondok, �t
Nem s�rtem. �gy volt uram, a dolog:
Montano �s �n itt besz�lget�nk,
Egyszerre csak egy ficzk� beszalad
Seg�lyt ki�ltva. Cassio nyomon,
Vont karddal, azt lesz�rni. Ez az �r
Megfogja Cassiot �s k�ri �t,
Hogy cs�ndesedj�k. �n a m�s ut�n
Fut�k, nehogy b�g�se �ltal a
N�ps�get f�lzavarja; az se rest,
�s megsz�k�tt. Mikorra vissza�rtem,
M�r itt a kardok csattog�nak, �s
Nagy l�rma volt. Mih�ly k�romkodott,
– Mit t�le addig nem hall�k soha, –
�s ketten �sszet�ztek, �pen �gy,
Mint most, mikor te v�laszt�d el �ket.
�n semmi t�bbet enn�l nem tudok.
Hanem az ember ember; gyakran a
Legj�zanabb felejti el mag�t
– Mint Cassio is megs�rthette �t –
S d�h�ben azt �ti, a kit szeret.
Bizonynyal, a ficzk�, ki megszaladt,
Oly s�relemmel illet� Cassiot,
Mit el nem t�rhetett.

OTHELLO.
        Tudom, Jago,
J� szived ezt a dolgot sz�piti,
Hogy Cassiot mentsd. Cassio, szeretlek,
De hadnagyom tov�bb is – nem lehetsz.
Desdemona, Kis�rettel j�.
Urak, vigy�zzunk, sz�p szerelmemet
Ne r�m�ts�k meg. – Majd p�ld�t adok!

DESDEMONA.
Mi baj?

OTHELLO.
Nincs semmi m�r. Lefekhet�nk megint.

(Montanohoz) Uram, magam leszek seborvosod.
Vigy�tek el. Jago, te n�zz k�r�l,
Nyugtasd meg, a kiket felzaklatott e
Cs�f l�rma. Desdemon�m, mehet�nk,
Katona �let: meg kell szokni azt,
L�gy �lmainkb�l sokszor zaj riaszt.
(Othello, Desdemona, Kis�ret el.)

JAGO.
Meg van �n sebezve hadnagy �r?

CASSIO.
Gy�gyul�s rem�nye n�lk�l.

JAGO.
Isten mentsen!

CASSIO.
Becs�let, becs�let, becs�let! Ah oda becs�letem! Elvesztettem halhatatlan r�szemet, s a mi maradt, csak baromi! Becs�letem, Jago, becs�letem!

JAGO.
Becs�letemre mondom, azt hiv�m, valami testi sebet kapott �n, az �rz�kenyebb volna, mint a becs�leten ejtett s�relem. Becs�let! hi� �s �res k�pzelet. �rdem n�lk�l nyerj�k gyakran �rdemtelen�l veszthetj�k is el. S �n nem is vesztette el becs�let�t, ha becs�letbe j�r� dolognak tartja azt elveszteni. Micsoda! hisz van el�g m�d ism�t megnyerni a t�bornokot; csak most hev�ben �zte el �nt s t�n ink�bb esz�lyb�l tette, mint rossz cz�lzattal, mint mikor valaki �rtatlan�l kuty�j�t megveri, hogy egy hatalmas oroszl�nt megr�m�tsen. J�rjon egy kiss� ut�n s ism�t �n�.

CASSIO.
Ink�bb legyek megmentve, mintsem ily j� parancsnokot megcsalj�k, magamforma haszontalan, isz�kos, semmih�zi tiszttel. R�szeg! S fecsegni, mint a szajk�! Veszekedni! Hetvenkedni! K�romkodni! D�lyf�sen vit�zni saj�t �rny�kommal! Hah, bor l�thatatlan szelleme! ha m�g nincs elfogadott neved, hadd nevezzelek – �rd�gnek!

JAGO.
Kicsoda volt az, a kit �n kardj�val �z�tt? mivel b�ntotta meg?

CASSIO.
Nem tudom �n.

JAGO.
Lehetetlen!

CASSIO.
Eml�kszem egy csom� badars�gra, de semmire sem tiszt�n. �sszeveszt�nk, de nem tudom, mi f�l�tt. Oh isten! hogy az ember ellens�get vegyen be saj�t sz�j�ba, mely ellopja agyvelej�t! hogy �r�mmel, k�jelegve, vetekedve tegy�k magunkat barmokk�!

JAGO.
De hisz �n most eg�szen j�l van; hogy j�tt �gy helyre?

CASSIO.
Az �rd�g R�szegs�g m�lt�ztatott helyet adni az �rd�g D�hnek. Egyik b�n a m�sikat k�veti, hogy megut�ljam magamat.

JAGO.
Ej! �n igen is szigor� erk�lcsb�r�. Tekintve a helyzetet, id�t s az itteni k�r�lm�nyeket, szivemb�l �hajtan�m, vajha ez ne t�rt�nt volna! De miut�n megt�rt�nt, lehet�leg j�v� kell tenni.

CASSIO.
Hozz� megyek, helyemet k�rem �jra t�le, azt fogja mondani: isz�kos vagyok! Ha annyi sz�jam volna is, mint a hydr�nak, ez a felelet bedugn� valamennyit. Hogy az ember n�ha j�zan, m�skor bolond majd meg r�szeg! Oh k�l�n�s! M�rt�ken t�l minden poh�r �tkozott, s tartalma – �rd�g!

JAGO.
Ej, ej, a j� bor j� bar�t, csak j�l kell vele �lni. Ne sz�ljon �n ellene. S j� hadnagy, azt hiszem: hiszi �n, hogy szeretem?

CASSIO.
Volt alkalmam tapasztalni, Jago. – �n r�szeg!

JAGO.
�n, vagy ak�rki m�s, lehet r�szeg n�ha. Megmondom �n, mit tegyen. T�bornokunknak neje most a t�bornok. �gy �rtem ezt, hogy most a m�r eg�szen neje sz�ps�ge s er�nyei szeml�let�be s b�mulat�ba van mer�lve; vegye k�r�l az asszonyt, nyilatkozz�k el�tte helyzet�r�l, k�rje p�rtol�s�t. � visszaseg�tendi �nt tiszts�g�be. � oly sz�ves, szelid, ny�jas, �ldott teremt�s, hogy j�s�g�ban b�nnek tartan� t�bbet nem tenni, mint a mire k�rik. K�rje �t, hogy e marjul�st, f�rje s �n k�zt, hozza helyre, s minden vagyonomat f�l mern�m tenni egyre, hogy e t�r�s – �n�k szeretet�ben – m�g er�sebb� teszi azt, mint valaha.

CASSIO.
Val�ban, tan�csod j�.

JAGO.
J� indulatb�l s �szinte szeretetb�l eredt.

CASSIO.
Meg vagyok gy�z�dve r�la. M�g ma reggel megk�rem a j� Desdemon�t, hogy vesse k�zbe mag�t �rettem. K�ts�gbe kell esnem, ha ez �gy marad.

JAGO.
Igen j�. J� �jszak�t hadnagy �r, az �rhelyre kell mennem.

CASSIO.
J� �jt, becs�letes Jago.        (El)

JAGO.
Ki mondja m�g: hogy gazember vagyok?
Tan�csom j�, becs�letes; sikert
Ig�r�, �s ez az egyetlen �t
Megnyerni a m�rt. J�sz�v� nej�t
R�birni k�nny� lesz, hogy j�t tegyen,
Hiszen term�szet�ben �ll az �ld�s,
Mik�p az elemeknek. F�rjivel
B�rmit kivisz, megtagadja m�g
Keresztviz�t s az �dv�ss�get is,
Mert �gy lel�nczol� szerelme, hogy
Korl�tlan�l uralkodik sziv�n,
Szesz�lye istent j�tszhatik f�l�tte.
Mik�p voln�k teh�t gazember �n,
Ki Cassionak ily der�k tan�csot
Adok, jav�ra? Istenes pokol!
Ha undok b�n�t r�nk akarja k�tni
Az �rd�g, ily kegyes pof�t mutat,
Mint �n, M�g e becs�letes bolond
Desdemon�n�l k�ny�r�g, s amaz
A m�r el�tt j� sz�t tesz �rte, �n
F�l�be majd m�rget cs�p�gtetek,
Mi megfagyasztja v�re inger�t.
S min�l hevesebben k�ri majd a n�,
Ann�l gyanusbb� teszi �nmag�t.
Piszkos szurokk� feket�tem �n
E sz�z er�nyt – s j� sz�ve ideg�b�l
H�l�t fonok, mely mind a mennyire
R�hurkol�dik. –
Rodrigo j�.
        Mi baj, Rodrigo?

ROGRIGO.
�gy vagyok ebben a hajt�sban, mint a kutya, mely nem fog semmit, csak ugat. P�nzem majd mind oda; j�l meg is p�holtak az �jjel, s a v�ge, azt hiszem, a lesz, hogy ennyi bajon tapasztal�st v�s�rlok, – s p�nz n�lk�l, de valamivel t�bb �sszel megyek vissza Velencz�be.

JAGO.
Mily koldus az, kinek t�relme nincs!
Egyszerre nem, csak lassan gy�gyul a seb.
Csak �szszel dolgozunk �s nem var�zs
Er�vel, �s az �sznek, l�sd, id� kell.
Nem j�l megy-�? L�m, t�ged Cassio
Megvert s az�rt te elcsapattad �t.
Vir�g a puszta napf�nyt�l fakad,
De csak vir�g ut�n v�rhatsz gy�m�lcs�t.
L�gy t�relemmel. M�r reggel van. A
Munka s gy�ny�r gyors�tja az id�t.
Eredj; maradj sz�ll�sodon; hamar
Fogsz r�lam hallani, csak l�gy nyugodt. (Rodrigo el.)
M�g k�t dolog, mi most el�ttem �ll:
N�m menjen �rn�j�hez, k�rni a
J� Cassio�rt, – addig �n a m�rt
Veszem k�l�n, – s majd akkor ugratom be,
Ha Cassio a n�n�l �rzeleg. –
J�! �sd a vasat, Jago, m�g meleg.HARMADIK FELVON�S.

I. SZ�N

A v�r el�tt.
Cassio, Zen�szekkel j�.

CASSIO.
Itt j�tszszatok, fi�k. Megfizetek.
Valami kurt�t. S azt�n mondjatok
Egy sz�p k�sz�nt�t.        (Zene.)
Bolond j�.

BOLOND.
Ej! t�n N�polyban voltak ezek a hangszerek, hogy orrb�l besz�lnek?

1. ZEN�SZ.
Hogyan? Mit akarsz mondani?

BOLOND.
K�rlek, fuv� hangszerek ezek?

1. ZEN�SZ.
Az �m.

BOLOND.
Hm. Minden dolognak k�t sz�le van.

1. ZEN�SZ.
Mif�le sz�lr�l besz�lsz?

BOLOND.
No h�t arr�l, a mi e fuv� hangszerekbe szorult. Hanem itt van a fizet�s, a t�bornok �gy szereti muzsik�tokat, hogy az istenre k�r, ne l�rm�zzatok t�bbet.

1. ZEN�SZ.
A mint akarod uram.

BOLOND.
Ha tudtok valami oly zen�t, a mi nem hallatszik, kezdj�tek azt; mert hallani nem igen szereti a t�bornok.

1. ZEN�SZ.
Olyat nem tudunk.

BOLOND.
�gy h�t dugj�tok sz�les tariszny�tokba szeles s�pjaitokat s eredjetek! oszoljatok leveg�be!
        (Zen�szek el.)

CASSIO.
Hallod-e becs�letes bar�tom?

BOLOND.
Becs�letes bar�tod’ nem hallom, csak t�ged hallak.

CASSIO.
K�rlek, hagyj fel �lczeiddel. Fogd, itt van egy kis borraval�; ha azon asszonys�g, ki a t�bornokn� szolg�lat�ban �ll, felkelt: mondd meg, hogy bizonyos Cassio neh�ny sz�ra tal�lkoz�st k�r.

BOLOND.
Felkelt m�r uram, s ha le akar ide sz�llani, majd tudom�st adok.

CASSIO.
Tedd azt bar�tom.        (Bolond el.)
Jago j�.

�ppen j�kor, Jago!

JAGO.
Le sem fek�dt tal�n �n?

CASSIO.
        Nem biz �n.
M�g el se v�ltunk, m�r sz�rk�lt az �g
B�tor val�k n�det hivatni. Meg
Akarom k�rni �t, legyen szives
Tal�lkoz�sra b�rni Desdemon�t.

JAGO.
Kik�ld�m �n �t s �gy int�zem el,
Hogy n�mmel s asszony�val szabadon
Sz�lhasson �n.

CASSIO.
        Oh k�sz�n�m.        (Jago el.)
        Soha
Eny�im k�zt se leltem ennyi j�
Indulatot.
Emilia j�.

EMILIA.
J� reggelt, hadnagy �r.
Mint sz�nom �nt! No, minden j�ra fordul.
A t�bornok nej�vel m�r besz�lt,
J� n�je v�di �nt. A m�r csak azt
Mond�: hogy a kit megsebzett kegyed,
Nagy h�r� s �sszek�ttet�s� �r,
S az�rt ugyan tiszt nem lehet tov�bb,
De � szereti �nt. Er�sit�,
Hogy szereti; s az els� alkalommal
�r�mmel fogja visszatenni �nt
Rangj�ba.

CASSIO.
M�gis k�rem, asszonyom,
Ha j�nak l�tja �n, s ha �gy lehet,
Oh eszk�z�lj�n asszony�tul egy
R�vid tal�lkoz�st, p�r sz�ra csak.

EMILIA.
J�jj�n be �n, majd m�dj�t ejtem �n,
Hogy sz�lhasson szive szerint vele.

CASSIO.
Oh mint lek�telez!        (Bemennek.)

II. SZ�N.

Szoba a v�rban.
Othello, Jago, Nemesek.

OTHELLO.
Add a haj�snak ez �r�sokat,
S k�sz�ntsed a tan�csot �ltala.
Ha v�gez�d: keress f�l �jra, ott a
B�sty�n leszek.

JAGO.
        Parancsaid szerint.        (El.)

OTHELLO.
Ne n�zz�k-� meg az er�d�ket.
Urak?

1. NEMES.
Mi kis�rj�k nagys�godat.        (Mind el.)

III. SZ�N.

A v�r el�tt.
Desdemona, Cassio, Emilia j�nnek.

DESDEMONA.
Hidd meg, j� Cassio, �n megteszek
Mindent �gyedben.

EMILIA.
Oh tegyen meg asszonyom; f�rjemnek is �gy sziv�n fekszik a dolog, mintha rajta esett volna.

DESDEMONA.
Oh, � igen becs�letes fi�.
Bizz’ Cassio, hogy t�ged s uramat
Bar�tokk� teszlek megint.

CASSIO.
        Nemes h�lgy!
Ak�r mi legyen Cassio Mih�lyb�l:
Mindig al�zatos szolg�d marad.

DESDEMONA.
Tudom s k�sz�n�m. Hisz te szereted
Uramat, �t j�l ismered s magad
Gondolhatod: hogy nem lesz � tov�bb
Ir�ntad idegen, mint meddig az
Esz�ly kiv�nja

CASSIO.
        Ah de, asszonyom,
Ez az esz�ly sok�ra nyulhatik,
Vagy t�pot oly sov�ny okb�l nyerend
Vagy annyiszor fel�juland esetleg,
M�g v�gre �n t�vol, s tiszts�gemet
M�s foglalandja el, s feledve lesz
H�s�gem �s szolg�latom.

DESDEMONA.
        Ne f�lj.
Emilia tanum, hogy helyedet,
Biztositom. L�gy bizonyos, hogy �n
Bar�ts�got fogadva, mind�r�kre
Megtartom azt. Uramnak nem hagyok
B�k�t, alunni nem hagyom, t�relm�t
Kifecsegem, �gy�b�l iskol�t
�s asztal�b�l gy�n�helyet csin�lok;
B�rmit tesz, abba Cassio nev�t
Bel�sz�v�m. L�gy nyugton Cassio,
Mert p�rtfog�d el�bb meghalna t�n,
Mint �gyedet f�ladja.
Othello, Jago t�volr�l.

EMILIA.
Asszonyom, itt j� urunk.

CASSIO.
T�vozom, asszonyom.

DESDEMONA.
Maradj, s l�sd mint besz�lek.

CASSIO.
Nem asszonyom, most. Elfogult vagyok.
Magamnak �rtan�k.

DESDEMONA.
        T�gy, mint akarsz.        (Cassio el.)

JAGO.
Hah! ezt nem szeretem.

OTHELLO.
        Mi? Mit besz�lsz?

JAGO.
Semmit uram, vagy – mondtam valamit?

OTHELLO.
Nem Cassio, ki n�mt�l most megy le?

JAGO.
�gy, Cassio? Nem gondoln�m val�ban,
Hogy mint a b�n�s, �gy suhanjon el,
Ha t�ged j�nni l�t.

OTHELLO.
        De �gy hiszem,
Csakugyan � volt.

DESDEMONA.
J� reggelt, uram!
Egy esedez� volt itt az im�nt,
Kit haragodnak s�lya f�ldre nyom.

OTHELLO.
Ki az?

DESDEMONA.
        Hadnagy, szeg�ny Cassio.
Oh j� uram, ha engemet szeretsz,
S van valami hatalmam sz�veden,
Bocs�ss meg Cassionak; Mert ha �
Nem h� tehozz�d, s nem olyan, ki csak
Gyarl�n, de nem rossz cz�lb�l v�tkezett,
�gy �n nem �rtek a becs�letes
H� arcz von�sihoz. H�vd vissza �t.

OTHELLO.
Most t�vozott?

DESDEMONA.
        Most, s oly levert ked�lylyel,
Hogy b�ja r�m is elragadt. �gy-�
Lelkem, te visszah�vod �t?

OTHELLO.
        Ma nem,
Majd m�skor �des Desdemon�m.

DESDEMONA.
Hamar?

OTHELLO.
        Kedved�rt min�l hamarabb.

DESDEMONA.
Ma este �gy-e?

OTHELLO.
        Nem, ma este nem.

DESDEMONA.
H�t holnap d�lre?

OTHELLO.
        D�lre nem leszek honn,
A tiszturakn�l, a v�rban leszek.

DESDEMONA.
�gy holnap este? Vagy kedden kor�n?
Vagy kedden d�lre? este? Szerda reggel?
Oh t�gy hat�rid�t, csak ne legyen
H�rom napon t�l. � megb�nta tett�t,
S hib�ja, egy�gy� eszem szerint,
– B�r harczid�ben p�ld�t kell mutatni –
Olyan csek�ly, hogy n�gyszem k�zt el�g
Megfeddened. Sz�lj h�t, mikor j�het;
Mondd, j� Othellom! L�sd, �n nem tudom
Mit k�rhetn�l te t�lem, a mit �n meg
Tagadni tudn�k, vagy habozni rajta!
Mit? Cassio, – Kivel egy�tt j�v�l
Megk�rni engem, – a ki annyiszor,
Ha kedvez�tlen sz�ltam r�lad, �
P�rtod fog�, – s most ennyibe ker�l
Kib�k�ln�d vele? Hidd, k�sz vagyok –

OTHELLO.
Hagyj, k�rlek; j�jj�n, a mikor akar,
�retted mindent megteszek.

DESDEMONA.
        Nem �rttem;
Ez �pen olyan, mintha t�ged �n
K�rn�lek, hogy kezty�t viselj hidegben,
Vagy j�l egy�l, vagy �rizd magadat, –
Ez mind term�szetes, de majd ha egyszer
Szerelmedet teszem pr�b�ra, oly
K�r�s lesz az, mit megadnod neh�z,
S gondolkod�ba ejt.

OTHELLO.
        Mit sem fogok
Tet�led megtagadni. Arra k�rlek,
T�gy most meg egyet �rttem: hagyj magamra.

DESDEMONA.
S �n megtagadn�m? Nem; isten veled.

OTHELLO.
Isten veled, szivem. Mindj�rt k�vetlek.

DESDEMONA.
Emilia, j�jj! Legyen mint akarod,
Szesz�lyeidben is szolg�d vagyok.

(Desdemona, Emilia el.)

OTHELLO.
Kedves teremt�s! K�rhozat re�m,
Ha nem szeretlek! S majd ha nem szeretlek:
A r�gi chaosz �jra visszat�r!

JAGO.
Uram!

OTHELLO.
Mit akarsz, Jago?

JAGO.
        Mikor n�d ut�n
J�rt�l, tud�-e Cassio Mih�ly
Szerelmedet?

OTHELLO.
Igen, kezdett�l �ta.
M�rt k�rdezed?

JAGO.
Csak �gy kiv�ncsis�gb�l, semmi m�s�rt.

OTHELLO.
S m�rt vagy kiv�ncsi r�?

JAGO.
        Nem gondol�m,
Hogy tudta volna azt.

OTHELLO.
        De tudta, �s
� volt a k�zbenj�r�nk.

JAGO.
        Igaz�n?

OTHELLO.
Igen, igen. L�tsz ebben valamit?
Vagy nem becs�letes?

JAGO.
        Becs�letes?

OTHELLO.
Igen; nem becs�letes Cassio?

JAGO.
A mennyiben tudom –

OTHELLO.
        Mit gondolsz?

JAGO.
Mit gondolok?

OTHELLO.
        Mit gondolok? Man�ba!
Viszhang vagy-� te? Mintha valami
R�t sz�rny lakn�k agyadban, mely mag�t nem
Mern� mutatni. Rejtesz valamit.
Hallottam, azt mond�d im�nt, hogy ezt
Nem szereted, – mid�n � t�voz�k
N�mt�l. Mi az, mit nem szeretsz? Mid�n
Mond�m, hogy � titkunkba volt avatva,
�s k�zbej�r�m volt, te felki�lt�l:
Val�ban? s �sszeh�ztad homlokod,
Mintha agyadban sz�rnyet rejten�l.
Besz�lj vil�gosan; sz�lj, ha szeretsz.

JAGO.
Te tudod, uram, ha szeretlek-e?

OTHELLO.
Val�ban azt hiszem. S �pen mivel
H�nek s becs�letesnek tartalak,
Ki megfontolja, m�g kimondan�
A sz�t: az�rt ijeszt meg haboz�sod.
Mert csalfa, k�tsz�n� ficzk�kban ily csel
Szokott fog�s, de a becs�letes
Ajk�n: a sz�v �nk�ntelen szava,
Mit el nem nyomhat.

JAGO.
        Cassio Mih�lyt
Becs�letesnek tartom, esk�sz�m.

OTHELLO.
�n is.

JAGO.
        Kiki a minek l�tszatik,
Olyannak k�ne lennie; s ha nem –
B�r ne is l�ss�k jobbnak, mint min�.

OTHELLO.
Val�. Az ember az legyen, minek
Mag�t mutatja.

JAGO.
        Az�rt hiszem is,
Hogy Cassio becs�letes.

OTHELLO.
        De m�gis,
Te t�bbet is tudsz. K�rlek, mondd ki mind,
A mit fel�le gondolsz; min magadban
K�r�dzik elm�d, – s ha a legrosszabb,
V�laszd a legrosszabb sz�t.

JAGO.
Megbocs�s,
B�r engedelmess�ggel tartozom,
Nem azzal: miben a rabszolga is
Szabad. Mit gondolok? S ha t�n sil�nyul
Csal�dom: hol oly tiszta palota,
Hov� mocsok ne t�vedhetne? Hol
Oly tiszta sz�v, hov� szennyes gyan�
Ne f�rne n�ha, sz�ket �lni az
Er�ny f�l�tt?

OTHELLO.
De �gy el�rulod
Bar�todat: hiszed, hogy s�rtve van,
S el�le m�gis titkolod.

JAGO.
        De k�rlek,
Ha t�n csal�d�s, a mit gondolok –
(S megvallom, �letemnek �tka ez:
A b�nt kutatni �s f�lt�kenyen
Rosszat gyan�tni ott is, hol val�ban
Nincs semmi rossz) alaptalan gyan�m,
Vesd f�lre b�lcsen, �s bizonytalan
Zil�lt besz�demet bocs�sd a sz�lnek.
Nem volna j�, hozz�m sem illen�k, mint
Becs�letes, vigy�z� f�rfihoz,
Ha sz�lan�k.

OTHELLO.
Mit gondolsz? mondd ki csak.

JAGO.
A tiszta h�rn�v, f�rj �s n� k�z�tt,
Sziv�knek dr�ga kincse, j� uram.
Ki p�nzem ellop�: rongyot lopott,
Valami semmit; az eny�m vala
�s most �v�, s m�g sz�z k�zen foroghat.
De a ki j� h�rem rabolja el,
� maga azzal meg nem gazdagul,
�s kolduss� tesz engem.

OTHELLO.
        Istenemre!
Akarom tudni, mit gondolsz.

JAGO.
        Nem azt, ha
Szivem kezedbe volna is; nem addig,
M�g kebelembe �rz�m.

OTHELLO.
        Hah!

JAGO.
        Uram,
Oh �rizd a f�lt�st�l sz�vedet.
Z�ld szem� sz�rny az, mely j�t�kot �z
A v�rrel, a melylyel t�pl�lkozik.
M�g boldog, a ki tudva csalat�s�t,
Meggy�l�li a csalf�t; de min�
K�nperczeket sz�ml�l, ki h�n szeret,
S gyan�t�l r�gva m�gis csak szeret!

OTHELLO.
Oh gy�trelem!

JAGO.
        Az el�g�lt szeg�ny
Gazdag lehet, s�t t�lgazdag. De a
Kincs v�gtelen k�n annak, a ki f�l,
Hogy elvesz�ti. �rizd, istenem,
A f�lt�st�l minden bar�tomat!

OTHELLO.
Mi ez? Hiszed, hogy �n f�lt�kenyen
Fogn�k epedni? S a hold v�ltoz�sit
�j s �j gyanukkal jegyzem? N�lam egy
Lesz a gyan� s az elhat�roz�s!
Gid� legyek, ha engem ily sil�ny,
L�gb�l kapott, csal�ka bubor�k
Nyugodt szivemb�l kiforgatni tud!
�n m�g avval f�lt�v� nem leszek, hogy
N�m sz�p, mulat, vagy t�rsalg�st szeret,
Vid�m besz�d�, t�nczol, �nekel;
Mind ez csak szebb� t�szi az er�nyt.
Att�l se’ f�lek, hogy hi�nyim�rt
� csalfa lesz vagy hozz�m h�telen,
Mert szeme volt mikor megszeretett.
Nem, Jago, nem! L�tnom kell, miel�tt
Gyan�t mer�tn�k. A gyan� ut�n
Bizonyit�kot! S ha bizonyit�k van:
Egyszerre v�ge, f�lt�s- s szerelemnek!

JAGO.
�r�l�k. �gy okom van, szabadon
Bebizony�tnom szeretetem �s
H�s�gemet. Csak ennyit hallj teh�t,
Bizony�t�kot m�g nem adhatok:
N�zz n�dre; vigy�zd Cassioval �t,
K�vesd elfogulatlan szemmel �s
F�lt�stelen; rossz volna, ha nemes,
Gyan�tlan sz�ved �ldozatja lenn�l.
Csak arra k�rlek: �bren l�gy, vigy�zz!
Velencz�t �n igen j�l ismerem,
Oly dolgokat l�t sokszor ott az �g,
Mit nem szabad a f�rjnek l�tnia.
Nem arra van gond: meg nem tenni a
Rosszat, csak azt titokba’ tartani.

OTHELLO.
Azt gondolod?

JAGO.
        Atyj�t megcsalta, �gy
Lett n�d; mid�n t�ged ker�lni �s
Rettegni l�tsz�k, akkor szeretett
Legjobban.

OTHELLO.
�gy van.

JAGO.
        Ebb�l m�r it�lj!
Ki olyan ifjan ily k�tsz�n� volt,
Hogy apj�t elvak�t�, megb�v�lte
Boszork�nys�ga �ltal, – megbocs�ss,
Vagy b�r neheztelj, b�n�m: hogy felett�bb
Szeretlek.

OTHELLO.
Ezzel csak lek�telezsz.

JAGO.
F�lek, nyugalmadat f�lzavar�m.

OTHELLO.
Nem, legkev�sbb� –

JAGO.
        F�lek, azt tev�m.
Rem�lem, a mit mond�k, �gy veszed, mint
Szeretetb�l j�v�t. F�lindul�l;
De k�rlek, e sz�k lelkedet, tov�bb
Az �rk�d� gyan�n�l ne vigy�k.

OTHELLO.
Nem.

JAGO.
        Mert ha t�bbre menn�l �ltalok:
Szavamban a ny�l messzebb sz�llna, mint
Cz�lz�m. Nekem bar�tom Cassio.
�gy l�tom, uram, inger�lve vagy.

OTHELLO.
Nem �n. Hiszem, hogy Desdemona h�.

JAGO.
Sok� maradjon az, s te �lj sok�
E hitben!

OTHELLO.
�s m�gis! ki egyszer �gy
Elt�ntorodhatott –

JAGO.
        Ez itt a baj.
Mert, – vakmer�n ne v�tsek ellened –
Ki ellenszeg�l a term�szetesb –
Egy v�r� – sors� – �s hozz�val�bb
H�zasfrigyeknek: ezzel valami
Buj�bb �szt�nt, vagy k�jv�gyat mutat,
Szokatlan – �s term�szetelleni
Inger ir�nt. De nem cz�lzok re�;
B�r f�lek att�l, hogy higgadand
S term�szetesb izl�se visszat�r,
�v�ivel majd t�ged �sszevet
S megb�nja tett�t.

OTHELLO.
        Mos el�g. Eredj.
Ha t�bbet is v�szsz �szre m�g, tudasd.
B�zd n�dre, hogy figyeljen. Most eredj.

JAGO.
Uram aj�nlom magam.        (Indul.)

OTHELLO.
        M�rt vev�m
N��l? Ez a becs�letes fi�
M�g t�bbet is tud, mint mennyit kimond.

JAGO.
(visszat�r).
Uram, szabadjon k�rnem t�gedet,
Ne �zd a dolgot t�bbre. V�rj id�t�l
S b�r visszahelyezd Cassiot ut�bb,
(Mert � a tisztnek j�l meg is felel)
Nem �rt, ha kiss� m�g f�gg�be’ tartod.
�gy �t s utait kitanulhatod.
Vigy�zz: vajjon n�d t�relmetlen�l
Esd-e �gy�ben? Ezt jel�l vehet’d.
De addig is gondold, hogy engemet
A f�lelem t�lz�v� tett (s val�ban
F�lek, hogy �gy van) �s nyomd el gyan�d,
S tartsd h�nek a n�t, k�rlek, j� uram.

OTHELLO.
Ne f�lj, magamnak ura leszek �n.

JAGO.
M�g egyszer h�t aj�nlom magamat. (El.)

OTHELLO.
Ez a fi� talpig becs�letes,
�s telve j�zan emberismerettel.
Ha e n� t�lem elvadult s�lyom:
Egy f�tytyel a sz�lnek bocs�tom �t,
Sors�ra b�zva! T�n mert fekete
S szel�d szavakban j�ratlan vagyok,
Vagy mert korom az �vek estel�re
Kezd m�r hajolni – ez nem tesz sokat;
De v�ge m�r! Megcsalt! V�gasztal�som:
Gy�l�lni �t. Oh h�zas�let �tka:
Hogy egy ily gy�nge, k�nyes n� mienk,
S v�gy�nak, ah! m�g sem parancsolunk!
Jobb: b�ka lenn�k pincze g�ziben,
Mint annak, a kit szeretek, sziv�ben
M�s birjon egy z�got. K�l�nben ez
K�z sorsa a nagyoknak; a mid�n
Fogantat�nk, m�r akkor r�nk tapadt
A kett�s szarvnak �tka. Itt j�n � –
Desdemona, Emilia j�nnek.
Ha � is csalfa – �gy az �g mag�t
G�nyolja! Nem hiszem.

DESDEMONA.
Hogyan, vit�z Othellom!
Eb�ded �s a meghivott urak
V�rnak re�d.

OTHELLO.
Igen, hib�s vagyok.

DESDEMONA.
Mi b�gyadtan besz�lsz. Beteg vagy-e?

OTHELLO.
F�l�tte f�j – emitt a homlokon.

DESDEMONA.
�lmatlans�gt�l. – Elm�lik megint.
Jer, hadd k�t�m be. Nem lesz semmi baj.

OTHELLO.
Kend�d igen kicsiny; hadd annyiban.
        (Desdemona elejti kend�j�t.)
Jer�nk be, �n is elmegyek veled.

(Othello, Desdemona el.)

EMILIA.
�r�l�k, hogy e kend�t meglel�m.
Els� aj�ndok volt a m�rtul ez,
S csud�s uram m�r sz�zszor b�zta r�m,
Hogy lopjam el. De �gy szerette �s
�gy �riz� e z�logot (mivel
Megesk�d�tt, hogy megtartandja azt)
Hogy mindsz�netlen cs�kolgatta �s
Besz�lt vele. Most m�s�t varrom �s
Jag�nak adom ezt. Mert tudj’ az �g,
Mi cz�lja van vele. Szesz�ly lehet,
�n kiel�g�tem.
Jago j�.

JAGO.
Te mit csin�lsz itt egyed�l?

EMILIA.
        No csak
Veszekedj’; valami v�r re�d.

JAGO.
Valami v�r r�m, ez mindennapi.

EMILIA.
Mi?

JAGO.
        Egy s�letlen asszony.

EMILIA.
        Igaz�n?
No h�t e kis kend��rt, – n�zd, mit adsz?

JAGO.
Mif�le kend�?

EMILIA.
        �gy! mif�le kend�?
A m�rnak els� n�szaj�ndoka,
Mit annyiszor k�rt�l, hogy lopjak el.

JAGO.
S te ellop�d?

EMILIA.
        Nem, � hullatta el
Esetleg, �s �n, hogy k�zel val�k,
F�lvettem. Itt van.

JAGO.
        istenemre, j�
Der�k egy asszony vagy. Csak add ide.

EMILIA.
De mit akarsz, hogy �gy r� �hez�l
E kis ruh�ra?

JAGO.
        Mi bajod vele?        (Elragadja.)

EMILIA.
Ha �jra nem lesz sz�ks�ged re�,
Add vissza. Ah, szeg�ny j� asszonyom,
Mi b�ja lesz e vesztes�g miatt.

JAGO.
Ne tudj fel�le. E kend� nekem
Mulhatatlan�l sz�ks�ges. Most eredj.         (Emilia el.)
Majd Cassion�l ezt elhullatom,
Hadd lelje meg. Ily p�rak�nny� t�rgy
Fontosb tan� a f�lt�keny szem�ben
A bibli�n�l. Mily hat�sa lesz!
M�r �rzi a m�r m�rgem erej�t,
Mert a gyan� m�reg mag�ban is.
�z�n el�bb nem �rzik a vesz�ly,
De hogyha egy kiss� a v�rbe hat –
A k�n-erekn�l jobban �g, lobog.
J�l sz�mit�k. De �pen j� a m�r.
Othello j�.
T�bb� se m�kony, sem bel�ndek, a
Term�szet semmi altat�-szere
Nem adja vissza �des �lmodat,
Mi tennap ringatott.

OTHELLO.
Hah! csalfa �!
S hozz�m!

JAGO.
Uram, nyugodj’ meg hagyjuk ezt m�r!

OTHELLO.
Pusztulj! Bocs�ss! k�npadra feszit�l!
S pedig eg�szen megcsalatni jobb,
Mint f�lig tudni csak.

JAGO.
        Nem �rtelek.

OTHELLO.
Mit tudtam �n az � par�znas�g�t?
Nem l�ttam, nem hiv�m, gyanum se’ volt.
�n nyugton alv�m, gondt�l szabadon,
Cassio cs�kj�t ajk�n nem lel�m!
A ki nem �rzi, hogy meglopva van:
Ne mondj�tok meg, s semmi k�ra nincs.

JAGO.
F�j ily besz�det hallanom.

OTHELLO.
Boldog lehetn�k, b�r eg�sz sereg
S a k�zleg�ny is �leln� meg �t,
Csak �n ne tudn�m! Ah de �gy oda
�r�kre nyugtom, megel�ged�sem!
Isten veled m�r, harcz vid�m zaja,
Holott a nagyrav�gy�s sz�p er�ny!
Isten veled m�r, t�ssz�g� lovam,
Perg� dob, �les s�p, vad harson�k,
Kir�lyi z�szl�, villog� acz�l,
F�ny, pompa, minden harczi k�sz�let!
S te sz�rny� �gy�, mely vad torkodon
Az �g haragj�t durv�n d�rgeted,
Hallgass! Othello napja m�r lej�rt!

JAGO.
Mi ez, uram? ugyan, az isten�rt!

OTHELLO.
Ficzk�! tan�t r�, hogy n�m szajha volt,
Bizony�t�kot, k�zzel foghat�t!
Vagy, halhatatlan lelkem �dvire,
Ebnek sz�letned jobb lett volna, mint
Hogy ingerelj!

JAGO.
        H�t ennyire jut�nk!

OTHELLO.
L�tnom kell; vagy oly bizonys�got adj,
Min k�telyemnek egy foszl�nya se
Akadjon f�l; k�l�nben jaj neked.

JAGO.
Nagys�gos �r…

OTHELLO.
Ha �t r�galmazod s engem gy�t�rsz,
Ne k�ny�r�gj, se �nv�dat ne �rezz,
Iszonyra halmozz �j iszonyt, besz�lj,
Hogy s�rjon a menny, reszkessen a f�ld,
Mert ennyi k�rhozathoz nem tehetsz m�r
Sz�rnyebbet.

JAGO.
        �g bocs�ssa meg nekem!
H�t f�rfi vagy? nem b�rsz-e j�zan �szszel?
Isten vel�nk, – vedd el tiszts�gemet!
Oh �n bolond, kinek h�s�gem�rt
Ez a jutalmam! Oh czudar vil�g,
Hol a becs�letess�g k�sz vesz�ly!
No k�sz�n�m a tanus�got! Ezt�n
Bar�timat szeretni nem fogom,
Kik a h�s�get s�rt�snek veszik.

OTHELLO.
Meg�llj, maradj. Csak l�gy becs�letes.

JAGO.
De b�lcs leszek. Az igazs�g: bolond,
Ki elhib�zza cz�lj�t.

OTHELLO.
        Istenemre!
�n h�nek tartom e n�t – �s csal�rdnak,
T�ged igaznak s hazugnak viszont.
Bizony�t�kot! Neve tiszta volt,
Mint sz�z Di�na arcza. – S most set�t
S szennyes, mik�p eny�m. De m�g k�t�l,
T�r, m�reg, �s t�z s fulaszt� folyam van:
Nem t�r�m el. Bizony�t�kot adj!

JAGO.
M�r l�tom, �r�lt szenved�ly em�szt;
B�nom, hogy l�ngra gy�jt�m benned azt.
Bizony�t�k kell?

OTHELLO.
        Istenemre, az!

JAGO.
J�l van. De sz�lj, mi gy�z meg? �nszemeddel
V�gyod kilesni, m�g buj�lkodik,
�s rajta kapni –

OTHELLO.
        Oh k�rhozat, pokol!

JAGO.
Nem volna k�nny�: �ket �gy, a nyilt
R�t b�nben �rni. Veszszenek meg ink�bb,
Mintsem kiv�l�k m�s is l�ssa e
Par�znas�got. Mit tegy�nk teh�t?
Mit mondjak? Hol van a bizony�t�k?
Mert az lehetlen �m, hogy rajta kapd,
Ha csak nem oly fal�nkok, mint majom,
Nem oly vadak, mint n�sz� farkas �s
Oly ostob�k, mint a vak szenved�ly.
De hogyha j�zan �sz, alapos ok,
S okadatolt gyan� nyomon vezethet:
Azt adhatok.

OTHELLO.
Ny�jts egy val�szin�
�rvet s el�g lesz.

JAGO.
        B�r ut�latos tiszt,
De minthogy �n viv�lek ennyire,
Botor j�s�gb�l s h�s�gem miatt:
Teh�t legyen. Cassion�l val�k
A minap �jjel. Fogf�j�s gy�t�rt,
S nem alhat�m el. Vannak emberek,
Kiknek ked�ly�k l�ha �s zil�lt,
Hogy �lmaikban mindent kibesz�lnek.
�s Cassio ilyen. Hall�m, mid�n
�lm�ban �gy sz�lt: „�des Desdemona!
Oh rejts�k el szerelm�nk titkait.”
Majd megfog� s szorongat� kezem,
Sohajtva: „angyal! �des!” s oly heven
Cs�kolt meg engem, mintha gy�kerest�l
V�gyn�k a cs�kot t�pni ajkaimr�l.
Azt�n, a l�b�t l�bamhoz szor�tva,
Ny�g�tt, sohajta, cs�kban fuldokolt
S mond�: „ah �tok, a mely t�ged a
M�rhoz csatolt!”

OTHELLO.
        Oh sz�rny�! Sz�rny�s�g!

JAGO.
Mind ez csak �lom volt.

OTHELLO.
        De a val�t
Mutatja, a mi t�rt�nt. S�lyos �s
Sz�rny� adat, hab�r csak �lom.

JAGO.
        �s
S�lyt ad sok oly gyan�nak, mely mag�ban
Er�tlen volna t�n.

OTHELLO.
        Sz�tt�pem �t!

JAGO.
Ne! T�rj eszedre! M�g nem bizonyos,
M�g h� lehet. Csak azt k�rdem: tal�n
L�tt�l vagy egyszer n�d kez�ben egy
Kend�t, eperk�k voltak r� h�mezve?

OTHELLO.
T�lem kap�, els� aj�ndokom. –

JAGO.
Azt nem tud�m. De egy ily kezken�t
�n Cassion�l l�ttam a minap,
Arcz�t t�r�lte v�le.

OTHELLO.
        Oh! ha az –

JAGO.
Ha az, s ha n�d� volt, ez ellen�k sz�l
A t�bbi jelekkel egy�tt!

OTHELLO.
        A czudar!
B�r volna negyvenezer �lete,
Mert egy kev�s, – bossz�m leh�teni.
Most m�r hiszem. Jago, tekints ide,
Minden szerelmem �gy f�vom ki a
V�gtelen �rbe – s oda van! Bossz�,
Te sz�rny� r�m, f�l, kelj ki a pokolb�l!
Szerelmem, add �t tiszta tr�nodat
A gy�l�letnek! Dagadj meg, kebel,
Mert m�rges k�gy�k sziszeg� lak�id.

JAGO.
L�gy csendesen.

OTHELLO.
        V�rt, v�rt, v�rt!

JAGO.
        T�relem,
Megv�ltozik m�g elm�d, �gy lehet.

OTHELLO.
Soha! mik�p a pontus �rja, mit
Ap�ly medr�be vissza nem szor�t,
Feltarthatatlan omlik a Propontus
�s Hellespont sz�k partjain kereszt�l:
�gy v�res elm�m vissza nem tekint,
S b�r�nyszerelme nem hoz r� ap�lyt, m�g
A v�gtelen bossz� be nem nyeli.        (T�rdel.)
Az �g magas boltj�ra esk�sz�m,
S a megszeghetlen esk� erej�re
lelkem k�t�m le!

JAGO.
(t�rdel.)
V�rj, ne kelj f�l. Oh l�gy
Tanum te mindig �g� csillag, �s ti
Minket karolva tart� elemek!
Hogy �me Jago, sz�ve ereit,
Esz�t, kar�t a megb�ntott Othello
Szolg�lat�ra szenteli. Uram!
parancsolj – �s �n mindent megteszek,
B�r v�rt kiv�nj.

OTHELLO.
        H�s�ged’ nem csup�n
Hi� szavakkal, – tettel fogadom,
S azonnal �m ig�nybe is veszem.
H�rom napod van, h�r�l hoznod azt, hogy
Cassio nem �l.

JAGO.
        Bar�tom halva van!
A mint kiv�nod – �gy lesz. De a n�t,
K�rlek, k�m�ld.

OTHELLO.
        Oh! k�rhozat re�!
K�vess. Valami j� hal�lnemen
Gondolkozom e sz�p �rd�gnek is.
Jer. Hadnagyon vagy.

JAGO.
        H� szolg�d �r�kre.
        (Elmennek.)

IV. SZ�N.

Ugyanott.
Desdemona, Emilia, Bolond j�nnek.

DESDEMONA.
H�! tudod-e, hol van Cassio hadnagy sz�ll�sa?

BOLOND.
Hogy a hadnagys�gr�l lesz�llott, azt tudom, de hova sz�llott, az nem hallottam.

DESDEMONA.
Nem �gy. Hol lakik?

BOLOND.
Ha megmondan�m, hol lakik, hazudn�k.

DESDEMONA.
Ki okosodj�k el ezen a bolondon?

BOLOND.
�n nem tudom, hol lakik, s ha csak �gy r�fogn�m, hogy itt vagy amott lakik, hazudn�k.

DESDEMONA.
Ut�na tudsz-e j�rni, s felelsz-e, hogy okosan k�rdez�sk�d�l?

BOLOND.
�n k�rdezzek is, feleljek is? Megkatekiz�lom az eg�sz vil�got, azaz kik�rdezem s megfeleltetem?

DESDEMONA.
Keresd fel �t s h�vd ide. Mond meg neki, hogy f�rjemet r�sz�re hajtottam s rem�lem, minden j� lesz.

BOLOND.
Ez a feladat nem haladja t�l az emberi tehets�get, az�rt megkis�rtem, ha siker�lne. (El.)

DESDEMONA.
Hol veszthet�m el azt a kezken�t?

EMILIA.
Nem k�pzelem.

DESDEMONA.
        Ink�bb ersz�nyemet
Vesztettem v�n’ aranyaimmal el!
M�g j�, hogy a nemes m�r oly nyugodt
Ked�ly�, r�t gyan� nem f�r sziv�hez.
F�lt�sre sokszor ennyi ok el�g.

EMILIA.
H�t nem f�lt�keny �t?

DESDEMONA.
        Ki? �? Hon�ban
Ily g�z a nap hev�n elp�rolog.

EMILIA.
N�zd �pen itt j�.
Othello j�.

DESDEMONA.
Most nem hagyandom el, m�g Cassiot
Nem h�vja vissza. Hogy vagy, j� uram?

OTHELLO.
J�l, asszonyom. (f�lre) Oh tettet�s gy�trelme!
(Fenn) S te hogy vagy Desdemona!

DESDEMONA.
        J�l, j� uram.

OTHELLO.
Add kezdet. Mily nedves ez a k�z.

DESDEMONA.
Nem �rze m�g kort, sem b�b�natot.

OTHELLO.
Ez b�kez�s�gre, j� sz�vre mutat.
Forr�, mi forr�, s nedves! ez a k�z
B�jt�t kiv�n s im�t, elvonul�st;
Sanyargat�st �s hossz� �jtatot,
Mert ifj� s �g� �rd�g �l alatta,
Mely l�zad�sra k�sz. J�t�kony �s
Nyilt k�z.

DESDEMONA.
Igaz�n mondod, j� uram.
E k�z ad� a sz�vemet neked.

OTHELLO.
Nyilt k�z. De hajdan sz�v adott kezet.
Most m�s a cz�g: a k�z �s nem a sz�v.

DESDEMONA.
Ehez nem �rtek. – Tudod, mit ig�rt�l?

OTHELLO.
Ig�rtem, piczik�m?

DESDEMONA.
        Most k�ldtem le,
Hogy Cassiot h�vj�k el�.

OTHELLO.
        Neh�z
Unalmas n�tha k�noz. K�rlek, add
Kend�det.

DESDEMONA.
Itt van.

OTHELLO.
Azt, mit �n ad�k.

DESDEMONA.
Nincs n�lam az.

OTHELLO.
        Nincs?

DESDEMONA.
        Igaz�n –

OTHELLO.
        Hiba.
A kezken�t czig�ny j�sn� ad�
Any�mnak, ki szivekben olvasott.
Azt mondta: m�g a kend� n�la lesz,
B�jos leend s mag�hoz l�nczolandja
Ap�m sziv�t; de ha elveszten�,
Vagy m�snak adn�, – �t ap�m azonnal
Meggy�l�lendi s �j �lvet vad�sz.
Hal�los �gy�n �tad� nekem
S k�rt, hogy ha n�m lesz, adjam annak azt.
�n �gy tev�k. K�rlek, vigy�zz re�,
�rizd szemednek f�nyekint. Ha elv�sz,
Vagy m�snak adn�d, helyrehozhatatlan
Csap�s k�vetn�.

DESDEMONA.
Lehets�ges-e?

OTHELLO.
�gy van. B�b�j van sz�vet�ben. Egy
Sybilla, a ki k�tsz�z k�rfut�s�t
Sz�ml�lta meg a napnak, – sz�tte azt
Ihlett d�h�ben; selymet szent bog�r
Fonott ahoz; fest�ket sz�zle�ny
Bem�mi�zott sz�v�b�l szivott
A j�sn�.

DESDEMONA.
S ez val�?

OTHELLO.
        Egy sz�ig az.
�rizd az�rt j�l.

DESDEMONA.
Jobb lett volna h�t,
Ha soha sem is l�ttam volna!

OTHELLO.
        Hah!
S mi�rt?

DESDEMONA.
Uram! m�rt sz�lsz oly zordonan?

OTHELLO.
Oda van? Elveszett? Sz�lj, nincs el�?

DESDEMONA.
Isten seg�ts!

OTHELLO.
        Sz�lj!

DESDEMONA.
        Nem, elveszve nincs
S ha veszve volna?

OTHELLO.
        No’s!

DESDEMONA.
De megvan, mondom.

OTHELLO.
        Hol van? add el�.

DESDEMONA.
B�r megtehetn�m – most nem akarom.
Ez cselfog�s csak, m�sra vinni �t
A sz�t. K�rlek, h�vd vissza Cassiot.

OTHELLO.
El� a kend�t! Rosszat gyanitok.

DESDEMONA.
Alkalmasabbat n�la nem tal�lsz.

OTHELLO.
A kend�t!

DESDEMONA.
        K�rlek, sz�ljunk Cassior�l.

OTHELLO.
A kend�t!

DESDEMONA.
        �, szeg�ny, minden rem�ny�t
Benned vet� csak. J� ind�latod
Minden bizalma.

OTHELLO.
        A kend�t!

DESDEMONA.
        Val�ban
Nem b�nsz velem j�l.

OTHELLO.
        Pusztulj! (Elrohan.)

EMILIA.
Ez az ember
Ne volna f�lt�?

DESDEMONA.
M�g nem l�ttam �gy.
Bizonynyal a kend�ben valami
B�b�jnak lenni kell. Oh! hogy tud�m
Azt elvesz�tni!

EMILIA.
        Egy-k�t �v kev�s
Egy f�rfit kitanulni. Valamennyi
T�tott torok, mi n�k az eledel,
Moh�n befalnak – �s ha j�llak�nak,
Kik�pnek �jra.
Jago, Cassio j�nnek.
        Itt j� Cassio.
�s f�rjem.

JAGO.
Itt nincs semmi m�d. Neki
Kell sz�lnia. No rajta, vedd k�r�l.

DESDEMONA.
J� Cassio, sz�lj, miben �ll �gyed?

CASSIO.
Mind abba’ m�g. K�ny�rg�k, asszonyom,
Nagy befoly�sod ford�tsd arra, hogy
Jussak megint kegy�be, mely ir�nt
Oly tisztelettel van szivem tele.
�gyem halaszt�st nem t�r. Ha b�n�m
Oly sz�rny�, hogy se mult szolg�latim,
Se a jelenben b�natom, sem a
Felt�tel: arra �rdemet szerezni
J�v�ben is, nem �d engesztel�st:
Jobb lesz egyszerre tudni sorsomat,
S a megad�s mez�t fel�ltve, m�s
P�ly�n z�rgetni a sors ajtaj�n
Alamizsn��rt.

DESDEMONA.
        Ah! j� Cassio!
�gyv�dked�sem nem hozott sikert.
Uram nem az, ki volt. Nem ismerek r�,
B�r arcza az, s csup�n ked�lye m�s.
�gy �ldjon �g �s minden angyalok,
Hogy �rdekedben mindent megtev�k,
S�t harag�nak kitev�m magam,
Szabad besz�dem �ltal. V�rni kell.
Mi rajtam �ll, �n mindent megteszek,
Mint magam�rt. Ah, ezzel �rd be most.

JAGO.
Urunk haragszik?

EMILIA.
        Most megy innen el,
Sz�rny� haragban.

JAGO.
        S � haraghatik?
L�ttam, mid�n az �gy� csatasort
Kapott a l�gbe s �pen oldal�n
Saj�t testv�r�t szerteszaggat�,
Mik�p az �rd�g. S � haraghatik?
Csak egy pillanatnyi lesz. Hozz� megyek,
Ha � haragszik, t�rt�nt valami

DESDEMONA.
Tedd k�rlek azt.        (Jago el.)
        Valami �llam�gy
Haz�l; vagy itt egy m�g id� el�tt
Kis�lt gaz �rm�ny, a mi ennyire
F�lind�t�. A f�rfi ily esetben
Kisebb szem�lyen t�lti bosszuj�t,
Hab�r nagyobb az ok. �gy lesz val�ban.
Ha csak kis ujjunk f�j: a t�bbi �p
Tagokra is a f�jdalom kihat.
A f�rfiak sem istenek. Ne v�rjuk,
Hogy v�leg�nyi gy�ng�ds�g�ket
�r�kre tarts�k. Szidj, Emili�m!
Mint hebehurgya hadb�r�, t�r�k
P�lcz�t f�l�tte egy rossz sz� miatt;
De l�tom m�r, hamis volt a tan�
S megsemmis�tem az it�letet.

EMILIA.
Oh adja �g, hogy �llam�gy legyen,
S ne r�t gyan� vagy f�lt�keny szesz�ly
Te ellened.

DESDEMONA.
�n Istenem! hisz �n
Okot nem adtam arra soha sem.

EMILIA.
A f�lt�s j�zan okot nem keres,
Gyan�it az nem okra �piti,
F�lt csak – mivel f�lt. Sz�rny, mely �nmag�t�l
Fogantatik, mely �nmag�t sz�li.

DESDEMONA.
�rizd meg, �g, e sz�rnyt�l f�rjemet!

EMILIA.
Amen, asszonyom.

DESDEMONA.
        Jer, keress�k fel �t.
De, Cassio, maradj k�zel. Megint
K�rendem �t �gyedben.

CASSIO.
        K�sz�n�m
�rn�m!        (Desdemona Emilia el.)
Bianka j�.

BIANKA.
        Az �g meg�ldjon, Cassiom!

CASSIO.
Hogyan, Bianka, mit keressz te itt?
Val�ban, sz�pem, hozz�d k�sz�l�k.

BIANKA.
�n meg tehozz�d, Cassio. Mi ez?
Egy h�tig elmaradsz. H�t nap s annyi �j,
�s h�szszor annyi �ra, s szeret�
Sz�vemnek h�szszor olyan hosszu, mint
Az �ralap mutatja! Sz�rny�s�g!

CASSIO.
Bianka, megbocs�ss! Nagy gond nyomott,
Mi t�led elvont. �m hosszabb id�t
Ig�rek – helyrehozni a mulaszt�st.
�des Biank�m, k�rlek, varrd le ezt.
        (Desdemona kend�j�t �tadja.)

BIANKA.
Oh Cassiom! kit�l kap�d e kend�t,
T�n �j kegyeltt�l �des z�log ez?
Most �rtem, ah, a t�voll�t ok�t!
Hov� jut�k! J�, j�.

CASSIO.
        Eredj, te asszony!
Dobd vissza a man�nak a gyan�t,
Ki azt sugallta. Most m�r f�ltesz is,
S azt gondolod, szerelmi z�log ez?
Nem, nem Bianka!

BIANKA.
        Mondd teh�t, ki�?

CASSIO.
�n nem tudom. Szob�mban �gy lel�m,
A rajzot megszerettem. S m�g ura
– Mi hihet� is – visszak�veteln�,
M�s�t �hajtom. Tedd meg, s most eredj.

BIANKA.
Menjek? s mi�rt?

CASSIO.
        Othellot v�rom itt,
Nem volna j� aj�nlat s nem kiv�nom,
Hogy itt tal�ljon egy n�vel.

BIANKA.
        S mi�rt?

CASSIO.
Nem mintha –

BIANKA.
        Mondd ki csak, mert nem szeretsz.
K�rlek, kis�rj el b�r egy darabig.
S ig�rd, hogy elj�sz, m�g ma este elj�sz.

CASSIO.
Csak egy kev�ss� mehetek veled,
V�rnom kell itt. De nem sok�ra l�tsz.

BIANKA.
J�l van; hiszen l�sd, megadom magam.

        (Elmennek.)NEGYEDIK FELVON�S.

I. SZ�N.

Ugyanott.
Othello, Jago j�nnek.

JAGO.
Mit mondasz erre?

OTHELLO.
        Mit mondok? Mire?

JAGO.
Titokba cs�kol�zni –

OTHELLO.
        B�n, tilos.

JAGO.
Vagy ott fek�nni, levetk�zve, egy�tt
Egy �rahosszant, sz�p �rtatlanul –

OTHELLO.
Egy�tt, az �gyban �s �rtatlanul?
K�pmutat�s, megcsalni az �rd�g�t!
Ki sz�z akar maradni s �gy teszen:
Az �rd�gt azt – �s � istent kis�rti.

JAGO.
Ha mit se tettek, �gy nem nagy hiba.
Ha �n a n�mnek egy kend�t adok –

OTHELLO.
Nos?

JAGO.
        Az �v� lesz, �s ha az �v�,
�gy gondolom, m�snak adhatja azt.

OTHELLO.
�v� er�nye �s becs�lete is:
Szabad-e ezt is odaadnia?

JAGO.
A becs�let nem k�zzel foghat� –
Sok b�r vele �s m�gsem az �v�.
Hanem a kend� –

OTHELLO.
        B�r feledni tudn�m!
Azt mondtad, – �gy k�v�lyg elm�m k�r�l, mint
Hal�los h�z k�r�l holl�sereg –
Rosszat jelentve, – kend�m n�la van?

JAGO.
S azt�n –?

OTHELLO.
        De m�gis az nem volna j�.

JAGO.
H�t m�g, ha mondom: hogy l�t�m, azaz
Hall�m, mik�p gyal�za meg; tudod,
Van oly czudar, ki hogyha cs�bit�ssal
Megnyert egy asszonyt, vagy ha ez mag�t
�nk�nt megadta, – meg nem �llja, hogy ne
Fecsegjen.

OTHELLO.
�s � mondott valamit?

JAGO.
Mondott bizony, de nem t�bbet, csak azt,
Mit �jra eltagadna.

OTHELLO.
        Mit besz�lt?

JAGO.
H�t azt, hogy � –

OTHELLO.
        Mit?

JAGO.
        N�la –

OTHELLO.
        N�la h�lt?

JAGO.
�gy, n�la, vagy vele, a mint akarod.

OTHELLO.
Vele h�lt! Sz�rny�s�g! A kend� – a vallom�s – a kend�! Valld meg s akaszszanak fel! Vagy el�bb akaszszanak fel s azut�n vallj! Reszketek! A term�szet ily undok b�nt nem fog mag�ra ok n�lk�l. Nem! ez csak hi� besz�d, mi engem megr�z. Hah! orr – f�l – ajak – minden! Lehets�ges-e? Valld meg! A kend�! Oh pokol! (El�jul.)

JAGO.
Hass, m�reg! �gy, hass! �gy fogj�k meg a
K�nnyen hiv� bolondot. �gy j� sok
�rtatlan asszony h�rbe, – tiszta b�r.
Hej, j� uram! Othello! J� uram!
Cassio j�.
Te Cassio!

CASSIO.
Mi baj?

JAGO.
        Urunk el�jult.
Ez tennap �ta m�r a m�sodik.

CASSIO.
        D�rg�ld a vakszem�t.

JAGO.
        Nem, mentsem isten.
Ily g�rcs�ket magokra hagyni jobb.
M�sk�p habot t�r �s �rj�ngni kezd.
N�zd, mozdul is m�r. T�vozz egy kicsit,
mag�hoz j� azonnal. Majd ut�bb
Fontos besz�dem volna m�g veled.        (Cassio el.)
Hogy vagy, uram? Nincs s�rtve a fejed?

OTHELLO.
G�nyolsz?

JAGO.
        G�nyollak-�? az �gre, nem.
B�r t�rni tudd, mint f�rfi, sorsodat!

OTHELLO.
A r�szedett f�rj szarvas vad barom.

JAGO.
�gy v�rosokban sok barom lakik
�s sok szelid vad�llat.

OTHELLO.
Megvallotta-e?

JAGO.
        L�gy f�rfi, j� uram.
Gondold, hogy minden f�rfi j�rmodat
Seg�ti vonni. Hej, sokan fek�sznek
Tiszt�tlan �gyban minden �jtszaka,
Tiszt�nak v�lve azt! Te jobban �llsz.
A v�n pokol kedvencz tr�f�ja az:
Cs�kolni bizton a par�zna n�t
S azt hinni, hogy sz�z; nekem: tudni jobb,
S tiszt�ba lenni magammal s vele.

OTHELLO.
B�lcs, j�, bizonynyal!

JAGO.
        Egy kiss� vonulj el,
�s t�relemmel p�ncz�lozd magad.
M�g t�ged itt a b�nat elnyomott,
(Ily f�rfihoz nem ill� szenved�ly!)
Itt j�ra Cassio. Elk�ldtem �t
�s g�rcseidnek j� ok�t ad�m.
Mond�m, azonnal t�rjen vissza, mit
� megig�rt. Vonulj csak f�lre kiss�;
S l�sd meg, mi g�ny, mi cs�fs�g, k�r�r�m
Ragyog minden von�s�n. Mert vele
Mindent el�besz�ltetek megint:
Hol, hogy, mikor, h�ny �zben �lel�
�s fogja �jra meg�lelni n�det.
Csak j�l vigy�zz re�m. Most t�relem!
Vagy azt hiendem m�g, hogy csupa d�h
S nem f�rfi vagy.

OTHELLO.
        Te Jago, hallod-e?
A t�relemben most mester leszek.
De, hallod? – majd a v�rengz�sben is!

JAGO.
�gy, �gy; minden a maga idej�n.
Most el!        (Othello f�lre vonul.)

        No majd Biank�t k�rdezem;
Az a szeg�ny teremt�s, m�g mag�t
Eladja, abbul �l s ruh�zkodik,
Most Cassioba szeretett. Az ily
Ringy�knak �tka: hogy ha �k ezer
F�rfit kij�tsztak, �ket egy kij�tszsza.
Ha eml�tem, Cassio nem �llja meg,
Hogy ne nevessen. J�. S ha � nevet:
Cassio j�.
A m�r d�h�ng s bolond f�lt�se majd
Cassio mosoly�t, kedv�t, vid�m
Von�sait mind rosszra magyar�zza.
Hogy vagyunk, hadnagy �r?

CASSIO.
Ann�l rosszabb�l, mert oly cz�met adsz,
Minek hi�nya k�noz �pen.

JAGO.
        Ej!
Szor�tsd csak Desdemon�t, �jra meglesz.        (Halkan.)
Hahogy Biank�n �llna a dolog,
J� volna �gy-e?

CASSIO.
        A haszontalan!

OTHELLO.
(mag�ban).
Oh mint nevet m�r.

JAGO.
Nem l�ttam ily szerelmes n�t soha.

CASSIO.
Szeg�ny boh�! Engem sz�rnyen szeret.

OTHELLO.
(mag�ban).
M�r nem tagadja, s m�g kineveti.

JAGO.
Te Cassio!

OTHELLO.
(mag�ban).
Most megvallatja �t.
�gy kell, �gy, j�l van.

JAGO.
� m�r dicsekszik, hogy te elveszed.
Sz�nd�kod az?

CASSIO.
        Hahaha!

OTHELLO.
(mag�ban).
Hah! g�nyol�dol! Diadalmat �lsz!

CASSIO.
N��l venni �t? �n egy k�jh�lgyet? k�rlek, l�gy egy kis t�relemmel eszem ir�nt, ne t�gy fel oly betegs�get fel�le! Hahaha!

OTHELLO.
(mag�ban).
�gy, �gy, �gy, �gy! A ki nyer, az nevet!

JAGO.
Val�ban, h�re j�r, hogy elveszed.

CASSIO.
K�rlek, mondj igazat.

JAGO.
        Kutya legyek!

OTHELLO.
(mag�ban).
Megb�lyegezt�l? J�l van.

CASSIO.
Ezt maga h�resztelte a majom. Azt hiszi, n��l veszem! Csak hi�s�ga verte a fej�be, nem �n ig�rtem.

OTHELLO.
(mag�ban).
Jago int, most kezd�dik a t�rt�net.

CASSIO.
Az im�nt is itt volt, minden�tt nyomomban van. A minap valami velenczeiekkel besz�lgettem a kik�t�n�l, egyszer csak j� ez a b�b, s lelkemre mondom, nyakamba esik.

OTHELLO.
(mag�ban).)
Ki�ltva: �des Cassiom, – vagy m�s ilyent; arczj�t�ka azt mutatja.

CASSIO.
Rajtam cs�ng�tt, s�rt, cs�kolt, majd leh�zott a l�bamr�l. Hahaha!

OTHELLO.
(mag�ban).
Most elmondja, hogy von� be h�l�szob�mba. Hah! orrodat l�tom m�r, de m�g a kuty�t nem, melynek oda dobjam.

CASSIO.
K�nytelen vagyok eg�szen f�lhagyni vele.

JAGO.
(halkan).
Lelkemre mondom! itt j�.
        (Bianka j�.)

CASSIO.
        A fal�nk g�r�ny. No mit kis�rgetsz �r�kk�?

BIANKA.
Kis�rjen az �rd�g s a feles�ge. Minek adtad ezt a kend�t ide? Bolond voltam, hogy elvev�m. S m�g levarrjam s t�n bizony ilyen munk�t lel az ember csak �gy a szob�j�ban, a n�lk�l, hogy tudn�, ki hagyta ott? Valami szeret�d adta – s �n k�nl�djam vele? Add a muczidnak, �n tudom le nem varrom, ak�rkit�l kaptad.

CASSIO.
Ej ej Biank�m, sz�pem, cs�ndesedj’…

OTHELLO.
(mag�ban).
Az �gre, nem az �n kend�m-e az?

BIANKA.
Ha vacsor�ra lej�sz, j�; ha nem, j�jj m�skor, mikor kedved van.        (El.)

JAGO.
Ut�na, csak ut�na!

CASSIO.
Azt kell tennem val�ban, k�l�nben tele kiab�lja az utcz�kat.

JAGO.
N�la akarsz vacsor�lni?

CASSIO.
�gy sz�nd�kozom.

JAGO.
Tal�n ott tal�lkozunk, mert val�ban fontos besz�dem volna veled.

CASSIO.
K�rlek, j�jj el. Elj�sz?

JAGO.
J�, j�. (Cassio el.)
Othello el�j�.

OTHELLO.
Mik�p �ljem �t meg Jago?

JAGO.
Vetted �szre, mint nevetett b�n�n?

OTHELLO.
Oh Jago!

JAGO.
L�ttad a kend�t?

OTHELLO.
Az eny�m volt?

JAGO.
Lelkemre mondom, az. S l�tod, mennyire becs�li a balga az asszonyt, n�det! � adta neki e kend�t s � szajh�j�nak adja!

OTHELLO.
Szeretn�m, ha kilencz �vig mind gyilkolhatn�m �t. Sz�p asszony! Der�k asszony! Kedves asszony!

JAGO.
Eh! felejtsd el!

OTHELLO.
Rothadjon el, veszszen meg, menjen a pokolba �jszak�ra. Mert nem fog �lni. Nem. Szivem k�v� v�lt, re� �t�k s kezem nem f�jdul meg. Oh! a vil�gon nem volt ily �des teremt�s! M�lt�, hogy egy kir�ly mellett pihenjen s az szolg�ljon neki!

JAGO.
Ne gondolj r�.

OTHELLO.
K�rhozat re�! Csak azt mondom, a mi igaz. Oly gy�ny�r�n varrt! Mesterileg zen�lt! Dal�val a medv�t megszelid�thet�! Esze oly magas, oly tal�l�kony!

JAGO.
Ann�l rosszabb.

OTHELLO.
Oh! ezerszer, ezerszer! S azt�n oly sziv�lyes, oly ny�jas!

JAGO.
Ej, igen is ny�jas.

OTHELLO.
�gy van. De m�gis k�r. Oh Jago, mily k�r m�gis!

JAGO.
Ha b�n�be oly szerelmes vagy: adj neki szabadalmat re�. Mert hiszen ha t�ged nem b�nt, m�snak nem �rt vele.

OTHELLO.
Izekre t�rdelem! Engem meggyal�zni!

JAGO.
Az gyal�zat t�le.

OTHELLO.
Saj�t tisztemmel!

JAGO.
Ann�l gyal�zatosabb!

OTHELLO.
Adj m�rget, Jago. Ma �jjel. Nem akarom k�rd�re vonni, nehogy alakja, sz�ps�ge kiforgasson eszemb�l. Ma �jjel, Jago.

JAGO.
Ne m�reggel �ld meg. Fojtsd meg �gy�ban, �pen azon �gyban, melyet meggyal�zott.

OTHELLO.
J�, j�. Ez igazs�g. Igen j�.

JAGO.
A mi Cassiot illeti, b�zd re�m. �jf�lre k�sz leszek vele.        (Harson�k.)

OTHELLO.
R�d b�zom. Mit jelent e harsona?

JAGO.
Tal�n Velencze k�ld h�rt. Lodovico
J� k�vet�l. N�zd, n�d is vele van.
Lodovico, Desdemona, Kis�ret j�nnek.

LODOVICO.
�dv�zlek, h�s vez�r.

OTHELLO.
        Isten hozott.

LODOVICO.
A herczeg �s tan�csa �dv�z�l.

        (Leveleket ad �t.)

OTHELLO.
Level�ket h�dolva cs�kolom.
        (F�lnyitja a leveleket s olvas.)

DESDEMONA.
Mi h�r van otthon, j� Lodovico?

JAGO.
Uram, �r�l�k, itt l�thatni �nt,
Isten hoz� Cyprusban!

LODOVICO.
        K�sz�n�m.
S hogyan van Cassio?

JAGO.
        M�g �l, uram.

DESDEMONA.
F�rjem s k�z�tte valami visz�ly
Esett; te majd kib�kited.

OTHELLO.
Oly bizonyos?

DESDEMONA.
Mi, kedvesem?

OTHELLO.
(olvas).
„Semmit se k�ss�l v�grehajtani.”

LODOVICO.
Nem ide sz�lt, el van mer�lve most.
Visz�ly esett h�t k�zte s Cassio k�zt?

DESDEMONA.
F�l�tte nagy. B�rmit megtenni k�sz
Voln�k a b�ke�rt, mert Cassiot
Igen szeretem.

OTHELLO.
        K�rhozat! pokol!

DESDEMONA.
Uram?

OTHELLO.
        Hah! eszeden vagy?

DESDEMONA.
        Mi bajod?

LODOVICO.
T�n a lev�l ind�tja f�l. Mivel
�t hazah�vj�k, s hely�t Cassio
Foglalja el.

DESDEMONA.
        No annak �r�l�k.

OTHELLO.
Val�ban?

DESDEMONA.
        F�rjem?

OTHELLO.
        �r�l�k, hogy �gy
�rj�ngni l�tlak.

DESDEMONA.
Oh f�rjem, mi ez?

OTHELLO.
(meg�ti).
�rd�g!

DESDEMONA.
        Ah! ezt nem �rdemeltem.

LODOVICO.
        Ezt
Hon senki nem hiendi, b�r re�
Esk�t tegyek. De ez sok is. No l�sd,
K�rleld meg �t, s�r.

OTHELLO.
        �rd�g! �rd�g! Oh!
Ha n�i k�ny teherbe ejten�
A f�ldet: ennek minden cseppib�l
Egy krokodil sz�letn�k! El szememb�l!

DESDEMONA.
Ha b�nt tekintetem, megyek. (Indul.)

LODOVICO.
        Val�ban,
Mily enged�keny n�. H�vd vissza �t!

OTHELLO.
H�! asszony!

DESDEMONA.
        F�rjem?

OTHELLO.
(Lodovicohoz).
        Mit akarsz vele?

LODOVICO.
Ki? �n?

OTHELLO.
        Te mondtad: h�vjam vissza �t.
Hisz visszat�rhet, s �jra vissza, �s
Tov�bb mehet, – s tud s�rni, s�rni – oh!
�s enged�keny, a mint mondod, az,
Oh sz�rnyen enged�keny! S�rj tov�bb!
Ezt illet�leg – oh! sz�nlelni tud!
Im visszah�vnak. Eredj csak haza,
Majd k�ld�k �rted. �s �n engedek –
Haza megyek. El innen!        (Desdemona el.)
        Helyemet
Majd Cassionak �tadom. Ma este
K�rlek, legyen szerencs�m vacsor�n.
L�gy �dv�z�lve Cyprusban uram! –
Hah! a fal�nk kecsk�k, a majmok!        (El.)

LODOVICO.
Ez h�t a m�r, kir�l eg�sz tan�csunk
Olyan sokat tart? Ez h�t a nemes
Ked�ly, mit meg nem ingat szenved�ly?
S szil�rd er�ny, mit sors d�rd�ja �s
Szerencse nyila nem sz�gezne �t?

JAGO.
Megv�ltozott nagyon.

LODOVICO.
        Esz�n van-e,
Vagy megromlott agya?

JAGO.
        L�tod, milyen;
Jobb, hogy nem sz�ljak. Vajha lenne az,
A mi lehetne! Adn� �g, de most
Nem az val�ban.

LODOVICO.
        Meg�tni nej�t!

JAGO.
Nem j�l tev�, de vajha lenne az
�t�s a legrosszabb!

LODOVICO.
        Szok�sa ez?
Vagy a lev�l zavarta �gy meg �t?
Az tette ily hevess�?

JAGO.
        Istenem!
Nem k�ne mondanom, a mit tudok
S l�ttam. De k�rlek, csak tartsd szemmel �t,
Viselet�b�l mind azt megtudod,
Mit �n elhallgatok. Vigy�zz re�
S jegyezd meg, mit teend m�g.

LODOVICO.
        F�jlalom,
Hogy benne �gy csal�dtam.        (Elmennek.)

II. SZ�N.

Szoba a kast�lyban.
Othello, Emilia.

OTHELLO.
Nem l�tt�l egyebet?

EMILIA.
        Nem �n, nem is
Hallottam �s nem is gyan�that�k.

OTHELLO.
De l�ttad �t �s Cassiot egy�tt?

EMILIA.
Igen, de semmi rosszat nem tev�nek;
A legutols� sz�t is hallhat�m.

OTHELLO.
S nem suttog�nak?

EMILIA.
        Nem, uram, soha.

OTHELLO.
Nem k�ldtek-e ki t�gedet?

EMILIA.
        Soha.

OTHELLO.
Kend�, legyez�, vagy keszty� ut�n?

EMILIA.
Nem, soha sem.

OTHELLO.
        Ez m�gis k�l�n�s.

EMILIA.
Er�nye�rt lelkemmel k�sz vagyok
J�t �llani. �s hogyha van gyanud,
Ne higyj neki, mer� alaptalan.
S a gazt, ki �gy el�m�tott, az �g
Az �s k�gy� �tk�val verje meg!
Mert hogyha e n� sem h�, tiszta, sz�z:
�gy f�rfi boldog egy sincs; mert a leg-
H�bb asszony is r�t, mint a r�galom.

OTHELLO.
H�vd �t ide.        (Emilia el.)
        Ez eleget besz�l,
A kerit�n� mind ily egy�gy�.
M�st sem tud, mint fecsegni. �mde �
Kitanultabb, – gyal�zatos b�n�k
Z�v�ra �. S pedig t�rdelni �s
K�ny�rgni tud. Magam l�ttam, nem egyszer.
Desdemona, Emilia j�nnek.

DESDEMONA.
Parancsol�l, uram?

OTHELLO.
        J�jj kis galamb!

DESDEMONA.
Sz�l, mit kiv�nsz?

OTHELLO.
        Hadd n�zzek a szemedbe!
Tekints re�m.

DESDEMONA.
Mily iszony� szesz�ly!

OTHELLO.
(Emiliahoz).
Tedd tisztedet. Hagyj csak magunkra most.
Z�rd be az ajt�t. Azut�n k�h�gj.
Vagy adj egy�b jelt, ha valaki j�.
Csak titkosan, csak titkosan. Mehetsz.        (Emilia el.)

DESDEMONA.
Az �gre k�rlek, mindez mit jelent?
Szavadban a d�h reszket, de a sz�t
Mag�t nem �rt�m.

OTHELLO.
        Te mif�le vagy?

DESDEMONA.
�n n�d vagyok; h�, tiszta n�d, uram!

OTHELLO.
Esk�dj’ meg erre s �tkozd meg magad,
K�l�nben angyalk�ped�rt az �rd�g
Megfogni nem mer. K�tszer �tkozott!
Esk�dj’, hogy h� vagy.

DESDEMONA.
        Isten l�tja azt!

OTHELLO.
Az isten l�tja, hogy oly csalfa vagy,
Mint a pokol!

DESDEMONA.
�n csalfa? �s mik�p?

OTHELLO.
Oh Desdemona! El, el t�lem, el!

DESDEMONA.
Ah sz�rny� nap! F�rjem, te s�rsz! Mi�rt s�rsz!
�n vagyok-e, uram, e k�nny oka?
Ha azt hiszed, hogy t�n ap�m tev�,
Hogy visszah�vnak: oh ne rajtam �llj
Bosz�t! Ha te �t elveszt�d… Hisz �n
Is elvesztettem �t.

OTHELLO.
        Ha tetszen�k
Istennek: engem b�val l�togatni,
S mint z�por hullna tar fejemre a
Csap�s, vesz�ly, gyal�zat �s nyomor,
S rem�nyeimmel a sors foglya lenn�k:
M�gis tal�ln�k sz�vem egy zug�ban
Egy cs�p t�relmet. S �gy kitenni m�g
Cz�lpontul a g�ny hideg mutat�
Ujj�nak, – oh! – de ezt is elviseln�m
Nyugodtan. �m – hol sz�vem kincseit
Le�sta, a hol �lnem kell, vagy �pen
Nem �lnem; hol a forr�s van, mib�l
L�temnek �rja foly, vagy v�gk�p kiapad:
– Ki�zve lennem innen is, vagy ezt
Posv�ny gyan�nt l�tnom, hol undokan
R�t b�kafaj k�lt, – oh! fordulj el itt
Szent t�relem, sz�p r�zsaarcz� cherub!
S mint a pokol, oly zordan n�zz te is.

DESDEMONA.
F�rjem rem�lem h�nek tart?

OTHELLO.
        Igen!
Mint m�sz�rsz�ken a fajtalan legyet,
Mely alig sz�letett, m�r p�rosul.
Te gyom! Oly sz�p! oly b�v�s illat�!
S oly k�b�t�! Oh m�rt is sz�let�l!

DESDEMONA.
Tudtom k�v�l mi b�nt k�vettem el?

OTHELLO.
E tiszta k�nyv, e sz�p pap�r, az�rt
Van-e, arra „szajh�t” �rjanak?
Hogy mit tev�l? Mit? Oh gyal�zatos!
Forr� koh�v� gyulna arczom, �s
Hamvv� ki�gne bennem a szem�rem:
Ha elbesz�ln�m, mit t�l! – Mit tev�l?
Az �g undorral borul el; a hold
Elb�; a sz�l, e cs�lcsap l�h�t� is
A f�ld m�ly�be rejti el mag�t,
Csakhogy ne hallja. Mit tev�l? Eredj,

Gyal�zatos!

DESDEMONA.
Az �gre! B�ntasz engem!

OTHELLO.
H�t nem vagy az?

DESDEMONA.
A szent keresztre nem!
Ha ez ed�nyt, uram sz�m�ra, h�n
Meg�vni minden b�n�s �rint�st�l:
Ha sz�zes�g ez, �gy �n az vagyok.

OTHELLO.
S nem vagy par�zna?

DESDEMONA.
        Nem, �dv�mre, nem!

OTHELLO.
        Val�ban?

DESDEMONA.
�g irgalmazz!

OTHELLO.
        �gy bocs�ss meg;
M�ssal v�tlek �ssze; egy sil�ny
Velenczei k�jh�lgynek n�ztelek,
Ki Othelloval �sszekelt. – Hej, asszony!
Emilia j�.
Ki Szent P�terrel ellent�tben �llsz,
Mert a pokolnak �rz�d ajtaj�t:
Elv�gez�k; fogd, itt a d�j. Nesze!
Z�rd b� az ajt�t; s tarts titkot, tudod?        (El.)

EMILIA.
Oh asszonyom! Mi lelte az urat?
Hogy �rzed magad �des asszonyom?

DESDEMONA.
F�l�lomban vagyok.

EMILIA.
        Mi lelte uramat?

DESDEMONA.
Ki a te urad?

EMILIA.
        A ki a tied.

DESDEMONA.
Nekem nincs uram! Menj, hozz�m nem sz�lj,
Nem sirhatok – nem is felelhetek,
Csak k�nnyeimmel. K�rlek, �jszak�ra
Tedd fekhelyemre m�tka-�gynem�m,
De ne feledd. Menj, h�vd el f�rjedet.

EMILIA.
Mily v�ltoz�s!        (El.)

DESDEMONA.
        Ezt �rdemeltem, ezt?
Mit is tehettem, mi a legkisebb
Gyan�t k�lthette benne ellenem?
Jago, Emilia j�nnek.

JAGO.
Mi tetszik asszonyom? Baj van tal�n?

DESDEMONA.
Nem mondhatom ki. – A ki gyermeket
Tan�t: szeliden, sz�pen b�n vele –
S � engem megszidott. Val�ban �n rossz
Gyermek vagyok, kit szidni kell.

JAGO.
        Mi az?

EMILIA.
K�pzeld csak: �t szajh�nak nevez�,
�s oly vadul, goromb�n b�nt vele,
Hogy t�rhetetlen.

DESDEMONA.
        H�t az vagyok �n?

JAGO.
Mi, asszonyom?

DESDEMONA.
Minek, hallod, szidott.

EMILIA.
Szajh�nak! Oh egy r�szeg koldus is
Nem mondja nyiltan annak kedves�t.

JAGO.
S mi�rt tev�?

DESDEMONA.
        Ki tudja? Azt tudom,
Hogy �n az nem vagyok.

JAGO.
        No csak ne s�rj!

EMILIA.
Ez�rt adott ki annyi k�r�j�n,
Hagy� el apj�t, rokonit, hon�t,
Hogy ringy�nak nevezz�k? – Nem el�g
Ok ez s�r�sra?

DESDEMONA.
Ah! balsorom ez!

JAGO.
�rd�g vigye! De honnan is vev�?

DESDEMONA.
Az isten tudja!

EMILIA.
        �n fogadni mern�k:
Hogy valami gaz, cselsz�v�, czudar,
Ki hivatalt vad�sz s k�tsz�nkedik,
Gondolta ezt ki. Veszszek el, ha nem

JAGO.
Ej az lehetlen. Ki is volna itt?

DESDEMONA.
Ha azt tev�, az �g bocs�ssa meg!

EMILIA.
Bocs�ssa a k�t�l! Pokol r�gja meg!
� szajha? �s ki l�togatja �t?
Hol �s mikor? mik�p? hol a gyan�?
A m�rt vagy egy gazember csalta meg,
Egy �tkozott gaz, egy rongyos k�ly�k.
Oh �g! fedezd f�l a gyal�zatost,
S adj minden �rtatlan kez�be egy
Korb�csot, �t kelett�l ny�gotig
Eg�sz vil�gon �ltal ostromolni!

JAGO.
Ne kiab�lj, nyilt ajt�n�l vagyunk.

EMILIA.
Oh a cudar! Ily sz�p leg�ny vala,
Ki egykor t�ged is megb�ditott,
Hogy engem a m�rral gyan�ba v�gy.

JAGO.
Hallgass, bolond vagy.

DESDEMONA.
        Oh Jago, tan�csolj!
Hogy nyerhetem meg �jonnan sziv�t?
Keresd fel �t, mert �n – a napvil�gra –
Semmit sem �rtek ebb�l! Esk�sz�m:
Ha valaha v�tettem ellene,
Tettel, szavakkal, vagy csak gondolatban,
Vagy, ha szemem, f�lem, �rz�keim
Kiv�le m�sban kerestek gy�ny�rt,
Ha most, vagy eddig, s mindig ezut�n,
– B�r �zz�n el mag�t�l koldusul –
�t nem szeretn�m: – �tkozott legyek!
A szigor�s�g oly sokat tehet;
Meg�lhet az, – de nem rend�ti meg
Szerelmemet! Nem mondhatom ki: szajha –
– Csakhogy kimond�m: megborzaszt e sz� –
De e nevet meg�rdemelni – nem!
Eg�sz vil�g kincs��rt sem, soha!

JAGO.
K�rlek, nyugodj meg. Benne ez szesz�ly,
Az �llam�gyek s�rtett�k tal�n –
S veled veszekszik. –

DESDEMONA.
        Ha az volna csak!

JAGO.
S nem t�bb, fogadni mern�k. (Harson�k.)
Halld, vacsor�ra h�vnak. A velenczei
K�vet urak tal�n v�rnak re�nk.
Eredj, ne s�rj. M�g minden j�ra fordul.

(Desdemona, Emilia el.)
        Rodrigo j�

Mi �js�g, Rodrigo?

RODRIGO.
�gy veszem �szre, nem b�nt�l �szint�n velem.

JAGO.
H�t, ellenkez�leg?

RODRIGO.
Napr�l napra valami kifog�ssal k�t�d be a szememet, s �gy tetszik, ink�bb minden j� alkalomt�l elvonsz, mintsem rem�nyeimet val�s�tni igyekezn�l. Ezt nem t�r�m tov�bb; sem azt ne hidd, hogy oly k�nnyen elviselem, mit miattad eddig ki�llottam.

JAGO.
Kihallgatsz-e, Rodrigo?

RODRIGO.
Azt hiszem, eleget hallottam. Mert ig�reteid s tetteid nem igen tartanak egy l�p�st.

JAGO.
M�ltatlanul v�dolsz.

RODRIGO.
A mint �rdemled. Kif�r�szt�ttem magamat minden p�nzemb�l. Az �kszereknek, miket Desdemona sz�m�ra t�lem �tvett�l, fele el�g lett volna egy ap�cz�t elcs�b�tani. Azt mondtad: � elfogadta azokat s miel�bbi tal�lkoz�sra ny�jtott rem�nyt. De abb�l semmit se l�tok.

JAGO.
J�, folytasd. nagyon j�.

RODRIGO.
Nagyon j�! folytatsd! De mit folytassak? S azt�n nem is nagyon j�. S�t lelkemre mondom, nagyon czudar. Kezdem �szrevenni, hogy te engem usztatsz.

JAGO.
Nagyon j�.

RODRIGO.
Mondom, hogy �pen nem j�. Magam akarok nyilatkozni Desdemon�nak. Ha �kszereimet visszadja, mindennel f�lhagyok, s k�sz vagyok megb�nni tiltott ker�tget�semet. Ha nem: l�gy meggy�z�dve, hogy b�r�db�l veszek eleget.

JAGO.
Elv�gezted?

RODRIGO.
El, s csak annyit mond�k, mennyit tenni is elsz�nt vagyok.

JAGO.
Sz�p. L�tom, hogy t�zes ficzk� vagy s mostant�l fogva t�bbet tartok fel�led. Adj kezet, Rodrigo. Igen alapos ellenvet�seket hozt�l f�l ellenem; pedig, esk�sz�m, becs�letesen j�rtam el �gyedben.

RODRIGO.
Nem volt l�tatja!

JAGO.
Azt megvallom, hogy nem l�tszott meg s gyan�d nem �pen ok- �s esztelen. De, Rodrigo, ha val�ban megvan benned, mit most ink�bb hiszek, mint valaha, t. i. er�ly, b�tors�g �s vit�zs�g! ma �jjel mutasd meg. Ha holnap �jjel Desdemona tied nem lesz, olts ki engem a vil�gb�l, ak�rmi k�nz� szerrel.

RODRIGO.
No’s mik�p? van-e valami lehets�g s val�sz�n�s�g benne?

JAGO.
Bar�tom, hat�rozott parancs j�tt Velencz�b�l, hogy a m�r Cassionak adja �t hely�t.

RODRIGO.
Igaz volna? �gy a m�r s Desdemona visszat�rnek Velenc�be?

JAGO.
Nem. A m�r Mauritani�ba megy s mag�val viszi a sz�p Desdemon�t, – ha csak elutaz�s�t valami v�letlen nem k�slelteti, mire legink�bb szolg�lna: ha Cassio elt�tetn�k l�b al�l.

RODRIGO.
Hogy l�b al�l?

JAGO.
No �gy, hogy foglalhassa el Othello hely�t. Ha bevern�k az agyvelej�t.

RODRIGO.
S m�r hogy �n tegyem azt?

JAGO.
Igen, ha hasznot �s igazs�got akarsz magadnak szerezni. Ma szeret�j�n�l vacsor�l s �n is odamegyek. �j el�l�ptet�s�r�l m�g mitsem tud. Ha meglesed, mikor odamegy, – mi k�r�lbel�l �jf�l �s egy �ra k�z�tt lesz, – k�nyelmesen elb�nhatsz vele. �n is k�zel leszek, mer�nyedet gy�mol�tni; ketten csak lebirjuk. No ne b�mulj �gy r�m, hanem jer velem. Hal�la sz�ks�ges volt�r�l �gy meggy�zlek, hogy k�teless�gednek tartandod �t meg�lni. M�r vacsora ideje van s az �j m�lik. Rajta!

RODRIGO.
M�g t�bb okot szeretn�k hallani.

JAGO.
A mennyit kiv�nsz.        (Elmennek.)

III. SZ�N.

M�s szoba.
Othello, Lodovico, Desdemona, Emilia, Kis�ret.

LODOVICO.
Oh k�rlek, uram, ne f�radj tov�bb.

OTHELLO.
Bocs�ss meg, a j�r�s j�t tesz nekem.

LODOVICO.
J� �jt, s fogadd h�l�mat asszonyom.

DESDEMONA.
�r�ltem a szerencs�n.

OTHELLO.
        Indulunk
Uram? Oh! Desdemona –

DESDEMONA.
        F�rjem?

OTHELLO.
Fek�dj�l le r�gt�n. Azonnal visszat�rek.
Bocs�sd el t�rsalg�n�det. T�gy a mint mondom.

DESDEMONA.
�gy teszek, f�rjem.
        (Othello, Lodovico, Kis�ret el.)

EMILIA.
Mi ez megint? Szel�debb, mint el�bb.

DESDEMONA.
Azt mondja: r�gt�n visszat�r. Nekem
Fek�dn�m, – r�lad azt parancsol�, hogy
Elk�ldjelek.

EMILIA.
Hogy elk�ldj engemet?

DESDEMONA.
Azt mondta. Add h�t �ji �lt�ny�m –
Emili�m – s azt�n isten veled.
Nem volna j�, megharag�tni �t.

EMILIA.
Vajha ne l�ttad volna �t soha! –

DESDEMONA.
Ne mondd! Sz�vemnek � oly kedves �gy,
Hogy m�g d�h�t, haragj�t, zord dacz�t is,
– J�jj, f�zz ki, k�rlek – sz�pnek tartan�m.

EMILIA.
Az �gyat �gy vetem, mint rendel�d.

DESDEMONA.
Mindegy tal�n. Ah, mily boh�k vagyunk!
Ha �n el�bb halok meg, oh takarj e
Leplekbe!

EMILIA.
Ej, mi balgatag besz�d!

DESDEMONA.
Any�mnak egy szolg�l� l�nya volt,
Kit szeret�je megcsalt s elhagyott.
A f�zr�l egy d�s dalt tudott szeg�ny,
Egy �cska dalt, de sors�hoz tal�lt.
Azt dallva halt meg. Ez a dal, eg�sz
�jjel ki nem megy a fejemb�l; �gy j�:
Hogy hajtsam �n is f�lre a fejem
S daloljam el, mint a szeg�ny Boris.
K�rlek, siess.

EMILIA.
        Elhozom �jruh�dat?

DESDEMONA.
Nem. F�zz ki csak. Ez a Lodovico
Sz�p f�rfi.

EMILIA.
Sz�p s deli.

DESDEMONA.
        J�l is besz�l.

EMILIA.
Tudok egy asszonyt Velencz�ben, ki mezitl�b zar�ndokolt volna Palestin�ig, ajka egy �rint�se�rt.

DESDEMONA
(�nekel).
A sycamor �rny�ban �lt szeg�ny,
�gy r�hajolt, �gy r�, a f�z.
Homloka t�rd�n, keze kebel�n,
S mind dalla: f�z, szomoru f�z!
Dal�ban sz�lt a mormol� patak;
Olyan b�s �rnyat vet a f�z!
H� k�nny�t�l a k� is olvatag;
Szomoru f�z, szomoru f�z!

K�rlek, siess, mindj�rt j�.
F�z�gb�l k�t�k f�mre koszor�t.
Nem!
Ne v�dolj�tok h�tlens�ge�rt.
Nem, nem ez k�vetkezik most. Ha! ki kopogtat?

EMILIA.
A sz�l.

DESDEMONA
(�nekel).
Csalf�nak mondtam, s mit felelt? csak ezt:
Szomoru f�z, szomoru f�z!
�n l�nyokat, te meg leg�nyt szeretsz.

No m�r mehetsz. �gy viszket a szemem;
S�r�st jelent ez?

EMILIA.
        Ej, dehogy jelent!

DESDEMONA.
�gy hallottam pedig. Oh f�rfiak!
Emili�m, mondd, de lelked szerint,
Igaz�n vannak olyan asszonyok,
Kik f�rj�ket ily gyal�zatosan
Csalj�k meg?

EMILIA.
        Vannak �m, k�ts�g k�v�l.

DESDEMONA.
S te megtenn�d azt az eg�sz vil�g�rt?

EMILIA.
S te nem?

DESDEMONA.
        Nem �n, a f�nyes napvil�gra!

EMILIA.
A napvil�gra �n sem, mondhatom,
De �jszak�ra, a mikor set�t van.

DESDEMONA.
Te megtenn�d azt, az eg�sz vil�g�rt?

EMILIA.
Hajh! Az eg�sz vil�g nagy; dr�ga b�r
Ily kis b�n�r’.

DESDEMONA.
        Nem tenn�d, azt hiszem.

EMILIA.
Biz �n megtenn�m, s azt�n ism�t semmiv� tenn�m, ha megtettem. Term�szetes, nem tenn�m egy karikagy�r��rt, sem egyneh�ny r�f szalag�rt, vagy ruh��rt, fej�k�rt, vagy m�s ily semmis�g�rt, De az eg�sz vil�g�rt, – istenemre! kinek ne volna kedve f�rje homlok�ra szarvat tenni, hogy a vil�g koron�j�t tehesse r�? Szivesen elszenvedn�k �rte egy kis purgat�riumot.

DESDEMONA.
�n, veszszek el, ha az eg�sz vil�g�rt
Tenn�k ilyen b�nt!

EMILIA.
Ej! a b�n csak a vil�gban b�n, – s ha f�rads�god�rt a vil�got megnyern�d, saj�t vil�godba k�nnyen helyre hozhat�d azt.

DESDEMONA.
M�gsem hiszem, hogy oly rossz n� legyen.

EMILIA.
S�t tuczatonk�nt. �s azon fel�l
M�g annyi, hogy bet�lthetn�d vel�k
A nagy vil�got, mely�rt versenyeztek.
De azt hiszem, hogy mind a f�rj hib�s,
Ha elbuk�k a n�. Mid�n hitet
Feledve, idegen keblen pazarlj�k
Kincs�ket, – vagy f�lt�s d�h�ben a n�t
Rabb� teszik, vagy mint barmot verik,
Vagy elrabolj�k zsebp�nz�t s �r�kj�t;
– Benn�nk is epe van; sziv�nk szelid,
De bossz�s is. Minden f�rj tudja meg:
Hogy n�je is, mint �, tud �rzeni,
L�t hall, szagol, �s �dest s keser�t
Izlel, mik�p �k. Mit tesznek, mid�n
Elhagynak h�tlen�l? k�jv�gy-e az?
�gy hiszem, az. Vagy szenved�ly tev�?
Bizonynyal az. Vagy gy�nges�g tal�n?
Az is lehet. S h�t benn�nk nincs-e k�j,
Nincs szenved�ly, vagy gy�nges�g, mi benn�k?
H�t b�njanak vel�nk j�l, mert k�l�nben
P�ld�t nek�nk �k mutatnak a b�nben.

DESDEMONA.
J� �jt! Az isten adja, ne tanuljak
B�nt m�s b�n�b�l, s azzal javuljak.        (Elmennek.)�T�DIK FELVON�S.

I. SZ�N.

Utcza.
Jago, Rodrigo, j�nnek.

JAGO.
Itt �ll e z�gban. Mindj�rt erre j�.
Tartsd vonva kardod s forgasd �gyesen.
Semmit se f�lj, �n is k�zel leszek.
Ez ad sikert vagy buktot. Erre gondolj!
S e gondolattal l�gy szil�rd.

RODRIGO.
        Maradj
K�zel, ha �n elv�tn�m a csap�st.

JAGO.
K�zn�l leszek. L�gy b�tor s k�szen �llj.
        (Elvonul.)

RODRIGO.
Nincs kedvem e mer�nyhez. B�r el�g
Okkal van t�mogatva. S v�gre is
Egy ember csak egy ember. Ej, ki kard!
Haljon meg!        (Elvonul.)

JAGO.
Ezt ugyancsak t�zbe hoztam.
M�r most: hogy Cassiot az �lje meg,
Vagy Cassio ezt, vagy mindketten egym�st,
Mind egyar�nt j�. Rodrigo ha �l:
T�lem teljes k�rp�tl�st k�vetel
Az �kszer- s arany�rt, mit Desdemona
Sz�m�ra �tvev�k. Nem volna j�.
Ha Cassio marad meg: � naponk�nt
Egy-egy sz�ps�get t�ntet ellenembe,
Mi engemet r�tt� tesz; s m�g a m�r
Kiadhat. Innen vesz�ly fenyeget.
Haljon meg! �gy lesz. �gy tetszik, j�n is.
Cassio j�.

RODRIGO.
Ez �, j�r�s�t ismerem. – Czudar!
Halj meg!        (Megt�madja Cassiot.)

CASSIO.
Nekem volt sz�nva e csap�s,
De �lt�ny�m jobb, mintsem gondol�d.
H�t a tied?

        (Megsebzi Rodrig�t.)

RODRIGO.
Jaj! meghalok, seg�ts�g!

        (Jago h�tulr�l megsebzi Cassio czombj�t, s el.)

CASSIO.
�r�kre b�na lettem! Gyilkosok! (Elesik.)
Othello t�volr�l j�.

OTHELLO.
Ez Cassio. Jago megtart� szav�t.

RODRIGO.
Oh �n nyomor�lt!

OTHELLO.
        Hallga! �gy van, �gy.

CASSIO.
Gyorsan, seg�ts�g! L�mp�kat! seb�szt!

OTHELLO.
Ez �. Der�k Jago, becs�letes
H� sz�v! mely �rzed bar�tod baj�t.
T�led tan�lok. Szajha! kedvesed
V�r�be’ fekszik, – rajtad most a sor.
Szivemben szemed b�vereje b�gyad,
V�reddel mosom meg fert�z�tt �gyad’!        (El.)
Lodovico, Gratiano t�volr�l j�nnek.

CASSIO.
Hej! nincs egy �r? Nincs senki? Gyilkosok!

GRATIANO.
Valami baj. Ez sz�rny� ord�t�s!

CASSIO.
Seg�lyt!

LODOVICO.
        Mi az?

RODRIGO.
        Oh �tkozott k�ly�k!

LODOVICO.
Itt kett�-h�rom jajgat. Sz�rny� �j!
De csel lehet csak. Nem tan�csos �gy
K�zelgen�nk, m�g nem j� t�bb seg�ly.

RODRIGO.
H�t senki nem j�n? El kell v�rzenem.
        Jago vil�ggal j�.

LODOVICO.
Ki az?

GRATIANO.
        Valaki j�, egy ingben, gyertya- �s
Karddal.

JAGO.
Mi az? Ki ord�t itt seg�lyt?

LODOVICO.
Nem tudjuk.

JAGO.
        �s mitsem hallottatok?

CASSIO.
Ide, ide! Az isten�rt, seg�lyt!

JAGO.
Mi baj?

GRATIANO.
Ez Othello z�szl�tart�ja.

LODOVICO.
Az �m; der�k fi�.

JAGO.
Ki vagy, ki itt oly sz�rnyen kiab�lsz?

CASSIO.
Jago! Ah a gaz gyilkosok! Lesz�rtak,
Seg�ts!

JAGO.
Mit? Hadnagyon! Ki tette ezt?

CASSIO.
Egy, gondolom, seb�ben itt hever
S f�lkelni nem b�r.

JAGO.
        Oh gazemberek!

        (Lodovico �s Gratianohoz.)
Ki j�r amott? Ide, seg�tsetek!

RODRIGO.
Hozz�m! Seg�ts�g!

CASSIO.
        Ez lesz egyik�k.

JAGO.
Te gyilkos, r�t gazember!

        (Megsz�rja Rodrigot.)

RODRIGO.
        �tkozott
Jago! gazeb!

JAGO.
        Hah, �ji gyilkosok!
Hol vagytok? �s e v�ros oly kihalt;
He! gyilkosok! ki az? ki j�r amott?
Bar�t vagy ellen?

LODOVICO.
        �gy �t�lj fel�l�nk,
A milyennek tal�lsz.

JAGO.
        Lodovico?

LODOVICO.
� az.

JAGO.
        Bocs�natot! Itt valami
Gazokt�l megsebezve Cassio.

GRATIANO.
Mit? Cassio?

JAGO.
        Hogy �rzed magadat?

CASSIO.
L�bam lev�gt�k.

JAGO.
        Mentsen �g! Urak,
Gyerty�t ide. Ingemmel bek�t�m.
Bianka j�.

BIANKA.
Mi baj van itt? ki az, ki �gy ki�lta?

JAGO.
Ki az?

BIANKA.
Oh Cassiom! Oh �des Cassiom!
Cassio! Cassio!

JAGO.
A szajha! Cassio, nincs-e gyan�d,
Ki volt a gyilkos?

CASSIO.
        Nincsen, senkire.

GRATIANO.
Mint sz�nlak! �pen most n�lad val�k.

JAGO.
Adj egy k�t�t. �gy. Egy sz�k kellene
Elvinni �t.

BIANKA.
Ah �jul! Cassiom!

JAGO.
Urak, gyan�m van, hogy e k�jle�ny
A b�nbe’ r�szes. T�relem, Cassio.
Gyerty�t ide. Ismerj�k-e vajon
Vagy nem, az arczot? Hah mi ez! Nemes
Bar�tom, honfit�rsam, Rodrigo!
Nem! S m�g is �. Nagy �g! Oh Rodrigo!

GRATIANO.
Mit? A velenczei?

JAGO.
        Az, j� uram,
Ismerted �t?

GRATIANO.
Ej hogyne?

JAGO.
        Gratiano!
Uram, bocs�ss meg! e sz�rny� eset
Mentsen ki, hogyha illetlen val�k;
Most ismerek r�d.

GRATIANO.
        Semmi. �r�l�k,
Hogy �jra l�tlak.

JAGO.
        Hogy vagy, Cassio?
Sz�ket, hamar.

GRATIANO.
Rodrigo!

JAGO.
�, �, val�ban. – J�l van, itt a sz�k.
Vigy�tek gondosan, j� emberek! (Sz�ket hoznak.)
Megyek s a m�r seb�sz�t elhivom.
Te l�ny, menj l�b al�l. Ez is, ki itt
Meg�lve fekszik, pajt�som vala.
Min� visz�lyotok volt?

CASSIO.
        Semmi sem,
Nem is ismertem �t.

JAGO.
(Biankahoz).
Mi halov�ny vagy!
Vigy�tek �ket.         (Cassiot �s Rodrigot kiviszik.)
K�rlek, j� urak,
Maradjatok. Mint s�pad e le�ny –
L�tj�tok-e, mily iszony �l szem�ben –
Reszketsz is? no majd mindent kitudunk.
N�zz�tek �t, k�rlek, n�zz�tek �t.
L�tj�tok ezt, urak! A b�n besz�l,
Ha a meredt nyelv egy hangot sem ejt is.
Emilia j�.

EMILIA.
Jaj! jaj! mi t�rt�nt? F�rjem, mi dolog?

JAGO.
H�t, Cassiot or�l megt�mad�k,
Rodrigo s t�rsai, kik elfutottak.
�t megsebezt�k s Rodrigo halott.

EMILIA.
Jaj istenem! Jaj dr�ga Cassio!

JAGO.
L�m a buj�lkod�s hov� vezet.
Menj, tudakozd meg asszony, Cassio
Hol vacsor�lt ma.
(Biankahoz.)        No h�t mit remegsz?

BIANKA.
N�lam vacsor�lt, – �n nem reszketek.

JAGO.
N�lad teh�t? k�vess, parancsolom –

EMILIA.
Te r�t, gyal�zatos!

BIANKA.
        Az nem vagyok,
S�t oly becs�letes, mint te magad,
Ki �gy gyal�zsz.

EMILIA.
Mint �n? Te szemtelen!

JAGO.
Menj�nk urak! Tekints�nk Cassiohoz,
Hogy b�k�t�zz�k. Jer, te sz�p le�ny,
Majd m�s hangon besz�l�nk. Menj hamar,
Emilia, a v�rba, �s besz�ld el
Az �rnak �s �rn�nek, hogy mi t�rt�nt.
K�rlek, megy�nk-e? (f�lre) Ez �j, �rezem,
Vagy f�lemel, vagy semmiv� teszen!        (Mind el.)

II. SZ�N.

H�l� szoba.
Desdemona az �gyon alszik. Gyertya �g.
Othello j�.

OTHELLO.
Van r� okod, van r� okod, szivem!
Oh! hadd hallgassam azt el t�letek,
Sz�z csillagok! Van r� okod. – De nem –
V�r�t nem ontom; meg se karczolom
E b�rt, – a mely feh�rebb mint a h� –
S s�m�bb, mint a s�rk� alabastroma.
De halnia kell – hogy m�st meg ne csaljon!
Kioltom e vil�got; – azut�n –
Kioltom e vil�got. T�gedet,
Te szolgal�ng, ha kioltottalak,
El�bbi f�nyed visszaadhatom,
Ha megb�nn�m. De egyszer l�ngodat
Kioltva, oh term�szet sz�p csod�ja!
Nincs oly promethe�szi szikra, mely
Meggy�jtson �jra! Ha egyszer let�ptem
R�zs�idat: nem tehetem, hogy �jra
Viruljanak. E kell hervadniok.
Hadd sz�vjam illatod m�g �gadon!        (Megcs�kolja.)
Oh balzsam! mely majd r�besz�led az
Igazs�got: hogy kardj�t t�rje el.
M�g egyet! M�g egyet! Oh l�gy ilyen,
Ha halva vagy: meg�llek – �s szeretlek!
M�g egy utols�t! Ily �des – soha
Nem volt ilyen hal�los! S�rok – ah! de
K�rlelhetetlen e k�ny. B�m olyan,
Min� az �g�: s�jt, mid�n szeret. –
�bred.

DESDEMONA.
Ki az? Othello?

OTHELLO.
        �n vagyok.

DESDEMONA.
Fek�nni j�sz f�rjem?

OTHELLO.
        Im�dkoz�l-e
Az estve, Desdemona?

DESDEMONA.
        Igen, uram.

OTHELLO.
Ha tudsz magadban m�g valami b�nt,
Mi�rt az �ggel meg nem b�k�l�l:
Most k�rd kegyelm�t.

DESDEMONA.
        F�rjem! mit akarsz?

OTHELLO.
Egym�s ut�n! �n f�lre vonulok.
Nem akarn�lak k�sz�letlen�l
Meg�lni. �vjon �g, hogy lelkedet
Meg�ljem.

DESDEMONA.
Meg�lni – mondod –

OTHELLO.
        Azt.

DESDEMONA.
        Az �g legyen
Nekem kegyelmes.

OTHELLO.
        �men r�, szivemb�l.

DESDEMONA.
Ha �gy besz�lsz, nem fogsz meg�lni.

OTHELLO.
        Hm!

DESDEMONA.
�n m�gis f�lek t�led. Sz�rny� vagy,
Ha szemed �gy forog. S m�rt f�lek, – �n
Nem is tudom, mert b�nv�d nem gy�t�r –
De m�gis f�lek, �rzem.

OTHELLO.
Gondolj b�neidre.

DESDEMONA.
        B�n�m csak szerelmem.

OTHELLO.
Az�rt halsz meg.

DESDEMONA.
        Term�szetelleni:
Szerelme�rt meg�lni valakit.
Ah! ajkidat mi�rt harapdosod?
B�sz szenved�ly r�z t�ged, �t meg �t;
Gonosz jel ez; de rem�lem, rem�lem,
Nem cz�loz �nr�m.

OTHELLO.
        Hallgass. Sz�t se sz�lj!

DESDEMONA.
        J�, hallgatok. Sz�lj h�t te, mit kiv�nsz?

OTHELLO.
A kend�t, mely oly dr�ga volt nekem,
Mit neked adtam: Cassionak adtad.

DESDEMONA.
Nem, �letemre s istenemre, nem!
K�ldj �rte s k�rdd meg.

OTHELLO.
J� l�lek, vigy�zz,
Csalf�n ne esk�dj, mert hal�los �gyad,
Melyen vagy.

DESDEMONA.
Ah, t�n m�g nem oly hamar?

OTHELLO.
S�t ink�bb. Az�rt valld be b�n�det,
Mert b�rha �zr�l �zre, esk�vel
Mindent tagadn�l: meg nem ingatod
Sz�nd�komat, nem. Meg kell halnod itt.

DESDEMONA.
Uram! kegyelmezz.

OTHELLO.
�men.

DESDEMONA.
        �s te is,
Te is kegyelmezz. Nem v�t�k soha
Ellened. Nem szerettem Cassiot,
Csak mint az t�rv�nye enged�, mint
Felebar�tot. Nem adtam neki
Szerelmi z�logot.

OTHELLO.
        Hazudsz, az �gre!
L�ttam, szememmel, a kend�t kez�ben.
Oh hitszeg�! K�v� edzed szivem,
S gyilkolni k�nyszer�tsz, a mid�n
�ldozni k�sz�l�k. L�t�m a kend�t.

DESDEMONA.
�gy h�t tal�lta. Nem ad�m neki.
Hivasd el �t, hadd valljon igazat.

OTHELLO.
Megvallotta m�r.

DESDEMONA.
Mit, f�rjem?

OTHELLO.
Hogy veled �lt.

DESDEMONA.
        Hogyan? t�rv�nytelen?

OTHELLO.
�gy.

DESDEMONA.
        Nem mondhatja azt.

OTHELLO.
Nem, mert szava
�r�kre elakadt. A h� Jago
Gondoskodott fel�le.

DESDEMONA.
        Istenem!
Meghalt teh�t!

OTHELLO.
Ha minden sz�l haj�n
Egy �let volna, – elnyeln� bossz�m.

DESDEMONA.
El�rult�k �t – s v�gem van nekem.

OTHELLO.
Hah szajha! m�g szemembe siratod?

DESDEMONA.
Oh f�rjem �zz el! Oh csak meg ne �lj.

OTHELLO.
Meg kell halnod, gyal�zatos.

DESDEMONA.
Vagy holnap �lj meg, hagyj �lnem ma m�g!

OTHELLO.
Ellenszeg�lsz?

DESDEMONA.
        Egy f�l �r�t csup�n!

OTHELLO.
Az m�r lej�rt, habozni nincs id�.

DESDEMONA.
Csak addig, m�g elmondok egy im�t.

OTHELLO.
K�s�.        (Megfojtja.)

EMILIA
(k�nn).
Uram! Hej, j� uram! Uram!

OTHELLO.
Mi zaj? Nem halt meg? M�gse halt-e meg?
B�r kegyetlen, – irgalmas is vagyok.
Nem akarom sok� k�nozni �t.
�gy, �gy.

EMILIA
(k�nn).
Uram! Nagys�gos �r!

OTHELLO.
        Ki az?

EMILIA
(k�nn).
Egy sz�t akarn�k sz�lni csak veled.

OTHELLO.
Igen. Emilia. Mindj�rt. Halva van.
T�n Cassio hal�l�t j� jelentni.
Nagy l�rma volt. hah – nem mozdul? Nyugodt,
Mik�p a s�r! �s bebocs�ssam �t?
�gy tetszik, �jra mozdul. Nem. Mi lesz
A legjobb? Mit tegyek? ha ez bej�,
K�rdezni fogja n�met. N�met? Ah!
N�met? Mif�le n�t? N�m nincs nekem.
Oh sz�rny� �ra! Elviselhetetlen!
Mi�rt nincs most nap- s holdfogyatkoz�s,
Hogy iszonyodva sz�tnyiln�k a f�ld!

EMILIA.
K�rlek, bocs�ss be. Egy sz�m van veled,
Oh j� uram.

OTHELLO.
El is feledtelek.
No j�jj be, j�jj. Csak halkan, cs�ndesen…
Hadd h�zom �ssze az �gy f�gg�ny�t.
Hol vagy? Mi baj?

(Kinyitja az ajt�t.)
Emilia j�.

EMILIA.
Uram, rettent� gyilkol�s esett.

OTHELLO.
Mi? most?

EMILIA.
        Csak �pen most.

OTHELLO.
        Mind ezt a hold
Bolond j�r�sa tette. K�zelebb j�tt
A f�ldhez, mint szokott; s miatta mind
Megv�sz az ember

EMILIA.
Cassio, uram, meg�lt egy nemes
Velenczeit, Rodrigot.

OTHELLO.
        Rodrigo
Meg�lve? S Cassio meg�lve?

EMILIA.
        Nem,
M�g Cassio �l.

OTHELLO.
Mit? �l Cassio?
A gyilkol�s h�t v�tett hangot ad,
S az �des bossz� zordan zeng f�lembe!

DESDEMONA.
Oh �rul�s!

EMILIA.
        Mi az? Min� ny�g�s?

OTHELLO.
Mi?

EMILIA.
        Istenem! Ez �rn�m hangja volt!
Seg�lyt, seg�lyt! Oh sz�lj m�g, asszonyom!
Oh �des Desdemona! �des �rn�m!

DESDEMONA.
�rtatlanul halok meg.

EMILIA.
        Ki tev� ezt?

DESDEMONA.
Ah! Senki, enmagam, – isten veled –
Aj�nlj uramnak, – ah! isten veled.        (Meghal.)

OTHELLO.
Ki �lhet� meg?

EMILIA.
        Oh! ki tudja azt?

OTHELLO.
� mondta, hall�d, hogy nem �n tev�m.

EMILIA.
�gy mondta s azt kell bizony�tanom.

OTHELLO.
Hazudva sz�llt a m�ly pokolra, mert
�n �ltem �t meg.

EMILIA.
        Ann�l angyalabb �,
S te ann�l �rd�gebb vagy, iszony�!

OTHELLO.
� b�nbe esett �s par�zna volt.

EMILIA.
Hazudsz, te �rd�g, r�t r�galmaz�!

OTHELLO.
Mint a v�z, csalfa volt.

EMILIA.
        S te mint a t�z,
Oly vad vagy, �t csalf�nak mondva, ki
H�bb volt az �gn�l.

OTHELLO.
        Cassio al�
Ad� mag�t; k�rdezd b�r f�rjedet.
Oh! m�ly pokolra k�ne sz�llanom,
Ha az igazs�g �tj�n nem megyek
E v�gletig. F�rjed j�l tudja azt.

EMILIA.
F�rjem?

OTHELLO.
F�rjed.

EMILIA.
Hogy � par�zna volt?

OTHELLO.
        Az, Cassioval.
Ha h� lett volna �, s az �g nekem
Egy �j vil�got aj�nlt volna �rte
Szepl�telen gy�m�ntb�l, – �t az�rt
Sem adtam v�n’ cser�be!

EMILIA.
        F�rjem?

OTHELLO.
        �
Intett el�sz�r; s � becs�letes,
Ki h� sziv�ben gy�l�li a gaz
Tettek iszapj�t.

EMILIA.
        F�rjem? Igaz�n?

OTHELLO.
M�rt ennyi k�tked�s? M�r mondtam, �.

EMILIA.
Nagy �g! Ah �rn�m! A gaz �rul�s
G�nyt �z a szerelemb�l. S f�rjem azt
�ll�tja, hogy n�d csalfa volt?

OTHELLO.
        Igen.
F�rjed. Nem �rted? F�rjed, a der�k,
Becs�letes Jago mondotta azt.

EMILIA.
Ha mondta, �gy rothadjon �zr�l �zre
Naponkint lelke. Mert hazud. Szeg�ny!
Sil�ny fel�t igen is szeret�!

OTHELLO.
Hah!

EMILIA.
        T�gy, a mint akarsz. E r�t b�n�d
Csak �gy m�lt� az �gre, mint te r�.

OTHELLO.
Jobb, hogyha hallgatsz.

EMILIA.
        Nem tudsz engem �gy
Megs�rteni, mint t�rni �n. Bolond!
�r�lt, eszetlen! A f�ldn�l but�bb te,
S a mit tev�l! Mit b�nom kardodat?
Elmondom, b�r h�sz �ltem veszne is!
Seg�lyt, seg�lyt! A m�r meggyilkol�
�rn�met! Erre! Gyilkoss�g! Ide!

        Montano, Gratiano, Jago j�nnek.

MONTANO.
Mi az, vit�z m�r, mi t�rt�nik itt?

EMILIA.
Jago, te is j�sz? J�kor. M�sok �m
Nyakadba tolj�k gyilkos tett�ket.

GRATIANO.
Mi az? Mi t�rt�nt?

EMILIA.
        Hazudtold meg e
Gyilkost, ha f�rfi vagy. R�d fogta, hogy
Nej�t el�tte h�tlennek nevezted.
Tudom, te ily gazs�got nem tev�l.
Sz�lj, sz�vem oly neh�z.

JAGO.
Csak azt besz�ltem, a mit gondol�k,
Nem t�bbet, mint a mennyit � is elhitt.

EMILIA.
Mondottad-e, hogy n�je csalfa volt?

JAGO.
Mondtam �m.

EMILIA.
        Hazudt�l; czudarul,
Lelkemre mondom, �tkosan hazudt�l.
� csalfa? Cassioval? Mondtad-e,
Hogy Cassioval?

JAGO.
        Vele; fogd be a sz�d.

EMILIA.
De nem fogom; besz�lni akarok,
J� asszonyom meg�lve fekszik �gy�n.

MIND.
�g �rizz!

EMILIA.
        Hazugs�god okoz�
E gyilkoss�got.

OTHELLO.
Ne b�muljatok r�m, urak. Val�!

GRATIANO.
R�mes val�, ha �gy van.

MONTANO.
        Sz�rny� tett!

EMILIA.
Gazs�g! Val�di gazs�g! Iszony�!
Csak r� gondolni! L�tom m�r, tudom!
Oh sz�rny� gazs�g! meg�l�m magam.
Oh r�mletes!

JAGO.
        Bolond vagy? menj haza.

EMILIA.
Oh hagyjatok besz�lnem! B�r tudom,
Hogy engedelmeskednem illen�k,
De most nem! Ah Jago, m�g �gy lehet,
Sohasem megyek t�bb� haza.

OTHELLO.
        Oh! oh!

        (Desdemon�ra borul.)

EMILIA.
�gy! vesd magad le s b�gj! A leghivebb,
Leg�desebb n�t, ki valaha �lt,
�lted meg.

OTHELLO.
Oh nem! � par�zna volt –
Most veszlek �szre, b�tya. �gy van, �n,
Ez �n kezem fojt� meg h�godat.
Tudom, hogy e tett sz�rny�, r�mletes.

GRATIANO.
Szeg�ny hugom! J�, hogy meghalt ap�d!
F�rjhez men�sed sebz� �t; a b�
Metsz� el �lt�t. Hogyha �lne m�g:
E l�tom�ny k�ts�gbe ejten�,
�tokkal �zn� el jobb angyal�t,
�s k�rhozatba d�lne.

OTHELLO.
        Az igaz,
Sajnos dolog. De Jago tudja j�l,
Hogy csalfa volt �s sz�zszoros par�zna
E Cassioval. Vallott a lator.
E n� szerelmi z�logul ad�
A n�szi kend�t, mit t�lem kapott.
�n n�la l�ttam. R�gi �s becses.
Eml�k vala; ap�m ad� any�mnak.

EMILIA.
Oh �g, ne hagyj el!

JAGO.
        Egy hangot se sz�lj.

EMILIA.
De sz�lanom kell. �n ne sz�ljak? �n?
Nem! sz�lok oly szabadon, mint a sz�l,
S ha �g s pokol s az ember s �rd�g�k
Re�m ki�ltnak, m�gis sz�lok �n.

JAGO.
Ej l�gy okos s eredj haza.

EMILIA.
        Nem �n.
        (Jago meg akarja sz�rni.)

GRATIANO.
Nem sz�gyeled? Egy n�re kardodat?

EMILIA.
Te balga m�r, kend�d, mir�l besz�lsz,
�n leltem �s f�rjemnek adtam �t,
Mert sokszor �s komoly parancs gyan�nt
(B�r ily kicsinys�g meg nem �rdemelte)
Mond�, hogy lopjam el.

JAGO.
        Te semmi asszony!

EMILIA.
N�d adta volna Cassionak azt?
Nem, �n lel�m meg s f�rjem vette el

JAGO.
Mer� hazugs�g.

EMILIA.
        Istenemre, nem!
Urak, higy�tek el! Te v�rszop�!
De minek is oly dr�ga n�, az ily
�r�lt bolondnak?

OTHELLO.
        Nincs t�bb k� az �gben,
Csak a mi ott d�r�g? Oh a gazember!
        (Jago lesz�rja Emili�t s elszalad.)

GRATIANO.
A n� hanyatlik; ezt is meg�l�!

EMILIA.
Ah! asszonyom mell� fektessetek!

MONTANO.
A cz�meres gazember! Vedd e kardot,
Mit �n a m�r kez�b�l csavar�k ki.
�rizd ez ajt�t, s ne bocs�sd ki �t,
�ld meg, ha m�sk�p nem birn�l vele,
�n a gazembert �zni indulok. (Montano �s Gratiano el.)

OTHELLO.
M�r nem vagyok vit�z, – minden k�ly�k
El birja venni kardomat! De m�rt
�ln� t�l a becs�let az er�nyt?
Veszszen ut�na.

EMILIA.
        Mit jelente a dal?
Ah! hallassz-� m�g? Mint a hattyu, �n is
Dal k�zt halok meg: f�z, szomoru f�z!
M�r! tiszta volt �, t�ged szeretett!
�gy idvez�ljek, mint igaz szavam,
S hitem szerint besz�lve – meghalok.        (Meghal.)

OTHELLO.
Egy kardom itt m�g e szob�ba’ van,
Spanyol acz�l, j�gben megedzve. Itt –
Itt van. Bocs�ss ki b�tya! �n megyek.

GRATIANO.
(k�nn).
Pr�b�ld csak azt; de dr�g�n fizeted,
Fegyvertelen vagy �s nem b�rsz velem.

OTHELLO.
Tekints be csak, s szemk�zt besz�lj. Ha nem:
Fegyvertelen b�r, �kl�mmel le�tlek.

        Gratiano bej�.

GRATIANO.
No h�t mi kell?

OTHELLO.
        N�zd, kard van n�lam is
H�s oldal�n jobb kard nem volt soha.
Volt oly id�, mid�n e karral �s
E kard vas�val h�szszor annyi g�tot
T�rtem kereszt�l, mint a te er�d.
De hasztalan hetvenked�s! ki tudn�
Int�zni sors�t? V�ge, v�ge van!
Ne f�lj, hab�r f�lfegyverkezve l�tsz.
Itt �taz�som v�ge, itt a cz�l,
Haj�m utols� r�ve itt. Ne f�lj!
Nincs h�tra m�rt h�z�dnod. V�gy csak egy
N�dsz�lat �s tartsd Othello sziv�nek,
S � h�tral�p. Hov� is menne m�r
Szeg�ny Othello! – Mit meredsz re�m,
Balsors le�nya! halv�ny, mint ruh�d!
Ha �t�letkor �gy tal�lkozunk,
Arcz�d az �gb�l engem letasz�t,
�s a gonosznak martal�kul ad.
Hideg, hideg vagy! �pen mint er�nyed!
– Oh �tkozott gaz! �rd�g, ostorozz el,
Ez �gi k�pet ne l�ssam tov�bb.
Forgass viharba! gy�jts k�nl�ngot, �s
Foly� t�zek akn�iban f�r�szsz meg!
Oh Desdemona! Desdemona! Oh!
Meghalt! Oh! Oh!
Lodovico, Montano, Cassio zs�lyesz�kben. Tisztek, Jago foglyul, Kis�ret j�nnek.

LODOVICO.
Hol e d�h�s, balsors-sujtolta ember?

OTHELLO.
Itt �ll, ki egykor Othello vala.

LODOVICO.
Hol a k�gy�? Hozz�tok �t el�.

OTHELLO.
L�b�ra n�zek, – �m az csak mese, –
Ha �rd�g vagy, kardom nem �rt neked.
        (Megsebzi Jagot.)

LODOVICO.
        Vegy�tek el kardj�t.

JAGO.
        Megv�rze csak,
Nem �lt meg.

OTHELLO.
�gy akartam. �lj tov�bb,
Mert �gy hiszem: boldogs�g a hal�l.

LODOVICO.
Oh h�s Othello! Egykor oly nemes,
S egy ily czudar h�l�ba ejthetett!
Minek nevezzelek?

OTHELLO.
        Ak�rminek.
Becs�letes gyilkosnak: mert val�.
Semmit se’ tettem gy�l�letb�l �n,
Csak a becs�let�rt.

LODOVICO.
        Ez �rul�
R�szint kivall� m�r b�n�t. Te is
Megegyez�l, hogy haljon Cassio?

OTHELLO.
Meg.

CASSIO.
        Oh uram! nem adtam r� okot.

OTHELLO.
Most elhiszem, s k�rem bocs�natod.
K�rdezz�tek meg e f�l�rd�g�t:
Lelkem- s szivem mi�rt h�l�zta be?

JAGO.
Semmit se vallok. Tudtok, a mit tudtok;
E perczt�l egy sz�t sem sz�lok tov�bb.

LODOVICO.
Im�t se?

GRATIANO.
        Majd a k�npadon besz�lsz.

OTHELLO.
Legjobb, ha nem.

LODOVICO.
        Halld mi t�rt�nt, uram,
Mit t�n te sem tudsz. Itt van egy lev�l,
Mit a meg�lt Rodrigon�l lel�nk,
S itt �jra egy. Amabban Rodrigo
F�lh�vatik meg�lni Cassiot.

OTHELLO.
Oh sz�rny�s�g!

CASSIO.
        Pog�ny vad indulat!

LODOVICO.
Emez meg egy panaszkod� lev�l,
Mit – �gy t�nik ki – Rodrigo e gaz
Jagonak akart k�ldni. Az alatt
T�n n�la j�rt ez, �s megnyugtat�.

OTHELLO.
Oh iszony� csel! Sz�lj csak Cassio,
Mik�p jutott hozz�d n�m kendeje?

CASSIO.
Szob�mban �gy lel�m. De az im�nt
Jago kivall�m: hogy sz�nd�kosan
Ejt� el ott, gonosz cz�lzattal, azt.

OTHELLO.
Oh �n bolond! Oh balga, balga �n!

CASSIO.
�s a lev�lb�l az t�nik ki m�g,
Hogy Rodrigot Jago t�zelte fel
Bosszantani engem, mikor �r�n �lltam,
Mi�rt lecsaptak. S most, hogy �bredez
A tetszhal�lb�l, most vall� be azt:
Hogy Jago vette �t e gyilkol�sra
S azt�n lesz�rta.

LODOVICO.
        J�nn�d kell vel�nk.
Parancsnokolnod nem lehet tov�bb –
Cyprusban Cassio parancsoland.
E gaz k�ly�knek, ha van valamely
Hossz� k�nokkal gy�tr� b�ntet�s,
R�sz�be az jut. Te foglyul maradsz,
A m�g b�n�dre majd Velencze mond
�t�letet. Vigy�tek �t.

OTHELLO.
        Meg�llj!
Egy sz�t avagy kett�t, m�g indulunk.
Hogy szolg�ltam Velencz�t, – tudva van.
Err�l el�g. – A levelekbe majd, ha
Meg�rj�tok a gy�szt�rt�netet,
�gy �rjatok r�lam, min� vagyok,
Sz�p�tve nem, de feket�tve sem.
�gy fessetek le: mint ki nem okos,
De h� szerelm�; nem k�nnyen gyan�s,
De ingerelve, f�lt�sben d�h�ng;
Ki mint tudatlan indus, botorul
Eldobja a gy�ngy�t, mi t�bbet �r,
Mint n�pe birodalma; kinek szeme,
Mely k�nyben olvadozni nem szokott,
�gy �nti most meg�radt cs�pjeit,
Mint gy�gyer�s nedv�t a m�zgafa.
Irj�tok ezt. S tegy�tek m�g ut�n:
Hogy Alep�ban egykor, egy czudar
Kontyos t�r�k vert egy velenczeit,
S Velencz�t k�romolta, – a k�r�l-
Met�lt kuty�t torkon ragadtam, �s
Lesz�rtam – �gy!        (Lesz�rja mag�t.)

LODOVICO.
Oh v�res v�gezet!

GRATIANO.
Itt hasztalan szavunk.

OTHELLO.
(Desdemonara borul).
Megcs�kol�m,
Miel�tt meg�l�m. M�g f�ltal�lom,
S magam meg�lve cs�kban van hal�lom.        (Meghal.)

CASSIO.
Tartottam ett�l. Oly nagy szive volt!
De azt hiv�m, fegyvertelen.

LODOVICO.
        Te eb!
Vadabb te, mint �hs�g, tenger, rag�ly –
N�zd itt az �gyon e gy�szos tehert,
Ez a te munk�d! Szem nem b�rja n�zni.
Fedj�tek el. A h�zat Gratiano
Vedd �t; a m�rnak minden birtoka
Re�d maradt. Korm�nyz� �r, �n� az
�t�let e pokolfajzat f�l�tt.
Nem kell k�m�lni, k�nja nagy legyen.
�n meg haza! Jelentni sietek
B�s sz�vvel ezt a b�s t�rt�netet!        (Mind el.)

Nyit�oldal