Shakespeare

V. HENRIK KIR�LY.

(Ford�totta: L�vay J�zsef)


Tartalom

BEVEZET�S

ELS� FELVON�S.


I. SZ�N.
II. SZ�N.

M�SODIK FELVON�S.


I. SZ�N.
II. SZ�N.
III. SZ�N.
IV. SZ�N.

HARMADIK FELVON�S.


I. SZ�N.
II. SZ�N.
III. SZ�N.
IV. SZ�N.
V. SZ�N.
VI. SZ�N.
VII. SZ�N.

NEGYEDIK FELVON�S.


I. SZ�N.
II. SZ�N.
III. SZ�N.
IV. SZ�N.
V. SZ�N.
VI. SZ�N.
VII. SZ�N.
VIII. SZ�N.

�T�DIK FELVON�S.


I. SZ�N.
II. SZ�N.SZEM�LYEK

V. Henrik Kir�ly.

Gloster herczeg,
Bedford herczeg, a kir�ly testv�rei.

Exeter herczeg, a kir�ly nagyb�tyja.

York herczeg, a kir�ly rokona.

Salisbury,
Westmoreland,
Warwick, gr�fok.

Canterbury �rsek.
Ely p�sp�k.
Cambridge gr�f,
Lord Scroop,
Grey Tam�s, �sszeesk�dtek.

Erpingham Tam�s,
Gower,
Fluellen,
Macmorris,
Jamy, tisztek Henrik sereg�ben.

B�tor,
Udvaros,
Vill�m, k�zkaton�k.

Pistol,

Nym,

Bardolph.

Fi�, szolg�jok.

H�rn�k.

Kar.

VI. K�roly, franczia kir�ly.

Lajos, koronaherczeg.

Burgund,
Orleans, Bourbon herczegek.

Francziaorsz�g Constable-je.

Rambures �s
Grandpr�, franczia f�urak.

Montjoy, franczia h�rn�k.

Harfleur parancsnoka.

Angli�ba k�ld�tt k�vetek.

Izabella, franczia kir�lyn�.

Katalin, K�roly �s Izabella le�nya.

Alice, a herczegn� udvarh�lgye.

F�rg�n�, kocsm�rosn�.

Urak, h�lgyek, tisztek, franczia �s angol katon�k,
h�rn�k�k �s kis�ret.
BEVEZET�S

E darabb�l az els� negyedr�t kiad�s 1600-ban jelent meg, e cz�m alatt: The Chronicle History of Henry the fifth. With his battle fought at Agin Court in France. Togither with Auntient Pistol. As it hath been sundry times playd by the Right honorable the Lord Chamberlaine his servants. London, Printed by Thomas Creed stb. (�t�dik Henrik kr�nik�s t�rt�nete. Csat�j�val, melyet Agin Courtn�l Francziaorsz�gban v�vott. Pistol z�szl�tart�val egy�tt. A mint t�bb �zben el�adatott a nagyon tiszteletre m�lt� lord kamar�s szolg�i �ltal. Nyomtatta Londonban Creed Tam�s.) Ugyanez m�g k�t �j kiad�st �rt 1602-ben �s 1608-ban. E negyedr�t� kiad�sok azonban csonk�k, eltorz�tottak, tele vannak hib�val, s igen val�sz�n�, hogy a k�lt� tudta �s hozz�j�rul�sa n�lk�l, kinek neve el� sem fordul a cz�mlapon, a k�nyv�rusi nyeres�gv�gy csup�n a szin�szek szerepeib�l vagy a sz�ni el�ad�s ut�n t�rt�nt hanyag �s elhamarkodott lem�sol�sokb�l �ll�t� �ssze. A hiteles �s romlatlan sz�veget csak az 1623-ki folio-kiad�s ny�jtja, melyben V. Henrik k�zvetlen�l IV. Henrik m�sodik r�sze ut�n foglal helyet. E f�ltev�s mindenesetre val�sz�n�bb, mint a m�sik, mely szerint V. Henrik-nek k�t kidolgoz�sa volna, s az els�t, a gy�ng�bbet, a negyedr�t-kiad�s, a m�sodikat, a jav�tottat, a folio-kiad�s foglaln� mag�ban. A dr�ma sz�rmaz�si idej�t maga a k�lt� adja tudtunkra, az �t�dik felvon�s kara �ltal, melylyel ezeket mondatja:

        Mik�nt ha (b�r kis, de kedves hasonlat)
        Dr�ga kir�lyn�nk f�vez�re most
        (A mint tehetne is) Irlandb�l j�nne
        �s kardhegy�n hozn� a l�zad�st:
        Eme b�k�s v�rost milyen sokan
        Hagyn�k el ekkor �t �dv�zleni.

Ez a f�vez�r Essex gr�f volt, ki 1599-ben Irlandban j�rt a l�zad�k megf�kez�s�re, a prolog teh�t az 1599-ik �v nyar�n k�sz�lhetett, s hogy az eg�sz dr�ma ez �vb�l val�, abb�l is k�vetkeztethetj�k, hogy Meres 1598-ki lajstrom�ban m�g nem fordul el�. 1598-ban teh�t m�g nem volt ismeretes, m�g egy 1599-ki esem�nyre m�r cz�lz�st tesz, s �gy ez ut�bbi �v biztosan vehet� sz�let�si �v�nek.
Forr�sa itt is Holinshed kr�nik�ja volt. Ismerte azonk�v�l a Famous Victories of Henry the Fifth cz�m� r�gibb dr�m�t is, mely V. Henrik t�rt�net�t ifj�kor�t�l fogva adja el� egy dr�m�ban, mindazon esem�nyeket teh�t, melyek Shaksperenek h�rom dr�m�ra szolg�ltattak t�rgyat. E durva �s idomtalan munka azonban legf�lebb annyiban nevezhet� forr�s�nak, a mennyiben n�mely jelenet�nek meg�r�s�ra bel�le mer�t� az �tletet, term�szetesen �gy �tidom�tva �s megnemes�tve szellem�nek f�ny�vel azt, a mit �tvett, hogy eg�szen saj�tj�v� lett. �gy a Pistol �s a franczia Le Fer k�z�tti jelenet eml�keztet a „Famous Victories” egy jelenet�re, melyben Derick �s egy franczia k�lcs�n�sen fel�lm�lj�k egym�st gy�vas�gukkal �s cseleikkel.

Magyar�l V. Henrik m�g nem ker�lt sz�nre. A Kisfaludy-t�rsas�g Shakspere-kiad�s�ban L�vay J�zsef ford�t�s�ban jelent meg.

Ez a dr�ma Shaksperenek legangolabb, igazi nemzeti dr�m�ja, melyben haz�j�nak dics�s�g�t a k�z�pkori Anglia legnagyobb h�stett�ben, az agincourti diadalmas csat�ban �s legn�pszer�bb nemzeti h�s�ben magasztalja. Az eg�sz dr�ma mintha dithyramb volna az agincourti gy�zelem dics��t�s�re. Angol vit�zs�get, angol er�nyt zeng minden sora, m�g ott is, hol a franczi�kat l�pteti fel, kiknek elbizakodotts�ga, l�has�ga, k�nnyelm�s�ge mintegy az �rny�kot k�pezi, mely ann�l ink�bb kiemeli az angol dics�s�g f�ny�t, mid�n a ragyog�, j�kedv�, ellens�geir�l csak g�nynyal �s len�z�ssel besz�l� franczia nemeseket, b�r hadaik �tsz�r�sen m�lj�k fel�l az ellens�get, eltiporja, megsemmis�ti a rongyos, ki�hezett, elcsig�zott angol sereg. Aeschylos „Perzs�”„-ban �pen �gy t�ntette f�l a g�r�g fegyverek dics�s�g�t a levert ellens�g jajvesz�kl�se �ltal. De Shakspere nemcsak a legy�z�tteket �ll�tja el�nk, elbizakodotts�guk g�gj�ben, majd a veres�g ut�n m�ly megal�ztat�sukban; hanem bemutatja diadalmas nemzet�t is, nagys�g�ban, egyszer�s�g�ben, erej�ben, ked�lyess�g�ben, a kir�lyt�l az utols� k�zkaton�ig, a legels�t�l a legutols�ig, a nemzeti t�rsadalom minden oszt�ly�val, minden faj�val, a f�urakat, a v�rbeli herczegeket, a hivat�sszer� katon�kat, az angol yeomeneket, az ir, sk�t, walesi harczosokat. E dr�ma oka legink�bb, hogy n�melyek, mint R�melin, egy kis angol chauvinismusr�l v�dolj�k Shaksperet, kivel a nemzeti �n�rzet elfeledteti egy id�re rendes objectivit�s�t s munk�j�t a „nemzeti dicsekv�s” dr�m�j�v� teszi; �gy mid�n az agincourti csat�ban t�zezer elesett franczi�val szemben csak n�gy f�urat �s huszon�t m�st �let meg az angolok k�z�l; vagy mid�n m�g a gy�va �s henczeg� Pistol el�tt is let�rdelteti �s �let��rt k�ny�r�gteti a franczia lovagot; vagy mid�n a kir�lylyal hazak�ldeti a seregb�l azokat, kiknek nincs kedv�k harczolni, b�r az ellens�g �tsz�r akkora.

        Hirdesd ki ink�bb hadsergem k�z�tt,
        Hogy a kinek harczolni kedve nincs,
        Az elmehet, �tlevel�t kikapja,
        Zseb�be �ti k�lts�get tesz�nk.

V. Henrik dr�m�ja nemcsak chronologiai rendben k�veti IV. Henrik k�t r�sz�t, hanem tartalmilag is �sszef�gg�sben �ll vele, mint a gy�m�lcs a vir�ggal, a teljes�l�s az ig�rettel. Shakspere kedvencz h�se, az angol nemzeti hagyom�ny legn�pszer�bb alakja, „Angolhon csillaga”, mint az epilog nevezi, ebben a dr�m�ban v�ltja be ig�ret�t, melyet mint tr�n�r�k�s tett, hogy m�lt�, nagy �s dics�s�ges kir�lya lesz Angli�nak. �s e nagy kir�ly mellett nem jut t�bb� hely a „humor kir�ly�nak”, a tr�n�r�k�s hajdani korhely kegyencz�nek, a k�v�r Falstaff Jank�nak. Hogy a k�lt�nek eleinte sz�nd�ka volt Falstaff alakj�t V. Henrik dr�m�j�ba is bevinni, maga mondja IV. Henrik m�sodik r�sz�nek epilogj�ban: „Ha nem terhel�tek t�l magatokat k�v�r eledellel, al�zatos szerz�nk folytatni fogja e t�rt�netet s abban sir John Falstaffot is.” De felhagyott e terv�vel, s csak hal�l�nak elbesz�l�s�t halljuk a m�sodik felvon�s harmadik sz�nj�ben. Kreyszig tapintatosnak �s szeretetre m�lt�nak mondja a k�lt� elj�r�s�t, hogy „a humor h�res kir�ly�t megkim�lte az elker�lhetetlen erk�lcsi executio sz�gyen�t�l �s gy�trelm�t�l.” Az eastcheapi band�b�l csak a legaljasabbakkal tal�lkozunk itt: a v�r�s orr� Bardolphphal �s a hetvenked�, gy�va Pistollal; az els� akaszt�f�ra ker�l, mert a szigor� hadi fegyelem dacz�ra nem tud lemondani r�gi kedvtel�s�r�l, a lop�sr�l; a m�sik, miut�n henczeg�se m�lt� b�ntet�st nyert a der�k Fluellent�l, visszat�r r�gi �s igazi hivat�s�hoz, „ker�t�v� lesz s mellette m�g �gyes k�zzel zsebmetsz�st folytat.” Eff�le v�gt�l megk�m�lte a k�lt� Falstaffj�t, mely pedig bizony�ra szint�n el�rte volna; mert a kir�ly hi�ba k�t�tte lelk�re javul�s�t s hi�ba ig�rte javul�sa eset�re kegyelm�t: Falstaff nem javult meg; az eastcheapi kocsm�ban hal meg, hol �lete jav�t t�lt�tte s a kocsm�rosn� besz�li el hal�l�t, kit �let�ben annyit csalt �s bolond�tott. Van valami tragikomikusan meghat�, a mint czimbor�i gy�szolj�k, Pistol h�bortos dag�ly�val szavalva, Bardolph azt �hajtva, b�r vele lehetne, ak�r a mennyben, ak�r a pokolban, a mint utols� �lcz�t emlegetik, melyet hadokolva mondott Bardolph orr�ra, s a mint F�rg�n� rajzolja utols� pillanatait: „Olyan sz�p v�ge volt; �gy b�cs�zott el, mintha feh�rp�l�s kis gyermek volt volna. �pens�ggel tizenk�t �s egy �ra k�zt, �pen az �r-ap�ly idej�n �tazott el. Mert a mint l�ttam, hogy �gytakar�j�t babr�lgatja, vir�gokkal j�tszik s �jja hegy�re mosolyog, mindj�rt tudtam �n, hogy a nagy �tra k�sz�l.”

Jobb is volt �gy. Falstaffnak nem volt t�bb� helye az �j vil�gban, a nemzet h�skorszak�ban, melyet eg�szen bet�lt a nagy kir�ly alakja; nem volt t�bb� helye a h�s korszakot dics��t� epikus dr�m�ban, mely fegyverzajjal, trombita-harsog�ssal, lovak dobog�s�val, harczi ki�lt�ssal, diadalmi zajjal van tele. Az a n�h�ny egyszer�en meghat� sz�, melylyel hal�l�t elbesz�lik, sokkal jobban megadja alakj�nak a maga teljess�g�t, mint ha tov�bb h�ny�dn�k Bardolph �s Pistol t�rsas�g�ban �s az � sorsukra jutna. Fels�ges humor�t hi�ba t�kozoln� itt a fegyverek csattog�sa, a nemzeti dics�s�g diadalmas �jjong�sa k�z�tt. A hol � megjelen, az els� helyek egyik�t, figyelm�nk nagyobb r�sz�t k�veteli mag�nak; hol ez nem juthat r�sze�l, m�lt�bb hozz�, eg�szen elmaradnia.

V. Henrik dr�m�j�nak t�rgya e kir�ly francziaorsz�gi hadj�rata, k�zpontja az agincourti csata, megold�sa a troyesi b�ke, mely �ltal Henrik Katalin herczegn� f�rje s a franczia tr�n �r�k�se lett. A franczia h�bor�t Henrik nem telhetetlen h�d�t�sv�gyb�l, hanem azon er�s meggy�z�d�ssel ind�t�, hogy a franczia tr�nhoz joga van. D�dapja, III. Edv�rd Izabell�nak, Sz�p F�l�p franczia kir�ly le�ny�nak volt a fia, s �gy le�ny�gon egyenes ivad�ka a Capet h�znak. Mid�n a Capetek f�rfi�ga kihalt s a franczia tr�nt a Valois mell�k�g foglalta el, III. Edv�rd fegyveres k�zzel k�vetelte anyai �r�k�t, s�t akkoriban m�g a p�risi parlament jog�szai is vit�s k�rd�snek nyilv�n�t�k, vajjon Izabella ut�djainak nincs-e t�bb joguk a franczia tr�nhoz, mint a Valoisk f�rfi mell�k�g�nak?

Ezt a harczot vette fel �jra V. Henrik, mag�nak k�vetelve az �r�ks�get, melyet jogos tulajdon�nak v�lt. S hogy a h�bor�nak e tiszta forr�s�t, a k�ts�gbevonhatatlan jogcz�met, biztosan meg�llap�tsa, s mind a saj�t, mind nemzet�nek a lelkiiismeret�t megnyugtassa a h�bor� jogoss�g�ra, �gy�k igazs�g�ra n�zve, �sszeh�vja orsz�gnagyjait s a canterburyi �rsek �ltal megmagyar�ztatja, �rv�nyes-e Francziaorsz�gban a sz�li t�rv�ny, mely szerint n�k nem �r�k�s�dhetnek a tr�non. Tiszta �s egyenes feleletet akar, s nem olyan elcs�r�s�t-csavar�s�t a t�rv�nynek, mely az igazs�g ellen�re is neki kedvezne.

        De isten �vjon, dr�ga h� uram, hogy
        �rtelmez�s�t elcs�rd s m�dositsd,
        S csalf�n terheljed �rt� lelkedet,
        Oly elfacsart czimet hozv�n el�, mely
        Nem egyez �nszin�ben a val�val.
        Ki tudja, h�ny, ki most �p, ontja v�rit
        Az �gy mellett, a melyre minket �gy
        F�tisztelend�s�ged �szt�n�z?
        Fontold meg, hogy szem�ly�nkr�l van a sz�,
        S hogy alv� harczi kardot keltesz itt:
        Fontold meg ezt, isten nev�re k�r�nk.
        K�t ily kir�lys�g nem verseng soha
        Sok v�ront�s n�lk�l �s mindenik
        �rtatlan v�rcs�pp egy v�d, egy panasz
        Az ellen, a ki kardot �lesit…

Az �rsek kimutatja, hogy a sz�li t�rv�nynek Francziaorsz�gban nincs �rv�nye s a franczia tr�n joggal Henriket illeti, mint a Capetek egyenes ut�dj�t n�i �gon. Ez igaz jogra t�maszkodva a kir�ly nyugodt l�lekkel ind�tja meg a h�bor�t s eg�sz Anglia nagy lelkesed�ssel �s legtiszt�bb meggy�z�d�ssel t�mogatja. Ugyanazon jelenetben, melyben a k�lt� tiszt�ba hozza az angolok �gy�nek igazs�g�t s f�nyes szinekkel festi vit�zi buzg�s�gukat, n�h�ny von�ssal kiemeli m�r az ellent�tet is, a franczi�k elbizakodotts�g�t, mid�n koronaherczeg�kkel egy l�da j�t�klapt�t k�ldet s�rt� g�nynyal a kir�lynak; a mi nem is felel meg eg�szen a t�rt�neti igazs�gnak, mert a franczi�k kezdetben kor�ntsem voltak oly elbizakodottak s mindent megtettek a h�bor� elh�r�t�s�ra. Shakspere azonban Holinshedben tal�lta ez anekdot�t, s mint cz�lj�nak igen megfelel�t, el nem mulaszt� felhaszn�lni.

Az 1415-ik �v nyar�n Southamptonban �tra k�szen �llt az angol sereg, mid�n a kir�ly k�zvetlen k�zel�ben veszedelmes �sszeesk�v�st fedezett f�l. Rokona, Cambridge Richard gr�f, s legjobb bar�tja, Lord Scroop �lltak ez �sszeesk�v�s �l�n. Mint a dr�ma is sejteti, ez �sszeesk�v�k elfogadt�k ugyan a franczia sz�vets�get �s aranyat, de tulajdonk�peni cz�ljok az volt, hogy a York �gat �ltess�k az angol tr�nra. Henrik k�lf�ldi hadj�rat�t �pen alkalmas id�nek tart�k terv�k kivitel�re, melyet csak az �sszeesk�v�s kora f�lfedez�se g�tolt meg. A kir�ly szigor� �s gyors �t�letet tartott az �sszeesk�v�k f�l�tt, kiket Southamptonban kiv�geztetett. Ez volt az utols� g�t, mely �tj�t �llta; most h�t bizalommal teljesen ki�lthatta oda harczv�gy� hadainak:

        Tengerre v�gan! z�szl�k lengjenek!
        Vagy frank kir�ly, vagy angol sem leszek.

Az angol sereg els� h�stette Harfleur elfoglal�sa volt. N�gy h�tig tartott az ostrom; a franczi�k vit�z ellen�ll�st tan�s�tottak s makacs�l v�dt�k b�sty�ikat; de v�gre meg kellett adniok magokat, mert a koronaherczeg serege, melynek f�lment�s�kre kellett volna j�nnie, m�g nem volt k�szen. Henrik kir�ly maga vezette az ostromot, s maga buzd�totta k�ts�gbeesett harczra katon�it.

        B�k�ben f�rfihoz mi sem val�bb,
        Mint a szer�ny csend �s al�zat; �m
        De ha f�l�nkbe z�g a harczvihar,
        K�vess�k akkor a tigris szok�s�t:
        Fesz�lj�n az ideg, sz�kj�k fel a v�r!
        Az arczot b�sz d�h fintoritsa el!
        Legyen r�mes tekintet� a szem,
        S a fej kapuin �gy lessen, mik�nt
        Az �rcz-�gy�! �rnyazza a szem�ld
        Oly r�mit�n, mint m�llott sziklab�rcz,
        Mely a vad �cze�nt�l elmosott
        S megrozzantott alapj�n f�gg al�!
        A fog csikorgjon, t�guljon az orrlyuk!
        Tarts�tok vissza a l�lekzetet,
        S minden szellem fesz�lj�n legmagasb
        Fok�ra!…

De Harfleur bev�tele ut�n sok csap�s l�togatta meg az angolokat. D�gv�sz �t�tt ki a t�borban, mely a seregnek csaknem fel�t elragadta. Az elpusztult vid�ken alig lehetett �lelmi szerekhez jutni, a f�ld n�pe ellens�ges indulattal volt minden�tt eltelve, m�g a K�z�p-Szajna mellett lassankint hatalmas franczia sereg gy�lt a koronaherczeg, a connetable �s Alen�on herczeg z�szlai al�. A cs�gged� lelk�ek Henrik t�bor�ban m�r a hazat�r�st s�rgett�k; de a kir�ly nem tartozott a cs�gged�k k�z�. A betegeket, mintegy �tezer sz�mmal, haza k�ldte Angli�ba, k�tezer embert h�trahagyott Harfleur v�delm�re, s tizenk�tezerre olvadt sereg�vel okt�ber 8-�n megindult, hogy Francziaorsz�gon kereszt�l, az ellens�ges csapatok k�zepett, ellens�ges n�p f�ld�n, Calaisba menjen.

Folytonos es�z�s �s �lelemhi�ny tette nehezebb� az angolok �tj�t, a mint tov�bb hatoltak az orsz�g belsej�be. V�gre okt�ber 24-�n az ellens�g f�erej�re akadtak, mely �tvenezernyi sz�mmal, el�llta �tjokat. Hogy Henrik a maga elcsig�zott, ki�hezett hadaival szembe merne sz�llni az �tsz�r akkora ellens�ggel, hihetetlennek l�tszott a franczi�k el�tt, kik k�l�nben is a legnagyobb megvet�ssel besz�ltek a rongyos barb�rokr�l, a norman fatty�hajt�sr�l, s m�r el�re koczk�ztak a foglyok f�l�tt, kiket m�snap ejteni fognak. A csat�t megel�z� eg�sz �jjel diadalmi �jjong�s �s vigalmi zaj t�lt� be t�borukat. De vel�k szemben n�m�n �s s�t�ten pihent az angol sereg a zuhog� z�porban. Komolyan �s hidegv�rrel k�sz�ltek a d�nt� napra. A kir�ly gondoskodott, hogy este �tellel �s itallal mindny�jan j�l ell�ss�k magukat s �d�t� �lommal er�s�djenek a k�vetkez� nap munk�j�ra. A csata reggel�n sokan meggy�ntak �s �ldoztak, s mis�vel �s im�ds�ggal kezdt�k a napot, okt�ber 25-�t, szent Crispin �s Crispi�n napj�t, mely �r�kre nevezetes lett az angol t�rt�nelemben, s melyr�l V. Henrik kir�ly e j�sszavakat mond� a harcz reggel�n:

        Ez a nap Crispi�n n�v�nnepe:
        Ki e napot t�l�li s haza jut,
        E napr�l hallva l�b�jjhegyre �ll
        S a Crispi�n nev�re felsz�kell;
        Ki e napot megl�tja s agg leend,
        Szomsz�dait �venkint majd e nap
        El�estv�j�n megvend�geli,
        �gy sz�lva: Holnap lesz szent Crispi�n;
        Azt�n felt�ri �lt�ny�jjait
        �s megmutatja sebhely�t. A v�n
        Sokat felejt; de b�r mindent felejtsen,
        Megeml�kszik r� k�r�lm�nyesen,
        Miket tett e napon …
        Fi�nak megtan�tja e reg�t,
        �s Crispin, Crispi�n soh’sem vesz el
        Eme napt�l vil�g v�gezteig …

A j�slat teljes�lt, Crispi�n napja a legdics�s�gesebb napja lett az angol nemzet t�rt�net�nek. Megt�rt�nt a hihetetlen: az elcsig�zott angol sereg a legteljesebb gy�zelmet v�vta ki �tsz�r akkora, pihent, j�l f�lszerelt ellens�ge f�l�tt. T�zezeren estek el a franczi�k k�z�l; Orleans herczeg ezer�tsz�z nemessel fogs�gba ker�lt. Az angolok vesztes�ge ar�nytalan�l csek�ly volt, hab�r mindenesetre fel�lm�lta a kicsiny sz�mot, melyre a k�lt� „nemzeti dicsekv�se” tette. Legnevezetesebb �ldozata volt a napnak angol r�szr�l York herczeg, ugyanaz, ki t�rdelve k�rte a kir�lyt�l az el�had vez�rlet�t, s kinek h�s hal�l�t �gy festi a k�lt�:

        Suffolk el�bb halt meg; York �sszev�gva,
        A v�riben fekv�h�z ment s szak�l�t
        Megfogta �s cs�kolta sebjeit,
        Mik v�resen �s�tottak re�,
        S ki�lta hangosan: „V�rj, dr�ga Suffolk,
        Az �gbe lelkem a tieddel �r;
        V�rj az eny�mre, j� l�lek, hogy �gy
        Egy�tt rep�lj�nk, mint im e dics�
        S vit�z�l megharczolt mez�ben is,
        Lovag-mivoltunkban t�rsak val�nk!”
        E sz�kra ott toppantam s f�lseg�t�m.
        Re�m mosolygott, megfog� kezem
        S gy�ng�den megszor�tva sz�lt: Uram!
        Aj�nld kir�lyomnak szolg�latom!”
        Megfordult �s Suffolk nyak�ra vetve
        Sebhedt karj�t, cs�kolta ajkait,
        S �gy a hal�lnak eljegyezve, v�rrel
        Pecs�tl� egy sz�pen bev�gezett
        Ragaszkod�s utols� perczeit.

Az agincourti gy�zelemre k�vetkez� esem�nyeket, Zsigmond cs�sz�r k�zbenj�r�s�t, a francziaorsz�gi belvisz�lyokat, a n�gy hadj�rati �vet mell�zi a k�lt�, s az �t�dik felvon�sban k�zvetlen�l a kir�lyok tal�lkoz�s�t �s a b�kek�t�st csatolja hozz�. A meulani tal�lkoz�sr�l �rva Holinshed, megeml�ti, hogy a sz�p Katalin herczegn� is megjelent a tal�lkoz�son, „�s anyja azon cz�lb�l hozta �t mag�val, hogy az angol kir�ly vegye �szre kit�n� sz�ps�g�t �s gy�ljon szerelemre ir�nta, rem�lv�n, hogy �gy hajland�bb lesz a b�k�re �s m�lt�nyos egyess�gre. De j�llehet nyolcz �zben j�ttek �ssze �s sok sz�t v�ltottak, m�gsem tudtak megegyezni, s mindk�t r�sz fejedelmi m�don b�cs�zott el, az angolok Manteba, a franczi�k Pontoiseba t�rv�n vissza. Az �sszej�vetelek egyetlen eredm�nye az �g� szerelemnek egy szikr�ja volt, mely a kir�ly sz�v�ben Katalin herczegn� l�tt�ra l�ngra gy�lt.” Az „�g� szerelemnek e szikr�ja” hozta l�tre a darab v�g�n azt a p�ratlan udvarl�st, mely meghat� naivs�g�val s enyelg� f�rfiass�g�val oly m�lt�n fejezi be az angol h�snek dics�s�ges dr�m�j�t.

Csak az epilog teszi hozz�, hogy e dics�s�g nem tartott sok�ig. „Csak kis korig t�nd�k�lt Angolhon csillaga.” Miut�n k�t �ven �t „nagylelk�en, b�tran �s okosan” uralkodott Francziaorsz�g f�l�tt, harmincz�t�ves kor�ban, 1422-ben ut�l�rte a k�rlelhetetlen hal�l Vincennesben. Holttest�t �nnep�lyes gy�szmenetben Angli�ba vitt�k, s a westminsteri ap�ts�gban temett�k el; eg�sz Anglia, nagy �s kicsiny, �gy gy�szolta, mint ha szent halt volna meg, s az egyetemes gy�sz sejteni l�tszott a nagy kir�ly hal�l�ra k�vetkez� viharokat, melyekben, mint az epilog mondja, „elveszett Frankhon s v�rzett Angli�ja”.ELS� FELVON�S.

A Kar j�.

KAR.
L�ng-m�zs�t, oh! nekem, ki felsz�kell
A k�pzelet legt�nd�kl�bb eg�be;
Sz�npadnak egy kir�lys�got: re�
Sz�n�szek�l herczegeket, s a szin
Pomp�j�t szeml�lni kir�lyokat!
A harczos Henrik ekkor �nmag�hoz
Ill�n Mars �lt�ny�ben l�pne f�l,
Sark�ban �hs�g, t�z s kard, mint k�t�tt
Ebek, csuszn�nak szolg�latra k�szen.
Azonban megbocs�ssatok, hogy im
E f�l nem leng�, lomha szellem ily
Nagy t�rgyat e hitv�ny deszk�ra mer
F�lhozni. E kakas-ketreczbe vajon
Elf�rnek-e Frankhon t�gas mez�i?
Vagy e fa �-ba b�t�mhetni-e
Mag�t azt a sisakcsom�t, a melyt�l
Agincourtn�l a l�g is reszketett?
Bocs�nat, oh! hiszen ha sz�k teren egy
G�rb�lt vonalka milli�t jelenthet:
Eme nagy sz�mad�sban csak jegyek,
K�pzelmetekre hadd hassunk mi is.
Gondolj�tok, hogy e falak gy�r�je
K�t nagy, hatalmas orsz�got k�r�t
S kih�v�, b�szke arczukat csup�n a
Sz�k, v�szes �ce�n v�lasztja el.
Hi�nyinkat p�tolja gondolattok,
Ezer fel� osztva egy-egy leg�nyt
S alkotva k�pzeletben sergeket.
Gondolj�tok, mid�n lovakr�l sz�lunk,
Hogy l�tj�tok, a mint az engeteg
F�ldbe mer�tik kev�ly patk�ikat.
K�pzelmeteknek kell disz�tni most
Kir�lyainkat, viv�n ide s tova,
Hossz� id�ket �tugorva �s
T�bb �v lej�rat�t szoritva egy
�ra-�vegbe. – Mit hogy megtegyek,
E t�rt�net folyt�n Kar hadd legyek,
Ki, mint el�hang, esd t�relmet h�ven:
Figyeljetek s bir�ljatok szel�den.

I. SZ�N.

London. El�terem a kir�lyi palot�ban.

Canterbury �rsek s Ely p�sp�k j�nnek.

CANTERBURY.
Mondom, mylord, azon javaslatot
S�rgetik most, a mely a volt kir�ly
Korm�nylat�nak tizenegyedik
�v�ben ellen�nk majd teljes�lt,
Ha el nem vonj�k a zavart id�k
Minden tov�bbi v�tat�s al�l.

ELY.
De most, mylord, hogy �lljunk ellene?

CANTERBURY.
Legy�nk vigy�z�k. Hogyha teljes�l,
Elvesztj�k birtokinknak jobb fel�t.
Mert mindazt a vagyont, melyet kegyes
Hiv�k az egyh�znak rendeltenek,
Elvenni v�gynak t�l�nk: tudniillik:
A mennyi kell kir�lyunk disze�l
Tizen�t gr�f, ezer �tsz�z lovag
S hat ezer k�t sz�z csatl�s r�szire;
Azt�n a k�rok, gy�nge aggok �s
Sz�k�lk�d� szeg�ny lelkek jav�ra
Sz�z j�l szerelt �pold�t, s a kir�lyi
Kincst�rba �venkint azon fel�l
Ezer fontot. Ekk�p sz�l a javaslat.

ELY.
Keser� ital.

CANTERBURY.
        Kehelyt s mindent benyelne.

ELY.
De mint el�zz�k ezt meg?

CANTERBURY.
Ny�jas sziv�, kegyteljes a kir�ly.

ELY.
S a szentegyh�znak h�, igazi bar�tja.

CANTERBURY.
Pedig nem ezt ig�rte ifjus�ga.
M�g apja lelke alig sz�lla el,
Mid�n vads�ga is, meg�lve benne,
Kihalni l�tsz�k; �s e pillanatban,
Mint angyal j�tt a jobb megfontol�s
S ki�z� a b�n�s �d�mot bel�le,
Test�t paradicsomk�nt hagyva f�n,
Mely �gi szellemet foglal mag�ban.
Tanitv�ny nem k�pz�d�tt ily hamar,
�s a jav�l�s ilyen rohamos
�rral hib�kat m�g el nem mosott,
S a hydra-f�s konoks�g ily kor�n
S egyszerre sz�k�t nem vesztette m�g,
Mint e kir�lyban.

ELY.
        �ld�s az nek�nk.

CANTERBURY.
Ha hallan�, a hittant mint elemzi,
Csod�lva, bens�leg ohajtan� �n:
B�r csak f�pap lett volna e kir�ly.
Ha �llam�gyr�l hallan� besz�lni,
Azt mondan� �n: ezt, csak ezt tanulta.
Mid�n harczr�l besz�l: ak�r zen�re
�ttett r�mes csat�kat hallan�nk.
A korm�nyzat b�rmely kusz�lt �gy�nek
Gordius-bog�t oly k�nnyen oldja meg,
Mint t�rdszalagj�t. Hogyha � besz�l,
Elhallgat a csapong� l�g maga,
�s n�ma b�mulat les a f�lekben,
Meglopni m�z-�des mond�sait:
�gy, hogy n�la az �let �s gyakorlat
K�pezte �gy ki az elm�letet.
Csod�latos, mik�nt tanulhat� el;
Holott csup�n csak hivs�goknak �lt,
Nyers, durva, m�veletlen volt k�re,
�r�i csak mulats�ggal tel�nek
S komoly szorgalma nem l�tszott soha,
Sem elvonulta �s elz�rkoz�sa
A k�zt�meg nyilt t�rsas�git�l.

ELY.
Csal�n k�z�tt n� a szam�cza is;
Izes bogy�k legink�bb �rnek a
Fanyar gy�m�lcs�k szomsz�ds�giban.
Bens� vil�g�t �gy a herczeg is
Szilajs�g f�tyol�val f�dte el,
S mint �jjel gyorsan n� a ny�ri f�,
Mindig er�sb�lt az l�tatlan�l.

CANTERBURY.
�gy kell lenni: mert m�r ma nincs csoda:
Az�rt az eszk�zt meg kell szerzen�nk,
A mely el�seg�t.

ELY.
        De, j� mylord,
Mit tegy�nk a terv ellen, melyet a
Rendek s�rgetnek? � fels�ge vajon
Mellette van, vagy nincs?

CANTERBURY.
        Olyan k�z�mb�s;
De m�gis ink�bb hajland� fel�nk,
Semhogy el�segitn� ellen�nk’.
Mert �n aj�nlatot tev�k neki,
Ha szent gy�l�s�nk majdan egybe j�,
S �p a jelen k�r�lm�nyt illet�leg,
Melyet b�vebben �rint�k el�tte,
Frankhonra n�zve, oly nagy �sszeget
Fizetni, milyet a paps�g soha
Nem fizetett az � el�dinek.

ELY.
Mik�nt fogadtat�k ezen aj�nlat?

CANTERBURY.
� fels�ge nagy szivesen vev�;
De hogy meghallja minden r�szlet�t,
A mit meg is tett volna, �gy hiszem,
Nem volt id� r�, hogy igaz jog�t
Meg�rtse n�h�ny herczegs�ghez �s
A frank tr�n- �s birtokhoz �tal�n,
Mi m�g �s�t�l, Edv�rdt�l ered.

ELY.
Mi j�tt k�zbe, mi ezt megg�tol�?

CANTERBURY.
E pillanatban k�rt fogadtat�st
Frankhon k�vetje: most lesz, gondolom,
Kihallgat�sa. Nemde n�gy az �ra?

ELY.
N�gy.

CANTERBURY.
Menj�nk be, tudjuk meg, mi �gybe’ j�r.
Mit �n ugyan k�nnyen megmondan�k
El�bb, mint egy sz�t sz�l e franczia.

ELY.
Megyek, nagyon �hajtom hallani.        (El.)

II. SZ�N.

Ugyanott. Elfogad� terem.

Henrik Kir�ly, Gloster, Bedford, Exeter, Warwick, Westmoreland s Kis�ret j�nnek.

HENRIK KIR�LY.
Canterbury �rsekem merre van?

EXETER.
Nincs itt jelen.

HENRIK KIR�LY.
        K�ldj h�t �rette, b�tya.

WESTMORELAND.
Hivhatni m�r a k�vetet, kir�lyom?

HENRIK KIR�LY.
M�g nem, rokon: el�bb, mint hallan�k,
Minket s Frankhont �rdekl� fontos �gy
Forog sz�ban, azt kell megoldanunk.
Canterbury �rsek s Ely p�sp�k j�nnek.

CANTERBURY.
V�dj�k szent tr�nod’ isten s angyalok,
S tartsanak meg azon sok�.

HENRIK KIR�LY.
        K�sz�nj�k. –
Az a k�r�s�nk van, tud�s mylord,
Vizsg�ld meg �s fedezd f�l jog szerint
S lelkismerettel, hogy kiz�rja-e
Ig�ny�nket, avagy nem z�rja ki
A sz�li t�rv�ny, mely Frankhonban �l.
De Isten �vjon, dr�ga h� uram, hogy
�rtelmez�s�t elcs�rd s m�dos�tsd
S csalf�n terheljed �rt� lelkedet,
Oly elfacsart cz�met hozv�n el�, mely
Nem egyez �nszin�ben a val�val.
Ki tudja, h�ny, ki most �p, ontja v�rit
Az �gy mellett, a melyre minket �gy
F�tisztelend�s�ged �szt�n�z?
Fontold meg, hogy szem�ly�nkr�l van a sz�,
S hogy alv� harczi kardot keltesz itt:
Fontold meg ezt, Isten nev�re k�r�nk.
K�t ily kir�lys�g nem verseng soha
Sok v�ront�s n�lk�l, �s mindenik
�rtatlan v�rcs�pp egy v�d, egy panasz
Az ellen, a ki kardot �les�t,
Rombolni e r�vidke �letet. –
E h� k�r�s ut�n, besz�lj, mylord,
Hallgatjuk sz�vesen �s hiszsz�k is.
A mit besz�lsz, legyen tiszt�ra mosva
Lelkedben, mint b�n a keresztel�ssel.

CANTERBURY.
Kegyelmes fejedelem, s urak, kiket
Ezen kir�lyi tr�nhoz �ltetek
S szolg�lattok csatol, figyeljetek.
Nincs m�s fels�ged frank ig�nye ellen,
Csak e Pharamondt�l eredt szab�ly:
In terram salicam mulieres non succedant,
„A sz�li f�ldben nincsen n�-�r�kl�s”.
E sz�li f�ldet most a franczi�k
Hib�san v�lik Frankhon r�szinek,
S e n�-kiz�rat�s szerz�je�l
Pharamondot. Saj�t ir�ik irj�k:
A sz�li f�ld N�metorsz�gba’ van,
Az Elbe �s a Sz�l foly�k k�z�tt,
A hol Nagy K�roly a sax�nokat
Legy�zve, frankokat telep�te meg,
Kik a german n�ket csek�lyre n�zve,
Nem tisztess�ges �letm�djok�rt,
Eme t�rv�nyt tev�k, hogy n� soha
Ne legyen sz�li f�ldben �r�k�s,
Mely, mint mond�m, a Sz�l s az Elbe k�zt van
N�methonban s ma Meissen a neve.
Az�rt vil�gos, hogy a sz�li t�rv�ny
�pen nem a frank kir�lys�gra sz�l,
S a sz�li f�ldet frank nem is bir�, csak
N�gy sz�z huszonegy �vvel Pharamond
Kir�ly hal�la ut�n, kit hib�san
Gondolnak e t�rv�ny szerz�je�l.
Krisztus ut�n n�gy sz�z huszonhat �vvel
Halt � meg, s Nagy K�roly a sz�szokat
Nyolczsz�z�tben ig�zta meg s a Sz�l
Folyam k�r�n akkor l�n frank telep.
Ir�ik �llitj�k ezen kiv�l, hogy
Pipin kir�ly, ki Childriket letette,
Mint oly ut�d, ki a Loth�r kir�ly
Blithild nev� le�ny�t�l eredt,
Jogot s ig�nyt form�lt a franczia tr�nhoz.
Capet Hug� is, a mid�n bitorl�
Ama lothringi K�roly tr�nus�t,
Ki Nagy K�roly val� ut�di k�zt
Egyetlen egy fisarjad�k vala,
Hogy sz�p szint adna jogcz�m�re, mely,
Igaz mivolt�ban, rossz, semmi volt,
Azt vitte, hogy Ling�re ut�da �,
A Carloman l�ny��, a ki meg’
Lajos cs�sz�r fia volt, �s Lajos
A Nagy K�roly fia. S tizedik Lajos,
Bitor Capet egyetlen egy ut�da,
Nem b�rt lelk�be’ megnyugodni a
Frank koron�n, m�g f�l nem t�ntet�k, hogy
Nagyanyja, Izabella, sz�p kir�lyn�
Irmengart�l ered, ki az im�nt
Eml�tett Lothring K�roly l�nya volt,
Mely h�zass�g ut�n Nagy K�roly t�rzse
A frank tr�nussal �jra egyes�lt:
�gy, hogy napk�nt vil�gos, hogy Pipin
Joga s Capet Hug� szinlett ig�nye
S Lajos megnyugtat�sa, mind csup�n
A n�k jog�n s ig�ny�n alap�l.
S a frank kir�lyok �gy vannak maig;
Hab�r ohajtan�k fentartani
E sz�li t�rv�nyt, hogy ekk�nt kiz�rj�k
Fels�gedet a n�i �g jog�b�l,
S ink�bb hin�rba jutnak �nmagok,
Semhogy bevallj�k �l jogcz�m�ket,
Melyet t�led s �seidt�l elcsikartak.

HENRIK KIR�LY.
Kiv�nhatom jog �s l�lek szerint ezt?

CANTERBURY.
Fejemre t�rjen a b�n, nagy kir�lyom.
Mert a sz�mok k�nyv�ben �rva van:
Ha a fi� kihal, le�nyra sz�lljon
Az �r�ks�g. Ne engedd h�t, uram,
Saj�tod’; bontsd ki v�rz�szl�idat.
Tekints nagy �seidre; menj el �s-
Ap�d s�rj�hoz, a kit�l eme
Jog �s ig�ny ered, h�s szellem�t
Id�zd f�l; �s az Edv�rd�hoz, �s-
Nagyb�ty�d, a fekete herczeg�hez,
Kinek frank f�ld�n gy�sz j�t�ka volt,
T�nkre verv�n a franczi�k had�t,
M�g hatalmas apja egy halmon �llt,
S mosolygva n�zte, arszl�n ifja mint
D�sk�l a frank nemess�g v�riben.
H�s angolok! kik hadserg�k fel�vel
Frankhon eg�sz g�gj�t leg�zol�k,
M�sik fel�k nevetve �lla ott
T�tlen s eg�sz hideg r�szv�tlen�l.

ELY.
�breszd f�l e vit�z holtak eml�k�t
S hadsergeddel �j�tsd f�l tett�ket:
Te vagy ut�djok, tr�njokon te �lsz,
Eredben �p azon h�s v�r buzog,
Mely �ket feldics�it�; fels�ged
Az ifj�s�g tavaszkor�ba’ van;
Nagy v�llalatra s tettre m�r meg�rt.

EXETER.
Testv�rid, a vil�g fejdelmei,
Azt v�rj�k t�led, hogy felb�torodj�l,
Mik�nt v�red r�gibb arszl�nai.

WESTMORELAND.
Tudj�k, hogy van re� okod s er�d,
A mint van is: mert egy angol kir�ly
Se b�rt d�sabb nemess�ggel s hivebb
Alattval�kkal, kiknek szelleme
Itt Angli�ban hagyta test�ket,
S m�r frank mez�k�n t�boroz maga.

CANTERBURY.
Oh! hadd k�vesse test�k is, kir�lyom!
T�zzel, vassal s v�rrel nyerd meg jogod’!
Mi erre a lelk�szekt�l neked
Olyan nagy �sszeget szed�nk, min�t
�seid k�z�l egynek se nyujta m�g
Egy alkalommal az egyh�zi rend.

HENRIK KIR�LY.
Rohamra nem csup�n a frankok ellen
Kell fegyverkezni; Sk�thon ellen is
Int�zked�st kell tenn�nk, mely k�l�nben
Eg�sz sikerrel fogna ellen�nk
F�lkelni.

CANTERBURY.
A sz�leken, kegyelmes fejdelem,
El�g er�nk van, a hon belsej�t
V�dn�nk hat�rink pusztit�it�l.

HENRIK KIR�LY.
Mi nem csak porty�z�kra gondolunk;
De a sk�t n�p hatalma f�lem�t,
Mely sz�ntelen rossz szomsz�dunk vala.
Hisz’ olvashatj�tok, hogy �s ap�m
Frankhonba serg�vel sohsem vonult,
Hogy a sk�t b� ne t�rt voln’ v�dtelen
Haz�nkba, mint egy ny�laton az �r.
Eg�sz er�telj�ben, l�ngol�
Rohammal dulv�n az �res vid�ket,
Megostromolva v�rost, v�rakat:
�gy, hogy az �rizetlen Anglia
Eme gonosz szomsz�dt�l reszketett.

CANTERBURY.
Nagyobb volt akkor vesztes�gin�l
R�m�lte: mert p�ld�t mutat maga:
Mid�n lovags�ga Frankhonba ment,
�s �, a h�s�k gy�szl� �zvegye,
Nem csak mag�t megv�dte ember�l,
De mint bolyg� vadat, a sk�t kir�lyt is,
Befogta �s Frankhonba k�ldte el,
Edv�rd kir�lynak udvar�t fogoly
Kir�lyokkal t�ltv�n meg, s kr�nik�jok
Oly d�ss� lett dics�s�ggel, mik�nt
A tenger m�ly fenekje �s iszapja
S�lyedt haj�kkal s kincsek halmival.

WESTMORELAND.
Van egy igaz s �sr�gi p�ldasz�:
        „Hogyha Frankhont birni v�gyn�l,
        Kezdd el�sz�r Sk�czi�n�l.”
Zs�km�nyra menv�n a sas Anglia,
Oda cs�szik nem �vott f�szkihez
A sk�t meny�t s toj�sait kisz�vja,
Mint macska t�voll�t�n az eg�r
T�bbet leront, mint mennyit enni bir.

EXETER.
Ekk�nt teh�t a macska hon legyen.
De ezt a k�nyszert �m �rd�g vigye!
Van �riz� z�runk az �tkamr�hoz
S eg�rfog�nk is a kis tolvajoknak.
M�g k�n a fegyveres k�z harczra k�l,
Az �vatos f� otthon �rk�dik:
Korm�nylatod, b�r fent s alant, s alantabb,
R�szekre osztott, m�gis �sszev�g
S term�szetes sz�p v�gben egyes�l,
Mint egy zene.

CANTERBURY.
Az�rt az �g az ember
�lt�t k�l�n m�k�rre szabja ki,
S t�rekv�s�t �r�k mozg�sba’ tartja,
A melynek cz�lja vagy v�g pontja l�n
Az engedelmess�g. Ekk�p m�k�dnek
A m�hek, e par�nyi l�nyek is,
A term�szet t�rv�nyivel tan�tv�n,
Mint tartson rendet egy n�pes kir�lys�g.
Van egy kir�lyuk, �s k�l�nb�z�
Munk�saik, kiknek n�melyike
Mint hivatalnok, otthon felvigy�z,
M�s, mint keresked�, k�n �gyk�dik,
M�s, mint vit�z, ful�nkkal fegyverezve,
A ny�ri b�rsony bimb�kon dulong
S ragadm�ny�t v�g l�ptekkel viszi
A fejdelem kir�lyi s�tor�ba,
Ki f�ns�g�ben s�rgve n�zi, mint
�p�tik zsongva a k�mivesek
Az arany tet�ket, a polg�ri rendek
Mint gy�rj�k m�z�ket s mik�nt tolongnak
Neh�z terh�kkel a keskeny kapun
Szeg�ny napsz�mosok, m�g a komoly
Tekintet� b�r�, rideg zug�ssal,
Halv�ny h�h�rnak adja �ltal a
R�st, �sit� her�t. Ekk�p hiszem,
Hogy sok t�rgy, mely �sszhangban egyes�l,
Ellenkez�leg is m�k�dhetik;
S mint sok nyil, mely m�s-m�s �ton rep�l,
Egy cz�lra v�g, mik�nt sok �t, mely egy
V�rosba visz, mint a sok friss foly�,
Mely egy s�s tengerben tal�lkozik,
Mint sok vonal, mely a nap�ra lapj�n
Egy k�zpontban fut �ssze: �pen �gy
Ezer cselekv�ny, hogyha m�r megindult,
Egy cz�lra hathat �s hi�nytalan
Siker�lhet. – Frankhonba h�t, kir�lyom!
N�gy r�szre oszd h� angol n�pedet;
Negyed r�sz�t Frankhonba vidd; vele
Eg�sz Galli�t megrend�theted;
S ha meg nem v�dj�k h�rom annyival
Itthon az ebt�l ajtainkat, �gy
Hadd faljanak fel, s hadd vesz�tse el
Az �sz s vit�zs�g h�r�t nemzet�nk.

HENRIK KIR�LY.
Hivj�tok a herczeg k�ld�tteit.        (Egy kis�r� el.)
Hat�roz�nk! Isten seg�lyivel
S ti�tekkel, er�nk idegjei,
Frankhon mi�nk lev�n, al�nk ter�tj�k,
Vagy �sszet�rj�k. Ott lesz sz�khely�nk,
Dics�n uralkodv�n Frankhon felett
S csaknem kir�lyi herczegs�gein;
Vagy csontunk hitv�ny hamvvederbe sz�ll,
S�rhalom n�lk�l �s eml�ktelen.
Vagy b�tran �s nyilt sz�jjal fog besz�lni
Tetteinkr�l a t�rt�net; vagy sirunk
Sz�tlan lesz, mint a n�m�tott t�r�k,
S viasz feliratban se’ r�szes�l.
A franczia k�vetek j�nnek.
Most m�r k�szen vagyunk meg�rteni
Herczeg rokonunk tetsz�s�t: mivel
Halljuk, hogy � k�ld�tt, nem a kir�ly.

K�VET.
Kegyes lesz f�ls�g megengedni, hogy
Nyiltan sz�ljunk k�ldet�s�nk fel�l?
Vagy csak kim�lve f�lszint mondjuk el
Cz�lunkat �s a herczeg sz�ndok�t?

HENRIK KIR�LY.
Nem zsarnok, de kereszty�n f� vagyunk,
Kinek kegy�n �gy cs�gg a szenved�ly,
Mint b�rt�ninkben a l�nczolt rabok.
Mondj�tok el teh�t ny�ltan, �szint�n
A herczeg sz�ndok�t.

K�VET.
        Im� teh�t:
Frankhonba k�ldv�n fels�ged minap,
N�mely herczegs�get ig�nyle ott
Nagy �se, harmadik Edv�rd nyom�n.
Urunk, a herczeg, azt �zente erre,
Hogy ifj�s�godban f�l�tte b�zol,
�s fontol�ra venni k�r, hogy ott
Vidor t�nczczal mit sem v�vhatni ki,
A herczegs�gekben nem k�jeleghetsz:
Az�rt e tonnakincset k�ldi, mint
Ked�lyedhez val�bbat, �s az�rt
Ohajtja, hogy r�lad ne halljanak
T�bb� a herczegs�gek. Ezt �zente.

HENRIK KIR�LY.
Min� kincs az?

EXETER.
        J�t�klapt�k, kir�lyom.

HENRIK KIR�LY.
Der�k, hogy �gy tr�f�l vel�nk a herczeg.
Aj�ndok�t �s f�rads�gtokat
K�sz�nj�k: hogyha majd el�kerest�k
�t�nket e lapt�khoz, j�tszani
Isten seg�lyivel Frankhonba sz�llunk
S kap�ra �tj�k apja koron�j�t.
Mondj�tok meg, hogy oly f�lbe fogott, ki
Elgy�tri Frankhon minden udvar�t
A lapta-sujt�ssal. J�l �rtj�k �t,
Hogy v�sott napjainkat hozza f�l,
Nem m�rve, mily hasznot von�nk azokb�l.
Sohsem becs�lt�k sokra Anglia
Szeg�ny biralm�t, s t�le t�vol �lve
Nyers d�zs�l�snek adtuk �t magunk’:
Mert hisz’ ha honr�l t�vol �l az ember,
Legv�gabb lenni �p akkor szokott.
De mondj�tok meg a kir�lyfinak,
Hogy f�lveszem rangom’, mik�nt kir�ly,
S nagys�gom vitorl�it felvonom,
Mihelyt elfoglal�m frank tr�nomat.
Ez�rt vetkeztem le f�ls�gemet
S napsz�mosk�nt ez�rt gy�tr�m magam’.
Ott majd eg�sz dicsben l�pek f�l, a mely
Frankhonban elvak�t minden szemet,
S ha r�nk n�z, megvak�l a herczeg is.
Mondj�tok a vidor kir�lyfinak,
Lapt�it e g�ny m�r �gy�k�vekk�
V�ltoztat�, s lelk�re s�lyos�l
A puszt�t� bosz�nak terhe, mely
Ezekkel sz�tr�p�l. Ezernyi �zvegy
�z g�nyt e g�nyb�l dr�ga f�rje�rt
S any�k fiok�rt; v�rak g�nyra v�lnak,
S sz�mos, m�g most nem is sz�l�tt fi�
A herczeg g�ny�t m�lt�n �tkozandja.
De m�g ez mind Isten kez�be’ van,
Kire hivatkozom, s kinek nev�ben,
Mondj�tok a kir�ly-finak, megyek,
Bosz�t �llandok b�rmik�nt s kiny�jtom
E szent �gyben igazs�gos kezem’.
T�vozzatok b�k�n, s mondj�tok el, hogy
Tr�f�ja csak hitv�ny �lczcz� lehet,
Ha rajt’ ezerannyi sir, mint nevet. –
Biztos kis�retet nekik. Mehettek.        (A k�vetek el.)

EXETER.
Ez sz�p k�vets�g volt.

HENRIK KIR�LY.
A k�ld�t, hiszsz�k, elpir�tja ez.
Az�rt, urak, egy perczet se vesz�ts�nk,
Mely kezdem�ny�nkben el�seg�t.
Esz�nkben m�r Frankhonn�l nincs egy�b,
Csak Isten, a ki els�bb, mint �gy�nk.
Szerezz�nk egybe mindent, a mi kell
E h�bor�ra, mindent j�l kin�zve,
Mi j�zan gyorsas�ggal sz�rnyat �d
Leng�s�nknek: mert ha Isten vezet,
Apj�n�l verj�k meg e herczeget.
Minden fesz�tse meg h�t szellem�t,
Hogy induljon m�v�nk min�l el�bb.        (Mind el.)M�SODIK FELVON�S.

A Kar j�.

KAR.
Angolhon ifj�s�ga l�ngra gy�l most,
Szekr�nybe z�rva a selyemruh�k;
Fegyverkov�cs kell most s mindenkinek
Sziv�n csak a becs�let �rkodik;
Eladj�k most a l��rt a mez�t,
A kereszty�n kir�lyok t�k�r�t
Kis�rve r�ppen� l�bbal, mik�nt
Angol Merk�rok. Mert l�gben �l a rem�ny,
S kardot rejt, mely markolatt�l hegy�ig,
Cs�sz�ri, gr�fi s �ri koron�t
Ig�r Henriknek �s vit�zinek.
A frank, meggondol�ssal n�zve �t
E r�m�t� el�k�sz�leten,
F�lelmiben remeg s halv�ny esz�lylyel
Ford�tn� el az angol terveket.
Oh Anglia! belnagys�g sz�k alakja,
Mik�nt egy nagy sz�v� par�nyi test,
Mit nem tehetn�l a becs�let�rt,
Ha j� s ha h� volna minden fiad!
De l�sd hi�nyod’! A frank egy �res
F�szket tal�lt benned, mit cs�bit�
Kincsekkel t�lte meg, s h�rom gonosz v�r:
Els� Cambridge Richard gr�f, m�sodik
Lord Scroop Masham Henrik, s a harmadik
Northumberland lovagja, Grey Tam�s,
Frank zsoldja�rt (oh b�nzsold az, bizony!)
A megszor�lt Frankhonhoz esk�v�nek,
S kez�kt�l hal meg e kir�lyok �ke,
Ha sz�tart� az �rul�s s pokol,
Miel�tt m�g Frankhonba elhaj�z,
S Southamptonban. – Csak kiss� v�rjatok;
Lerontjuk a t�vol korl�tait
S a sz�nre l�p�nk. A d�j megfizetve;
Az �rul�k egyeztek. A kir�ly
Elind�lt m�r Londonb�l �s a sz�nt
Southamptonban �tj�k f�l, kedvesim.
A sz�npad ott van most, ott �ljetek,
Onnan visz�nk Frankhonba biztosan,
S hozunk is vissza, megb�v�lve a
Sz�k tengert, hogy szel�d �t�taz�st
Engedjen: mert, ha csak lehet, mai
J�t�kunk nem fog gyomrot rontani;
De csak ha a kir�ly j�, s nem kor�bban,
Leend szin�nk Southampton v�ros�ban.        (El.)

I. SZ�N.

London. Eastcheap.

Nym �s Bardolph j�nnek.

BARDOLPH.
Isten hozta, Nym k�pl�r.

NYM.
J� reggelt, Bardolph hadnagy.

BARDOLPH.
H�t megint bar�tok lettek Pistol z�szl�ssal?

NYM.
�n r�szemr�l nem t�r�d�m vele: keveset sz�lok; de ha �gy hozza a sorsa, vigadhatunk is. Azonban legyen, a mint lehet. �n nem viaskodom, hanem behunyom a szememet s kiny�jtom a peng�met. Nagyon egyszer�; de mi haszna! Megpir�thatni rajta a sajtot, s csak �gy ki�llja a hideget, mint b�rki m�s kardja, s azzal v�ge.

BARDOLPH.
R�sz�nok egy reggelit, hogy bar�tokk� tegyen; azt�n mint h�rom megesk�dt testv�r megy�nk Francziaorsz�gba. Hadd legyen �gy, j� Nym k�pl�r.

NYM.
H�t bizony addig �lek, a m�g lehet, az m�r bizonyos; s ha tov�bb nem �lhetek, �gy teszek, a mint lehet: ez az �n v�g pontom, ez a n�ta v�ge.

BARDOLPH.
Val� igaz, k�pl�r, hogy � F�rge Nellivel egybekelt; s hihet�leg megs�rt� �nt e n�: mert hiszen �n j�rt vele jegyben.

NYM.
Nem mondhatom. Legyen �gy minden, a mint lehet. Az emberek alhatnak s ott lehet vel�k a torkuk; n�melyek �ll�tj�k, hogy a k�snek �le vagyon. Legyen, a mint lehet. B�r a t�relem egy f�radt gebe, m�g is csak elv�nszorog. V�ginek kell lenni. No, nem mondhatom.
Pistol �s F�rg�n� j�nnek.

BARDOLPH.
Itt j�n Pistol z�szl�s, meg a feles�ge. T�rt�ztesse mag�t, j� k�pl�r. Nos hogy vagyunk, kocsm�ros?

PISTOL.
Kocsm�rosnak mondasz, te aljas eb?
Az nem nevem, e k�zre esk�sz�m;
Sz�ll�kat Nelly sem fogad.

F�RG�N�.
Nem, bizonyomra, r�g�ta nem: mert nem tarthatunk s t�pl�lhatunk tizenk�t-tizenn�gy n�szem�lyt, kik t�szurk�l�sb�l tisztess�gesen �lnek: mindj�rt azt gondoln�k, hogy bord�lyh�zat tartunk. (Nym kardot h�z.) Oh lelkem adta! J�zus M�ria! ha vissza nem dugja!… Sz�nsz�nd�kos h�zass�gt�r�st �s gyilkoss�got fogunk l�tni.

BARDOLPH.
Der�k hadnagy, der�k k�pl�r, ne k�t�djetek itt.

NYM.
Pih�!

PISTOL.
Pih� neked, izlandi eb! te hegyes f�l� izlandi komondor!

F�RG�N�.
J� Nym k�pl�r, mutasd meg vit�zs�gedet: dugd be a kardodat.

NYM.
Elkotr�dol? Hiszen csak solus kapn�lak!        (Kardj�t bedugja.)

PISTOL.
Solus, te f� eb? Oh hitv�ny vipera!
Solus biz’ a te vissz�s arczaidba,
Solus fogad k�z�, s torkodba �s
Gyal�zatos t�d�dbe, meg hasadba,
S�t, a mi rosszabb, undok sz�dba is!
Belr�szeidbe gy�r�m solusod’.
R�d gyujthatok: k�sz a Pistol kakasa,
S a villan� t�z elk�vetkezik.

NYM.
Nem vagyok �n Barbason; engem nem id�zhet maga f�l. Olyan iz�ben vagyok, hogy hideg v�rrel elcsappanthatom �nt. Ha �n engemet, Pistol, bepiszkol, �n meg �nt kardommal iziben kitiszt�tom. Ha el tal�lna s�lni, olyan takarosan megszurk�lom az �bl�t, a hogy csak t�lem telik, s ezzel punctum.

PISTOL.
Oh gy�va, sz�jh�s! rossz, d�h�s gazember!
�s�t a s�r, a b�sz hal�l k�zelg:
Mulj el teh�t!        (Pistol �s Nym kardot r�ntanak.)

BARDOLPH.
Hallgassatok meg, hallj�tok meg, a mit mondok: a ki az els� suhint�st teszi, annak markolatig �t�m a test�be kardomat, a milyen igaz, hogy katona vagyok.        (Kardot h�z.)

PISTOL.
Egy szil�rd esk�t, csillapul a d�h.
Add �kl�det, add els� l�badat:
B�tors�god igen hatalmas.

NYM.
El�bb-ut�bb takarosan elmetszem a torkodat, s azzal punctum.

PISTOL.
Coupe le gorge, ez a sz�? Megint neked megyek.
Oh kr�tai eb, h�t a n�mre gondolsz?
Nem, nem! eredj k�rh�zba
�s a gyal�zat izzad� k�dj�b�l
Hozd ki magadnak a Cressida-fajt,
Az undok �lyvet, a kinek neve
V�szon Dorottya, azt�n vedd el azt;
M�r �n csak b�rom s megtartom magamnak
A quondam F�rg�n�t s csup�n csak �t.
�s most pauca; m�r el�g. Eredj.
Fi� j�n.

FI�.
Pistol kocsm�ros, j�jj�n az uramhoz, s maga is, kocsm�rosn�. Nagyon beteg, le akar fek�dni. Kedves Bardolph, dugd az arczodat takar�ja al�, s szolg�lj neki meleg�t� serpeny� helyett. Igaz�n nagyon rossz�l van.

BARDOLPH.
Eltakarodj�l, pimasz.

F�RG�N�.
Val�ban, nem sok�ra k�v�r eledele lesz � a varjaknak: a kir�ly meggyilkolta az � sz�v�t. Kedves f�rjem, azonnal megj�v�k.        (F�rg�n� �s Fi� el.)

BARDOLPH.
No h�t bar�tokk� tehetlek benneteket? Egy�tt kell Francziaorsz�gba menn�nk. Mi az �rd�gnek vinn�k mi a k�st egym�s nyak�nak?

PISTOL.
Az �r dagadjon s b�gj�n a pokol.

NYM.
Megfizeti-e a nyolcz shillinget, melyet fogad�sban nyertem t�le?

PISTOL.
Sil�ny rabszolga, a ki megfizet.

NYM.
Most r�gt�n akarom, s azzal punctum.

PISTOL.
A mint a h�sis�g kiv�nja. Rajta!        (Kardot r�ntanak.)

BARDOLPH.
Kardomra! a ki els�t suhint, meg�l�m; kardomra! meg.

PISTOL.
A kard egy esk�, s annak tisztelet.

BARDOLPH.
Nym k�pl�r, ha j� bar�t akarsz lenni, l�gy j� bar�t; ha nem akarsz, akkor nekem is ellens�gem l�gy. H�velybe a kardot!

NYM.
Megkapom azt a nyolcz shillinget, melyet fogad�sban nyertem?

PISTOL.
Egy tall�rt kapsz, s azt k�szp�nzben adom,
Hozz� italt is a szerint adok.
Testv�ris�g, bar�ts�g egyes�tsen:
�n Nymmel �lek, Nym meg �n velem.
Nem j�l van �gy? Mert a t�borban �n
Markot�nyos leszek s felboldog�lok.
Add a kezed’.

NYM.
Megkapom a tall�romat?

PISTOL.
Pontosan, k�szp�nzben fizetem.

NYM.
No, �gy j�l van; s ezzel punctum.
F�rg�n� visszaj�.

F�RG�N�.
Ha asszony sz�lt benneteket, jertek f�rg�n Sir Johnhoz. Ah! a j�mbor l�lek! �gy �sszet�rte a harmad-negyed napos forr� l�z, hogy r� n�zni is keserves. Jertek hozz�, szivemadt�k!

NYM.
A kir�ly d�nt�tte rossz iz�be a lovagot; ez a dolog bib�je.

PISTOL.
Val�t besz�lsz, Nym.

NYM.
A kir�ly j� kir�ly; de legyen, a mint lehet: mindenf�le fog�st �s iz�t el�vesz.

PISTOL.
Sajn�lkozzunk a lovag f�l�tt: mert b�r�nym�dra fogunk ezut�n �lni.        (El mind.)

II. SZ�N.

Southampton. Tan�csterem.

Exeter, Bedford �s Westmoreland j�nnek.

BEDFORD.
S ez �rul�knak � fels�ge m�g hisz!

EXETER.
Hurokra j�n mindannyi csakhamar.

WESTMORELAND.
S mi ny�jas �s sim�knak l�tszanak!
Mintha sziv�kben h�dolat lakozn�k,
H�s�g s szil�rd j�s�ggal �kesen.

BEDFORD.
Sz�nd�kukat j�l tudja a kir�ly
Oly �ton, melyet meg sem �lmod�nak.

EXETER.
Hogy �p az, a ki h�l�t�rsa volt,
A kit fejdelmi kegygyel halmozott,
Adhatta �gy hal�l �s �rul�snak,
Idegen p�nz�rt, ura �let�t!
Harsona-sz�. Henrik Kir�ly, Scroop, Cambridge, Grey, Lordok �s Kis�ret j�nnek.

HENRIK KIR�LY.
Kedveznek a szelek: haj�ra most! –
Mylord Cambridge, nemes lordom, Masham,
S te h� lovag, v�lem�nyt adjatok:
Nem gondolj�tok, hogy csapatjaink
Utat v�gnak Frankhon hadserge k�zt,
V�grehajtv�n a t�nyt, a mely miatt
T�megbe vontuk �ket egy�v�?

SCROOP.
Sz� sincs, uram, ha helyt �lland kiki.

HENRIK KIR�LY.
Nem k�tlem azt: mert meg vagyunk gy�z�dve,
Egy szivet sem visz�nk magunkkal innen,
A mely vel�nk sz�p �sszhangban nem �l;
S m�g�tt�nk egyet sem hagyunk, a mely
Sikert s gy�zelmet nem kiv�n nek�nk.

CAMBRIDGE.
Szeretve, f�lve nem volt fejdelem
�gy, mint fels�ged: nincs alattval�,
Ki b�slakodva s z�gol�dva �lne
Korm�nylatodnak �des �rnyiban.

GREY.
�gy van; s aty�dnak ellens�gei
M�zbe mer�tett�k ep�j�ket
S h� buzgalommal szolg�lnak neked.

HENRIK KIR�LY.
A h�l�ra nagy okunk van teh�t,
�s �nkez�nk haszn�lat�t el�bb
Feledj�k, mint az �rdemet dijazni,
A mint becs�hez �s s�ly�hoz ill�.

SCROOP.
A szolg�lat acz�l-er�t nyer �gy
S a szorgalmat rem�ny �d�ti fel,
Szolg�lni fels�gednek sz�ntelen.

HENRIK KIR�LY.
Mi is �gy v�lj�k. Exeter rokon,
Ereszd el a tegnap ker�lt fogolyt,
Ki benn�nket b�csm�rlett: �gy hiszem,
A t�ls�gos bort�l hev�le f�l.
Esz�re t�r: bocs�ssunk meg neki.

SCROOP.
Ez kegy; de nagy b�tors�g szer f�l�tt:
B�ntesd meg �t, kir�lyom; mert ha t�r�d,
P�ld�ja majd t�bb ilyeket terem.

HENRIK KIR�LY.
Oh! hadd legy�nk kegyelmesek.

CAMBRIDGE.
Lehet, fels�g, csakhogy feny�thet is.

GREY.
Nagy kegy leend meghagynod �let�t
A legkem�nyebb b�ntet�s ut�n.

HENRIK KIR�LY.
Ah! nagy h�s�gtek s aggodalmatok
E b�n�s ellen s�lyos k�relem.
Ha gy�nges�gb�l t�rt�nt kis hib�t
El nem n�z�nk, mik�nt nyitunk szemet,
Mid�n el�tt�nk, megr�gva, lenyelve
S megem�sztve, nagy b�n jelentkezik!?
Ez embert elbocs�tjuk, hogyha b�r
Cambridge, Scroop �s Grey a re�nk val�
�ber vigy�zat s dr�ga gond miatt
B�ntetni v�gynak �t. – Most frank �gy�nkre!
Kik h�t a meghatalmazottak?

CAMBRIDGE.
Az egyik �n, uram.
Ma mondta fels�ged, hogy k�rjem azt.

SCROOP.
Nekem is, fejedelmem.

GREY.
Meg �n, kir�lyi fels�g.

HENRIK KIR�LY.
Im Richard, Cambridge gr�f, itt a tied.
Itt a tied, lord Scroop Masham; s lovag
Northumberland Grey, itt van a tied.
Olvass�tok, megtudni, hogy tudom
�rt�kteket. Westmoreland, Exeter,
Haj�ra sz�llunk �jjel. Nos, urak?
Mit l�ttok e pap�rokban, hogy �gy
Elk�pedeztek? Mint elv�ltoz�nak!
Arczuk pap�r lett. Mit olvastatok,
Mi �gy el�zte gy�va v�retek’
Szem�nk el�l?

CAMBRIDGE.
Megvallom v�tkemet,
S h�dolva k�rem fels�ged kegy�t.

GREY. SCROOP.
Mi is mindny�jan azt esdj�k.

HENRIK KIR�LY.
Kegy�nket, mely �ber volt m�g im�nt,
Tan�csotok letipr� s meg�l�.
Kegyr�l besz�lni ti ne merjetek:
�n �rvetek fordul vissza re�tok,
Hogy megt�pjen, mik�nt ur�t az eb.
N�zz�tek, herczegim, s f�emberim,
Ez angol sz�rnyeket! Ez Cambridge itt.
Tudj�tok, hajlamunk mi k�sz vala
Ell�tni mindennel, mi rangja folyt�n
Megillet�: s ez ember egyneh�ny
K�nny� tall�r�rt k�nnyen �sszeesk�dt
S sz�vetkezett Frankhon �rm�nyival,
Meg�lni minket itt Hamptonban. Erre
Eme lovag, ki �pen �gy ad�sunk,
Mint Cambridge, szint�gy esk�d�tt. De ah!
Neked mit mondjak �n, lord Scroop? te sz�rny�,
Embertelen, vad, h�l�tlan teremtm�ny!
Te, a ki sz�ndokim kulcs�t bir�d,
Ki lelkemet m�ly�ben ismer�d
S csaknem aranyny� verhet�l vala,
Te �nhaszonb�l cselt vetsz ellenem.
Lehets�ges, hogy m�s zsoldja bel�led
Csak egy rossz szikr�t is kivonhatott,
Mely ujjam’ s�rtse? Oly hihetlen ez,
Hogy b�r igaz volta oly �lesen
Fel�tlik, mint feh�ren a s�t�t,
Alig akarja l�tni a szemem.
Gyilok s �r�l�s mindig egyet�rtett,
Mik�nt �rd�g-p�r, mely egy cz�lra t�r,
�gy�kben oly b�rgyun m�k�dve, hogy
R� sem ki�ltott a csod�lkoz�s;
De most te, a term�szet ellen�re,
B�m�latot vev�l kis�ret�l
Az �rul�shoz �s a gyilkol�shoz.
S ak�rki volt az a ravasz gonosz,
Ki r�d ilyen kegyetlen�l hatott,
Jutalmat �g�rt annak a pokol.
M�s �rd�g, a ki �rul�st kohol,
A k�rhozatra czifras�got �d,
Lepelt, hazug szint, kedves alakot,
A j�mbors�g t�nd�kl� l�tszat�t:
De az, ki t�gedet f�lzaklatott,
Mitsem hozott f�l, hogy l�gy �rul�,
Csak �pen, hogy �rul�v� avat.
Ha a daemon, ki t�ged r�szedett,
Eg�sz vil�got �tv�ndorlan�
Oroszl�n l�ptivel s meg visszat�rne
A m�ly pokolba: biz �gy sz�lna ott
A l�gi�khoz: Oly k�nnyen sohsem
Nyer�k lelket, mint im ez angol�t.
Gyan�val oh! mint m�rgez�d el �gy
Bizalmam �dj�t? – Van, ki h�nek l�tszik?
Olyan val�l te. Vagy komoly- s tanultnak?
Olyan val�l te. J� v�rb�l val�nak?
Olyan val�l te. Vagy szentesked�nek?
Olyan val�l te. Vagy m�rt�kletes ha van,
S szilaj h�vt�l ment kedvben �s haragban,
Nem izg� v�r�, szellemben szil�rd,
Teljes m�velts�g d�sz�vel bir�,
A szemre, f�l n�lk�l, nem b�zakodva,
S it�let n�lk�l egynek sem hiv�:
�gy s ily finom tiszt�n t�n�l te f�l;
S �gy elbuk�sod oly foltot hagyott,
Mely a legjobb, leg�pebb f�rfit is
Gyan�ba vonja. Sirhatn�m miattad,
Mert l�zad�sod �gy tetszik nekem, mint
Az ember m�sodik eleste. – B�n�k
Nyilv�n val�: t�rv�ny el� vel�k!
S �rm�nyaikb�l Isten mentse ki.

EXETER.
Foglyom vagy hon�rul�si b�n miatt, n�v szerint Cambridge Richard gr�f.
Foglyom vagy hon�rul�si b�n miatt, n�v szerint lord Scroop Masham Henrik.
Foglyom vagy hon�rul�si b�n miatt, n�v szerint Grey Tam�s, Northumberland lovag.

SCROOP.
J�, hogy terv�nket Isten f�lfedezte.
Hal�lomn�l ink�bb b�nom hib�mat;
Bocs�ssa meg f�ls�ged azt nekem,
Hab�r �rette testem megfizet.

CAMBRIDGE.
Nem frank arany cs�b�ta engem el,
B�r �szt�n�l azt elfogadtam is
Gyorsabban teljes�tni sz�ndokom’.
H�l’ Istennek, hogy megel�ztet�nk:
Ez vigaszon a szenved�sben is,
Az Istent s t�ged k�rve, hogy bocs�ss meg.

GREY.
Nem �rvendett �gy h� alattval�
Egy v�szes �rul�s napf�nyre j�tt�n,
Mint �n �r�l�k most magam felett,
Hogy egy b�sz v�llalat megsemmis�lt.
Ne �ltem’ engedd, f�ls�g, csak hib�m’!

HENRIK KIR�LY.
Istenn�l a bocs�nat. Im a v�gz�s:
Szem�ly�nk ellen �sszesk�dtetek,
Nyilt ellen�nkh�z csatlakoztatok.
S el is fogadt�tok kincst�rib�l
Hal�lunkra az arany foglal�t,
Mely�rt odadni sz�nd�koztatok
Kir�lytokat a gyilkol�snak, �s
Herczegit, gr�fjait a szolgas�gnak,
S eg�sz orsz�g�t mind a pusztul�snak.
Szem�ly�nk�rt megtorl�st nem kiv�nunk;
De a hon �dv�t �gy kell �rzen�nk,
Melyet ti elrabolni v�gytatok,
Hogy ime �tadunk t�rv�nyinek.
El innen h�t, nyomorult b�n�s�k,
Hal�lotokra, melynek izlet�hez
Adjon t�relmet a kegyelmes �g
S igaz b�nb�natot. Vigy�tek el!        (Az �sszeesk�v�k �rizet alatt el.)
Most Frankhonba, urak! E v�llalat
R�tok s mir�nk egyk�p dics� leend.
A harcz szerencs�j�n nem k�tked�nk.
Mert Isten ily sz�pen napf�nyre hozta
E v�szes �rul�st, mely r�nk lesett
G�tolni cz�lunkat: nem k�tked�nk,
Hogy �tunkb�l minden g�t elvon�lt.
F�l h�t, h� honfit�rsak! B�zzuk az
Isten kez�re �n er�nket �s
Gyorsan ind�tsuk m�k�d�snek azt.
Tengerre v�gan! z�szl�k lengjenek!
Vagy frank kir�ly, vagy angol sem leszek.        (El mind.)

III. SZ�N.

London. F�rg�n� h�za Eastcheapben.

Pistol, F�rg�n�, Nym, Bardolph �s Fi� j�nnek.

F�RG�N�.
K�rlek, m�z�des f�rjecsk�m, hadd kis�rjelek el Stainesig.

PISTOL.
Nem: mert f�jdalmat �rez f�rfi sz�vem.
Bardolph, �d�lj; Nym, duzzaszd h�s ered’;
Fi�, borzold fel b�tors�godat:
Falstaff meghalt, bus�lni kell az�rt.

BARDOLPH.
B�r vele lehetn�k, ak�rhol van is, ak�r a mennyben, ak�r a pokolban.

F�RG�N�.
Nem, � bizony nem a pokolban van; � az Arth�r kebel�ben van, ha ugyan valaha ember az Arth�r kebel�be jutott. Olyan sz�p v�ge volt; �gy b�cs�zott el, mintha feh�rp�l�s kis gyermek volt volna. �pens�ggel tizenk�t �s egy �ra k�zt, �pen az �r-ap�ly idej�n �tazott el. Mert a mint l�ttam, hogy �gytakar�j�t babr�lgatja, vir�gokkal j�tszik s �jja hegy�re mosolyog, mindj�rt tudtam �n, hogy a nagy �tra k�sz�l. Mert az orra olyan v�kony volt, mint egy �r�toll, s z�ld mez�ket emlegetett. Hogy van, sir John? mond�m neki. Ej, f�rfi�, ne cs�ggedjen el! Erre felki�ltott: Isten, Isten, Isten! h�rom vagy n�gy �zben. B�tor�t�s�l azt mondtam neki, ne gondoljon az Istenre; azt hiv�m, nem sz�ks�g mag�t ily gondolatokkal gy�t�rnie. Akkor arra k�rt, hogy h�zn�m jobban l�b�ra a takar�j�t. Az �gyba dugv�n kezemet, megtapogattam, s olyan hideg volt, mint a k�; azt�n megtapogattam t�rdeit �s �gy feljebb, feljebb: mindene olyan hideg volt, mint a k�.

NYM.
Mondj�k, hogy �tkozta volna a bort.

F�RG�N�.
�gy van, azt �tkozta.

BARDOLPH.
Meg az asszonyokat is.

F�RG�N�.
Nem, azokat nem �tkozta.

FI�.
De igen, �tkozta, s azt mondta, hogy azok megtestes�lt �rd�g�k.

F�RG�N�.
Igen, a test-sz�nt sohasem t�rhette; ez a sz�n mindig ellen�re volt.

FI�.
Egyszer azt mondta, hogy �t az asszonyok miatt viszi el az �rd�g.

F�RG�N�.
Hiszen igaz, hogy k�l�n�sen b�nt el az asszonyokkal; de akkoriban reum�tikus volt s a babyloni szajh�r�l besz�lt.

FI�.
Nem eml�keznek r�, mikor egy bolh�t l�tott �lni a Bardolph orr�n, s azt mondta, hogy az egy fekete l�lek, mely a pokol t�z�ben �g.

BARDOLPH.
Most v�ge a f�nak, mely a t�zet t�pl�lta; ennyi az eg�sz gazdags�g, melyet szolg�lat�ban szereztem.

NYM.
Elkotr�dunk? A kir�ly Southamptonb�l m�r alkalmasint elindult.

PISTOL.
No h�t jer�nk. Ny�jtsd ajkadat, szivem;
�gyelj h�zamra s ing�s�gaimra.
Eszed legyen: „k�sz p�nz!” ez a szab�ly.
Kinek se higy!
Az esk�: polyva; hit, h�s�g: lep�ny.
Cs�pd meg! ez a val�di eb, galambom.
Legyen caveto h�t tan�csad�d;
T�r�ld le gy�ngyeid’. Vit�z bar�tim,
El Frankhonba! Mint a nad�ly, fi�k,
Sz�vni, sz�vni a v�rt, eg�sz’ kisz�vni.

FI�.
Azt mondj�k, eg�szs�gtelen t�pl�l�k az.

PISTOL.
�rintsd szel�d ajk�t s indulj.

BARDOLPH.
Isten veled, kocsm�rosn�.        (Megcs�kolja.)

NYM.
�n nem cs�kolhatok, s ezzel punctum.
Hanem Isten veled.

PISTOL.
�gyelj f�l, l�gy szil�rd, parancsolom.

F�RG�N�.
�lj boldog�l, Isten veled.        (El mind.)

IV. SZ�N.

Francziaorsz�g. Terem a franczia kir�ly palot�j�ban.

Harsonasz�. A Franczia Kir�ly kis�rettel j�. A Koronaherczeg, Burgund Herczeg, �s m�sok.

FRANCZIA KIR�LY.
Eg�sz er�vel �t re�nk az angol;
Ann�l ink�bb sz�ks�g az�rt nek�nk
Kir�lyilag gondolni v�delemre.
Teh�t Bretagne �s Berry herczegek,
Brabant meg Orleans, induljanak,
S te is, f�herczeg, m�g pedig hamar,
Ell�tni, f�lszerelni v�rainkat
H�s f�rfiakkal �s v�deszk�z�kkel:
Mert oly sebten k�zelget Anglia,
Mik�nt a hab, mit egy �rv�ny sodor.
Legy�nk vigy�z�k, mint a f�lelem
Azon p�ld�kkal int, a melyeket
A f�l se vett angol nem r�g hagyott
Mez�inken.

KORONAHERCZEG.
Hatalmas, j� aty�m,
Hogy elleninkre k�sz�l�nk, helyes.
Egy orsz�got a b�ke �nmaga
Ne szender�tsen akk�nt el soha
(B�r nyilt visz�ly s harcz sz�ban sem forogna),
Hogy v�dszert, szeml�t �s k�sz�letet
Ne gy�jts�n, tartson �s szerezzen �p �gy,
Mik�nt ha v�rn�k m�r a h�bor�t.
Helyes teh�t, hogy mindny�jan siess�nk
Kin�zni Frankhon gy�nge r�szeit;
S ezt minden f�lelem n�lk�l tegy�k,
�p mintha hallan�k, hogy Anglia
P�nk�sdi m�r t�nczczal foglalkozik:
Mert olyan d�re egy kir�lya van,
S korm�ny�t oly �br�ndosan viszi
Egy balga, nyers, szesz�lyes ifju, hogy
Nyom�ba’ nem j�r f�lelem.

CONSTABLE.
        Oh herczeg,
Nagyon csal�dik e kir�lyra n�zt.
K�rdezze, f�ns�g, a k�ld�tteket,
Mi nagy m�lt�s�ggal hallgatta ki
Megbizat�sukat, s hab�r jeles
Tan�csurak voltak k�r�be’, mily
Szer�nyen sz�la ellen, s e k�v�l
Szil�rd hat�rzatban mi sz�rny� volt:
Megl�tja, hogy k�l balgas�gai
A r�mai Br�tus k�lsz�ne csak,
S a d�res�g lepl�vel �szt takar,
Mik�nt a kert�sz tr�gy�val f�di
A j�kor �s j�l hajtand� gy�k�rt.

KORONAHERCZEG.
Nem �gy van az, nagy Constable, nem �gy;
De mit sem �rt, ha akk�nt hiszsz�k is.
V�delmi t�ren legjobb, ellen�nket
Er�sbnek hinni, mint min�t mutat:
�gy v�dszer�nk teljes m�rv� leend;
Holott a sz�k, a gy�nge k�sz�lettel
�gy j�runk, mint fukar, ki �lt�ny�t
Elrontja, m�g egy kis kelm�t kim�l.

FRANCZIA KIR�LY.
Tartsuk er�snek h�t Henrik kir�lyt,
S k�sz�ljetek r�, herczegek, er�sen.
H�sunkba v�gtak m�r el�dei;
Ama v�rengez� fajb�l eredt �,
Mely minket �s f�szk�nk�n �ld�z�tt.
Tan� erre gyal�zatunk, mid�n
Bukott csat�t harczoltunk Cressyn�l
S f�emberink mind foglyul estenek
A fekete herczeg Edv�rd kez�be,
M�g apja mint hegy �lla egy hegyen
A l�gbe’ f�n, a napt�l koron�zva,
L�t� h�s magzat�t, s mosolygva n�zte, mint
Csonk�tja a term�szet m�veit,
S tiporja a p�ld�nyokat, miket
H�sz �v alatt Isten s a frank ap�k
Teremtettek. Im� egy �ga ez
E gy�z� t�rzsnek: f�lni kell teh�t
�r�kbe nyert hatalm�t s v�gzet�t.
H�rn�k j�.

H�RN�K.
Henrik angol kir�ly k�vetjei
K�rnek fels�gedhez bocs�ttat�st.

FRANCZIA KIR�LY.
R�gt�n kihallgatjuk. Hadd j�jjenek.        (H�rn�k s n�h�ny f��r el.)
L�ss�tok im, heves vad�szat ez.

KORONAHERCZEG.
Sz�llj szembe s �ld�zd: mert hitv�ny ebek
Leghangosabbak, hogyha messze fut
El�tt�k a f�lelmes vad. R�vid l�gy
Ez angolokkal, j� kir�lyom, �s
Tudasd vel�k, mely orsz�g feje vagy:
Az �nszeretet nem oly d�re b�n, mint
Az �nhanyagl�s.
F�urak, Exeter-rel s Kis�rettel, visszaj�nnek.

FRANCZIA KIR�LY.
Angol testv�r�nkt�l?

EXETER.
� t�le. �dv�zli fels�gedet.
Kiv�nja a mindenhat� nev�ben,
Hogy vetn�d �s tenn�d le �nmagadr�l
A k�lcs�nz�tt f�nyt, mely, az �g kegye,
A term�szet �s a n�pjog szerint,
�t �s ut�dit illeti, azaz
A koron�t s mind a nagy cz�meket,
Melyek szok�s s szab�ly szerint a frank
Koron�hoz csatolv�k. S hogy bel�sd,
Mik�nt ez nem csin�lt, visz�s ig�ny,
Mely r�g elmult napok molyf�szkib�l
Vagy �pen a feleds�gnek por�b�l
Ker�lt el�: ez eml�kezetes
Lesz�rmaz�si rendet k�ldi �,        (�tadja a sz�rmaz�si rendet.)
Mely minden �gat h�ven megmutat.
Akarja, hogy szeml�ld meg e csal�df�t,
S ha megl�tod, hogy � k�zvetlen�l
A h�res �s�k legh�resbik�t�l,
Harmadik Edv�rdt�l eredt, kiv�nja,
Hogy koron�d- s orsz�godr�l lemondj,
Mit t�le, mint igaz s term�szetes
Tulajdonost�l, orvul elvon�nak

FRANCZIA KIR�LY.
Mi lesz k�l�nben?

EXETER.
V�res k�nyszer: mert b�r szivedbe rejtsd
A koron�t, ut�na rugtat �;
Az�rt t�zes viharban k�zeleg,
D�rg�sben �s f�ldreng�sben, Ze�szk�nt,
S ha k�relem nem haszn�l, k�nyszer�t.
A k�ny�r�l� �g nev�be’ k�r,
Mondj le a koron�r�l �s kim�ld
Ama szeg�ny lelkeket, kikre ez
�hes harcz sz�rny� tork�t t�tja m�r.
Fejedre t�riti az �zvegyek
K�ny�t, az �rv�knak jajhangjait,
A holtak v�r�t, b�s h�lgyek ny�g�sit
F�rjek-, kedvesek- �s ap�ik�rt,
A kiket e visz�ly majd elnyelend.
Ig�nye, r�mszava �s tisztem imez,
Ha cak m�g a kir�lyfi nincsen itt,
A kit k�l�n sz�ks�g �dv�zlenem.

FRANCZIA KIR�LY.
Mi minket illet, fontol�ra veszsz�k.
Holnap kapod teljes hat�rzatunkat
Angol testv�r�nkh�z.

KORONAHERCZEG.
Im a kir�lyfi�rt
Itt �llok: mit k�ld annak Anglia?

EXETER.
Kih�v�s, dacz, len�z�s, megvet�sre
S mindarra m�lt�nak tart t�gedet,
Mi a nagy k�ld�h�z nem �rdemetlen.
Kir�lyom mondja, hogy ha t�n aty�d
Minden kiv�nat b�t�lt�sivel
A keser� g�nyt meg nem �des�ti,
Mely f�ls�g�hez t�led �rkezett,
Oly s�lyos sz�mad�sra vonz az�rt,
Hogy Frankhon �bl�s bolt s barlangjai
Z�gj�k b�n�d’ s ford�tj�k vissza g�nyod’
Az � �gy�inak viszhangiban.

KORONAHERCZEG.
Mondd, ha szel�d v�laszt adand aty�m,
Tetsz�sem ellen van: mert �n csup�n
Visz�lyt �hajtok Angli�val, �s
Lapt�kat is az�rt k�ld�k neki,
Kora- s k�nnyelm�s�g�hez val�n.

EXETER.
Ez�rt megrend�l Louvretek, hab�r
Eur�pa f�udvara volna is,
S k�l�nbs�get l�ttok ti is, mik�nt
B�mulva l�ttunk mi, alattval�i,
�retlen napjai rem�nye �s
Azok k�z�tt, miken most �rkodik.
Mert az id�t szemerk�nt m�ri most,
A mit tulajdon vesztes�gteken
Fogtok bel�tni, ha Frankhonba j�.

FRANCZIA KIR�LY.
Hat�rzatunkr�l holnap �rtes�lsz.

EXETER.
Gyorsan bocs�ssatok, nehogy kir�lyunk
Maga j�j�n kutatni k�stemet,
Mert l�b�t az orsz�gba tette m�r.

FRANCZIA KIR�LY.
Nem sok�ra j� v�laszszal mehetsz.
Egy �j r�vid lehellet, kis sz�net,
Ily v�gzetes t�rgyakra v�laszolni.        (El mind.)HARMADIK FELVON�S.

A Kar j�.

KAR.
K�pzelt sz�rnyon gyors sz�n�nk �gy rep�l
Sebes mozg�sban, mint a gondolat.
Gondolj�tok, hogy a j�l f�lszerelt
Kir�lyt l�tt�tok a southamptoni
Parton, kir�lys�g�ba b�evezni,
S haj�-had�nak selyem lobog�it,
A mint az ifju Phoebus lenget�.
K�pzelmetekkel j�tszszatok ti is,
S l�ss�tok benne, a matr�z fi�k
Mint m�sznak a kender k�t�len, �s
Hallj�tok a s�pot, mely a zavart
L�rm�ba rendet hoz; n�zz�tek a
V�szon vitorl�t, mely a l�thatatlan
Fuv� sz�lt�l dagad s a nagy haj�t
A megbar�zdolt tengeren viszi,
Daczolva a kev�ly habokkal. �h!
Gondolj�tok, hogy parton �llva, egy
V�rost l�ttok t�nczolni a szilaj
Hull�mokon, mert �gy t�nik f�l e
M�lt�s�gos haj�had, a mid�n
Harfleur fel� siet. Csak rajta, rajta!
Tapadjatok l�lekben e haj�
Korm�nyr�dj�hoz s Angli�tokat
Hagyj�tok itt oly csendben, mint az �jf�l,
Aggok, v�nasszonyok �s gyermekek
V�delm�re, kikn�l a v�r s er�
Imm�r elmult avagy m�g meg se j�tt.
Mert a kinek csup�n egy serked�
Sz�rsz�l van �ll�n, nem k�sz-e k�vetni
Frankhonba e v�lasztott h�s�ket?
F�l, f�l szellemben! l�tni ostromot
S �gy�kat a szek�ren a k�r�lvett
Harfleurre v�szesen �s�tani.
Gondolj�tok: Frankhonb�l a k�vet
M�r visszat�rt, s Henriknek b�jelent�,
Hogy a kir�ly, le�ny�t Katalint
Aj�nlja n�ki s jegyaj�ndok�l
N�mely csek�ly, kis herczegs�geket.
Nem tetszik e v�lasz, s a gyors t�z�r
Kan�cz�val a pokolm�h�z �r,
S mindent leont. Eln�z�k legyetek
S p�tolja szin�nket k�pzelmetek.        (Csatazaj. �gy�d�rg�s.)

I. SZ�N.

Francziaorsz�g. Harfleur el�tt.

Csatazaj. Henrik Kir�ly, Exeter, Bedford, Gloster �s katon�k ostrom-h�gcs�kkal j�nnek.

HENRIK KIR�LY.
Rohamra m�g egyszer, bar�tim, egyszer!
Vagy angol holtakkal t�lts�k meg a r�st.
B�k�ben f�rfihoz mi sem val�bb,
Mint a szer�ny csend �s al�zat; �m
De ha f�l�nkbe z�g a harczvihar,
K�vess�k akkor a tigris szok�s�t:
Fesz�lj�n az ideg, sz�kj�k f�l a v�r!
Az arczot b�sz d�h fintor�tsa el!
Legyen r�mes tekintet� a szem
S a fej kapuin �gy lessen, mik�nt
Az �rcz-�gy�! �rnyazza a szem�ld
Oly r�m�t�n, mint m�llott sziklab�rcz,
Mely a vad �ce�nt�l elmosott
S megrozzantott alapj�n f�gg al�!
A fog csikorgjon, t�guljon az orrlyuk!
Tarts�tok vissza a l�lekzetet,
S minden szellem fesz�lj�n legmagasb
Fok�ra. Fel most, fel! angol nemess�g!
V�red harczedzett ap�kt�l eredt,
Kik, mint megannyi S�ndorok, viv�nak
Reggelt�l estig im e t�jakon,
S csup�n az�rt tett�k le kardjokat,
Mert v�le nem volt mit m�velni m�r.
Ne hozzatok sz�gyent any�itokra:
Most bizony�ts�tok be, hogy val�ban
Ap�itok voltak nemz�itek,
S p�ld�t adv�n a durv�bb rend el�tt,
Tan�ts�tok harczolni. �s ti, k�zn�p!
Kik Angli�ban n�ttetek fel, itt
Mutass�tok a vett t�pszer t�z�t:
Hadd higy�k, hogy m�lt�k vagytok val�ban
Sz�let�stekre, min nem k�tkedem:
Mert nincs oly aljas, hitv�ny k�ztetek,
Kinek szem�ben b�szke f�ny nem �g.
�gy �lltok, mint zsin�ron a vad�sz-eb,
Ugr�sra k�szen. A vad felsz�kellt:
B�tran el�! Ki�ltsd mindannyia:
Henrikkel Isten, Szent Gy�rgy s Anglia!        (El mind. Csatazaj. �gy�z�s.)

II. SZ�N.

Ugyanott.

Csapatok vonulnak el. Nym, Bardolph, Pistol �s a Fi� j�nnek.

BARDOLPH.
Rajta, rajta, rajta! a r�zsre, a r�zsre!

NYM.
Ugyan, k�pl�r, meg�llj, k�rlek. Nagyon t�zes ez a puffogat�s s nekem r�szemr�l nincs k�t �letem. Ez m�r igen is heves iz�. Ez azt�n furcsa n�ta.

PISTOL.
A n�ta legszebb: mert k�r�sk�r�l iz�.
Puffognak; a leg�ny elesik �s v�ge.
        A v�res mez�ben
        Kard �s paizs b�ven,
        Megszerzi az �r�k h�rt.

FI�.
Ink�bb valamely s�rh�zban voln�k Londonban! Minden h�remet od’ adn�m egy kanna s�r�rt �s biztoss�g�rt.

PISTOL.
�n pedig:
        Ha �hajt�sban �dv�t l�tn�k,
        Megvolna n�lam a j� sz�nd�k,
        S ott termen�k e pillanatban.

FI�.
Sz�p dolog biz az;
M�g sem oly igaz,
Mint mad�r zeng a bokorban.
Fluellen j�.

FLUELLEN.
F�l a r�sre, kutja n�p! el�re, kaz k�lkek!        (El�re �zi �ket.)

PISTOL.
Nagy hadvez�r, kim�ljed a por-embert,
Sz�ntesd d�h�d’, sz�ntesd kem�ny d�h�d’,
Sz�ntesd d�h�d’, nagy hadvez�r;
Sz�ntesd d�h�d’, kom�m; l�gy ny�jas, sz�p �cs�m!

NYM.
Ezek azt�n j� iz�k; bizony kegyelmess�ged rossz iz�ket okoz.        (Nym, Pistol �s Bardolph, Fluellen-t�l kis�rve, el.)

FI�.
Fiatal ficzk� l�temre is kereszt�l pillantottam e h�rom sz�jh�st. Gyerek vagyok, mind a h�romhoz m�rve, de hab�r mind a h�rman mellettem akarn�nak szolg�lni, m�g sem lenn�k ember�k, mert ilyen himpell�rekb�l h�rom se teszen egy embersz�mot. Ez a Bardolph, ennek feh�r a m�ja s v�r�s az arcza, melyekn�l fogva mer�szen oda tekint, de nem harczol. Ez a Pistol, ennek a nyelve szilaj, de a kardja nyugodt, min�l fogva �sszet�ri a sz�kat s �ps�gben �rzi fegyver�t. Ez a Nym, ez hallotta, hogy kev�s besz�d� ember a legderekabb ember, az�rt sz�gyenli elmondani im�j�t, hogy ny�lsz�v�nek ne tarts�k; de kev�s hitv�ny szava �p oly kev�s der�k tettel p�ros�lt, mert � ugyan senki fej�t be nem �t�tte, kiv�v�n a mag��t, mid�n r�szegen egy cz�l�pnek neki ment. Elcsenik, a mi el�j�k akad, s ezt azt�n keresetnek h�vj�k. Bardolph egy lant szekr�nyt lopott, tizenk�t �r�nyira vonszolta s eladta h�rom krajcz�r�rt. Nym �s Bardolph esk�dt testv�rek a tolvajs�gban s Calaisban egy sz�nvon�t loptak; ebb�l a cs�nyb�l mindj�rt l�ttam, hogy piszkos mesters�get �znek. Azt akarn�k, hogy �n is oly bizalmas legyek m�sok zseb�hez, mint kezty�ik vagy zsebkend�ik; az �n emberis�gemnek pedig igen ellen�re van, hogy a m�s zseb�b�l kivegyem s a magam�ba tegyem: hiszen az m�r annyi volna, mint az igaztalans�got zsebre dugni. El kell �ket hagynom s jobb szolg�latot keresnem; bitangs�guk h�borgatja gy�nge gyomromat, ki kell adnom rajta.        (Fi� el.)
Fluellen visszaj�, ut�na Gower.

GOWER.
Fluellen kapit�ny, j�jj�n t�st�nt az akn�khoz, Gloster herczeg akar �nnel sz�lani.

FLUELLEN.
Az akn�khoz! Montya herczegnek, nem igen j� azon akn�khoz menni. Mert l�ssa, az akn�k nem a hati tudom�ny szerint vannak; �bl�ss�g�k nem elekend�: mert l�ssa (s ezt a herczegnek mekmatyar�zhatn�, l�ssa), az ellens�g n�ty r�fnire al��sott az ellenakn�knak. Ucscseg�ljen! �n azt mondok, minden felrobban, ha jobb korm�nyz�s nem lesz.

GOWER.
Gloster herczeget, kire az ostrom int�z�se bizat�k, eg�szen egy irlandi korm�nyozza: der�k, vit�z ember, val�ban.

FLUELLEN.
Macmorris kapit�ny, nemde?

GOWER.
Gondolom, �.

FLUELLEN.
Ucscseg�ljen! oly szam�r az, a min� csak kell; szem�be is bizony�tok; nem j�ratosabb az igazi hati tudom�nyban, l�ssa, a r�mai tudom�nyban, mint egy k�l�k.
Macmorris �s Jamy, t�volban j�nnek.

GOWER.
�pen itt j�n s vele a sk�t kapit�ny, Jamy kapit�ny.

FLUELLEN.
Jamy kapit�ny ritka, ter�k f�rfi�, az piszomos; nagy ty�rtass�ga s ismerete van a r�gi h�por�kban, a mennyire rendelkez�seit k�l�n�sebben ismerem. � azt�n, ucscseg�ljen! megfelel mag��rt, mint ak�rmely harczfi, a mi a r�maiak r�gi hadi tan�t illeti.

JAMY.
J� napot, Fluellen kapit�ny.

FLUELLEN.
Adj’ Isten �nnek is, der�k Jamy kapit�ny.

GOWER.
Hogyan, Macmorris kapit�ny, elhagyta �n az akn�kat? f�lhagytak vel�k az �rk�szok?

MACMORRIS.
Krisztusz uczcze rossz�l �ll a dolog. A munk�t abban hagyt�k, h�tr�l�t trombit�lnak. Szavamra, ap�m lelk�re eszk�sz�m, rossz�l �ll a dolog; abba’ hagyt�k. Uczczeg�ljen, l�gbe r�p�tettem volna e v�roszt egy �ra alatt. Ah! rossz�l van, rossz�l van a dolog, szavamra mondom, rossz�l van.

FLUELLEN.
Macmorris kapit�ny, most m�r k�rem, engedje nekem n�mi vit�ba pocs�tkoznom �nnel, a h�bor�-tant, a r�mai h�bor�kat illet�leg vagy tekint�leg, csak �gy par�ts�gos eszmecsere vagy okoskod�s �tj�n, r�szint, hogy v�lem�nyemet igazoljam, r�szint, hogy gondolkod�somat kifejtsem a katonai tudom�ny rendelkez�s�t illet�leg: ez a f� sarkpont.

JAMY.
Nagyon j� lesz, k�t j� kapit�ny; megh�l�lom, mihelyt alkalmam lesz r�, meg fogom h�l�lni.

MACMORRIS.
De Krisztusz uczcze! nincz moszt id� a feczeg�szre. Hevesz a nap, az id�, a h�bor�, a kir�ly �sz a herczegek: nincz id� a feczeg�sre. A v�rosz megsz�llva, trombita a r�szre hivogat, �sz mi czak besz�lget�nk, szemmit nem tesz�nk. Mindny�junkra sz�gyen, Isztenemre! sz�gyen, nyugton �llanunk, szavamra mondom, sz�gyen. Torkokat kellene itt metszegetni, munk�hoz l�tni; m�gis mitszem tesz�nk. Krisztusz uczcze, nem!

JAMY.
Esk�sz�m, miel�tt szemeim �lomra ereszkedn�nek, h�sies tettet viszek v�ghez, vagy porba hullok a k�zben, igen! vagy hal�lra sz�llok; hanem vit�z�l megfizetek �rte, a mint csak t�lem telik, az m�r bizonyos, s ezzel azt�n v�ge. Teringett�t! oly �r�mest hallgattam volna k�zt�k egy kis vitatkoz�st!

FLUELLEN.
Macmorris kapit�nyt, �n, l�ssa, �gy kondolom, engedelm�vel, hoty a maga nemzet�b�l nem sokan vannak.

MACMORRIS.
Az �n nemzetemb�l! H�t mi az �n nemzetem? fatty�, szehonnai, bitang, gazember? Mi az �n nemzetem? ki besz�l az �n nemzetemr�l?

FLUELLEN.
L�tya, Macmorris kapit�ny, ha m�sk�p veszi tolgot, mint a hogy �rtve volt. K�r�lpel�l azt gondolok, hogy nem b�nik velem oly ny�jasan, mint illem szerint b�nnia kellene; pedig h�t vagyok �n olyan ember, mint �n, ak�r a h�por�-tanban, ak�r sz�let�sem eredet�re s m�s egy�b r�szletekre n�zve.

MACMORRIS.
�n nem tudom, hogy �n olyan ember, mint �n! sz’ uczczeg�ljen! lev�gom a fej�t.

GOWER.
Urak, f�lre�rtik egym�st.

JAMY.
Ah, ez azt�n furcsa t�ved�s.        (Alkudoz�si trombita sz�.)

FLUELLEN.
Macmorris kapit�ny, ha egyszer alkalmasabb id�t megtal�lunk, p�tor leszek �nnek mondani, hogy �rtem �n a h�bor�-tant. S most v�ge.        (El mind.)

III. SZ�N.

Ugyanott. Harfleur kapui el�tt.

A parancsnok s n�h�ny polg�r a falakon, az angol csapatok alant. Henrik Kir�ly �s kis�rete j�.

HENRIK KIR�LY.
Mit v�gez a v�ros parancsnoka?
T�bb alkut e kiv�l nem enged�nk:
Kegyelm�nknek h�doljatok teh�t;
Vagy rombol�sban b�szke f�k gyan�nt,
A legrosszabbra visztek: mert a mily
Val�, hogy katona vagyok s e n�v
Legink�bb is megillet, mint hiszem:
Ha �jra elkezd�m az �gyuz�st,
A f�lig dult Harfleurt el nem hagyom,
M�g hamviban temetve nem leend;
A kegyelem kapuit mind bez�rom
S a zord sziv�, a v�sott katona,
V�rengez� kez�vel, szabadon,
Pokol-t�g lelkism�rettel d�h�ng,
F�k�nt aratva �de sz�zek �s a
Vir�t� kisdedeknek sergeit.
Mit b�nom �n akkor, ha a veszett harcz,
L�ngd�szben, a gonosz fejdelmek�nt,
Bem�zolt arczczal, a v�g pusztit�s
�s rombol�s sz�rny� m�v�be fog!
Mit b�nom �n, ha okai ti lesztek,
Hogy tiszta l�nyk�itok a kigyult
Er�szaknak kez�be fognak esni!
Mely zabla tartsa fel az elfajult
V�sotts�got, ha b�sz�lten rohan?
Hi� parancsunk �p oly hasztalan
A rabl�snak d�h�lt harczosra, mint
A Leviathant megid�zni, hogy
F�lsz�nre sz�lljon. �m, harfleuriek,
Kim�lj�tek a v�rost �s a n�pet,
M�g harczosim szavamra hajtanak,
M�g a kegyelem h�s, langyos szele
Elf�jja a zord gyilkol�s, er�szak
S gonoszs�g m�rges, undok felleg�t!
Ha nem: r�gt�n azt l�tj�tok, hogy itt
Az elvakult, v�rengz� katon�k
Tiszt�talan k�zzel beundok�tj�k
Sivalg� l�nyk�itok f�rteit,
Ap�itok �sz szak�l�t megragadj�k
S tisztes fej�ket a falhoz verik,
L�ndzs�kra sz�rj�k a mez�telen
Kics�nyeket, s az �rj�ng� any�k
B�sz ord�t�sa a felh�t szegi,
Mik�nt ama zsid� n�k�, Her�des
Szolg�inak v�res vad�szat�n.
Mit sz�ltok? engedtek, ezt elker�lni?
Vagy jobb, daczolva, ekk�nt elmer�lni?

PARANCSNOK.
Rem�ny�nk e napon m�r v�get �rt:
A f�herczeg, kin�l seg�lyt kerest�nk,
Azt v�laszolja, hogy hadserge m�g
Nem k�sz ily ostromot feloldani.
�lt�nket, v�rosunkat, nagy kir�ly,
Kegyedre bizzuk: jer, vonulj be h�t,
Parancsolj birtokinkkal �s vel�nk;
Magunkat nem v�dhetj�k m�r tov�bb.

HENRIK KIR�LY.
F�l a kapukkal! B�tya, Exeter,
Sz�lld meg Harfleurt, f�szkeld be ott magad’
S er�s�tsd meg a frank ellen szil�rdul:
Kegyelmes l�gy mindenkihez. S mi, mert
K�zelg a t�l, a k�r meg terjedez
Serg�nk k�z�tt, Calaisba visszat�r�nk.
Ez �jt Harfleurben vend�ged lesz�nk
S holnap kor�n innen bucs�t vesz�nk.        (Harsonasz�. A kir�ly s t�bben a v�rosba vonulnak.)

IV. SZ�N.

Rouen. Terem a palot�ban.

Katalin �s Alice j�nnek.

KATALIN.
Alice, tu as est� en Angleterre, et tu bien parles le langage.

ALICE.
Un peu, madame.

KATALIN.
Je te prie, m’enseigniez; il faut, que je apprend a parler. Comment appelez vous le main en anglois?

ALICE.
Le main? Il est appel�e: k�z.

KATALIN.
K�z. Et les doigts?

ALICE.
Les doigts? Ma foy, j’ai oubli� les doigts; mais je me souviendray. Les doigts? Je pense, qu’ ils sont appel�: ujj; ouy, ujj.

KATALIN.
Le main: k�z; les doigts: ujj. Je pense que je suis le bon escolier. J’ai gagn� deux mots d’anglois vistement. Comment appelez vous les ongles?

ALICE.
Les ongles? Les appelons: k�r�m.

KATALIN.
K�r�m. Escoutez! dites moy, si je parle bien: k�z, ujj, k�r�m.

ALICE.
C’est bien dit, madame; il est fort bon anglois.

KATALIN.
Dites moy l’anglois pour le bras.

ALICE.
Kar, madame.

KATALIN.
Et le coud?

ALICE.
K�ny�k.

KATALIN.
K�ny�k. Je m’en faitz la repetition de tous les mots que vous m’avez apprins des a pr�sent.

ALICE.
Il est trop difficile, madame, comme je pense.

KATALIN.
Excuse moy, Alice; escoute. K�z, ujj, k�r�m, kar, kin�g.

ALICE.
K�ny�k, madame.

KATALIN.
O seigneur Dieu! je m’en oublie; k�ny�k. Comment appelez vous le col?

ALICE.
Nyak, madame.

KATALIN.
Nyak; et le menton?

ALICE.
�ll.

KATALIN.
All. Le col nyak; le menton �ll.

ALICE.
Ouy. Sauf vostre honneur; en verit�, vous prononcez les mots aussi droict que les natifs d’Angleterre.

KATALIN.
Je ne doute point d’apprendre par la grace de Dieu, et en peu de temps.

ALICE.
N’avez vous d�ja oubli� ce que je vous enseign�?

KATALIN.
Non, je reciteray � vous promptement. K�z, ujj, k�m�r –

ALICE.
K�r�m, madame.

KATALIN.
K�r�m, kar, k�k�ny.

ALICE.
Sauf vostre honneur, k�ny�k.

KATALIN.
Ainsi dis-je: k�ny�, nyak, et �ll. Comment appelez vous le pieds et la robe?

ALICE.
L�b, madame, et czomb.

KATALIN.
L�b et czomb. O seigneur Dieu! ils sont les mots, de son mauvais, corruptible et impudique, et non pour les dames de honneur d’user. Je ne voudrois prononcer ces mots devant le seigneur de France, pour tout le monde. Il faut l�b et czomb n�ant-moins. Je reciterai une autre fois ma le�on ensemble: k�z, �jj, k�r�m, kar, k�ny�k, nyak, �ll, l�b, czomb.

ALICE.
Excellent, madame.

KATALIN.
C’est assez pour une fois: allons nous a diner.        (El mind.)

V. SZ�N.

Ugyanott. M�s terem a palot�ban.

A Franczia Kir�ly, Koronaherczeg, Bourbon Herczeg Francziaorsz�g Constable-je s m�sok j�nnek.

FRANCZIA KIR�LY.
A Somme viz�t �tl�pte m�r bizonynyal.

CONSTABLE.
S ha m�g harczot sem �llottak vele,
Ne lakjuk Frankhont: hagyjunk abba mindent
�s bor-vid�k�nk barb�r n�pre sz�lljon.

KORONAHERCZEG.
Oh Dieu vivant! hogy egy p�r sarjad�kunk
Fatty�-n�v�s ap�ink d�s er�b�l,
Olt� galyak vad t�rzsben, ily hamar
A f�llegek fel� sz�kkentek �s
Fel�lmul�k olt�ikat!

BOURBON.
Norman, de fattyu norman, norman fattyu.
Mort de ma vie! ha megvivatlan j�nnek,
�r�ba vetem herczegs�gemet,
Hogy Albion rongyos sz�l� szigetj�n
Egy ronda kis majors�got vegyek.

CONSTABLE.
Dieu de batailles! honnan t�z�k?
�galjok nem k�d�s, zord �s komor,
Melyre g�nyt�l s�padva n�z a nap,
Gy�m�lcs�ket mord k�ppel z�zva el?
H�t �rpal�j�k, f�tt viz�k, a mely
Elny�tt geb�nek kell� egy ital,
H�s h�vre forral� h�lt v�r�ket,
M�g a mi gyors v�r�nk, mit bor hev�t,
Jegesnek l�tszik!? Oh! haz�nk hir��rt!
Ne f�ggj�nk itt mindny�jan �gy, mik�nt
Eresz�nkr�l lecs�gg� j�gcsapok,
Mig egy kih�ltebb n�p a h�s ifj�s�g
Cs�ppj�vel izzad d�s mez�nk�n, a mely
Csup�n csak �nsz�l�ttiben szeg�ny.

KORONAHERCZEG.
Hitemre, becs�letemre!
N�ink kig�nyolnak, kimondva, hogy
T�z�nk kihalt �s �k az angol ifjak
K�ny�re b�zz�k test�ket, e hont
Fatty�-harczossal n�pes�teni.

BOURBON.
Angol t�ncziskol�ba k�ldenek,
Ugr�ndoz�st, sz�k�st tan�tani,
Mondv�n, hogy �rdem�nk sarkunkba’ van
�s hogy mi a legjobb fut�k vagyunk.

FRANCZIA KIR�LY.
Hol van Montjoy, a hirn�k?
        Gyorsan el!
�les daczczal k�sz�ntse Angli�t:
Fel, f�urak! el a mez�re oly
Ked�lylyel, melyet a becs�let�rzet
�lesbre fent, mint milyen kardotok.
De la Bret K�roly, Frankhon nagy constableje,
Orl�ans, Bourbon s Berry herczegek,
Alen�on, Brabant, Bar �s Burgundy,
Chatillon Jakab, Rambures, Vaudemont,
Beaumont, Gandpr�, Roussi �s Fauconberg,
Foix, Lestrale, Bouciqualt �s Charolois,
Nagy herczegek, b�r�k, urak s lovags�g,
A nagy h�b�r�rt, ments�tek meg im
E nagy sz�gyent�l magatokat, �s
G�tolj�tok meg angol Henriket,
Ki a Harfleur v�r�be �ztatott
Z�szl�ival von�l haz�nkon �t!
Omoljatok serg�re, mint megolvadt
H� a v�lgyekbe, melyeknek alanti
Szolgasz�k�re �ntik nedv�ket
Az alpok! Van er�t�k: csapjatok r�,
S hadi szek�ren hozz�tok Rouenbe
Foglyunk gyan�nt.

CONSTABLE.
        �gy illik a nagyokhoz.
Azt r�stelem, hogy serge oly kev�s;
N�pe beteg s az �tt�l �hezett:
Mert ha a mi hadunkra n�z, tudom,
Szive a f�lelem verm�be v�sz,
�s h�d�t�s helytt v�lts�gp�nzt aj�nl.

FRANCZIA KIR�LY.
Az�rt, constable, Montjoy hadd siessen,
S hadd tudja meg az angolt�l, vajon
Mi v�lts�gp�nzt aj�nl �nk�ntesen.
F�herczeg, �n vel�nk marad Rouenben.

KORONAHERCZEG.
Ne �gy, igen k�rem f�ls�gedet.

FRANCZIA KIR�LY.
Csak nyugton! �n vel�nk h�tul marad.
Most el, constable! el mind, ti herczegek!
S h�rt Anglia d�lt�r�l hadd vegyek.        (El mind.)

VI. SZ�N.

Angol t�bor Picardi�ban.

Gower �s Fluellen j�nnek.

GOWER.
Nos, Fluellen kapit�ny! a h�dt�l j�n?

FLUELLEN.
Pisztos�thatom, hogy a h�tn�l igen kit�n�en teljes�tett�k a szolg�latot.

GOWER.
S Exeter herczeg �ps�gben maradt?

FLUELLEN.
Exeter herczeg oly h�sies, mint Agamemnon: oly f�rfi�, kit �n szeretek, tisztelek, lelkemmel �s sz�vemmel, puszgos�gommal, �letemmel, piheg�semmel �s legv�gs� er�mmel. N�ki, h�la Isten! semmi paj! Vit�z�l, nagy hati tudom�nynyal tart a hidat. Egy z�szl�tart� hadnagy van ott a h�tn�l: j� lelkiismerettel mondhatom, oly vit�z ember, mint Marc Anton: semmi k�ls� tekint�lylyel nem b�r, hanem h�sies tett�t l�ttam neki.

GOWER.
Hogy h�vj�k?

FLUELLEN.
Pistol z�szl�tart�.

GOWER.
Nem ismerem.
Pistol j�.

FLUELLEN.
�pen itt j�n la.

PISTOL.
Kapit�ny, t�gy szivess�get velem:
Exeter herczeg kedvel t�gedet.

FLUELLEN.
Uty van, h�l’ Istennek! �rdemlek is t�le egy kis szeretet.

PISTOL.
Bardolph, egy h�s, kem�ny sziv� s �gyes
Vit�z, a sz�rny� v�gzet �ltal, �s
B�sz�lve forgand� kerekje �ltal
A k�nnyelm� Fortun�nak, eme
Vak istenn�nek,
Ki egy sz�netlen g�rd�l� k�v�n �ll…

FLUELLEN.
Engedelm�vel, Pistol z�szl�s, Fortun�t vaknak festik, szem�n k�t�l�kkel, jelenteni, hogy a szerencse vak. Festik tov�bb� kerekkel is, jelenteni, mi bel�le tanuls�g, hogy v�ltoz� �s �llhatatlan, meg azt�n v�ltoz�konys�g �s ingatags�g; �s l�tja, a l�ba gol� forma k�re van helyezve, mely kur�l, kur�l, csak kur�l. A k�lt�k igaz�n igen bomp�s le�r�s�t adt�k neki. Furtuna pomb�s tanuls�g.

PISTOL.
Bardolphhoz a szerencse zord, rideg:
Fesz�letet lopott, most felk�tik.
�tkos hal�l!
�sitson ebre a bit�, legyen
Szabad az ember �s ne fojtsa el
Tork�t kender k�t�l; de Exeter
Kimondta a hal�lit�letet
Egy kis fesz�let�rt.
Menj, sz�lj vele: hallgat ter�d a herczeg,
Bardolph �letfonal�t ne messe el
Aljas gyal�zat �s �les zsineg.
Sz�lj �lte mellett: megszolg�lom azt neked.

FLUELLEN.
Pistol sz�zl�s, �gy f�lig �rdem sz�ndok�t.

PISTOL.
No h�t �r�lj neki.

FLUELLEN.
De pizom, sz�zl�tart�, ez nem igen �r�lni val� dolog. Mert, l�tja, ha mindj�rt tulajdon testv�rem volna is, k�rn�m herczeget, csak b�nj�k vele tetsz�s szerint, hajtsa v�gre rajta az �t�letet: mert h�t fel kell tartani a fegyelmet.

PISTOL.
Veszsz el s l�gy �tkozott! Fige bar�ts�godnak.

FLUELLEN.
J�l van.

PISTOL.
Spanyol fige!        (Pistol el.)

FLUELLEN.
Iken j�l van.

GOWER.
Ej, hisz ez egy k�rm�nfont csal� gazember; most eml�kszem m�r r�; ker�t�, zsebmetsz�.

FLUELLEN.
Pisztos�tom �nt, a h�dn�l oly ter�k szavakat mekpesz�lt, min�ket csak ny�ri nap l�tni. Iken j�l van, a mit nekem pesz�lt; j�l van, mondhatom, ha az id� r�szolg�l.

GOWER.
Csal�, h�bortos, gazember ez. Olykor-olykor elmegy a h�bor�ba, hogy Londonba visszat�rve, katona�lt�nyben csilloghasson. S az eff�le ficzk�k egyszerre k�szen vannak azt�n a nagy hadvez�rek nev�vel. K�nyv n�lk�l betanulj�k, hol t�rt�nt ez vagy az: e vagy amaz f�lds�nczn�l, ezen r�sn�l, ama f�d�zeten; ki t�rt vissza dics�s�gesen, kit l�ttek agyon, ki gyal�zta meg �nmag�t, mely �ll�st tartott meg az ellens�g; s mindezt hib�tlan�l betanulj�k harczias nyelven, melyet �j szab�s� k�romkod�sokkal czifr�znak; pedig hogy a t�bornok� szerint ny�rott szak�l s a t�bori megviselt �lt�ny mily hat�st gyakorol a tajt�kz� palaczkok �s s�rbe m�rtott elm�nczs�gek k�z�tt, elgondolni is csod�latos. Az�rt korunk ez �ktelens�geit ismernie kell �nnek; k�l�nben r�t�l r�szedhetik.

FLUELLEN.
Mondok �nnek valamit, Gower kapit�ny: kezdek �szrevenni, hogy � nem az az ember, kinek mutatni akarja mag�t vil�g el�tt; ha kab�tj�n egy luk megtal�lom, majd megmondok �n neki v�lem�nyemet. (Trombitasz�.) Hallja, itt j�n a kir�l: sz�lanom kell vele a h�tr�l.
Henrik Kir�ly, Gloster s katon�k j�nnek.

FLUELLEN.
Isten �ltja fels�g�t!

HENRIK KIR�LY.
Hogy hogy, Fluellen? a h�dt�l j�sz?

FLUELLEN.
Onnan, fels�ged parancs�ra. Exeter herczeg vit�z�l tartotta a h�tat; a franczi�k mekszaladoztak; iken vit�z tics� dolgok t�rt�ntek. Mert az ellens�g elfoglalta a h�tat, de visszavonulni k�nytelen volt s Exeter herczeg lett a h�d ura. Mondhatok, fels�g, a herczeg der�k ember megvan a talp�n.

HENRIK KIR�LY.
H�ny embert vesz�tettetek, Fluellen?

FLUELLEN.
Az ellens�gnek igen naty vesztes�ge van, k�l�n�sen naty; r�szemr�l gondolom, a herczeg senkit sem vesz�tett, egy k�v�l, a kit, mivel templomot rabolt, hihet�n kiv�geznek: valami Bardolph, ha ismeri fels�g: az arcza csupa bibircs�, ragya, pattogz�s �s t�z-l�ng, ajkai az orr�ra fujdog�lnak, s az meg olyan, mint az izz� sz�n, n�ha k�k, n�ha v�r�s; hanem orra ki van v�gezve, s t�z�nek v�ge.

HENRIK KIR�LY.
Kiirtani szeretn�nk minden ily gonosztev�t. Vil�gos rendeletet adunk, hogy ez orsz�gon �tvonultunkban semmit ne zsaroljanak, semmit el ne vegyenek fizet�s n�lk�l a falvakban, egy franczi�t se illessenek vagy g�nyoljanak gyal�z� szavakkal, mert ha szel�ds�g �s kegyetlens�g versenyez egy kir�lys�g f�l�tt, a leggy�ng�debb j�t�kos lesz a leggyorsabban nyer�.
Harsona-sz�. Montjoy j�.

MONTJOY.
Kil�temet tudatja �lt�ny�m.

HENRIK KIR�LY.
Igen, azt tudom; de mit fogok tudni t�led?

MONTJOY.
Uram sz�nd�k�t.

HENRIK KIR�LY.
Nyilv�n�tsd.

MONTJOY.
Kir�lyom �gy sz�lt: Mondd meg angol Henriknek, hogy b�r holtnak tetsz�nk, csak aludtunk, az elv�r�s jobb katona, mint az elsiet�s. Mondd, hogy Harfleurn�l visszanyomhattuk volna; de nem l�ttuk j�nak lez�d�tni a csap�st, miel�tt teljesen meg�rt. Most rajtunk a sor besz�lni, s szavunk parancsol�. Anglia megkeser�li d�res�g�t, bel�tja gy�nges�g�t s csod�lja t�relm�nket. Mondd meg teh�t neki, gondoskodj�k oly v�lts�gd�jr�l, mely szenvedett vesztes�geinkhez, elvesztett alattval�inkhoz s elt�rt megal�ztat�sunkhoz m�rt legyen, mit ha eg�sz s�ly�ban k�rp�tolni akar, kicsinys�ge megrogy alatta. Vesztes�geink�rt kincst�ra f�l�tte szeg�ny; v�r�nk oml�s��rt kir�lys�g�nak f�laj�nl�sa csek�ly �sszeg; s megal�ztat�sunk�rt, saj�t szem�lye, l�bunkn�l t�rdelve, gy�nge �s m�ltatlan el�gt�tel lenne. Add ezekhez kih�v�sunkat, s mondd meg neki v�g�l, hogy el�rulta embereit, kiknek hal�l�t�lete ki van mondva. Ennyit uram, kir�lyom; ennyi megbizat�som.

HENRIK KIR�LY.
Mi a neved? m�r tiszted’ ismerem.

MONTJOY.
Montjoy.

HENRIK KIR�LY.
J�l v�gez�d dolgod’. T�rj vissza �s
Mondd a kir�lynak, m�r nem zaklatom,
De s�t �r�mmel h�z�dn�m Calaisba
G�t n�lk�l: mert val�t besz�lve, b�r
Esz�lytelens�g ennyit vallani
El�nyt kapott ravasz ellenfel�nknek,
Betegs�g elgy�t�rte n�pemet,
Sz�muk csek�ly, s a megmaradt n�h�ny
Aligha jobb, mint annyi franczia;
M�g �p er�ben, hirn�k, mondhatom,
�gy tetszett, mintha h�rom franczia
J�rt volna egy angol l�bsz�rain.
Isten bocs�ssa meg, hogy �gy dicsekszem:
Frank l�getekb�l sz�vtam e hib�t;
Megb�ntam. Mondd uradnak, itt vagyok,
V�lts�gd�jam e hitv�ny, gy�nge test,
Sergem beteg, b�gyadt �rs�g csup�n.
De ha Isten vez�rl, m�gis megy�nk, b�r
Frankhon s meg oly m�s szomsz�d �llna is
�tunkba. Vedd ezt f�rads�god�rt.
Menj, s mondd uradnak, j�l gondolja meg:
Ha elvonulhatunk, j�; hogyha g�tol,
A barna f�ldet piros v�retekkel
F�stj�k be. S most, Montjoy, elmehetsz.
Mind�ssze ennyib�l �ll v�laszunk:
Mi a csat�t, �gy l�v�n, nem keress�k,
De �gy lev�n, nem is ker�lj�k azt;
Mondd ezt uradnak.

MONTJOY.
Akk�nt teszek. K�sz�net fels�gednek.        (Montjoy el.)

GLOSTER.
Rem�lem, most nem rontanak re�nk.

HENRIK KIR�LY.
Isten kez�ben vagyunk, nem �v�kben.
A h�dra most: k�zelget m�r az �j.
T�l a foly�n sz�llunk t�borba �s
Reggel von�lunk majd onnan tov�bb.        (El mind.)

VII. SZ�N.

Franczia t�bor Agincourt mellett.

Francziaorsz�g Constable-je, Rambures, Orleans Herczeg, a Koronaherczeg �s m�sok j�nnek.

CONSTABLE.
Eh! fegyverzetemnek nincs p�rja e vil�gon. B�r csak virradna m�r!

ORLEANS.
Fegyverzete kit�n�; de az �n lovamnak is meg kell �m adni a mag��t.

CONSTABLE.
No, az a legjobb l� Eur�p�ban.

ORLEANS.
H�t sohsem lesz m�r reggel?

KORONAHERCZEG.
�n�k, Orleans herczeg s nagy constable, l�r�l �s fegyverzetr�l besz�lnek.

ORLEANS.
�n mind a kett�vel �gy el van l�tva, mint b�r mely herczeg e vil�gon.

KORONAHERCZEG.
Mily hossz� �j! Nem cser�ln�k lovat egygyel sem, a mely n�gy l�bon j�r. �a ha! �gy pattan ez a f�ldr�l, mintha sz�rrel volna kit�mve: le cheval volant, Pegazus, qui a les narines de feu! Ha lovaglok rajta, csak �gy lebbenek, s�lyom vagyok. A l�gben sz�kdel; a f�ld csak �gy zeng, ha meg�rinti. K�rm�nek legkisebb hegye is zen�l�bb, mint Hermesz s�pja.

ORLEANS.
Szerecsen-di� sz�n�.

KORONAHERCZEG.
S gy�mb�r-t�z�. Perseusnak val� �llat: csupa t�z �s l�g; s a f�ld �s v�z r�st elemei csak azon t�relmes cs�ndben vehet�k �szre n�la, mialatt lovagja re� h�g. Ez azt�n l�; a t�bbi geb�ket barmoknak nevezhetni.

CONSTABLE.
Val�ban, herczeg, a legt�k�letesb, kit�n� l�.

KORONAHERCZEG.
A d�szparip�k fejedelme; nyer�t�se mint egy kir�ly parancsa s magatart�sa h�dolatra k�szt.

ORLEANS.
Ne t�bbet, rokon.

KORONAHERCZEG.
Ej, nincs abban elm�ss�g, ki pacsirta kelt�t�l b�r�nyok z�rt�ig, �rdemlett, v�ltozatos dics�retet mondogatni nem b�r az �n lovamra. Oly b�s�ges t�rgy az, mint a tenger. V�ltoztasd �kessz�l� nyelvekk� a homokszemeket, s lovam mindegyiknek dolgot �d; m�lt�, hogy fejdelem besz�ljen r�la, hogy fejedelmek fejedelme lovagoljon rajta, �s hogy az el�tt�nk ismert �s ismeretlen vil�g saj�t mag�n �gy�t f�lre t�ve, csak �t csod�lja. �n m�r dics��t�s�re sonettet is �rtam egykor, mely �gy kezd�d�tt: „Oh! term�szet csod�ja!”

ORLEANS.
�n valakinek a kedves�hez �rott sonettj�t hall�m, hogy �gy kezd�d�tt.

KORONAHERCZEG.
�gy azt ut�nozt�k, melyet �n a parip�mhoz �rtam: mert lovam az �n kedvesem.

ORLEANS.
Kedvese j�l b�rja.

KORONAHERCZEG.
Engemet j�l, s ez kell� magasztal�sa �s t�k�lye egy j� �s kiz�r�lagos kedvesnek.

CONSTABLE.
Hanem a minap �gy l�tszott nekem, hogy kedvese ugyancsak megr�zta az �n derek�t.

KORONAHERCZEG.
Tal�n az �n� tett �gy.

CONSTABLE.
Az enyim nem volt felzabol�zva.

KORONAHERCZEG.
Oh! akkor alkalmasint v�n �s szel�d volt, s �gy lovagolt �n, mint egy irlandi k�bor lovas, franczia b� nadr�g n�lk�l, saj�t sz�k l�braval�j�ban.

CONSTABLE.
�n nagyon is �rt a lovagl�shoz.

KORONAHERCZEG.
Fogadja h�t int�semet: a kik �gy lovagolnak �s nem lovagolnak �vatosan, undok mocs�rba buknak. Ink�bb csak lovam legyen a kedvesem.

CONSTABLE.
�n is szeretn�m, ha nyereg al� val� volna kedvesem.

KORONAHERCZEG.
Hanem, constable, az �n kedvesem a maga sz�r�t hordja �m.

CONSTABLE.
�n is �p ily igaz�n dicsekhetn�m azzal, ha sert�s volna a kedvesem.

KORONAHERCZEG.
Le chien est retourn� a son propre vomissement, et la truie lav�e au bourbier: te f�lhaszn�lod, ak�rmi legyen.

CONSTABLE.
De kedvesem�l lovamat nem, sem az aff�le k�zmond�st, mely oly kev�ss� illik a t�rgyhoz.

RAMBURES.
Ugyan, constable, napok vagy csillagok vannak-e a fegyverzeten, melyet s�tr�ban ez �jjel l�ttam?

CONSTABLE.
Csillagok.

KORONAHERCZEG.
Le fog holnap azok k�z�l esni egyneh�ny, rem�lem.

CONSTABLE.
De az�rt m�g sem lesz h�ja egemnek.

KORONAHERCZEG.
Meglehet, mert t�ls�gosan is sokat visel �n azokb�l, s tisztess�gesebb volna egy kiss� kevesebb.

CONSTABLE.
�p �gy, mint az �n lova viseli az �n dics�reteit: szint’ oly j�l fogna �getni, ha magasztal�saib�l n�h�nyat lel�kne a nyeregb�l.

KORONAHERCZEG.
B�r k�pes voln�k r�rakni �rdem�t! Sohsem lesz m�r nappal? Holnap egy m�rtf�ldet fogok lovagolni, s �tam angol k�pekkel lesz kirakva.

CONSTABLE.
Azt �n nem akarom mondani, att�l tartv�n, hogy �tam k�pet fogna v�gni re�m. Szeretn�m m�r, ha reggel volna, mert igen szeretn�m f�l�n cs�pni az angolokat.

RAMBURES.
Ki akar velem koczk�zni h�sz fogolyban?

CONSTABLE.
�nmag�t kell koczk�ztatnia, miel�tt azokhoz jutna.

KORONAHERCZEG.
�jf�l van; megyek fegyverkezni.        (El.)

ORLEANS.
A f�herczeg nagyon �hajtja a reggelt.

RAMBURES.
Nagyon �hajtja f�lfalni az angolokat.

CONSTABLE.
Azt hiszem, mind f�lfalja, a kiket meg�l.

ORLEANS.
H�lgyem feh�r kez�re! vit�z egy herczeg.

CONSTABLE.
Esk�dj�k �n l�b�ra, hogy �th�ghassa esk�j�t.

ORLEANS.
K�ts�gk�v�l, a legtev�kenyebb f��r Francziaorsz�gban.

CONSTABLE.
Az el�nyomul�s tev�kenys�g, s � mindig el�nyomul.

ORLEANS.
Nem hallottam, hogy valakivel rossz�l b�nt volna.

CONSTABLE.
Holnap se fog, s ezt a j� nevet mindig megtartandja.

ORLEANS.
�n vit�znek ismerem �t.

CONSTABLE.
Nekem is azt mondta valaki, a ki jobban ismeri, mint �n.

ORLEANS.
S ki volt az?

CONSTABLE.
No, h�t maga mondta; s azt is mondta, nem t�r�dik vele, hogy m�s is tudja.

ORLEANS.
Ne is t�r�dj�k; nincs � benne rejtett er�ny.

CONSTABLE.
De van, becs�letemre! van: senki sem l�tta m�g azt inas�n k�v�l. Eltakart vit�zs�g, s ha napf�nyre sz�kell, r�gt�n al�bukik.

ORLEANS.
Rossz nyelvnek nincs j� besz�de.

CONSTABLE.
E mondatra csak azt bor�tom, hogy: a bar�ts�g m�zes-m�zos.

ORLEANS.
�n pedig azzal lebbentem f�l, hogy az �rd�gnek is m�cset kell gy�jtani.

CONSTABLE.
Ennek megadta: �n bar�tja teh�t �rd�g gyan�nt van; erre csak azt mondom, hogy: �rd�g vigye el az �rd�g�t!

ORLEANS.
�n er�sebb az ily mondatokban; hanem h�t: bolondnak fa p�nz is j�.

CONSTABLE.
�n kelletin t�l fizetett.

ORLEANS.
Nem el�sz�r t�rt�nik, hogy �nt kifizett�k.
H�rn�k j�.

H�RN�K.
Uram, nagy constable �r, az angolok tizen�t sz�z l�p�snyire tany�znak az �n s�tor�t�l.

CONSTABLE.
Ki m�rte meg, hogy annyira?

H�RN�K.
Grandpr� lord.

CONSTABLE.
Vit�z, tapasztalt �ri ember. B�r csak virradna m�r! Szeg�ny angol Henrik, � nem eped �gy a sz�rk�let ut�n, mint mi.

ORLEANS.
Mily nyomor�lt, szeles ficzk� ez az angol kir�ly, hogy vastagfej� kis�r�ivel ennyire kiugrott a ker�kv�g�s�b�l!

CONSTABLE.
Ha ez angoloknak egy par�nyi esz�k volna, kereket oldan�nak.

ORLEANS.
�pen az hi�nyzik: mert ha fej�k �rtelmi fegyverzettel b�rna, nem hordan�nak oly neh�z sisakokat.

RAMBURES.
Ez az angol sziget nagyon h�s teremtm�nyeket is sz�l �m: szelindekeik p�ratlan mer�szek.

ORLEANS.
Ostoba ebek! vakt�ban rohannak egy orosz medve tork�ba, s fej�ket, mint a rothadt alm�kat, sz�tzuzatj�k. �p �gy mondhatn� �n, hogy h�s bolha az, mely reggelij�t egy oroszl�n sz�j�n k�lti el.

CONSTABLE.
Helyes, helyes; �s ez emberek egy h�ron pend�lnek a szelindekekkel a heves �s er�s t�mad�sban, esz�ket nejeikn�l otthon hagyv�n: adj nekik nagy darab marhah�st, meg acz�lt �s vasat: s esznek, mint a farkasok, harczolnak, mint az �rd�g�k.

ORLEANS.
De az angoloknak r�m�t�n elfogyott �m a marhah�sok.

CONSTABLE.
Akkor holnap �gy fogjuk tapasztalni, hogy v�gyok egyed�l a fal�sra lesz, nem a harczol�sra. De ideje fegyverkezn�nk: vajon t�madhatunk-e m�r?

ORLEANS.
K�t �ra most; mid�n t�z eltelik,
Sz�z angol foglyot ejtsen mindenik.        (El mind.)NEGYEDIK FELVON�S.

A Kar j�.

KAR.
Most oly id� k�p�n mulassatok,
Mid�n lass� zaj �s k�ml� hom�ly
T�lti be a vil�g t�g boltozatj�t.
Az �j tiszt�talan kebl�n kereszt�l
Egy t�borb�l a m�sba hangzik �t
A hadsergek zsong�sa csendesen,
Hogy egym�s titkos suttog�sit is
Csaknem kihallja a f�l�llitott �r.
T�z ellen t�z, �s halv�ny l�ngjain
Kereszt�l megl�tja egyik csapat
A m�sik felpirult �br�zat�t.
M�n m�nre t�ssz�g, �les, vad nyer�t�s
Hatv�n az �j tompult f�l�be; �s
A s�torokban a fegyvern�k�k,
Szerelv�n a vit�zeket, ser�ny
Kalap�csaikkal a fegyverzeten
Sz�gezve, a k�sz�lget�s ijeszt�
Hangj�t hallatj�k. A faluk kakasai
Ki�ltoznak s az �ra a szuny�ka
Reggel harmadik �r�j�t �ti.
Sz�mukra b�szk�n, biztos �rzet�kben,
Koczk�t az elbizott, v�g franczi�k
A f�l se vett angolra j�tszanak,
S kig�nyolj�k a b�na, lassu �jt,
Mely undok, r�t boszork�nyhoz hasonl�n,
Vontatva s�nt�t. Szeg�ny angolok,
K�sz �ldozatk�nt �lnek �rt�z�kn�l
T�relmesen, �s bens�leg t�n�dnek
A reggel v�szein: a b�s von�sok
Dult arczukon �s harczban megviselt
Ruh�ik a szeml�l� holdnak �ket
Megannyi sz�rny� szellemk�nt mutatj�k.
Oh! a ki l�tja most ez elveszett
Csapat magas vez�r�t j�ni, menni
�rt�l �rh�z, s�trakb�l s�torokba,
Ki�ltson fel: dics�s�g s h�r fej�re!
Mert indul �s megn�zi n�peit,
Szer�ny mosolylyal j� reggelt kiv�n,
Testv�r-, bar�t- s f�ldinek hivja �ket.
Kir�lyi arcz�n egy von�s se jelzi,
Mily r�mes hadsereg vev� k�r�l,
Sem sz�nib�l nem szentel egy par�nyt
Az �tvirasztott terhes �jszak�nak;
S�t oly �d�n n�z, f�dve gy�nges�g�t
Ny�jas f�ns�ge, v�d�m k�lszine,
Hogy a ki nem r�g halv�ny, b�s vala,
�t l�tva, v�gaszt nyer tekintet�n.
Mint a nap, �ltal�nos �dv�t �d
Az � �ld� szeme mindenkinek,
F�lengesztelv�n a hideg f�lelmet,
�gy, hogy f�- �s alantrang� az �jben,
B�rmint it�ljen a sz�kkebl�s�g,
Vesz Henrikt�l egy-egy kis ihlet�st.
Szin�nk �gy a csat�ba r�ppen �t,
Hol, �h bocs�nat! b�hom�lyos�tjuk
Az Agincourt nev�t, n�gy-�t kopott
Hitv�ny peng�vel rossz�l sorakozva
Nevets�ges k�zd�sre. �m az�rt
Csak �ljetek le �s szeml�ljetek,
S k�lsz�n alatt val�t k�pzeljetek.        (El.)

I. SZ�N.

Angol t�bor Agincourtn�l.

Henrik Kir�ly, Bedford s Gloster j�nnek.

HENRIK KIR�LY.
Nagy a vesz�ly, Gloster, val� igaz;
De b�tors�gunk meg nagyobb legyen.
J� reggelt, Bedford. – Oh, hatalmas Isten!
Gonosz dologban is van n�mi j�,
Csak f�lkutatgassuk figyelmesen:
Rossz szomsz�dunk im f�lriaszt kor�n,
S ez j� eg�szs�g, j� gazd�lkod�s:
�k a mi k�ls� lelkism�ret�nk
�s pr�dik�torink, kik intenek,
Hogy v�g percz�nkre j�l k�szen legy�nk.
�gy a dudv�r�l is m�zet szed�nk
S az �rd�gt�l is erk�lcs�t nyer�nk.
Erpingham j�.
J� reggelt, v�n sir Erpingham Tam�s!
E sz�p feh�r f�nek jobb volna sz�p, l�gy
P�rn�cska, mint kem�ny franczia gy�p.

ERPINGHAM.
Nem, fejdelem; e fekhely jobb nekem,
L�tv�n, hogy �gy fekszem, mint egy kir�ly.

HENRIK KIR�LY.
Csakhogy szeretni tudj�k a jelen bajt
P�ld�nkon: �gy a l�lek megk�ny�l;
S ha a ked�ly meg�l�nk�lt, bizony
A m�r el�bb holt szervek is kit�rnek
�lmos s�rjokb�l s �jra mozganak
Friss lend�lettel, b�r�ket levetve.
Add k�penyed’, Tam�s. Testv�reim!
K�sz�nt�m t�borunknak f�bbjeit:
J� reggelt mondjatok nekik s azonnal
S�tromba hivj�tok mindny�jokat.

GLOSTER.
�gy lesz, fejdelmem.        (Gloster �s Bedford el.)

ERPINGHAM.
Kis�rhetem, fels�g?

HENRIK KIR�LY.
        Nem, j� lovag:
Testv�rimmel eredj a f�urakhoz;
�n �s szivem tan�cskozunk egy�tt,
S ahhoz nem sz�ks�ges m�s t�rsas�g.

ERPINGHAM.
Az �g �ldjon meg t�ged, dr�ga Henrik.        (Erpingham el.)

HENRIK KIR�LY.
�ldjon meg, agg sz�v! ny�jass�god�rt.
Pistol j�.

PISTOL.
Qui va la?

HENRIK KIR�LY.
J� bar�t.

PISTOL.
Add csak tudtomra, vajjon tiszt vagy-e?
Vagy aljasrend�, k�z f�ldn�pe vagy?

HENRIK KIR�LY.
Egy csapat vezet�je vagyok.

PISTOL.
Hatalmas d�rd�t vonszolsz?

HENRIK KIR�LY.
Igen. H�t �n micsoda?

PISTOL.
Csak oly nemes, mint a cs�sz�r maga.

HENRIK KIR�LY.
�gy h�t k�l�nb �n a kir�lyn�l.

PISTOL.
Ej, a kir�ly val�di kincs, arany sz�v,
�let fia, h�r sarjad�ka,
Der�k sz�l�j�, h�si �kl� is:
Cs�kolom piszkos csizm�j�t; eg�sz
Szivem legm�lyib�l kedvelem �n
E kedves vasgy�r�t. Mi a neved?

HENRIK KIR�LY.
Le Roy Henrik.

PISTOL.
Le Roy! Corn-n�v: �gy-e Cornwallisb�l eredsz?

HENRIK KIR�LY.
Nem; �n vallon vagyok.

PISTOL.
Ismered Fluellent?

HENRIK KIR�LY.
Ismerem.

PISTOL.
Mondd meg neki, kalapj�n�l a hagym�t �sszeroppantom szent D�vid-napon.

HENRIK KIR�LY.
Ne hordja �n t�r�t f�veg�n�l e napon, nehogy � roppantsa �ssze az �n�n�l.

PISTOL.
Bar�tja vagy?

HENRIK KIR�LY.
Rokona is.

PISTOL.
Akkor fige teh�t neked.

HENRIK KIR�LY.
K�sz�n�m. Isten vele.

PISTOL.
Az �n nevem Pistol.        (El.)

HENRIK KIR�LY.
J�l illik t�zelg�s�hez.
Fluellen �s Gower k�l�n oldalr�l j�nnek.

GOWER.
Fluellen kapit�ny!

FLUELLEN.
Utyan a J�zus Kristusz nev�re, pesz�ljen csendesebben. Sz�les e fil�gon legnagyobban csod�latos, mikor h�por�nak igazi �s �si kiv�lts�gait s t�rv�nyeit figyelembe nem vesznek. Ha f�rads�got venne mag�nak vizsg�lni a nagy Pomp�jus h�bor�it, meg fogn� l�tni, j�t �llok �rte, hogy Pomp�jus t�bor�ban nem volt locs-fecs, vagy csere-csura, j�t �llok �rte, meg fogn� l�tni, hogy a h�bor� czeremoni�i s a gondoss�g abban, az erk�lcs�k, a j�zans�g s a szer�nys�g abban eg�szen m�sk�pen voltak.

GOWER.
Ej, hiszen az ellens�g l�rm�s, eg�sz �jjel hallhatta.

FLUELLEN.
Ha az ellens�g szam�r �s polond �s fecseg� oktondi: kondolja, ill�, hogy mi is szam�r, polond �s fecseg� legy�nk? Ugyan lelkiismeret�re t�masztom.

GOWER.
Csendesebben fogok besz�lni.

FLUELLEN.
K�rem, rim�nkodom, tegye.        (Gower �s Fluellen el.)

HENRIK KIR�LY.
B�r egy kiss� olyan szokatlan is,
Sok �sz s er�ly van e vall f�rfiban.
B�tor, Udvaros �s Vill�m j�nnek.

UDVAROS.
H�, B�tor Jancsi, nem a reggel az, a mi ott hasad?

B�TOR.
�gy gondolom, hogy az; csakhogy nek�nk nem nagy okunk van �hajtani a reggel k�zeledt�t.

VILL�M.
L�tjuk amott a nappal kezdet�t, de �gy hiszem, nem l�tjuk meg a v�g�t. Ki vagy?

HENRIK KIR�LY.
J� bar�t.

VILL�M.
Melyik kapit�ny alatt szolg�l kend?

HENRIK KIR�LY.
Erpingham Tam�s alatt.

VILL�M.
J� �reg parancsnok, der�k, ny�jas �ri ember. Ugyan hogy gondolkozik � a mi �llapotunkr�l?

HENRIK KIR�LY.
H�t �gy, mint homok z�tonyon a haj�t�r�ttek, kik v�rj�k, hogy a legk�zelebbi hull�m elsodorja.

B�TOR.
Nem mondta � el e gondolat�t a kir�lynak?

HENRIK KIR�LY.
Nem; de nem is sz�ks�ges. Mert, hogy kimondjam kendteknek, biz �n azt hiszem, a kir�ly is csak olyan ember, mint �n magam: a viola neki is csak olyan illatos, mint nekem, az �g boltja neki is csak �gy mutatkozik, mint nekem, �rz�kei szint�gy emberi term�szet�ek; s pomp�j�t�l megv�lva, meztelens�g�ben � is szint�gy embernek t�nik f�l, s hab�r gondolatai magasabban j�rnak is, de mikor al� sz�llanak, csak olyan sz�rnyon sz�llnak al�, mint a mieink. Az�rt ha � okot l�t a f�lelemre, mint mi, bizony az � f�lelme is csak olyan term�szet�, mint a mienk. �pen az�rt okosan m�g csak szin�t sem k�z�lhetni � vele a f�lelemnek, nehogy azut�n megl�tszv�n rajta, sereg�t is lehangolja.

B�TOR.
Dejszen, mutathat � sz�nleg annyi b�tors�got, a mennyit akar, de �n azt hiszem, ily hideg �jszak�n sz�vesebben �lne nyakig a Temz�ben s magam is vele, minden vesz�lynek kit�ve, csak innen szabaduln�nk.

HENRIK KIR�LY.
Ucscseg�ljen! �gy sz�lok a kir�lyr�l, a mint �rzek. �n azt gondolom, hogy � sehol sem szeretne ink�bb lenni, mint a hol �pen van.

B�TOR.
No akkor, b�r egyes egyed�l volna itt! �gy is biztos lehetne, hogy kiv�ltan�k, s legal�bb a szeg�ny ember �lete megmaradna.

HENRIK KIR�LY.
�n azt hiszem, m�gis csak jobban szereti t�n kend a kir�lyt, mint sem azt kiv�nja, hogy egyes egyed�l legyen itt; csak az�rt besz�l kend �gy, hogy a m�s gondolatj�t kitapogassa. �n bizony sehol se halhatn�k m�g sz�vesebben, mint �pen a kir�ly k�r�l, mert �gye igazs�gos, harcza becs�letes.

VILL�M.
Ez m�r t�lmegy a mi esz�nk�n.

B�TOR.
T�l �m; vagy t�lmegy azon, a mir�l mi k�rdez�sk�dhet�nk: mert nek�nk el�g azt tudni, hogy a kir�ly alattval�i vagyunk. Ha rossz az �gye, elt�rli abban a mi b�n�nket a kir�ly ir�nt val� engedelmess�g�nk.

VILL�M.
De ha �gye nem j�, mag�nak a kir�lynak gy�lik meg a baja a sz�mad�ssal, majd mikor mindazok a l�bsz�rak, karok �s fejek, melyeket a csat�ban lev�gtak, �sszeforradnak az �t�let napj�n s mindny�jan f�lki�ltanak: „Itt meg itt haltunk meg!” n�melyek k�romkodva, m�sok seb�szt kiab�lva, n�melyek szeg�ny�l hagyott feles�geiket, fizetetlen ad�ss�gaikat, m�sok neveletlen�l maradt gyermekeiket. F�lek, kevesen halnak meg j�mbor�l, a kik csat�ban vesznek el, mert hogyan is int�zkedhessenek valamir�l kereszty�nileg, mikor minden gondjok csak v�r. No ha m�r ezek az emberek gonosz�l vesznek el, bizony melege lesz a kir�lynak, hogy �ket ide vezette: mert hiszen neki nem engedelmeskedni minden alattval�i rend ellen volna.

HENRIK KIR�LY.
�gy h�t ha egy fi�, a kit az apja kereskedni tova k�ld�tt, b�n�sen v�sz el a tengeren, annak gonoszs�ga terh�t, a kend regul�ja szerint, az apj�ra kell h�r�tani, a ki �t elk�ld�tte; vagy ha egy szolg�t, a ki ura parancsolatj�b�l p�nzt viszen valahov�, rabl�k t�madnak meg s j�v� nem tett b�neiben m�lik ki, kend az �r dolg�t veti ok�l, ha a szolga elk�rhozik. De ez nem �gy van �m: a kir�ly nem k�teles j�t �llani katon�inak k�l�n�s v�ge�rt, sem az apa a fi��rt, sem az �r a szolg�j��rt, mert hiszen nem kiv�nj�k hal�lukat, mid�n szolg�latjokat kiv�nj�k. De meg azt�n nincsen is oly kir�ly, a ki b�rmily hib�tlan �gy�t, ha egyszer kard �lire ker�l a dolog, eg�szen hiba n�lk�l val� katon�kkal v�vhassa ki. N�melyeket k�z�l�k tal�n el�re megfontolt sz�nd�kos gyilkoss�g v�tke terhel; m�sokat az, hogy sz�zeket csaltak meg az esk� megt�rt pecs�tj�vel; m�sokat meg az, hogy a h�bor�t tett�k v�db�sty�jokk�, mid�n el�bb m�r a b�ke szel�d kebel�t rabl�ssal �s fosztogat�ssal feld�lt�k. No m�r, ha ezen emberek kij�tszodt�k a t�rv�nyt s a term�szetes b�ntet�s al�l kis�klottak: elmenek�lhetnek ugyan az emberek el�l, de nincsen sz�rnyok elrep�lni az Isten el�l: h�bor� az � ostora, h�bor� az � bossz�j�nak eszk�ze, �gy hogy itt a kir�ly eme visz�lyos �gy�ben a kir�ly t�rv�nyeinek el�bbi megszeg�se�rt b�nh�dnek az emberek. A hol a hal�lt�l f�ltek, �let�ket megmentett�k; �s a hol mentve lenni �hajtan�nak, elvesznek. Ha teh�t k�sz�letlen�l halnak meg, a kir�ly �p oly kev�ss� b�n�s az � elk�rhoz�sukban, mint volt el�bb azon gonoszs�gokban, melyek�rt most lakolnak. Minden alattval� k�teless�ge a kir�ly�; de minden alattval� lelke a tulajdon mag��. Az�rt a katon�nak �gy kellene tenni a h�bor�ban, mint a betegnek az �gyban: minden porszemecsk�t le kellene mosnia lelkiismeret�r�l: ha �gy halna meg, a hal�l r� n�zve csak nyeres�g lenne; ha meg nem halna, csak �ld�sosan m�ln�k el azon id�, melyben ily el�k�sz�letre tett szert, s ann�l, a ki megmenekszik, nem lenne b�n azt gondolni, hogy Isten ez �nk�ntes felaj�nl�s�rt enged nekie id�t, szeml�lni az � nagys�g�t s megtan�tani m�sokat is, mik�p kelljen el�k�sz�lni�k.

VILL�M.
Az m�r igaz no! Ha valaki gonosz�l hal meg, a gonoszs�g a maga tulajdon fej�re sz�ll! a kir�ly nem tartozik az�rt j�t �llani.

B�TOR.
�n nem kiv�nom, hogy j�t �lljon �rtem, m�g is k�sz vagyok b�tran megharczolni �rette.

HENRIK KIR�LY.
Mag�t�l a kir�lyt�l hallottam, nem �hajtja, hogy kiv�lts�k.

VILL�M.
Azt csak az�rt mondta, hogy j� kedvvel harczoljunk, de ha egyszer torkunkat metszett�k, kiv�lthatj�k azut�n �t, mi m�r nem lesz�nk azzal okosabbak.

HENRIK KIR�LY.
Ha azt meg�rem, sohsem hiszek t�bb� szav�nak.

VILL�M.
No akkor ugyan be is fizet kend neki! Csak olyan vak l�v�sforma az valami �cska pusk�b�l, melyet szeg�ny mag�nyos ember el�gedetlens�ge ir�nyoz egy fejdelemre. Ak�r abba fogjon kend, hogy a napot j�gg� v�ltoztatja, ha annak orcz�j�t egy p�va-farkkal legyezgeti. Sohsem hisz t�bb� szav�nak! Ez ugyan oktondi egy besz�d.

HENRIK KIR�LY.
Nagyon is kereken kioszt kend engemet: �sszet�zn�k vele, ha alkalmas volna r� az id�.

VILL�M.
J�; t�zz�nk �ssze h�t majd, ha meg�ri kend �letben.

HENRIK KIR�LY.
Nem b�nom.

VILL�M.
Mir�l ismerek r�d?

HENRIK KIR�LY.
Adj valami z�logot, f�vegemhez t�z�m azt, s ha egykor r� mersz ismerni, ki�llok veled.

VILL�M.
Itt a kezty�m; te is add ide a magad�t.

HENRIK KIR�LY.
Nesze!

VILL�M.
�n is a f�vegemhez t�z�m ezt: ha majd hozz�m j�sz s azt mondod holnap ut�n: „Ez az �n kezty�m,” e k�zre fogadom, pofon �tlek.

HENRIK KIR�LY.
Ha �lek, hogy megl�thatom, visszak�vetelem.

VILL�M.
Jobb lenne akkor, ha felk�ttetn�d magadat.

HENRIK KIR�LY.
Megteszem, ha mindj�rt a kir�ly mellett tal�ln�lak is.

VILL�M.
Ura l�gy azt�n szavadnak! Isten veled.

B�TOR.
B�k�ljetek, d�re angolok, b�k�ljetek! hiszen van nek�nk el�g franczia per�nk, csak abb�l tudn�tok kig�zolni.

HENRIK KIR�LY.
Val�ban, a franczi�k h�sz franczia koron�st tehetn�nek egyre, hogy megvernek benn�nket, mert �k azt saj�t v�llaik k�zt hordozz�k. Hanem h�t angolra n�zve nem �rul�si b�n franczia koron�st verni s holnap maga a kir�ly is hamis p�nzmetsz�v� leend.        (Katon�k el.)
Csak a kir�lyra! �lt�nk’ s lelkeinket,
Ad�ss�ginkat, agg� h�lgyeinket,
Gyermekinket s b�n�nket a kir�lyra!
Nek�nk viselni kell mind.
Oh kem�ny sors! nagys�g ikertestv�re,
Mely�rt liheg minden bolond, a ki
Nem �rez m�st, csup�n �n�n baj�t!
Mily sok vigaszt n�lk�l�z a kir�ly,
Mit egy k�zember �lvez?
S mit b�r, mit egy k�zember is ne birna,
A pomp�n, az �r�k pomp�n kiv�l?
Mi vagy te vajon, b�lv�ny-pompa, mi?
Mi istens�g vagy, hogy t�bb f�ldi k�nt
Szenvedsz magad, mint h�dol�idnak adsz?
Mi a d�jad? mi a bev�teled?
Oh pompa! �rt�ked’ mutasd nekem!
Im�d�sodnak mi a szelleme?
Egy�b vagy-e, mint rang, fok �s alak?
F�lelmet, �h�t�st keltesz sokakban,
�s f�lve, nem vagy oly boldog soha,
Mint f�lelm�kben �k!
Italod, �des h�dolat helyett,
M�rges hizelg�s. Oh! l�gy csak beteg,
Te nagys�g! s k�rj pomp�dt�l enyh�l�st:
Hiszed, hogy a forr� l�z elt�nik
A h�zelg�s lehelte cz�mek�rt,
S megsz�nik a m�ly b�kol�s el�tt?
Mid�n a koldus t�rdinek parancsolsz,
Parancsolhatsz eg�szs�g�nek is?
Oh nem, te b�szke �lom,
Mely egy kir�ly nyugt�val oly ravasz
J�t�kot �z’sz! Kir�ly vagyok, ki j�l
Ismerlek, �s tudom, hogy balzsam �s
Jogar, meg alma, kard, bot s korona,
Aranynyal, gy�ngygyel �tsz�v�tt pal�st,
Vagy a kir�ly el�tt fut� s�r� cz�m,
A tr�n, a melyen �l, a f�ny hull�ma,
Mely e vil�g magas partj�t veri,
S mind, mind e f�nyben �sz� pompa nem
Szenderghet a kir�ly �gy�ban oly
�d�t�n, mint egy hitv�ny szolga, ki
Megtelt gyomorral �s k�nny� ked�lylyel
Nyugodni t�r, ev�n sz�raz keny�rt:
Sohsem l�t � pokolsz�lt, r�mes �jt,
Mert, mint csel�d, nap kelt�t�l napestig,
Phoebus l�tt�ra izzad �s eg�sz
�jen Elysiumban szendereg;
M�snap a sz�rk�lettel �jra �bred
S lov�ra segiti Hyp�riont;
S ekk�nt kis�ri e mindig fut�
�vet s�rj�ba hasznos m�k�d�ssel;
S ha pompa nincs, ily p�r, ki napjait
K�zk�dve t�lti s alva �jeit,
El�nyben volna egy kir�ly felett.
A szolga, a k�zb�ke tagja l�v�n,
�lvezi azt, de alig fogja fel,
Mily �bren �vja a kir�ly a b�k�t,
A mely leg�dv�sebb a p�rra n�zt.
Erpingham j�.

ERPINGHAM.
T�voztodon agg�dva f�bbjeid,
A t�borban keresnek.

HENRIK KIR�LY.
        J� �reg,
Gy�jtsd �ssze s�toromba �ket: �n
El�tted ott leszek.

ERPINGHAM.
        Meglesz, uram.        (El.)

HENRIK KIR�LY.
Acz�lozd meg, oh csat�k istene!
Harczosaim sziv�t; ne t�ltsd be �ket
F�lelemmel; ragadd el t�l�k itt
A sz�mad�s �rz�k�t, hogyha t�n
Az ellen sz�ma nyomn� lelk�ket.
Csup�n ma ne, uram! csup�n ma ne
Eml�kezz�l aty�m b�n�re, melyet,
Koron�j�t szerezve, v�gbevitt.
Richard test�t �n �jra eltemettem,
S t�bb b�natos k�ny�t ejt�k re�, mint
V�r-cs�pp abb�l er�szakkal kifolyt.
�tsz�z szeg�nynek �vi d�jt adok,
Hogy sorvadt karjokat k�tszer naponkint
Emelj�k �g fel� bocs�nat�rt;
S k�t k�poln�t �p�ttet�k, a hol
Komoly, tisztes papok �neklenek
Richard lelk��rt. T�bbet is teszek;
B�r mind, a mit tehetn�k, mitsem �r,
K�vetkezv�n r�jok bocs�natesd�
B�nb�natom.
Gloster j�.

GLOSTER.
Fejdelmem!

HENRIK KIR�LY.
Gloster testv�rem hangja ez? Igen:
Tudom a h�rt; egy�tt megyek veled;
A nap s bar�tim v�rnak engemet.        (El mind.)

II. SZ�N.

Franczia t�bor.

A Koronaherczeg, Orleans, Rambures �s m�sok j�nnek.

ORLEANS.
Aranyozza m�r fegyverinket a nap:
Fel h�t, urak!

KORONAHERCZEG.
Montez a cheval! Lovam’! valet! lacquay! hah!

ORLEANS.
Oh h�si szellem!

KORONAHERCZEG.
Via! les eaux et la terre!

ORLEANS.
Rien puis? l’air et le feu!

KORONAHERCZEG.
Ciel! Orleans rokon.
A Constable j�.
Nos h�t, constable �r!

CONSTABLE.
Halld, lovaink a v�gyt�l mint nyer�tnek!

KORONAHERCZEG.
F�l, r�jok! �s mess�tek b�r�ket,
Hogy h� v�r�k az angolok szem�be
Fecscsenjen �s t�z�vel oltsa ki: hah!

RAMBURES.
H�t lovaink v�r�vel s�rjanak?
Mint l�tjuk �gy saj�t k�ny�iket?
H�rn�k j�.

H�RN�K.
Az angol rendben �ll, frank f�urak.

CONSTABLE.
H�s herczegek! most l�ra, l�ra gyorsan!
N�zz�tek a szeg�ny, �hes csapatk�t:
Sz�p f�nyetek elsz�vja lelk�ket,
A f�rfib�l csak burkot hagyva meg.
Kez�nknek itt el�g munk�ja sincs;
B�gyadt er�kben alig lesz el�g v�r
Minden kivont kardot befesteni,
Melyet ma h�znak ki frank h�seink
�s munka h�j�n �jra visszadugnak.
Csup�n r�jok lehell�nk s a vit�zs�g
P�r�it�l is �sszeomlanak.
K�ts�gkiv�li t�ny az, f�urak,
Hogy a f�l�sleg p�rn�p �s csel�ds�g,
Mely l�h�n rajzik sergeink k�r�l,
El�g lesz megtiszt�tni a mez�t
Ily hitv�ny ellent�l, hab�r magunk
E hegy t�v�hez �lln�nk, t�tlen�l
Szeml�lni �ket, mit becs�let�nk tilt.
Harsogjanak teh�t a trombit�k,
Harsogjanak gyors l�ra pattan�t!
K�zelg�s�nk a t�rt �gy megriasztja,
Hogy a r�m�lt angol mag�t megadja.
Grandpr� j�.

GRANDPR�.
M�rt k�stek oly sok�, frank f�urak?
Im a sziget hull�i, b�r�k�rt
Remegve, r�titj�k a friss mez�t.
B�san lel�gnak rongyos z�szlaik
S fuvalmaink g�nyolva lengetik.
Kold�s csapatjokban Mars, egy bukottk�nt,
Rozsd�s sisakj�n �t b�gyadva n�z.
A lovasok, mint �ll� gyertyatart�k,
�lnek, kez�kben f�klya-sz�l; s szeg�ny
Geb�iknek al�cs�ggedt fej�k,
S a h�s, a b�r rajtok csak �gy l�ty�g;
Kihalt szem�kb�l s�r� nedv csorog;
Halv�ny, b�rgy� sz�jokban ott hever
A l�nczos zabla mozdulatlan�l
S bepiszkoltan a k�r�dz�tt f�vel;
H�h�raik, a gaz varjak, felett�k
Repesnek, alig v�rva percz�ket.
De a le�r�s sz�val k�ptelen
Rajzolni ily csatarend �let�t,
�letben oly �lettelent, min� ez.

CONSTABLE.
Im�dkoz�nak, s k�szek a hal�lra.

KORONAHERCZEG.
Ne k�ldj�nk �tket, friss ruh�t nekik,
�hes lovaiknak meg abrakot,
S azt�n �tk�zz�nk meg vel�k?

CONSTABLE.
Csak �r�met v�rom. El a csat�ba!
Egy trombit�s z�szl�j�t elveszem
S azzal megyek sietve. Rajta! fel!
A nap f�nt j�r s mult�t haszn�lni kell.        (El mind.)

III. SZ�N.

Angol t�bor.

Angol csapat; Gloster, Bedford, Exeter, Salisbury s Westmoreland j�nnek.

GLOSTER.
Hol a kir�ly?

BEDFORD.
Harczrendj�ket megszeml�lni lovaglott.

WESTMORELAND.
Hatvan ezer harczost sz�ml�lnak �k.

EXETER.
Egy ellen �t, s mind friss azon fel�l.

SALISBURY.
Isten karja vel�nk! Sz�rny� e t�ls�ly.
Isten hozz�tok! �n megyek helyemre.
Ha m�r csup�n �gben tal�lkozunk,
Akkor vid�man! oh nemes lord Bedford,
Kedves lord Gloster, j� lord Exeter,
S �des rokonom! �dv, ti harczosok!

BEDFORD.
Salisbury, Isten s a j� szerencse �ldjon!

EXETER.
�ldjon meg! Harczolj h�sleg e napon,
B�r erre intv�n, s�rtlek is tal�n,
Mert a vit�zs�g �t meg �thatott.        (Salisbury el.)

BEDFORD.
Teljes saj�tja j�s�g s h�sis�g,
Fejdelmi mind kett�ben.

WESTMORELAND.
        Oh ha most
Henrik Kir�ly j�.
Csak t�zezer voln’ itt azok k�z�l,
Kiknek nincs dolguk Angli�ba’ ma!

HENRIK KIR�LY.
Ki �hajt ilyet? Westmoreland rokon?
Nem, j� rokon! ha csakugyan hal�lra
Jel�ltet�nk, haz�nk el�g sokat
Vesz�t mibenn�nk; s ha �l�nk, min�l
Kevesb a sz�m, ann�l t�bb a dics�s�g.
T�bbet teh�t egy emberrel se k�v�nj.
Ze�szre! �n kincset nem szomjazom,
Se nem k�rdem, ki �l k�lts�gemen,
S nem b�nom, hordja m�s d�sz�lt�ny�m’,
V�gyam nem cs�gg ily k�ls� t�rgyakon:
De hogyha a dics�s�g szomja b�n,
�gy a legb�n�sebb l�lek vagyok.
Nem! egy embert se k�v�nj Angli�b�l.
Legjobb rem�ny�rt sem vesz�ten�k
�n a dics�s�gb�l annyit, biz Isten,
Mint t�lem egygyel t�bb ember levonna.
Egygyel se k�v�nj t�bbet, Westmoreland;
Hirdesd ki ink�bb hadsergem k�z�tt,
Hogy a kinek harczolni kedve nincs,
Az elmehet, �tlevel�t kikapja,
Zseb�be �ti k�lts�get tesz�nk.
Olyannal egy�tt halni sem kiv�nunk,
Ki, v�l�nk t�rsas�gban, halni f�l.
Ez a nap Crispi�n n�v�nnepe:
Ki e napot t�l�li s haza jut,
E napr�l hallva, l�bujj-hegyre �ll
S a Crispi�n nev�re felsz�kell;
Ki e napot megl�tja s agg leend,
Szomsz�dait �venkint majd e nap
El� estv�j�n megvend�geli,
�gy sz�lva: Holnap lesz szent Crispi�n;
Azt�n felt�ri �lt�nyujjait
�s megmutatja seb-hely�t. A v�n
Sokat felejt; de b�r mindent felejtsen,
Megeml�kszik r� k�r�lm�nyesen,
Miket tett e napon. Akkor neveink
Szokott szavak leendenek sz�j�ban:
Henrik kir�ly. Bedford �s Exeter,
Warwick �s Talbot, Salisbury, Gloster,
S �l�nken emleget t�lt kelyhin�l.
Fi�nak megtan�tja e reg�t,
�s Crispin, Crispi�n sohsem vesz el
Eme napt�l vil�g v�gezteig;
De s�t r�nk eml�keznek �ltala,
Neh�nyunkra, e kis testv�r csapatra:
Mert a ki v�rit ontja ma velem,
Testv�rem lesz: b�rmily alantsor�,
Nemess� v�lik rangja e napon,
�s a nemesek Angli�ba’, kik
Most �gyba’ vannak, �nmagokra majd
�tkot sz�rnak, hogy nem val�nak itt,
S elcs�ndesednek, ha olyan besz�l,
Ki itt harczolt Crispin napj�n vel�nk.
Salisbury j�.

SALISBURY.
K�sz�lj hamar, kegyelmes fejdelem:
A frank m�r pomp�s csatarendben �ll
S nagy gyorsas�ggal r�nk fog rontani.

HENRIK KIR�LY.
Hiszen minden k�sz, hogyha a sziv�nk k�sz.

WESTMORELAND.
Puszt�ljon el, kinek most szive h�tr�l!

HENRIK KIR�LY.
Angli�b�l nem k�rsz h�t t�bb seg�lyt?

WESTMORELAND.
B�r Isten adn�, hogy csup�n te �s �n
Seg�ly n�lk�l v�hatn�k e csat�t.

HENRIK KIR�LY.
Teh�t �t ezret m�r most el kiv�nn�l,
Mi jobb is, mintha m�g egyet kiv�nsz.
Most helyre h�t. Az Isten v�letek.
Trombitasz�. Montjoy j�.

MONTJOY.
M�g egyszer elj�v�k, Henrik kir�ly,
Megtudni, k�sz vagy-e v�lts�god�rt
Alkudni a biztos buk�s el�tt?
Mert hidd el, oly k�zel hozz�d az �rv�ny,
Hogy bizton elnyelend. S azonfel�l
A constable m�g sz�nakozva k�r,
A b�nb�natra intsed n�pedet,
Hogy lelkeik nyugodtan, szivesen
V�ljanak el e mez�kt�l, a hol
Szeg�nyek romtest�nek majd heverni
S b�zh�dni kell.

HENRIK KIR�LY.
Ki k�lde t�gedet most?

MONTJOY.
Francziaorsz�g constableje.

HENRIK KIR�LY.
El�bbi v�laszom’ vidd vissza, k�rlek:
Ker�tsenek meg, �s csak azut�n
Alkudjanak csontomra. Istenem!
M�rt g�nyolj�k �gy a szeg�nyeket?
Ki az arszl�n b�r�re alkudott,
M�g a vad �lt, vad�szva elveszett.
Test�nk k�z�l, tudom, nem egy tal�l
Term�szetes s�rt, a melyen, hiszem,
E nap eml�ke �rczben fenmarad;
S kik h�s tagjaikat Frankhonba’ hagyj�k,
Meghalva ember�l, h�r-n�vre kapnak,
S�rjok legyen b�r tr�gyadombotok:
Mert �ket ott a nap k�sz�nti �s
Dics�s�g�k az �gre p�rolog,
M�g f�ldi r�sz�k leveg�t�ket
Megrontva, Frankhonra d�gv�szt bocs�t.
L�sd, angolunk mi t�lz�n h�sies,
Hogy, halva b�r, mint a goly� sz�k�se,
M�sodszor is v�szes fut�sra t�r,
Gyilkolva m�g hanyatl�s�ban is.
B�szk�n besz�lek: mondd a constabl�nek,
Mi csak k�znap vit�zei vagyunk,
F�ny�nk’ s d�sz�nket elszennyezte mind
A zord mez�n a nedves �taz�s;
Serg�nkben nincsen egy darabka toll
(Bizonys�g, hogy el nem fogunk rep�lni);
Csinunkat elkoptatta az id�;
De �m sziv�nk bizony nagy d�szbe’ van,
S azt mondogatj�k szeg�ny harczosim,
Friss �lt�ny�k lesz m�g ez est el�tt:
Mert a frank harczosok fej�n kereszt�l
Vonj�k le tarka �j kab�tjokat
S kiford�tj�k bel�le. Hogyha �gy lesz,
S rem�lem Istent, �gy lesz: akkor azt�n
Majd �sszegy�l az �n v�lts�gom is.
H�rn�k! kim�ld f�rads�god’; ne j�jj
V�lts�gom�rt t�bb�, j� h�rn�k�m;
�gy sem fogok m�st adni, esk�sz�m, mint
E csontokat, s ezeket is csak �gy, hogy
Kev�s haszn�t vegy�k. Menj, mondd meg ezt.

MONTJOY.
Igen, Henrik kir�ly. Isten veled.
Sohsem hallasz te t�bb� h�rn�k�t.        (El.)

HENRIK KIR�LY.
F�lek, hogy elj�sz m�g v�lts�gom�rt.
York herczeg j�.

YORK.
Fels�g, al�zattal, t�rdelve k�rem
El�hadunk vez�rlet�t.

HENRIK KIR�LY.
Vezesd, vit�z York. El h�t most, velem!
Int�zd magad e napot, Istenem!        (El mind.)

IV. SZ�N.

Csatamez�.

Harczi zaj. Rohamok. Franczia Katona, Pistol �s Fi� j�nnek.

PISTOL.
Add meg magad’, kutya.

FRANCZIA KATONA.
Je pense, que vous estes le gentilhomme de bonne qualit�.

PISTOL.
Kalit�s? Callino, Castore me! Nemes ember vagy-e? Mi a neved?

FRANCZIA KATONA.
O seigneur Dieu!

PISTOL.
O Sziny�r Dj�: alkalmasint nemes.
Figyelj re�m, O Sziny�r Dj�, s jegyezd meg:
O Sziny�r Dj�! kardot fogsz ugrani,
Kiv�ve, O Sziny�r, ha csillog�
V�lts�got adsz.

FRANCZIA KATONA.
O prenez misericorde! ayez piti� de moy!

PISTOL.
Mif�le moly? Nem az kell itt, hanem p�nz.
A torkodon h�zom ki b�ledet
Piros v�rcs�ppekben.

FRANCZIA KATONA.
Est il impossible d’eschapper la force de ton bras?

PISTOL.
Dobra, kutya?
No �tkozott, k�v�r k�sz�li kecske,
Majd dobra �tlek �n.

FRANCZIA KATONA.
O pardonne moy!

PISTOL.
M�g �gy besz�lsz? azt mondod, majd a parton?
J�szte, fi�, k�rdezd meg franczi�ul
E szkl�vot, hogy mi a neve.

FI�.
Escoutez: comment estes vous appel�?

FRANCZIA KATONA.
Monsieur le Fer.

FI�.
Azt mondja, hogy le Fer.

PISTOL.
Le Ver! No majd leverem, megzs�kolom �s elnadr�golom �n �t; magyar�zd meg ezt neki franczi�ul.

FI�.
Nem tudom �n ezt franczi�ul: megzs�kolom, elnadr�golom.

PISTOL.
Hadd k�sz�lj�n: elv�gom a nyak�t.

FRANCZIA KATONA.
Que dit-il, monsieur?

FI�.
Il me commande a vous dire, que vous faites vous prest: car ce soldat icy est dispos� tout a cette heure de couper vostre gorge.

PISTOL.
Ouy, couper le gorge, par ma foy, paraszt!
Hacsak peng� tall�rokat nem adsz:
Kardom r�gt�n diribdarabra v�g.

FRANCZIA KATONA.
O! je vous supplie pour l’amour de Dieu, me pardonner. Je suis le gentilhomme de bonne maison: gardez ma vie, et je vous donneray deuxcent escus.

PISTOL.
Mik voltak szavai?

FI�.
K�ri, hogy k�m�lje �let�t; j� csal�db�l val� nemes, s v�lts�g-p�nz�l k�t sz�z tall�rt aj�nl.

PISTOL.
Mondd meg neki, hogy d�h�m csillapult; zsebre akarom rakni a tall�rokat.

FRANCZIA KATONA.
Petit monsieur, que dit-il?

FI�.
Encore qu’il est contre son jurement de pardonner aucun prisonier; n�antmoins, pour les �cus, que vous l’avez promis, il est content a vous donner la libert�, l’afranchissement.

FRANCZIA KATONA.
Sur mes genoux, je vous donne mille remerciemens; et je m’estime heureux, que je suis tomb� entre les mains d’un chevalier, je pense, le plus brave, valiant et tr�s-distingu� seigneur d’Angleterre.

PISTOL.
Bet�zgesd ki csak, fi�.

FI�.
T�rden �llva, ezerszer k�sz�ni �nnek, s szerencs�snek tartja mag�t, hogy, mint hiszi, Anglia egyik legvit�zebb, legh�sebb �s legkit�n�bb lovagj�nak kez�be esett.

PISTOL.
V�r-szomjamra! kiss� k�m�lni foglak. K�vess.        (Pistol el.)

FI�.
Suivez vous le grand capitain. (Franczia Katona el.) Sohse hallottam ily teli hangot ily �res sz�vb�l. Csak igaz az a k�zmond�s, hogy �res hord� legink�bb kong. Bardolph �s Nym t�zannyi b�tors�ggal b�rtak, mint ez az ord�toz� �rd�g, kinek k�rmeit egy fa karddal mindenki elmetszhetn�, s m�g is mindkett�j�ket felakasztott�k: az t�rt�nt volna ezzel is, ha valahol b�tran lopni mert volna. Itt kell maradnom a csatl�sokkal t�borunk m�lh�i k�r�l. A franczi�nak j� zs�km�nya lenne, ha ezt megtudn�: mert itt az �r�k csupa gyerekek.        (El.)

V. SZ�N.

A csatamez� m�s r�sze.

Harczi zaj. A Koronaherczeg, Orleans, Bourbon, Constable, Rambures s m�sok j�nnek.

CONSTABLE.
O diable!

ORLEANS.
O seigneur! le jour est perdu! tout est perdu.

KORONAHERCZEG.
Mort de ma vie! mindennek v�ge, v�ge!
Sz�gyen s �r�k gyal�zat �l gunyolva
Bokr�t�inkon. O m�schante fortune!        (Csatazaj.)
Ne fussatok.

CONSTABLE.
Megt�rtek soraink.

KORONAHERCZEG.
Ah sz�rny� sz�gyen! �lj�k meg magunkat.
E rongy n�pre koczk�zgat�nk el�bb?

ORLEANS.
S e kir�lynak k�rt�k v�lts�gdij�t?

BOURBON.
Sz�gyen, gyal�zat, oh �r�k gyal�zat!
Haljunk dics�n! M�g egyszer vissza h�t!
S ki most Bourbont k�vetni nem meri,
Puszt�ljon innen, �s levett s�veggel,
Aljas ker�t�k�nt k�n kuncsorogjon,
M�g egy szkl�v, ki ebemn�l nem k�l�nb,
Legszebb le�ny�t megfert�zteti.

CONSTABLE.
Zavar! ki megront�l, seg�ts te most!
Hadd �ldozzuk t�megben �let�nk.

ORLEANS.
A harczmez�n m�g elegen vagyunk,
Hogy megfojtsuk t�dultunkban az angolt,
Ha valamik�p rendet tarthatunk.

BOURBON.
�rd�gbe most a renddel! A t�megbe!
S haljunk meg, ha m�sk�nt sz�gyen k�vetne.        (El mind.)

VI. SZ�N.

A csatat�r m�s r�sze.

Harczi zaj. Henrik Kir�ly, csapatokkal, Exeter, s m�sok j�nnek.

HENRIK KIR�LY.
J�l harczol�nk, vit�z bajt�rsaim;
De nincs v�ge: frank birja m�g a t�rt.

EXETER.
York herczeg �dv�zli fels�gedet.

HENRIK KIR�LY.
�l m�g? H�romszor l�ttam �t elesni
S f�lkelni, v�vni. Tiszta v�r vala
Sisakj�t�l a sarkanty�jaig,

EXETER.
A h�s vit�z e d�sz�lt�nybe’ fekszik,
Term�keny�tve a t�rt; v�res oldal�n,
A dicsteljes sebeknek t�rsaul,
A nemes Suffolk gr�f is ott hever.
Suffolk el�bb halt meg; York �sszev�gva,
A v�riben fekv�h�z ment s szak�l�t
Megfogta �s cs�kolta sebjeit.
Mik v�resen �s�tottak re�,
S ki�lta hangosan: „V�rj, dr�ga Suffolk,
Az �gbe lelkem a tieddel �r;
V�rj az enyimre, j� l�lek, hogy �gy
Egy�tt rep�lj�nk, mint im e dics�
S vit�z�l megharczolt mez�ben is,
Lovag-mivoltunkban t�rsak val�nk!”
E sz�kra ott toppantam s f�lseg�t�m.
Re�m mosolygott, megfog� kezem’
S gy�ng�den megszor�tva sz�lt: „Uram!
Aj�nld kir�lyomnak szolg�latom!”
Megfordult �s Suffolk nyak�ra vetve
Sebhedt karj�t, cs�kolta ajkait,
S �gy a hal�lnak eljegyezve, v�rrel
Pecs�tl� egy sz�pen bev�gezett
Ragaszkod�s utols� perczeit.
E ny�jas, e szelid b�n�s bel�lem
Ama v�zcs�ppeket facsarta ki,
Miket g�tolni v�gytam, �mde nem
Volt bennem annyi f�rfias er�,
S szemembe sz�kkent f�l eg�sz any�m,
�s engem a k�ny�knek �tadott.

HENRIK KIR�LY.
Nem pirongatlak �rte: mert mid�n
Ezt hallom, f�tyolos szememmel is
Alkudnom kell, k�l�nben megered.        (Csatazaj.)
De csitt! mif�le �j zaj ez megint?
Sz�tsz�rt csapatj�t a frank �sszeszedte.
Foglyait h�t mindenki �lje meg.
Tov�bb kell adni e parancsot.        (El mind.)

VII. SZ�N.

A csatat�r m�s r�sze.

Harczi zaj. Fluellen �s Gower j�nnek.

FLUELLEN.
Mek�lni gyermekeket �s m�lh�kat! Ez m�r csakugyan hati t�rv�ny ellen van; ez m�r, higye �n, oly rendk�v�li gazs�g, min� csak lehet. Lelkiismeret�re t�masztom, nem az?

GOWER.
Val�ban az. Egy gyermeket se hagytak �letben. S azon gy�va gazemberek k�vett�k el e gyilkol�st, kik a csat�b�l elfutottak. Ezen k�v�l mindent f�l�gettek s elhordtak, mi a kir�ly s�tor�ban volt; mi�rt a kir�ly m�lt�n rendelte, hogy minden katona messe el nyak�t a maga fogly�nak. Oh, be der�k kir�ly ez is!

FLUELLEN.
Igen, Monmouthban sz�letett, Gower kapit�ny. Hoty is h�vnak azt a v�rost, a hol a Vastag S�ndor sz�letett?

GOWER.
Nagy S�ndor az.

FLUELLEN.
Ej, k�rem, h�t a vastag nem naty? A vastag, a naty, vagy a hatalmas, az er�s, vagy a vit�z, mind egyre mety az ki, csak �pen hoty a kifejez�s v�ltozik egy kicsit.

GOWER.
�gy v�lem, Nagy S�ndor Maced�ni�ban sz�letett. Az apja maced�niai Filep volt, ha j�l jut eszembe.

FLUELLEN.
Gondolom, Macedonia az, a hol Naty S�ndor sz�letett. Azt mondok �nnek, kapit�ny, ha a vil�g f�ldk�p�re tekint, bizonyosan tal�lja, hoty Monmouthot �s Macedoni�t �sszehasonl�tva, a helyzete mind a kett�nek egyforma. Macedoni�ban van egy fol�; azon szerint van egy fol� Monmouthban is; Monmouthban azt Wyenak h�vj�k; hogy a m�sik fol�nak mi a neve, az bizom kiesett elm�mb�l; de mindegy, �gy hasonl�t az, mint egyik ujjam a m�sikhoz, s mind a kett�ben vannak lazaczok. Ha S�ndor �let�t j�l megvizsg�lja, Monmouth Henrik �lete iken j�l j�n azut�n: mert minden dologban megvannak fig�r�k. S�ndor, tudja Isten �s �n is tudja, haragj�ban, d�h�ben, m�rg�ben, ep�j�ben, szesz�ly�ben, kedvetlens�g�ben, poszankod�s�ban, s minthogy egy kiss� m�moros is volt a feje, s�riv�s k�zben �s posz�s�g�ban, meg�lte legjobb par�tja Klytust.

GOWER.
A mi kir�lyunk nem hasonl�t ebben hozz�. � egyik bar�tj�t sem �lte meg soha.

FLUELLEN.
L�tja, nem sz�p dolog kivenni sz�t a sz�mb�l, miel�tt v�gzem �s megmondom. �n csak fig�r�kban �s hasonlatokban besz�lek arr�l: a mint S�ndor s�r�s kancs�n�l lev�n, meg�lte par�tj�t Klytust, �pen �gy Monmouth Henrik, eg�szs�ges esze �s j�zan �t�let�n�l lev�n, eltete l�b al�l azt a naty p�khas� k�v�r lovagot, a ki tele volt tr�f�val, �lczekkel, gonoszs�ggal �s g�nynyal; a nev�t elfelejtettem.

GOWER.
Sir John Falstaff.

FLUELLEN.
Azt mondhatok �nnek, ter�k emperek megsz�letnek Monmouthban.

GOWER.
Itt j�n � fels�ge.
Harsonasz�. Henrik Kir�ly, az angol csapatok egy r�sz�vel, Warwick, Gloster, Exeter �s m�sok j�nnek.

HENRIK KIR�LY.
E perczig nem val�k bosz�s, mi�ta
Frankhonba j�ttem. H�rn�k! trombit�t v�gy,
S sz�guldj ama lovass�ghoz a halmon:
Ha harczolni �hajtanak vel�nk,
Hivd el; ha nem, hagyj�k el a mez�t;
S�rtik szem�nket; vagy ha egyiket sem,
Oda megy�nk s oly gyorsan sz�trep�tj�k,
Mint � assyr paritty�k a k�vet.
Nyak�t elmess�k, kiket m�r birunk,
S a kiket elfogunk, egy sem tal�l
Kegyelmet. Menj �s mondd meg ezt nekik.
Montjoy j�.

EXETER.
Itt j�, uram, Frankorsz�g h�rn�ke.

GLOSTER.
Szokottn�l cs�ggedettebb most szeme.

HENRIK KIR�LY.
Hogyan? mi ez, h�rn�k? h�t nem tudod, hogy
Csontjaim’ aj�nlottam v�lts�gdij�l?
V�lts�g�rt j�sz megint?

MONTJOY.
        Nem, nagy kir�ly!
J�ttem sz�nalmas enged�lyed�rt,
Hogy �tmehess�nk e v�res mez�n,
F�lszedni s eltemetni holtjainkat
S elk�l�n�tni p�rt�l a nemest.
Mert, jaj, sokan hevernek f�bbjeink
A zsoldosok v�r�ben elmer�lve
(S szint�gy a k�zrend durva tagjai
A f�k v�r�be m�rtva); sebhedett
Lovaik cs�rkig v�rben, vad d�hvel,
Hegyes patk�kkal tombolnak halott
Gazd�ikon, ujont meg�lve �ket.
Oh nagy kir�ly, adj enged�lyt nek�nk,
Hogy nyugton n�zz�k �t a harczmez�t
S rendezz�k holtjainkat.

HENRIK KIR�LY.
        Nem tudom,
Val�ban, h�rn�k, a mienk-e vagy nem
A gy�zelem? mert sok lovasotok
Sz�guld m�g a mez�n.

MONTJOY.
        A nap fels�gtek�.

HENRIK KIR�LY.
Istennek h�la, nem saj�t er�nknek.
Hogyan hivj�k e v�rat itt k�zel?

MONTJOY.
Agincourt a neve.

HENRIK KIR�LY.
Agincourti legyen h�t e csata,
Mit Crispi�n Crispin napj�n viv�nk.

FLUELLEN.
Fels�ket enketelm�vel, tics� eml�kezet� nagyatyja �s nagyp�tya, Edv�rd, a walesi fekete herczeg, mint kr�nik�ban olvasom, ter�k harczot �llottak itt Francziaorsz�gban.

HENRIK KIR�LY.
�gy van, Fluellen.

FLUELLEN.
Natyon ikaz�n pesz�l fels�ged. Ha fels�gtek arra mekeml�kszik, a vallonok vit�z�l viselt�k magokat egy kertben, hol hatyma termett; hatym�t t�ztek monmouthi sapk�ig mell�; a mi, mint fels�ged tudja, mai napig tics�s�ges harczi jelv�ny, s azt hiszem, fels�ged sem r�steli a hatyma visel�s�t szent D�vid napj�n.

HENRIK KIR�LY.
S�t hordom azt d�szeml�kjel gyan�nt;
Tudod, j� f�ldi, hogy vallon vagyok.

FLUELLEN.
A Wye foly�ban lev� minden v�z se moshatn� ki fels�ged testib�l a vallon v�rt, azt m�r mondhatok. Isten �ltya is meg, tartsa is mek azt, a meddig csak � kegyelmess�g�nek vagyis � fels�g�nek tetszik.

HENRIK KIR�LY.
K�sz�n�m, j� f�ldim.

FLUELLEN.
Jesszusz ucscse! f�ldije vagyok fels�gednek, ak�r tudja valaki, ak�r nem. Pevallok ezt eg�sz fil�g el�tt. Nincs mit sz�tyeneljek f�ls�geden, h�l’ Istennek, m�g fels�ged pecs�letes emper mekmarad.

HENRIK KIR�LY.
Tartson meg engem Isten �gy, Kis�rj�k
�t hirn�kink: vegy�tek sz�mba mindk�t
R�szen a holtakat. Ama ficzk�t ide!        (Vill�mra mutat, Montjoy s m�sok el.)

EXETER.
Harczos, jer a kir�lyhoz.

HENRIK KIR�LY.
Harczos, mi�rt viseled sapk�d mellett e kezty�t?

VILL�M.
Engedelmet k�rek, fels�ges uram, ez valakinek a z�loga, a kivel meg kellene verekednem, ha m�g �letben volna.

HENRIK KIR�LY.
Angol?

VILL�M.
Engedelmet k�rek, fels�ges uram, valami pimasz, a ki a m�lt �jjel sz�jaskodott el�ttem, a kinek, ha m�g �l �s kezty�j�t valaha visszakiv�nni mer�szkedik, megesk�dtem, hogy arczul v�gom; vagy ha �n a magam kezty�j�t sapk�ja mellett l�tom (pedig megesk�d�tt, hogy ott fogja viselni, a mily igaz, hogy katona), istenesen le�t�m azt onnan.

HENRIK KIR�LY.
Mit gondol �n, Fluellen kapit�ny, ill�-e, hogy ez a katona megtartsa esk�j�t?

FLUELLEN.
Az �n lelkiiismeretem szerint kaz �s gy�va megvolna k�l�nben. Fels�ged engedelm�vel.

HENRIK KIR�LY.
De h�tha ellenfele magasrend� nemes, s al�l esik rangj�n, hogy helyt �lljon?

FLUELLEN.
Ha mindj�rt oly nemes is, mint az �rd�g, mint Lucifer �s maga Pelzep�b, m�gis meg kell fogad�s�t �s esk�j�t tartania, l�tja fels�ged. Ha szav�t megszegi, l�tja, oly hitv�ny gaz �s bitang lesz a h�rneve, a milyen csak valaha f�kete czism�ban tapodta az Isten f�ldj�t �s mezej�t, az �n lelkiism�retem szerint.

HENRIK KIR�LY.
Akkor, h�, csak tartsd meg szavadat, ha ama ficzk�val tal�lkozol.

VILL�M.
Meg is akarom, fels�ges uram, ha csak �lek.

HENRIK KIR�LY.
Ki alatt szolg�lsz?

VILL�M.
Gower kapit�ny alatt, fels�ges uram.

FLUELLEN.
Gower der�k kapit�ny, der�k tudom�nya �s olvasotts�ga mekvan a h�bor�kban.

HENRIK KIR�LY.
Hivd ide �t, harczos.

VILL�M.
Azonnal, kir�lyom.        (El.)

HENRIK KIR�LY.
Nesze, Fluellen; fogadd e kegyjelt t�lem, t�zd sapk�d mell�. Mid�n Alen�on �s �n egy�tt hevert�nk a f�ld�n, sisakja mell�l vettem el e kezty�t: ha valaki visszak�veteli, az Alen�on bar�tja s szem�ly�nk ellens�ge lesz. Ha ilyennel tal�lkozol, cs�pd nyakon, ha engem szeretsz.

FLUELLEN.
Oly nagy kegyben r�szes�t fels�ged, mint csak egy alattval�ja szive kiv�nhat. Szeretn�k l�tni azt az embert, ha ugyan k�t l�bon j�r, ki mag�t e kezty� �ltal s�rtve tal�landja, ez az eg�sz; ikaz�n, szeretn�k l�tni; adn� a kegyelmes Isten, hogy l�thatn�m.

HENRIK KIR�LY.
Ismered Gowert?

FLUELLEN.
Kedves bar�tom, fels�ged engedelm�vel.

HENRIK KIR�LY.
Keresd f�l, k�rlek, �s hozd s�toromba.

FLUELLEN.
H�vni fogok.        (El.)

HENRIK KIR�LY.
Lord Warwick s Gloster testv�r, menjetek,
Fluellennek nyom�ban j�rjatok.
A kezty�, melyet t�lem kegyjel�l
Kapott, t�n m�g pofot szerez neki
Egy harczost�l, a mit k�t�s szerint
Nekem k�n’ kapnom. J� Warwick, k�vesd.
Ha a harczos meg�tn� (s mint goromba
L�ny�b�l l�tom, megtartja szav�t),
Baj t�madhatna abb�l hirtelen:
Mert Fluellent b�tornak ismerem,
S f�lingerelve, mint l�por, t�zes,
�s a b�ntalmat visszaadni gyors.
K�vesd, s vigy�zz, ne l�gyen per k�z�tt�k.
�n, Exeter rokon, vel�nk j�vend.        (El mind.)

VIII. SZ�N.

Henrik kir�ly s�tora el�tt.

Gower �s Vill�m j�nnek.

VILL�M.
J�t �llok �rte, lovagg� akarj�k �tni kapit�ny �r.
Fluellen j�.

FLUELLEN.
Isten akaratja �s tetsz�se, kapit�ny, megkeresem �nt most, j�j�n ezennel a kir�lyhoz: tal�n nagyobb j� �ll el�tte, mint tudom�ny�ban volna �lmodni is r�la.

VILL�M.
Uram, ismeri ezt a kezty�t?

FLUELLEN.
Ismerem-e kezty�t? Ismerem, hogy a kezty� kezty�.

VILL�M.
�n is ismerem ezt s �gy k�vetelem viszsza.        (Meg�ti.)

FLUELLEN.
Terremt! Kaz �rul�, a milyen csak lehet a kerek vil�gon vagy Francziaorsz�gban vagy Angli�ban.

GOWER.
Hogyan, uram? Te gazember!

VILL�M.
Azt gondolja, esk�szeg� leszek?

FLUELLEN.
F�lre, Gower kapit�ny, �tlegekben fizetek meg az �rul�st, fogadom.

VILL�M.
�rul� nem vagyok.

FLUELLEN.
Hazugs�g ez torkodban. Felhivom �nt � fels�ge nev�ben, fogja el: ez Alen�on herczeg bar�tja.
Warwick �s Gloster j�nnek.

WARWICK.
Hogyhogy? mi a baj?

FLUELLEN.
Mylord Warwick, dics�s�g Istennek! L�tja, itt sz�rn� �rul�s j�tt napf�nyre, min�t csak kiv�nni lehet a vil�gon. Im itt j�n � fels�ge.
Henrik Kir�ly �s Exeter j�nnek.

HENRIK KIR�LY.
Nos h�t mi baj?

FLUELLEN.
Fels�ges uram, itt egy kazember, egy �rul�, a ki, l�tja fels�ged, le�t�tte azt a kezty�t, melyet fels�ged Ale�on sisakja mell�l vett.

VILL�M.
Fels�ges uram, ez az �n kezty�m volt; itt van a t�rsa, s az, a kivel cser�ltem, megig�rte, hogy sapk�ja mellett fogja viselni; �n meg megig�rtem, hogy nyakon �t�m, ha azt teszi; kezty�met ez ember sapk�ja mellett tal�ltam �s �n szavamnak ura maradtam.

FLUELLEN.
Hallja most fels�ged, megk�vetve fels�ged m�lt�s�g�t, mily hitv�ny, aljas, nyomor�lt, f�rges gaz ember ez. Rem�lem, fels�ged pizon�tani, kezeskedni, tan�skodni fog mellettem, hogy ez a kezty� Alen�on�, mit fels�ged nekem adott legjobb lelkiismerete szerint.

HENRIK KIR�LY.
Add a kezty�d’ vit�z, im itt a t�rsa;
Kinek pofont ig�rt�l, �n val�k;
Igen kem�ny sz�kat v�lt�l velem.

FLUELLEN.
M�lt�ztass�k, fels�g, a nyak�val meglakoltatni �rette, ha utyan hati t�rv�ny mekvan e vil�gon.

HENRIK KIR�LY.
Hogy adhatsz nekem el�gt�telt?

VILL�M.
Minden s�rt�s a sz�vb�l ered, fels�ges uram; az enyimb�l sohasem eredt olyasmi, a mi fels�gedet s�rthetn�.

HENRIK KIR�LY.
Magunk val�nk, a kit szidalmaz�l.

VILL�M.
Fels�ged nem a maga form�j�ban j�tt. �gy jelent meg el�ttem, mint valami k�zember; tan�m az �jszaka, meg azt�n a fels�ged ruh�zata �s viselete; a mit fels�ged ezen form�ban kapott, tulajdon�tsa azt a maga hib�j�nak, ne az enyimnek: mert ha az lett volna, a kinek tartottam, bizony nem k�vettem volna el hib�t. K�ny�rg�k fels�gednek, bocs�sson meg.

HENRIK KIR�LY.
T�ltsd a kezty�t tall�rral, Exeter,
S add e leg�nynek. Vedd el azt, fi�,
S viseld a sapk�d mellett d�szjel�l,
M�g visszak�v�nom. Tall�rt neki.
Ki kell b�k�lni v�le, kapit�ny.

FLUELLEN.
E napra �s napf�nyre mondok, e k�l�knek el�g p�tors�ga mekvan a gyomr�ban. Nesze, itt egy shilling, azt�n l�gy istenf�l�, �rizkedj�l a z�rzavar �s zenebon�t�l, perleked�s �s czivakod�st�l, akkor pizonosan jobb lesz dolgod.

VILL�M.
Kell is nekem a maga p�nze.

FLUELLEN.
J� sz�nd�kb�l t�rt�nik, megfoldathatod bel�le csizm�dat. No h�t m�rt lenn�l oly p�rgy�? A te csizma nem iken j�; ez meg j� shilling, pisztos�thatlak; vagy felv�ltom.
Angol H�rn�k j�.

HENRIK KIR�LY.
No, h�rn�k, megsz�ml�lv�k a halottak?

H�RN�K.
Im, itt a meg�lt franczi�k jegyz�ke.        (A jegyz�ket �tadja.)

HENRIK KIR�LY.
Mif�le f�bb foglyok vannak, rokon?

EXETER.
Orleans K�roly herczeg, a kir�ly
Unoka�cscse, Bourbon J�nos, �s
Bou�iqualt f��r, �s m�s f�urak,
B�r�k, lovagok, vit�zek, ezer
�tsz�zan, a k�zemberen kiv�l.

HENRIK KIR�LY.
E jegyz�k t�zezer frankr�l besz�l,
Kik a csat�n elestek; �s ezek k�zt
Sz�z huszonhat herczeg s z�szl�s nemes
Fekszik meg�lve; ezeken fel�l
Lovagok, apr�dok, vit�z urak
Nyolcz ezren �s n�gy sz�zan, kik k�z�tt
Tegnap �t�ttek �tsz�zat lovagg�:
�gy, hogy az elhullt t�zezer k�z�l
Csup�n ezer hatsz�zan zsoldosok;
A t�bbi herczeg, gr�f, b�r�, lovag,
Apr�d, �s rang meg v�r szerint nemes.
Az � elhullt f�bbjeik nevei:
Charles de la Bret, Frankhon nagy constableja,
Jaques Chatillon, Frankorsz�g admir�lja,
Az ij�szok els� vez�re, Rambures,
Guischard herczeg, Frankhon rendmestere,
Alen�on J�nos herczeg, �s Brabant,
A Burgundi herczeg testv�re, �s
Edv�rd, a B�ri herczeg, a vit�z gr�f
Grandpr�, Roussi, Fauconberg �s Foix,
Beaumont �s Marle, Vaudemont �s Lestrale.
Kir�lyi t�rsas�g ez a hal�lnak.
Angol halottaink jegyz�ke hol van?        (A h�rn�k m�s jegyz�ket ny�jt �t.)
Edv�rd, a yorki herczeg, gr�f Suffolk,
Sir Richard Ketly, Gam D�vid lovag;
T�bb senki m�s; a t�bbiek k�z�l is
Csup�n huszon�t. Oh Isten, karod
Volt itt jelen, s nem is nek�nk, hanem
Karodnak kell mindezt tulajdon�tni.
Mikor volt, minden harczi terv ne’k�l,
Nyilt, egyszer� csat�n, csak �sszecsapva,
Ily nagy, meg ily kev�s a vesztes�g
Egyik s m�sik felen? Fogadd el, Isten,
Mert ez csup�n tied.

EXETER.
        Csod�latos.

HENRIK KIR�LY.
Vonuljunk a helys�gbe k�rmenettel,
S a hadseregben hirdess�nk hal�lt
A k�rked�re, vagy ki Isten�nkt�l
Megvonn� e dicset, mely csak �v�.

FLUELLEN.
Nem lenne helyes, f�ls�ged engedelm�vel, megmondani, h�nyan estek el?

HENRIK KIR�LY.
Igen, kapit�ny; �mde megjegyezve,
Hogy Isten harczolt �rt�nk.

FLUELLEN.
Igen, lelkiism�retemre, � nagy j�t tett vel�nk.

HENRIK KIR�LY.
V�gezz�nk minden szent foglalkoz�st;
Hadd zengjen a Non nobis s Te deum;
Temess�k el sz�pen a holtakat;
Azt�n Calaisba, s azt�n Angli�ba;
Frankhonb�l nem t�rtek m�g �gy haz�nkba.        (El mind.)�T�DIK FELVON�S.

A Kar j�.

KAR.
Kik a t�rt�netet nem olvas�k,
�n mondom el nekik! s ki olvas�,
Al�zattal k�rem bocs�nat�t
A dolgok h� foly�sa, rende �s
Kor��rt, melyeket nagy �s val�
Mivoltukban itt nem jel�lhet�nk.
Most a kir�lyt Calaisba viszsz�k el;
Ott van; ott l�tva sz�rnyas k�pzelettel
Emelj�tek t�l �t a tengeren.
Az angol part im n�kkel, f�rfiakkal
�s gyermekekkel k�rnyez� az �rt.
S az ujjong�s meg a taps t�lzajongja
A m�lyszav� tengert, mely, �ri�s
H�rn�k gyan�nt, �tat k�sz�tni l�tszik
Most a kir�ly el�tt. Hadd sz�lljon �gy ki
S t�rjen Londonba �nnep�lyesen:
Oly gyors a gondolat j�r�sa, hogy
Mindj�rt Blackheathen k�pzelhetni �t,
Hol azt kiv�nj�k t�le lordjai,
Hogy meghajolt kardj�t s horpadt sisakj�t
Vigy�k el�tte. � nem engedi,
Menten hi�s�g s �ndics�it�st�l,
Pomp�t, z�szl�kat �s gy�zelmi jelt
Istenre h�ritv�n. N�zz�tek im
A k�pzeletnek s�rge m�hely�ben,
London mint ontja most polg�rait:
F�nyben a polg�rmester s t�rsai,
Mik�nt R�m�ban a sen�torok,
Nyomukban a pleb�j csapat von�l,
Behozni gy�zelmes Caesarjokat.
Mik�nt ha (b�r kis, de kedves hasonlat)
Dr�ga kir�lyn�nk f�vez�re most
(A mint tehetne is) Irlandb�l j�ne
�s kardhegy�n hozn� a l�zad�st:
Eme b�k�s v�rost milyen sokan
Hagyn�k el ekkor �t �dv�zleni;
M�g sokkal t�bben, sokkal t�bb okon
Tev�k Henriknek. Most Londonba’ van h�t.
M�g a frankok keserve Anglia
Kir�ly�t hon maradni k�nyteti
(S a frank �gyben a cs�sz�r j�tte is,
Hogy b�k�t eszk�z�lj�n), hagyjuk el
Mindazt, mi akkorig t�rt�nt, mid�n
Frankhonba Henrik �jra visszat�rt;
Oda kell vinni; s �n j�tszodtam el
Ezen id�k�zt, eml�tv�n, hogy elm�lt.
T�rj�tek e r�vid�t�st s legottan
R�p�ljetek Frankhonba gondolatban.        (El.)

I. SZ�N.

Francziaorsz�g. Angol �rhely.

Fluellen �s Gower j�nnek.

GOWER.
Igen is, az helyes; de m�rt viseli �n ma hagym�j�t? Hiszen elm�lt Szent D�vid napja.

FLUELLEN.
Mekvan �tja-m�dja, oka-foka minden tolognak. �ty sz�lok �nnek, mint par�tomnak, Gower kapit�ny: az a hitv�ny, koszos, nyomor�lt, f�rges, sz�jaskod� kaz Pistol, a kit � maga s az eg�sz fil�g sem ismer jobbnak, l�tja, mint semmireval� ficzk�nak, hozz�m j� tegnap; kenyeret �s s�t hoz, l�tja, hogy egyem meg �n a hatym�mat. Olyan helyen t�rt�nt, hol nem kezdhettem vele cz�v�d�st; de csak az�rt is a sapk�m mellett hordom azt, m�g �jra megl�tok �t, s akkor majd mondok neki egy kis tarabot kiv�ns�gimb�l.

GOWER.
No �pen itt j�n, duzzadozva, mint egy pulyka-g�n�r.
Pistol j�.

FLUELLEN.
Nincs nekem paj az � duzzad�sa �s pulyka-g�nar�val. J� napot, Pistol z�szl�s, r�h�s, f�rges, kaz ember; j� napot!

PISTOL.
Hah! Bedlam vagy? Aljas troj�n, ohajtod
Felbontnom a p�rk�k v�gzet-sz�v�s�t?
El! �t�lom a hagyma-illatot.

FLUELLEN.
Eg�sz sz�vemb�l megk�rek mag�t, r�h�s, f�rges, kaz ficzk�, hogy kiv�ns�gomra, k�r�semre, s�rget�semre, etye meg, n�zze, ezt a hagym�t; mivelhogy, l�tja, nem szereti, �s sem hajland�s�ga, sem �tv�gya, sem em�szt�se nem egyezik vele, �n kiv�nok, hogy egye mek.

PISTOL.
Cadwallader�rt �s kecsk�i�rt sem.

FLUELLEN.
Itt van egy kecske, ni!   (Meg�ti.) Lesz olyan j�, koszos, kaz ficzk�, hogy megeszi?

PISTOL.
Meghalsz, aljas troj�n.

FLUELLEN.
Igazat mond, koszos kaz ficzk�, mikor Isten akarja. �hajtom azonban, hogy maga �ljen akkor s egye meg t�pszereit. Ne, itt van hozz� egy lefes. (Ism�t meg�ti.) Maga csizmadja inasnak nevezett engem, �n meg mag�t m�g ma csizm�n�l is al�bbraval�nak teszem. No csak hozz� l�tni: ha k�nyolni tudja a hagym�t, tutya mek is enni a hagym�t.

GOWER.
El�g, kapit�ny; eg�szen zavarba hoztad.

FLUELLEN.
Montok, hogy ety darabot meg kell ennie hatym�mb�l vagy negyed napig verem a fej�t. Harapjon bele, k�rem, j� az a maga friss seb�re �s v�rz� kakastar�j�ra.

PISTOL.
Bele kell harapnom?

FLUELLEN.
Minden pizonynyal �s k�ts�gen k�v�l, �s k�rd�sen k�v�l �s k�tked�sen k�v�l.

PISTOL.
E hagym�ra mondom, ez�rt rettent� boszsz�t �llok. Eszem �s �ve esk�sz�m.

FLUELLEN.
Egy�k, k�rem. T�bb lefest is akar m�g a hatym�hoz? Nincs itt el�g hatyma, hogy arra esk�dj�k.

PISTOL.
Hagyd m�r az �tleget, hisz l�sd, eszem.

FLUELLEN.
V�lj�k eg�ss�gre, koszos ficzk�. Nem, k�rem! semmit se vessen el bel�le. A haja j� lesz bevert kakastar�j�ra. Ha ezut�n alkalma lesz hatym�t l�tni, k�rem, g�nyol�dj�k felette. T�bbet nem mondok.

PISTOL.
J�.

FLUELLEN.
Igen, a hagyma j�. Fogja, egy garas, meggy�gy�tni a b�bj�t.

PISTOL.
Egy garast, nekem?

FLUELLEN.
Igen, val�ban �s ikaz�n. Vegye el, k�l�nben m�g egy hatyma van zsebemben, azt is mindj�rt megeszi.

PISTOL.
Bosz�m el�p�nz��l elveszem.

FLUELLEN.
Ha m�g valamivel ad�sa vagyok, kifizetem �tlegekben: maga fakeresked� lesz, s egyebet sem vesz t�lem, csak �tlegeket. Isten vez�relje, �s tartsa meg �s gy�gy�tsa meg a fej�t.        (El.)

PISTOL.
Ezen f�ll�zad az eg�sz pokol.

GOWER.
Menjen, menjen. �n tettet�, gy�va ficzk�, kig�nyolja a r�gi szok�st, mely tiszteletre m�lt� alkalomb�l eredt s mint egykori vit�zs�g eml�kezetes diadaljele tartatik fenn; azt�n legkisebb b�tors�ga sincs tettel v�ltani be szavait. K�tszer vagy h�romszor l�ttam m�r k�t�dni �s �v�dni e der�k emberrel. Azt gondolta, mivel nem besz�l angol�l t�sgy�keresen, teh�t az angol �tlegekhez sem tudhat. M�sk�p tal�lta. Az�rt j�v�re tan�tsa �nt e vallon feny�t�k j� angol viseletre. Isten vele.        (El.)

PISTOL.
Fukart j�tszik ma v�lem a szerencse?
H�rlik, hogy a k�rh�zban j� Dor�m
Frank betegs�gben halt meg,
S �gy menhelyemnek v�ge, v�ge van.
Megv�n�l�k s elaggott tagjaimb�l
Kivert�k a becs�letet. No, j�!
Ker�t�v� leszek s mellette m�g
�gyes k�zzel zsebmetsz�st folytatok,
Angolhonba lop�dzom s ott lopok.
Tapaszt nyomok ez �tleg sebhelyekre,
S megesk�sz�m, hogy mind a harcz szerezte.        (El.)

II. SZ�N.

Troyes Champagneban. Lakoszt�ly a franczia kir�ly palot�j�ban.

Egyik ajt�n Henrik Kir�ly, Bedford, Gloster, Exeter, Warwick, Westmoreland �s lordok; m�sikon a Franczia Kir�ly, Izabella Kir�lyn�, Katalin Herczegn�, urak �s h�lgyek stb. Burgund herczeg s kis�rete j�nnek.

HENRIK KIR�LY.
B�k�t e k�rnek! im az�rt j�v�nk.
Frank testv�r�nk �s n�v�r�nknek �dv!
Szerencse �s �r�m, fejdelmi sz�p
H�gunk Katalinnak! Mint egyik �g�t
S tagj�t ezen kir�lys�gnak, ki e
F�nyes tal�lkoz�st rendezte volt,
Burgund herczeg, k�sz�nt�nk t�ged is.
Frank f�urak s pairek, mindny�jan �dv!

FRANCZIA KIR�LY.
�r�l�nk, hogy l�thatjuk arczodat,
Der�k angol testv�r: l�gy �dv�z�lt!
S ti is mindny�jan, angol f�urak!
1�r�l�nk, hogy l�thatjuk arczodat,
Der�k angol testv�r: l�gy �dv�z�lt!
S ti is mindny�jan, angol f�urak!

IZABELLA.
Angol testv�r, v�gz�dj�k e nap oly j�l,
�s e bar�ts�gos gy�l�s, mik�nt most
Szemedbe n�zhetni �rvendez�nk,
Szemedbe, mely a frankok ellen eddig,
A kik ir�ny�ban estek, csup�n
Csak t�zkigy�k goly�it hordoz�:
Bizton rem�lj�k, ily tekintet m�rge
Er�it elvesztette m�r, s e nap
Bar�ts�gg� tesz minden bajt s visz�lyt.

HENRIK KIR�LY.
Ament mondunk re�; az�rt j�v�nk.

IZABELLA.
Mind �dv�z�llek, angol f�urak.

BURGUND.
H�s�gem egyform�n kett�t�k�.
Frank- �s Angolhon nagy kir�lyai!
Hogy �n eg�sz er�vel, �szszel �s
Szil�rd t�rekv�ssel munk�lkod�m
Eme kir�lyi z�rt tal�lkoz�son,
F�ls�getek legjobban tudja azt.
Igyekv�sem ha m�r eddig haladt,
Hogy sz�nr�l sz�nre, szemt�l szembe �gy
Egybe gy�l�tek: �m legyen szabad
Im e kir�lyi k�rben k�rdenem,
Mif�le g�t vagy akad�ly lehet,
Mely a szeg�ny, s�rtett, mez�telen
B�k�nek, a m�v�szetek s vidor
Sz�l�ttek �des dajk�j�nak, e
Vil�g legszebb kertj�ben, a meg�ldott
Frankhonban, ny�jas arcz�t f�lemelni
Nem engedn�? Ah r�g sz�m�zve van
� innen: gazdas�ga romban �ll
S �nn�n term�kenys�g�ben romol.
Szivet vid�t� sz�l�-vesszeje
Metszetlen�l hal el; fonott s�v�nye,
Mik�nt sz�rrel vad�l ben�tt rabok,
Rendetlen �gakat hajt; zord ugarj�n
Konkoly, b�r�k s a b�ja f�stike
Teny�szik, mert rozsd�sul az eke,
Mely irtan� az ilyet�n gyomot.
A s�ma r�t, melyet nem r�g kikircs,
Z�ld l�her �s d�mutka f� fedett,
Kasz�t nem l�tva, b�j�n, elhagyatva,
Heny�n foganszik, s nem sz�l semmi m�st,
Csak vad s�sk�t, bojtorj�nyt, zord bog�csot,
Elvesztve �kess�get �s haszont.
S mint sz�leink, s�v�ny�nk, r�tjeink
S ugarjaink hib�s �szt�n szerint
Vadonn� zordulnak: �gy h�zaink,
Magunk �s gyermekink felejtj�k, avvagy
Meg sem tanuljuk, mert nincs r� id�,
A tudom�nyokat, haz�nk disz�re.
N�v�nk, mik�nt vadak, mint harczosok,
Kik a v�rr�l gondolkoznak csup�n,
K�roml�s, vad tekintet s rossz szok�sra,
S mindenre, a mi nem term�szetes.
Mindezt el�bbi sz�p alakra vinni
Gy�l�tek egybe, s arra k�r szavam,
Hadd tudjam, a ny�jas b�k�t mi tartja,
Hogy mindezen bajt el nem �zheti
S r�gi er�vel benn�nket nem �ld?

HENRIK KIR�LY.
Burgund herczeg, ha a b�k�t ohajtod,
Melynek hi�nya csak hib�t n�vel,
Mint eml�t�d, akkor h�t vedd meg azt,
Ig�nyeinket teljes�tve mind,
Melyek tartalma s egyes pontjai
R�vid keretben m�r kezedbe’ vannak.

BURGUND.
Hall� m�r a kir�ly, de m�g re�
Nincs v�lasza.

HENRIK KIR�LY.
J�l van; teh�t a b�ke,
Melyet s�rgetsz, azon v�laszban �ll.

FRANCZIA KIR�LY.
�n csak fut�lag pillantottam �t
A pontokat; ha fels�ged tal�n
Tan�cs�b�l n�melyeket jel�l,
Vel�nk egy�tt figyelmesebben �jra
�tn�zni m�g: r�gt�n hat�rozott
Igen vagy nem v�laszt adunk re�.

HENRIK KIR�LY.
Legyen testv�r. Menj, Exeter rokon,
Clarence testv�r, s Gloster testv�r, te is,
Warwick s Hottington, a kir�lylyal el.
Hatalmatok leend, meg�llapitni
S m�s�tni, mint b�lcses�gtek szerint
M�lt�s�gunkra n�zt el�ny�sebb,
Ig�ny�nkben ak�rmit; �s mi azt
Al�irandjuk. Vajon, dr�ga n�v�r,
Vel�k megy, avvagy itt mard vel�nk?

IZABELLA.
Vel�k megyek, fels�ges rokonunk.
T�n j�t tesz egy n� hangja, hogyha majd
Makacskodn�nak a pontok felett.

HENRIK KIR�LY.
Katalin h�gunkat hagyja itt vel�nk,
Mert hisz legf�bb ig�ny�nk � maga,
�s pontjaink legelsej�ben �ll.

IZABELLA.
Megengedj�k.        (Henrik Kir�ly-on, Katalin-on s udvarh�lgy�n k�v�l a t�bbiek el.)

HENRIK KIR�LY.
Sz�p, legszebb Katalin,
Kegyes lesz-� egy harczost megtan�tni
Oly sz�kra, mik a n�k f�l�be hatva,
Szerelm�nek megnyerj�k sz�v�ket?

KATALIN.
Ki fog g�nyolni fels�ged; �n nem tudom angolt besz�lni.

HENRIK KIR�LY.
Oh, sz�p Katalin! ha franczia sz�v�vel tiszt�n szeret, �r�mmel hallom, mid�n zavarosan fogja ezt bevallani angol besz�d�vel. Szeret �n engem, Katalin?

KATALIN.
Pardonnez-moy, nem tudom mondani, mi az: szeret engem.

HENRIK KIR�LY.
Az, hogy szeretik �nt az angyalok, Kata, mert oly sz�p, mint az angyalok.

KATALIN.
Que dit-il? Que je suis semblable a les anges?

ALICE.
Ouy vrayment, sauf vostre grace, ainsi dit-il.

HENRIK KIR�LY.
Azt mond�m, kedves Katalin, s nem pirulok �rte.

KATALIN.
O bon Dieu! les langues des hommes sont pleines de tromperies.

HENRIK KIR�LY.
Mit mond, gyermekem? hogy a f�rfiak nyelve csal�ssal van telve?

ALICE.
Ouy, hogy f�rfiak nyelve csal�s telve; esz a herczegn�.

HENRIK KIR�LY.
A herczegn�, kettej�k k�zt m�g jobb angol. Val�ban, Kata, ez �n l�nyk�r�sem �pen a te �rtelmedhez val�. �r�l�k, hogy nem tudsz jobban angol�l: mert ha tudn�l, oly egy�gy� kir�lynak tekinten�l, kir�l azt v�ln�d, hogy egyenesen az eke szarva mell�l ker�ltem a tr�nra. �n nem �rtek a szerelemben a h�mez�shez, hanem kereken kimondom: szeretem �nt; ha azt�n m�g azon k�rd�sen is t�l zaklat, hogy: komolyan-e? felhagyok a k�r�ssel. Adjon nekem v�laszt. Tr�fa n�lk�l, adjon. Alkudjunk meg, csapjon fel. Mit sz�l �n, herczegn�?

KATALIN.
Sauf vostre honneur, �n j�l �rteni.

HENRIK KIR�LY.
Val�ban, Kata, ha azt kiv�nn� t�lem, hogy kedve�rt verset csin�ljak, vagy t�nczoljak, bizonynyal megbuktatna. Az els�re nincs szavam, nincs m�rt�kem; a m�sodikra nincs er�m a m�rt�khez; hanem meglehet�s m�rt�kem van az er�b�l. Ha azzal nyerhetn�k meg egy h�lgyet, hogy sz�kelnem vagy teljes fegyverzetben a nyeregbe pattannom kell: dicsekv�s n�lk�l legyen mondva, gyorsan bele tudn�k sz�kelni a h�zass�gba. Vagy ha kedvesem�rt �k�lviadalt kellene �llanom, vagy kegye�rt parip�mat kellene ugratnom: amabba �gy menn�k, mint egy m�sz�ros, s a nyeregben �gy �ln�k, soha le nem esve, mint egy majom. De Istenemre, Kat�m, �n nem tudok eped� s�padt sz�n� lenni, sem czifra besz�det ny�gd�cselni. A vallom�sokban sincs �gyes�gem: esk�v�sim �szint�k, melyeket sohsem teszek �szt�nz�s n�lk�l, �s sohsem szegek meg �szt�nz�sre. Ha ily term�szet� f�rfit szerethetsz, Kat�m, kinek arcza nem m�lt� arra, hogy a nap el�gesse, a ki sohasem n�z t�k�rbe az�rt, hogy ott majd valami szeretni val�t fedez f�l: akkor legyen szak�csod a szemed. �gy besz�lek hozz�d, mint egyszer� katona: ha az�rt szerethetsz, fogadj el; ha nem, s azt mondom, hogy meg fogok halni: ez igaz; de szerelmed�rt, Istenemre, nem; �s m�gis szeretlek. V�laszsz, kedves Kat�m, eg�sz �letedre egyszer�, szil�rd jellem� f�rfit: az ilyen sz�ks�gk�p kedvedben fog j�rni, mivel nincs adom�nya m�sokn�l is sz�pelegni. Mert azok az �radoz� nyelv� ficzk�k, a kik magokat ber�melgetik a h�lgyek kegy�be, mindig ki is tudj�k magokat onnan okoskodni. Mit? hiszen a sz�nok csak fecseg�, a r�m csak dalhang. A t�m�r l�bsz�r �sszeesik, az egyenes h�tgerincz megg�rb�l, a fekete szak�l feh�rre v�ltozik, a g�nd�rhaj� f� megkopaszodik, a sz�p arcz red�ss�, a teli szem �regess� lesz; de a j� sz�v, Kat�m, nap �s hold, vagy ink�bb a nap s nem a hold, mert f�nyesen t�nd�k�l �s sohsem v�ltozik, hanem igaz�n folytatja p�lyafut�s�t. Ha ilyet �hajtasz, fogadj el engem; ha engem fogadsz el, egy harczost fogadsz: fogadj el egy harczost, kir�lyt fogadsz. Mit mondasz szerelmemhez? Sz�lj, kedvesem, s kedvesen, k�rlek.

KATALIN.
Lehets�ges-e, �n Francziaorsz�g ellens�g�t szeretni?

HENRIK KIR�LY.
Nem, Katalin, nem lehets�ges, hogy Francziaorsz�g ellens�g�t szeresse; hanem engem szeretv�n, Frankhon bar�tj�t fogja �n szeretni. Mert nekem Francziaorsz�g oly kedves, hogy egy falut sem engedek el bel�le; eg�szen enyimnek kell lennie. �s, Katalin, ha Francziaorsz�g az enyim �s �n az �n� vagyok, akkor Francziaorsz�g az �n�, �n pedig az enyim.

KATALIN.
Nem tudok, mit akar mondani.

HENRIK KIR�LY.
Nem, Kat�m? Franczi�ul mondom h�t el neked, a mi bizonyosan nyelvemen akad, mint �j menyecske szokott a f�rje nyak�n: neh�z lesz ler�zni. Quand j’ay le possession de France, et quand vous avez le possession de moy – no h�t ezt�n hogy van? Szent D�nes, seg�ts! – donc vostre est France, et vous estes mienne. K�nnyebb nekem, Kat�m, egy kir�lys�got megh�d�tni, mint ennyit besz�lni franczi�ul. Franczi�ul nem foglak �n t�ged egy�bre birni, mint hogy rajtam nevess.

KATALIN.
Sauf vostre honneur, le fran�ois, que vous parlez, est meilleur que l’anglois, lequel je parle.

HENRIK KIR�LY.
Nem biz az, nem, Kat�m; hanem meg kell vallanom, hogy a te besz�ded az �n nyelvemen s az enyim a ti�den, igen egyre megy. De, Kat�m, �rtesz te ennyit angol�l? Szerethetsz te engemet?

KATALIN.
Nem mondhatok meg.

HENRIK KIR�LY.
Megmondhatja valamelyik szomsz�dod, Kat�m? Azt fogom megk�rdezni. Ej, tudom �n, hogy szeretsz, s �jjel, mid�n alv� szob�j�ba megy, kik�rdezi r�lam ez udvarh�lgyet, s tudom, Kat�m, el�tte majd gyal�zni fogja bennem azon tulajdonokat, melyeket �n sz�vb�l szeret. De, j� Kat�m, kegyesen g�nyol�dj�l rajtam, annyival ink�bb, ny�jas herczegn�, mert �n t�ged kegyetlen�l szeretlek. Ha egykor enyim leszesz, Kat�m (pedig egy boldog�t� hit mondja bennem, hogy az leszesz), nyerses�gem �ltal foglak megnyerni, s az�rt sz�ks�gk�p j� katon�k sz�l�j�v� is kell v�lnod. H�t mi�rt ne hozhatn�nk l�tre, te meg �n, Szent D�nes �s Szent Gy�rgy k�z�tt egy f�l franczia s f�l angol fi�t, a ki Konstantin�polyba menjen s megr�zza a t�r�k szak�l�t? Mit sz�lsz ehhez, sz�p arany liliom-sz�lam?

KATALIN.
Nem tudok �n azt.

HENRIK KIR�LY.
No, nem is: hiszen csak k�s�bb kell tudni, most csak ig�rnie kell; most csak ig�rje meg, Kat�m, hogy franczia r�sz�r�l igyekezni fog ily fi�ra; az �n angol felemr�l im vegye szav�t egy kir�lynak, egy leg�nynek. Mit felel r�, la plus belle Katharine du monde, mon tr�s ch�re et divine d�esse?

KATALIN.
Fels�ged el�g franczia fausse b�r, hogy megcsalja la plus belle sage demoiselle, ki en France tal�lhat�.

HENRIK KIR�LY.
Ej, sz�gyen rossz franczias�gomra. Becs�letemre! igazi angol�l sz�lva, szeretlek t�ged, Katink�m; mely becs�letre nem mern�k megesk�dni, hogy te is szeretsz engem; azonban v�rem azzal kezd h�zelegni, hogy m�g is igen, dacz�ra arczom meg nem nyer� fanyar hat�s�nak. Legyen is �tkozott aty�m dicsv�gya! Polg�rh�bor�kra gondolt, mid�n engem nemzett, az�rt sz�lettem ily merev k�lsej�nek, ily vas termet�nek, hogy a h�lgyeket, mid�n kez�ket k�rem, elriasztom. Azonban, igazat sz�lva, Katink�m, min�l v�nebb leszek, ann�l jobbnak fogok �n felt�nni; vigaszom, hogy a koross�g, a sz�ps�g eme rossz �pol�ja, nem tehet t�bb� k�rt az �n arczomon; ha elfogadsz, a legrosszabb �llapotomban fogadsz el, �s ha viselsz, mindig jobb, jobb leszek a visel�s �ltal. Mondja meg az�rt, legszebb Kat�m, akar-e engem birni? Hagyja el sz�zies pirul�s�t; vallja be sz�ve �rzelmeit kir�lyn�i tekintettel; fogjon kezemen s sz�ljon �gy: Angol Henrik, tied vagyok! Mihelyt f�lemet e sz�val meg�ldottad, azonnal hangosan ki�ltom: Tied Anglia, tied Irland, tied Francziaorsz�g, tied Plantagenet Henrik, a ki, b�r jelenl�t�ben mondom, ha nem a kir�lyok legjobbika, megl�sd, a j� emberek legjobb kir�lya. Adj v�laszt, k�rlek, t�redezett zen�ben, mert a te hangod zene s angol besz�ded t�redezett. T�rd meg teh�t hallgat�sodat, vil�g kir�lyn�ja, Katinka, t�rdezett angol nyelven: akarsz-e engem b�rni?

KATALIN.
�gy lesz, mint tetszeni fog roy mon p�re.

HENRIK KIR�LY.
Ej, tetszeni fog az neki, Kat�m, tetszeni fog az neki.

KATALIN.
Akkor �n is leszek megel�gedve.

HENRIK KIR�LY.
Cs�kolom az�rt kezedet s kir�lyn�mnak nevezlek.

KATALIN.
Laissez, mon seigneur, laissez, laissez. Ma foy! je ne veux point, que vous abbaissez vostre grandeur, en baisant la main d’une vostre indigne serviteur; excusez moy, je vous supplie, mon tr�s puissant seigneur.

HENRIK KIR�LY.
Teh�t cs�kolom az ajkadat, Kat�m.

KATALIN.
Les dames et damoiselles, pour estre bais�es, devant leur nopces, il n’est pas le costume de France.

HENRIK KIR�LY.
Tolm�csn�m, mit besz�l?

ALICE.
Hogy nem szok�s pour les dames Francziaorsz�gban, nem tudok mondani, mi az a baiser angolul.

HENRIK KIR�LY.
Cs�kolni.

ALICE.
Fels�ged entendre jobban que moy.

HENRIK KIR�LY.
Nem divat Francziaorsz�gban a h�lgyeket h�zass�g el�tt cs�kolni, azt akarta mondani?

ALICE.
Ouy, vraiment.

HENRIK KIR�LY.
Oh Katinka! a szigor� szok�s megh�dol a nagy kir�lyoknak. Kedves Kat�m, te meg �n, nem z�rhatjuk magunkat egy orsz�g divatj�nak gy�nge korl�tai k�z�. Mi vagyunk, Kat�m, a szok�sok teremt�i, �s a rangunkat kis�r� szabads�g minden hibakeres�s ajk�t bet�mi, mint �n most a ti�det akarom, mivel haz�d szigor� szok�s�hoz ragaszkodik, megtagadv�n t�lem a cs�kot. Teh�t csak t�relem �s enged�kenys�g! (Megcs�kolja.) B�v�s er� van ajkadon, Katink�m; t�bb �kes sz�l�s egyetlen �des �rint�s�ben, mint a franczia tan�cs nyelveiben, s el�bb r�besz�ln� ez angol Henriket, mint a fejdelmek �ltal�nos k�rv�nye. Im itt j� aty�d.
A Franczia Kir�ly �s Kir�lyn�, Burgund, Bedford, Gloster, Exeter, Westmoreland s m�s Franczia �s angol f�urak j�nnek.

BURGUND.
Isten tartsa, f�ls�g! Kir�ly rokon, herczegn�nket tanitja angolul!

HENRIK KIR�LY.
Arra akarn�m megtan�tani, kedves rokon, mily t�k�letesen szeretem �t; s ez j�l van angolul.

BURGUND.
Nem tanul�kony?

HENRIK KIR�LY.
A mi nyelv�nk zord �s darabos, s modorom sem szel�d, �gy, hogy a h�zelg�snek se hangj�val, se sz�v�vel nem rendelkezve, nem id�zhetem f�l benne a szerelem szellem�t annyira, hogy val�di alakj�ban jelenj�k meg.

BURGUND.
Engedelmet a tr�f�ra; hadd feleljek �n erre. Ha azt fel akarja id�zni benne, f�ls�g, egy k�rt kell vonnia; ha val�di alakj�ban akarja benne felid�zni a szerelmet, mez�telen �s vakon kell annak megjelennie. Hib�ztatja-e teh�t �t, ha a szem�rem sz�zies bibor�val r�zs�zott l�nyka egy mez�telen, vak fi� megjelen�s�t saj�t mez�tlen maga el�tt meg nem engedi? Ebben megegyeznie neh�z dolog volna egy le�nyk�nak.

HENRIK KIR�LY.
M�gis behunyj�k egyik szem�ket �s engednek, mid�n a szerelem vak �s �thatja �ket.

BURGUND.
Akkor h�t, fels�g, meg van bocs�tva nekik, ha nem l�tj�k, mit cselekesznek.

HENRIK KIR�LY.
Tan�tsa meg teh�t h�g�t, j� herczegem, beh�nyni az egyik szem�t.

BURGUND.
Beh�nyom az egyik szememet, hogy ezt neki �rt�s�re adjam, ha fels�ged megtan�tja �t sz�nd�kom meg�rt�s�re: mert a nap alatt lev� s neki hev�tett le�nyk�k vakok, mint Bertalan-nap t�j�n a legyek, hab�r megvan is szem�k, s ekkor azt�n fogni is engedik magokat, m�g el�bb a n�z�st sem t�rhet�k.

HENRIK KIR�LY.
E hasonlat vigasztal engem az id�vel, a h� ny�rral; �gy a legyet, �n h�g�t, v�gre is megfogom s neki is vaknak kell lennie.

BURGUND.
Mint a szerelemnek, f�ls�g, miel�tt szeret.

HENRIK KIR�LY.
�gy van; s �n�k k�z�tt n�melyek szerelmi vaks�gomnak k�sz�nhetik, hogy n�h�ny sz�p franczia v�rost meg sem l�thatok, azon egyetlen sz�p franczia h�lgy miatt, ki �tamban �ll.

FRANCZIA KIR�LY.
Igen, fels�g, b�j�vegen n�zi azokat; a v�rosok egy h�lgygy� v�ltoztak, mert mindannyian sz�z k�fallal vannak k�r�tve, melybe hadsereg m�g soha nem hatolt.

HENRIK KIR�LY.
N�mm� lesz Katalin?

FRANCZIA KIR�LY.
A mint fels�gednek tetszik.

HENRIK KIR�LY.
Meg vagyok el�gedve; csak m�g ama sz�zies v�rosok, melyekr�l fels�ged sz�l, k�pezz�k kis�ret�t; akkor az a h�lgy, ki �hajt�sim �tj�ban �llott, fogja nekem mutatni az �tat akaratomhoz.

FRANCZIA KIR�LY.
Mi m�lt�nyos, mindent al�ir�nk.

HENRIK KIR�LY.
�gy van-e, angol f�urak?

WESTMORELAND.
Minden pontban megegyez a kir�ly.
Els�, le�nya; s �gy minden, tov�bb,
A mint javaslatunk tartalmaz�.

EXETER.
Csup�n csak azt nem �rta m�g al�, a hol fels�ged azt k�v�nja, hogy Francziaorsz�g kir�lya, ha alkalom szerint valami�rt �r�sban felsz�lal, fels�gedet k�vetkez�leg s ily franczia kifejez�ssel eml�tse: Notre tr�s cher fils Henry roy d’Angleterre, heretier de France; �s latin�l �gy: praeclarissimus filius noster Henricus, rex Angliae et haeres Franciae.

FRANCZIA KIR�LY.
Testv�r, ezt sem tagadtam �n meg �gy,
Hogy �hajt�sodra ne hajlan�k.

HENRIK KIR�LY.
K�rlek teh�t, bar�ts�gos frigy�nkben
E pontot is sorozd a t�bbihez,
S annak folyt�n add l�nyodat nekem.

FRANCZIA KIR�LY.
Fogadd, fiam, �s t�maszsz v�rib�l
Sarjat, hogy e viszong� �llamok,
Frank- �s Angolhon, kik s�padva n�zik
Az �rigys�gt�l egym�s boldogult�t,
A gy�l�lettel hagyjanak f�l, �s
Keltsen sziv�kben im e dr�ga frigy
Szomsz�ds�got, kereszty�n egyet�rt�st,
S a h�bor� v�res kardj�t soha
Ne l�ssa frankok s angolok hona.

MIND.
�men!

HENRIK KIR�LY.
�dv most, Kat�m! s mindenki l�ssa, hogy
Itt, mint kir�lyn�met, megcs�kolom.        (Trombitasz�.)

IZABELLA.
Isten, a h�zass�g legjobb vez�re,
Forraszsza egygy� sziveiteket,
S orsz�gaitokat is egy�v�.
Mint f�rj s n�, ketten egyek lesznek a
Szerelem �ltal, �pen �gy legyen
Egybekel�s orsz�gotok k�z�tt,
Hogy rossz szolg�lat avagy sz�rny� f�lt�s,
Mely �ldott h�zass�got is zavar,
Ne �rintse ez orsz�gok frigy�t,
Sz�tbontva, a mi benn�k egyes�lt:
Hogy angol �s frank enym�st �gy fogadja,
Mik�nt testv�r�t! �men. Isten adja!

MIND.
�men!

HENRIK KIR�LY.
K�sz�lj�nk n�szunkhoz: azon napon
Fogadjuk, Burgund, esk�v�sedet
�s minden f� ur�t eme k�t�sre;
Akkor, Kat�m, te s �n megesk�sz�nk,
S esk�dt frigy�nkben �ldottak lesz�nk!        (Mind el.)
A Kar j�.
Gyarl� toll�val a t�rt�netet
Al�zatos k�lt�nk eddig k�vette;
Nagy emberink f�ny�t e sz�k keret
Meg-megszakasztva, csak kevesbitette.
Csak kis korig, de nagyban t�nd�k�lt
Angolhon csillaga. Szerencsekardja
Sz�m�ra megszerezte volt a f�ld
Legszebb kertj�t, hogy fejdelm�nek adja.
Hatodik Henrik, m�r p�ly�iban
Frank s angol fejdelem, j�tt e kir�lyra;
Annak sok �g-bog� tan�csiban
Elveszett Frankhon s v�rzett Angli�ja.
El�fordult az sz�n�nk�n nem egyszer:
Fogadj�tok h�t ezt is �rte kegygyel!        (El.)

Nyit�oldal